טוען...

טיפה יותר מים | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז' , בני ברק
 תאריך פרסום: 08.10.2013, שעה: 06:57

הורדת MP4 הורדת MP3


"ויחל נח איש האדמה ויטע כרם וישת מן המים וישכר" ויחל נח - עשה עצמו חולין, שהיה לו לעסוק תחילה בנטיעה האחרת, כל נטיעה העיקר אחרת, ז"א אם הוא הלך ונטע ישר כרם זה אומר משהו, לא? אז נעשה חולין שהיה לו לעסוק תחילה בנטיעה אחרת, ככה כתוב במדרש. "איש האדמה", אמר רבי ברכיה, חביב משה מנח, נח משנקרא איש צדיק נקרא איש האדמה, ז"א הוא ירד מאיש צדיק לאיש האדמה, על פי הגלגולים למדנו שנשמת משה יצאה ממנו לכן היתה התדרדרות במצבו. נח משנקרא איש צדיק נקרא איש האדמה, אבל משה משנקרא איש מצרי נקרא איש האלהים, ז"א יש עליה ממצב של איש מצרי שהוגדר בתורה עלה עד שסיים באיש האלהים, לכן חביב משה מנח.
הרי שעל ידי שנעשה חולין, נח נעשה חולין ונטע כרם, ירד ממדרגתו ונקרא איש האדמה. וזה דבר פלא להתפעל, מובן שנח אחרי שיצא מהתיבה מובן שלא היה ליבו פונה לשכרות אפילו פחות שבפחותים לא היה עושה כזאת, כוונתו ודאי היתה לטובה, כי שבור ורצוץ היה, כשראה שכל העולם חרב והוא צריך להתחיל לבנות עולם חדש, אז כדי לשמור על קשר עם הקב"ה צריך להיות בשמחה, כי אין שכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצוה. לא סתם שמחה, ולשמחה מה זו עושה, אלא לשמחה של מצוה, חיפש עצה איך לשמוח בדרך הטבע, נטע כרם, כי היין משמח לבב אנוש. וכן משמע מילקוט שמעוני וזה לשונו, "ויטע כרם", אומר המדרש, מצא גפן שגרופה מגן עדן, ואשכולותיה עמה, ושתל מפירותיה ואכל ושמח ליבו, שנאמר "משמח אלהים ואנשים", ובו ביום נשתגשגו פירותיה ושתה ממנו ויתגל, נתגלה בתוך אהלה, נתגלתה ערוותו.
והנה הילקוט לא מביא את הפסוק בתהילים "ויין ישמח לבב אנוש", להורות שכאן היה הענין גם של שמחת אלהים, לכן הביא את הפסוק משמח אלהים ואנשים. וכמו שרש"י מבאר בשופטים וזה לשונו, שאין אומרים שיר הקרבן אלא על הנסכים, על היין. וגם ראיה שכיוון לשם שמים כי זכה לשני ניסים, ראשית שהזמין לו הקב"ה גפן מגן עדן, כמו שאמרנו "ויטע כרם" מצא גפן שגרופה מגן עדן ואשכולותיה עמה ושתל מפירותיה ואכל ושמח ליבו, שנאמר "משמח אלהים ואנשים", ובו ביום נשתגשגו פירותיה ושתה ממנו ונתגל, ודבר שני, הנס השני, שבאותו יום נשתגשגו פירותיה שזה נגד הטבע. וזה דבר נפלא להתבונן אע"פ שעצם כוונת נח היתה לטובה, אבל כיון שלבסוף שתה מן היין יותר מידי, וכדמצינו "וישת מן היין", שתה שלא במידה ונתבזה, כי היין רובו קשה ומיעוטו יפה, בשביל זה התורה פרסמה אותו בלשון "ויחל" נתחלל ונעשה חולין, ונקרא איש אדמה, וירד ממדרגת איש צדיק לאיש האדמה.
התורה מגלה לנו כי היה לו לפחד ולהזהר מזה, והיה לו לעסוק בנטיעה אחרת קודם, ולא לנטוע גפן, היה צריך לפחד ולהזהר מזה, והיה לו לעסוק בנטיעה אחרת קודם ולא לנטוע גפן, ז"א גם אם היה מזדמן לו מגן עדן כמו שאמרנו, צריך היה לנטוע אחרת מחמת הפחד והזהירות שלא לעבור את המידה. סופו ששתה הרבה הוכיח תחילתו מה שלא עסק בנטיעה אחרת קודם.

ש. לא שומעים

הרב: כי כביכול אדם מתמלא מדבר אחר, אתה מבין, אז אין מקום ליותר, בסופו של דבר אדם מוגבל, וגם אם הכוונה הולכת לכיוון אחר ויש לך פחד, לכן אתה מתחיל בנטיעה אחרת, אז אותה סיבה של הפחד שהתחלת בנטיעה אחרת היא גם תהיה הגדר בשביל שלא תעבור את המידה. אז לכן היה רצוי להתחיל בנטיעה אחרת. וסופו ששתה הרבה הוכיח על תחילתו, מה שהוא לא עסק בנטיעה אחרת קודם מפני שהיה לו נטיה לשתיית יין ביחד עם הכוונה לשם שמים. מזה יש להבין עד כמה צריך אדם להזהר במעשיו ובעניניו אפילו הטובים, שלא תתערב בהם כוונה לא טובה. אתמול בדרשה במושב אשתאול דיברנו על החילוק בין שם לבין יפת ששניהם לקחו שמלה לכסות את ערוות אביהם אחרי הסיפור הזה, ושם שנתאמץ יותר זכה שמבניו ילבשו ציצית, עם ישראל, ויפת זכה רק שיהיה קבורה בגוג ומגוג לצאצאיו, וניתחנו את הכל, ורואים שמה הפרש, הפרש, אותה מצוה, הפרש, אותה מצוה רק בטיפה יותר מאמץ מה זכה זה ומה הפסיד זה, אמנם זכה אבל הפסיד ביחס לזה, במאמץ קטן, מאמץ קטן. לא יאומן כי יסופר, צריך לשנן את השיעור הזה. ופה רואים טיפה עוברים את ה מידה מה הפסיד מזה, מאיש צדיק לאיש האדמה נעשה חולין ווי ווי ווי ווי "ויתגל ויטע".... כמה וי נהיה פה. והבן שלו סרס אותו אווווו.
מזה יש להבין עד כמה צריך אדם להזהר במעשיו ועניניו אפילו הטובים שלא תתערב בהם כוונה לא טובה.
על דרך זה אמרו חכמים ז"ל, נח לו לאדם שלא נברא, ועכשיו שנברא יפשפש במעשיו, ואיכא דאמרי ימשמש במעשיו. המסילת ישרים מבאר, וזה לשונו, הפשפוש, מה זה יפשפש? זה לחקור על כל המעשים, בכלל באופן כללי, ויתבונן הנמצא בהם מעשים אשר לא יעשו, אשר אינם הולכים על פי מצות ה' וחוקיו, כי כל אשר ימצא מאלה יבערם מן העולם, זה נקרא לפשפש. זה כמו שאומרים, אדם נכנס לחנות לבדים ומסתכל על הבד הזה אומר זה לא, זה לא, זה שים כאן, זה לא, זה לא, זה שים כאן, זה כן זה זה זה זהו, זה נקרא לפשפש, מבדיל בין הטוב לבין הרע. אח"כ יש ימשמש, המשמוש הוא החקירה אפילו במעשים הטובים, אחרי ששמת את הבדים בצד הטובים, אתה ממשמש עכשיו לראות את טיב, מה הטיב של הבד. אז למשמש במעשים הטובים, לבדוק אותם עד תכלית אם הם טובים מכל צד. אך הממשמש הוא החקירה אפילו במעשים הטובים עצמם, לחקור ולראות אם יש בהם איזה פניה אשר לא טובה, או איזה חלק רע שיצטרך להסיר ולבער מתוך זה. והרי זה כממשמש בבגד לבחון הטוב וחזק הוא או חלש ובלוי, כך ימשמש במעשיו לבחון תכונתם בתכלית ההבחנה עד שישאר זך ונקי.
אז אנחנו רואים מכאן נטיה קטנה לשתות טיפה יותר, כל הירידה של נח. ונח בסוף נתפרסם בדבר הזה מאד. היה מעשה באדם, רב חשוב, רב חשוב, רב חשוב, שהיה באיזה מסיבה, ובמסיבה הזאת נתנו לו לשתות והוא שתה, ושתה מעבר למידה, והוא עשה שמה דברים שלא צריך לעשות. אשתו מעירה אותו למחרת ואומרת לו ווי ווי ווי וי, ווי ווי ווי, מה עשית, איזה בושות עשית לך ולנו כל המשפחה, מה עשיתי? לא יודע מה עשיתי. אתה היית אתמול במסיבה, שתית, ואחרי ששתית עלית על השולחן והתחלת להוריד את הבגדים והתחלת לרקוד ולעשות פרצופים וכל מיני עוויות והשמעת קולות וחבל על הזמן, ובסוף נפלת שרוע על הרצפה, איזה בושות, איזה בושות עשית. והיו אנשים שצילמו אותך במצב הזה, יבבי. ההוא מהבושה מה שהוא שמע, לא יצא חודש. אחרי חודש הוא יוצא בלילה ככה, מסתובב לראות אולי יראה איך אנשים מגיבים, זוכרים, לא זוכרים, שמעו או לא שמעו, פתאום הוא עובר ליד חנות לתמונות והוא רואה תמונה מטר על מטר, בן אדם עומד ככה בפוזה כזאת משהו מצחיק עם חצי גוף ערום, הוא מסתכל טוב הוא רואה זה הוא, יבבי איזה בושות, עכשיו הוא קלט מה היה פה, יבבי, יבבי, ברח הביתה, ברח הביתה. אמר לאשתו, אני לא נשאר פה, אנחנו עוברים דירה. עברו דירה למקום אחר, יוצא יום אחד לטייל, עובר ליד חנות תמונות, שתי מטר על שתי מטר אותה תמונה, יבבי, אומר לה אני לא נשאר בארץ, אני טס, טס. טס לארה"ב, נכנס שמה לאיזשהי חנות ספרים לקנות איזה משהו, פתאום הוא רואה את התמונה שלו על ספר, יבבי, יבבי, אומר אני לא נשאר באמריקה, עבר לשוויץ. הגיע לשוויץ בשדה התעופה הוא רואה הרבה אנשים עולים למטוס, וכולם מדברים זה זה זה, מה מה ההתרחשות, הוא מברר פה ושם, שואל אותם, אז הם אומרים לו, אנחנו הולכים לכנס על הגנות של היין, מה מה זה הדבר הזה? אז אחד מוציא לו את הספר עם התמונה שלו, אומר לו זה הספר שאנחנו... איפה יברח? מה יעשה? כל העולם יודע, כל העולם התמונה שלו מפורסמת, מה יעשה? יכול להיות דבר כזה? זה הסיפור על נח, כל שנה פותחים את התורה ומספרים שהוא שתה יין, שהוא השתכר, שהוא התגולל בתוך האהל, שהוא היה ערום, שהבנים שלו כיסו אותו, את התמונה הזאת כל שנה, כל היהודים חוץ מהגויים שקוראים תנ"ך, כולם רואים את התמונה של נח מתגולל, בגלל פשלה אחת פעם אחת בחיים, פעם אחת בחיים ששתה קצת יותר מהמידה, קצת יותר מהמידה. לך תמחק עכשיו את התמונה, הוא כבר שמה למעלה, וכל שנה שמגיע פרשת נח בטח נח בגן עדן מחכה לפרשת לך לך. זה לא פשוט, זה לא פשוט, לא פשוט. אדם צריך לכלכל מעשיו, זה לא פשוט, צריך להזהר מחוט השערה לא לעבור. יפשפש וימשמש.
רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 08.08 11:37

  לכבוד הרב שליט"א שלושה שבועות לפני שבנינו נולד, עשינו נציב יום עם ברכה ללידה קלה כתרנגולת ונחת מכל ילדינו. וברוך ה' כשלושה שבועות לאחר הברכה בנינו נולד כתרנגולת (בחניה) ללא צורך ברופאים וללא קושי כלל. פשוט נס!!!! וקראנו לו יצחק. שיזכה בעזרת ה' יחד עם כל ילדינו להיות צדיקים אמיתיים עם חשק גדול לעבודת הבורא תודה רבה רבה. שתזכו להמשיך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולנחת מכל צאצאיכם

 • 08.08 01:22

  שלום כבוד הרב מקווה ששלומכם טוב בעזרת ה׳. רציתי להודיע על סגולת הביסים , למרות שיום ראשון היה צום אמרתי בכל אופן נכוון לשפע רב גם ביום ראשון , כעת סיפור קצר לפני , היום הולדת של אשתי מגיע והתפללתי לה׳ שיתן לי משהו משמעותי לתת לה , והיא ( אמרה לי הערב) התפללה לרכב ( שיש רק אחד וגם היא צריכה להסיע את הילדים לת״ת וכו׳. והנה זה פלא אחי מארה״ב מתכתב איתי בסוף הצום ואומר לי יש לי רכב לתת לך כולל הרישוי עליו. וזה לא טרנטלה ( מצ״ב תמונות הרכב) ישתבח שמו לעד , תודה רבה לכם רב האמת.

 • 18.07 19:26

  כבוד הרב שלום כיוונתי מממש בסעודה שלישית על הביסים ממש מעומק הלב כי קצת דחוק היום קיבלנו 2000 שקל ישתבח הבורא לעד! ותודה לכבוד הרב

 • 18.07 12:49

  כבוד הרב, היום קיבלנו 2,500 ₪ במתנה.. מקפידים לעשות כל שבוע את סעודת הביסים.. גם אם לא מקבלים מיד אותו שבוע, זה מצטבר לפעם אחת.. כבוד הרב, בזמן האחרון אנחנו רואים יותר שפע וברכה ברוך ה'. בעלי עובד עם אח שלו ופעם בכמה ימים הוא מקבל ממנו 100 ₪ ולפעמים יותר, חוץ מהמשכורת החודשית. העיקר שיהיה ברכה. אז מחובתי ולשמחתי אני כותבת לכבוד הרב היקר שלנו, תודה רבה רבה שכבודו דואג לנו כמו לילדים שלו

 • 13.07 19:15

  תודה רבה על הכול כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי ההרצאות שלכם זה ממש סדנא לחיים האמיתיים הטובים מה שיש כאלו המשלמים בעבורם הון תועפות בחוץ אצל כל מיני קאווצ'רים ורק יוצאים יותר מטומטמים מטומאתם. כאן פשוט קדושה והדרכה לחיים טובים יישר כוחכם ושוב תודה רבה על הכול אוהבים ומצפים לשובכם מהרה לשלום

 • 11.07 18:05

  שלום לכבוד הרב! לפני מספר שבועות ביקשתי ברכה לנכדה שלי בת השנתיים שלא תצטרך אבחון ולא תיכנס לגן שפתי, יוכבד היקרה התקשרה לביתי ודיברה איתה, הבת שלי קיבלה על עצמה מספר דברים והרב כמובן בירך, לפני כשבוע וחצי הבת שלי מתקשרת ואומרת שהיתה פגישה של עו"ס במשפחתון והיא ממש התלהבה מההתקדמות של שי לי , ואמרה שאין צורך באבחון ואין צורך בגן שפתי. תודה רבה רבה על הכל התמיכה והברכה של הרב ותודה רבה ליוכבד היקרה שהתקשרה לבת שלי שלי ודיברה איתה. תודה מראש , תבורכו מפי עליון.

 • 04.07 01:41

  תודה רבה כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי על הכול, אתה מחזק אותנו מאוד בכל דבריך ושהשם יתן לך כוח להשפיע על כל העולם לדעת כי השם אחד ושמו אחד ויגשים משאלותיכם לטובה מהרה אמן ותשובו לשלום לארץ הקודש עם עוד רבבות נשמות ישראל שהצלתם מיד הס"מ

 • 04.07 01:41

  *כבוד הרב ערב טוב ומבורך 💫* כמה טובה ההרצאה ממרילנד ... זה הפעם החמישית שאני שומע אותה בערך, ופשוט משנן את הדברים לדעת באמת שיש ימים שגם כשלא הולך ומסתדר כמו שתכננת אז עדיין אתה מקיים מצוות בתפילין, ברכות, סעודה , ומצוות תמידיות שמקיימים במחשבה ועוד אין ספור דברים שכבוד הרב הסביר !!! רוצה להודות לך כבוד הרב פשוט תודה שזכינו שהרב שלנו זה איש האמת בדור הזה . תודה רבה כבוד הרב שליט"א 🤲

 • 24.06 13:19

  שלום כבוד הרב נשמח לבשר לרב שכמה שעות לאחר הברכה של הרב מצאנו דירה, ויום למחרת חתמנו חוזה בשעה טובה. לאחר שכמעט שבועיים כתתנו רגליים בניסיון למצוא ולא עלה בידנו דבר. תודה לה' שזיכנו תודה לרב על הכל שבת שלום

 • 21.06 11:52

  בסיעתא דשמיא ברצוננו לשתף את כבוד הרב בסגולה הפרטית שלנו ובנס והישועה שבאה בעקבות כיסוי ראש.. כשבננו הבכור לא הוציא מילה אחת מפיו עד שעבר את גיל שלוש.. האמא קיבלה על עצמה כסוי ראש בזכות ששמעה שיעור בנושא של כבוד הרב וביום למחרת הילד אמר את המילה הראשונה והיום ברוך השם הילד בן עשר תלמיד מצטיין ישתבח הבורא🙌🏼😃

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת