טוען...

אין במלחמה נטרליות | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 09.10.2013, שעה: 18:10

הורדת MP4 הורדת MP3


הדברים שאנחנו אומרים יהיו לעילוי נשמת המנוח יעקב קובי זאב בן עדינה מנוחתו עדן.
"וירח ה' את ריח הניחוח ויאמר ה' לא אוסיף לקלל עוד את האדמה כי יצר לב האדם רע מנעוריו". רש"י אומר מנעוריו כתיב, משננער לצאת ממעי אמו ניתן בו יצר הרע. מנעוריו הכוונה משעה שננער כבר לצאת מהמעיים של אמו, אז ניתן בו יצר הרע. "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע" שני דרכים הם, הטוב והרע, ביניהם אין מקום פנוי שיהיה לא טוב ולא רע, אין מצב כזה, או בטוב או ברע. כל התורה מבראשית עד "לעיני כל ישראל", כל העסק הוא מלחמת היצר. אדם הראשון תחילת עסקו היה התחבטות עם היצר, וכן כל הדורות, דור המבול, דור הפלגה, האבות הקדושים, דור המדבר, כולם היו עסוקים וטרודים עם יצרם הרע.
אבל נתבונן ונשאל שאלה גדולה, האם זה הכרחי, מדוע לא יבחר לו אדם דרך אמצעי להתנהג באופן ניטרלי, יהיה האדם אשר ימנע עצמו מלהיות סבוך בזו המלחמה, יעסוק לו במקצועו ובמלאכתו, אם במסחר, אם בכל צרכי חייו, ולא יותר. ובמאבק היצרים לא יתבע כלום, לא יעבור עבירות וגם מצוות לא יקיים. כי אם אחת יאמר, עומד אני ביני ובין עצמי ואני לא נוטה לא ימין ולא שמאל. נו, שינסה האדם להתנהג כך במשך איזה זמן וייווכח כי זה בלתי אפשרי. יתנהג במסחר ובכל מלאכה לעמוד מן הצד בלתי אפשרי. והנה בסוף ימצא עצמו אחת משתיים, או צדיק או רשע, אבל ניטרלי - כלל וכלל לא. לא תועיל לו כל התאמצות לברוח מן המאבק, לחינם יהיה חפצו שלא להיות מעורב בזו המלחמה, אין אפשרות לאדם להיות בלתי תלוי, כמו שבכל התורה הכל נתון במאבק במלחמה בלתי פוסקת, כך הוא גם בכל החיים מקצה הארץ ועד קצה בכל המעשים והפעולות אין אפילו חוט אחד של ניטרליות, הכל נתון בקרב תמידי. ז"א, אדם לא יכול להיות ניטרלי, אתה פה או שם, אין מצב ביניים.
כשננער ממעי אמו, עד כדי כך מגיעים הדברים שאין ניטרליות שהתינוק שרק ננער ממעי אמו, שם לכאורה הלא הכל בלתי תלוי, הלא התינוק עדיין לא יודע כלום, אין לו כוונה לשום דבר, בכל זאת מגלים לנו חכמים ז"ל שגם שם הוא כבר איננו בלתי תלוי, גם שם יש מאבק והתלבטות, גם הבכי גם הצחוק, גם הכעס גם המנוחה, הכל בתוך המאבק, בין אם זה בידיעה, בין אם זה לא בידיעה, סבוך הוא בשני הצדדים, פעם לזה ופעם לרעהו, כבר הנה הוא בתוך הקרב אין כל ניטרליות. רואים תינוק פתאום צוחק אאאאאא פתאום אווווווו מה קרה? מה התחלף? מה נודע לו? מה עבר עליו? אין מצב ניטרלי, אין דבר כזה.
כתוב על נמרוד, "והוא החל להיות גיבור בארץ", וברש"י, להיות גיבור להמריד את כל העולם על הקב"ה, מתגבר כדי למרוד. והנה בצד הטוב אנחנו יודעים, כי לא בנקל משיגים משהו, זה לא קל להשיג דברים בצד הטוב. רואים בחוש את המלחמה והעמל עד שאדם קונה איזה קנין רוחני טוב כלשהו, לוקח מאמץ ויגיעה, אבל בצד הרע נדמה לאדם שלהשיג את הרע לא צריך מלחמה, משיגים את זה ללא קרבות כלל. זו טעות, שני צדדים הם וביניהם תמיד מלחמה, כמו שבצד הטוב לא משיגים שום דבר בלתי מאבק, כך גם בצד הרע לא יושג דבר בלתי מאבק גדול וחזק.
ביעקב נאמר "ויאבק איש עמו וירא כי לא יכול לו" מלחמה קשה היתה שם, אלא שיעקב היה גיבור כזה שאותו לא היה אפשר לנצח, אבל את החלשים שהם אינם חזקים כיעקב עליהם מתגבר היצר וכובש אותם, אבל גם הם רק בקרב הם נכבשים, והוא צריך בכל אופן להלחם איתם ולשכנע אותם ולפתות אותם וכו' וכו'.
הנה בנמרוד נאמר כי הוא החל להיות גיבור כי גבורה רבה דרושה לזה. ז"א להתגבר בשביל להיות רע, גם כן צריך גבורה, צריך מלחמה גדולה בשביל להתגבר. הוא גיבור ציד, פירוש רש"י, מה זה גיבור ציד - צד את דעתם של הבריות בפיו ומטען למרוד במקום.
רואים אנו כאן דבר מבהיל ונורא, הנה להמריד את כל העולם על הקב"ה הרי זה ודאי מלחמה נוראה, מלחמה קשה, ממש מלחמה במלואה. ממש כנוטלים כלי זיין בידיהם נגד כביכול הקב"ה. וכלשון רש"י, ומשם הפיצם, לימד שאין להם חלק לעולם הבא. וכי איזה קושי, מה יותר קשה, דור המבול או דור הפלגה? אלו לא פשטו יד בעיקר - דור המבול, ואלו פשטו יד בעיקר להלחם בו בקב"ה. דור הפלגה יותר גרוע מדור המדבר. הנה כי למרוד בקב"ה הרי זה ממש כפשוטו, פשטו ידם להלחם בו. ועל מלחמה שכזאת נאמר ומטען, צד את הבריות ומטעה אותם. הנה כי יתכן שהם בעצמם האנשים לא ידעו בטיב מעשיהם, הם לא הבחינו כלל שהם מנהלים מאבק נגד הקב"ה, ועוד איזה מאבק. יתכן כי לו היו שואלים אותם על הדבר היו אומרים אנחנו ניטרליים, אנחנו ניטרליים, כמו שהיה במחלוקת עם ש"ס, ניטרלים, יש אנשים שחשבו שהם ניטרלים, הם לא במחלוקת, אבל הם נקטו צד, איפה שהם החליטו להיות ולא להתערב שמה הם היו, אז הם נקטו צד, הם חשבו שהם היו ניטרלים, כי אם הם לא מחו הם לא ניטרלים, הם בצד הרע. אין ניטרלי, או אתה בצד הנכון או בצד הלא נכון, או אתה בשקר או אתה באמת, או שאתה עושה טוב או שאתה עושה רע. אין ניטרלי.
לומדים מכאן שני יסודות, ראשית, כי ענין הניטרליות אין כלל במציאות, מקצה הארץ ועד קצה מתנהל מאבק בלתי פוסק, תיכף משננער ממעי אמו מתחיל המאבק, והנה אדם אינו מרגיש זאת, הוא אפילו לא יודע כלום מהמאבק, אך דומה לו כי הוא ניטרלי. וזה בא מגודל סוד ההעלם, העולם נקרא עולם על שם ההעלם, כל ימיו האדם לוחם במאבק בלתי פוסק והוא בכלל לא יודע מזה שהוא נלחם. כשאדם לא מציית לקב"ה הוא במאבק לא לקבל את רצון הבורא, הוא מחפש להשתמט, הוא בעצם מורד, הוא לא רוצה לעשות בדיוק מה שה' אומר. ה' אומר לדוגמא שצריך לקום בבוקר להתפלל עם שמש, "ייראוך עם שמש" להתפלל בנץ, זה הזמן, והאדם נלחם עם הקב"ה לישון עוד, הוא רוצה לישון עוד, אבל ה' אומר ייראוך עם שמש. ה' אומר שמובטח לו עולם הבא אם הוא מתפלל בנץ כל יום, זה לא מעניין אותו, הוא רוצה לישון, אז מה הוא עושה? הוא מורד ברצון של הקב"ה. כי זה מה שה' רוצה, כי זה מה שהקב"ה רוצה, "ייראוך עם שמש" הוא לא רוצה, הוא רוצה לישון.
עד כדי כך הוא סוד ההעלם, קין אמר "לא ידעתי, השומר אחי אנכי", אמרו חכמים ז"ל, נעשה כגונב דעת עליונה. להשתומם מגודל סוד ההעלם עד היכן הדברים מגיעים, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי. אתה יודע שצריך לקום בנץ, מה תגיד אח"כ, לא ידעתי, מאיפה אני יודע שצריך לנץ, לא ידעתי. הרבה שאלות ישאלו אותו, אדם מגיע לדין, פותחים לו את התורה מצוה מצוה, זה קיימת? לא ידעתי. וזה קיימת? לא ידעתי. וזה קיימת? לא ידעתי. למה לא ידעת? למה לא למדת? למה שאר הדברים התעניינת ולמדת? מה זה לא ידעתי? מה זה לא ידעתי? אין דבר כזה לא ידעתי. אין דבר כזה לא ידעתי.
ז"א אדם צריך ללמוד, שגגת תלמוד עולה זדון. אם אתה אומר אני לא אדע, אני אהיה שוגג, תדע לך זה זדון, אין דבר כזה לא יודע, חייב לדעת. אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש, אתה לא יכול להגיד לא ידעתי, לא מלמדים את החוקים בבית ספר, אבל חייבים לדעת אותם. למדת או לא למדת זה לא מעניין את אף אחד, אבל אתה צריך לקיים את מה שצריך.
מכאן רואים שמרגע שאדם נולד הוא במלחמה תמידית, אין ניטרליות, או אתה בצד הטוב או אתה בצד הרע, או שאתה עושה טוב הרגע או שאתה עושה רע הרגע, אין מצב שאתה לא עושה כלום, לא עושים כלום זה רק, אין דבר כזה לא עושה כלום, קיבלת חיים - אתה חייב להשתמש בהם, איך להשתמש? רק טוב לפי מה שה' אמר. מותר לבטל זמן לתורה? לא, רק לדברים חיוניים שבלעדיהם אתה לא יכול, והשאר מה? תורה ומצוות, אין זמן אחר, אין זמן פנוי. אין זמן פנוי. בתאריך כך וכך אני יוצא לחופש, מה זה חופש? איזה חופש? לאן אתה הולך? לא, יש לי חופש, אני הולך לחופש, חופש במה? במתים חופשי, איזה חופש? כי לאנשים אין מושג, הם יגידו לא ידעתי. אבל זה לא עוזר, גם בלעם אמר חטאתי כי לא ידעתי, כשלא יודעים זה חטא, גם בלעם אומר, חטאתי כי לא ידעתי. אז יש מלחמה כל הזמן.
לכן כתוב, "כי יצר לב האדם רע מנעוריו" מרגע שננער ממעי אמו נכנס למלחמה, מאז ועד היום האחרון הוא במלחמה בין הטוב לרע, אין אחד שישתמט מן המלחמה הזו, כולם נלחמים, יש זוכים ויש מפסידים, אבל מי שלומד את התכסיסים כיצד לנצח והוא דרוך כל הזמן, אז הוא ינצח. אי אפשר להיות חייל ולא להיות דרוך שפתאום יבוא האויב, אם לא אז בשביל מה התאמנת? בשביל מה למדת? בשביל מה תיווכת? למה עשית את כל זה? שאם יגיע הרגע וירצו להפתיע אותך, אתה לא תהיה מופתע ואתה תקדים, כי מי שיורה ראשון הסיכוי שהוא נשאר, מי שלא יורה ראשון - הסיכוי שהוא לא נשאר. זה המלחמה, או אתה מפיל את היצר או הוא מפיל אותך. אתה ישן והוא ער לך, הוא לא הולך לישון בכלל, הוא ער כל הזמן. הוא מחכה לך כל הזמן, כל הזמן, צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו, אין רגע שהוא לא שם אותך על הכוונת עם האיקס ומחכה להרביץ את הכדור. המזל שה' לא יעזבנו בידו, צדיק ה' לא עוזב אותו בידו, האחרים טטטט מרסס אותם, עבירות עבירות עבירות עבירות עבירות עבירות עבירות בלי סוף, מחורר אותם. לכן בן אדם צריך להיות ער. התורה אומרת אין ניטרלי, ננער ישר למלחמה. מי שרוצה לנצח צריך ללמוד מוסר לפחות כל יום שעה ואז ידע כיצד להתנהג ואיך מנצחים אותו, ובפרט רבינו בחיי בשער חשבון המעשה, צריך שמה לראות פששששששש את כל התכסיסים של יצר הרע ומה הדרכים לנצח אותו. אז מי שרוצה ילמד, יעיין ובעזרת ה' אפשר שגם ינצח.
רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל...
 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 28.05 15:01

  רבנו היקר והקדוש והחשוב מכל ,בוקר טוב . שוב אני כותבת לך ,ושוב מודה לך מתוך אלפי התודות שכתבתי לך עד היום . בסוף ההרצאה באילת  שהבן שלי היה על הידיים שלי וביקשתי ממך ברכה, שהדיבור שלו ישתפר ,הסתכלת עליו וברכת אותו , דוד שלמה בן 5 מדבר ,אבל לא כמו בן 5 ,והבוקר התעוררנו  לקחתי אותו לעשות נטילת ידיים והילד בירך על נטילת ידיים לבד ,התחלתי לצעוק משמחה ואמר לי אמא את שמחה .. ממש נס משמיים ,ברכה אחת שלך שווה כמו אלף ברכות ,!!!נס גלוי  ממש .!!!

 • 10.05 00:48

  שלום כבוד הרב ממש לפני כמה דקות יצאנו מרשב"י זיע"א ועצר אותנו שוטר שהתעקש לתת לנהג דוח ישבתי מאחורי הנהג כשראיתי שהוא מתעקש לתת דוח ביקשתי שבזכות רשב"י יעזוב אותנו אפילו בלי אזהרה יצאתי לדבר עם השוטר בתוך הדברים שאל לפתע מי הרב שלך עניתי בגאוה הרב אמנון יצחק לפתע השיחה הוסטה מהדוח לעל הרב ואמר אני דרוזי ושומע את הרב אמנון כל הזמן כבר הרבה זמן זה הרב שמדבר לעניין מדבר עמוק בלי פשרות וכו ובסביבתי עוד הרבה דרוזים שומעים את הרב, אמר ששמע את הרב עונה על שאלות באמונה לחילונים (ואף ציטט חלק) יודע מהנושא של הבשר ועוד וגם אמר שהוא השפיע על חברים שלו יהודים לשמוע את הרב שהתחילו להשים ציצית ולהתחזק בקיצור שלח אותנו הבית אפילו בלי אזהרה ואמר שנגיד לרב שלא קיבלנו דוח בזכות שהוא אוהב את הרב ושמח שאנחנו תלמידים שלו תודה רבה לכבוד הרב אוהבים מאוד ❤ ושמחים לראות שיש אנשים שעוד מבחינים לראות מי הוא איש אמת

 • 08.05 13:14

  כבוד הרב שלום, לפני כשבוע פניתי אליך לברכה שתברך אותי לקבל אישור לעבור ממקום עבודתי ורשמתי שתברך אותי שעוד השבוע אקבל אישור והיום קיבלתי,תוך שבוע.ברוך ה'. תודה רבה הרב הברכות שלך חזקות !! שה' יברך אותך לאריכות ימים בריאות, שמחה, הצלחה, ונחת🙏🏻

 • 05.05 14:10

  כבוד הרב, תודה רבה על הברכה ברוך השם הגענו לשלום. פגשתי יהודי אחד חסיד במטוס אמרתי לו שאני תלמיד של הרב אמנון ואז הוא סיפר לי שאבא שלו לפני כ 40 שנה היה חילוני גמור והיה בהרצאה של הרב , והרב קרא לו ושאל אותו שאלה עם הבונבוניירהה... (השאלה המפורסמת) אותו רגע הוא חזר בתשובה והתחיל להחזיר בתשובה את כל המשפחה שלו, והחזיר את ההורים האחים דודים בני דודים ועוד.. והבן שלו שדיבר איתי פה מחזיק כולל חצות מעל 50 אברכים. ואמר לי בהתרגשות כל זה של הרב אמנון !!! וכל המשפחה והדודים זה שהם חרדים היום זה בזכות הרב אמנון יצחק, ואפילו הרב אמנון לא יודע איזה עולם הבא יש לו!!! ואחרי כשעה ניגש אלי עוד חסיד מבוגר ראה שאני לומד ושאל איזה ספר והראתי לו וראה מדבקה של שופר בפנים ואחרי זה שאל איפה אני מתפלל אמרתי לו בבית כנסת של הרב אמנון יצחק אמר לי טוב מאוד טוב מאוד אני שומע את הקלטות שלו כל הזמן.

 • 03.05 14:16

  רבי ומורי, אני רוצה לשתף את כבודו, בישועה שקרתה לי ברוך השם היום. אז ככה: אני בשנה שעברה התפניתי לבית חולים בעקבות גירודים חזקים בשתי הרגלים עד זוב דם הייתי מגרד! ולא הייתה הבנה נכונה בין הרופאת משפחה שלי לביני, בסופו של דבר, זה הגיע למצב שבית חולים רוצים לתבוע אותי בהוצל"פ כי באתי בלי הפנייה, הגשתי ערעור על זה, ודחו אותו! אמרתי לעצמי: "אם זה מה שהשם גזר אני מקבל באהבה" ואמרתי מזמור לתודה! והיום התקשרה אלי זו שאחראית על התביעות של הבית חולים, ובשורה בפיה שאחרי מאמצים וכו.. היא הצליחה לשכנע את הבית חולים לוותר על החוב!!! אני מודה לרב שמלמד אותנו שהכל לטובה !!!

 • 03.05 00:09

  ישתבח שמו של מלך מלכי המלכים שזיכה אותנו לחסות בצילו של כבוד הרב ביקשתי את ברכת הרב למציאת דירה קרובה וזולה אחרי שחיפשנו במשך חודשים רבים ולא מצאנו והנה עברו מספר דקות ועלתה לפירסום דירה שמתאימה לצרכינו בקרבת מקום ובמחיר טוב אשרינו שזכינו ויהי רצון שנזכה שינהיג אותנו הרב וישפיע עלינו שפע ברכות ברוחניות ובגשמיות עד ביאת גואל צדק במהרה אמן

 • 01.05 14:48

  ברצוני לפרסם סיפור ישועה , לפני קצת יותר משנה נולד לנו בן , במהלך ההריון אמרו לנו שיש סיכון ללדת תינוק עם תסמונת דאון , לאחר הלידה הגיעה רופאת ילדים ואמרה שהילד נראה ילד "מיוחד" , וקראה לרופאה המומחית במחלקה , לאחר שבדקה והסתכלה אמרה לתינוק יש סימנים מובהקים של תסמונת , בעלי באותו רגע חייג ליוחאי משופר וסיפר לו ואמר תעשה נציב יום וביקשנו גם שהרב יתן שם לילד , הרב עשה נציב יום לרפואתו וברך שהרופאים יצאו בדאים ונתן לו שם יוסף . וברוך השם הילד גודל כילד רגיל הלכנו לרופא ילדים במהלך החודשים ואמר כי אין שום סימן מדאיג התינוק מתפתח רגיל . ברוך השם , אין עוד מלבדו ". תודה רבה לרב אמנון . מחכים לספר ישועה נוספת בע"ה , על ברכה שהרב נתן השבוע לילדה הגדולה שלנו, לזיווג הגון .

 • 27.04 15:47

  לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי הרב אמנון יצחק שליט״א השבח והודיה לבורא יתברך שזכיתי להתברך מפיך הקדוש השומר אמונים העומד בפרץ על כבודה של תורתנו הקדושה איש האלוקים צדיק האמת שאתה גוזר והשם יתברך מקיים , לפני פחות משבועיים זכתי בחסדי השם יתברך להתברך מפיך הקדוש מורי ורבי אין שום הסבר ואין שום עצה להסביר את איך הברכה שלך ממש רוקמת עור וגידים וכבר זכיתי לישועות שאין להם הסבר לשום שכל אלא רק צדיק גוזר והשם יתברך מקיים . מורי ורבי אמרת לי ללמוד שעתיים ביום תורה בתענית דיבור ולגדל זקן והרב בירך אותי שהשם יושיע אותי מכול המצוקות ואני ממש רוצה להעיד שעוד לא חלפו שבועים וכבר זכיתי למתיקות בתורה בלימוד לבריאות הנפש והגוף .וזכיתי להחזיר חובות שעד לפני ברכת הרב הייתי נזקק לבריות בכל הענינים . והיום ממש אני זוכה לראות בחוש איך השם יתברך ממש מסדר את הדברים אחד לאחד בדיוק כמו שמורי ורבי גזר . אין לי מספיק מילים או תודות לומר לך מורי ורבי אני אוהב אותך כל כך אני כל כך רוצה להגיד לך תודה אבל אין השגה בך כלל אז מורי ורבי תודה תודה תודה תודה .אין סוף תודות על כל הברכות הישועות השמחה והאהבה שאתה נותן לנו אשרינו שזכינו להיות בדור של רבנו תודה אין סופית לך מורי ורבי על כל האהבה שלך אלינו אמן ואזכה להיות מבין יושבי בית מדרשך ברק אברהם לוי

 • 18.04 19:09

  בס"ד שלום וברכה לאדוננו ומורנו גדול הדור כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א. אנחנו שרון ונטלי אילן מכפר סבא. לאחר הרבה זמן שציפינו להריון נוסף נקלטנו להריון ובחודש השני להריון בתחילת אדר א' שנה שעברה התגלה דופק חלש אצל העובר. יצרנו קשר עם מערכת שופר וכיוון אותנו רבי יוחאי כהן. ביקש ממני (שרון) ללמוד תורה ולקבל תעניות. (שעתיים לימוד תורה ותענית ב' , ה' למשך שלושה חודשים ×2= חצי שנה). אומנם לאחר מספר ימים העובר נפל ולא ראו דופק. אין לנו חס ושלום שום טענה כלפי שמייה ומודים אנו כל רגע ורגע על מה שהקב"ה זיכנו. עדכנתי את רבי יוחאי והוא אמר לי להמשיך וכך עשינו. עם לב כואב ודמעות בעיניים המשכנו. לאחר 3 חודשים, השם ברוך הוא זיכנו שוב לפרי בטן. ברוך השם ישתבח שמו ילדנו בן זכר ב ט"ז באדר השנה ואדוננו כבוד הרב הסכים להיות הסנדק שלו לאחר 8 ימים. אנו רוצים להודות לך מקרב לב על כל הטוב שהקב"ה זיכנו בזכותך כבוד הרב. לא מדובר רק בזה. אנו לא בוחרים יותר בממשלה, אנו לא מחוסנים ואנחנו אוכלים בשר כשר של הקהילה הקדושה. עם זאת אנו רוצים לפרסם את הברכה שבירך כבוד הרב. כאשר נכנסנו לחודש תשיעי בהריון הגעתי ב"ה לקבל ברכה ללידה קלה (אשתי נטלי שתחיה לאחר הוצאת גידול מהמוח עם השלכות..) וגם ולבקש מאדוננו כבוד הרבה שיסכים להיות הסנדק של בנינו שייוולד וב"ה ותודה לאל אדוננו כבוד הרב הסכים להיות הסנדק וגם בירך ללידה קלה ואכן כך היה. מהרגע שהגענו לבית חולים ועד לרגע שנכנסנו הביתה עם הרך הנולד עברו פחות מ 12 שעות. ועל זאת שוב תודה רבה אדוננו כבוד הרב. כמו כן ברצוננו לפרסם את טוב הלב של רבי יוחאי כהן והקהילה הקדושה "קהילת פז". אנו משפחה מעוטי יכולת ואין לנו הכנסה מרובה וב"ה ותודה לאל על מה שיש לנו. התקשינו לארגן את סעודת המצווה לאחר הברית ושוב רבי יוחאי כהן נרתם לעזרה ואמר שאשתו הרבנית מתנדבת בהכנת סלטים ועוד אנשים מהקהילה מתנדבים בהכנת סלטים וב"ה הייתה לנו סעודת מצווה נהדרת וטעימה. יהיה רצון מאת השם יתברך שיברך בכל הברכות הכתובות בתורה בסימן טוב ומזל טוב ומכל טוב בבריאות שלמה ואיתנה ואריכות ימים בטוב בטוב ובנעימים בשמחה ובששון את אדוננו כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א ורבי יוחאי כהן וחבורתו שעמלו בשבילינו וכל קהילת פז הקדושה אמן ואמן.

 • 09.04 15:58

  חג שמח כבוד ומועדים לשמחה.. רציתי לשמח את הרב ולעדכן שברוך השם אחרי הברכה אתמול הילד התעורר בבוקר כמו חדש התחיל לאכול , וזה אחרי שכמה ימים לא אכל.. וגם עוד דבר נוסף אחרי שהרב ברך את אבא שלי הרופאים רצו כבר באותו יום להחזיר אותו לבית אבל אמרו שישאר לילה להשגחה.. וברוך השם יום למחרת השתחרר והיה איתנו בחג וברוך השם כבר היום הוא הרבה יותר טוב.. ישתבח שמו ויתעלה.. תודה רבה לרב על הכל השם יברך את הרב ומשפחתו בכל הברכות שתזכו לאורך ימים ושנים בבריאות איתנה והצלחה גדולה אמן כן יהי רצון!

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים