טוען...

לחיות באמת בכל מצב

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 11.12.2015, שעה: 09:36

הורדת MP4 הורדת MP3


 http://live.shofar-tv.com/videos/5697  11-12-15

"אמר רבא מריש הוה אמינא ליכא קושטא בעלמא". רבא אומר, מתחילה הייתי אומר שאין אמת בעולם, "אמר לי ההוא מרבנן ורב טביומי שמי", אמר לי ההוא מהחכמים, ששמו רב טביומי, "דאי הוו יהבי ליה כל חללא דעלמא" לא היה משנה בדיבורו, אם יתנו לו את כל חלל העולם, כל מה שיש, כסף זהב בעולם, לא ישנה בדיבורו, לא ישנה, לא! לא ישקר, לא ישנה בדיבורו.

"זימנא חדא, איקלעי לההוא אתרא וקושטא שמיה, ולא הוו משני בדיבוריי הו", פעם אחת הוא נקלע למקום שנקרא קושטא, קושטא זה לשון אמת, שזה השם של המקום ולא היו שם משנים בדיבורם, "ולא הוה מיית איניש בלא זימניה", לא היה מת אדם שם בלא עיתו. "נסיבי איתתא מינהון, והוו ליה תרתין בנין מינה", נשא אשה אחת מבנות המקום, והיו לו שני בנים ממנה. "יומא חד הוה יתבא דביתהו וקא חייפא רישה". יום אחד אשתו חפפה את השערות, "אתא שיבבתה טרפא אדשא", השכנה באה ודפקה בדלת, "סבר לאו אורח ארעא" לומר היכן היא, "הואיל וחייפא רישה", מחמת הצניעות אז הוא לא רצה להגיד שהיא נמצאת במקום צנוע, חופפת את השערות והכל אז הוא לא רצה להגיד היכן היא, אז הוא "אמר לה ליתא הכא", היא איננה פה, "שכיבו ליה תרתין בניה", נפטרו על המקום שני הבנים שלה.

"אתו אינשי דאתרא לקמיה", באו אנשי המקום אליו, לפניו, "ואמרו לו מאי האי?" מה קרה? מה קרה שמתו? אצלנו לא מת אף אחד! מה קרה שהילדים מתו? "אמר להו הכי הוה מעשה", סיפר להם מה היה, "אמרו ליה במטותא מינך פוק מאתרין", תעשה טובה תצא מפה, תעוף מהמקום שלנו אל תשאר פה, "ולא תגרי בהו מותנא בהנך אינשי", אל תגרו את המוות, מלאך המוות באנשי המקום. זה גמרא בסנהדרין צ"ו.

ויש להבין למה שינה רב טביומי את דעתו והחליף בדיבורו, למה הוא עשה זאת? הרי הוא אמר שאם יתנו לו כל חלל שבעולם הוא לא ישנה בדיבורו, ופה שינה בדיבורו, הרי הוא הצהיר בגלוי ובתקיפות ובבטחון שלא ישנה את דיבורו.

יש לומר שכל זמן שהיה גר במקום שהשקר מצוי בבני אדם, היה מתאמץ ללחום נמד זה, והיה זהיר ועומד על המשמר שלא יכשל חס ושלום במידה רעה זו, והצליח לעמוד חזק על מידת האמת, עד שהיה בטוח בנפשו שלא ישנה בדיבורו אפילו תמורת כל הון שבעולם. זאת אומרת כיון שהוא היה במקום של שקר של שקרנים, אז הוא היה חייב להתחזק בנקודת האמת יותר ויותר מכשיעור, כמו שאומרים, בסתם בני אדם, אבל כשבא לעיר קושטא, ששמה זה אמת, מקום שקנו לעצמם שם טוב והיו שלמים ומצוינים במידת האמת, לא הרגיש נחיצות כל כך להזהר מדבר שקר, והסיח דעתו מלעמוד על המשמר. כיון שאין הוא נמצא כעת במקום סכנה, וכאשר חסרה העירנות טעה ונכשל, טעה בחשבון ואמר מותר לשקר בשביל צניעות. "ליתא הכא", היא איננה פה.

"כשושנה בין החוחים, כן רעייתי בין הבנות", אמר רבי ברכיה, אמר הקב"ה לך אמור להם לישראל, בני כשהייתם במצרים הייתם דומים לשושנה בין החוחים, תנו דעתכם שלא תעשו כמעשה אלו וכמעשה אלו. הקב"ה אומר לעם ישראל, אתם כשושנה בין החוחים, שושנה זה פרח יפה מריח, מתקיים, בין החוחים - בין הקוצים, אתם כשושנה בין החוחים, בין המצרים, בין הכנענים, אז מה הוא אומר, אמר רבי ברכיה, מה אמר הקב"ה למשה? לך תאמר להם לישראל, בני כשהייתם במצרים הייתם דומים לשושנה בין החוחים, כי המצרים היו בעלי זנות, ואתם לא נמצא בכם פגם כזה היתה רק אחת שלומית בת דברי, ופרסם אותה הכתוב, אבל אתם הייתם גדורים בעריות, אז אמר, בני כשהייתם במצרים הייתם דומים לשושנה בין החוחים עכשיו אתם נכנסים לארץ כנען שמה גם כן פרוצים בזנות אז תנו דעתכם שלא תעשו כמעשה אלו וכמעשה אלו, תמשיכו להיות כשושנה בין החוחים. זאת אומרת בכל מצב תשמרו על עצמכם, לא בגלל שהייתם בגולה אז הייתם נשמרים וכשתגיעו לארץ ישראל שהיא שלכם אז כבר לא תהיו נשמרים, אלא תשמרו כמו שהייתם בזמן שהייתם בגולה. כשם שעשיתם מאמץ בגולה לעמוד על המשמר להיות ערים להלחם נגד כל נסיון מפריע, וכל מאורעות ומקרי הזמן אשר בכוחם להעביר על דעת המקום חס ושלום, כך כשתבואו בארצכם ארץ הקדושה אל תתרפו ממלאכתכם, ואל תניחו את הנשק להלחם נגד היצר הרע הצפון בקרבכם, ואל תקלו ראש לסמוך ולומר שבמקום אוירא דקדושתא ואנשי קודש לא ישלוט בכם היצר. אל תטעו, אלא גם שם תתאמצו לעמוד על המשמר, אף במקום סביבה טובה תנו דעתכם, ועשו סייגים וגדרים להיות מובדלים מכל דבר המפסיד והמזיק לנשמתכם.

נחזור עוד פעם, כשם שעשיתם מאמץ בגולה, כשנמצאים בגולה אז צריכים לעמוד על המשמר כי כולם גויים וכולם מסואבים, מתועבים, בעלי זימה, אז כמו שהייתם שם ועשיתם מאמץ להיות ערים להלחם נגד כל נסיון ומפריע, וכל מאורעות ומקרי הזמן שבכוחם להעביר על דעת המקום חס ושלום, כי אדם יאמר מה אני מה כוחי אני מסכן אני בין הגויים איך אני לא אתפתה, איך אני לא אלך זה - זה שמה צריך כוחות אדירים לעמוד נגד, אויויו,

ולא כמו הטמבל יוסף מסרחי, שאומר שמי שנולד עם נטיה ומשיכה למינו הוא לא אשם, לא אשם ככה הוא נברא, אז אם יש לו הרהורים וכל מיני דברים אין בעיה עם זה, רק שלא יגיע למעשה, הוא צריך להשתדל ופה ושם, מה לעשות, הוא נברא ככה. שוטה גמור, טמבלולו,

אתה מדבר נגד הרב משה פיינשטיין בתשובות שאומר, שזה בדיוק משיכה כמו שיש לכל אדם, שכלם בגזל ועריות, כולם נמשכים אחרי גזל ועריות, מה ההבדל? זה משיכה כזו וזה משיכה כזו, לאדם יש יצר והוא צריך להתגבר עליו ואסור להרהר הרהורים רעים. קשים הרהורי עבירה מעבירה,

אצלו אין דבר כזה, אין קשים מעבירה, מה הוא נולד ככה, הוא נולד עם נטיה והוא חושב על זה אין בזה שום בעיה, העיקר שלא יגיע למעשה, שיתאמץ לא להגיע למעשה, זה הכל,

בהתדרדרות בכלל התירו, אדם מסכן אומר שהוא עושה מעשים שלא יעשו בשז"ל (בשפיכת זרע לבטלה), אני לא רוצה להגיד בדיוק, מי שמבין יבין, ואז אומרים לו יופי, אם אתה ככה ממעיט כל פעם אתה מבין, כל חודשיים תעשה, תעשה, כל חודשיים תעשה זה יפה מאד, זה טוב מאד, טוב מאד אתה יופי אתה מתקדם אתה יורד,

מי התיר לכם להתיר לו פעם אחת? מטורפים, רפורמים סרוחים, מאיפה התרתם את זה?

וכמו שמסרחי הטמבלולו מה הוא אומר, הוא אומר הבא להרגך השכם להרגו, זה היה פעם, היום אין דבר כזה הבא להרגך השכם להרגו כי יש משטרה, למה פעם הבא להרגך השכם להרגו, כי לא היה למי להתקשר, למי תתקשר? אין משטרה, אתה צריך להסתדר לבד, אז לכן אמרו לך הבא להרגך השכם להרגו. אבל היום שיש משטרה, זה כבר לא קיים.

שוטה, מעקר את התורה, טמבל, תגיד מה אתה מדבר? כתוב הבא להרגך השכם להרגו, אל תתקשר לאף אחד, תשכים לפני להרוג אותו,

והוא אומר לו מה פתאום, אפילו החוק אומר, שאם אתה בהגנה עצמית מישהו תוקף אותך אתה רשאי לפגוע בו,

החוק בעצמו אומר, אל תתקשר למשטרה, היא תגיע בעוד עשרים דקות אחרי שאתה פגר. בן אדם עומד מולך עם סכין אומר חכה רגע, אני מרים טלפון, לא עונים, אז צלצל ליוסי, תגיד ליוסי, מסרחי, לא עונים לי במשטרה, מה עושים למות או לא? או אפשר לחזור למה שהיה הדין פעם? שוטה גמור!

לא רק זה, באותה קלטת הטמבלולו הזה אומר, שרבי צדוק צם שלש שנים, לפני החורבן, שלש שנים הוא צם, חוזר על זה כמה פעמים, שלש שנים הוא צם, מה כשהיית ילד שמעת סיפור כזה? קראת פעם? למדת פעם?

ארבעים שנה רצוף הוא צם, אתה אומר שאחרי שלש שנים הוא נהיה כמו דף, הבטן שלו היתה כל כך מצומקת שהוא היה כמו דף מרוב שהוא צם, אז אם שלש שנים הוא נהיה דף שש שנים הוא היה נעלם, אז איך הוא צם ארבעים שנה?

אבל מה זה משנה, יש לו שלשה אנשים מול הפרצוף שלו, אותם שלשה אנשים, והוא מחרתת מול המצלמה, העיקר בשביל לעשות כסף, להתרים אנשים, עכשיו הוא רוצה לעשות מבצע המיליון, שיהיו עוד מפגרים שיתרמו לו בשביל שהוא יפיץ את החרטות שלו ודברי ההבל שלו ודברי הכפירה שלו, רחמנא לצלן.

אז בזמן שנמצאים בגלות עם יוסי מסרחי כזה צריך להזהר מאד, מאד צריך להזהר מהשקרים שלו.

אז כשם שעשיתם מאמץ בגולה לעמוד על המשמר להיות ער ולהלחם נגד כל נסיון ומפריע, וכל מאורעות ומקרי הזמן אשר בכוחם להעביר על דעת המקום חס ושלום, אז כך כשתבואו בארצכם ארץ הקדושה, אל תתרפו ממלאכתם, ואל תניחו את הנשק להלחם נגד היצר הרע הצפון בקרבכם, ואל תקלו ראש לסמוך לומר שבמקום של אוירא דקדושתא אנשי קודש לא ישלוט בכם היצר. לא. אל תטעו,. אלא גם שם תתאמצו לעמוד על המשמר, אפילו במקום של סביבה טובה תנו דעתכם ועשו סייגים וגדרים להיות מובדלים מכל דבר המפסיד והמזיק לנשמתכם.

אז צריכים לעשות סייגים וגדרים להיות מובדלים מכל דבר המפסיד והמזיק לנשמתכם, כמו שאמרו חכמים, לברוח משישים או שבעים שערי היתר כדי לא להגיע לשער אחד איסור.

לשיטת יצחק יוסף, נאמר דבר שכותב הרב ניימן, ראש ישיבת אור ישראל לגבי נר חנוכה. למה היה צריך הקב"ה לעשות נס שימצאו פח שמן אחד? שחתום בחותמו של כהן גדול, למה? הרי טומאת הותרה בציבור, ואפשר היה לקחת שמן טמא, למה צריך לחכות ולמה השם צריך לעשות נס שימצא פח שמן אחד ושהשמן הזה יעשה בו נס שיספיק לשבעה ימים אפילו שהוא ליום אחד. למה צריך את כל זה?

בזמן שהיה הבנין. הרדיפות והעינויים חושפים ומגלים את המסתרים של נשמת ישראל, להבדל מעולם השקר ותרמיתם, אבל זה דוקא בחורבנה, בדור של רשעים, באוירה של שקר, אבל בבנינה, באוירה של קדושה, בסביבה של בעלי עליה הוא מניח את הנשק ואז היצר אורב לו ונופל בידו.

תשמעו דוגמא נפלאה עוד פעם המדרש, את הגמל זו בבל, כי מעלה גרה הוא, שמגדלת את דניאל, כנגד הבהמות הטמאות מובא שהגמל זו בבל, והיא מעלת גרה, מה זה מעלת גרה? היא מעלה ומרוממת את הגר הגר בתוכה, את מי היא רוממה? איזה גר? והגר נתגדל דניאל, ואת השפן זו מדי, כי מעלת גרה היא, מה היא מגדלת? אותו דבר, את מרדכי, מרדכי היהודי, ואת הארנבת מי זאת? זו יוון, כי מעלת גרה היא, שמגדלת את הצדיקים. מעבר לסיפור של אלכסנדר מוקדון שהכותיים אמרו לו, שלא יתן לבנות את בית המקדש ושיהיה ככה וככה וככה, אבל הוא אמר להם אני כל פעם רואה את שמעון הצדיק שהוא בא לקראתו וראה אותו, אמר זה לוחם את מלחמותי איתו אני יוצא ונוצח. אז זאת אומרת הכותיים התנגדו הוא לא שמע להם, אז יוון מגדלת את הצדיקים.

בבל ומדי גידלו צדיקים יחידים, את דניאל ואת מרדכי. ונתפרש שמם, מלכות יוון מגדלת צדיקים הרבה, הרבה נתגדלו מהם, ולא נתפרסם שמם, ואי אפשר לפרט אותם כי הם רבים, למה? למה דוקא ביון היא גידלה הרבה צדיקים? ביון היתה אוירה של השכלה שהיא חכמה יוונית, והיתה מסכנת את היהדות והתמימות של דור ההוא, ונסיון של ההשכלה הקיף את כל האומה, לכן היו מתייוונים, והסכנה הזו גרמה להתאמצות רבה כדי לשרש ולעקור את ארס הנחש, כיון שהם כיוונו לליבות ישראל לטמא את נשמתם, והיו צריכים אור רב לגרש את החושך, באנו חושך לגרש, בידיו אור ואש, ועל ידי המלחמה של כל העם, נתהוו ונתרבו הצדיקים, מתתיהו ובניו החלו למרוד במלכות יון ולמרד הצטרפו עוד רבים ונתרבו צדיקים רבים, כי הנסיון הגדול שאי אפשר היה להתחמק ממנו הקיץ כמעט את כל בית ישראל והרים אותם ונישא אותם למדרגה כה גדולה עד שיוון מגדלת צדיקים הרבה.

גם היום יש צדיקים כמו דורעי ואשתו ובתו של הרב עובדיה שגידלו אקדמיות, פתחו בשביל כסף, בשביל להחטיא את ישראל בתרבות יון, לתת פתרונות של פרנסה, כאילו הקב"ה לא זן ומפרנס, הם על ידי האקדמיה יתנו לך מקצוע. ועל זה ישבו כל גדולי ישראל והחליטו באחרונה פה אחד שאסור להתחבר לאקדמיה וללמוד שם. רק בבית יעקב,

ולא רק זאת, גם הרב שלום כהן נגד האקדמיה של דורעי, ושל בתו של הרב עובדיה יוסף, אבל מי שומע לו בכלל? הוא רק מרן בשביל פוליטיקה, אבל הוא לא מרן בשביל לשמוע בקולו, מה הם יסגרו ויפסידו מיליונים? שטותים והבלים, מרן צריך רק בשביל פוליטיקה,

איך אמר דורעי, אנחנו בנינו את הרב עובדיה. שוטה גמור. נו, ומישהו מחה בו, אמר "רבם דקרו"? איזה חרטה, כשהוא הקים מפלגה ואמר שהוא הולך לצאת איתה, לא עשו לו שום דבר,

איך אמר הרב עובדיה בקולו: "אם הוא רוצה לעשות מפלגה שיעשה מפלגה", נו מישהו יצא נגדו?

גם לי הוא אמר: "נו, אם הוא רוצה לעשות שיעשה, מה אני יעשה, יעשה לו חבילות מצוות חבילות חבילות", נו אז מה, מה ההבדל? למה נגדו לא יצאו? פחדו כי יש לו חומר גדול נגדם, גם לי יש חומר, אבל אני מאד מאופק ועוד לא הוצאתי את כל החומר.

יש לי חומר גדול, גדול מאד, אבל ככה זה הולך, מרן יש רק בשביל פוליטיקה, ואם צריך יהיה עוד מרן, מפלגה אחרת שיש לה מרן. ויש גם מרן בלי מפלגה, ראשל"צ שקורא לעצמו מרן ומחייב שיקראו לו מרן, ואיך אמר הרב שלום כהן, מרן ומרק גימטריא מרק.

אז ביוון היתה אוירה של השכלה, שהיא חכמה יוונית, והיתה מסכנת את היהדות והתמימות של דור ההוא, ונסיון של השכלה הקיף את כל האומה, והסכנה גרמה להתאמץ הרבה כדי לשרש ולעקור את ארץ הנחש, כי כיוונו לליבות ישראל לטמא את נשמתם. יש כאלה שאומרים, חבל שהרב מדבר דברי תורה ומתבל בהם גם את כל הטפשים האלה, מי צריך לזה וזה, כן אבל התורה שלנו היא תורת חיים, אם אתה לא תראה שמה שהיה פעם נמצא גם היום והתורה מדברת לכל הזמנים ולכל העיתים כולל ובפרט לדור האחרון, איך תדע בכלל להבין מה קורה סביבך, מאיפה תבין? מהעיתונאים? מהשבאבניקים של הרדיו? מאיפה תבין? רק מהתורה אתה יכול להבין מי מה מו על מי נאמר, אז אתה צריך להשוות האם זה דומה או לא דומה, ועל זה הדרך צריך להסביר, אם לא זה לא תורת חיים, תורת חיים זה שהיא כל הזמן מלווה אותך בחיים יום יום.

מאיפה תלמד? שהיה רבי יוצא לרומא, היה מסתכל באותה פרשה, איזה פרשה? פרשה של אותו זקן, מי זה זקן? יעקב אבינו שנפגש עם עשיו והכל, משם היה לומד את הפרשה ויודע כשהולך עכשיו לדבר עם הרומאים ברומא הוא יודע איך לדבר. תמיד הסתכלו בתורה והסתכלו על המציאות, אז איך אני מתנהג - לפי התורה, ואני מתייחס למציאות לפי התורה, אז חייבים לדעת במי המדוברים, מי זה עשיו של היום, מי זה בלעם של היום, מי זה - זה מי זה - זה, צריך להבין.

לכן היו צריכים להמשיך אור רב לגרש את החושך, ועל ידי המלחמה של כל העם נתהוו ונתרבו צדיקים רבים. הנה היום אנחנו רואים בקהילות פז אנשים נפלאים שעומדים על קוצו של יוד והולכים עם האמת נגד הרוב ולא פוחדים והפוך, הם מתעלים, פתאום הם מרגישים שיש להם כוחות עצומים ותעצומות נפש לעמוד נגד זרם שטף ומבול של שקר שמכחיש את המציאות לחלוטין, לחלוטין. לחלוטין. אומרים לך לא, זה הקלטה, זה לא זה הכל מזוייף. אם הקלטה זה מזויף אסור לך לשמוע שום הקלטה של שום רב, גם הרב עובדיה, אסור לך לשמוע וזה קלטה, זה הכל מזויף, הכל מזויף, אם אתה לא יכול לשמוע את הרב עובדיה בלי לשמוע מה הוא אמר אתה לא יכול לשמוע גם את האחרים בטייפ, בהקלטה בדיסק, אתה לא יכול לשמוע כלום, אתה גם לא יכול לשמוע כלום, אתה לא יכול לראות סרט, הקלטה של הסרטה, אתה לא יכול, שום דבר, כי אם ככה אם אתה לא יכול את זה אתה לא יכול שום דבר. אה אתה אומר שמקצרים, זה אפשר לראות, אפשר לראות את הקאטים, קאט זה חיתוך, רואים חיתוך תמונה זה רואים, זה כן, זה אפשר לראות איפה שיקרו איפה הסתירו איפה זה כן, אבל אם זה רצוף מה הבעיה? מה הבעיה?

אבל השקרנים הרי הם מכחישים את המציאות, אין להם בעיה להכחיש את המציאות כי הם שקרנים, ושקרן לא צריך סיבות למה הוא משקר.

אז מהמלחמה עצמה נתהוו ונתרבו צדיקים רבים, כי הנסיון הגדול שאי אפשר היה להתחמק ממנו הקיץ כמעט כל בית ישראל, בזכות המלחמה, בזכות זה נהיים הרבה צדיקים עכשיו, זה הרים אותם ונישא אותם למדרגה כה גבוהה, יוון מגדלת צדיקים הרבה.

איך אמר הרב שלום כהן, הוא אמר שגנב! מה הבעיה עם גנב? אם דורעי גנב – "העיקר הוא בונה בתי כנסת", היום בזכות ש"ס בונים בתי כנסת בקהילות פז בלי לגנוב ובלי הממשלה ובלי דורעי ובלי השקופים בונים בתי כנסת, ברוך השם, באלעד, ברמלה, בחיפה, בדרום, כל מקום מקימים בתי כנסת, בלי לגנוב, אתם יודעים מה זה, בלי לגנוב. בש"ס לא מבינים שאפשר בלי לגנוב, צריכים גנב בשביל לבנות בתי כנסת, שמעתם? מצוה הבאה בעבירה - מצוה, דין חדש בש"ס, מצוה לגנוב. יפה.

בדורנו ובתקופה שאנו חיים שהנסיונות כל כך עצומים ורבים מבית ומחוץ, שמקיפים את כל ישראל בכל מקום שהם, והמאבק הקשה שנפל בגורלנו עתה באחרית הימים לפני בוא יום הגדול, לו זכינו, לו, לו, הלא דורנו היה יכול להפוך לדור דעה ואמונה שעין לא ראתה, דור שכולם צדיקים.

אייי, אבל משה ויהודית איי, שני הרשעים האלה, הם דאגו שהדור הזה יפול לתהום עם דורעי וחבריו, הם דאגו שהדור הזה לא יזכה. אלה יהיו לקלון לעולם, אלה הרשעים הגדולים ביותר, אלה שהרסו את היהדות.

ומי יותר מקורב מאשר אבישי בן חיים שהשמענו את ההקלטה שלו שהוא אומר: "שש"ס - הרסה את היהדות הספרדית!". והוא מדבר על כולם, השמענו את ההקלטה, היא נמצאת באתר שופר, תשמעו מה הוא אומר עוד פעם ותבינו.

"והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אל אחיו את המדיינית לעיני משה ולעיני כל ישראל והמה בוכים".

תרגום יונתן בן עוזיאל (במדבר פנחס כה, ו): "ואינון בכיין וקריין שמע", מה זה והמה בוכים? בוכים שהם רואים אותו עושים עבירה כזאת וקוראים קריאת שמע, מקבלים עול מלכות שמים, למראה עיניהם נתגלה צורת החטא ותוצאותיו המושחתים, ואז ידעו איך להתחזק לקרות שמע ישראל לקבל על עצמם עול מלכות שמים, ובתפילה להשם יתברך שומר רגלי חסידיו לשומרם מכל רע.

נו, נאחל לעצמנו קצת להתחזק באמונה ובביטחון בהשם יתברך, נבקש הגנה מאיתו שנוכל לעמוד בכל אלו הנסיונות הקשים, עד שיפוזרו העננים המערפלים המכסים את השמים ואור השמש יזרח על עם ישראל, ונזכה לראות בשוב שכינתו לציון, ויתגלה כבודו לעיני העמים, ויקויימו בנו כל הנחמות המובטחות על ידי חוזנו ונביאנו, "כי יהיה השם לאור עולם ושלמו ימי אבלך. בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך ובחסד עולם ריחמתיך אמר גואלך השם".

אז כל השצף קצף אפילו של אלפיים שנה זה נחשב רגע, בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממך, אבל אחר כך "ובחסד עולם ריחמתיך אמר גואלך השם".

"רבי חנניה בן עקשיא אומר: "רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר: "השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 27.02 08:22

  שלום לכבוד הרב! הרופאים אומרים: 'שצריך נס! כדי שסבא שלי יחיה' אתמול קרה לו 'ארוע' (ל"ע) וסבתא שלי קרה לה דבר דומה ב"ה באתי לבית כנסת של הרב והרב בירך - והיא הבריאה ברוך השם! אז תודה ענקית להשי"ת וגם לרב ואם הרב יכול לברך גם את סבא שלי: 'שיבריא בעזרת השם!' אני יודה לרב מאוד.

 • 26.02 17:09

  רבנו הקדוש בוקר טוב! מיד אחרי ששלחתי את הילדים למסגרות, הכנתי נס קפה והתחלתי לשמוע את שיעור הבוקר: 'וגם חרבונה זכור לטוב' (shofar.tv/videos/16879) הייתי מרותק לשיעור! כל מילה הקפדתי לשמוע היטב, עד שאפילו את ה'נס' לא שתיתי... ואוו! איזה שיעור עוצר נשימה. וכשלימדת על ה-12 טעמים שאסתר הזמינה את המן לסעודה, פשוט חידוש מהממם!! וכל כך הצחיק אותי כשתארת את אחשוורוש מתעצבן על המן שביקש את בגדי המלכות ועצר את עצמו מלבקש את הכתר! כשראה את המבט של אחשוורוש ועצר את הבקשה. - ממש צחקתי מלחשוב את זה. אלפי מכתבים על תודה על עוד שיעור והרצאה מושלמים ופשוט לא יכול שלא לכתוב על עוד שיעור מדהים! "טוֹב לִי תוֹרַת פִּיךָ מֵאַלְפֵי זָהָב וָכָסֶף" זה פסוק (תהלים קיט, עב) שרק בזכות רבנו הקדוש והיקר זכיתי להבין, כי דברי תורתך משעשעים וגורמים נחת ושמחה! מתיקות התורה ממש ככה הרגשתי. תודה רבה על הזכות הזאת.

 • 25.02 14:22

  רבנו הקדוש שבוע מבורך! תודה על השיעור המאלף הבוקר 'עץ גבוה חמישים אמה' (shofar.tv/lessons/16869) להתחיל ככה שיעור בוקר ביום ראשון - תענוג אמיתי לנשמה! ובכלל תמיד לשמוע על איך שהמן הרשע נתלה - משמח את הלב! בקרוב את סינוואר ימח שמו גם יתלו - (בתוך כל שונאי ישראל) אמן כן יהי רצון ויה"ר: שבזכותך, בזכות אסתר המלכה ומרדכי היהודי🙂 שבוע מבורך ובשורות טובות (אמן).

 • 24.02 19:14

  😂😂😂😂 תודה כבוד הרב על כל הפעילות של זיכוי הרבים שאתה עושה, אוהבים אותך מאוד.

 • 22.02 12:33

  שלום וברכה כבוד הרב! השיעור של הבוקר (פרשת תצוה - כתית למאור shofar.tv/videos/16860) מחיה את המתים וסם לחיים, להתחיל את היום בלימוד התורה! לשמוע דברים שנותנים לי את החיות, הנשמה מקבלת אוכל רוחני וכוחות ללכת בדרך האמת ולשמוח בחלקי ולזכות להאיר לאחינו. כבוד הרב! תודה רבה לקב"ה שזיכנו להתחבר לרב גדול וקדוש ונתן לנו אותך ובלעדיך ח"ו החיים רדודים. ברצוני לשתף את הרב על הלימוד שלמדנו כמה חשוב להתחבר לצדיק הדור ולשאוף להיות בקרבתו. [צילום מספר, פרשת תרומה, סגולה להירפא מכל התאוות! "ועשית שלחן" רבינו הבעש"ט אמר: 'כל מי שזכה להיות משובתי שבת מאוכלי שלחני - אני נותן בו סם חיים להיות בקרבו רפואה להיוושע מכל התאוות, וגם פועל להבא להתנהג בביתו בקדושה ובטהרה. אשר מדרכי הרפואה על ידי בני אדם - הוא רק להתרפא מחליו הקודם, אך עודנו צריך שמירה להבא שלא יבוא ויחזור אליו החולי חס ושלום. וכאן יפה כח הצדיק על ידי שלחנו הטהור, לתת לאדם שמירה להבא להינצל מכל רע'].

 • 21.02 12:43

  🐛רבינו היקר שבזכותו אנו ניצלים מאיסורים🐛 זה היום אימי מורתי מצאה - פפריקה אדומה - בבדיקה! לפני טחינה... (סרטון: 'בעיות חמורות בתבלינים ומה מאכילים אותנו בתעשיה?' shofar.tv/videos/8262)

 • 20.02 12:31

  כבוד הרב היקר שליט"א שלום וברכה! רציתי לומר: 'תודה גדולה!' לכבוד הרב שליט"א על הדברים בקטע הזה. (👨🏻‍🏫 המדד העיקרי להצלחה בחינוך shofar.tv/videos/16838) בזכות הקטע הזה ב"ה חינכתי את הילדים: שצריך לשיר ולהודות להשם יתברך גם מתוך כאב וצער. אני נוהגת כמעט מדי יום לשיר עם הילדים: 'תודה רבה לך השם יתברך על כל הטוב ועל כל החסד!' מתוך שמחה! ואנחנו שרים!! ורוקדים!!! אתמול שרתי לילדים מתוך כאבים חזקים אחרי עקירת שן בינה! (ל"ע) 'תודה רבה לך השם יתברך על כאבי שינים כי אין רע יורד מן השמים!'. הילדים תמהו: 'איך אמא שרה ככה, להודות על הכאב!?' אז הסברתי להם: 'שהשם יתברך מזכך אותנו ובדרך הזאת מנקה אותנו מחטאים ועוונות שנצא מפה נקיים לגן עדן!' בעזרת השם יתברך (אמן) תודה אין סופית לכבוד הרב שמלמד אותנו והלוואי ונזכה לדרגות כמו שכבוד הרב לימד ותיאר בקטע (אמן).

 • 19.02 19:13

  שלום כבוד הרב! הייתי היום בטיפול שיניים. הרופא יודע שאתה הרב שלנו, אמר לי: 'שב"ה הוא שומע הרצאות שלך ב יוטיוב ושאתה מאוד חכם!' ועוד כמה מחמאות ב"ה. אמר לי: 'שלבן שלו יש כל מיני שאלות והוא רוצה: הוכחות! ודברים כתובים ושהוא לא יודע לתת לו תשובות לשאלות האלה...' אמרתי לו: 'שאני יביא לו דיסקונקי ('מאגר השו"ת הגדול בעולם') שיתן לבנו שזה יענה לו על הרבה מאוד שאלות שיש לו!' הוא שמח מאוד! ואמר: 'שהשי"ת סובב את זה שאגיע לטיפול - בשביל שאביא לו דיסקונקי!'.

 • 19.02 14:28

  כבוד הרב שליט"א השיעור בוקר - מאוד מחכים! והיה נחוץ בתקופה זו של פורענויות, מחלוקות (רח"ל), אבל מה שאני יודע זה שלא אעזוב את כבוד הרב שליט"א לעולם!!! לא כמו כאלה שהיו בעבר בקפז שעזבו ופתאום מפרסמים נגד הרב שליט"א וכו'... ומה שהכי מצחיק ומעניין זה שפתאום יש עוד סוגי בשר שאפשר לאכול וזמרים שמותר לשמוע חח... אני ממש מרחם על כל אלה שעזבו כי לגבי בשר יש גם להם פתרון! שישלחו משפחה או חברים לקנות, ואם מתביישים שישלחו מישהו לחנות... אבל הכל צף! ועוד שהם לא נושא ההודעה כרגע... עוד תודה על ההסבר על מהן 'שבועות' וב"ה אנחנו קפזניקים לנצח!!! תודה רבה להשי"ת שזכינו בכבוד הרב שליט"א 🙏

 • 19.02 10:56

  ישר כח לכבוד הרב על השיעור בוקר, (פרשת תרומה - משכן העדות shofar.tv/videos/16839) תודה רבה! שמעתי אותו עוד הפעם - מדהים! שהשי"ת שוכן בתוך הצדיקים. והאמת אף שהיא לא שמימית, היא 'אמת לאמיתה!' כי ה' בתוכם. מכאן לעניות דעתי אנחנו למדים: שאנחנו כמו עץ שצריך להביא פירות והפירות הם הטוב היוצא מאתנו והצדיקים הם 'שורש' שמחזיק אותנו אמנם לצערינו יש 'עשבים שוטים' שאינם נותנים פירות אלא מפריעים לצדיקים בעבודתם (כמו דתן ואבירם:). ואפשר להבין כמה מסוכן לבחור דרך מסויימת (שורש של עץ פרי מסויים) ולקבוע שהיא ה'אמת' ולפסול פוסקים אחרים שהם השורשים של מיני עץ שונים הנותנים פרי ממנים שונים והם אותם המוציאים לעז על הצדיקים ומזלזלים בהם - רחמנא לצלן!

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים