טוען...

מה הקשר בין נס חנוכה לשמע ישראל? | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 04.12.2018, שעה: 07:27

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד 04/12/2018 מה הקשר בין נס חנוכה לשמע ישראל? חנוכה

נציב יום: אסף בן אדל יזכה לשידוך עם אישה בעלת מידות טובות, חסידת קפ"ז ורווקה, וגם כל הרווקים מקפ"ז יזמן להם השם זיווגם מהרה אמן.

התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי מגלה בתיקוני הזוהר תיקון יג' כט': שלחג החנוכה יש קשר שייכות עם פסוק הייחוד "שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד", בפסוק הזה יש כה' אותיות, 25 אותיות, ולכן נס חנוכה היה ב-כה' כסליו, וכן אותיות חנוכה זה אותיות חנו כה. הכוונה שישראל חנו מהצרה של היוונים, על ידי ה-כה' אותיות של הפסוק: "שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד", אם כן צריכים להבין מה הקשר בין הפסוק לנס חנוכה?

בפשטות נראה לבאר על פי הידוע, בקריאת "שמע ישראל" צריכים למסור את הנפש על קדושת השם יתברך. והיות והחשמונאים מסרו את נפשם על קדושת השם, בזמן שנלחמו מעטים נגד רבים, נמצא שנס חנוכה מכוון כנגד הפסוק "שמע ישראל", שבו אנחנו מכוונים למסור את נפשנו על קדושת השם. זה על פי הפשט.

אבל יש לבאר גם יותר לעומק, נקדים ונביא דברי הצל"ח על פי הכתוב בגמרא בפסחים נ':

"אמר רבי אחא ברבי חנינה: "לא כעולם הזה העולם הבא, בעולם הזה מברך האדם על בשורות טובות ואומר: "ברוך הטוב והמטיב", ועל בשורות רעות אומר: "ברוך דיין האמת", אבל לעולם הבא כולו "הטוב והמטיב",

זאת אומרת: על כל הבשורות בין טובות בין רעות - מברכים הטוב והמטיב. לפי שמעליון לא תצאנה הרעות, ואין דבר רע מהקב"ה והכל הוא לטובה, ואפילו הפורענויות הבאות על האדם - אינן רעה אלא טובה. וזאת כדי לזכך אותו, כדי להכניע את יצרו הרע, וכדי שאדם יזכה לחיי העולם הבא.

נמצינו למדים מכך, לאמיתו של דבר, הבורא יתברך, שורש הרחמים והחסדים, כמאמר אדונינו דוד: "טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו", אלא בעולם הזה החומרי והגשמי, טחו עינינו הגשמיות מלראות את האמת ש"כל דעביד רחמנא - לטב עביד!" כל מה שעושה הקב"ה לטובה עושה, אבל רק לעולם הבא נזכה לראות את התמונה המלאה, ונראה שהכל כאן היה לטובה. ונברך גם על הרעות שעברנו, בעולם הזה "ברוך הטוב והמטיב".

והנה, בפסוק הייחוד: "שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד", אנחנו מביעים באמונה שלמה שהן מידת הרחמים הנמשכת משם השם - שם ה ו י ה, והן מידת הדין שנמשכת משם אלוקים - שתיהם יחד מידות של רחמים גמורים.

וזה הפרוש של הפסוק: ""שמע ישראל" האמינו ישראל באמונה שלמה כי "השם אלוקינו", א ד ו נ י - שם רחמים, אלוקינו - שם של דין, הם לאמיתו של דבר: "השם אחד", שתיהן שתי מידותיו של הקב"ה, הם רחמים גמורים!. הם א ד ו נ י - שם הרחמים אחד. שניהם שני השמות.

אלא שכעת בעולם החומרי הזה, טחו עינינו מראות בפועל גילוי זה של הרחמים, ולכן גם מכסים גם את העיניים בקריאת שמע, כדי להורות בזה לא ללכת שולל אחרי ראיית העיניים הגשמיות, כיוון שלעיתים נראה לנו שדבר זה הוא רע, אז אתה מעצים את העיניים כי אני לא רוצה לראות, העיניים מטעות!, אז אני מכסה את העיניים, בלי ראיית העיניים, בהבנה! באמונה! שהכל זה אחד. הכל רחמים גמורים.

מעתה יתבארו לנו היטב דברי התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי: לנס חנוכה יש קשר נפלא עם הפסוק: "שמע ישראל" שאנחנו אומרים "שמע ישראל" אמרנו שאנו מביעים את האמונה השלמה, שכל מה שהקב"ה עושה - לטוב עושה! וגם שמידת היא בעצם רחמים גמורים.

והיסוד הזה מתגלה בחנוכה, במציאה של פך השמן, פך שמן טהור, שכן כבר בעת הצרה הגדולה, הכי גדולה, כשנכנסו היוונים להיכל, וטמאו את כל השמנים, כבר סיבב הקב"ה שבבית המקדש, שיהיה טמון פך אחד של שמן טהור, שממנו יתהווה הנס הגדול של חנוכה.

עד היום ביליונים ביליונים טונות של שמן, נשפכים בעולם לפרסם את הנס הגדול, שהם התכוונו לא להשאיר שום דבר בקדושה, והקב"ה טוב לכל, השאיר פך אחד שיספיק לשמונה ימים, ויתקדש שמו יתברך, ויראו שיש השגחה אלוקית, והקב"ה מה שנתן להם זה בחשבון ליוונים לעשות, ולנו בחשבון שנדע שהוא מסתכל "ואפילו בהסתרה.. שבתוך ההסתרה.. בודאי גם שם נמצא השם יתברך", זאת אומרת: הקב"ה נמצא בכל מקום.

ובכך מתגלה לכל באי עולם, גודל החביבות עם ישראל לפני הקב"ה, שגם בעת ההסתרה הגדולה הזאת שבכל נראה דין גמור, הקב"ה כבר מכין לנו את הישועה בסתר, כיוון שמפי עליון לא תצא הרעות ואין דבר רע  בא מהקב"ה, "וכל דעביד רחמנא - לטב עביד!".

אז גם כשאדם רואה חושך! ייון נקראו חושך, הם החשיכו את עיניהם של ישראל בגזרותיהם. גם כשאתה בחושך, "באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש". זאת אומרת, אנחנו בטוחים בהשם יתברך, "מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח, תיכון בית תפילתי, ושם תודה", איזה תודה? קורבן "תודה נזבח, לעת תכין מטבח, מצר המנבח", אה! כשהקב"ה יטבח בהם - בצר המנבח, "אז אגמור בשיר מזמור חנוכת המזבח". זה רק צר מנבח, אבל יבוא יום המטבח, ואז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח.

"רבי חנניא בן עקשיא אומר: "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר (ישעיה מב, כא):  "השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 25.02 14:22

  רבנו הקדוש שבוע מבורך! תודה על השיעור המאלף הבוקר 'עץ גבוה חמישים אמה' (shofar.tv/lessons/16869) להתחיל ככה שיעור בוקר ביום ראשון - תענוג אמיתי לנשמה! ובכלל תמיד לשמוע על איך שהמן הרשע נתלה - משמח את הלב! בקרוב את סינוואר ימח שמו גם יתלו - (בתוך כל שונאי ישראל) אמן כן יהי רצון ויה"ר: שבזכותך, בזכות אסתר המלכה ומרדכי היהודי🙂 שבוע מבורך ובשורות טובות (אמן).

 • 24.02 19:14

  😂😂😂😂 תודה כבוד הרב על כל הפעילות של זיכוי הרבים שאתה עושה, אוהבים אותך מאוד.

 • 22.02 12:33

  שלום וברכה כבוד הרב! השיעור של הבוקר (פרשת תצוה - כתית למאור shofar.tv/videos/16860) מחיה את המתים וסם לחיים, להתחיל את היום בלימוד התורה! לשמוע דברים שנותנים לי את החיות, הנשמה מקבלת אוכל רוחני וכוחות ללכת בדרך האמת ולשמוח בחלקי ולזכות להאיר לאחינו. כבוד הרב! תודה רבה לקב"ה שזיכנו להתחבר לרב גדול וקדוש ונתן לנו אותך ובלעדיך ח"ו החיים רדודים. ברצוני לשתף את הרב על הלימוד שלמדנו כמה חשוב להתחבר לצדיק הדור ולשאוף להיות בקרבתו. [צילום מספר, פרשת תרומה, סגולה להירפא מכל התאוות! "ועשית שלחן" רבינו הבעש"ט אמר: 'כל מי שזכה להיות משובתי שבת מאוכלי שלחני - אני נותן בו סם חיים להיות בקרבו רפואה להיוושע מכל התאוות, וגם פועל להבא להתנהג בביתו בקדושה ובטהרה. אשר מדרכי הרפואה על ידי בני אדם - הוא רק להתרפא מחליו הקודם, אך עודנו צריך שמירה להבא שלא יבוא ויחזור אליו החולי חס ושלום. וכאן יפה כח הצדיק על ידי שלחנו הטהור, לתת לאדם שמירה להבא להינצל מכל רע'].

 • 21.02 12:43

  🐛רבינו היקר שבזכותו אנו ניצלים מאיסורים🐛 זה היום אימי מורתי מצאה - פפריקה אדומה - בבדיקה! לפני טחינה... (סרטון: 'בעיות חמורות בתבלינים ומה מאכילים אותנו בתעשיה?' shofar.tv/videos/8262)

 • 20.02 12:31

  כבוד הרב היקר שליט"א שלום וברכה! רציתי לומר: 'תודה גדולה!' לכבוד הרב שליט"א על הדברים בקטע הזה. (👨🏻‍🏫 המדד העיקרי להצלחה בחינוך shofar.tv/videos/16838) בזכות הקטע הזה ב"ה חינכתי את הילדים: שצריך לשיר ולהודות להשם יתברך גם מתוך כאב וצער. אני נוהגת כמעט מדי יום לשיר עם הילדים: 'תודה רבה לך השם יתברך על כל הטוב ועל כל החסד!' מתוך שמחה! ואנחנו שרים!! ורוקדים!!! אתמול שרתי לילדים מתוך כאבים חזקים אחרי עקירת שן בינה! (ל"ע) 'תודה רבה לך השם יתברך על כאבי שינים כי אין רע יורד מן השמים!'. הילדים תמהו: 'איך אמא שרה ככה, להודות על הכאב!?' אז הסברתי להם: 'שהשם יתברך מזכך אותנו ובדרך הזאת מנקה אותנו מחטאים ועוונות שנצא מפה נקיים לגן עדן!' בעזרת השם יתברך (אמן) תודה אין סופית לכבוד הרב שמלמד אותנו והלוואי ונזכה לדרגות כמו שכבוד הרב לימד ותיאר בקטע (אמן).

 • 19.02 19:13

  שלום כבוד הרב! הייתי היום בטיפול שיניים. הרופא יודע שאתה הרב שלנו, אמר לי: 'שב"ה הוא שומע הרצאות שלך ב יוטיוב ושאתה מאוד חכם!' ועוד כמה מחמאות ב"ה. אמר לי: 'שלבן שלו יש כל מיני שאלות והוא רוצה: הוכחות! ודברים כתובים ושהוא לא יודע לתת לו תשובות לשאלות האלה...' אמרתי לו: 'שאני יביא לו דיסקונקי ('מאגר השו"ת הגדול בעולם') שיתן לבנו שזה יענה לו על הרבה מאוד שאלות שיש לו!' הוא שמח מאוד! ואמר: 'שהשי"ת סובב את זה שאגיע לטיפול - בשביל שאביא לו דיסקונקי!'.

 • 19.02 14:28

  כבוד הרב שליט"א השיעור בוקר - מאוד מחכים! והיה נחוץ בתקופה זו של פורענויות, מחלוקות (רח"ל), אבל מה שאני יודע זה שלא אעזוב את כבוד הרב שליט"א לעולם!!! לא כמו כאלה שהיו בעבר בקפז שעזבו ופתאום מפרסמים נגד הרב שליט"א וכו'... ומה שהכי מצחיק ומעניין זה שפתאום יש עוד סוגי בשר שאפשר לאכול וזמרים שמותר לשמוע חח... אני ממש מרחם על כל אלה שעזבו כי לגבי בשר יש גם להם פתרון! שישלחו משפחה או חברים לקנות, ואם מתביישים שישלחו מישהו לחנות... אבל הכל צף! ועוד שהם לא נושא ההודעה כרגע... עוד תודה על ההסבר על מהן 'שבועות' וב"ה אנחנו קפזניקים לנצח!!! תודה רבה להשי"ת שזכינו בכבוד הרב שליט"א 🙏

 • 19.02 10:56

  ישר כח לכבוד הרב על השיעור בוקר, (פרשת תרומה - משכן העדות shofar.tv/videos/16839) תודה רבה! שמעתי אותו עוד הפעם - מדהים! שהשי"ת שוכן בתוך הצדיקים. והאמת אף שהיא לא שמימית, היא 'אמת לאמיתה!' כי ה' בתוכם. מכאן לעניות דעתי אנחנו למדים: שאנחנו כמו עץ שצריך להביא פירות והפירות הם הטוב היוצא מאתנו והצדיקים הם 'שורש' שמחזיק אותנו אמנם לצערינו יש 'עשבים שוטים' שאינם נותנים פירות אלא מפריעים לצדיקים בעבודתם (כמו דתן ואבירם:). ואפשר להבין כמה מסוכן לבחור דרך מסויימת (שורש של עץ פרי מסויים) ולקבוע שהיא ה'אמת' ולפסול פוסקים אחרים שהם השורשים של מיני עץ שונים הנותנים פרי ממנים שונים והם אותם המוציאים לעז על הצדיקים ומזלזלים בהם - רחמנא לצלן!

 • 19.02 09:04

  רבנו הקדוש! איזה שיעור בוקר מרומם! לכל איש ואישה מעדת ישראל את סוד נדיבות ליבו של הצדיק מגלה הרב בכל שיעור ובפרט הזה "וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם!" (שמות כה, ח) מהי גדולת ליבו של הרב שעומד איתן כנגד השקרנים שבדור כדי להמשיך להאיר את ליבותם של עם ישראל בשביל שיפתחו ליבם לקב"ה ושיזכו גם הם להשראת שכינתו בליבם ובזכות זה על גם כלל האומה הרב הזכיר את גדולי החכמים והבן איש חי שתורתם לא תשכח לעולם וכך תורתו של הרב אמנון יצחק שליט"א לא משנה מה "הם" יעשו, אמת צרופה בידו והוא מנחיל אותה לעם ישראל וקהילתו ומזכה ומרצפם ומחזקם לעבודתו יתברך אוהבים את הרב הצדיק שאין כמותו ותורתו חזק וברוך רבינו "יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר"!!! (ישעיה מב, כא) - אמן!

 • 19.02 08:28

  כבוד הרב שלום וברכה!!! אכן הבטיחו חז"ל: 'צדיק גוזר וה' יתברך מקיים!!!' ברוך ה'! התקיימה ברכת הרב שליט"א ובס"ד כעת אנו בדרך לבית שלנו אחרי שהחשד לדלקת קרום המח - התבטל! תודה להשי"ת ותודה לך הרב אשרינו שזכינו בצדיק אמת!!!

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים