טוען...

מי הקים את האו"ם בראשונה? | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 18.10.2015, שעה: 08:47

הורדת MP4 הורדת MP3


"ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים", לא מובן מה פשעם ומה חטאתם של דור הפלגה, איזו סכנה היתה בבניית הבנין המגדל, שדרך אגב למי שלא יודע בפרקי דרבי אליעזר, כתוב שגבהו היה כשבעים ק"מ, כל מה שמתהדרים היום ובונים קילומטר קילומטר וחצי בקושי, אז הם בנו מגדל של שבעים ק"מ והם סיימו אותם, אבל לא מובן מה פשעם, מה חטאתם, איזה סכנה יש בבנין העיר והמגדל. שהיה נחוץ לאחוז באמצעים מיוחדים למען הפר עצתם זאת.

אמנם אנו יודעים כי בפשטות התורה אינו מסופר עוד כל הענין כפי מה שהוא, כי לזה יש עוד חלק שמבואר במדרשים של חז"ל, ויש עוד חלק - זה חלק הסוד שטמון בדברי התורה, אז יש את הפשט של הכתובים, יש דברים חז"ל שמבארים ומרחיבים את הדברים, ויש את הסוד שטמון בדברי התורה, כידוע כל התורה כולה הן שמותיו של הקב"ה, אבל למדנו שגם בחלק הנגלה והמפורש מוכרח שתהיה תורה שלמה לנו, שאנחנו צריכים להבין וללמוד מזה.

אבל כאן הנגלה והמפורש בתורה אינו מובן לנו כלל, וגם לכאורה אין לו שייכות לכאורה, אין לו שייכות וקשר עם הדרושים שנאמרו בענין דור הפלגה שנשמע חלק מהם תיכף.

והנה בדברי חז"ל מצינו בענין זה דרשות מופלאות, על הכתוב "ויהי כל העם שפה אחת ודברים אחדים", פירש רש"י, מה זה דברים אחדים? באו בעצה אחת ואמרו, לא כל הימנו שיבור לו את העליונים, נעלה לרקיע ונעשה עמו מלחמה. מה הם אמרו? הם באו בעצה אחת כל אומות העולם, כל העמים, כל המשפחות, כמה היו משפחות? שבעים משפחות יצאו מנח, שבעים אומות העולם, אז הם באו בעצה אחת ואמרו, לא כל הימנו, לא הכל ממנו ומכוחו של הקב"ה כביכול חלילה, שיבור לו את העליונים, הוא בחר לו את העליונים ושם אותנו בתחתונים, נעלה לרקיע ונעשה עמו מלחמה. זה אומר המדרש רבה.

מדרש תנחומא מביא בלשון אחרת, אמרו לא כל הימנו שיבור לו עליונים ויתן לנו התחתונים, נעלה לרקיע ונכהו בקרדומות, ז"א הם יעשו מגדל ובראשו ישימו שמה דמות עם קרדומות שנלחם כביכול, שכל באי עולם יראו שיש מלחמה הכריזו מלחמה נגד בורא עולם.

ועוד מובא ברש"י ז"ל שם, מה זה ודברים אחדים? אמרו אחת לאלף ותרנ"ו שנה, אחד ל-1656 שנה הרקיע מתמוטט, כמו שעשה בימי המבול, בואו ונעשה לו סמוכות. אז הם כמו המדענים של היום רואים איזה משהו ומסיקים מסקנות, לא תולים שזה מאת ה' בגזרת הבורא, הם החליטו שאם המבול היה ב-1656 לבריאה אז זה מחזור טבעי שכל 1656 יש מבול, הם עוד לא ראו עוד 1656 בשביל שהם יוכלו להגיד, הרי הם בס"ה אחרי שנתיים מאז שיצאנו מהמבול הוא הוליד את ארפחשד וממנו התחיל לפוץ בארץ. אבל הם החליטו ככה בתור המדענים של אז שזה מחזור טבעי וזה לא השגחה מאת ה' וגזר הבורא. אז מה הם יעשו כדי שלא יחזור המבול וישטוף אותם? הם יעשו סמוכות, הם יקומו ארבעה מגדולים גדולים והם יסמכו ככה את כל הכיפת השמים שלא יוכל לרדת עליהם מבול.

טוב, זה מה שהם אמרו, ועכשיו  מלבד שמהמפורש בכתוב לא נראה כלל שהיו כאן ענינים כאלה, דברי המדרשות בצעמם הם פלאות, נפלאים מאד, מי פתי יפרש את דברי המדרש כפשוטם. דור הפלגה היו כאלה טיפשים לדמות כי אפשר לעלות לרקיע ולעשות איתו מלחמה בקרדומות? פה בדור הזה חושבים שכולם חכמים מחוכמים, עכשיו הודיעו שמצאו ליד סיציליה בתוך הים בעומק של חמישים מטר עמודים גדולים והיתה שמה עיר נמל כנראה, ככה משערים, בגודל גבוה, עמוד של 40 מטר ברוחב של 2 מטר ועם חורים של שישים ס"מ שהביאו בתוך העמוד הזה, איך הביאו אותם, באיזה טכנולוגיות, מה זה, לא מבינים, הם חכמים מחוכמים וכו' וכו', אולי זה אותה יתד שננעצה כששלמה המלך נשא את בת שבע, אתת בת פרעה כשנשא אותה וננעץ שמה זה, אבל לא משנה, קיצורו של דבר, הם היו חכמים כאלה לבנות בנין של שבעים ק"מ, והיה להם כח לשכנע את עצמם להכנס כולם ולהיות ביחד וכו' וכו', ומה, האנשים האלה טיפשים יכולים להלחם עם הקב"ה? מה הקב"ה זה אדם? זה דמות? זה משהו שאתה יכול להלחם איתו? מה זה אתה שם קרדומות ואתה נלחם? מה הולך פה? איך אפשר להסביר את המדרשים? איך אפשר לסדר את הפסוקים?

הלא הבנו ונוכחנו כי דורות הראשונים היו גדולים בחכמה, ונמרוד שהיה בתוך דור הפלגה והיה המנהיג, נאמר עליו שהיה יודע את רבונו ומכוון למרוד בו, הרי תיארו אותו חז"ל כיודע רבונו, כשחכמים אומרים שהוא יודע רבונו זה לא שיודע שיש רבון לעולם, הקב"ה, לא, יודע את רבונו, ז"א יודע לפחות כמו המקובלים הגדולים ביותר, לא של הדור הזה, כן? שיודע, יודע רבונו ומכוון למרוד בו, מי נתן לו את העצה? מצרים, מצרים וחוש ופוט זה הבנים של כנען, של כנען, והוא נתן לו את העצה. מכל מקום היה יודע רבונו ומתכוון למרוד בו. נו, אז אחד כזה הוא לא טיפש, אז איך הוא מתכנן לעשות כזה דבר למרוד בקב"ה וכו'?

אם כן אי אפשר לומר שדור הפלגה היו נבערים מדעת לחשוב שאפשר להלחם עם רבונו של עולם, אמנם גוג ומגוג המטומטמים, אלה של עכשיו, כל המנהיגים של עכשיו, הם יגידו נזדווג לפטרונם של עם ישראל ואח"כ נלחם בהם, אבל זה כבר ביארנו בדרשה אחרת.

מכל מקום, ואם אמנם, ואם אמנם נגיד שבאמת הדור היו טמבלים, בורים שאין כדוגמתם, מה צורך היה להתחשב בהם שהקב"ה צריך לרדת ולבלבל את שפתם, פסיכים על כל הראש, תן להם לעבוד על כל הראש שייגעו יתעייפו ויאלה שיחשבו מה שהם לחשוב, הרי בסוף הקב"ה שרף להם שליש מהבנין למעלה, שיקע להם שליש והותיר להם שליש, ושטף שלשים משפחות מהם, שלשים משפחות, מתוך שבעים משפחות, ואיך הושלמו? הרי יש שבעים אומות העולם עד עכשיו, גוג ומגוג זה שבעים אומות, גוג ומגוג גימטריא שבעים, ככה אומר הארי הקדוש, מאיפה הם הושלמו? 18 משפחות מאברהם שיצאו מקטורה, 12 שיצאו מישמעאל, ועוד שניים שיצאו מרבקה הרי זה שלשים שהחזירו והשלימו את השבעים אומות.

נו, ומה היה דורש? מה היה דורש לשנות את הטבע הקב"ה בשבילם ולבלבל את שפתם, שיבנו מגדל וידעו מה יפה כוחם. ועוד קשה, הלא כתוב מפורש בתורה "ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות", משמע שכוחם גדול ואפשר היה להם לפעול משהו, לולא שהתערב הקב,ה כביכול ובלל את שפתם, וזה פלא, שטות כזו, ועתה לא ייבצר בהם, ז"א ועתה לא ימנע מהם כל מה שהם יזמו לעשות, אז לכן צריך לרדת לבלול את שפתם ולהפיץ אותם.

במדרש כתוב "ועתה לא" ה' נתן להם רכה לשוב בתשובה, והם החליטו ועתה לא, ועתה זה ועתה מה ה' שואל מעמך כי אם ליראה, ה' המתין להם ועתה נו, ועתה אתם  חוזרים בתשובה? אז הם אמרו לא, אז הוא אמר ייבצר מהם, כמו שבוצרים בכרם כרת אותם מן העולם וכו' וכו'.

הרמב"ם ז"ל אחרי שמשיג על רודפי הפשט, יש לו השגות על מפרשי הפשט, מבאר לנו על פי הסוד מה היתה כוונתם של דור הפלגה. מה היתה הכוונה? הוא אומר הכוונה שלהם היתה לקצץ בנטיעות, יש השתלשלות מהעולמות העליונים למטה למטה למטה ויש קשר רציף בין הספירות למעלה למטה וכו', על פי הקבלה, לא נכנס, והם רצו להבדל, להפריד, בינם לבין העליונים, לבין ההשגחה לבין ההשפעה העליונה, לא רוצים, לא רוצים השפעה, לא צריכים חס ושלום אותך, נסתדר לבד, מקצצים בנטיעות, כמו שיש נטיעה, אם אתה מקצץ אותה אז היא לא תביא יותר תנובה, ככה הם רצו לקצץ בנטיעות, להכרית את עצמם מהשפעה עליונה.

ועל זה כתב שם הרמב"ם וז"ל: והסתכל, כי בכל ענין המבול הזכיר אלהים, כל מקום שכתוב פרשת המבול מוזכר שם שם אלהים, לא שם הויה, ובכל ענין הפלגה הזכיר שם המיוחד, שמו של הקב"ה הנכתב ואינו נקרא, שם הויה י' וה' וו' וה', למה? כי המבול עבור השחתת הארץ והפלגה עבור שקיצצו בנטיעות, והינם אנושים בשמו הגדול וזהו טעם הירידה והמשכיל יבין. חתם לנו הרמב"ם את דבריו, אז הוא אומר לנו שיש שינוי מוכח בתוך הכתובים, כל פרשת המבול בשם אלקים, כל הפרשה של הפלגה בשם הויה, והוא אומר, כי המבול עבור השחתת הארץ והפלגה עבור שקיצצו בנטיעות והינם אנושים בשמו הגדול וזהו טעם הירידה והמשכיל יבין.

אנחנו נפתח את זה תיכף בעזרת מי חיבר את החיבור.

והנה גם הוא ז"ל לא גילה לנו ענין החטא וענשו, ואיזה שייכות יש לבנין המגדל עם קיצוץ בנטיעות, מה המגדל עושה קיצוץ בנטיעות?

ויחס ענין החטאים לפי הסוד הם פשט הכתוב, אז הוא לא גילה לנו את זה, ובכלל אין שום ביאור מספיק לפרשה הזו במפרשי התורה, אולם הואר לפני כל הענין בעזרת ה'. והכל מתבאר היטב לפי הפשט של הכתובים, לפי הפשט של הכתובים. כתוב "ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים ויאמרו איש אל רעהו, ויאמרו איש אל רעהו כי היו מחוברים יחד בדעה אחת, איש אל רעהו כולם רעים, כולם אוהבים, כי בהיותם מחוברים יחד בדעה אחת ובאשר כבר גדל ורב מספרם, בהכרח היה עליהם להתפשט בארץ ולהיות נפרדים, כל אחד לעברו, אך ידעו והבינו כמה פורענויות מוכנות לו לאדם היחידי מפגעי העולם, ועלה בדעתם שצריכים למצוא עצות ותחבולות למען תשלוט ביניהם אחדות גמורה, שתהיינה כל משפחות הארץ מאורגנות ללחום בכוחות משותפים עם פגעי העולם, וכוחות הבריאה העליונים והתחתונים המרעים לו לאדם, ע"י התאחדות אפשר למצוא תחבולות שונות שתהיינה כתריס נגד כמה מיני פורענויות כמו מלחמות וכדומה. הם החליטו לעשות יונייטד ניישן, UM, האומות המאוחדות, האו"ם שמום. ז"א הם הראשונים שעלה בדעתם להקים חיבור של כל האומות, ולעשות מועצה לתרבות, מועצה לבטחון, מועצה לג'דתי, כל המועצות שיש כידוע שיש באום שמום. ובסוף כל האום שמום נגד ישראל, כל ההחלטות נגד ישראל, כן? למה כי הם המייצגים של הקב"ה, אז כל שבעים האומות של פעם זה שבעים האומות של עכשיו, בדיוק אותוד בר, אז היה נמרוד מלך כוש, וגם עכשיו אובמבה, ושבעים אומות העולם, וגוג ומגוג בדלת, וכולם נגד ישראל, שהם המייצגים מה אמרנו שגוג ומגוג אמרו? נזדווג לפטרונם, אין להם דריסת רגל בארץ ישראל, זה לא שלהם בכלל ארץ ישראל, אומרים הפלשתינים מה פתאום, זה אתם מטמאים את הארץ, זה לא שלכם, תצאו מהארץ עכשיו כבר אומרים ברור, תצאו  מהארץ גמרנו, אנחנו הולכים על כל הקופה, נגמר, שלום. ובסוף כל אומות העולם יבואו עלינו ויילחמו בנו. נמרוד, אתם זוכרים שאמרתי לכם נמרוד אובמבה יש קשר ביניהם, כדרלעומר וכו' אתם זוכרים את הקלטת יום לפני שהוא נבחר? מכל מקום הם החליטו שהם יתאגדו ויתאחדו וכל המוחות וכל השכל יעבדו ביחד בחיבור בשביל ששום רעה לא תבוא אליהם, ושום מזיקים, מעליונים, מתחתונים, מפגעי הטבע, מכל דבר, להיות באחדות. והם גם חשבו והבינו בחכמתם שאם תשלוט ביניהם אחדות מוחלטת וארגון גמור, וכל אחד בכוחותיו המיוחדים ישתדל למצוא תחבולות בעד האנושות בכלל, אפשר למצוא אמצעים כנגד הפורענויות הרבות המוכנות לו לאדם היחידי, מחולאים ומשאר פגעי העולם בידעם כי אצורים בעולם כוחות נפלאים לאין שיעור וערך, כמו שהיום המדע מוצא כל מיני דברים שהוא לא ידע שנמצא, הוא לא ממציא, הוא מוצא מה שמצוי, רק היה נסתר מעיניו, אבל חוקרים ובודקים ועושים מחקרים וכו', ולאט לאט ה' מאיר עיניהם כי בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכין אותו, כשהם בנו "ותהי להם הלבנה לאבן" שהלבנה היא חצי מהאבן, נעשה להם כאילו ס"ד שהם יוכלו מהר מהר לעשות.

ואשר רק אם ימצאו את הכוחות הנפלאים שאצורים בעולם וישכללו אותם יכולים להשתתף בהם לכמה ענינים. והלא ראינו גם בדורותינו, האחרונים, כמה המצאות חדשות שעשו מהפכה בכמה ענינים בתבל. רק ההבדל בין כרגע למה שהיה אז שם כולם התאחדו לטובת האנושות, פה כל אחד אינטרסנט, כל מדינה דואגת רק לעצמה, כל חברה דואגת לעצמה, כל פרט דואג לעצמו, ולא מאחדים כוחות לטובת העולם כולו, לכן העולם נראה עכשיו כמות שהוא נראה והכל חורבן וכולם נלחמים בכולם בגלל שזה האינטרס של כל אחד שונה משל השני. אפילו רוסיה וארה"ב שלכאורה אמורים להלחם בדאעש, שניהם שקרנים, כן, אבל הם לא רוצים להתאחד כי האינטרס של אמריקה שונה פה במזה"ת וזה שונה משל רוסיה וכו' וכו'.

מכל מקום הם רצו להתאחד באמת, והפסוק מעיד עליהם "שפה אחת ודברים אחדים". ונתגלו כוחות טבע נסתרים ונפלאים שכוחם גדול ורב עד שקודם התגלותם קשה היה לשער ולהאמין כי נמצאים כוחות כאלה בטבע, ואמנם כל מה שנתגלה לנו עתה זה רק כטיפה מן הים מול סתרי הטבע שעדיין לא נתגלו ולא ידענו אודותם כלל. ואלמלא היו בני האדם באחדות גמורה בשלום ושלוה והיו עובדים כל אחד במנוחה במקצוע שלו לתועלת העולם, מה שיהיה בימות משיח, מי יודע כמה כוחות נפלאים טמונים בחיק הטבע היו יכולים למצוא ולהשתמש עמהם להנאות העולם וכתריס נגד הפורענויות השונות.

ובאמת נראה כי יש בטבע של הבריאה עצמה אמצעים כנגד כל הפגעים והסכנות הכרוכות בה, הנה היום מחקרים מגלים עכשיו למה הסרטן מתפרץ ומוצאים בדי אן אי מה כן ומה לא, וויטמינים כאלה ואחרים, ובודקים את זה על בעלי חיים שונים, ומתחילים לגלות איך אפשר לדכא את ההתפרצות, איך אפשר לעשות ככה, רואים שהיום בגוף האדם יכולים להשתיל לאדם אצבעות ברגל, מהרגל לראש, מהראש לאף מהאף לאוזן, מחברים לו כל מיני דברים לוקחים לו חתיכה מפה בשר מפה, ואז עושים מהבן אדם קרקס, אבל מצליחים, רואים שמצליחים, אפילו השתילו לאדם ראש נכרת לאדם ראש, שתלו לו את הראש בחזרה ונשאר חי. כן, לפני כמה שבועות התפרסם.

מכל מקום, אם, אם אדם היה עובד בשיתוף כולם היו עובדים אז היו מוצאים פה את כל הדברים שהם נמצאים בטבע של הבריאה נגד כל הפגעים והסכנות, והיו מתארגנים מתאחדים ביחד.

לכן הם אמרו, הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים, שישמש להם מרכז וסמל להתאחדות, התאחדות אומות מאוחדות, יונייטנד-ניישן, האום הראשון שקם בגלל שהם רצו למרוד בקב"ה, לא צריכים אותך אנחנו נסתדר, אנחנו נטכס עצה, נעשה הצבעה, אנחנו נחליט, לא צריכים אותך, אנחנו מסתדרים, יש אומות מאוחדות, נגד מי? נגד הנציגים שלך בעולם ישראל. למען לא יהיה כל איש פונה לעברו ולא יפוצו על פני כל הארץ כל משפחה לבדה, אלא כולם יהיו מאוחדים לעזור איש לאחיו במלחמת החיים.

והנה, לפי הנגלה לעין אין כאן שום חטא ועוון, הם ביקשו תחבולות איך להנצל מפגעי העולם, אבל בורא עולם הוא ראה וידע, שבבקשה של האמצעים האלה טמון רגש רע שחפץ להשתחרר מהשגחה, ושלא להיות מוטל תחת הנהגת ה'. רק להנהיג את חייהם בעצמם בכוחות המסורים לידם בהיותם טועים לחשוב, כי מאחר שנסדרה הבריאה ונמסרה היכולת להם להשתמש בכוחות שנתונים בטבע של הבריאה כפי רצונם, אז יוכלו להיות על ידי זה בלתי תלויים בהשגחה האלקית, ורצונם הזה לא להיות קשורים עם הנהגת ה' אלא להפרד ממנו, ולהיות בעולם בעצמם ובלי השגחה אלקית. נמצא שהחטא שלהם כפירה ומרידה בה'. נכון שהקב"ה, נכון שהוא ברא את הטבע, שהטבע הוא כביכול כוחות מוסדרים וסדורים על מקומם והטבע כביכול לא משתנה מטבעו, נכון, כאילו, אבל אנחנו רואים מידי פעם שהקב"ה מוציא את הטבע מגדרו להראות שיש בעלים מעליו, שיש מי ששולט בכל הכוחות, שהוא בעל הכוחות כולם, אלקים - תקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם, כל הכוחות כולם נקראים אלהים לשון רבים, שכל אחד יש לו כביכול כח עצמי, אבל הוא אלהי האלהים, והוא מעליהם ושולט בם, לכן הוא יכול להוציא את הטבע מגדרו, לכן הוא יכול לקרוע את ים סוף, לכן הוא יכול להפוך את היאור לדם, לכן הוא יכול להביא מכת כינים, הוא יכול להביא ברד אש מתלקחת בתוך הברד, הוא יכול לשנות את הבריאה ברגע, יכול להביא הוריקנים רעידות אדמה מה שהוא רוצה הוא יכול לעשות בכל עת ובכל זמן, יכול למשוך את זה לזמן, יכול להניח את זה, מה שהוא רוצה הוא עושה. הם רצו להתנתק מזה, כמו שהעולם היום מתכחש לבורא, יש אום שמום, שמום, שממה, שממון, בלי הקב"ה.

אמנם זאת היתה כוונה נסתרת שלא נתגלתה בבהירות גם להם, והיתה טמונה בעומק ליבם, ולכן בפשטות הכתובים סיפרה לנו התורה רק את המעשה הנגלה, כפי שהביאו בדבריהם המפרשים, מה היה נגלה? מה הם דיברו? מה היתה התכנית, מה הם עשו, את מצפוני ליבם הפסוק לא גילה, כי באמת הפסוק התעסק במה שהיה גלוי, מה היה גלוי זה מה שהם אמרו, הצהרות של האום, אבל מה מאחורי הצרות של האו"ם? חיסול מדינת ישראל והעם היהודי, אבל בהצהרות זה לא ככה. והם אמרו "ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ", שהיה חפצם להתאחד ולהתארגן. אז הם קראו לעצמם שם, יונייטד ניישן, זה שם של סתרא אחרא, זה של עבודה זרה, הם רצו טומאה, ולזה בנו עיר ומגדל וראשו בשמים שישמשו להם בתור מרכז וסמל לארגון. "וירד ה' לראות את העיר ואת המגדל" מה זה העיר? הם רצו כולם להיות בעיר, הם חיפשו ביקעה שנער ששמה יכולים כולם להתכנס שמה, ולעשות מגדל, נסתכל הקב"ה במעשי ידיהם וירד לסוף דעתם וכוונתם מהו, וירד ה' לראות, מה זה לראות? כוונתם ומה סוף דעתם, שרצונם בזה להסיר את עול ההשגחה מעליהם ולקחת את גורלם בידם. "ויאמר ה' הן עם אחד ושפה אחת לכולם, וזה החילם לעשות, ועתה לא ייבצר מהם, וזה החילם לעשות לשון חולין, הם רוצים לחלל שם שמים, אז הם מתחילים עתה לעשות ועתה לא ייבצר מהם, כמו שפירשנו קודם ולא יימנע מהם הדבר. כי אחדות חבור עצבים אפרים הנח לו, אפילו מחוברים לעבודה זרה הנח לו, אי אפשר, חלק ליבם עתה יאשמו, אם הם נחלקים ויש מריבות ויש סכסוכים, עתה יאשמו המקטרג יכול לקטרג, אבל אם כולם אחודים, אחודים, דברים אחדים, כולם אחודים ביחד אחד, הופכים להיות אחד כמו אתם ניצבים כלכם היום, אז אפילו אם יש את כל הקללות אבל אתם ניצבים ביחד באחדות, אי אפשר עליכם.

אז לפי ידיעת העליון ברוך הוא, לולא שעכבום מן השמים על ידי בלבול שפתם, שזה גרם ביניהם פירוד, ואז התחילו להכות אחד את השני, כי זה ביקש ממנו קרדום לחפור והוא נתן לו מגרפה והוא פצע אותו שבר לו את הראש והתחילו להסתכסך והתחילו זה ונחלקו וחזרו כל אחד למקומו שבאו ונתכנסו משם.אבל אם לא היה מבלבל את שפתם היתה יוצאת לפועל כוונתם בבנין העיר והמגדל, והיה אפשר להם על ידי השתדלות מרובה בכוחות משותפים למצוא אמצעים כנגד כל מיני פורענויות ולהוציא מזימתם הפנימית הרעה להשתחרר מעול ההשגחה, ולכן ירדה ההשגחה העליונה והפכה את מחשבתם על ידי בלבול שפתם, ויפץ אותם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנות העיר, לא רק שהוא הפיץ אותם, הוא גם הציף אותם, שלשים אומות הוא שטף אותם שמתו לגמרי.

ולפי האמת, ענין "וירד ה' לראות הבה נרדה ונבלה שפתם", אתם שומעים? זה גם מראה על ענין יותר עמוק, המדרש אומר עוד לפני הענין העמוק, המדרש אומר, "וירד ה' לראות הבה נרדה ונבלה" נבלה - אני אגרום להם שהם יהיו על ידי הבלבול שהוא בלל את שפתם הוא גרם שהם יעשו נבלות אחד את השני, הרגו אחד את השני, נבלה מלשון נבלות, היו הורגים אחד את השני, כמו שאתם רואים גוג ומגוג עכשיו מתחילים להרוג אחד את השני, אז מה קורה פה? יש ענין יותר עמוק, בלבול השפה נעשה על ידי הנהגה היותר עליונה, הנהגת שם הויה שהיא למעלה מהנהגת שם אלקים. הנהגת שם הויה היא למעלה מהנהגת שם אלקים. שם אלקים זה מורה על הנהגה התמידית, המסודרת ומוגבלת במערכות הטבע, כמו שהסברנו קודם, ולפי המערכה הזו אפשר היה להם להוציא מזימתם, כי אם הם ינצלו את הטבע וידעו את כל הכוחות הטמונים בטבע יוכלו להגן על עצמם מכל מיני פורענויות. אבל כאן נתגלה אור הנהגת שם הויה, כי הם חשבו שאפשר להתנתק מהקב"ה, ולהסתדר רק עם כוחות הטבע, ולא צריכים את שם הויה, ואז הם יוכלו לחיות בזכות עצמם בלי קשר להשגחה. אבל כאן נתגלה אור הנהגת שם הויה המראה על עצמיות רצון הבורא בבריאה, שהוא משדד את כל מערכות ההנהגה הטבעית, הקב"ה יכול לשדד את הטבע, לשנות אותו, יכול להפוך שהמים במקום שירדו בטבעם יעלו למעלה, האש טבעה לעלות למעלה - שהיא תרד למטה, יכול הקב"ה לשדד את הטבע, וזה נקרא בתורה בלשון "וירד", "נרדה" וכדומה וענין ירידה היינו שהנהגה עליונה מתגלה בתחתונים, בדרך כלל ה' אלקים הוא מטפל בכל התחתונים, אבל פה כיון שהם היו יכולים להשתמש בכוחות האלה הקיימים הטבעיים ועתה לא ייבצר מהם אשר יזמו לעשות, אז הקב"ה היה צריך להוריד את הרצון העצמי, את שם הויה לתוך התחתונים, להראות להם שהם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, והם חייבים להיות מושגחים. זה "וירד ה'" שירד מהתחתונים, עיכב וביטל מחשבתם.

מה יש לך יותר מזה, הרי אדם אומר שפתינו איתנו, מי אדון לנו, אמר רשע בליבו, אמר רשע בליבו שפתינו איתנו - הפה שלי ברשותי, אל תגיד לי מה להגיד, שמעת? מי אדון לנו, ככה אומר רשע. מה עשה ה', אמר מה הפה שלך ברשותך, קרדום מה מגרפה, טח בראש, שלל מהם אפילו את האפשרות להוציא את מה שהם רוצים בפה יוצא להם משהו אחר, במקום להגיד בראשית ברא אומר חנג'ורי בסטרי, יוצא לו מילים ככה וככה, לא מה שהוא מתכוון לא מה שהוא רוצה ובלל את שפתם, אפילו הפה שלך שהוא ברשותך כביכול, שאתה מחליט מה להגיד מתי להגיד, לא יהיה ברשותך.

אבל הם לא ידעו ולא הבינו כי עצם ההנהגה היא תמיד בידו של הקב"ה, הם חשבו שהטבע כמו אנשי המדע של היום, שטבע זה טבע, אין חוץ מטבע, כמו היום, והם לא הבינו שזה תמיד ההנהגה היא רק בידו של הקב"ה, ולא נמסרה ההנהגה לכוחות הבריאה העליונים או התחתונים, כי ה' לבדו מסדר תמיד את כל הבריאה לפי תכלית רצונו, וכי ענין הנהגת שם הויה נסדר גם הוא בחוק הבריאה מבראשית, ז"א אם הם חשבו שרק שם אלקים מנהל את העולם אז שידעו, וזה הם לא ידעו, שהענין שהנהגתו של שם הויה הוא גם כן מסודר בתוך חוק הבריאה מבראשית, זאת הידיעה הנעלמת מהם, לא למדו שיעורים שהעברנו פה, אם אתם זוכרים יש הנהגה פרטית ויש הנהגה כללית, יש הנהגה בהשגחה פרטית ויש הנהגה כללית שהקב"ה נקראת עתיקא, עתיק יומין, שהקב"ה מסדיר את כל הבריאה שתגיע לתכליתה.

זאת הידיעה נעלמה מהם כי הם לא קראו את הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, כי בהתבוננם בהנהגה תמידית של האלקים, נדמה להם כי יש ביכולת בני האדם ע"י הבחירה להשתמש בכוחות הבריאה שלא כחפץ ההשגחה, נגד חפץ ההשגחה, והם חפצו להעמיד עניני חייהם כרצון עצמם ולהלחם עם ההשגחה.

זו כוונת המדרש, שאמרו נעלה לרקיע ונעשה עמו מלחמה, כלומר שברצונם הפנימי היה לצאת מתחת יד ההשגחה ולהשתמש בכוחות הטבע הנפלאים שניתנו בבריאה אבל לא בתכלית המכוונת לפי רצון ה' יתברך.

כך יש לנו להבין גם את דברי המדרש, אחת לאלף ותרנ"ו שנים הרקיע מתמוטט, ידיעה חדשה מדעית שהם החליטו שזה טבע העולם שכך קורה, לכן הם אמרו נעשה סמוכות, חפצו למצוא אמצעים גם כנגד המבול, בהבינם כי אפשר למצוא בכוחות הנסתרים של הבריאה אמצעים גם נגד פורענות כזו.

נמצא, כי דברי המדרשות מתאימים בעיקרם, זה כמו הטיפשים של העולם היום שבנו בקוטב הצפוני, מתחת לקרקע בעומק רב מחסנים ענקיים ממוזגים ושמורים ששמה שמים את כל סוגי התבואה והמאכלים והפירות מכל מיני דברים, שאם יבוא מבול לעולם ואם העולם במלחמת האטומית שתהיה הכל יתפרק וישארו כמה בודדים באנשים, אז שיהיה להם כתובת בקוטב הצפוני ללכת להוציא משמה זרעים מחדש, כדי שאפשר כמו נח להתחיל את הכל מהתיבה, כמו שנח הכניס לתיבה כמה זרעים, וישר נטע כרם וכו' וכו', גם הם מכינים את העולם לקראת אחרי גוג ומגוג. ככה החכמים של העולם הזה במרכאות.

אז רואים שכל דברי המדרשים מתאימים בדיוק בעיקרם שענין דור הפלגה היה שהם חפצו להשתמש בכוחות הניתנים בבריאה שלא כרצון ההשגחה.

עכשיו נתעמק עוד יותר בדבר, יובן לנו גם מה שכתב הרמב"ם על פי הסוד, אז לפי הפשט פרשנו, לפי הדרש פירשנו, עכשיו לפי הסוד. מה כתב? שזה מתאים בדיוק למה שביארנו עכשיו לפי הפשט והדרוש, בכוונה את להשתחרר מעול ההשגחה המכוונת בבריאה, היתה טמונה מרידה וכפירה באלקים, שחשבו כי אחרי שהוא ברא את כל הבריאה ונתן שליטה לכוחות וממונים שונים אפשר להשתמש בהם ולהפרידם משרשם, וזה נקרא קיצוץ בנטיעות, כי הם ידעו מאל אחד מסבב כל הסיבות ושורש הכל, אבל טעו, כי אחרי שברא הכל והשליט כוחות עליונים ותחתונים על פי חוק וסדר קבוע, אז הם טעו כאילו הוא עזב חס ושלום את ההנהגה מידו וארץ ניתנה ביד רשע, ואפשר להשתמש בכוחות ההם לא ברצון ה', ברצון הויה ברוך הוא המכוון בבריאה. זה נקרא לקצץ בנטיעות, זה הטעות שלהם. זה כמו אלה שיכולים כביכול בקדושה, יש מכחישים פמליא של מעלה על ידי כישופים, ויש שמשתמשים כאילו בצד הקדושה על ידי קבלה מעשית, שיודעים את סדר העולמות ואת השמות והמלאכים, ויודעים לפי ספר יצירה לפעול כך וכך ולשנות דברים וכו' וכו', זה אסור, כמו שאסור כישופים ככה אסור קבלה מעשית. במקרים נדירים, גדולי דורות יכולים היו להשתמש במשהו להצלת העם, או דברים כאלה, אבל זה לא ניתן ביד אדם אפילו מבין גדול וכו' וכו'. לכן נענשים במיתת בנים, בנות, חולאים, מחלות, יסורים, קיצור ימים וכו'.

עכשיו וזה נאמר "הבה נרדה ונבלה שם שפתם", כאן הופיע אור הויה ברוך הוא ובלבל את לשונם, זה מה שכתב הרמב"ם, והנה ענושים בשמו הגדול. וזהו טעם הירידה, שבלבול לשונם היה מכח הנהגת שם הויה היא הנהגה היותר עליונה המשדדת כל הכוחות המוטבעים בבריאה, ואורם  מתגלה בתחתונים כשדרוש זאת להביא את הבריאה לתכליתה, ולכן שם הויה ברוך הוא ירד כביכול בתחתונים והראה שאין הנהגה של שם אלקית בלעדית מוחלטת, אלא יש מעליה שם הויה ברוך הוא.

ונתבאר לנו כעת כי הדרש והדרש והסוד קשורים זה בזה והכל אחד הוא, אלא בפשט מספרים לנו כפי הפשטות של הדברים מה שהיה נגלה במעשיהם ובדבריהם, ובדרש הדברים לעומקם מה היתה הכוונה הטמונה במחשבה הפנימית שלהם, ובסוד כפי שורש הדבר וסודו שהוא אמיתתו של כל הענין כולו.

והנה, שמץ חטא של דור הפלגה מצאתי בזה שהאדם מבקש עצות מרחוק להיטיב מצבו. עכשיו, אומר בעל מחבר שכל אחד מאיתנו כביכול גם הוא שייך לדור הפלגה, למה? כי גם הוא מחפש עצות מרחוק להיטיב את מצבו, ורוצה להנתק מהמצב שהועמד בו על פי ההשגחה, ההשגחה בחרה לו מצב מסוים, והוא לא מתאים לו המצב, הוא רוצה לשנות מצבו, ומחפש עצות מרחוק, שואל שאלות בדין, אנשים מכשפים, פותרי חידות, בעלי חלומות, מתים קליניים, אוטיסטים, כל מיני דברים כאלה לפתור לו את הבעיות, שיתנו לו מענה לקושיות ולשאלות ולתהיות שיש לו.

אולם יש לדעת, כי מלבד שאין זה לפי דרך האמונה לחקור עתידות, ושאדם יבקש להעמיד את גורל חייו על ידי השתדלות יתרה מכפי הנאות, מה שלא התירה לו התורה, הנה גם לפי דרך הטבע הפשוט אי אפשר לו לאדם להכין עתידו, למה? כי אין בכח האדם להביא בחשבון כל הסיבות והענינים  שהם נסתרים בחוק העתיד, אתה יכול לתכנן מה שאתה רוצה עם עצמך אבל אתה לא יודע מה יהיה עם עצמך, תקום מחר, לא תקום, תהיה בריא, תהיה חולה, יהיה לך אמצעים, לא יעמדו לפניך אמצעים, האנשים שאתה רוצה להפגש יהיו קיימים, לא יהיו קיימים ירצו לא ירצו, ישתנו, מה יקרה, כל מה שקורה בסביבה, מה תהיה התקופה, יהיה פתאום אינתיפאדה שלישית, תפרוץ מלחמת עולם, מה אתה מתכנן ואתה בונה וכו' וכו', כי כל דבר תלוי בהמון סיבות שונות שאינם תלויים בו, ומי יודע אם יוכשר לבסוף הכל? כי מה שנראה לו עכשיו לטוב יכול להיות לבסוף לפוקא ומכשול חס ושלום. וכן מה שאדם חושב אותו לרעה אפשר שתצמח מזה אחרית טובה ואושר לאדם.

אנשים רואים את המצב עכשיו ונבהלים ולא יודעים מה, אני שמח, אני שמח, למה אני שמח? אני יודע שמתקרבים לגוג ומגוג וסוף סוף כל הנבואות יתקיימו, כמו רבי עקיבא שהוא ראה את החורבן שמח כי הוא ידע שתבוא אח"כ הנבואה של בית המקדש השלישי. אז גם אני שמח, לא על האובדן של החיים חלילה, אבל על ההתעוררות שמקופלת בתוך המצב, למי שיש לו שכל והוא לא מדור הפלגה, אם הוא חכם והוא לא רוצה להפלג מאת ה', הוא רוצה להתאחד, להיות באחדות, "אתם ניצבים היום כלכם" אה, אם אתה רוצה להתאחד סביב שמו יתברך, שמו הגדול, ואתה רוצה לעשות רצונו ונחת אז תתחיל מיד, הרוצה להנצל מגוג ומגוג יעסוק בתורה ובגמילות חסדים, ובעיקר להחזיר יהודים בתשובה, כמה שיותר תתעסק בזה, אפילו ללא הצלחה כלל, זו הצלחה הכי גדולה שלך, כי בשמים כל נסיון להחזיר יהודי בתשובה מוכתר בהצלחה גמורה, כמו המסית את חברו לעבודה זרה, אע"פ שלא הצליח הוא נידון בסקילה, אבל הוא לא הצליח לא פעל מאומה, אותו דבר, המסיט בט' חברו לדרך הטובה אפילו שלא הצליח מקבל שכר מלא, ואין הכנעת הסתרא אחרא יותר גדול מזה, וזהו הנצחון הגדול לקדושה אז קדימה חברק'ה, מאוחר, כבר האינתיפאדה השלישית התחילה, גוג ומגוג בדלת, ומי שיכול להצליח ולהספיק אשריו ואשרי חלקו.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 30.01 15:01

  שלום למזכי הרבים "שופר", תודה, רציתי רק לומר כמה מילים טובות; אני מאוד התחזקתי בזכות הרב שיחיה. אני זוכרת את הרב מאותה תקופה שהרב הפיץ אמונה באופן לא נורמאלי. זה היה קריטי בשבילי אותה תקופה שבה הרב הפיץ קלטות שמע ווידאו. והיינו רואים את הקלטות וידאו במקום לראות סרטים - הרגשנו אז שהיה לנו משהו עם תוכן מהפנט לצפות בו - כולם ביחד וכולם מתחזקים, היינו בגיל של נערות, זה יצר פנייה חדה תרבותית לי ולעוד נערים ונערות ועוד מבוגרים בתקופה בה הייתי נערה. הייתי נוכחת מאוחר יותר לשאלה ששאלה אשה שעבדתי אצלה את הרב: 'למה קורים לה אסונות כאלה וכאלה?' האסון האחרון היה שריפה של הילדה, ממים רותחים! לא עלינו, ואני הייתי נוכחת לאסונות במסגרת התנדבות. אז היא חיכתה בקוצר רוח להכוונה כלשהי, היא אשה אלמנה והרב ענה לה: 'ששרפה קשור לחילולי שבת!' - זה היה ממש נכון - בגלל שבדיוק היא התחילה לחלל שבת בסתר והיא הופתעה מהיכולת של הרב לקלוע, זה אינטואיציה נכונה מהקב"ה. וזה היה מתוך משבר קשה, יתכן שנמנעה מזה אח"כ... דבר נוסף - אני גרה בראש העין, אז הלכתי פעם להרצאה של הרב כדי לבקש ברכה לאבי שעבר באותם דקות ניתוח לב, נתתי לרב פתק, שמחתי כ"כ לראות שהרב בירך מהלב את אבי למרות שהיו הרבה אנשים סביבו שהעסיקו אותו. ב"ה באורח פלאי - הכל עבר כ"כ חלק! הגוף החלים ללא שום בעיה, ישתבח שמו!! כפי שהרב בודאי ראה - האידיאלים שלי שונים במשהו... מהאידיאלים של הרב, הקשורים לציונות בארץ, אך אני מתייחסת לצדקות ולגדלות לפי הכוונות. ולא שוכחת את יוזמת הקודש של הרב שלא נראתה כמוה מעולם, והיא יחודית לרב. עצם הרצון האצילי - הוא בעצמו קידוש השם עצום. וכשהכוונות טובות אז גם יוצאים מכך דברים טובים ב"ה. שנתבשר בשורות טובות

 • 12.01 01:13

  תודה רבה השיעור אל גמילות חסדים עשה לי סדר בבלגן שהיה לי כעס אל אישתי שאני בדרך כלל שוטף כלים ושוטף את הבית לכבוד שבת אחרי הרצאה הזאת אני מבין שהקדוש ברוך הוא. רוצה לנסות אותי אם אני יעשה חסד גם בבית דבר שלא ידעתי חשבתי שזה קללה בשבילי הבושה שהיה לי מאנשים היום כבר אחרת אני עושה את זה בכייף למרות הקושי הרב.

 • 12.01 01:13

  תודה והוקרה לרב שלום וברכה לכבוד הרב שליט"א. כמה שאני צופה בסרטונים של הרב, אני מתמלא בהערכה לכבוד הרב, יותר ויותר. כבוד הרב הוא האוצר של בורא עולם. הס"מ, נלחם ברב, ושולח אנשים פגומים ומלאים בחטאים, ללא יראת שמים, שפוערים את פיהם כנגד הרב, וכל זה עצת הס"מ, כדי למנוע טוב מעם ישראל. הרב לא נלחם בהם, אלא בס"מ

 • 12.01 01:13

  תודה לרב שלום וברכה לכבוד הרב היקר שליט"א. כבוד הרב, עם ישראל אוהבים אותך. אתה מחזק אותנו, ומקרב אותנו לבורא עולם! מציל אותנו מהגיהנום, ומזכה אותנו בחיים נצחיים! הס"מ יעשה הכל, להחליש את דעת הרב, עלמנת שהרב יחלש במעשיו הטובים! ה" ישמור את רבנו, שלא ישים ליבו לכל שלוחי הס"מ, ויחזקהו-להשיב בתשובה, את כולנו.

 • 12.01 01:09

  כבוד הרב  שליטא, ראשית ההרצאות שלך מושלמות!! תמיד שומעת יום אחרי כי אצלינו השעות הפוכות.. ממש תודה על ההרצאות המעלפות שלך ,קצת מקנאים בכל מי שגר כרגע בארצות הברית שאתה נמצא שם אז בוודאי שכולם מצפים לחזרתך במהרה .  תודה רבה על ההרצאות המדהימות שלך . כוחה של תפילה הרצאה שצריך לשמוע יותר מפעם ..כל הרצאה מהממת יותר מהשניה ..תמיד אומרת זהו זה ההרצאה הכי מושלמת שייש ואז מגלה שייש יותר מושלמת איזה כיף לנו . השם ישמור אותכם ברכה והצלחה תמיד . מעדכנת שגם באילת מוצאים דברים מוזרים באוכל ..בוררת בורגול ויש שם משהו לא ברור . ברוך השם שלמדת אותנו לבדוק הכל . ברכה והצלחה בכל  . אי שם מאילת :)

 • 12.01 01:09

  יישר כח ענק לרב היקר! דרשה מאוד מרתקת ומעניינת עם המון אנרגיות מדהימות. אני מאחל לרב היקר, בעזר השם ברוך הוא רפואה שלימה ברמח איברים ובשסה גידים במהרה. אוהב אותך!!!

 • 12.01 01:09

  הרב,שמעתי את השיחה בטורונטו והיא ממש חיזקה אותי והתחלתי להתפלל כמו שהרב אמר ופשוט כל היום אני ממש מחכה לתפילה תודה רבה הרב.

 • 12.01 01:09

  ריגשת אותי במיוחד עברתי ניתוח הבוקר בהרדמה מלאה וניתוח שהיה אמור לקחת שעה לקח בס״ד מעל שעתיים וחצי ובע״ה בהצלחה היה ממש חסדי השם להראות לי בנס גלוי שיש השגחה פרטית ממש וזאת בזכות התוכן שהרב אמר עכשיו על יוסף שכך נוהגים אשתי ואני ונוהגים לומר תמיד שהשם איתנו אשריך רבינו שכיוונו לדעתו 🙌💐

 • 12.01 01:09

  תבורך מפי עליון כבוד הרב על מסירות נפשך ובאהבת ישראל לכלל ולפרט זה מעל הטבע ולא מובן מאליו זה סיעתא דשמיא שכבוד הרב אמנון יצחק שליט״א זכה זוכה ויזכה מבורא עולם יתברך וישתבח שכל מילה ,תיבה , תנועה, הארה והערה מיועדת ונשמעת בהשגחה פרטית נפלאה ליעדה לכל ברי המזל בעולם שזוכים ללב פועם לאוזן קשבת ועין רואה את כבוד הרב המוסר את דברי תורתנו הקדושה בחן בנועם ובטוב טעם יהי רצון שכל ברכותיו של רבנו יתקיימו לטובה ולברכה חזק וברוך ואין סוף תודות ורגשי הכרת הטוב על הכל מכל כל

 • 12.01 01:09

  רציתי לומר לרב , שההרצאות האחרונות מחזקות ונוגעות ללב , תודה רבה על כל מה שהרב עושה למעננו. ה' ישמרכם ויחזקכם🙌🙌

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת