טוען...

למי ה' נותן חכמה? | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 14.03.2015, שעה: 20:58

הורדת MP4 הורדת MP3


"וימלא אותו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה"

בחכמה מדובר במי שכבר היתה בו חכמה, ללמדך שאין הקב"ה ממלא חכמה אלא למי שיש בו כבר. מטרונא אחת שאלה את רבי יוסףברחלפתא, מהו שכתוב יהב חכמתא לחכימין, הפסוק בדניאל אומר שהקב"ה נותן חכמה לחכמים, לטיפשים היה צריך לומר, אמר לה בתי, אם יבואו אצלך שניים, אחד עני ואחד עשיר, והן צריכין ללוות ממך ממון, לאיזה מהם את מלווה? אמרה לו לעשיר, אמר לה ולמה? אמרה לו שאם יחסר יהיה לו ממון שיפרע, אבל עני אם יאבד מעותי מהיכן יפרע? אמר לה ישמעו אזנייך מה שפיך מדבר. כך אם היה הקב"ה נותן חכמה לטיפשים, היו יושבים בבתי כסאות, במבואות מטונפות, בבתי מרחצאות ומבזבזים זמנם למפלגות, אלא נתן הקב"ה לחכמים שיהיו יושבים בישיבת זקנים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ועוסקין בה.

לכאורה קשה להבין את המשל שהוא המשיל לה, בפסוק נאמר "יהב חכמתא" פירושו שהקב"ה נותן נתינה במתנה ולא בהלוואה, ובאמת כשיבואו עני ועשיר לבקש נדבה ומתנה בודאי שצריך להעדיף את העני על פני העשיר, אלא זה גופא הסביר לה רבי יוסי בר חלפתא, שעצם השאלה שלה היא טעות, כי מהשאלה שלה נראה כי מה שנותנים לאדם חכמה זה בדרך מתנה, דהיינו להנאת עצמו של האדם, אדם קיבל מתנה יכול לעשות מה שהוא רוצה לכאורה, ככה היא הבינה בשאלתה, שה' נותן מתנה. על זה הסביר לה כי את החכמה נותנים בתור הלוואה שיצטרכו להחזיר ולשלם, כלומר להשתמש בחכמה במקום הראוי בבתי כנסיות ובבתי מדרשות כלשון המדרש.

אז רואים מפה שבעצם כל מה שמקבל האדם זה דבר שאול אצלו, וכל נתינה שה' נותן זה על מנת שיפעלו עם הנתינה הזאת למטרה שהיא ניתנה, אם זה לא נתינה ממש גמורה שהיא נשארת אצלו ויכול להשתמש למה שהוא רוצה. מפה רואים שלפעמים כששואלים שאלה לא מקבלים בדיוק את אותה תשובה, אבל זה לא אומר שלא קיבלו תשובה, זה אומר שקיבלו תשובה מדויקת לשאלה הבלתי מדויקת.

מכאן תהא תשובה גם לאלה ששואלים לפעמים אתה עונה תשובה ולא מבינים מה ענית לבן אדם, ואיך הוא נתרצה? איך הוא קיבל את התשובה? אלא השואל מבין מה אתה אומר, לא תמיד הוא מנסח נכון, לא תמיד הוא מגלה את צפונות ליבו, אבל צריך לדעת לקלוע אל השערה ולהבין מה הוא אמר ואז הוא מתרצה, הציבור שלא הבין מה היה פה לא מבין מה התשובה. אז גם פה יש שאלה, היא מדברת על נתינה והוא מדבר לה דוגמא ומשל משאלה ולא מנתינה, אלא זה הנכון, מה לעשות, אז אם שאלת שאלה לא נכונה אתן לך תשובה לא נכונה?

כל מה שברא הקב"ה לא בראו אלא לכבודו, את זה שוכחים הרבה אנשים, שכל מה שברא הקב"ה בעולמו לא ב ראו אלא לכבודו, אבל הטיפשים חושבים שכל מה שנותנים להם הוא רק להנאת עצמם, ואם הקב"ה היה נותן חכמה ל טיפשים אז היו יושבים בבתי כסאות במבואות המטונפות, אלא נתן הקב"ה לחכמים שיהיו  יושבים בישיבת זקנים בבתי כנסיות ובתי מדרשות ועוסקים בה, לכך כתוב "ואמלא", למי הוא ממלא? מי שהיה בו כבר חכמה. לשון ואמלא משמע שהיה קודם לכן משהו, ועכשיו רק ממלאים, תמלא לי את הכוס פירושו יש חלק ואתה ממלא לו את הכוס, ועכשיו זה המילוי רק. אז ז"א "ואמלא אותו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעת ובכל מלאכה" זה מי שהיתה בו כבר חכמה, אז ה' ממלא. לומדים מזה כי אי אפשר למסור בשום אופן את החכמה לטיפשים, שכן הם השתמשו בה במקומות הלא ראויים, כמו שרואים בזמננו שהחכמים שסרו מדרך התורה ומאמינים רק בכוחי ועוצם ידי, ובחכמתם הביאו משחיתים כאלה שיש בכוחם להחריב את העולם בזמן קצר, והגם שמן השפה ולחוץ הם אומרים שכוונתם לתקן ולשפר את העולם, אולם זה לא יועיל כלום, שכן אי אפשר להם להרהר אלא במקומות המטונפים. העולם המציא פצצות, המדע אומרים שזה אנשים הכי חכמים, מה הם השתמשו עם כל החכמה שלהם, הם אומרים שרוצים לשפר את העולם, גם האיראנים אומרים רוצים לשפר את העולם, הם בונים גרעין לא למטרות מלחמה חס ושלום, חס ושלום, לכן הם מסתירים שלא ידעו מה הם בונים, זה משום שהם שקופים, אז הם בונים, זה כתוב בפסוק שקופים אטומים, מעבר לשקופים יש אטומים. חלוני שקופים אטומים, תראו רש"י שמה, זה מבחוץ שקופים מבפנים אטומים, בדיבור שקופים, מדברים על שקיפות, אבל בלב אטומים. אז גם הם האיראנים הם לא נותנים לצלם והכל וכו', והם אומרים שזה הגרעין הזה זה למטרות שלום, מטרות שלום. זהו. אז זה חכמים, חכמים בעיניהם.

אבל יש גם חכמים שסרו מדרך התורה, יש חכמים שסרו מדרך התורה ומאמינים רק בכוחי ועוצם ידי, רק מה שהם מסוגלים להביא בכח עצמם לא משאירים לקב"ה שום דבר לדאוג להם, הכל בכוחות עצמם. ובחכמתם הם מביאים השחתה, ויכולים להחריב עולם לזמן קצר.

וכן הוא גם אצל בן תורה, צריך שיהיה לו יסוד נאמן, כמו שאמרו ז"ל, כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת, בלעדי זאת עלול הוא להשתמש בחכמתו לא במקום הראוי. אם לא קודמת לחכמה יראת אלקים אז ודאי שהחכמה הזאת תלך לאינטרסים אישיים, לנגיעות וכו'.

ואכן, יש מן ההמון גם שאומרים שהם רוצים שבניהם ילמדו כמה שנים בישיבה, יחדדו את שכלם, ואז יצאו לעניני העולם, שיהיה להם שכל חריף להתעסק בהויות העולם, לעשות ביזנס, לעשות עסקה. ועל זה אומר המחבר, אני המלצתי על זה, בעל נחלת אליעזר אומר, אחד נכנס לישיבה ולקח כמה מסכתות והניחן זו על גבי זו, ואח"כ הניח עליהם ראשונים ואחרונים, ופוסקים כולם על השולחן, וכולם טעו וסברו שהוא תלמיד חכם מופלג והוא זקוק לכל הספרים לעיין בסוגיה קשה. אך מה נדהמו אח"כ כשראו שעמד ברגליו על כל ערימת הספרים, כדי שיוכל להגיע למקום גבוה בארון ליטול משם דבר מה שלא יכול היה להגיע אליו. כך ממש יש שמנצלים את ידיעת התורה לדבר שבחולין. יש להם כבר תורה מלא מלא בעולם, הם מוכנים להחריב אותה רק בשביל דבר שבחולין שקוראים לו מפלגה, בשם המפלגה הם יכולים להחריב את כל עולם התורה וכמובן זה במטרה לבנות את עולם של התורה, קוראים לזה לבנות את עולם התורה, אבל בשעת החורבן והם עוזרים לחורבן, זה אין שום בעיה, כי המפלגה היא כל כך קדושה שהאינטרסים המפלגתיים זה עולה על הכל, אפשר לדרוך על כל הספרים ולעלות, להגיע לדבר יותר גבוה, מה יותר גבוה מהתורה? מפלגה. למה כי רואים איזה חורבן, איזה מחלוקת, איזה צרות, איזה קללות, הערב יהיה קללות, ביאזדים, בכל מקום בעוד שיעור יהי הפה, גם יהיה קללות, גם יהיה כל מיני דברים, ככה זה עובד, כי המפלגה זה דבר הכי חשוב שיש, העגל. אז לכן תכלית כל הבריאה זה בשביל התורה עצמה, ומשתמשים בתורה בשביל מפלגה. והכתוב אומר "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" אז הולכים לעקור אנשים מתורה בשביל המפלגה. הנה, היה 18 מנדטים לחרדים בבחירות הקודמות ביחד, והם לא הצליחו לעשות כלום והיו באופוזיציה, למה ככל שהם מתחזקים יותר עושים בלוקים נגדם. אם היו מעטים יותר יכול להיות שהיו נלחמים עליהם ועושים משהו בשבילם, אבל שב בשקט אל תפריע, אבל אם תהיה הרבה, אתה רוצה לקחת בכח, אתה רוצה תקציבים אתה רוצה זה, די נגמר אומרים השמאלנים, נגמר, עכשיו אנחנו חביבי הולכים עד הסוף. פששששש. מה הועיל? לא הועיל. אם היו לומדים תורה ואומרים לקב"ה, רבונו של עולם, כמו בזמן מרדכי ואסתר אנחנו בידיך, תעשה מה שאתה רוצה תבטל את הגזרות מעלינו, היה לנו כח יותר גדול, אם היו גוזרים שיתענו ארבעים יום תענית כולם על הדבר הזה, חביבי חבל על הזמן, בטוח שהיינו מקבלים סיעתא דשמיא שאין כדוגמתה. אבל יש מלחמות, השמצות, קללות, סרחונות, שפיכות דמים וכל הדברים האלה, מי שנכנס למחלוקות האלה, כך כתוב בספרים שמי שנכנס למחלוקות מסתבך, מה זה מחלוקת? חלק מוות, אז למה להסתבך? לא צריך להסתבך. אפשר להגיד לקב"ה שיתן ס"ד שהעולם יתנהג כמו שהוא רוצה ושאנחנו נתפקח ונבין מה הוא רוצה ונעשה מה שהוא רוצה ונסתפק בזה, והקב"ה יהיה מאושר,  מאושר. במה הוא מאושר? אין לו אלא ארבע אמות של הלכה, עוד יהודים ועוד יהודים לומדים תורה וכו' וכו'. אבל שיבואו מפלגה שראו שקורס עולם התשובה ולא נתנו יד להרים את זה וחלק נתנו  להפיל את זה, אוי וי, אוי וי, על זה הקב"ה ודאי שלא ישתוק.

עוד יש להעיר במה שכתוב "וימלא אותו רוח אלקים", למה היה נצרך כל כך רוח אלקים בשביל עשיית הכלים? הלא די בחכמה ואומנות בעשיית הכלים, למה צריך להיות רוח אלקים, ממתי נגר שבונה ארון או שולחן או משהו ממתי זה צריך רוח אלקים? מספיק שהוא מומחה. וכן מה שדרשו חכמים, ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור, מה ראה להזכיר כאן את חור? מה הוא קשור לענין? אלא בשעה שביקשו ישראל לעבוד עבודה זרה, נתן נפשו על הקב"ה ולא הניחן, חור, באו אליו שיעשה להם עגל, הוא נתן את נפשו על הקב"ה ולא הניח להם לעשות עבודה זרה. מה עשו, עמדו והרגוהו, אמר לו הקב"ה חייך שאני פורע לך, כל בנים היוצאים ממך אני מגדלם עם שם טוב בעולם, שנאמר "ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור", ולמה היה בצלאל זקוק לזכות אבות ומסירות נפשם, ולא היה די בחכמה לבד? מזה רואים שקיים הבדל גדול בין חכמת התורה לבין חכמת העולם, בחכמת העולם לא משנה מנין נובע מקור החכמה, העיקר שיש לאדם חכמה, אולם בחכמת התורה אמרו חכמים ז"ל, אם הרב דומה למלאך ה' צבאות יבקשו תורה מפיו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיו. מי שמזלזל, תסתכלו בסימן רמ"ג ביורה דעה בהלכות תלמידי חכמים, תקראו שמה את הקריטריונים של תלמיד חכם כמה אנשים עומדים בזה. אם אדם מזלזל במצוות, חלילה עובר על מצוות, אסור להתקרב אליו בכלל, אסור לשמוע אותו ואסור לשמוע לו, ואנשים שעושים שפיכות דמים חופשי בשם המפלגה, למה פלוני גם רוצה לעשות, מה יש אם הוא רוצה לעשות? אם אצלכם זה לא איסור גם אצלו זה לא איסור, מה קרה? אה, הוא יקפח משלנו קצת, אז אפשר לקפח את חייו? איזה מן דבר זה? שילמדו סימן רמ"ג.

וכן נאמר אצל דואג ואחיתופל, דלאו עשה לכלהו שמעתא דהלכתא, לא היו יכולים לכוון את השמועה לאמיתה, לא יודעים להוציא הלכה ברורה, דרשו 300 הלכות במגדל הפורח באויר ושום הלכה לא יצא להם מזה לאמיתה של תורה. דכתיב "סוד ה' ליראיו", דוקא ליראיו אלה זוכים, אבל הם שהיה להם טינה בליבם, הם לא התכוונו לשם שמים, לשם כבוד, הראיה שאחיתופל שלא קיבלו עצה אחת ממנו התאבד. וכן אמרו בגמרא, ואמר רבא רבותא למבעי בעי רחמנא ליבא בעי, זה מה שאמר הכתוב, ראו קרא ה' בשם בצלאל בן אורי בן חור, ללמוד מכאן שחכמתו נבעה ממקור נאמן, ממסירות נפשו של חור זקנו, וכל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת. איייי. מסירות נפש לתורה זה מראה שיש יראת שמים, ולאורך שנים, עשרות שנים, מסירות נפש נגד כולם, נגד הציונים, נגד השקרנים, נגד הבלפנים, נגד כולם, בלי לחוש שכר, רווח, הפסד, יצא טוב, לא יצא טוב, כדאי לא כדאי, משתלם, בלי חשבונות, להגיד את האמת בכל מחיר, זה נובע מיראת שמים ולא משיקולים של עסקה, כי אפשר לעשות עסקה, זה לא בעיה, אפשר להגיד לו אתה צדיק ולהגיד לו אתה נחמד ולחבק את הזמרים ולפנק אותם וכל העולם יהיה מסביבך וגם המיליונרים והזה והכל יהיה לידך, כמו שהרבה עושים ככה, את כולם הם אומרים שהם טובים, כולם טובים, כולם מחללי שבת, בועלי נידות, אוכלי נבלות, נמצאים אצל הצדיקים במרכאות, ואתה שומע הנגיד הצדיק המיוחד בעל הזה והזה ואיזה מילים וכו' וכו' וכו', לא יאומן כי יסופר, כולם זה כת ועדת חנפים. מה הבעיה בחניפות אפשר להביא הרבה כסף, אפשר להביא הרבה חסידים, תחבק את כולם, תנשק את כולם, תרקוד איתם, פשששש תאסוף מיליונים אנשים. כן, איה צורבא מרבנן דמרחמי לבני מטה משום דלא מוכח לו במילי דשמיא, למה אוהבים את התלמידי חכמים האלה? כי הם לא מוכיחים אותם בדברי שמים, לא אומרים להם מה שצריך להגיד מה שה' מבקש, הוכח תוכיח אפילו מאה פעמים, עד שיכה אותך, תוכיח נו, לא. את מי הם כן מוכיחים? את הצדיקים, ומהללים את הרשעים. איש לפי מהללו, לפי זה אתה רואה מי הבן אדם. אם כל רשע אצלך מחובק ומנושק, ואלה שהם יראי ה' אמיתיים אתה מעביר עליהם ביקורת ואומר ככה ומשנה בדיבורך, אתה יכול להגיד עליו פעם הוא אמת לאמיתה ואין כמוהו והוא מברר הכל לאמיתה של תורה ובחנתי אותו ושמעתי אותו ובדקתי אותו והכל, ואין כמוהו פנחס ממש, ואתה יכול להתהפך אח"כ ולהגיד לא לבוא אליו ולא לשמוע אליו וגם לסלק אנשים מישיבות. כן זה יכול להיות, אתם לא מאמינים? זה המצב, הכל בגלל העסקה. לא יאומן כי יסופר.

איייי, כל אחד מחלקי המשכן הכתובים לא נפסדו. כתוב "עצי שיטים עומדים", שמא תאמר אבד שברם ובטל סיכויים? תלמוד לומר עצי שיטים עומדים, שעומדים לעולם ולעולמי עולמים. עצי השיטים של המשכן לא נפסדו.

בספורנו כתוב שכל אחד מחלקי המשכן הכתובים לא נפסדו וגם לא נפל דבר מהם ביד האויבים, כך כתוב בתחילת פרשת פקודי. ההיפך ממה שקרה למקדש של שלמה וכליו. בחורבן בית ראשון על ידי נבוזראדן, וסיפר את המעלות של זה המשכן, שבשבילם היה ראוי להיות נצחי ושלא ליפול ביד אויבים, ראשונה, מה המעלות הראשונות שהיו למשכן שבגלל זה הוא היה נצחי ולא נפל ביד האויבים? שהיה משכן העדות שהיו בו לוחות העדות, בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה שהיו ראשי אומני מלאכת המשכן וכליו מיוחסים וצדיקים שבדור, אז ככה, דבר ראשון משכן העדות שהיו בו לוחות, דבר שני מי שבנו את המשכן ואת כליו, מי שעשו אותם זה היו צדיקים ומיוחסים שבדור, ולכן שרתה שכינה במעשי ידיהם ולא נפל ביד האויבים. אבל מקדש שלמה שהיו עושי המלאכה בו מצור, מהעיר צור, גויים, אע"פ ששרתה בו שכינה נפסדו חלקיו והוצרך לחזק את בדק הבית, מידי פעם היה ליקויים בבית המקדש היו צריכים תיקון, והיו צריכים לתקן ולעשות בדק הבית, ובסוף הוא גם נפל ביד האויבים. לא נשאר כלום, ועל זה אמר שלמה המלך ע"ה "הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל", אמר כל דין הבלו, הכל הבל, מה? כל מה שהוא אבא שלו דוד והוא בנו את בית המקדש הכל הבל. לא נהיה לזה קיום, לא נשאר נצחי, הכל התפרק. כל דין הבלו. כי צריך יראת שמים לפני כל מעשה שעושים. אייי.

פה בנינו את הבית כנסת בחמישה חדשים עם אנשים ישרים וכשרים בהתנדבות גמורה, ולא נפלה פה קטטה אחת ומריבה בין כל הבונים כולם שהיו מאות, לא אמר אחד לחברו למה אתה למה הוא למה לא אמרת לי למה הוא למה זה, מילה! מילה. נו, אבל נכנס פה מישהו שהקנאה אכלה אותו, והחליט לשנות טעמו, ואמר יש לו מיליונרים, לא, אין לי מיליונרים, בכלל לא, אפילו אחד לא, והנה המיליונרים שומעים, אין מיליונר אחד אפילו, אחד אפילו שתמך בי במשך כל השנים, אין אחד כזה. זה הכל מכסף קטן של יהודים שהם קשי יום, אבל שיש להם יראת שמים, ורק הם זוכים לתת פה כסף, מזה נעשה כל מפעל התשובה העולמי הכי גדול שהיה. וזה לצנינים בעיניהם של רבים, מה לעשות, הקנאה לא תצא מן העולם רק כשיבוא מלך המשיח, עד אז היא עובדת שעות נוספות.

הוא שאמרנו, שחכמה ואומנות לבד אין להם קיום, כמו שמצינו במקדש שלמה, שאנשי צור עשו מלאכה, אז היה שמה חכמה, בית המקד ששל שלמה המלך היה יפה מאד, והיה שמה אומנות אבל זה לא התקיים כי זה לא מספיק, חכמה ואומנות זה לא מספיק, אלא כשהחכמה נובעת ממקור נאמן יש לה קיום כמו המשכן. ויש שתולים שזה לא התקיים בגלל ששלמה המלך חטא בשלש עבירות שהיו מיוחסות למלך, לא ירבה לו נשים כסף וזהב וסוסים, בגלל זה. אז לא היה שמה ממש יראת שמים עד הסוף.

וכן אצל כל בן תורה, אם תהיה כוונתו רצויה אין לו לפחד ולחשוש כלל, כי בודאי יהיו מעשיו נצחיים.

רבותי, צריך להבין, לא כל בן אדם זוכה, מי שיש לו יראת שמים דבריו נשמעים, וזה לא רק נשמעים וזה גורם לחזרה בתשובה, אלא דבריו נשמעים לנצח, 177 אלף סרטונים ביוטיוב נכון לכמה ימים, ומאות מיליונים צפיות, זה דברים שנשארים לנצח, וזה דורות ימשיכו להקשיב, בארץ ובעולם. לא כל בן אדם זוכה לדבר כזה, גדולי ישראל במשך כל הדורות בדר"כ תורתם נודעה לאחר מותם, לא הרבה אנשים בעולם זכו שבחייהם יכירו את מפעלם יהנו ממנו וישתנו בגללו, ולא בשיעורים כאלה, אבל שוב, זה לצנינים בעיניהם של אנשים, איך יתכן. איך יתכן שיבוא בן אדם פתאום מאיפה שהוא ופתאום הוא יתפוס במה כזאת, מה פתאום, לא ניתן לו איזכור אפילו, לא נזכיר אותו אפילו. יש אנשים שואלים, למה לא ג'? ג' רצתה מאיתנו משהו? היה כנס פה הזמינו אותנו בכלל? לא, הרב גפני נמצא פה בבנין השני פה ממני, ניגש לדבר להגיד אולי משהו מי? כלום. פשוט להם שכולם משועבדים וזהו, מה מה הבעיה? ובמשך כל השנתיים שסבלנו וכו' וכו' וכו', מישהו בא לנחם לעשות משהו? שום דבר, ואח"כ שואלים שאלות, ושבוע לפני אמרתי לכמה חכמים שלהם, תדאגו שיהיה צעטלה שבצעטלה יהיה כתוב דברים נכוחים ברורים לציבור, גם זה אמרו שכח מזה, אז מה הטענה? אני לא מבין מה הטענה? מה רוצים בני אדם? הרי זה חוצפה לבקש, חוצפה לבקש. ביקשנו רחמנות, ביקשנו על חיינו, ביקשנו תצילו את כל עולם התשובה, לא. לא רק זה, אמרנו שנעשה עולם התשובה ועולם התורה ביחד, וסוכם עם הרב שטינמן שליט"א שיהיה איצטדיון ברמת גן, ופעמיים קיבלתי אמירה ברורה שיהיה, כי אמרתי למה שכבוד הרב יסע עד ברזיל לאלף איש ולצרפת לאלפיים איש ויטרטרו צדיק גדול בן תשעים ושבע שמונה, בזמנו, שיטוס מרחקים כאלה, עשר שעות, 15 שעות, מה זה? בשביל אלף? אני פה מסדר לו ארבעים אלף פה ברמת גן, והוא הסכים, ופעמיים איששתי את זה שיהיה ברור, כי הולכים להשקיע מיליון וחצי שקל, ובני בית הורידו את זה, ומה היתה התכנית? התכנית היתה לעשות חיבור בין עולם התורה לעולם התשובה. מה זה אומר לעשות חיבור? באו אלי אמרו לי, תשמע, עולם התורה במשבר, נסגרים כוללים, אין כסף, בשבעה, בשבעה, בשבעה של הרב שפירא זצ"ל, ואומרים לי בא, בא נעשה משהו, אמרתי אני? גדולי ישראל לא מצליחים אתם רוצים שאני יעשה? לא אתה בטח יש לך איזה רעיון, אני לא אגיד כרגע מי זה שבא אלי, ופתאום ה' נתן רעיון, אמרתי לו אתה יודע מה נעשה חיבור בין עולם התורה לעולם התשובה, עולם התשובה לא מוכר אצל עולם התורה, לא מתייחסים אליו, הוא הולך למחוזות לא נכונים, אתם רוצים שהם ילמדו תורה כמו שצריך? בכבוד, אני אבקש מהעולם התשובה שיתמכו בכסף בעולם התורה, ועולם התורה יתמוך בהם רוחנית וילמד אותם תורה, אברך ובעל תשובה ילמדו ביחד, זה יתמוך בו פיזית וזה יתמוך בו רוחנית, ונקים עולה של תורה, יש קידוש ה' יותר גדול מזה? הרב שטינמן הסכים, פעמיים אמר כן, והורידו את זה אינטרסנטים, מה עשו? יש בבית שמה כאלה שהם דואגים לארגוני התשובה האחרים, לא לי, אני לא מוזכר שם, אז עשו ככה טוב איך עושים את זה, הם רוצים להביא מישהו שידבר איתי, אז הביאו את המישהו, הוא אומר נו ואיך יהיה, ומי ידברו, אמרתי לו הרב שטינמן ידבר או מי שאתם תבחרו מהצד הזה ואני אדבר, אמרו ומה עם ארגוני התשובה האחרים? אמרתי וולקם, אם הם רוצים להשתתף בבקשה. אתה מסכים? הוא נבהל, הוא חשב שאני לא אסכים בשביל שהוא יוכל לבטל את הכל, אז אמרתי כן, למה לא? מה הבעיה, אדרבא, יותר קל, במקום שאני אשלם לבד את המיליון וחצי נתחלק, כל ארגון יקח כפי מה שהוא משתתף, אמר טוב אני אחזיר לך תשובה, מאז נעלמו עקבותיו והורידו את כל הענין, ואני שואל מה עם זה, אני כבר עושה את כל הצעדים, לא עונים לי, לא עונים וככה הורידו לי את הכל. ועולם התשובה ועולם התורה הפסיד את האירוע הכי גדול שיכול להיות בהיסטוריה. ואח"כ הם אומרים, צריך לתמוך בתורה, הבאתי לכם בחינם הכל על חשבוני, לתמוך בתורה, ואני אדאג שיתמכו בתורה, שכל הכוללים לא ייסגרו, מה עוד אפשר יותר לתמוך? ולא רציתם בגלל אינטרסים, ואח"כ אתם אומרים למה לא מצביעים ג'? בושה וחרפה. זה עזות פנים. וזה מקצת ממה שאני מגלה, מקצת.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 03.10 23:16

  שלום כבוד הרב! ו'מועדים לשמחה'! רציתי להגיד בבקשה: 'תודה רבה!' על שברכת את אמא שלי היקרה ל: 'רפואה שלמה!' לפני כמה דקות היא חזרה הביתה מבית החולים אחרי 5 ימים. ברוך ה'! תודה רבה לכבוד הרב מקרב לב!

 • 03.10 22:39

  הנשמה של כולם מרגישה: שהיא רוצה להיות היכן שהרב נמצא! מדהים!! פשוט, איפה שאתה נמצא - כולם רצים!

 • 03.10 22:27

  'מועדים לשמחה' לרב, מ. א. מסרתי אתמול לרב מכתב אישי, בבית המדרש, בנוגע לבתי מ. ולהתמודדותה עם קשיי העצב והחרדה שפקדו אותה, מאז נפגשה עם בחור מסויים... הרב קרא ובירך. עד שהגענו הביתה, לא חל שינוי לטובה... ואז מוריה אמרה לי: "אני ניגשת למחוק את מס' הטלפון שלו מהנייד שלי, לא רוצה שום קשר איתו!" לאחר מס' דקות, היא ניגשת אלי ומביטה בי, בלי לדבר.. אני שואלת: 'מה קורה?' והיא ממשיכה להביט בלי לענות. ואז היא אומרת: "מה? זה באמת יכול להיות??" ואני שואלת: מה?' ואז היא משיבה בהלם: " זה באמת יכול להיות, שהכל נעלם??? אבל איך זה יכול להיות???"... ככה ממלמלת לעצמה... מסתובבת בבית ולא מאמינה... כמוני... הבוקר התעוררה כמו בן אדם חדש! השבח לא-ל ולשליחו הנאמן!!! ותודה שאנו רואים עין בעין את ישועת ה'!!! הרב, המכתב רק תימצת את מה שעברנו בקושי רב, יום יום ושעה שעה בתקופה האחרונה... ומבלי להבין על מה ולמה... ולכן, קשה לעכל, איך נמחק כהרף עין! שוב, כל התודות שבעולם, למנהיג העולם!!! ושנתן לי את הכוח להיות חזקה ולתמוך בבתי בשעה הקשה! יהי רצון שלא נצטרך להתנסות שוב חלילה ונתבשר רק טובות! 'פתקא טבא' לכולנו! (אמן) נ.ב. במכתב ציינו שהבחור שבר שידוך כשבוע לפני החתונה... למרות שעל פניו הם נפרדו יפה, האם יש מקום לחשוב, שהכל נבע מהקפדה מצד הבחורה?? האם הרב חושב שעלינו לעשות משהו בנדון?

 • 03.10 22:25

  שלום כבוד הרב שליט״א 'מועדים לשמחה חגים וזמנים לששון' רציתי לומר: 'תודה ענקית!' לכבוד הרב אנחנו נשואים 5 שנים ניסינו להכנס להריון ולא הצלחנו… ביקשתי לפני 3 שנים מכבוד הרב: 'ברכה לזרע בר קיימא!' הרב בירך ואמר לי: 'ללמוד 3 חודשים בתענית דיבור ושאישתי תלמד גם 'שערי תשובה' ולא הצלחנו לעמוד בזה.. ראיתי שכבוד הרב מדבר על 'תענית אכילה' למשך 40 יום מהבוקר עד הערב - לקחתי על עצמי את התענית וברוך ה’ הצלחתי לעבור אותה לשלום כמו שצריך באמת. ולאחר שבוע אשתי היקרה נפקדה בזרע בר קיימא בעזרת ה׳! בעוד שלושה חודשים אשתי יולדת בן צדיק ובלי נדר אשמח שכבוד הרב יהיה הסנדק שלנו וכמובן שנעשה את הברית בבית כנסת של רבינו ❤️❤️❤️

 • 03.10 22:22

  לכבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, תודה רבה על כך שאתה מדריך אותנו בדרך אמת. ההרצאה אתמול ('עבודת המידות' בני ברק 02.10.2023) היתה מאוד מחזקת! וגם מי שדיברה בסוף ההרצאה (00:59:37) חיזקה מאוד! והסקתי ממנה: שגם כשנמצאים בדרך האמת - צריך לאחוז חזק באמת וזה ניסיון לא קל! כי יש כל כך הרבה שקר בעולם!! שלפעמים היצר אומר לי: "הרי את לא 100% אמת! אז למה נראה לך שהקב"ה ישים אותך בדרך כזאת?!" אבל השי"ת רואה את הלב ואת הרצון הטהור של יהודי לעבוד אותו בדרך אמיתית וישרה ולמרות שאני לא 100% אמת - יש לי עוד דרך לעבור ולעלות רוחנית וכו' ופשוט מאוד הקב"ה ריחם עלי שזיכה אותי להתקרב לקהילות פז! ובנוסף גם אפשר לראות ממש איך יש רבים שלא מקיימים את ההלכות שבתורה ולהבדיל איך כבוד הרב מקיים את התורה ממש! ובהידור!! ככה שזה גם לא ממש "אמונה עיוורת" כי אפשר לראות זאת בקלות. אז תודה לכבוד הרב על הכל! וכל היוצאים נגדך כמו שכבודו אמר אתמול: "סופו גילה ראשיתו" הכוונות שלהם להתקרבותם אליך לא היו טהורות מתחילה אלא מאינטרס מסוים (כמובא בספר המידות ערך צדיק אות קנג). וכל מה שהם משייכים לכבוד הרב ולקהילה - כבר אמרו חז"ל: "כל הפוסל - במומו פוסל!". יהי רצון: שהדור כולו יתעורר להבדיל בין השקר = הרשעים, לבין האמת = הצדיקים האמיתיים. תודה רבה כבוד הרב ומועדים לשמחה (אמן).

 • 02.10 19:58

  'מועדים לשמחה!' כבוד הרב. חייבת לספר לרב סיטואציה שהיתה לפני כמה דקות - איזה ילדים צדיקים יש לנו בקהילה שמיישמים את מה שכבוד הרב אומר. הצעתי לילד (י.פ. - בן 9) מהחטיף צ'יפס, והוא לקח אחד - ואז החזיר לי. ולמה החזיר? - כי אין לו את הכוונות של הברכה. ישתבח הבורא! איזה מתוק מפז. וזה בזכות כבוד הרב שאמר: 'שהוא מברך רק עם הכוונות! ואם לו כוונות אז הרב מסתכל בפלאפון'. הבאתי לו להסתכל מהפלאפון שלי בכוונות - ורק אז בירך ואכל😊.

 • 02.10 19:57

  כבוד הרב! אמנם לא זכיתי להיות נוכח (בהקבלת פני רבו חוה"מ סוכות) לצערי הרב! אבל כבוד הרב העביר את המסר בצורה ברורה חד וחלק: חייבים לתקן את המידות, כי אם לא - ח"ו אנחנו נהיה כמו 3 הפוקרים חסרי ההערכה עם כפיות טובה אמיתית!!! רח"ל ישר כוח כבוד הרב 💪 מחזק את ידיך כבוד הרב אמנון יצחק🙏.

 • 02.10 19:55

  'דע שכשהקב"ה מסתכל בנשמה שתוכל להחזיר בני אדם בתשובה לעשות גרים, אזי הוא יתברך בעצמו כביכול מבקש ורואה שיהיה מחלקת עליו כי אין מקבלין גרים לימות המשיח ולא בימי שלומה משום שלחן מלכים כי אז אינן מתגירין מאהבה, רק מחמת שרואין גדלת ישראל ועקר הגרים הוא כשמתגירין בעת שישראל סחופים בעני ודחק כמו שכתוב: "מי גר איתך בעניותך" וכו' ועל כן בהכרח שיהיה מחלקת על מי שמחזיר בני אדם למוטב ומגייר גרים כדי שלא יהיה לו שום שלוה כי אז מי שמתקרב אליו הוא באמת ואזי יכול לגייר גרים באמת לא משום שלום ונחת כנ"ל. וזהו: "וישב יעקב בארץ מגורי אביו" שהיה מגייר גרים כמו אבותיו "וישב יעקב" - 'בקש יעקב לישב בשלוה מיד קפץ עליו רגזו של יוסף' כדי שיהיו הגרים באמת כי 'אין מקבלין גרים לימות המשיח'. (לקוטי מוהר"ן ע-רכח).

 • 02.10 19:54

  מועדים לשמחה! יהי רצון: שה' ימלא כל משאלות ליבו לטובה של רבנו - אמן!

 • 02.10 11:17

  "בָּרוּךְ ה' לְעוֹלָם אָמֵן וְאָמֵן" יתברך שמו של הקב"ה! כבוד הרב! תודה על הברכה לאבי מורי, אנחנו מאמינים: שהברכה של הרב פעלה בשמים. כמו שכתבנו לרב, שאחי שלח: 'חסדי ה'! תור ארוך בצילום ונכנסנו צ'יק צ'אק...' עוד נס בזכות ברכותיך!!! הרופאים אומרים: 'שזה ניסי ניסים!!!' המכה והחתך בראש גרם לדימום מוחי - בחסדי שמים נעצר! ולכן לא היה צורך התערבות וניתוח. מתפללים: 'שלא יהיה ירידה בתפקוד!' ובעזרת ה' דיברו על שחרור השבוע!! מודים לרב על הכל מכל כל, ולאלחנן שהזמין 'הצלה' והפנה אותנו לבית רפואה הי"ו הלוואי ויכולנו להחזיר לרב על החסדים והטובות הישועות הברכות והצדקות שהרב והרבנית (שתחי') גומלים איתנו אוהבים ומעריכים💐 מועדים לשמחה (אמן).

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים