טוען...

האם נח הרס עולם? | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 24.10.2014, שעה: 21:00

הורדת MP4 הורדת MP3


"אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו". במדרש נח פרשה ל' איתא, כל מקום שנאמר איש צדיק הוא מומחה, שכל 120 שנה היה נח נוטע ארזים וקוצצן, אמרו, למה כדין? למה אתה עושה כך? אמר להם, כך אמר מרי דעלמא, דהוא מייתא מבולא עלי עלמא, אז הוא ענה להם לבני דורו, אמר להם הקב"ה כך אמר, שהוא מביא מבול על העולם. אמרו ליה, אין אייתי מבולא לא אייתי אלא על ביתי דההוא גברא, אמרו לו אם הוא יביא מבול לא יבוא המבול אלא על הבית שלך, ככה אמרו לו.

אומר על זה הכתב סופר זללה"ה, בנו של החתם סופר, וזה לשונו: ונראה לי על פי מה שאמרו חכמים ז"ל, היא צורבא מרבנן דמרחמי ליה בני מטה משום דלא הוכיחן, זה התלמיד חכם שאוהבים אותו בני העיר, זה משום שהוא לא הוכיח אותם. את מי אוהבים האנשים? אחד שהוא רב כזה חפיף דליל שלא מוכיח, או, זה הרב הזה משהו, משהו, אני אומר לך זה משהו. אוהב שלום, רודף שלום, לא מתערב, לא דוחף את האף שלו, זה אוהבים אותו, אבל ודמשנאי הוא ליה משום דמוכיחן. איזה רב שונאים? זה שמוכיח אותם, מה אתה מתערב, תגיד מה אתה מתערב, מה אכפת לך, מי שמך לשר ושופט עלינו, הא? כמו דתן ואבירם.

וגם אמרו חכמים ז"ל, תמה אני אם יש בדור שמקבלין תוכחה, פירושו, האם יש בדור בכלל אנשים שמסוגלים לקבל תוכחה? שהם אוהבים תוכחה, שמבינים את ערכה של התוכחה, שזה הצלה הכי גדולה שיכולה להיות אם יש מישהו שמוכיח אותם, הרי הם ישמחו מאד אם מישהו יגיד להם שנקרע להם הבגד או יעיר להם שהם התלכלכו להם הבגד כדי שהם יחליפו, יגידו לו תודה, תודה תודה תהיה בריא, אוי אוי אוי אוי, וילכו ישר להחליף, אבל אם יגיד לו שיש לו כתם בנשמה, מה, מי אתה בכלל, מי אתה בכלל? אז תמה אני אם יש בדור שמקבלים תוכחה. אם יאמר לו טול קיסם מבין שיניך, אם יגידו לו יש לך עבירה קטנה כאילו בגדר קיסם בתוך השיניים זה כלום, יאמרו לו טול קורה מבין עיניך, אתה העבירות שלך פי כמה וכמה יותר. מה אתה מדבר לי על עבירה של קיסם, כאילו, בשיעור של קיסם, אתה יש לך עבירות בשיעור של קורה. ז"א אתה בעל עבירות יותר גדולות ממני. וכשמוכיחים אותם יחפשו מומים במוכיח ויאמרו שהוא גרוע ממני. אתם רואים כל פעם מי שמעומד לבחירות, כל מי שמועמד לבחירות ישר מחפשים עליו מומים. מה אתה בא להשתרר עלינו? אתה רוצה להיות מעלינו? אתה צריך להיות חלק, אם אתה לא חלק חלק חלק אנחנו נמצא את המומים שבך, מה אתה חושב שכאילו בזה אתה תהיה מעלי? ואז מתחילים להוציא את כל הג'יפה של כולם, ז"א אנשים מחפשים מומים באחרים, איייי.

מה יגידו עליו, יגידו לו תשמע, אתה לובש אדרת שיער, יעני כאילו אתה נראה ככה כמו שצריך והכל, יש לך כובע ויש לך חליפה ויש לך זה וזה וזה, אבל אתה במחשך עושה את מעשיך, אבל אנחנו, כן, אנחנו רשעים אבל תוכנו כברנו, אנחנו לא מכסים כלום, זה אני, אבל אתה יותר גרוע, אתה מה שאתה אתה מסתיר, אתה מראה חזות חיצונית כאילו מתיפיף, כאילו אתה נקי, אבל אתה לא נקי, מה אתה טוען שאנחנו גרועים? אנחנו מודים בזה, אנחנו חיים ככה זה אנחנו, מה אתה רוצה? אנחנו לא מסתירים, אנחנו אמיתיים, דוגרים, אבל אתה מזוייף אתה. וכל זמן שאין מוכיחם, ישבחוהו כי הוא איש תמים אוהב שלום ואמת, אה, זה רב על הכיפאק, שום דבר, תראה בא לכל מקום, שלום שלום, מנשק את כולם, גברים נשים, זקנות, ילדות, הכל הוא מה זה אוהב את כולם, ממש אוהב את כולם. והיינו איש צדיק תמים היה בדורותיו, אז כולם חשבו את נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, חשבוהו כולם צדיק ואהבו אותו. מה הטעם? למה הם אהבו אותו? בגלל שאת האלהים התהלך נח, נח התהלך את האלקים לבד, הוא עשה את עבודת האלקים שלו לבד, הוא לא השפיע על אחרים, לא התערב, לא הוכיח אותם, הוא עם האלקים שלו לבד או, זה אהבו אותו, זה לא מפריע לנו, תעשה בבית שלך מה שאתה רוצה, למה לא. כי לא היה מוכיחם, והיה מצניע לכת עם אלקים, ולא מנע דבר  מאיתם, והיו משבחים ומפארים אותו.

כשציוה הקב"ה את נח לעשות תיבה, והוא פנה לדור בציווי ה' ואמר להם כי ה' יענישם ויביא מבול, וכל זה כדי להביא אותם לתשובה כדי שלא יבוא מבול, אז שנאו אותו וחיפשו מומים וחסרונות עליו, ואמרו שהוא גרוע מהם, ושהוא עושה מעשיו במחשך, באין רואה, ואמרו לו אם יביא הקב"ה מבול לא יביא רק עליך כי אתה יותר גרוע מאיתנו. ואיך התהפכו עליו, מה קרה? גלל שהוא הוכיח אותם לטובתם, הם לא יכלו לסבול זאת. עד כאן דברי הכתב סופר להסביר את המדרש שאמר שכל 120 שנה היה נח נוטע ארזים וקוצצם, ושאלו אותו מה אתה עושה? אז הוא אמר להם, הקב"ה אמר לי לבנות תיבה כי עוד מעט יבוא מבול, אז הם אמרו לו הא, מבול? עלינו מבול? עליך יביא את המבול, ז"א למה הם פתאום הפכו את הקופסא, מה שנקרא, מה קרה? פשוט מאד, כל זמן שלא דיברת עלינו, חיית את החיים שלך לבד, תהיה דתי בביתך ואדם בצאתך ה' ירחם, כמו שאמר מי שאמר, אז זה לא מפריע לנו, אבל אם אתה כבר נכנס ואומר לנו תוכחת ואתה גם מכין לנו תיבה בשביל שאתה תברח ואנחנו נטבע, שכח מזה חביבי, לא ק זה, גם לא ניתן לך להכנס לתיבה. אז מסביר את זה לפי זה הכתב סופר לפי בדיוק מה שאמרו חכמים ז"ל, למה זה קורה דבר כזה? משום שאנשים שונאים תוכחות, אוהבים רבנים שמתיפיפים, הם לא אוהבים שאומרים להם את האמת בפנים וממילא בגלל זה הם מוציאים ומחפשים מומים אפיל ואם לא מוצאים אומרים שיש מומים.

טוב, יש עוד מהלך, יש עוד מהלך להסביר את המדרש. החפץ חיים זצוק"ל בא פעם אחת לעיר לידא, שהיתה סמוכה לעיר מגוריו ראדין, והקהיל את כל העיר ופנה אליהם בזו הלשון: הגוף והנשמה הם שכנים טובים הגרים יחדיו שבעים שנה, בכל זאת בעולם הבא כשמביאים אותם למשפט כל אחד דוחה את האשמה על השני, הגוף אומר - כי הנשמה אשמה, הנשמה אומרת כי הגוף אשם, הגוף אומר אלמלא הנשמה אני הייתי בחיים? אני לא הייתי עושה שום דבר, הייתי מת. הנשמה אומרת אני רוצה לחטוא? מי לי ולכל הנאות העולם הזה? אני נהנית מכל הנאות הגוף? זה הגוף, הוא משך אותי. כל אחד מפיל את התיק על השני, אה, אבל הם היו אוהבים שבעים שנה, הסתדרו, חיו בשכנות הדוקה, לא היה ביניהם סכסוך, הסתדרו, הלכו ביחד לבתי המשתה, לפאבים, למקומות כאלה ואחרים, מה קרה? רואים, אומר החפץ חיים, שאע"פ שהם היו שני אוהבים, בכל זאת אף אחד לא רוצה ללכת לאש של הגיהינום בשביל השני, וכל אחד מטיל את האשמה על חברו ורוצה שחברו ילך באש. מה פתאום אני, זה הוא, מה פתאום אני זה הוא, כל אחד מטיל את הרפש בשני. על כן אמר להם החפץ חיים, תושבי לידא היקרים, הגם שאנחנו שכנים טובים ואוהבים זה את זה, בכל זאת בעולם הבא כשהקב"ה יתבע מכם למה לא עשיתם כך וכך, למה לא קיימתם מצוות אלו ואלו, אע"פ שאתם אוהבים אותי היום אתם תשיבו, סליחה, סליחה, הלו רבי ישראל מאיר, החפץ חיים היה גר קרוב אלינו שכן, והוא תלמיד חכם, והוא לא בא אף פעם להוכיחנו, מאיפה אנחנו נדע? חשבנו שאנחנו בסדר הוא ודאי ראה את מעשינו, אם הוא ראה את מעשינו ולא העיר לנו סימן שאנחנו בסדר. לכן באתי להוכיח אתכם ולהזהיר אתכם, אל תעמיסו עלי חטאתכם כי גם אני לא רוצה ללכת לגיהינום, והתחיל להגיד להם תוכחות מוסר בשביל שאח"כ לא יוכלו להגיד לא אמרת לנו, לא אמרת לנו. הוא בעצמו אמר פעם על מעשה שהיה, שיהודי נידון ל-15 שנה בסיביר, בקשה אחרונה הוא ביקש לראות את הרב שלו, ואמר לו, בגללך אני הולך לסיביר, אם היית מוכיח אותי על מעשי הרעים לא הייתי עושה אותם, אתה לא אמרת לי כלום, אני הבנתי שזה בסדר, אם הרב לא אומר כלום אז זה בסדר, אבל אם היית מוכיח לא הייתי עושה, בגללך אני הולך לסיביר. אומר החפץ חיים, כל הרבנים יגיעו לעולם האמת ויהיו אנשים שיצביעו עליהם ויאמרו, בגללך אני הולך לגיהינום, אתה לא אמרת לנו, אתה אמרת הפוך, שמותר זמרים פסולים, אתה אמרת שמותר היתר מכירה, אתה אמרת הרבה דברים, אתה אמרת הרבה הרבה הרבה דברים, הקלת עלינו, עשית מאיתנו כך וכך פרווה שבפרווה, העיקר שנהיה קרובים, שנאה באותך, שיהיה לך קהילה, שיהיה לך תורמים, שיהיה לך אנשים מסביבך, שתוכל להגיד שאתה רב גדול. אז זה היה על חשבוננו, אבל עכשיו אנחנו בעולם האמת ואנחנו רואים מה הפסדנו, שאם היינו שומעים לאלה שהוכיחו אותנו ולא הולכים אחרי רוב אלה שרוצים להתייפייף אז היינו מרויחים הון עתק, כי כל גדר שהיינו גודרים את עצמנו, כל דבר שהייתי מתרחקים מקולא, מעבירה, מכל דבר שאפשר היה להחמיר לכבוד ה' יתברך, היינו זוכים לשכר נצחי לאין שיעור. אתה מנעת מאיתנו את הטוב הזה.

בזה אפשר לבאר את מדרש, היות ונח לא אמר להם כל הזמן תוכחה, ככתוב "את האלהים התהלך נח" על כן אמרו כי המבול יבוא עליו, אתה לא הוכחת אותנו, אתה בא היום ואתה אומר לנו שאתה בן 600, אתה אומר לנו עכשיו שיבוא עלינו מבול? מה פתאום שיבוא מבול? בגללך  יבוא מבול, אתה לא אמרת לנו עד היום כלום, עבדת בשקט לבד, עשית את מה שאתה רוצה לבד, איתנו לא דיברת כלום, אם יבוא מבול - עליך יבוא. ובאמת נקרא המבול על שמו של נח, מי נח, מי זה נקרא המבול על שמו, בגלל שלא הוכיחם, בגלל שלא הוכיחם נקרא המבול על שמו שלנח, הוא הפסיד עולם, אמנם הוא ברא אח"כ עולם, אבל הוא הפסיד עולם, על שמו נקרא הפסד העולם כולו.

היות ונח לא אמר להם כל הזמן תוכחה, כי את האלהים התהלך נח, על כן אמרו לו שהמבול יבוא עליו, מפני שלא הוכיחם. לכן הוא אשם בחטאים שלהם, כיון שצדיק נתפס בעוון הדור מפני שלא הוכיחם. אע"פ שבסוף הוא בנה תיבה 120 שנה שיהיה מספיק זמן לעכל, הדור ההוא לא יכולים לעכל מהר, צריך 120 שנה, אז אע"פ שהוא הוכיחם בסוף, אבל זה כבר היה מאוחר, הם כבר היו מושרשים בחטאים והיה קשה להם לפרוש, אבל אילו היה אומר להם תוכחה בהתחלה היו פורשים מעבירות שלהם.

לכן כל מי שזוכה לחזור בתשובה בצעירותו, או במהירות, ולא מתמהמה, הוא פשוט לא נשקע בעבירות יותר והטומאה לא מכסה אותו לגמרי עד שיהיה קשה לו לפרוש, כי אם היו קשה בעוד שנה יהיה עוד יותר קשה, כי מה גורם לך שקשה? קשה לך לפרוש מהטעם של העבירות, אז בעוד שנה שתתרגל עוד שנה, מה יהיה, יותר קל? יותר קשה, לשבוע מעבירות אדם לא שבע, ליצר יש דמיונות מחודשים בכל יום, בכל יום מראה לך עוד פעם שזה לא טעמת וזה לא הספקת וזה לא דומה לזה ותנסה גם את זה, ועוד את זה ועוד את זה ואוווווווו הוא יש לו עבודה לתת לך לאלפי שנים. אבל מי שזכה לברוח מידי דאעש, אייי, הוא מבין איפה הוא היה ואיפה הוא נמצא כעת.

כל איש, עכשיו המסקנה מכל זה, כל איש, כל איש, לא הרב, כל איש יהודי לא יכול להסתפק רק בארבע אמות שלו בלבד, לדאוג רק לעצמו לתורתו למצוותיו. כל איש לא יכול להסתפק רק בד' אמות שלו לבד ולצאת ידי חובתו אם הוא יושב ולומד ומתנהג טוב לפני ה' ואנשים, לא מספיק, כל אחד צריך לדאוג בעד אחרים עד כמה שידו מגעת, ולמצוא דרכים כיצד להוכיח את חברו שייטיב את דרכו. צריך למצוא דרכים להוכיח את חברו שייטיב דרכו.

ביום הכיפורים ביקשתי מהציבור שכדי שלא כל הקבלות שקיבלנו על עצמנו וכאילו אנחנו חוזרים בתשובה וכו', ילך סתם כאילו באמירות, אז שאלתי מי מוכן לקבל על עצמו חצי יום בשבוע לקבל על עצמו לעשות חסדים עם הזולת, לעזור בכל  מיני אופנים, מבחינה רוחנית, מבחינה גשמית, סיוע כזה, ביקור חולים, חלוקת דיסקים, ארגון הרצאות, כל מיני פעולות שיכולות לסייע לכלל הציבור כדי שאדם יהיה לו גם תורה וגם גמילות חסדים, שכל מי שגומל חסדים גם גומלים לו חסדים מן השמים, וכל העושה לפני  משורת הדין גם הולכים איתו לפנים משורת הדין מן השמים. כל המרחם על הבריות מרחמים עליו גם כן מן השמים. ז"א איך שאתה תתנהג כלפי הציבור שהם בניו של הקב"ה, ככה הקב"ה יחזיר לך כי ה' צילך על יד ימינך, כמו שהצל שלך מזדקף כשאתה מזדקף, כופף כשאתה כופף, ככה ה' צילך, איך שאתה מתנהג הוא יתנהג איתך. אתה מועיל ועוזר לאחרים - גם הוא יועיל ויעזור לך, וכן על זה הדרך. וברוך ה' עשרות יהודים הרימו את הידיים שהם מוכנים לקבל על עצמם, ויש כאלה שכבר ברוך ה' הצליחו להוציא לפועל דברים  נפלאים. אז גם מי שרוצה ושומע אותנו כעת וירצה להצטרף למאגר הזה של האנשים שרוצים לפעול למען הזולת, יוכל לצלצל לארגון שופר, 03-6777779 ולהירשם ולהגיד במה הוא יוכל לעזור פרטים וכו', וביחד כולנו נוכל לעשות מה שכתוב פה לפחות.

אז אני חוזר עוד פעם, כל איש לא יכול להסתפק רק בארבע אמות שלו לבד, ולצאת ידי חובתו אם הוא יושב ולומד ומתנהג טוב לפני ה' ואנשים, כל אחד צריך גם אחת, לא אחד רק, צריך לדאוג בעד אחרים עד כמה שידו מגעת, ולמצוא דרכים כדי להוכיח את חברו שייטיב את דרכו. ממילא, מי שיחלק דיסקים או יביא אנשים להרצאות או יעביר את הטלפון החינמי שלנו, של שופר קול, שאפשר לשמוע הרצאות כל הזמן בחינם ולהתחזק, הנה הוא גומל חסדים ומוכיח אחרים על ידי זה שהוא מפנה אותם, מביא להם, סוחב אותם, כמו שאומרים להרצאה, ואנשים האלה זוכים והוא זוכה. ואם הוא יכול לעשות ואינו עושה, ואין מי שלא יכול לעשות מה שאמרתי, נזקפות גם עבירות האחרים עליו, שמעתם? יגידו היה לך שכן, למה לא אמרת לו אף פעם? היה לך עובד במפעל, למה לא אמרת לו אף פעם? מה אדם יגיד? אדם לא יכול לשתוק, תראו מה אומר יחזקאל הנביא, באומרי לרשע, רשע, מות תמות, ולא דיברת להזהיר רשע מדרכו, הוא רשע בעוונו ימות, ודמו מידך אבקש. אדם שהיה יכול להוכיח רשע ולא הוכיחו, את דמו יבקשו ממנו. אתם שומעים דבר כזה? מה אכפת לי ממנו, מה אני רב? לא ,לא זה לא שייך לרב, הוכח תוכיח את עמיתך זה כל יהודי, זה מצוה לכל יהודי, כל יהודיה, זה מצוה לכולם, הוכח תוכיח את עמיתך, כי ישראל ערבים זה לזה. אתה לא מבין שאם הוא רשע אתה סובל בגללו גם? אתה לא מבין את זה? כשאנחנו נמצאים בספינה אחת, אם מישהו קודח אצלו בתא אתה לא יכול להתעלם, כולם יטבעו. אז ז"א, כל העבירות שלו, מי שיכלת להוכיח ולא הוכחת, נזקפות העבירות של אחרים עליו. זה בסתם אדם. רב אומלל, אומלל! כפי גודל ההשפעה שלו הוא אומלל מה מחכה לו. אומלל. כיון שהוא לא הוכיח את הציבור.

תראו כמה רצו להיות הרב הראשי, הרב הראשי לירושלים, נו, עכשיו מתחיל, כל מה שהוא לא יוכיח את בני העיר, כל מה שהוא לא יתקן את אנשי העיר, כל מה שהוא לא יעשה על פי התורה יבבי, מה מחכה לו, כל העיר זה אצלו בחובות. כל העיר. זה מה שהוא בחר. אייי.

מספרים, כותבים ככה, שהרב עמאר שנבחר הסכים לצורך הבחירה שלו להפגש עם רב קונסרבטיבי שבכהונתו בתור הרב הראשי לישראל לא הסכים, אמר זה כת שצריכים להתרחק מהם, הם נגד התורה, אבל בשביל שהוא ייבחר אז הוא היה מוכן להפגש איתו בסוכתו, הזמין אותו עם עוד אשה ממרץ שישבו אצלו. היום אומרים שהוא מכחיש, הוא לא ידע מי זה ולא כלום, אבל הרב הזה אומר הוא ידע בדיוק, וברך אותו, ברוכים תהיו, ואני ברכתי אותו בפתקא טובה וכו' וכו' וכו', נו, אז עכשיו יש עבודה לקרב את כל הקונסרבטיבים גם, לא רק את החילונים. עכשיו בא נראה בתור רב העיר מה יעשה הרב עמאר. זה לא פשוט, חבר'ה, לקחת תפקיד, הרבנות מקברת את בעליה, ז"א אדם שלקח שררה מן הציבור הוא חייב לציבור. מה התפקיד שאתה לקחת על עצמך, להיות הרב שלהם, בשמים יודעים מה זה גדר רב, ויש דינים מה אתה מחויב, והנה יחזקאל הנביא אומר בדיוק, את כל הדמים של אלה שלא יוכיחו אותם ולא יפרסמו בדיוק מה מותר ומה אסור, כל חילולי השבת שיועלמו העיניים מזה, כל מצעדי הגאוה שיהיו בירושלים, כל הדברים, אם הוא לא יצא חוצץ כנגדם ויגיד את דברו, הוא לא יכול להגיד לא היה לי כח, אז מי ביקש ממך שתהיה הרב? מי ביקש ממך? רב צריך להגיד מה ה' אומר!. רופא צריך להגיד מה המחלות שיש לחולה, אז אתה חייב להגיד להם. לא תגיד - כל העוונות נזקפות עליו.

ואם אחד זוכה להכניס יהודי אחד לעבודת ה' יתברך, אומרים חכמים ז"ל שהוא דומה לקב"ה. ויכול לבטל גזרות. מוציא יקר מזולל כפי תהיה, הפה שלו כמו הפה של הקב"ה. אם כן כמה זה מחייב את הרבנים, את המורים, את המחנכים, את המדריכים, את היהודים לעשות את כל המאמצים להציל את ילדי ישראל, את בחורי ישראל, את אנשי ונשות ישראל מידי הכופרים המטעים אותם יומם ולילה ולהכניסם בצל השכינה. זאת היתה התביעה על נח שהתורה מעידה עליו שהוא היה איש צדיק תמים בדורותיו, לא היה כמוהו, והוא הקים עולם, אבל הוא גם הרס עולם כל העולם נחשב על השם שלו, מי נח, מי נח, זה נקרא על השם שלו. כל החורבן של העולם, הרשעים אמרו לו אתה לא מתבייש? אתה בגיל 600 בא אומר לנו יבוא עלינו מבול? זה בגללך שלא הוכחת אותנו. אתם מבינים מה החיוב? אז אל תחיו באשליות, אני טוב לי, ברוך ה' אני שומר מצוות, אני זה אני בא לומד, לא, ברוך ה' יש לי סדר יום, לא, אתה לא יכול להתעלם, יש עוד יהודים בעולם, יש עוד בנים לקב"ה, אנחנו משפחה, בני ישראל, מה זה בני ישראל? זה הבנים של יעקב אבינו שנקרא ישראל, זה בני ישראל, זה משפחה אחת, מאיפה יצאנו? משנים עשר השבטים, אנחנו משפחה אחת, אז מה אם גלינו לאשכנז ולתורכיה ולתימן ולפולניה ולמצרים, מה זה קשור? מה זה קשור? זה שהבנים גלו מעל שולחן אביהם זה אומר שזה זרים אלו לאלו? מה פתאום, זה נשמה אחת, יחידה אחת, קומה אחת, אדם אתם, עם ישראל נקראים אדם, באדם אין ריבוי, אין אדמים, אדם זה אדם, רק אתם אדם, אתם יחידה אחת, אומות העולם זה איש -אישים, אנוש-אנשים, גבר - גברים, יש ריבוי, אתם רק אדם, כי לאדם אין ריבוי, זה אחד יחידה אחת. אנחנו קומה אחת, ז"א שה פזורה ישראל, כמו השה שהיא מקבלת מכה ברגל הראש מרגיש, ככה אנחנו כשקורה חס ושלום ילדה קטנה מסכנה נדרסת למוות כל ישראל מרגישם את זה. לא כמו אומות העולם, בנפאל התפעלו, תגידו אתם משפחה של אלה שנהרגו? כל אלה שבאו, מה הדאגה הזאת? כולם באים בשביל לחפש בשלג אם יש עוד מישהו משהו, מה זה, הם לא ראו דבר כזה. זה מיוחד לישראל. אדם אתם.

לצערנו הפוליטיקה ועוד כמה דברים הם מקלקלים את השורה וגורמים מחלוקות ואיבה נגד המשפחתיות של עם ישראל, כי האגו והאינטרס האישי של האנשים גובר, כי לא למדו את הדין הזה שלמדנו עכשיו. אז לכן צריך להבין, כל בן אדם שהוא רוצה באמת לצאת ידי חובת שמים וחובת הבריות, צריך ללכת בדרך זו להוכיח את האחרים לטובתם ולהביאם לחיי העלם הבא. מי שזוכה אשריו ואשרי חלקו, מי שלא יזכה אוי לו ואוי לנפשו כי דמיהם יתבעו ממנו רח"ל.

שבת שלום.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה....


הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 23.03 21:03

  *ערב טוב ומבורך, שוב כותב לך כבוד הרב שליט"א💫 רק עכשיו התפניתי לשיעור בוקר המדהים!!! כמה מצוות בהליכה, ובשליחות, ובסידור דברים בבית, ועוד המון !!! זה פשוט מאוד נקרא לחיות חיים של מצוות וגמ"ח יחד ✨️ תודה כבוד הרב🤲

 • 21.03 02:00

  כבוד הרב הרצאה חזקה מאוד!!! מעכשיו אכוון בתפילות ובאמן ( שמותר לענות קדיש יתום ) בעזרת השם כמו שהרב הסביר!!! תודה על זכייה במצוות שתזכה לכל טוב אמן ואמן!!!

 • 21.03 02:00

  כבוד הרב איזה שיעור משיעור לשיעור שמתי לב שהרב כל הזמן מחפש לעשות חסד בכל דבר עם הזולת משיעור לשיעור הרב מוציא לפועל לפעול עוד ועוד מצוות ועוד כאלה שהרב לומד בשבילנו שקורעות גזרות ומונעות יסורים ... הרב אני מחר צרכה להיות בעבודה(לא מתלוננת על מה שהשם כרגע רוצה בשבילי) וכל כך הייתי רוצה להיות בבית כנסת ולענות יהיה שמא רבא לקחת תילדים ולהתפלל אחרי שיעור כזה יותר מתחשק לי להיות באוהלה של תורה. אני לא יודעת מה הייתי בגילגול שעבר אבל מה שכן מרגיש לי שרוצה כל כך לעשות תמצוות בנחת ברוגע בחשק!

 • 13.03 11:39

  כבוד הרב. מזה שנים אתה טענת לשקרים בתקשורת ורוב הציבור החילוני התמים לא האמין לך ולא ראה שעובדים עליו. בשנים האחרונות האמת מתגלה להרבה אנשים תמימים והם שמים לב לכך. אני רוצה להודות לך באופן אישי על כך שנלחמת על האמת במשך שנים והפצת אור בישראל. תודה רבה על זיכוי הרבים ויישר כוח כבוד הרב

 • 09.03 15:04

  שלום כבוד הרב, רצינו לומר לכבוד הרב תודה רבה ענקית על השיעורי בוקר, פשוט אנחנו מרגישים שמתחזקים ומתעלים מיום ליום,  כל המידע שכבוד הרב מעביר לנו ומעורר אותנו, הן בכוונות של המילים בתפילה ובברכות ועוד... ועכשיו גם בכוונות שצריך לכוון על כל מצווה, זה ממש כיף לחיות ככה, איך שהסביבה שלידי משתנה, בנות מהקהילה מברכות לידי כ"כ לאט וברור, ויפה לראות איך שהן מכוונות , זה ממש מרגש, וכבוד הרב השפיע על כל הסביבה, זה מדהים, אפילו הילדים שלי התחילו לברך בקול, לאט מאוד וברור עם הכוונות , והבן שלי תלה בכל מיני פינות בבית את הכוונות. זה רק מעט ממה שאני חובה יום יום מכל ההתעלות שלנו, הכל בזכות כבוד הרב. אז ממש ממש תודה רבה, שה' יברך את כבוד הרב בבריאות כוח נחת ושמחה , מעריכים מאוד מאוד מה שכבוד הרב עושה לנו בפרט ולכל הקבילה ועמ"י בכלל.

 • 08.03 07:48

  הרב בוקר טוב ומבורך 🙏🏻 ההורים שברכת שעברו תאונת דרכים,ברוך השם במצב טוב מאוד, האבא שלה שעבר ניתוח של כמה שעות ביום ראשון בגב העליון כבר שוחרר הביתה . היום הוא הלך כבר לבקר את אשתו שהיא עדיין בבית החולים כניראה גם לפני שחרור בקרוב בעזרת השם. תבורך🙏🏻 מהקדוש ברוך הוא על התפילות שברכת. תודה רבה כבוד הרב!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 • 03.03 09:20

  הרב תודה רבה לך על הברכות. האמא שלה מרגישה הרבה יותר טוב תודה לאל 🙏🏻 והאבא שלה עבר עכשיו לא מזמן ניתוח שעבר בהצלחה רבה בזכות הברכות שלך ובעזרת הקדוש ברוך הוא ששמע את התפילות שלך.תודה רבה מעומק הלב על העזרה .השם יברך אותך ואת כל מישפחתך על החסדים הניפלאים שאתה עושה אוהב אותך מכל ה❤️. תודה רבה הרב🙏🏻🙏🏻🙏🏻. חג פורים שמח 🍷🍷🍷

 • 02.03 23:26

  כבוד הרב עכשיו שמעתי את ההרצאה בחיפה. אין מילים, מעורר את הנשמה לעשות חשבון נפש ולהבין כמה אנחנו רחוקים ממעשי אבותינו. והמעשה על רבי עוקבא והרבי שנכרך לו הזקן, מבהיל ומדהים. יהי רצון ונזכה להתקדש ולהגאל ברחמים. ממש תודה רבה לרבנו היקר על הכל.

 • 02.03 16:12

  כבוד הרב היקר שלנו , בכל יום ויום שבורא את הנפשות שלנו מחדש, רוצה להגיד תודה רבה. אבל התודה רבה שלי לא מספיק, בשביל להודות. לפחות אני מאחל לכבוד הרב, בשם כל ישראל, שה' יתן לכבוד הרב כל משאלות ליבו לטובה. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמיים , שכל ישראל נלך בדרך ה' ובמשיחו , ושהקב"ה וכבוד הרב תשמחו בנו. וסליחה מכבוד הרב שחילקתי אתמול מיקרופונים, בלי אישורו של כבוד הרב. תודה רבה מורנו ורבנו, תלמידך, מולוקאן באשה. הדבר היחיד שאני יכול רק לאחל מכל מה שכבוד הרב עושה לנו לכל ישראל התודה שיש לי לכבוד הרב, שה' יתן לכבוד הרב

 • 02.03 09:50

  לילה טוב! לרבנו היקר והקדוש. שמעתי את ההרצאה - ובכיתי!! כל מילה חדרה ללבי, אוי לנו לפגוע בזולת ובטח לא בחברנו. תמיד שמעתי את המושג: "חֵלֶק אֱ-לוֹקַּ מִמָּעַל" (איוב לא, ב) – 'ממש!'. כאחת שהיתה חלק מקהילת חב"ד לשעבר, היינו שומעים זאת המון ב'תניא'. אך ההסבר על הפסוק הנ"ל "חֵלֶק אֱ-לוֹקַּ מִמָּעַל" עם התוספת מילה: 'ממש' כמו שהסברת לנו – אני שומעת זאת בפעם הראשונה! שכל יהודי ויהודי הוא כביכול חלק מהשי"ת, גם הרשעים שבינינו. בכיתי! רבנו היקר בכיתי בבוקר ובכיתי בהרצאה. בכיתי - כי מפחדת שהדמעות שהורדתי בעבר חלילה עשו צער בשמים, אני שומעת את ההרצאה ומבקשת מהשי"ת: 'בבקשה! שהצער שהיה לי - לא יעשה נזק כמו שעשה בר קמצא ח"ו!' וביקשתי מה' שוב ושוב: 'סליחה ומחילה!', כמה 'חשבון נפש' עברתי בשיעור. הערב ממש החזרת אותי לכיתה אל'ף ומשם להזכר במהלך חיי להתבונן: האם גרמתי צער ליהודי? ולבדוק! גם אם זה היה לפני 20 שנה!! ולראות אם אפשר עוד לתקן? ולהזכר במי פגעתי וגרמתי לבכי... רק רבנו מסוגל לגרום לי לנסות להזכר: אם פגעתי ביהודי לפני יותר מ-20 שנה!! אתה מרגיש בכאבי אתה מרגיש את פגיעתי אתה מרגיש את כאבן של כל בני ישראל!!! כל ההרצאה אני אוחזת בראשי ואומרת: 'ממש מדבר עלי!'. אני מעריכה אותך ומוקירה לך תודה על כך שאתה עושה שלום בנינו וגם אם טעינו - נותן לנו הזדמנות לומר שטעינו - כמו אבא לילדיו! בורא עולם! מלך מלכי המלכים!! אני מתפללת לפניך: 'שרבנו - יהיה מלך המשיח!' אני לא רואה אדם ראוי להיות מלך המשיח כמוך, מוקף באור של אמת, אור של אהבת ישראל, אור של תורה, כמה נחת אתה עושה לקב"ה! ואני הפשוטה בפשוטים מעידה עליך לפני מלך מלכי המלכים: שכל העולם עומד בזכותך! ומבקשת מהשי"ת שתזכה להיות מלך המשיח, ואתה כל הזמן שר לפני השי"ת שירי תודה, וזה ממש תיקון של חזקיהו מלך יהודה!! שבזכותו כולם ידעו את כל התורה! ואתה ממש ככה כמו חזקיהו המלך. וגם תמיד משלב עם השיעורי תורה שירה ומודה להשי"ת. וגם מבקשת מה': שגם אם בטעות צערנו את החבר, אז ברגע האמת נעזור ונחבק! כי באמת אנחנו עם ישראל העם המיוחד והמאוחד עם כל הקשיים. וכך משמע במגילת אסתר! שמרדכי היהודי אמר לאסתר המלכה: שרק את יכולה להציל את עם ישראל!! אמנם אני לא מרדכי, אך כן אומרת זאת: 'רק אתה כשליח ה' יכול להציל את עם ישראל!!!!' ה'! בבקשה! תציל אותנו, אנחנו הנשים ממלאות את ההוראה שלך לבוא ל: 'עצרת' ולזעוק זעקה על הגאולה ועל מלכות בית דוד ועל מלכות ה'! [כדברי החפץ חיים]. וכבר גילו חז"ל הקדושים: 'שבזכות נשים צדקניות נגאלנו אבותנו ממצרים – וב"ה בזכותן נגאל במהרה אמן!' ואני חושבת: שהזעקה שלך - חזקה משל כולם!' ובהתקרב עלינו חג הפורים הבעל"ט [גאולת ישראל מגזרות המן ואחשורוש] הגיע זמן גאולתנו! בעזרת ה' נזכה כי לך השי"ת ראוי למלוך על כל העולם כולו בכבודך! תודה רבנו שוב על הרצאה מושלמת.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים