טוען...

בכל יצור ישנה תועלת | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 24.10.2014, שעה: 19:56

הורדת MP4 הורדת MP3


 

ב' מר חשוון תשע"ו - פרשת נח  - בכל יצור ישנה תועלת

 

"וישלח את העורב ויצא יצוא ושוב עד יבושת המים".

 

במדרש מובא "וישלח את העורב"

התחיל העורב משיבו תשובה לנח: "מכל בהמה ועוף אשר יש כאן, אי אתה משלח אלא לי?"

אמר ליה: "מה הצורך בעולם בך? לא לאכילה ולא לקורבן"

אמר לו הקב"ה: קבלהו שעתיד העולם שיצטרך לו"

אמר לו: "אימתי?" אמר לו אימתי?"

-         "עד יבושת המים, עתיד צדיק אחד לעמוד ולייבש את העולם, והעורבים מביאים לו לחם".

 

פירוש המדרש בילקוט: וישלח את העורב,

והעורב שואל את נח: "למה אני? מכל בהמה ועוף שיש כאן אי אתה משלח אלא לי?"

נח עונה לו: "מה הצורך העולם בך, אתה לא לאכילה ואתה לא לקורבן"

ואז אומר הקב"ה לנח: "תקבל אותו כי עתיד העולם שיצטרך לו",

{מדוע הוא שילח אותו - תכף נבין},

 שאל נח: "מתי העולם יצטרך למין של לעורב?"

אמר לו: "עד יבושת המים",

למה? עתיד צדיק אחד לעמוד זה אליהו הנביא שגזר על דורו של אחאב שלא ירדו גשמים שלוש שנים והוא ייבש את העולם, באותה תקופה אליהו הנביא ברח מאחאב והעורבים היו צריכים להביא לו לחם ובשר , וכך הם החיו אותו.

 

בסנהדרין קח': מבוארת יותר תשובתו של העורב,

וכך הוא אמר לנח: "ריבך שונאני ואתה שנאתני",

העורב מרגיש מקופח מאוד ומרגיש שהקב"ה וגם נח שונאים אותו! ומנין הוא מביא זאת?.

 

מכיוון שהקב"ה אמר להביא לתיבה: ממין הטהורה שבעה ומין הטמאה שנים דהיינו: להביא לתיבה מין הטהורה שבעה שבעה ומין הטמאים שנים שנים, אז הוא הבין שיש שנאה כלפיו "ואתה שנאתני" שאתה מניח ממין שבעה ושולח ממין שנים, הרי אם יפגע בי שר של חמה או שר צינה לא נמצא העולם חסר בריאה אחת?

 

מה יקרה? אם השמש תקפח אותי או הצינה תקפיא אותי ואני ימות ואם אמות אז העולם יהיה חסר בריאה אחת לא יהיו עורבים.

 

 

או שמא לאשתי אתה צריך או הו! חצוף כזה!? אבל הפירוש הוא: שמא רצונך להרביע אותה עם מין עוף אחר,

ענה לו נח: "רשע! "במותר לי - נאסר לי, בנאסר לי - לא כל שכן"!?

 

וממשיך נח: "מותר לי להרביע שני בעלי חיים מסוג אחד, אבל גם המותר נאסר לי בעת המבול, כיוון שנאסרו כל בעלי החיים בתשמיש, והטענה: כאילו שאני צריך את אשתך לענין הרבעה למין אחר, אז אומר: הרי במותר לי נאסר לי, ובמותר לי שהרי להרביע משני מינים שונים הרי וקודם המבול נאסר לי. אז לא כל שכן שיהיה אסור לי?!

 

 

ובגמרא נאמר: תשובה ניצחת השיבו העורב לנח, על החלק הראשון, ובאמת לא מצאנו מה שהשיב נח על זה, אולם כאן מצאנו תשובת נח,

אמר לו: "מה צורך העולם בך? לא לאכילה ולא לקורבן!"

 

כדי להבין את תשובתו של נח והלא היו עוד מינים כמו כן שנאסרו לאכילה ולקרבן, ולכן למה נח ענה לו: שבך אין צורך לא לאכילה ולא לקורבן, הוא לא המין היחידי, יש הרבה טמאים שהם לא לאכילה ולא לקורבן.

 

וגם עיקר תשובתו: למה הוא שלח מהמין הטמא שיש בהם בתיבה רק שנים מכל מין? הלוא יש לך שבעה שבעה, ואם שר צינה או שר חמה יפגע בהם ישארו עוד מהם. אבל פה נח מסכן מין אחד, למה לא שלח מהטהורה שיש ממינם שבעה זוגות בתיבה?

 

תרצו המפרשים על פי הגמרא שם: שהעורב שימש בתיבה, היה איסור לשמש בתיבה,

שלושה שימשו בתיבה:

אחד מהם היה חם שעשה מעשיו במחשך ולכן יצאו ממנו הכושים,

הכלב שימש בתיבה ולכן הן נתפסים תוך כדי תשמיש,

והעורב שאין לו שום הנאה מהתשמיש כי הוא משמש דרך המקור.

 

אבל העורב שימש בתיבה ולכן לא חשש נח לשלוח אותו, כי גם אם יוזק לא יחסר בעולם מין עורב כי כבר עוברה זוגתו, כי אם הוא ימות יהיו עוד בעולם,

 

ולכן נח אמר לו: ומה הצורך בך כי לא לאכילה ולא לקורבן צריך אני לך, ולכן אני צריך לגרשך שנאמר: "וישלח את העורב" מלשון גירוש,

אבל השם אמר לו: שיש זכות לעורב שישאר קיים, שיפרנס את אליהו הנביא וזה יגן עליו להינצל ולהישאר בתיבה.

 

בעצם לא היה שום צורך לעולם במין העורב לפי תשובת נח הפשטנית "שאין בך צורך בעולם לא לאכילה ולא לקורבן", ונח לא הבין משום מה הוא צריך לטרוח ולטפל בו בכלל, עד שגילה לו הקב"ה שיש בו צורך!

ומה הוא הצורך הזה?

 

 

שפעם אחת בכל ימות העולם מתחילת הבריאה ועד סופה: פעם אחת במשך באלפי שנים ישתמשו בעורבים שיביאו אוכל לאליהו הנביא.

 

ולכאורה: האם חסרו לו להקב"ה דרכים אחרות כדי לספק לחם ובשר לנביא מבלי שיזדקק לברא מין מיוחד של עוף עורב למטרה זו?.

 

אבל נסתרות דרכי האל: ולמטרה זו בלבד נוצר מין מיוחד של עוף, מין שמונה טריליונים שבודדים מאותו מין, שלתקופה קצרה יעשו לנביא שירות בשעת מצוקתו.

 

יש הסבר למה דווקא נבחר בעורב: מכיוון שהעורב אכזר על בניו, העורב אחר שהוא מוליד הוא מפקיר את בניו, ככתוב בפסוק: "לבני עורב אשר יקראו" אביהם של העורבים עזב אותם והלך, לכן הוא נקרא האכזר שבין העופות.

 

ובכל אופן ומדוע שלח הקב"ה דווקא את העורבים לאליהו הנביא שיזונו אותו מדוע? בכדי ללמד אותו "כי אתה גזרת שלא יהיה גשם שלוש שנים" ללמד אותו רחמנות על בני אדם, שאומנם העורב הוא אכזר על בניו, אבל להביא לך בשר בוקר וערב הם מביאים לך! ללמד אותו שאפילו מהעורב האכזר על בניו, יש רחמנות.

 

זה היה המסר שמסר הקב"ה לאליהו הנביא דרך העורבים, לכן נבחר העורב דווקא להביא לו את המזון.

אבל אין אנו עוסקים בנסתרות.

אבל ראינו שפעם אחת אכן הם עשו הפך טבעם לשרת את הנביא.

אבל לעניינו: מין שלם התקיים בעולם אלפי שנים בשביל פעולה אחת שיעשו אותה. מהמין הזה מספר עופות.

 

 

"המקרה הזה לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא"

 

שבכל נוצר שנוצר בבריאה - יש בו תועלת, ואפילו אם אין אנו מכירים את התועלת בשעה זו, יתכן שתגיע התועלת לדור אחר כמו במעשה העורבים;

באותה שעה שהיה הויכוח בין נח לעורב, הוא לא ראה בו תועלת, אבל מה שאתה רואה בו עכשיו - לא אומר שלא תהיה בו תועלת בעוד אלפי שנים.

 

 

אין נוצר - שנוצר לריק! הכל נוצר - לתועלת,  אך לא תמיד רואים זאת בהווה, אפשר שזה יהיה רק בעתיד.

 

וגם ללמדנו: שאל יזלזל אדם בשום דבר שכן, רגע אחד של מצווה אחת, כדאי הוא שבשבילו יחיה לו האדם חיים שלמים על הארץ ובלבד שתהיה בידו אפשרות להגיע לכך.

אין לזלזל בשום דבר.

 

 

"יען נמצא בך דבר טוב" נאמר על בנו של ירבעם בן נבט:

אולי בזאת תיפטר לנו חידה ידועה שאנו רואים בעולם כל כך רשעים, שלכאורה אין להם שום זכות קיום, ואף על פי כן הם חיים וקיימים.

 

אך לפי האמור יתכן: שכדאי לו להשם יתברך לתת להם חיים ארוכים בשביל פעולה אחת טובה שיעשו בחייהם, ואפילו אם הם בעצמם לא יגיעו לזה, שאפילו דבר אחד טוב לא נמצא בהם, בכל זאת יכול להיות שצאצאיהם יהיו טובים, ובזכות הבנים מתקיימים האבות, כך מלמדים אותנו חכמים זכרונם לברכה .

 

 

ורואים ששואלים: איך רשעים מתקיימים? וידוע שהם רשעים וגם לא יחזרו בתשובה, כן! אך יכול להיות שהם יעשו איזו פעולה אחת שיש בה צורך למאן דהו, זו סיבה מספקת שהם יכולים להתקיים, או!! יכול להיות שהם לא יעשו אפילו דבר אחד טוב אפילו פעולה אחת, אבל מצאצאיהם יצאו טובים, כמו שמתרח יצא אברהם.

 

 "ויאמר השם אלי: "אל תצור את מואב ואל תתגר בם מלחמה"

 

וכי מה עלה על דעתו של משה לעשות מלחמה שלא ברשות?!

למה השם אמר לו: "אל תצור את מואב ואל תתגר בהם, אם השם לא ציווה למה להלחם בהם? השם ציווה: "צרור את המדיינים ולא אמר צרור את המואבים".

 

 

אם השם אומר לו: "אל תצור את מואב" ולא להתגרות בהם משמע שהיה בכוונתו של משה רבנו לעשות כן, ללא ציווי מהשם?!

 

אלא, משה רבנו למד קל וחומר בעצמו ואמר: 'אין צורך בצווי: ויש דברים שלומדים אותם בקל וחומר ואמר: 'ומה מדיינים שלא באו אלא לעזור את מואב, ? הרי המואבים אלה שקראו למדיינים שיבואו לעזור להם להילחם בישראל, הם הסיבה לכל המלחמה, המדיינים רק נתנפלו ובואו רק לעזור להם.

 

ומה למד מזה משה רבנו?

ומשה רבנו נשא קל וחומר: ומה המדיינים שלא באו אלא לעזור את מואב אמרה התורה: "צרור את המדיינים והכיתם אותם!" מואבים עצמן לא כל שכן? הרי הם הסיבה והשורש לכל המלחמה וכל הנזק שקרה, שמתו 24000 מישראל, מי היה הגורם הראשוני? - המואבים! אז אם אלא שבאו רק לעזור חייבים לצרור אותם ולהכותם וכו' אז מי שהשורש ודאי זה קל וחומר פשוט, זה מה שלומד משה רבנו.

 

אמר לו הקב"ה: "לא כשעלתה על דעתך, עלתה על דעתי", נכון הקל וחומר שלך הוא מדויק, אבל לא עלתה על דעתי כמו שעלתה על דעתך,

למה? "שתי פרדות טובות יש לי להוציא מהם: רות המואביה ונעמה העמונית",

רות המואביה שממנה יצא דוד המלך, ונעמה העמונית: אשת שלמה המלך, הן צריכות לבא לעולם.

אי אי אי: בשביל שתי פרדות טובות חס הקב"ה על שתי אומות גדולות ולא החריבן,

אז העמונים והמואבים התקיימו פששש....כל הזמן רק בגלל שצריכות לצאת מהן שתי צדיקות שצריכים אותן בעולם לצורך מה.

 

רואים מכאן שסוג אחד מתקיים אפילו בשביל פרט אחד או פרד אחד וכו'.

 

משה רבנו נשא קל וחומר שאין עליו פרחה, קל וחומר שגם הקב"ה הכיר בצדקתו, שלפיו המואבים אין להם זכות קיום, ומוטלת עליו החובה להשמידם, אלא שהיה משה רבנו צודק בהערכתו רק ביחס להווה, אבל הקב"ה שצופה לעתיד, ידע שצריכות לצאת מהם: רות המואביה ונעמה העמונית, ובשביל אלו מצא להחיות את שתי האומות, ולא להחריבן.

 

 

זה הוא אחד מיסודות הבריאה והנהגת העולם על ידי השם יתברך, שאם יש סוג מסוים שמתוכו יצא אפילו פרט אחד לסיבה אפילו אחת ל5000 שנה, זו כבר סיבה לקיים את כל המין הזה.

 

לא זו בלבד: כשמוצאים בריאה מיוחדת בשביל מטרה זמנית {כמו העורב שפעם אחת הם יכלכלו את אליהו הנביא} אלא שגם באופני היצירה אנו מוצאים שידוד הטבע {שהקב"ה משנה את הטבע} בשביל מקרה חד פעמי.

 

 

דוגמא לזה איתא בחיזקוני, אחד המפרשים על התורה בבראשית ג' והוא אומר כך:כל משמשין פנים כנגד עורף" {דרך התשמיש של כל בעלי החיים זה פנים כנגד עורף} חוץ משלושה שהן משמשים פנים כנגד פנים.

 

מי אלה השלושה? האדם, הנחש, והדג.

ומדוע הם שונים מכל הברואים?

מפני שהשכינה מדברת עימהם, לכן הם זוכים לשמש פנים אל פנים.

מצד הטבע שווה דרך התשמיש לכל הברואים פנים כנגד עורף רק השלושה האלה הוצאו מן הכלל משום כבוד השכינה.

 

 

הנה: ביחס לאדם נקל להבין, שאדם בעצמותו הוא מסוגל להגיע למדרגה הזו שהשכינה תדבר עימו, וכל מן האדם בכלל זה, ובכל הזמנים, כמו שראינו מישראל ומאומות העולם שהשכינה יכולה לדבר איתם.

 

אבל הנחש והדג הרי אין בהן מידה זו שיהיו מסוגלים להתגלות השכינה.

אלא שקרה לרגל מצבים מיוחדים, שדיבר כביכול הקב"ה אל הנחש, פעם אחת בפרשת בראשית, ואל הדג פעם אחת אצל יונה הנביא, והנה בשביל פעם אחת כזו, הבדיל אותם השם יתברך מכל הברואים בדרך תשמישם, הרי שבשביל מאורע חד פעמי, שינה הקב"ה את אופן היצירה, ביחס לברואים מסוימים.

 

 

אז רואים שהקב"ה בשביל פעם, מקרה, יכול לשנות ולשדד את הטבע

והקב"ה יכול להחזיק סוג ומן מסוים בברואים בשביל איזה מקרה שישמשו לאיזו מטרה טובה או נעלה אותו דבר.

 

 

אותו דבר ומאותה סיבה משאיר רשעים בעולם אף על פי שלכאורה לא לאכילה ולא לקורבן כמו שאמר נח לעורב "מה התועלת שיש בכם", אפשר שלא דווקא מזה אבל מצאצאיו, כמו שמעמון ומואב מצאצאיהם יעמדו בבוא הזמן רות ונעמה,

 

 

ולכן לא תהיה לנו תמיהה על דברים שלא מסתדרים לנו בהווה,כי יש גם עתיד שהוא לא נגלה לעינינו, ואין אנו יודעים מה הוא טומן בחובו. "לא כפי שעלה על דעתך עלה על דעתי", אמר הקב"ה למשה.

{הקל וחומר שהעלה משה - היה מצוין! אך, לו משה היה יודע מה שהקב"ה מתכנן ומה שעתיד להיות לכן לא היה מקום לדרוש את הקל וחומר הזה}

 

 

אכן ראינו פעם שמשה רבנו השתמש בזה: ולכאורה זה פליאה! ולמה פה הוא השתמש בזה?

והתירוץ: כמשה רבנו רצה להכות את המצרי כתוב: "ויפן כה וכה וירא כי אין איש" פרוש: ויפן כה וכה: אמרו חז"ל: הסתכל משה עד סוף הדורות אם יצא מהגוי המצרי הזה גוי שיתגייר, הוא הסתכל גם בהווה וגם בעתיד ומכיוון שראה שלא הרג אותו.

 

 

אז מדוע פה הוא לא הסתכל? כי אם הקב"ה אמר צרור את המדיינים בלא הבחנה, אז הקל וחומר גם פה הוא ללא שיקול דעת.

 

אבל אם השם יודע שיש משהוא כל כך חשוב כמו רות המואביה ונעמה העמונית, אה! זה לא יכול לדעת משה רבנו, כי הוא הבין שבאופן כללי אפשר להכותם בלי שום בדיקה, ואז הכל מתורץ.

 

 

ולכן יהודים יקרים רואים שיש סיבה וחשבון בכל דבר אפילו המוזר ביותר שנוכל לעלות על הדעת, שהקב"ה יודע מה שאין אנו יודעים ונסמוך על ידיעתו אף על פי שאין אנו יודעים מה שהשם יודע, ואם השם משאיר את הדברים כמו שהם בינתיים, אז הוא יודע למה.

והשם יודע כיצד לגלגל את הדברים שיגיעו לתכלית הרצויה הנקראת:

 

"והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים וידעו כי אני השם" אמן ואמן.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 28.05 15:01

  רבנו היקר והקדוש והחשוב מכל ,בוקר טוב . שוב אני כותבת לך ,ושוב מודה לך מתוך אלפי התודות שכתבתי לך עד היום . בסוף ההרצאה באילת  שהבן שלי היה על הידיים שלי וביקשתי ממך ברכה, שהדיבור שלו ישתפר ,הסתכלת עליו וברכת אותו , דוד שלמה בן 5 מדבר ,אבל לא כמו בן 5 ,והבוקר התעוררנו  לקחתי אותו לעשות נטילת ידיים והילד בירך על נטילת ידיים לבד ,התחלתי לצעוק משמחה ואמר לי אמא את שמחה .. ממש נס משמיים ,ברכה אחת שלך שווה כמו אלף ברכות ,!!!נס גלוי  ממש .!!!

 • 10.05 00:48

  שלום כבוד הרב ממש לפני כמה דקות יצאנו מרשב"י זיע"א ועצר אותנו שוטר שהתעקש לתת לנהג דוח ישבתי מאחורי הנהג כשראיתי שהוא מתעקש לתת דוח ביקשתי שבזכות רשב"י יעזוב אותנו אפילו בלי אזהרה יצאתי לדבר עם השוטר בתוך הדברים שאל לפתע מי הרב שלך עניתי בגאוה הרב אמנון יצחק לפתע השיחה הוסטה מהדוח לעל הרב ואמר אני דרוזי ושומע את הרב אמנון כל הזמן כבר הרבה זמן זה הרב שמדבר לעניין מדבר עמוק בלי פשרות וכו ובסביבתי עוד הרבה דרוזים שומעים את הרב, אמר ששמע את הרב עונה על שאלות באמונה לחילונים (ואף ציטט חלק) יודע מהנושא של הבשר ועוד וגם אמר שהוא השפיע על חברים שלו יהודים לשמוע את הרב שהתחילו להשים ציצית ולהתחזק בקיצור שלח אותנו הבית אפילו בלי אזהרה ואמר שנגיד לרב שלא קיבלנו דוח בזכות שהוא אוהב את הרב ושמח שאנחנו תלמידים שלו תודה רבה לכבוד הרב אוהבים מאוד ❤ ושמחים לראות שיש אנשים שעוד מבחינים לראות מי הוא איש אמת

 • 08.05 13:14

  כבוד הרב שלום, לפני כשבוע פניתי אליך לברכה שתברך אותי לקבל אישור לעבור ממקום עבודתי ורשמתי שתברך אותי שעוד השבוע אקבל אישור והיום קיבלתי,תוך שבוע.ברוך ה'. תודה רבה הרב הברכות שלך חזקות !! שה' יברך אותך לאריכות ימים בריאות, שמחה, הצלחה, ונחת🙏🏻

 • 05.05 14:10

  כבוד הרב, תודה רבה על הברכה ברוך השם הגענו לשלום. פגשתי יהודי אחד חסיד במטוס אמרתי לו שאני תלמיד של הרב אמנון ואז הוא סיפר לי שאבא שלו לפני כ 40 שנה היה חילוני גמור והיה בהרצאה של הרב , והרב קרא לו ושאל אותו שאלה עם הבונבוניירהה... (השאלה המפורסמת) אותו רגע הוא חזר בתשובה והתחיל להחזיר בתשובה את כל המשפחה שלו, והחזיר את ההורים האחים דודים בני דודים ועוד.. והבן שלו שדיבר איתי פה מחזיק כולל חצות מעל 50 אברכים. ואמר לי בהתרגשות כל זה של הרב אמנון !!! וכל המשפחה והדודים זה שהם חרדים היום זה בזכות הרב אמנון יצחק, ואפילו הרב אמנון לא יודע איזה עולם הבא יש לו!!! ואחרי כשעה ניגש אלי עוד חסיד מבוגר ראה שאני לומד ושאל איזה ספר והראתי לו וראה מדבקה של שופר בפנים ואחרי זה שאל איפה אני מתפלל אמרתי לו בבית כנסת של הרב אמנון יצחק אמר לי טוב מאוד טוב מאוד אני שומע את הקלטות שלו כל הזמן.

 • 03.05 14:16

  רבי ומורי, אני רוצה לשתף את כבודו, בישועה שקרתה לי ברוך השם היום. אז ככה: אני בשנה שעברה התפניתי לבית חולים בעקבות גירודים חזקים בשתי הרגלים עד זוב דם הייתי מגרד! ולא הייתה הבנה נכונה בין הרופאת משפחה שלי לביני, בסופו של דבר, זה הגיע למצב שבית חולים רוצים לתבוע אותי בהוצל"פ כי באתי בלי הפנייה, הגשתי ערעור על זה, ודחו אותו! אמרתי לעצמי: "אם זה מה שהשם גזר אני מקבל באהבה" ואמרתי מזמור לתודה! והיום התקשרה אלי זו שאחראית על התביעות של הבית חולים, ובשורה בפיה שאחרי מאמצים וכו.. היא הצליחה לשכנע את הבית חולים לוותר על החוב!!! אני מודה לרב שמלמד אותנו שהכל לטובה !!!

 • 03.05 00:09

  ישתבח שמו של מלך מלכי המלכים שזיכה אותנו לחסות בצילו של כבוד הרב ביקשתי את ברכת הרב למציאת דירה קרובה וזולה אחרי שחיפשנו במשך חודשים רבים ולא מצאנו והנה עברו מספר דקות ועלתה לפירסום דירה שמתאימה לצרכינו בקרבת מקום ובמחיר טוב אשרינו שזכינו ויהי רצון שנזכה שינהיג אותנו הרב וישפיע עלינו שפע ברכות ברוחניות ובגשמיות עד ביאת גואל צדק במהרה אמן

 • 01.05 14:48

  ברצוני לפרסם סיפור ישועה , לפני קצת יותר משנה נולד לנו בן , במהלך ההריון אמרו לנו שיש סיכון ללדת תינוק עם תסמונת דאון , לאחר הלידה הגיעה רופאת ילדים ואמרה שהילד נראה ילד "מיוחד" , וקראה לרופאה המומחית במחלקה , לאחר שבדקה והסתכלה אמרה לתינוק יש סימנים מובהקים של תסמונת , בעלי באותו רגע חייג ליוחאי משופר וסיפר לו ואמר תעשה נציב יום וביקשנו גם שהרב יתן שם לילד , הרב עשה נציב יום לרפואתו וברך שהרופאים יצאו בדאים ונתן לו שם יוסף . וברוך השם הילד גודל כילד רגיל הלכנו לרופא ילדים במהלך החודשים ואמר כי אין שום סימן מדאיג התינוק מתפתח רגיל . ברוך השם , אין עוד מלבדו ". תודה רבה לרב אמנון . מחכים לספר ישועה נוספת בע"ה , על ברכה שהרב נתן השבוע לילדה הגדולה שלנו, לזיווג הגון .

 • 27.04 15:47

  לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי הרב אמנון יצחק שליט״א השבח והודיה לבורא יתברך שזכיתי להתברך מפיך הקדוש השומר אמונים העומד בפרץ על כבודה של תורתנו הקדושה איש האלוקים צדיק האמת שאתה גוזר והשם יתברך מקיים , לפני פחות משבועיים זכתי בחסדי השם יתברך להתברך מפיך הקדוש מורי ורבי אין שום הסבר ואין שום עצה להסביר את איך הברכה שלך ממש רוקמת עור וגידים וכבר זכיתי לישועות שאין להם הסבר לשום שכל אלא רק צדיק גוזר והשם יתברך מקיים . מורי ורבי אמרת לי ללמוד שעתיים ביום תורה בתענית דיבור ולגדל זקן והרב בירך אותי שהשם יושיע אותי מכול המצוקות ואני ממש רוצה להעיד שעוד לא חלפו שבועים וכבר זכיתי למתיקות בתורה בלימוד לבריאות הנפש והגוף .וזכיתי להחזיר חובות שעד לפני ברכת הרב הייתי נזקק לבריות בכל הענינים . והיום ממש אני זוכה לראות בחוש איך השם יתברך ממש מסדר את הדברים אחד לאחד בדיוק כמו שמורי ורבי גזר . אין לי מספיק מילים או תודות לומר לך מורי ורבי אני אוהב אותך כל כך אני כל כך רוצה להגיד לך תודה אבל אין השגה בך כלל אז מורי ורבי תודה תודה תודה תודה .אין סוף תודות על כל הברכות הישועות השמחה והאהבה שאתה נותן לנו אשרינו שזכינו להיות בדור של רבנו תודה אין סופית לך מורי ורבי על כל האהבה שלך אלינו אמן ואזכה להיות מבין יושבי בית מדרשך ברק אברהם לוי

 • 18.04 19:09

  בס"ד שלום וברכה לאדוננו ומורנו גדול הדור כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א. אנחנו שרון ונטלי אילן מכפר סבא. לאחר הרבה זמן שציפינו להריון נוסף נקלטנו להריון ובחודש השני להריון בתחילת אדר א' שנה שעברה התגלה דופק חלש אצל העובר. יצרנו קשר עם מערכת שופר וכיוון אותנו רבי יוחאי כהן. ביקש ממני (שרון) ללמוד תורה ולקבל תעניות. (שעתיים לימוד תורה ותענית ב' , ה' למשך שלושה חודשים ×2= חצי שנה). אומנם לאחר מספר ימים העובר נפל ולא ראו דופק. אין לנו חס ושלום שום טענה כלפי שמייה ומודים אנו כל רגע ורגע על מה שהקב"ה זיכנו. עדכנתי את רבי יוחאי והוא אמר לי להמשיך וכך עשינו. עם לב כואב ודמעות בעיניים המשכנו. לאחר 3 חודשים, השם ברוך הוא זיכנו שוב לפרי בטן. ברוך השם ישתבח שמו ילדנו בן זכר ב ט"ז באדר השנה ואדוננו כבוד הרב הסכים להיות הסנדק שלו לאחר 8 ימים. אנו רוצים להודות לך מקרב לב על כל הטוב שהקב"ה זיכנו בזכותך כבוד הרב. לא מדובר רק בזה. אנו לא בוחרים יותר בממשלה, אנו לא מחוסנים ואנחנו אוכלים בשר כשר של הקהילה הקדושה. עם זאת אנו רוצים לפרסם את הברכה שבירך כבוד הרב. כאשר נכנסנו לחודש תשיעי בהריון הגעתי ב"ה לקבל ברכה ללידה קלה (אשתי נטלי שתחיה לאחר הוצאת גידול מהמוח עם השלכות..) וגם ולבקש מאדוננו כבוד הרבה שיסכים להיות הסנדק של בנינו שייוולד וב"ה ותודה לאל אדוננו כבוד הרב הסכים להיות הסנדק וגם בירך ללידה קלה ואכן כך היה. מהרגע שהגענו לבית חולים ועד לרגע שנכנסנו הביתה עם הרך הנולד עברו פחות מ 12 שעות. ועל זאת שוב תודה רבה אדוננו כבוד הרב. כמו כן ברצוננו לפרסם את טוב הלב של רבי יוחאי כהן והקהילה הקדושה "קהילת פז". אנו משפחה מעוטי יכולת ואין לנו הכנסה מרובה וב"ה ותודה לאל על מה שיש לנו. התקשינו לארגן את סעודת המצווה לאחר הברית ושוב רבי יוחאי כהן נרתם לעזרה ואמר שאשתו הרבנית מתנדבת בהכנת סלטים ועוד אנשים מהקהילה מתנדבים בהכנת סלטים וב"ה הייתה לנו סעודת מצווה נהדרת וטעימה. יהיה רצון מאת השם יתברך שיברך בכל הברכות הכתובות בתורה בסימן טוב ומזל טוב ומכל טוב בבריאות שלמה ואיתנה ואריכות ימים בטוב בטוב ובנעימים בשמחה ובששון את אדוננו כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א ורבי יוחאי כהן וחבורתו שעמלו בשבילינו וכל קהילת פז הקדושה אמן ואמן.

 • 09.04 15:58

  חג שמח כבוד ומועדים לשמחה.. רציתי לשמח את הרב ולעדכן שברוך השם אחרי הברכה אתמול הילד התעורר בבוקר כמו חדש התחיל לאכול , וזה אחרי שכמה ימים לא אכל.. וגם עוד דבר נוסף אחרי שהרב ברך את אבא שלי הרופאים רצו כבר באותו יום להחזיר אותו לבית אבל אמרו שישאר לילה להשגחה.. וברוך השם יום למחרת השתחרר והיה איתנו בחג וברוך השם כבר היום הוא הרבה יותר טוב.. ישתבח שמו ויתעלה.. תודה רבה לרב על הכל השם יברך את הרב ומשפחתו בכל הברכות שתזכו לאורך ימים ושנים בבריאות איתנה והצלחה גדולה אמן כן יהי רצון!

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים