טוען...

האם נח הרס עולם? | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 24.10.2014, שעה: 21:00

הורדת MP4 הורדת MP3


"אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו". במדרש נח פרשה ל' איתא, כל מקום שנאמר איש צדיק הוא מומחה, שכל 120 שנה היה נח נוטע ארזים וקוצצן, אמרו, למה כדין? למה אתה עושה כך? אמר להם, כך אמר מרי דעלמא, דהוא מייתא מבולא עלי עלמא, אז הוא ענה להם לבני דורו, אמר להם הקב"ה כך אמר, שהוא מביא מבול על העולם. אמרו ליה, אין אייתי מבולא לא אייתי אלא על ביתי דההוא גברא, אמרו לו אם הוא יביא מבול לא יבוא המבול אלא על הבית שלך, ככה אמרו לו.

אומר על זה הכתב סופר זללה"ה, בנו של החתם סופר, וזה לשונו: ונראה לי על פי מה שאמרו חכמים ז"ל, היא צורבא מרבנן דמרחמי ליה בני מטה משום דלא הוכיחן, זה התלמיד חכם שאוהבים אותו בני העיר, זה משום שהוא לא הוכיח אותם. את מי אוהבים האנשים? אחד שהוא רב כזה חפיף דליל שלא מוכיח, או, זה הרב הזה משהו, משהו, אני אומר לך זה משהו. אוהב שלום, רודף שלום, לא מתערב, לא דוחף את האף שלו, זה אוהבים אותו, אבל ודמשנאי הוא ליה משום דמוכיחן. איזה רב שונאים? זה שמוכיח אותם, מה אתה מתערב, תגיד מה אתה מתערב, מה אכפת לך, מי שמך לשר ושופט עלינו, הא? כמו דתן ואבירם.

וגם אמרו חכמים ז"ל, תמה אני אם יש בדור שמקבלין תוכחה, פירושו, האם יש בדור בכלל אנשים שמסוגלים לקבל תוכחה? שהם אוהבים תוכחה, שמבינים את ערכה של התוכחה, שזה הצלה הכי גדולה שיכולה להיות אם יש מישהו שמוכיח אותם, הרי הם ישמחו מאד אם מישהו יגיד להם שנקרע להם הבגד או יעיר להם שהם התלכלכו להם הבגד כדי שהם יחליפו, יגידו לו תודה, תודה תודה תהיה בריא, אוי אוי אוי אוי, וילכו ישר להחליף, אבל אם יגיד לו שיש לו כתם בנשמה, מה, מי אתה בכלל, מי אתה בכלל? אז תמה אני אם יש בדור שמקבלים תוכחה. אם יאמר לו טול קיסם מבין שיניך, אם יגידו לו יש לך עבירה קטנה כאילו בגדר קיסם בתוך השיניים זה כלום, יאמרו לו טול קורה מבין עיניך, אתה העבירות שלך פי כמה וכמה יותר. מה אתה מדבר לי על עבירה של קיסם, כאילו, בשיעור של קיסם, אתה יש לך עבירות בשיעור של קורה. ז"א אתה בעל עבירות יותר גדולות ממני. וכשמוכיחים אותם יחפשו מומים במוכיח ויאמרו שהוא גרוע ממני. אתם רואים כל פעם מי שמעומד לבחירות, כל מי שמועמד לבחירות ישר מחפשים עליו מומים. מה אתה בא להשתרר עלינו? אתה רוצה להיות מעלינו? אתה צריך להיות חלק, אם אתה לא חלק חלק חלק אנחנו נמצא את המומים שבך, מה אתה חושב שכאילו בזה אתה תהיה מעלי? ואז מתחילים להוציא את כל הג'יפה של כולם, ז"א אנשים מחפשים מומים באחרים, איייי.

מה יגידו עליו, יגידו לו תשמע, אתה לובש אדרת שיער, יעני כאילו אתה נראה ככה כמו שצריך והכל, יש לך כובע ויש לך חליפה ויש לך זה וזה וזה, אבל אתה במחשך עושה את מעשיך, אבל אנחנו, כן, אנחנו רשעים אבל תוכנו כברנו, אנחנו לא מכסים כלום, זה אני, אבל אתה יותר גרוע, אתה מה שאתה אתה מסתיר, אתה מראה חזות חיצונית כאילו מתיפיף, כאילו אתה נקי, אבל אתה לא נקי, מה אתה טוען שאנחנו גרועים? אנחנו מודים בזה, אנחנו חיים ככה זה אנחנו, מה אתה רוצה? אנחנו לא מסתירים, אנחנו אמיתיים, דוגרים, אבל אתה מזוייף אתה. וכל זמן שאין מוכיחם, ישבחוהו כי הוא איש תמים אוהב שלום ואמת, אה, זה רב על הכיפאק, שום דבר, תראה בא לכל מקום, שלום שלום, מנשק את כולם, גברים נשים, זקנות, ילדות, הכל הוא מה זה אוהב את כולם, ממש אוהב את כולם. והיינו איש צדיק תמים היה בדורותיו, אז כולם חשבו את נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, חשבוהו כולם צדיק ואהבו אותו. מה הטעם? למה הם אהבו אותו? בגלל שאת האלהים התהלך נח, נח התהלך את האלקים לבד, הוא עשה את עבודת האלקים שלו לבד, הוא לא השפיע על אחרים, לא התערב, לא הוכיח אותם, הוא עם האלקים שלו לבד או, זה אהבו אותו, זה לא מפריע לנו, תעשה בבית שלך מה שאתה רוצה, למה לא. כי לא היה מוכיחם, והיה מצניע לכת עם אלקים, ולא מנע דבר  מאיתם, והיו משבחים ומפארים אותו.

כשציוה הקב"ה את נח לעשות תיבה, והוא פנה לדור בציווי ה' ואמר להם כי ה' יענישם ויביא מבול, וכל זה כדי להביא אותם לתשובה כדי שלא יבוא מבול, אז שנאו אותו וחיפשו מומים וחסרונות עליו, ואמרו שהוא גרוע מהם, ושהוא עושה מעשיו במחשך, באין רואה, ואמרו לו אם יביא הקב"ה מבול לא יביא רק עליך כי אתה יותר גרוע מאיתנו. ואיך התהפכו עליו, מה קרה? גלל שהוא הוכיח אותם לטובתם, הם לא יכלו לסבול זאת. עד כאן דברי הכתב סופר להסביר את המדרש שאמר שכל 120 שנה היה נח נוטע ארזים וקוצצם, ושאלו אותו מה אתה עושה? אז הוא אמר להם, הקב"ה אמר לי לבנות תיבה כי עוד מעט יבוא מבול, אז הם אמרו לו הא, מבול? עלינו מבול? עליך יביא את המבול, ז"א למה הם פתאום הפכו את הקופסא, מה שנקרא, מה קרה? פשוט מאד, כל זמן שלא דיברת עלינו, חיית את החיים שלך לבד, תהיה דתי בביתך ואדם בצאתך ה' ירחם, כמו שאמר מי שאמר, אז זה לא מפריע לנו, אבל אם אתה כבר נכנס ואומר לנו תוכחת ואתה גם מכין לנו תיבה בשביל שאתה תברח ואנחנו נטבע, שכח מזה חביבי, לא ק זה, גם לא ניתן לך להכנס לתיבה. אז מסביר את זה לפי זה הכתב סופר לפי בדיוק מה שאמרו חכמים ז"ל, למה זה קורה דבר כזה? משום שאנשים שונאים תוכחות, אוהבים רבנים שמתיפיפים, הם לא אוהבים שאומרים להם את האמת בפנים וממילא בגלל זה הם מוציאים ומחפשים מומים אפיל ואם לא מוצאים אומרים שיש מומים.

טוב, יש עוד מהלך, יש עוד מהלך להסביר את המדרש. החפץ חיים זצוק"ל בא פעם אחת לעיר לידא, שהיתה סמוכה לעיר מגוריו ראדין, והקהיל את כל העיר ופנה אליהם בזו הלשון: הגוף והנשמה הם שכנים טובים הגרים יחדיו שבעים שנה, בכל זאת בעולם הבא כשמביאים אותם למשפט כל אחד דוחה את האשמה על השני, הגוף אומר - כי הנשמה אשמה, הנשמה אומרת כי הגוף אשם, הגוף אומר אלמלא הנשמה אני הייתי בחיים? אני לא הייתי עושה שום דבר, הייתי מת. הנשמה אומרת אני רוצה לחטוא? מי לי ולכל הנאות העולם הזה? אני נהנית מכל הנאות הגוף? זה הגוף, הוא משך אותי. כל אחד מפיל את התיק על השני, אה, אבל הם היו אוהבים שבעים שנה, הסתדרו, חיו בשכנות הדוקה, לא היה ביניהם סכסוך, הסתדרו, הלכו ביחד לבתי המשתה, לפאבים, למקומות כאלה ואחרים, מה קרה? רואים, אומר החפץ חיים, שאע"פ שהם היו שני אוהבים, בכל זאת אף אחד לא רוצה ללכת לאש של הגיהינום בשביל השני, וכל אחד מטיל את האשמה על חברו ורוצה שחברו ילך באש. מה פתאום אני, זה הוא, מה פתאום אני זה הוא, כל אחד מטיל את הרפש בשני. על כן אמר להם החפץ חיים, תושבי לידא היקרים, הגם שאנחנו שכנים טובים ואוהבים זה את זה, בכל זאת בעולם הבא כשהקב"ה יתבע מכם למה לא עשיתם כך וכך, למה לא קיימתם מצוות אלו ואלו, אע"פ שאתם אוהבים אותי היום אתם תשיבו, סליחה, סליחה, הלו רבי ישראל מאיר, החפץ חיים היה גר קרוב אלינו שכן, והוא תלמיד חכם, והוא לא בא אף פעם להוכיחנו, מאיפה אנחנו נדע? חשבנו שאנחנו בסדר הוא ודאי ראה את מעשינו, אם הוא ראה את מעשינו ולא העיר לנו סימן שאנחנו בסדר. לכן באתי להוכיח אתכם ולהזהיר אתכם, אל תעמיסו עלי חטאתכם כי גם אני לא רוצה ללכת לגיהינום, והתחיל להגיד להם תוכחות מוסר בשביל שאח"כ לא יוכלו להגיד לא אמרת לנו, לא אמרת לנו. הוא בעצמו אמר פעם על מעשה שהיה, שיהודי נידון ל-15 שנה בסיביר, בקשה אחרונה הוא ביקש לראות את הרב שלו, ואמר לו, בגללך אני הולך לסיביר, אם היית מוכיח אותי על מעשי הרעים לא הייתי עושה אותם, אתה לא אמרת לי כלום, אני הבנתי שזה בסדר, אם הרב לא אומר כלום אז זה בסדר, אבל אם היית מוכיח לא הייתי עושה, בגללך אני הולך לסיביר. אומר החפץ חיים, כל הרבנים יגיעו לעולם האמת ויהיו אנשים שיצביעו עליהם ויאמרו, בגללך אני הולך לגיהינום, אתה לא אמרת לנו, אתה אמרת הפוך, שמותר זמרים פסולים, אתה אמרת שמותר היתר מכירה, אתה אמרת הרבה דברים, אתה אמרת הרבה הרבה הרבה דברים, הקלת עלינו, עשית מאיתנו כך וכך פרווה שבפרווה, העיקר שנהיה קרובים, שנאה באותך, שיהיה לך קהילה, שיהיה לך תורמים, שיהיה לך אנשים מסביבך, שתוכל להגיד שאתה רב גדול. אז זה היה על חשבוננו, אבל עכשיו אנחנו בעולם האמת ואנחנו רואים מה הפסדנו, שאם היינו שומעים לאלה שהוכיחו אותנו ולא הולכים אחרי רוב אלה שרוצים להתייפייף אז היינו מרויחים הון עתק, כי כל גדר שהיינו גודרים את עצמנו, כל דבר שהייתי מתרחקים מקולא, מעבירה, מכל דבר שאפשר היה להחמיר לכבוד ה' יתברך, היינו זוכים לשכר נצחי לאין שיעור. אתה מנעת מאיתנו את הטוב הזה.

בזה אפשר לבאר את מדרש, היות ונח לא אמר להם כל הזמן תוכחה, ככתוב "את האלהים התהלך נח" על כן אמרו כי המבול יבוא עליו, אתה לא הוכחת אותנו, אתה בא היום ואתה אומר לנו שאתה בן 600, אתה אומר לנו עכשיו שיבוא עלינו מבול? מה פתאום שיבוא מבול? בגללך  יבוא מבול, אתה לא אמרת לנו עד היום כלום, עבדת בשקט לבד, עשית את מה שאתה רוצה לבד, איתנו לא דיברת כלום, אם יבוא מבול - עליך יבוא. ובאמת נקרא המבול על שמו של נח, מי נח, מי זה נקרא המבול על שמו, בגלל שלא הוכיחם, בגלל שלא הוכיחם נקרא המבול על שמו שלנח, הוא הפסיד עולם, אמנם הוא ברא אח"כ עולם, אבל הוא הפסיד עולם, על שמו נקרא הפסד העולם כולו.

היות ונח לא אמר להם כל הזמן תוכחה, כי את האלהים התהלך נח, על כן אמרו לו שהמבול יבוא עליו, מפני שלא הוכיחם. לכן הוא אשם בחטאים שלהם, כיון שצדיק נתפס בעוון הדור מפני שלא הוכיחם. אע"פ שבסוף הוא בנה תיבה 120 שנה שיהיה מספיק זמן לעכל, הדור ההוא לא יכולים לעכל מהר, צריך 120 שנה, אז אע"פ שהוא הוכיחם בסוף, אבל זה כבר היה מאוחר, הם כבר היו מושרשים בחטאים והיה קשה להם לפרוש, אבל אילו היה אומר להם תוכחה בהתחלה היו פורשים מעבירות שלהם.

לכן כל מי שזוכה לחזור בתשובה בצעירותו, או במהירות, ולא מתמהמה, הוא פשוט לא נשקע בעבירות יותר והטומאה לא מכסה אותו לגמרי עד שיהיה קשה לו לפרוש, כי אם היו קשה בעוד שנה יהיה עוד יותר קשה, כי מה גורם לך שקשה? קשה לך לפרוש מהטעם של העבירות, אז בעוד שנה שתתרגל עוד שנה, מה יהיה, יותר קל? יותר קשה, לשבוע מעבירות אדם לא שבע, ליצר יש דמיונות מחודשים בכל יום, בכל יום מראה לך עוד פעם שזה לא טעמת וזה לא הספקת וזה לא דומה לזה ותנסה גם את זה, ועוד את זה ועוד את זה ואוווווווו הוא יש לו עבודה לתת לך לאלפי שנים. אבל מי שזכה לברוח מידי דאעש, אייי, הוא מבין איפה הוא היה ואיפה הוא נמצא כעת.

כל איש, עכשיו המסקנה מכל זה, כל איש, כל איש, לא הרב, כל איש יהודי לא יכול להסתפק רק בארבע אמות שלו בלבד, לדאוג רק לעצמו לתורתו למצוותיו. כל איש לא יכול להסתפק רק בד' אמות שלו לבד ולצאת ידי חובתו אם הוא יושב ולומד ומתנהג טוב לפני ה' ואנשים, לא מספיק, כל אחד צריך לדאוג בעד אחרים עד כמה שידו מגעת, ולמצוא דרכים כיצד להוכיח את חברו שייטיב את דרכו. צריך למצוא דרכים להוכיח את חברו שייטיב דרכו.

ביום הכיפורים ביקשתי מהציבור שכדי שלא כל הקבלות שקיבלנו על עצמנו וכאילו אנחנו חוזרים בתשובה וכו', ילך סתם כאילו באמירות, אז שאלתי מי מוכן לקבל על עצמו חצי יום בשבוע לקבל על עצמו לעשות חסדים עם הזולת, לעזור בכל  מיני אופנים, מבחינה רוחנית, מבחינה גשמית, סיוע כזה, ביקור חולים, חלוקת דיסקים, ארגון הרצאות, כל מיני פעולות שיכולות לסייע לכלל הציבור כדי שאדם יהיה לו גם תורה וגם גמילות חסדים, שכל מי שגומל חסדים גם גומלים לו חסדים מן השמים, וכל העושה לפני  משורת הדין גם הולכים איתו לפנים משורת הדין מן השמים. כל המרחם על הבריות מרחמים עליו גם כן מן השמים. ז"א איך שאתה תתנהג כלפי הציבור שהם בניו של הקב"ה, ככה הקב"ה יחזיר לך כי ה' צילך על יד ימינך, כמו שהצל שלך מזדקף כשאתה מזדקף, כופף כשאתה כופף, ככה ה' צילך, איך שאתה מתנהג הוא יתנהג איתך. אתה מועיל ועוזר לאחרים - גם הוא יועיל ויעזור לך, וכן על זה הדרך. וברוך ה' עשרות יהודים הרימו את הידיים שהם מוכנים לקבל על עצמם, ויש כאלה שכבר ברוך ה' הצליחו להוציא לפועל דברים  נפלאים. אז גם מי שרוצה ושומע אותנו כעת וירצה להצטרף למאגר הזה של האנשים שרוצים לפעול למען הזולת, יוכל לצלצל לארגון שופר, 03-6777779 ולהירשם ולהגיד במה הוא יוכל לעזור פרטים וכו', וביחד כולנו נוכל לעשות מה שכתוב פה לפחות.

אז אני חוזר עוד פעם, כל איש לא יכול להסתפק רק בארבע אמות שלו לבד, ולצאת ידי חובתו אם הוא יושב ולומד ומתנהג טוב לפני ה' ואנשים, כל אחד צריך גם אחת, לא אחד רק, צריך לדאוג בעד אחרים עד כמה שידו מגעת, ולמצוא דרכים כדי להוכיח את חברו שייטיב את דרכו. ממילא, מי שיחלק דיסקים או יביא אנשים להרצאות או יעביר את הטלפון החינמי שלנו, של שופר קול, שאפשר לשמוע הרצאות כל הזמן בחינם ולהתחזק, הנה הוא גומל חסדים ומוכיח אחרים על ידי זה שהוא מפנה אותם, מביא להם, סוחב אותם, כמו שאומרים להרצאה, ואנשים האלה זוכים והוא זוכה. ואם הוא יכול לעשות ואינו עושה, ואין מי שלא יכול לעשות מה שאמרתי, נזקפות גם עבירות האחרים עליו, שמעתם? יגידו היה לך שכן, למה לא אמרת לו אף פעם? היה לך עובד במפעל, למה לא אמרת לו אף פעם? מה אדם יגיד? אדם לא יכול לשתוק, תראו מה אומר יחזקאל הנביא, באומרי לרשע, רשע, מות תמות, ולא דיברת להזהיר רשע מדרכו, הוא רשע בעוונו ימות, ודמו מידך אבקש. אדם שהיה יכול להוכיח רשע ולא הוכיחו, את דמו יבקשו ממנו. אתם שומעים דבר כזה? מה אכפת לי ממנו, מה אני רב? לא ,לא זה לא שייך לרב, הוכח תוכיח את עמיתך זה כל יהודי, זה מצוה לכל יהודי, כל יהודיה, זה מצוה לכולם, הוכח תוכיח את עמיתך, כי ישראל ערבים זה לזה. אתה לא מבין שאם הוא רשע אתה סובל בגללו גם? אתה לא מבין את זה? כשאנחנו נמצאים בספינה אחת, אם מישהו קודח אצלו בתא אתה לא יכול להתעלם, כולם יטבעו. אז ז"א, כל העבירות שלו, מי שיכלת להוכיח ולא הוכחת, נזקפות העבירות של אחרים עליו. זה בסתם אדם. רב אומלל, אומלל! כפי גודל ההשפעה שלו הוא אומלל מה מחכה לו. אומלל. כיון שהוא לא הוכיח את הציבור.

תראו כמה רצו להיות הרב הראשי, הרב הראשי לירושלים, נו, עכשיו מתחיל, כל מה שהוא לא יוכיח את בני העיר, כל מה שהוא לא יתקן את אנשי העיר, כל מה שהוא לא יעשה על פי התורה יבבי, מה מחכה לו, כל העיר זה אצלו בחובות. כל העיר. זה מה שהוא בחר. אייי.

מספרים, כותבים ככה, שהרב עמאר שנבחר הסכים לצורך הבחירה שלו להפגש עם רב קונסרבטיבי שבכהונתו בתור הרב הראשי לישראל לא הסכים, אמר זה כת שצריכים להתרחק מהם, הם נגד התורה, אבל בשביל שהוא ייבחר אז הוא היה מוכן להפגש איתו בסוכתו, הזמין אותו עם עוד אשה ממרץ שישבו אצלו. היום אומרים שהוא מכחיש, הוא לא ידע מי זה ולא כלום, אבל הרב הזה אומר הוא ידע בדיוק, וברך אותו, ברוכים תהיו, ואני ברכתי אותו בפתקא טובה וכו' וכו' וכו', נו, אז עכשיו יש עבודה לקרב את כל הקונסרבטיבים גם, לא רק את החילונים. עכשיו בא נראה בתור רב העיר מה יעשה הרב עמאר. זה לא פשוט, חבר'ה, לקחת תפקיד, הרבנות מקברת את בעליה, ז"א אדם שלקח שררה מן הציבור הוא חייב לציבור. מה התפקיד שאתה לקחת על עצמך, להיות הרב שלהם, בשמים יודעים מה זה גדר רב, ויש דינים מה אתה מחויב, והנה יחזקאל הנביא אומר בדיוק, את כל הדמים של אלה שלא יוכיחו אותם ולא יפרסמו בדיוק מה מותר ומה אסור, כל חילולי השבת שיועלמו העיניים מזה, כל מצעדי הגאוה שיהיו בירושלים, כל הדברים, אם הוא לא יצא חוצץ כנגדם ויגיד את דברו, הוא לא יכול להגיד לא היה לי כח, אז מי ביקש ממך שתהיה הרב? מי ביקש ממך? רב צריך להגיד מה ה' אומר!. רופא צריך להגיד מה המחלות שיש לחולה, אז אתה חייב להגיד להם. לא תגיד - כל העוונות נזקפות עליו.

ואם אחד זוכה להכניס יהודי אחד לעבודת ה' יתברך, אומרים חכמים ז"ל שהוא דומה לקב"ה. ויכול לבטל גזרות. מוציא יקר מזולל כפי תהיה, הפה שלו כמו הפה של הקב"ה. אם כן כמה זה מחייב את הרבנים, את המורים, את המחנכים, את המדריכים, את היהודים לעשות את כל המאמצים להציל את ילדי ישראל, את בחורי ישראל, את אנשי ונשות ישראל מידי הכופרים המטעים אותם יומם ולילה ולהכניסם בצל השכינה. זאת היתה התביעה על נח שהתורה מעידה עליו שהוא היה איש צדיק תמים בדורותיו, לא היה כמוהו, והוא הקים עולם, אבל הוא גם הרס עולם כל העולם נחשב על השם שלו, מי נח, מי נח, זה נקרא על השם שלו. כל החורבן של העולם, הרשעים אמרו לו אתה לא מתבייש? אתה בגיל 600 בא אומר לנו יבוא עלינו מבול? זה בגללך שלא הוכחת אותנו. אתם מבינים מה החיוב? אז אל תחיו באשליות, אני טוב לי, ברוך ה' אני שומר מצוות, אני זה אני בא לומד, לא, ברוך ה' יש לי סדר יום, לא, אתה לא יכול להתעלם, יש עוד יהודים בעולם, יש עוד בנים לקב"ה, אנחנו משפחה, בני ישראל, מה זה בני ישראל? זה הבנים של יעקב אבינו שנקרא ישראל, זה בני ישראל, זה משפחה אחת, מאיפה יצאנו? משנים עשר השבטים, אנחנו משפחה אחת, אז מה אם גלינו לאשכנז ולתורכיה ולתימן ולפולניה ולמצרים, מה זה קשור? מה זה קשור? זה שהבנים גלו מעל שולחן אביהם זה אומר שזה זרים אלו לאלו? מה פתאום, זה נשמה אחת, יחידה אחת, קומה אחת, אדם אתם, עם ישראל נקראים אדם, באדם אין ריבוי, אין אדמים, אדם זה אדם, רק אתם אדם, אתם יחידה אחת, אומות העולם זה איש -אישים, אנוש-אנשים, גבר - גברים, יש ריבוי, אתם רק אדם, כי לאדם אין ריבוי, זה אחד יחידה אחת. אנחנו קומה אחת, ז"א שה פזורה ישראל, כמו השה שהיא מקבלת מכה ברגל הראש מרגיש, ככה אנחנו כשקורה חס ושלום ילדה קטנה מסכנה נדרסת למוות כל ישראל מרגישם את זה. לא כמו אומות העולם, בנפאל התפעלו, תגידו אתם משפחה של אלה שנהרגו? כל אלה שבאו, מה הדאגה הזאת? כולם באים בשביל לחפש בשלג אם יש עוד מישהו משהו, מה זה, הם לא ראו דבר כזה. זה מיוחד לישראל. אדם אתם.

לצערנו הפוליטיקה ועוד כמה דברים הם מקלקלים את השורה וגורמים מחלוקות ואיבה נגד המשפחתיות של עם ישראל, כי האגו והאינטרס האישי של האנשים גובר, כי לא למדו את הדין הזה שלמדנו עכשיו. אז לכן צריך להבין, כל בן אדם שהוא רוצה באמת לצאת ידי חובת שמים וחובת הבריות, צריך ללכת בדרך זו להוכיח את האחרים לטובתם ולהביאם לחיי העלם הבא. מי שזוכה אשריו ואשרי חלקו, מי שלא יזכה אוי לו ואוי לנפשו כי דמיהם יתבעו ממנו רח"ל.

שבת שלום.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה....


הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת