טוען...

מי החושך בדורנו? | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 01.12.2013, שעה: 16:59

הורדת MP4 הורדת MP3


http://live.shofar-tv.com/videos/3374
1-12-13
...ישראל בגזרותיהם, שהיתה אומרת להם "כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלהי ישראל". "ורוח אלהים מרחפת על פני המים" - זה רוחו של מלך המשיח, באיזו זכות ממשמשת ובאה? בזכות התשובה שנמשלה כמים שנאמר "שפכי מים ליבך". עד כאן דברי המדרש.
מלכות יון נדמתה לחושך הממלא כל חלל העולם, בזה שהיא בא הלעקור את האמונה באלהי ישראל, החושך הוא דבר הנראה לעיניים אפילו לגסי השכל, אבל הרוח המרחפת בקלות מעל אינה נרגשת מרוב דקותה, אלא לבעלי חושים עדינים ששמים ליבם עליה. ככה הוא העולם הזה, עולם השקר, מבחוץ רואים רק את החושך של רשע, שהשעה משחקת לרשעים, את הערפל של טשטוש הדעות, ורק המשכילים יחדרו להבין בשכלם את האור הגנוז תוך תוכו, שאכן קיים בעל לבירה ויש דין ויש דיין. העם היהודי שהיטיב להעמיק ולהגיע לסוד הבריאה נפרש ונבדל מיתר העמים בעלי המבט השטחי, כמו שנבדל האור מהחושך. ישראל שמכירים באחדות האל ועובדים לו, אינם נמשכים אחר הכזבים של העולם ובזכותם יש לעולם קיום. אבל האומות הנדחות נדחות בקש של פיתויי העולם, אינם מהווים שום תועלת אמיתית לבריאה, ובעצמם הם נמשלים לתבן וקש. אלה דברי המדרש.
נמשלו ישראל כערמה, איזו ערימה? ערימה של חיטים. מה החיטים הללו נכנסות לאוצר במנין, כך אמר הקב"ה, שיהיו ישראל נמנים בכל שעה, אבל התבן והקש אינם נמנים ולא נמדדים. כך עובדי כוכבים ומזלות נמשלו בתבן ובקש, למה? שאין להקב"ה הניה מהם, אבל ישראל יש לקב"ה הניה מהם, קוראים קריאת שמע ומתפללים ומברכים שמו של מלך מלכי המלכים הקב"ה בכל יום, לפיכך הם נמנים בכל שעה. לכך נמשלו בחיטים, עד כאן לשון המדרש.
מצינו בגמרא שביקש משה מלפני הקב"ה שתשרה שכינה על ישראל וניתן לו, ושלא תשרה שכינה על עובדי כוכבים וגם זה ניתן לו, צריכים להבין למה היתה עינו צרה באומות העולם, הרי אם לא יהיו ראויים בודאי לא תשרה עליהם שכינה, ובמידה שיהיו ראויים מה אכפת לו אם באמת תשרה עליהם שכינה? אולם פשר הדבר שדרכם של האומות להתכופף בפני כל רוח שנושבת, ובעיתים שהנהגת הקב"ה היא גלויה אז מודים הם בקב"ה ומתמלאים בהתלהבות, אבל ברגע שחולפת ההנהגה הניסית אז חוזרים לסורם ושוקעים בבוץ של תאוות העולם הזה.
כזאת ראינו אצל אנשי סדום, שניצלו על ידי אברהם אבינו, שנצח את כדרלעומר וחבריו בדרך נס, ושחרר אותם והחזיר להם את רכושם, כל אנשי סדום. ומובא במדרש שבאותו מעמד נתאספו כל העמים והמליכו את אברהם אבינו עליהם, ואז הוחל תקופת השלוה של סדום. וכל כך קלקלו והשחיתו את מעשיהם עד שנגזר עליהם כליה, ולכן התפלל משה רבינו על זה, שאף שמידתו של הקב"ה לדון את האדם באשר הוא שם, בכל זאת אפילו בשעת צדקן לא תשרה שכינה על האומות, משום שהם לא השיגו את הכרתן ע"י עמל, אלא בין רגע היה ובין רגע אבד. אז רואים שאנשי סדום ניצלו ע"י אברהם אבינו, והמליכו אותו, ואחרי זה הפכו להיות סדום ועמורה המפורסמים, שכלו בעשן, ז"א אין להם השפעה שתחזיק לאורך זמן, התלהבות ודעיכה, בין רגע היה בין רגע אבד, כמו הקקיון. כמו שעם ישראל אינם רודפים אחרי הצלחות העולם, כמו כן בשעה שהמזל משחק להם אינם מתגאים בהצלחתם. עם ישראל אצלם ההכרה היא הכרה שנשארת לאורך זמן, ועם ישראל לא רודפים אחרי הצלחות העולם, וכמו כן בשעה שהמזל משחק להם לא מתגאים בהצלחתם, כמו שאמרו חכמים ז"ל על הפסוק "לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם", אמר להם הקב"ה לישראל, חושקני בכם, שאפילו בשעה שאני משפיע עליכם גדולה אתם ממעטים עצמכם לפני, נתתי גדולה לאברהם אמר "ואנכי עפר ואפר". למשה ואהרן, אמרו "ונחנו מה", לדוד, אמר "ואנכי תולעת ולא איש", אבל עובדי כוכבים אינם כן, נתתי גדולה לנמרוד, אמר "הבה נבנה לנו עיר" לפרעה אמר "מי ה'", לסנחריב אמר "מי בכל אלהי הארצות", לנבוכדנצר אמר "אעלה על במותי אב", לחירם אמר "מושב אלהים ישבתי בלב ימים".
משה רבינו זכה למה שלא זכה שום ילוד אישה, ובשעה שחטאו ישראל בעגל אמר לו הקב"ה, "ועתה הניחה לי וייחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול", מי מכל מלכי מזרח ומערב לא היה קופץ על מציאה כזאת? אבל משה לא נתפעל, והשיב בקור רוח, שאם כסא של שלש רגליים זה אברהם יצחק ויעקב, אינו יכול לעמוד בשעת כעסו יתברך, שהרי הקב"ה רוצה לעשות בהם כליה, אז בודאי כסא של רגל אחד לא יצליח לעמוד, אם ה' רוצה להעמיד את כל עם ישראל מחדש מזרעו של משה, ולא עוד, אלא שהוא מתבייש מהאבות, שיאמרו שהפרנס שהעמיד עליהם ביקש גדולה לעצמו ולא ביקש עליהם רחמים, ואם אין מחני נא מספרך. ואמר שמואל שמסר עצמו למיתה עליהם, עד כאן בגמרא בברכות ל"ב. אפילו בשעה שחוטאים ישראל שבים בתשובה ומתחטאים לפני בוראם, כמו שמצאנו אחרי חטא העגל שכתוב "ולא שתו איש עדיו עליו", פירש הרמב"ן שקיבלו על עצמם את המיתה ברצון נפשם מפני עונש העגל, וזוהי תשובה גדולה וחרטה בחטאם. מלכות יוון באה לקעקע ביצתן של ישראל ולהחשיך את כל העולם, אבל מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, ונקודת האמת שבלב החשמונאים הכניעה אותם, סילקה את כל החושך, 'באנו חושך לגרש'.
כמו כן עלינו להתאמץ בבקשת האמת, גם בדורנו יש מלא מלא חושך. צריך להתאמץ בבקשת האמת ולהתחזק בתשובה על מיעוטנו בעבודת ה', בזה אפשר להחיש את קץ הפלאות ואז תגלה לעין כל רוחו של משיח, והרשעה כולה כעשן תכלה. עכשיו יובן מה שנאמר בתחילת המדרש, "וחושך על פני תהום" זו מלכות יוון, שהחשיכה עיניהם של ישראל בגזרותיהם, שהיתה אומרת להם "כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלהי ישראל", ז"א, חושך בכל העולם, השקר שולט בעולם, השקר רוצה לכבוש גם את אנשי האמת, ומבקש מהם ותובע "כתבו לכם על קרן השור שאין לכם חלק באלהי ישראל". אבל ממשיך המדרש, "ורוח אלהים מרחפת על פני המים", - זה רוחו של מלך המשיח. דבר רוחני הוא דק, לא כולם זוכים להרגיש אותו, אבל גם בשעה שיש חושך יש מלא שקר, רוחו של משיח מרחפת, ובאיזה זכות ממשמשת ובאה ומתגלה? בזכות התשובה שנמשלה כמים, שנאמר "שפכי כמים ליבך", רק עכשיו הסתרא אחרא השתלטה על אנשים כדי למנוע את אפשרות התשובה, ולא מהחילונים אלא מהחרדים, זה לא יאומן כי יסופר, שמי שרוצה למנוע את התשובה זה מי שאמרו להחזיר עטרה ליושנה, ועכשיו הם עושים להחזיר עקירה ליושנה. בשבת קודש קרעו מודעות פה של פתיחת בית הכנסת והכנסת ספר תורה, בשבת קודש פה בשכונה קרעו מודעות, שלש מודעות קרעו בשבת. בהליכה לבית הכנסת היו קיימים, בסעודה שלישית כבר לא היו קיימים, קרועים, וחושך על פני תהום, יש יוונים ויש מתייוונים, וצריך לדעת בתוך כל השקר הגדול הזה יש רוח שמרחפת, מי שזוכה קולט את הרוחניות ואת האמת, ואם זוכים לעשות תשובה מביאים בזה את הגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.
רבי חנניא בן עקשיא....

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 25.07 00:38

  הרצאה מחכימה ממש כבוד הרב שליט"א 🙏 (בת ים, הרמב"ם מוכיח את החושדים 24.7.24) הלוואי שכולם יזכו לראות את ההרצאות האלה שבוודאי מתאימות לכל אחד נסיעה טובה ובטוחה כבוד הרב שליט"א עמוד התשובה של עם ישראל ✨

 • 25.07 00:37

  כבוד הרב היקר שליט"א שלום וברכה! רצינו לפרסם ישועה בזכות סעודת השמחה! (אשדוד - סעודת השמחה לכבוד השם יתברך 15.07.2024 shofar.tv/lectures/1613) זכינו להתבשר הלילה שב"ה ביטוח לאומי העלה את אחוזי הנכות ואת הקצבה ב2000₪ חשוב לציין: שלא פנינו ולא ביקשנו כלום! בנוסף, זיכוי מכובד בגין הפרשים. אז החלטנו: כהכרת הטוב לארגן בכסף הזה הרצאה של כבוד הרב שליט"א כהכרת הטוב לבורא עולם! ולכבוד הרב היקר שליט"א על כל פועלו!

 • 25.07 00:36

  הרב, ב"ה היום מצאתי את הטבעת שלי, מאמינה שזה חלק מהישועות בעקבות האירוע של השמחה (אשדוד - סעודת השמחה לכבוד השם יתברך 15.07.2024 shofar.tv/lectures/1613) איזה כיף, תודה לבורא עולם!

 • 24.07 08:20

  כבוד הרב שלום🌹 ברצוני לפרסם זאת שידעו מעלת מעשר לארגון ״שופר״ יש אתר שנקרא יד 2 שם מוכרים דברים שלא חפצים בהם (ריהוט, חפצים וכו') פרסמתי כמעט 10 מוצרים (2 ארון בגדים, מנורה, שולחן מחשב ועוד…) והיה תקוע, לא התקשרו לא התעניינו. הקב״ה שם בראשי מחשבה / החלטה וכך עשיתי: הבטחתי להשי"ת שיעזור שימכר! וכל פריט שאמכור מעשרת לקופת שופר מהסכום. ב"ה כעבור מספר ימים טלפונים זרמו, פריט אחרי פריט נמכר🙌🏽😄 כמובן שכל פריט רשמתי בדף שאזכור כמה לשים בקופת שופר... הרגע מכרתי את הפריט האחרון, הגיעו מבני ברק דווקא לקנות.😄 תודה לקב״ה שעזר עוזר ויעזור לכולנו אמן תודה שיש את ארגון האמת 'שופר', שיהיה לנצח אמן❗️ זכות לתרום לשם! תודה לכבוד הרב על הכל השם ישמרהו אמן🌹🌹🌹🌹🌹.

 • 23.07 15:45

  שלום וברכה כבוד הרב! שוב הקב"ה עושה נסים גלויים בזכות מעלת השמחה. נסענו ברכב בצהרי היום בשיא החום ולפתע פנצ'ר באחד הגלגלים (ל"ע). עצרתי את הרכב בצד ובעלי תוך כדי שירה: "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) ובחיוך הוציא את הגלגל הרזרבי והניח אותו על המדרכה מיד עצרו שני בחורים שאמרו: 'שלום, בנו לעזור לכם בשמחה!'. אני ובעלי עמדנו והתחלנו לברך אותם על הסיוע הבלתי צפוי במיוחד שלא נתנו לבעלי לעזור, רצו את המצווה לעשות אותה בשלמותה לבד. תודה רבה שזכינו שרבנו מלמד אותנו ללא הפסקה כמה חשוב להדבק בקב"ה בשמחה רבה. [לסגולת השמחה: shofar.tv/articles/15096].

 • 23.07 15:43

  שלום וברכה כבוד הרב! רצינו לשתף את הרב, ב"ה כמה מעלת השמחה משפיעה על מצב הרוח שלנו; וכבר אחרי ארבעה ימים מסעודת השמחה שרתי: ""עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) כשזכינו מהשי"ת שבעל הבית של הדירה שרצינו לשכור, יומים לפני הטיסה שלו החליט: להוריד לנו מדמי השכירות 2000 ש"ח מסכום 6500 ש"ח, השמחה היתה בכפל כפליים שבעלי שמח. כבוד הרב תודה רבה שאתה כל הזמן משמח אותנו. רואים את האהבה הגדולה שאתה מעניק לכל אחד מעם ישראל ישר כוח.🌹❤️ [לכתבה: סגולת השמחה shofar.tv/articles/15096]

 • 22.07 10:15

  אתמול אמרתי לבורא עולם: 'אני צריכה כסף, פעם ראשונה שאני מבקשת ממך! השם...' ואז... ב"ה מקבלת שיחת טלפון מהבנקאי שאומר: 'את יכולה לקחת הלוואה של 20 אלף, החשבון שלך מתפקד יפה, ברוך השם!' ויש לי לרופא שיניים - תקציב טוב 🙏.

 • 22.07 08:28

  בשורה משמחת! ב"ה אתמול בערב קיבלתי מכתב מהביטוח לאומי שב"ה הפסיקו לשלם מזונות ובכך החוב נעצר בכ211,000 ש"ח ולא ממשיך לתפוח... מאמין שזה בזכות עצת כבוד הרב שליט"א: 'לרקוד ולשיר עם חמישה חברים עבדו....' ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) נ.ב. זכיתי לתרום ל-5 יהודים שיזכו להשתתף בסעודת השמחה:) (אשדוד - סעודת השמחה לכבוד השם יתברך 15.07.2024 shofar.tv/lectures/1613, לסגולת השמחה: shofar.tv/articles/15096).

 • 22.07 00:13

  כבוד הרב, ב"ה היה הרצאה מדהימה בקרית עקרון (21.7.24), יה"ר שבעזרת השי"ת נזכה לתקן (אמן), תודה רבה.

 • 22.07 00:12

  לילה טוב ומבורך לכבוד הרב הגאון שליט"א, תודה על הרצאה כל כך חשובה בדורנו אנו (קרית עקרון 21.7.24), הלוואי שנזכה לקיים נסיעה טובה ושכבודו יחזור לשלום (אמן).

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים