טוען...

מי מסוגל לשנות את הבריאה? | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 10.10.2013, שעה: 17:48

הורדת MP4 הורדת MP3


"וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו" פירש רש"י ז"ל, אפילו בהמה חיה ועוף נזקקים לשאינם מינם. וקשה להבין, בשלמא בן אדם הוא בעל בחירה ונתקלקל והשחית את דרכו, אבל בעלי חיים שאינם בעלי בחירה איך נתקלקלו ושינו את הטבע שלהם? 
נחזור להבין מה השאלה, הפסוק אומר "וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו", רש"י אומר אפילו בהמה חיה ועוף נזקקים לשאינם מינם, אני לא רוצה להרחיב את הדיבור בזה, כן, מובן. וקשה להבין אבל, אדם יש לו בחירה, אז הוא יכול לקלקל, הוא יכול להשחית את דרכו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל בעל חיים אין לו בחירה, יש לו אינסטינקטים וטבעים, אז מה שייך נתקלקל ומה שייך שינה את דרכו, למה שיעשה את זה, יש לו טבע. פשוט אפשר לומר שדברי רש"י ז"ל מכוונים למה שאמרו חכמים ז"ל. חכמים אמרו בילקוט שמעוני ברמז ו', "כי השחית כל בשר" מה הכוונה? מלמד שהרביעו בהמה על חיה וחיה על בהמה, והכל על אדם והאדם על הכל. ז"א מי שדאג לשינוי ולקלקול זה היה בני האדם, שהם לקחו מין בשאינו מינו והרביעו, ואפילו בני אדם עם חיות. 
אז לפי זה הפירוש השחית כל בשר את דרכו זה על ידי מעשה אדם, השחית כל בשר בגלל מעשה בני אדם, ז"א הם דאגו לשינויים האלה. 
אבל הלשון של רש"י מדוייק, אפילו חיה ועוף נזקקין, מצד עצמם כאילו, לשאינן מינם. משמע שזה בעצמו אם הם נזקקו מין לשאינו מינו. מאיפה לו לרש"י את זה? חכמים אומרים שמעשה אדם זה היה, לפי רש"י יוצא שהם מעצמם, הקושיה שלנו נשארה קושיה, הרי אין להם בחירה לשנות את הטבע, אז מהיכי תיתי לרש"י? 
אלא כנראה שרש"י לומד את זה מפשטות הכתוב, שהכתוב אומר "כי השחית כל בשר את דרכו", משמע השחית כל בשר את דרכו מעצמו. אבל הדבר לא מובן כמו שהקשינו בהתחלה, אבל אין להם בחירה אז למה שהם ישנו? וגם זה שרש"י בכלל לא מזכיר כלל את דברי חכמים ז"ל, שבד"כ הוא מביא בשם המדרש או בשם חכמים, משמע שאינו מכוון בזה לדבריהם, והוא לא בא להסביר את דבריהם, הוא אומר משהו אחר. אז אפשר לומר שרש"י בנה את היסודות שלו על פי דברי התרגום ירושלמי. 
יש ירושלמי על הפסוק "דור עיקש ופתלתול", מה אומר התרגום, דור עוקמא ופתלגא, דשנו עובודואי ואף סדרי עלמא אישתני עליהון, התרגום מפרש, דור עיקש זה שמעשיו משונים עקומים, ופתלתול - הכוונה זה סובב על סדר העולם. הדור עיקש זה המעשים של הדור משונים, פתלתול זה מדבר כבר על סדר העולם, שהנהגת העולם משפיעה שגם סדר העולם משתנה. ולפי זה אפשר לומר שבני אדם השחיתו את דרכם, וזה השפיע בטבע על בעלי חיים שישנו את דרכם. לפי זה דברי רש"י מובנים, באמת אין לבהמות בחירה, ואין להם רצון לשנות את דרכם, למה שיהיה להם? הרי הם חיים בטבע מסויים. אבל אם העולם יתקלקל, הדור עיקם את דרכיו, הדור השתנה, שינה את סדרי הבריאה, ממילא זה משפיע על הבריאה והסובב, אז ממילא מושפעים. אז הבהמות והעופות והחיות הושפעו ממעשי האדם המקולקלים.
אז עכשיו הפירוש של רש"י מובן, שהם בעלי חיים מעצמם. לפי חכמים ז"ל זה היה מעשה אדם במכוון, אבל אפשר להעמיס גם עם דברי התרגום ירושלמי על דברי חכמים, שהאדם היה הגורם בכל מקרה, רש"י אומר מספיק שהאדם עשה וזה כבר יכול לשנות את כל הטבע.
בואו נקח דוגמא על צד הטוב איך מעשה של אדם משנה, בעלי חיים בכיוון אחר, לא בכיוון הזה. 
הגמרא בחולין ז' אומרת, רבי פנחס בן יאיר איקלא לההוא אושפזא, רמו לי סרי לחמרי לא אכל, רבי פנחס בן יאיר הגיע למקום להתארח ונתנו שעורים לחמור שלו, והחמור לא הסכים לאכול. חבינא הוא בנפא, חבטו את זה וניקו את זה, לא אכל. הסיבה לא היתה בגלל שהאוכל לא נקי והחמור הוא פדנט, איסטניס. נקרינהו, לקחו בידיים את האבנים והפסולת שהיה שמה, אולי הוא מפחד שיישברו לו השיניים, טיפול שיניים ביוקר, לא אכל. אמר להו רבי פנחס בן יאיר, דילמא לא מעשרן, אולי השעורים שהבאתם הן לא מעושרות, עשרינו ואכל. עישרו את השעורים והוא אכל. הוא חמור שאוכל רק מעושר. 
הרי המעשים הטובים והקדושים והקדושה של רבי פנחס בן יאיר השפיעו גם על החמור שלו, שלא יאכל בלתי מעושר. זה ברור שהוא לא נתן לו שיעורי מוסר והסביר לו את מעלת המעשרות וזה, וברור שהוא גם לא היה נוכח בשיעורים, רק מעצם זה שהוא רכב עליו והיה בסביבתו, הוא כבר נדבק ממנו. מה שיש בו השפיע עליו, אם הוא כזה טהור שלא נוגע בדברים שיש בהם חשש וספק ורק אוכל מעושר והכל, גם החמור הפך להיות ברמה כזאת. 
מצינו במסכת תענית כ"ד, רבי יוסי דמן יוקרא, הוייא לההוא חמרא, היה לו אותו חמור, חמור מפורסם, זה לא סתם חמור, ההוא חמור. כדהוו אגרי לה, כל יומא היו שוכרים את החלום הזה ליום. לאורתא הוום שדרי להדרא הא גבא ואתיא לבי מרא, בערב היו שולחים את החמור לבד, לא מחזירים אותו, ושמים לו את דמי השכירות עליו, והוא חוזר לבד. ואי טפו ליה או בצרי לה לא אסרי לה, אם שמים לו יותר או שמים לו פחות מהסכום - הוא לא הולך, לא זז החמור, רק אם שמים לו בדיוק מה שמגיע. וזה לא בגלל שהוא לא רוצה לטרוח פעמיים להחזיר, כן. יום אחד אינשי זוגא דסנדלי עלה ולא אזלא, יום אחד שכחו עליו זוג סנדלים על החמור והחמור לא רצה ללכת. עד דשקילנהו מינא והדר אזלא, רק אחרי שהורידו את הנעליים מעל החמור אז החמור חזר בחזרה לרבי יוסי דמן יוקרא. 
מזה רואים שחכמים ז"ל היו במדרגה כל כך גדולה של קדושה, שהשפיעו גם על הבהמה שלהם. חמור שלא לוקח יותר ממה שמגיע, גם לא פחות. 
מזה אפשר ללמוד מקל וחומר, שבכוחו של אדם לשנות את הטבע שלו, ולהשפיע על החלק הבהמי שלו. אם הצדיקים יכולים להשפיע על הבהמה שלהם החיצונית, אז על הבהמיות שלהם עצמם ודאי שהם יכולים, כי אם אתה משפיע על מי שרחוק ממך עליך ודאי שאתה יכול להשפיע. ז"א, אם הולכים בדרך טובה על ידי הרבה עבודת ה' בקדושה ובטהרה, ודאי שאדם יכול לשנות את הבהמיות שלו, אדם לא יכול להצדיק את עצמו על מעשיו הרעים ואומר טבע, יש לי טבע כזה, אני נוטה לרע, אני לא יכול, יש לי יצר הרע. מה אתה יותר גרוע מחמור? חמור משנה את טבעו לפי סביבתו, אם הסביבה טובה - הוא יכול להיות חמור קדוש. "קדש לי פטר חמור", אבל אתה לא יכול את החומריות שלך לקדש אותה והתורה ציוותה קדושים תהיו.
אז לכן יש בכוחו של אדם לשנות את טבעו, כי הרי כח גדול של קדושת חכמים ז"ל שינו אפילו טבע של הבהמה ממש, וזה נפלא מאד. עכשיו מובן פירוש רש"י, רש"י לפי הפירוש של הירושלמי על דור עיקש ופתלתול, שמה שאדם מקלקל בבריאה מתקלקלת הבריאה איתו, לכן רבינו יונה אומר, בשערי תשובה, כשאדם עולה הוא מעלה את העולם עימו, כשהוא יורד - העולם יורד עמו, אדם משפיע גם על המלאכים, משפיע גם על התחתונים, אדם משפיע על הכל. לכן אדם נברא בצלם אלהים, כמו שלאלהים יש את כל הכוחות כולם, גם לאדם יש שליטה על כל הכוחות כולם, כל שתה תחת רגליו, הכל תחת רגליו של האדם והוא יכול לשלוט בכל הבריאה כולה. שלמה המלך שלט בעליונים ובתחתונים, במלאכים ובשדים וגם מתחת לכדור הארץ, בעמקו של כדור הארץ, דהיינו בשבעת הגלידים של הכדור ושבע ארצות שלמטה. 
ז"א לאדם יש כח, ויש לו השפעה, ובבחירה שלו הוא יכול לקלקל את העולם ויכול להעלות את העולם. לכן כשהקב"ה הוריד את אדם הראשון, אז קודם כל סובב איתו בכל גן עדן והראה לו כל דבר ודבר ואמר לו אתה רואה, כל זה בראתי בשבילך, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. כל זה בראתי בשבילך, ז"א אין דבר בבריאה שהוא לא בשבילך, הכל בשבילך, הכל משרת לך, הכל ל טובתך ובשבילך, כמו "לך לך" - לטובתך, למעלתך, לגדולתך, להנאתך, הכל בשבילך! אבל תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. איך בן אדם יכול להחריב את העולם, הוא יכול לקחת פטיש להחריב את העולם? מה יקח קונגו? מה יעשה? איך יקלקל את העולם? זה שאתה מקלקל את מעשיך אתה מקלקל את כל העולם. לכן כתוב "ובמושב ליצים לא ישב" מה זה מושב לצים לא ישב? לע עם ליצים, אם הוא יושב במושב שישבו בו לצים זה כבר ישפיע עליו להיות לץ. ז"א אפילו מושב שישבו עליו יכול להשפיע. לכן תלמידי רבי אליעזר כשעברו ליד האבן שישב עליו היו מנשקים אותה כמו הר סיני, כיון שהוא ישב עליה וכיון שהתורה שלו היתה כנתינתה מהר סיני, עצם זה שהוא ישב על האבן זה כאילו ירדה תורה על האבן והאבן הזו - הר סיני, והיו מנשקים אותה כהר סיני. 
ז"א יש השפעה של האדם על כל הסבירה ועל כל האדם כולו, גם על האסקימוסים, גם על האינדיאנים, גם על הסינים, מה שאתה עושה פה משפיע בכל העולות. איך אומרים בסוף דברי תורה - בזכות זה יושפע שפע רב על כל העולמות. ז"א המעשים של האדם משפיעים, אז לכן "וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה כי השחית כל בשר את דרכו", אומר רש"י, אפילו בהמה ועוף נזקקין לשאינם מינם, כשהוא אומר אפילו משמע שזה לא היה צריך להיות, אלא אפילו, מה שעל פי טבע לא יכול להיות ולא צריך להיות, אפילו בהמה חיה ועוף נזקקים לשאינם מינם, נזקקים מעצמם בגלל השפעת האדם שקלקל את הבריאה.
מפה יבין כל אדם מה גודל האחריות שלו ולא יוכל להגיד, אני עשיתי בשלי, אני עשיתי לעצמי, קלקלתי לעצמי, אני לא התכוונתי לקלקל לאף אחד. אין דבר כזה, קלקלת - קלקלת לכולם, תקנת - תקנת לכולם. 
ומה עוד, שהמרח"ו רבינו חיים ויטאל מגלה לנו דבר גדול, כשבן אדם עושה תשובה אז זה משפיע על כולם. איך זה משפיע על כולם? כיון שישראל הם קומה אחת, ולמעשה בכל אחד יש את כל חלקי הנשמות של כל היהודים, אדם מורכב מכל החלקים, חלק מכל אחד קטן קטן קטן קטן נמצא בכל אחד, וזה הדין של עריבות - שכל ישראל ערבים זה לזה, אז כשאדם עושה תשובה הוא מתקן לא רק את עצמו, הוא מתקן גם את החלק שלו שנמצא אצל כל אחד ואחד, וכשאדם מקלקל - הוא מקלקל בכל חלק של כל אחד ואחד, לכן ההשפעה היא שאם אתה עושה מעשה לא הגון, זה משפיע על אחרים. ובספרים קדושים כתוב דברים יותר ברורים בדברים האלה, שזה יכול להשפיע אפילו על המנהיגים של הדור. כתוב אי רשא עמא מתקן כולה עמא מתקן, אם הראש מתוקן זה מתקן את כל הגוף, את כל האיברים, את כל הסביבה, ויש גם הפוך, אם העם לא מתוקן הוא מקלקל גם את הראש, יש השפעה. הלוך ורצו, אז זה לא פשוט, לכל אחד יש אחריות גדולה מאד. לכל אחד יש אחריות גדולה מאד. 
רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל...
 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת