טוען...

זהירות מערב רב | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 10.03.2014, שעה: 11:00

הורדת MP4 הורדת MP3


השיעור נמסר ב-י"ט באדר תשע"ה, 10-מרץ-2016 למניינם.

אחד הדברים היותר נפלאים שקשה להבין, איך עשו עגל אחרי שאמרו "זה אלי ואנווהו", ובמסכת סוטה י"א איתא, וכיון שמכירים בהם מצרים באין להורגם, ונעשה להם נס ונבלעים בקרקע, ומביאים שוורים וחורשים על גבן, שנאמר תהילים קכ"ט "על גבי חרשו חורשים". לאחר שהולכים היו מבצבצים ויוצאים כעשב השדה, שנאמר "רבבה כצמח השדה נתתיך", וכיון שמתגדלין באין עדרים עדרים לבתיהן, שנאמר, "ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים" אל תקרי בעדי עדיים אלא בעדרי עדרים. וכשנגלה הקב"ה על הים, הם הכירוהו תחילה, שנאמר "זה אלי ואנווהו". ז"א, דבר נפלא הוא, וקשה להבינו, אלה שזיהו כביכול את הקב"ה בחוש, כביכול, הרי כתוב שהיו רוצים להרוג אותם המצרים והתינוקות היו נבלעים בתוך האדמה, והם היו באים לחרוש והמחרשה חודרת עד שלשה טפחים, והיו נבלעים בתוך הקרקע וחורשים על גביהם להרוג את התינוקות שנבלעו בקרקע בדרך נס, ואיך שהם היו הולכים המצרים אחרי החרישה שהם היו בטוחים שהם הרגו אותם, היו מבצבצים התינוקות כעשב השדה, ומתרבים רבבה כצמח השדה נתתיך, ומתגדלים, ואח"כ באים לבתים עדרים עדרים. נו, וכשנגלה הקב"ה על הים הם הם אותם תינוקות שגדלו הכירו ואמרו זה, זה אלי ואנווהו, מאיפה אתה יודע שזה זה? הם הכירו אותו מהנס שהיה במצרים. אז איך הם עשו עגל אחרי זה?

ועוד מובא במדרש רבה פרק כ"ג ט"ו. זה אלי ואנווהו, אמר רבי ברכיה בוא וראה כמה גדולים יורדי הים, משה כמה נתחבט ונתחנן לפני המקום עד שראה את הדמות, כמה, נאמר "הראני נא את כבודך", אמר לו הקב"ה לא תוכל לראות פני, ובסוף אחרי שהתחבט ונתחנן הראה לו בסימן, שנאמר "והיה בעבור כבודי", החיות, זה המלאכים שנקראים כך, הנושאות את הכסא אינן מכירות את הדמות, ובשעה שמגיע זמנן לומר שירה הן אומרים באיזה מקום הוא, אין אנו יודעות אם כאן הוא אם במקום אחר הוא, אלא בכל מקום ברוך כבוד ה' ממקומו, איפה שהוא.

אבל עולה הים, כל אחד ואחד מראה באצבעו ואומר, "זה אלי ואנווהו". אז משה רבינו מבחר האדם מתחבט ומתחנן שה' יראהו ורק ברמז בעבור כבודי, וחיות הסמוכות על כסא כבודו איה מקום כבודו להעריצו, הם לא יודעים ברוך שם כבוד מלכותו, הם לא יודעים איפה הוא ממקומו, איפה שהוא נמצא וכו'. אבל  יורדי הים זכו להצביע ולומר, זה אלי ואנווהו. אז איך עשו עגל???

אבל העובדה הזו שכן עשו עגל, וסרו מהר מן הדרך, זה מלמד אותנו טוב מאד את מה שאמרו חכמים ז"ל, הגמרא בחגיגה ט"ו אומרת, דברי תורה קשין לקנותן ככלי זהב ונוחין לאבדם ככלי זכוכית. אז דברי תורה קשה לקנות אותם, כמו שזהב קשה מאד לקנות, אבל לאבד זה כמו כלי זכוכית. על ההתקלקלות אין פלא, להתקלקל זה לא בעיה, כי מכל מיני סיבות יתכן להתקלקל בקלות לא יאומן כי יסופר, הסיבה העיקרית כי הרבה חברים רעים עושים, גם הרבה מפלגות רעות עושות, גם הרבה פוליטיקאים רעים עושים, וגם הרבה כסף עושה, איסגא דהנה התחלת חטא העגל באה ע"י הערב רב, איך התחיל העגל? עם הערב רב, כבר הסברנו בשיעורים הקודמים מי אלה הערב רב בדורנו. ובתנחומא כתוב "וירא העם", נתכנסו ארבעים אלף שעלו עם ישראל ושני חרטומי מצרים עמהם, יונוס ויומברוס, שהיו עושים לפני פרעה כל אותם כשפים, והקראנו מהזוהר הקדוש שהם רצו להדבק בישראל. ונקהלו כולם על אהרן, ככתוב "ויקהל העם על אהרן", מי זה? התנחומא אומר, אותם ארבעים אלף יונוס ויומברוס, הערב רב שעלו עם ישראל ממצרים. הם נקהלו על אהרן, שמשה שוב אינו יורד. מיד עמד חור וגער בהם, עמדו עליו והרגוהו, אהה, מה זה מפלגה, מה עושים? מישהו לא מנגן לפי מה שהם דורשים הורגים אותו? מפלגת הערב רב. מיד עמד חור וגער בהם, עמדו עליו והרגוהו, כשראה אהרן כך נתיירא, התחיל מעסיקן בדברים, והם אומרים לו קום, קום עשה לנו אלהים, והתחילו אומרים אלה אלהיך ישראל. אז הם קובעים את המדיניות, הם אומרים מה צריך לשמוע, מה צריך להבין וכו'.

אח"כ כתוב, "וידבר ה' אל משה, לך רד" חכמים אמרו לך רד מגדולתך, לך רד כי שיחת עמך, העם שלך זה הערב רב שהעלית ממצרים נגד רצוני, הסברנו את זה על פי הזוהר בשיעורים הקודמים. אמר לו הקב"ה למשה, עמך עשו את העגל, שאני אמרתי לך, והוצאתי צבאותי את עמי בני ישראל, לא את הערב רב, אתה קיבלת את הערב רב ואמרת מוטב לקבל את השבים, ואני הייתי רואה מה עתידים לעשות, והם שעשו את העגל, שהיו עובדי עבודה זרה וגרמו לעמי לחטוא עמהם, אייייי. לפעמים חשבונות אפילו של גדולים גדולים בישראל, משה רבינו, הכי גדול בישראל טעה, הוא חשב שטוב, טוב לקרב אותם, על פי הזוהר יש פה בחינה של ניצוצות שהיה בהם שקשורים אליו שהוא היה צריך לתקן וכו' וכו', אבל הקב"ה אמר בבירור רק להוציא את צבאותי את עמי בני ישראל, אתה קיבלת את הערב רב, אני לא עניתי לך אתה שאלת אני לא עניתי לך ואתה הבנת שכאילו כן, והם שעשו את העגל שהיו עובדי עבודה זרה וגרמו לאבי לחטוא עמהם. תראה מה כתוב אחרי זה, "ויקח מידם ויצר אותו בחרט ויאמרו אלה אלהיך, אלהינו לא כתוב, אלהיך ישראל, שהגרים שבאו עמהם למצרים הם עשו אותו, כי הם אומרים לישראל אלה אלהיך ישראל, מי אומר את זה? מי שהוא לא ישראל, הוא אומר לישראל אלה אלהיך ישראל, אם לא היה צריך להגיד אלה אלהינו. אז זה הערב רב עשו. שהגרים שבאו עמהם ממצרים הם עשו אותו. ועליהם אין לתמוה כל כך, כי זרוק חוטרא לעבירה אה עיקרא קאי, אם תשליך עץ למעלה לאויר הוא חוזר אל שרשו למטה. ז"א בדרך משל אדם תמיד שואף אל השורשים שלו, אל המקורות, תשובה גירסא דינקותא של הבן אדם, מזה יש ללמוד שאדם צריך לדאוג על גרסא דינקותא שלו, כמו שכתוב במשלי כ"ב פסוק ו', "חנוך לנער על פי דרכו, מנעוריו כשהוא רק יוצא לדרך בהתחלה חנוך, ואז ההמשך גם כי יזקין לא יסור ממנה, אז יהיה לו את הגרסא דינקותא לא במהרה משתכח, כי אם הגרסא דינקותא לא בסדר, גם אם הוא יזקין ויתעלה לא בטוח שעל ידי איזו סיבה לא ירד ויתדרדר מטה מטה, כי השורש שלו לא בסדר, וסכנה שעל עיקרי קאי, שהוא יחזור בחזרה לשרשו לתחילתו. כי הנה כתוב במפורש, שהתחילו הערב רב ולבסוף חטאו גם כלל ישראל, ז"א החיבור שנמצאים ערב רב ביחד עם בני ישראל המשובחים אפילו, כוחם של הערב רב יותר גדול מהישראל מהמשובחים, כי המקלקלים אין להם גבולות לקלקל. למה המפלגות מצליחות להטעות את כולם? כי הן משתמשות בכל הפשע והרשע שאסור בתורה. איומים, קללות, הפחדות, דברים איומים ונוראים, כל עבירות שבתורה הם עושים, זה הערב רב. זה לא יכול להיות על פי תורה. על פי תורה צריכים לשמוח, אדרבא, כל מי שחובר ביחד להגדיל תורה ולהאדירה זה מצוין, אם אתה אומר רק אני אמלוך, רק אני אעשה, אתה לא תציל, רק אני אציל, אני א חלל שלל, אתה לא וכו', זה ערב רב. ועליהם יש פלא גדול, אבל העובדה היא שנתקלקלו ע"י הגרים שקשים לישראל כספחת, ככתוב ביבמות מ"ז. וכמה גדולים דברי חכמים ז"ל שאמרו, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. יכול בן אדם לשמור על קו מסוים שכולם יאמינו, שכולם יאמינו שהבן אדם הזה הוא ישר ואיש אמת, ובסוף כסף סרוח, כסף סרוח, שהוא רק דמיון יכול להטות בן אדם לגמרי. לא יאומן כי יסופר.

אתמול סיפר לי פה יהודי, שאחד הרבנים יש לו תקנון, שהמשב"ק שלו תיקן תקנון, ובתקנון כתוב בין הדברים שמי שרוצה להזמין אותו לאירוע, ברית חתונה וכו', אז צריך להזמין אותו צריך לשלם אלף שקלים בתום האירוע. טוב, היה לו חתונה לבן, וההוא מצלצל בבוקר ואומר למשב"כ, תגיד לי הרב יגיע היום כן? אז הוא אמר לו לא, אתה לא שילמת, אומר לו מה זה לא שילמת, כתוב בתקנון שלחת לי אותו שצריך לשלם את האלף שקלים בתום האירוע, אמר לו לא, השתנו הכללים, צריך לשלם מראש, אם לא תשלם הוא לא מגיע. פשש הוא לא מגיע עד שהוא ישלם את האלף שקלים. טוב, הוא שילם, מה הבעיה נשלם, שילם והוא בא. אבל עכשיו הוא הסכים ללכת לבחירות עם הבטחות, לא הבנתי, על אלף שקלים אם לא משלמים מראש אז לא באים, הרב לא בא, ועל הבטחות גדולות שאין להן מימוש ואין להן קיום וזה רשעים ושקרנים שנתנו כבר פעם טלפון שבור, אז זה כן? ולא עוד אלא שהיום הוא כבר הולך קשור בשרשרת לאליכין, עם מי? עם האויב שלו, זה שכתב נגדו בספרים והתלוצץ עליו, הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו? איך זה יכול להיות? ושניהם הולכים, אז עכשיו הוא כבר מכניס את יצחק יוסף לתימנים, כשלא היה לו מבוא ומוצא, שהרי יצחק יוסף שונא תימנים, ומהישיבה שלו גירש את כל התימנים, בני למד שם, עוד כמה בעלי תשובה שלנו למדו שם, שונא תימנים ממש, ועכשיו הולך לחזר אחריהם ועל פתחינו כל מגדים. ועכשיו הם חברו יחדיו והולכים ביחד, איזה תמונה, ממש ימות משיח וגר זאב עם כבש. לא יאומן כי יסופר, זה דבר מדהים. מה הכסף בדמיון יכול לעשות, על זה אמרו חכמים שהשוחד יעוור עיני חכמים. אז בן אדם שמר על קו, ואמר כל הזמן שהם כאלה וכאלה וכאלה אני לא רוצה לחזור אפילו על מה שהוא אמר בדרשות ובכתובים וכו' וכו', ואסור לסמוך עליהם והם שקרנים וכו' וכו', ופתאום זה הרב אריה דרעי, ואלי ישי, לא הרב אלי ישי, מאיפה שניהם קיבלו הסמכה? וככה וככה וכל מיני דיוקים שלא נגיע אליהם כרגע, אבל מה זה הדבר הזה? איך יכול להיות שדמיון כוזב? דמיון כוזב בשביל עגל מסכה, אבל זה עגל, דורעי זה עגל, לקרוא לו הרב שיש עליו כאלה פרשיות של שחיתות שהרב עובדיה קרא לו רשע וכו', אז מה הטענה? אבל הנה, כולם היום הולכים איתו, אז מה כל התלמידים טועים? זה טענה כל התלמידים טועים? אני לא מבין, מה שומעים, דברי הרב או דברי התלמיד? הרב אמר עליו רשע בלי קרש לגניבות, ואמר שהוא לא שומע לי ולא מקיים את דברי, נו, זה לא מספיק אם את דברי הרב עובדיה שהוא גדל אצלו בבית מקטנות ככה הוא עשה והוא עשה כך לרב שך גם כן וכו', אז למה לכם הוא לא יעשה ככה? למי הוא כן קיים הבטחות? הוא משלם עכשיו משכורות באל המעיין? חודשים לא מקבלים משכורות, אז הוא יתן? ומזה כבר הולכים לתימנים ואומרים להם בואו בואו, תבחור במי שאני קודם אמרתי שהם לא בסדר, עכשיו הם בסדר, למה הם בסדר? כי אם הבטיחו לנו שהם יתנו לנו. זה סיבה? זה להעמיד את העגל. זה להתחבר לעגל.

מזה יש ללמוד עד כמה שאדם צריך להזהר מחברה רעה, מחברים רעים, וכמו שאמרו חכמים ז"ל  ואל תתחבר לרשע, כי הוא עלול להתקלקל ע"י הרשע באופן נורא. אפשר שהוא לא ישבח היום בשקר את יצחק יוסף? הוא חייב להגיד כמה דברי שבח עליו. הרי במכתב שהוא כתב הוא כתב לי הגאון הגדול ואח"כ יש תיקונים למעלה הגדול, מי הכריח אותו לכתוב הגדול הגדול כל מיני תיקונים ומתחת הרב אריה לכתוב שמה הרב אריה דרעי עם קו, מה זה? מאיפה? מאיפה הדברים האלה הגיעו? אז זה כבר איום ונורא, רואים את ההשפעה כבר השלילית איך הרשעים. ועכשיו יבואו תירוצים למכביר, כל מיני תירוצים ימינה ושמאלה ליישר את העקום, אבל זה מוסר השכל נפלא, עד כמה צריך חיזוק תמיד כי אדם לא בטוח במצבו הרוחני שמא ירד ממדרגתו, ואמרו אשרי אדם מפחד תמיד בדברי תורה, אבל להאמין שדבר כל כך ברור, אדם אומר אני לא מתחבר לרשע, אני רק עשיתי עסקה, זה רק עסקה, זה לא אני לא מתחבר, מה פירוש, כן, בהתחברך אז מה, מה כתוב שמה זה היה גם כן עסקה, עם האוניות, עם הכל, זה היה עסקה גם כן, ומה טבעו כל האניות, הכל הלך פייפן, והפסוק אומר, "בהתחברך עם אחזיה ופרץ ה' את מעשיך", ולא רק זה הוא נתחייב מיתה על החיבור לרשע. מה זה עסקה? אסור להתחבר לרשע אפילו לדבר מצוה, והבאנו על זה שיעור שלם עם מקורות, והנה היום הולכים עם אלה שעושים עבירות פליליות ביחד, ימין ושמאל. מה זה? זה מה שכתוב פה, הערב רב מסוגלים למשוך אפילו את ישראל, אבל מי שהם משבט לוי, מי שהם אמיתיים באמת בתורה, שום דבר, שום ברק חיצוני, שום כסף, לא אלהי כסף ולא אלהי זהב, שום דבר לא ימשוך אותם להמיר את דתם ולהמיר את האמת שלהם, איך אפשר היום אם רק יעמידו מילים מול מלים, שבוע ועוד שבוע, להצמיד אותם ולהראות, איך פה יכול להגיד כך ולמחר להגיד אחרת, וההסבר ברור בלי להגיד אחרת, עסקה, יש פה עסקה, אם יש כסף התורה משתנית, הרשע הופך להיות צדיק והוא הופך להיות גם הגאון הגדול, תלוי בהבטחה אם הכסף גדול, אם הכסף קטן אז הוא עוד לא גדול.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל...

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 02.06 15:24

  רציתי להודות לרב על הברכות שנתת לי השמיעה באוזן חזרה והיתה לי הצלחה גדולה בעבודה החדשה הרבה הרבה תודה והשם ימלא כל משאלות ליבך לטובה ...אמן..

 • 28.05 15:01

  רבנו היקר והקדוש והחשוב מכל ,בוקר טוב . שוב אני כותבת לך ,ושוב מודה לך מתוך אלפי התודות שכתבתי לך עד היום . בסוף ההרצאה באילת  שהבן שלי היה על הידיים שלי וביקשתי ממך ברכה, שהדיבור שלו ישתפר ,הסתכלת עליו וברכת אותו , דוד שלמה בן 5 מדבר ,אבל לא כמו בן 5 ,והבוקר התעוררנו  לקחתי אותו לעשות נטילת ידיים והילד בירך על נטילת ידיים לבד ,התחלתי לצעוק משמחה ואמר לי אמא את שמחה .. ממש נס משמיים ,ברכה אחת שלך שווה כמו אלף ברכות ,!!!נס גלוי  ממש .!!!

 • 10.05 00:48

  שלום כבוד הרב ממש לפני כמה דקות יצאנו מרשב"י זיע"א ועצר אותנו שוטר שהתעקש לתת לנהג דוח ישבתי מאחורי הנהג כשראיתי שהוא מתעקש לתת דוח ביקשתי שבזכות רשב"י יעזוב אותנו אפילו בלי אזהרה יצאתי לדבר עם השוטר בתוך הדברים שאל לפתע מי הרב שלך עניתי בגאוה הרב אמנון יצחק לפתע השיחה הוסטה מהדוח לעל הרב ואמר אני דרוזי ושומע את הרב אמנון כל הזמן כבר הרבה זמן זה הרב שמדבר לעניין מדבר עמוק בלי פשרות וכו ובסביבתי עוד הרבה דרוזים שומעים את הרב, אמר ששמע את הרב עונה על שאלות באמונה לחילונים (ואף ציטט חלק) יודע מהנושא של הבשר ועוד וגם אמר שהוא השפיע על חברים שלו יהודים לשמוע את הרב שהתחילו להשים ציצית ולהתחזק בקיצור שלח אותנו הבית אפילו בלי אזהרה ואמר שנגיד לרב שלא קיבלנו דוח בזכות שהוא אוהב את הרב ושמח שאנחנו תלמידים שלו תודה רבה לכבוד הרב אוהבים מאוד ❤ ושמחים לראות שיש אנשים שעוד מבחינים לראות מי הוא איש אמת

 • 08.05 13:14

  כבוד הרב שלום, לפני כשבוע פניתי אליך לברכה שתברך אותי לקבל אישור לעבור ממקום עבודתי ורשמתי שתברך אותי שעוד השבוע אקבל אישור והיום קיבלתי,תוך שבוע.ברוך ה'. תודה רבה הרב הברכות שלך חזקות !! שה' יברך אותך לאריכות ימים בריאות, שמחה, הצלחה, ונחת🙏🏻

 • 05.05 14:10

  כבוד הרב, תודה רבה על הברכה ברוך השם הגענו לשלום. פגשתי יהודי אחד חסיד במטוס אמרתי לו שאני תלמיד של הרב אמנון ואז הוא סיפר לי שאבא שלו לפני כ 40 שנה היה חילוני גמור והיה בהרצאה של הרב , והרב קרא לו ושאל אותו שאלה עם הבונבוניירהה... (השאלה המפורסמת) אותו רגע הוא חזר בתשובה והתחיל להחזיר בתשובה את כל המשפחה שלו, והחזיר את ההורים האחים דודים בני דודים ועוד.. והבן שלו שדיבר איתי פה מחזיק כולל חצות מעל 50 אברכים. ואמר לי בהתרגשות כל זה של הרב אמנון !!! וכל המשפחה והדודים זה שהם חרדים היום זה בזכות הרב אמנון יצחק, ואפילו הרב אמנון לא יודע איזה עולם הבא יש לו!!! ואחרי כשעה ניגש אלי עוד חסיד מבוגר ראה שאני לומד ושאל איזה ספר והראתי לו וראה מדבקה של שופר בפנים ואחרי זה שאל איפה אני מתפלל אמרתי לו בבית כנסת של הרב אמנון יצחק אמר לי טוב מאוד טוב מאוד אני שומע את הקלטות שלו כל הזמן.

 • 03.05 14:16

  רבי ומורי, אני רוצה לשתף את כבודו, בישועה שקרתה לי ברוך השם היום. אז ככה: אני בשנה שעברה התפניתי לבית חולים בעקבות גירודים חזקים בשתי הרגלים עד זוב דם הייתי מגרד! ולא הייתה הבנה נכונה בין הרופאת משפחה שלי לביני, בסופו של דבר, זה הגיע למצב שבית חולים רוצים לתבוע אותי בהוצל"פ כי באתי בלי הפנייה, הגשתי ערעור על זה, ודחו אותו! אמרתי לעצמי: "אם זה מה שהשם גזר אני מקבל באהבה" ואמרתי מזמור לתודה! והיום התקשרה אלי זו שאחראית על התביעות של הבית חולים, ובשורה בפיה שאחרי מאמצים וכו.. היא הצליחה לשכנע את הבית חולים לוותר על החוב!!! אני מודה לרב שמלמד אותנו שהכל לטובה !!!

 • 03.05 00:09

  ישתבח שמו של מלך מלכי המלכים שזיכה אותנו לחסות בצילו של כבוד הרב ביקשתי את ברכת הרב למציאת דירה קרובה וזולה אחרי שחיפשנו במשך חודשים רבים ולא מצאנו והנה עברו מספר דקות ועלתה לפירסום דירה שמתאימה לצרכינו בקרבת מקום ובמחיר טוב אשרינו שזכינו ויהי רצון שנזכה שינהיג אותנו הרב וישפיע עלינו שפע ברכות ברוחניות ובגשמיות עד ביאת גואל צדק במהרה אמן

 • 01.05 14:48

  ברצוני לפרסם סיפור ישועה , לפני קצת יותר משנה נולד לנו בן , במהלך ההריון אמרו לנו שיש סיכון ללדת תינוק עם תסמונת דאון , לאחר הלידה הגיעה רופאת ילדים ואמרה שהילד נראה ילד "מיוחד" , וקראה לרופאה המומחית במחלקה , לאחר שבדקה והסתכלה אמרה לתינוק יש סימנים מובהקים של תסמונת , בעלי באותו רגע חייג ליוחאי משופר וסיפר לו ואמר תעשה נציב יום וביקשנו גם שהרב יתן שם לילד , הרב עשה נציב יום לרפואתו וברך שהרופאים יצאו בדאים ונתן לו שם יוסף . וברוך השם הילד גודל כילד רגיל הלכנו לרופא ילדים במהלך החודשים ואמר כי אין שום סימן מדאיג התינוק מתפתח רגיל . ברוך השם , אין עוד מלבדו ". תודה רבה לרב אמנון . מחכים לספר ישועה נוספת בע"ה , על ברכה שהרב נתן השבוע לילדה הגדולה שלנו, לזיווג הגון .

 • 27.04 15:47

  לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי הרב אמנון יצחק שליט״א השבח והודיה לבורא יתברך שזכיתי להתברך מפיך הקדוש השומר אמונים העומד בפרץ על כבודה של תורתנו הקדושה איש האלוקים צדיק האמת שאתה גוזר והשם יתברך מקיים , לפני פחות משבועיים זכתי בחסדי השם יתברך להתברך מפיך הקדוש מורי ורבי אין שום הסבר ואין שום עצה להסביר את איך הברכה שלך ממש רוקמת עור וגידים וכבר זכיתי לישועות שאין להם הסבר לשום שכל אלא רק צדיק גוזר והשם יתברך מקיים . מורי ורבי אמרת לי ללמוד שעתיים ביום תורה בתענית דיבור ולגדל זקן והרב בירך אותי שהשם יושיע אותי מכול המצוקות ואני ממש רוצה להעיד שעוד לא חלפו שבועים וכבר זכיתי למתיקות בתורה בלימוד לבריאות הנפש והגוף .וזכיתי להחזיר חובות שעד לפני ברכת הרב הייתי נזקק לבריות בכל הענינים . והיום ממש אני זוכה לראות בחוש איך השם יתברך ממש מסדר את הדברים אחד לאחד בדיוק כמו שמורי ורבי גזר . אין לי מספיק מילים או תודות לומר לך מורי ורבי אני אוהב אותך כל כך אני כל כך רוצה להגיד לך תודה אבל אין השגה בך כלל אז מורי ורבי תודה תודה תודה תודה .אין סוף תודות על כל הברכות הישועות השמחה והאהבה שאתה נותן לנו אשרינו שזכינו להיות בדור של רבנו תודה אין סופית לך מורי ורבי על כל האהבה שלך אלינו אמן ואזכה להיות מבין יושבי בית מדרשך ברק אברהם לוי

 • 18.04 19:09

  בס"ד שלום וברכה לאדוננו ומורנו גדול הדור כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א. אנחנו שרון ונטלי אילן מכפר סבא. לאחר הרבה זמן שציפינו להריון נוסף נקלטנו להריון ובחודש השני להריון בתחילת אדר א' שנה שעברה התגלה דופק חלש אצל העובר. יצרנו קשר עם מערכת שופר וכיוון אותנו רבי יוחאי כהן. ביקש ממני (שרון) ללמוד תורה ולקבל תעניות. (שעתיים לימוד תורה ותענית ב' , ה' למשך שלושה חודשים ×2= חצי שנה). אומנם לאחר מספר ימים העובר נפל ולא ראו דופק. אין לנו חס ושלום שום טענה כלפי שמייה ומודים אנו כל רגע ורגע על מה שהקב"ה זיכנו. עדכנתי את רבי יוחאי והוא אמר לי להמשיך וכך עשינו. עם לב כואב ודמעות בעיניים המשכנו. לאחר 3 חודשים, השם ברוך הוא זיכנו שוב לפרי בטן. ברוך השם ישתבח שמו ילדנו בן זכר ב ט"ז באדר השנה ואדוננו כבוד הרב הסכים להיות הסנדק שלו לאחר 8 ימים. אנו רוצים להודות לך מקרב לב על כל הטוב שהקב"ה זיכנו בזכותך כבוד הרב. לא מדובר רק בזה. אנו לא בוחרים יותר בממשלה, אנו לא מחוסנים ואנחנו אוכלים בשר כשר של הקהילה הקדושה. עם זאת אנו רוצים לפרסם את הברכה שבירך כבוד הרב. כאשר נכנסנו לחודש תשיעי בהריון הגעתי ב"ה לקבל ברכה ללידה קלה (אשתי נטלי שתחיה לאחר הוצאת גידול מהמוח עם השלכות..) וגם ולבקש מאדוננו כבוד הרבה שיסכים להיות הסנדק של בנינו שייוולד וב"ה ותודה לאל אדוננו כבוד הרב הסכים להיות הסנדק וגם בירך ללידה קלה ואכן כך היה. מהרגע שהגענו לבית חולים ועד לרגע שנכנסנו הביתה עם הרך הנולד עברו פחות מ 12 שעות. ועל זאת שוב תודה רבה אדוננו כבוד הרב. כמו כן ברצוננו לפרסם את טוב הלב של רבי יוחאי כהן והקהילה הקדושה "קהילת פז". אנו משפחה מעוטי יכולת ואין לנו הכנסה מרובה וב"ה ותודה לאל על מה שיש לנו. התקשינו לארגן את סעודת המצווה לאחר הברית ושוב רבי יוחאי כהן נרתם לעזרה ואמר שאשתו הרבנית מתנדבת בהכנת סלטים ועוד אנשים מהקהילה מתנדבים בהכנת סלטים וב"ה הייתה לנו סעודת מצווה נהדרת וטעימה. יהיה רצון מאת השם יתברך שיברך בכל הברכות הכתובות בתורה בסימן טוב ומזל טוב ומכל טוב בבריאות שלמה ואיתנה ואריכות ימים בטוב בטוב ובנעימים בשמחה ובששון את אדוננו כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א ורבי יוחאי כהן וחבורתו שעמלו בשבילינו וכל קהילת פז הקדושה אמן ואמן.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים