טוען...

הניסים מוסווים בטבע

 תאריך פרסום: 26.03.2015, שעה: 08:05

הורדת MP4 הורדת MP3


26-3-15

"המסות הגדולות אשר ראו עיניך והאותות והמופתים והיד החזקה אשר הוציאך ה' אלהיך, כן יעשה ה' אלהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם".

רגילים אנו לשמוע מפי אנשים שאילו היה עושה לנו הקב"ה ניסים היום כקדם, היינו גם כן עבדי ה' כמותם. וזאת טעות גדולה באמתלה הזו, כי באמת בכל יום ויום נעשים ניסים, ואיננו עומדים עליהם בעיני הבשר המגושמות שלנו, וזאת בעיקר בגלל שהתרגלנו למצוא טבעיות בכל דבר, ואפילו בדבר שבאמת כולו נס.

חכמים ז"ל תיקנו לנו בתפילה לומר "על ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיו שבכל עת" כי הם ראו בעיניהם המאירות ניסים בכל יום ובכל שעה. אנחנו לא רואים, שכל הניסים המתרחשים בעולם הורגלנו כבר, והטבענו עליהם חותם טבעי, בעולם הזה אבל צריך לדעת, עולם הגשמי לא יתכן שיהיה נס מופשט לגמרי בלי טבע, בבחינת כי לא יראני האדם וחי, וכל נס מעוטף בקצת טבעיות, כי רוחניות מופשטת לגמרי בלי עיטוף טבעי היא מן הנמנע בעולם הגשמי והחומרי הזה.

גם במצרים לא כולם הכירו בניסים, לא ראו אותם כניסים מוחלטים, כל נס היה מעוטף בטבע, מתי הכירו בהכרה ברורה שהדבר יוצא מגבולות הטבע ושזה רק ה' לבדו עשה? כשעמדו על הים, אז כתוב "ויאמינו בה' ובמשה עבדו". זו היתה הדרגה הגבוהה ברוחניות, והבינו למפרע שכל מה שהתרחש במצרים היה מה' ולא באורח טבעי.

זה מה שאמרו חז"ל במדרש שמות רבה פ"א, כשנגלה הקב"ה על הים, הם הכירוהו תחילה ואמרו "זה אלי ואנווהו", כי מקודם גם הם חשבו מה שבא המלאך אל הילדים בשדה והביא להם שני עיגולים, אחד של שמן ואחד של דבש, ומה שהמלאך מנקה אותם ומשפר אותם כחיה זו שמשפרת את הולד זה הכל טבעי, כי על כל נס יכולים לטעון שהוא טבע, אבל על הים כבר הכירו ברורות והיתה התגלות אלוהית, וכבר ידעו כי הקב"ה הוא שנתן להם את הדבש לינוק בשדה, לאותם התינוקות שהיו שמה וגדלו מתוך האדמה שחרשו עליהם המצרים ויבואו בעדי עדיים - בעדרי עדרים, אלה הראשונים שהצביעו בתחילה "זה אלי ואנווהו".

בזה אפשר לבאר מה שהמצרים אמרו בים, כי ה' נלחם להם במצרים, לכאורה היו צריכים להגיד כי ה' נלחם להם בים, אבל יתכן לומר כי במצרים חשבו המצרים שכל מה שקרה להם זה טבע, תופעות טבע. מתי הכירו גם הם אל נכון שגם כל מה שהיה במצרים היה נס ולא טבע? שהכל רק מהקב"ה ולא פלאי טבע? את זה הכירו רק כשבאו אל הים, ואז התחילו להודות כי ה' נלחם להם - לישראלים במצרים, הקב"ה בעצמו נלחם לישראל אפילו במצרים, אז לא רק במצרים אלא גם בשר שלהם למעלה. ואף קריעת ים סוף שהיא היתה נס גדול ביותר, היה מקום לטעות בה שהיא טבע, כי נתייבשו כל היאורים בעולם, כל היאורים בעולם נתייבשו, ומי יודע שזה היה בשביל ישראל שהם יעברו את הים? אולי זה מקרה טבעי עולמי? אחרי שנתייבשו כל המים שבעולם ולא רק ים סוף יש מקום לטעות. כך מצינו אצל שרה אמנו, שהיה הנס וה' פקד את שרה, חכמים ז"ל אומרים שנפקדו כל עקרות שבעולם בזכותה של שרה אמנו, אם כן  מהיכן אפשר לדעת שזה בשביל שרה?

אז מצד אחד הנס נעשה באופן כזה שכל העולם יתמהו וישאלו מה קרה שפתאום נפקדו כולם, ואז יגיעו לזה ששרה נפקדה אז בזכות זה, אבל מי שרוצה יגיד מה פתאום שרה, זה כולם אותו דבר, מה זה תופעה, כנראה עבר איזה משהו איזה ענן חשמלי שעה פרפרפרפר וזהו. אלה המדענים והמחרבשים יכולים להמציא לך כל מיני רעיונות וכל מיני דברים אתה מבין איך זה עובד. אולי גם זה דבר טבעי כללי, שכל העקרות נפקדו, וזה מה שביארנו קודם, שאין נס מופשט בעולם הגשמי, ז"א מופשט לגמרי מן הגשמיות, וכל נס עטוף קצת טבעיות, והדבר מצאתי מפורש בדברי הספר חינוך מצוה קל"ב וזה לשונו: "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה", משורשי המצוה ידוע הדבר בינינו ואצל כל חכם, כי ניסים גדולים אשר יעשה האל אל בני האדם בטובו הגדול לעולם יעשה דרך סתר, ונראים הענינים נעשים קצת כאילו הם בדרכי הטבע ממש או קרוב לטבע, כבוד אלהים הסתר דבר, כי גם בנס קריעת ים סוף שהיה נס מפורש, כתוב שם "ויולך ה' את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים", אז הרוצה לתלות מה אומר? לא, היה רוח קדים מזרחית חמה וייבשה את הים, פששש. אבל המשכילים יבינו כי ענין סתר זה, שה' מסתיר הכל בטבע קצת, זה למעלת האדון ושפלות המקבל, ומזה הענין ציוונו להבעיר אש על המזבח, אע"פ ששם יורד אש מן השמים, כי אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, והאש יורדת מן השמים אבל הוא ביקש ה' שיביאו אש ע"י הדיוט גם, כל זה כדי להסתיר את הנס. ולפי הדומה מה שאדם רואה כביכול שהאש יורדת היא לא היתה יורדת בירידתה מה שאמרנו, לא ראו את האש יורדת מן השמים, חוץ מיום שמיני של מילואים ששמה ירדה האש וראו אותה, ואותה אש של גדעון שהוא ביקש שמה שהמלאך יעשה לו נס, ואצל מנוח שהיתה האש נראית.

כדי להבין בנס שהוא נס וכדי להשיג את ההשפטה הניסית מהעיטוף הטבעי שבכל נס, לזה צריכים חכמה יתרה, כדי לבחון את הנס ולבחון אותו  צריכים הסתכלות רוחנית ועיקר העיקרים זקוקים לאמונה עמוקה.

שמעתי בשם הגאון בעל חידושי הרי"ם זצוק"ל, שאמר "ויראו העם ויאמינו", ויראו העם, סליחה וייראו העם ויאמינו, אע"פ שהעם ראו בכל זאת היו צריכים לאמונה, אז אם הראו למה צריך אמונה? כן, גם אחרי שרואים צריך אמונה. מי שמחונן באמונה כזו הוא רואה בכל יום ניסים גדולים, גם בזמננו רואים ניסים כל כך גלויים איך שהקב"ה מוסר רבים ביד מעטים, ומי שאין לו עיניים ולב להכיר את הבחינה הזו, גם במצרים לא ראה כלום, והרשע שואל, מה העבודה הזאת לכם? מפני שהוא לא ראה כלום, אם היה רואה מה היה שואל?

לפי זה ברור שהחסרון הוא בנו, כי בכל יום ערב ובוקר וצהריים עושה לנו הקב"ה ניסים, אבל עקב המצב השפל שהננו שרויים בו טחו עינינו מראות להכיר להבין את הניסים הנגלים כן שכן הניסים הנסתרים, שאף על הנגלים כבר התרגלנו לומר שהם טבע, כי ישרים דרכי ה' צדיקים ילכו בם ופושעים יכשלו בם. מי שרוצה לראות רואה, מי שרוצה להבין, להאמין, רואה הכל, מי שלא רוצה - דוחה את הכל בקש.

מה יש לך נס יותר גדול, נס, נס ממש, נס, נס גדול, כתוב "והאלקים יבקש את נרדף", ז"א הקב"ה תמיד נמצא בצד של הנרדף, בין אם הוא צדיק בין אם הוא רשע, בין אם רודף אותו צדיק בין אם רודף אותו רשע, בין אם צדיק אפילו רודף רשע, מי שנרדף ה' איתו. נו, בבחירות האחרונות ראינו, האלהים יבקש את נרדף, איך הקב"ה החזיר לכל המפלגות בדיוק לבקש את נרדף. כל מה שעשו לי - חזר אליהם בומרנג, לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר. את אותם תרגילים שעשו לי וזיופי ם והכל עשו לאלי ישי, אותו אלי ישי שעשה לי אתה דברים בשיתוף עם דורעי עבר את זה בעצמו, אותו הרב מאיר מזוז שלגלג עליו מלוגלג עכשיו מדבריו של עצמו, אותו אברג'ל שאמר שיכין תכריכים שישמע מה שהוא אמר על מה שאני עשיתי והוא עשה בעצמו, אותו רפאל שמה מהצפון השמנמן אותו דבר, ישמע את עצמו מה הוא אמר לי ומה הוא עשה בעצמו ואיך חזר עליו בדיוק שהם איבדו 120 אלף קולות לציבור החרדי, אני רק 28 אלף לשיטתם כאילו איבדתי, הם איבדו, הם נלחמו במקום לתת לי להבין. היה לי שמונה תשע לפי הסקרים כשיצאנו לדרך, והאלהים יבקש את נרדף, אותם תשע שהיו צריכים להיות הורידו להם אותם עכשיו, ארבע, ביחד - ארבע לש"ס ואחד לאגודה, תשע. הכל חוזר, אותו קול ברמה נהפך הפוך נגד ש"ס, כל אלה שהיו בקול ברמה כולם עזבו שמה פוטרו, לא נשאר אחד. עכשיו הם בפשיטת רגל, כי כמו שהם גרמו לנו נזק של מיליונים גם הם ספגו עכשיו נזק של מיליונים, גם ש"ס וגם הם, כי היה להם פחות חברי כנסת ממילא לא קיבלו את התקציב ואכלו אותה, ממש נס, נס להתנוסס, מי שרוצה לראות יראה, מי שלא ירצה לא יראה, ויש עוד הרבה דברים דומים ומדויקים להפליא, להפליא, להפליא, לא יאומן כי יסופר.

ומי ששמע אתמול את הפרשיה המסעירה בערוץ עשר שכשרות קהילות ועטרה באושר עד משגיח כשרות מערבב בשר שפג תקפו מלפני חודש עם בשר טרי וטוחנים את זה מחדש ומוכרים לציבור החרדי, מהדרין מן המהדרין, יש שמה חידקים מהדרין ואין כשרות בכלל, זה כל חידק חודש כבר עבר לו להתפתח, ככה כבר יש לו כן ואנשים אוכלים אותה לתיאבון וחושבים שהם אכלו ושילמו וזהו. ומערבבים כשרות בכשרות ויש להם מונוגרמות שמה שהם שמים לבד, ממש כמו שאמרתי לכם תמיד, זה לא נס? למה הם גילו את זה אתם חושבים? בשביל להצדיק את דברי, זה הכל, בשביל שה' רוצה להראות שמה שאני אומר לכם זה אמת לאמיתה, אז בלי לעבוד מלאכתו נעשית ע"י אחרים, אני אמרתי שיש ספק גדול לגבי הכשרויות בלי לפרט ואני יודע דברים נוראים, אבל אני לא מפרט, מי שרוצה להאמין שיאמין מי שלא רוצה שיאכל עם פג תקפו, אין שום בעיה, אבל צריך להבין, פג תקפו זה החלק הקל שבכשרות כי יש בעיה של נבלות וטרפות ממש, אבל מכל מקום מידי פעם הקב"ה נותן לנו חיזוקים, מי ששם לב - מבין, מי שלא שם לב לא מבין, זה על ניסיך ונפלאותיך שבכל יום עמנו, כל יום יש ניסים כאלה, שהקב"ה נותן סימנים והדרכה למי שרוצה לשמוע למי שרוצה להבין, אבל יש כאלה לא לא לא רוצה לשמוע, לא לא לא לא לא, זה בגלל שאכלת כבר עטרה ובית יוסף ומחפוד וכל אלה, בשביל זה אתה ככה.

לכן אתה סתום ואתה לא שומע ואתה לא רואה ניסים ולא מכיר בהם, אבל ה' מעורר, מעורר, אז אומר לא זה מקרה זה מקרה, כמו במצרים אמרו לא זה מכת דם, כינים קורה פעם ב, זה ערוב כן לפעמים מקבלים שגעון כל החיות והג'ונגל אני יודע מה בא להם וירוס אז כולם רצים למצרים, כן, אבל למה הוירוס הזה פוגע רק במצרים ולא פוגע בישראלים, כן לא יודע אני לא יודע מה, כן לא יודע למה ה וזה, לא יודע, כנראה הם עשו כישוף וזה וזה, הסברים יש, אבל מי שרוצה לראות רואה, מי שלא רוצה לא רואה, זה על ניסיך ונפלאותיך שבכל יום, חדשות לבקרים רבה אמונתך.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 25.07 10:54

  רבנו הקדוש בוקר טוב. השבוע הבאתי גנן למשק שבמושב כי היה מלא עשביה, הוא לקח המון כסף 1600 שקל, אבל לא היתה ברירה, כי היו נחשים וכו' והבעל דירה לא עניין אותו ולא רצה להשתתף אמרתי: 'אם השי"ת ירצה להחזיר את הסכום הזה, הוא יחזיר, פרנסה משמים אני לא דואגת' כמה ימים אחרי, שלחתי הודעה לעורך דין הקודם וכתבתי: 'שאם לא יחזיר את הכסף ששילמתי, אתלונן עליו' הסכום ששילמתי לעו"ד היה אותו סכום 1600 שקל, העורך דין נבהל כנראה והשיב: 'שאם עוד פעם אחת, אאיים עליו או מדברת לשון הרע, הוא יתבע אותי' ואז כתב: 'אני מחזיר לך את הכסף לפנים משורת הדין' ופתאום ראיתי בביט העברה של 1600 שקל, בדיוק הסכום ששילמתי לגנן באותו שבוע, השגחה פרטית ממש!

 • 25.07 10:52

  תודה רבה לרב היקר על הכל! הדרשה אמש ב"ה היתה ממש מדהימה! (בת ים, הרמב"ם מוכיח את החושדים 24.7.24) בנוסף, השיעורים ממש נפלאים! (בלי תפילה לא מקבלים ע"פ הספר אוחילה לאל https://shofar.tv/lessons/category/64?cat=526&lang=).

 • 25.07 00:38

  הרצאה מחכימה ממש כבוד הרב שליט"א 🙏 (בת ים, הרמב"ם מוכיח את החושדים 24.7.24) הלוואי שכולם יזכו לראות את ההרצאות האלה שבוודאי מתאימות לכל אחד נסיעה טובה ובטוחה כבוד הרב שליט"א עמוד התשובה של עם ישראל ✨

 • 25.07 00:37

  כבוד הרב היקר שליט"א שלום וברכה! רצינו לפרסם ישועה בזכות סעודת השמחה! (אשדוד - סעודת השמחה לכבוד השם יתברך 15.07.2024 shofar.tv/lectures/1613) זכינו להתבשר הלילה שב"ה ביטוח לאומי העלה את אחוזי הנכות ואת הקצבה ב2000₪ חשוב לציין: שלא פנינו ולא ביקשנו כלום! בנוסף, זיכוי מכובד בגין הפרשים. אז החלטנו: כהכרת הטוב לארגן בכסף הזה הרצאה של כבוד הרב שליט"א כהכרת הטוב לבורא עולם! ולכבוד הרב היקר שליט"א על כל פועלו!

 • 25.07 00:36

  הרב, ב"ה היום מצאתי את הטבעת שלי, מאמינה שזה חלק מהישועות בעקבות האירוע של השמחה (אשדוד - סעודת השמחה לכבוד השם יתברך 15.07.2024 shofar.tv/lectures/1613) איזה כיף, תודה לבורא עולם!

 • 24.07 08:20

  כבוד הרב שלום🌹 ברצוני לפרסם זאת שידעו מעלת מעשר לארגון ״שופר״ יש אתר שנקרא יד 2 שם מוכרים דברים שלא חפצים בהם (ריהוט, חפצים וכו') פרסמתי כמעט 10 מוצרים (2 ארון בגדים, מנורה, שולחן מחשב ועוד…) והיה תקוע, לא התקשרו לא התעניינו. הקב״ה שם בראשי מחשבה / החלטה וכך עשיתי: הבטחתי להשי"ת שיעזור שימכר! וכל פריט שאמכור מעשרת לקופת שופר מהסכום. ב"ה כעבור מספר ימים טלפונים זרמו, פריט אחרי פריט נמכר🙌🏽😄 כמובן שכל פריט רשמתי בדף שאזכור כמה לשים בקופת שופר... הרגע מכרתי את הפריט האחרון, הגיעו מבני ברק דווקא לקנות.😄 תודה לקב״ה שעזר עוזר ויעזור לכולנו אמן תודה שיש את ארגון האמת 'שופר', שיהיה לנצח אמן❗️ זכות לתרום לשם! תודה לכבוד הרב על הכל השם ישמרהו אמן🌹🌹🌹🌹🌹.

 • 23.07 15:45

  שלום וברכה כבוד הרב! שוב הקב"ה עושה נסים גלויים בזכות מעלת השמחה. נסענו ברכב בצהרי היום בשיא החום ולפתע פנצ'ר באחד הגלגלים (ל"ע). עצרתי את הרכב בצד ובעלי תוך כדי שירה: "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) ובחיוך הוציא את הגלגל הרזרבי והניח אותו על המדרכה מיד עצרו שני בחורים שאמרו: 'שלום, בנו לעזור לכם בשמחה!'. אני ובעלי עמדנו והתחלנו לברך אותם על הסיוע הבלתי צפוי במיוחד שלא נתנו לבעלי לעזור, רצו את המצווה לעשות אותה בשלמותה לבד. תודה רבה שזכינו שרבנו מלמד אותנו ללא הפסקה כמה חשוב להדבק בקב"ה בשמחה רבה. [לסגולת השמחה: shofar.tv/articles/15096].

 • 23.07 15:43

  שלום וברכה כבוד הרב! רצינו לשתף את הרב, ב"ה כמה מעלת השמחה משפיעה על מצב הרוח שלנו; וכבר אחרי ארבעה ימים מסעודת השמחה שרתי: ""עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) כשזכינו מהשי"ת שבעל הבית של הדירה שרצינו לשכור, יומים לפני הטיסה שלו החליט: להוריד לנו מדמי השכירות 2000 ש"ח מסכום 6500 ש"ח, השמחה היתה בכפל כפליים שבעלי שמח. כבוד הרב תודה רבה שאתה כל הזמן משמח אותנו. רואים את האהבה הגדולה שאתה מעניק לכל אחד מעם ישראל ישר כוח.🌹❤️ [לכתבה: סגולת השמחה shofar.tv/articles/15096]

 • 22.07 10:15

  אתמול אמרתי לבורא עולם: 'אני צריכה כסף, פעם ראשונה שאני מבקשת ממך! השם...' ואז... ב"ה מקבלת שיחת טלפון מהבנקאי שאומר: 'את יכולה לקחת הלוואה של 20 אלף, החשבון שלך מתפקד יפה, ברוך השם!' ויש לי לרופא שיניים - תקציב טוב 🙏.

 • 22.07 08:28

  בשורה משמחת! ב"ה אתמול בערב קיבלתי מכתב מהביטוח לאומי שב"ה הפסיקו לשלם מזונות ובכך החוב נעצר בכ211,000 ש"ח ולא ממשיך לתפוח... מאמין שזה בזכות עצת כבוד הרב שליט"א: 'לרקוד ולשיר עם חמישה חברים עבדו....' ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) נ.ב. זכיתי לתרום ל-5 יהודים שיזכו להשתתף בסעודת השמחה:) (אשדוד - סעודת השמחה לכבוד השם יתברך 15.07.2024 shofar.tv/lectures/1613, לסגולת השמחה: shofar.tv/articles/15096).

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים