טוען...

זהירות מערב רב | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 10.03.2014, שעה: 11:00

הורדת MP4 הורדת MP3


השיעור נמסר ב-י"ט באדר תשע"ה, 10-מרץ-2016 למניינם.

אחד הדברים היותר נפלאים שקשה להבין, איך עשו עגל אחרי שאמרו "זה אלי ואנווהו", ובמסכת סוטה י"א איתא, וכיון שמכירים בהם מצרים באין להורגם, ונעשה להם נס ונבלעים בקרקע, ומביאים שוורים וחורשים על גבן, שנאמר תהילים קכ"ט "על גבי חרשו חורשים". לאחר שהולכים היו מבצבצים ויוצאים כעשב השדה, שנאמר "רבבה כצמח השדה נתתיך", וכיון שמתגדלין באין עדרים עדרים לבתיהן, שנאמר, "ותרבי ותגדלי ותבואי בעדי עדיים" אל תקרי בעדי עדיים אלא בעדרי עדרים. וכשנגלה הקב"ה על הים, הם הכירוהו תחילה, שנאמר "זה אלי ואנווהו". ז"א, דבר נפלא הוא, וקשה להבינו, אלה שזיהו כביכול את הקב"ה בחוש, כביכול, הרי כתוב שהיו רוצים להרוג אותם המצרים והתינוקות היו נבלעים בתוך האדמה, והם היו באים לחרוש והמחרשה חודרת עד שלשה טפחים, והיו נבלעים בתוך הקרקע וחורשים על גביהם להרוג את התינוקות שנבלעו בקרקע בדרך נס, ואיך שהם היו הולכים המצרים אחרי החרישה שהם היו בטוחים שהם הרגו אותם, היו מבצבצים התינוקות כעשב השדה, ומתרבים רבבה כצמח השדה נתתיך, ומתגדלים, ואח"כ באים לבתים עדרים עדרים. נו, וכשנגלה הקב"ה על הים הם הם אותם תינוקות שגדלו הכירו ואמרו זה, זה אלי ואנווהו, מאיפה אתה יודע שזה זה? הם הכירו אותו מהנס שהיה במצרים. אז איך הם עשו עגל אחרי זה?

ועוד מובא במדרש רבה פרק כ"ג ט"ו. זה אלי ואנווהו, אמר רבי ברכיה בוא וראה כמה גדולים יורדי הים, משה כמה נתחבט ונתחנן לפני המקום עד שראה את הדמות, כמה, נאמר "הראני נא את כבודך", אמר לו הקב"ה לא תוכל לראות פני, ובסוף אחרי שהתחבט ונתחנן הראה לו בסימן, שנאמר "והיה בעבור כבודי", החיות, זה המלאכים שנקראים כך, הנושאות את הכסא אינן מכירות את הדמות, ובשעה שמגיע זמנן לומר שירה הן אומרים באיזה מקום הוא, אין אנו יודעות אם כאן הוא אם במקום אחר הוא, אלא בכל מקום ברוך כבוד ה' ממקומו, איפה שהוא.

אבל עולה הים, כל אחד ואחד מראה באצבעו ואומר, "זה אלי ואנווהו". אז משה רבינו מבחר האדם מתחבט ומתחנן שה' יראהו ורק ברמז בעבור כבודי, וחיות הסמוכות על כסא כבודו איה מקום כבודו להעריצו, הם לא יודעים ברוך שם כבוד מלכותו, הם לא יודעים איפה הוא ממקומו, איפה שהוא נמצא וכו'. אבל  יורדי הים זכו להצביע ולומר, זה אלי ואנווהו. אז איך עשו עגל???

אבל העובדה הזו שכן עשו עגל, וסרו מהר מן הדרך, זה מלמד אותנו טוב מאד את מה שאמרו חכמים ז"ל, הגמרא בחגיגה ט"ו אומרת, דברי תורה קשין לקנותן ככלי זהב ונוחין לאבדם ככלי זכוכית. אז דברי תורה קשה לקנות אותם, כמו שזהב קשה מאד לקנות, אבל לאבד זה כמו כלי זכוכית. על ההתקלקלות אין פלא, להתקלקל זה לא בעיה, כי מכל מיני סיבות יתכן להתקלקל בקלות לא יאומן כי יסופר, הסיבה העיקרית כי הרבה חברים רעים עושים, גם הרבה מפלגות רעות עושות, גם הרבה פוליטיקאים רעים עושים, וגם הרבה כסף עושה, איסגא דהנה התחלת חטא העגל באה ע"י הערב רב, איך התחיל העגל? עם הערב רב, כבר הסברנו בשיעורים הקודמים מי אלה הערב רב בדורנו. ובתנחומא כתוב "וירא העם", נתכנסו ארבעים אלף שעלו עם ישראל ושני חרטומי מצרים עמהם, יונוס ויומברוס, שהיו עושים לפני פרעה כל אותם כשפים, והקראנו מהזוהר הקדוש שהם רצו להדבק בישראל. ונקהלו כולם על אהרן, ככתוב "ויקהל העם על אהרן", מי זה? התנחומא אומר, אותם ארבעים אלף יונוס ויומברוס, הערב רב שעלו עם ישראל ממצרים. הם נקהלו על אהרן, שמשה שוב אינו יורד. מיד עמד חור וגער בהם, עמדו עליו והרגוהו, אהה, מה זה מפלגה, מה עושים? מישהו לא מנגן לפי מה שהם דורשים הורגים אותו? מפלגת הערב רב. מיד עמד חור וגער בהם, עמדו עליו והרגוהו, כשראה אהרן כך נתיירא, התחיל מעסיקן בדברים, והם אומרים לו קום, קום עשה לנו אלהים, והתחילו אומרים אלה אלהיך ישראל. אז הם קובעים את המדיניות, הם אומרים מה צריך לשמוע, מה צריך להבין וכו'.

אח"כ כתוב, "וידבר ה' אל משה, לך רד" חכמים אמרו לך רד מגדולתך, לך רד כי שיחת עמך, העם שלך זה הערב רב שהעלית ממצרים נגד רצוני, הסברנו את זה על פי הזוהר בשיעורים הקודמים. אמר לו הקב"ה למשה, עמך עשו את העגל, שאני אמרתי לך, והוצאתי צבאותי את עמי בני ישראל, לא את הערב רב, אתה קיבלת את הערב רב ואמרת מוטב לקבל את השבים, ואני הייתי רואה מה עתידים לעשות, והם שעשו את העגל, שהיו עובדי עבודה זרה וגרמו לעמי לחטוא עמהם, אייייי. לפעמים חשבונות אפילו של גדולים גדולים בישראל, משה רבינו, הכי גדול בישראל טעה, הוא חשב שטוב, טוב לקרב אותם, על פי הזוהר יש פה בחינה של ניצוצות שהיה בהם שקשורים אליו שהוא היה צריך לתקן וכו' וכו', אבל הקב"ה אמר בבירור רק להוציא את צבאותי את עמי בני ישראל, אתה קיבלת את הערב רב, אני לא עניתי לך אתה שאלת אני לא עניתי לך ואתה הבנת שכאילו כן, והם שעשו את העגל שהיו עובדי עבודה זרה וגרמו לאבי לחטוא עמהם. תראה מה כתוב אחרי זה, "ויקח מידם ויצר אותו בחרט ויאמרו אלה אלהיך, אלהינו לא כתוב, אלהיך ישראל, שהגרים שבאו עמהם למצרים הם עשו אותו, כי הם אומרים לישראל אלה אלהיך ישראל, מי אומר את זה? מי שהוא לא ישראל, הוא אומר לישראל אלה אלהיך ישראל, אם לא היה צריך להגיד אלה אלהינו. אז זה הערב רב עשו. שהגרים שבאו עמהם ממצרים הם עשו אותו. ועליהם אין לתמוה כל כך, כי זרוק חוטרא לעבירה אה עיקרא קאי, אם תשליך עץ למעלה לאויר הוא חוזר אל שרשו למטה. ז"א בדרך משל אדם תמיד שואף אל השורשים שלו, אל המקורות, תשובה גירסא דינקותא של הבן אדם, מזה יש ללמוד שאדם צריך לדאוג על גרסא דינקותא שלו, כמו שכתוב במשלי כ"ב פסוק ו', "חנוך לנער על פי דרכו, מנעוריו כשהוא רק יוצא לדרך בהתחלה חנוך, ואז ההמשך גם כי יזקין לא יסור ממנה, אז יהיה לו את הגרסא דינקותא לא במהרה משתכח, כי אם הגרסא דינקותא לא בסדר, גם אם הוא יזקין ויתעלה לא בטוח שעל ידי איזו סיבה לא ירד ויתדרדר מטה מטה, כי השורש שלו לא בסדר, וסכנה שעל עיקרי קאי, שהוא יחזור בחזרה לשרשו לתחילתו. כי הנה כתוב במפורש, שהתחילו הערב רב ולבסוף חטאו גם כלל ישראל, ז"א החיבור שנמצאים ערב רב ביחד עם בני ישראל המשובחים אפילו, כוחם של הערב רב יותר גדול מהישראל מהמשובחים, כי המקלקלים אין להם גבולות לקלקל. למה המפלגות מצליחות להטעות את כולם? כי הן משתמשות בכל הפשע והרשע שאסור בתורה. איומים, קללות, הפחדות, דברים איומים ונוראים, כל עבירות שבתורה הם עושים, זה הערב רב. זה לא יכול להיות על פי תורה. על פי תורה צריכים לשמוח, אדרבא, כל מי שחובר ביחד להגדיל תורה ולהאדירה זה מצוין, אם אתה אומר רק אני אמלוך, רק אני אעשה, אתה לא תציל, רק אני אציל, אני א חלל שלל, אתה לא וכו', זה ערב רב. ועליהם יש פלא גדול, אבל העובדה היא שנתקלקלו ע"י הגרים שקשים לישראל כספחת, ככתוב ביבמות מ"ז. וכמה גדולים דברי חכמים ז"ל שאמרו, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. יכול בן אדם לשמור על קו מסוים שכולם יאמינו, שכולם יאמינו שהבן אדם הזה הוא ישר ואיש אמת, ובסוף כסף סרוח, כסף סרוח, שהוא רק דמיון יכול להטות בן אדם לגמרי. לא יאומן כי יסופר.

אתמול סיפר לי פה יהודי, שאחד הרבנים יש לו תקנון, שהמשב"ק שלו תיקן תקנון, ובתקנון כתוב בין הדברים שמי שרוצה להזמין אותו לאירוע, ברית חתונה וכו', אז צריך להזמין אותו צריך לשלם אלף שקלים בתום האירוע. טוב, היה לו חתונה לבן, וההוא מצלצל בבוקר ואומר למשב"כ, תגיד לי הרב יגיע היום כן? אז הוא אמר לו לא, אתה לא שילמת, אומר לו מה זה לא שילמת, כתוב בתקנון שלחת לי אותו שצריך לשלם את האלף שקלים בתום האירוע, אמר לו לא, השתנו הכללים, צריך לשלם מראש, אם לא תשלם הוא לא מגיע. פשש הוא לא מגיע עד שהוא ישלם את האלף שקלים. טוב, הוא שילם, מה הבעיה נשלם, שילם והוא בא. אבל עכשיו הוא הסכים ללכת לבחירות עם הבטחות, לא הבנתי, על אלף שקלים אם לא משלמים מראש אז לא באים, הרב לא בא, ועל הבטחות גדולות שאין להן מימוש ואין להן קיום וזה רשעים ושקרנים שנתנו כבר פעם טלפון שבור, אז זה כן? ולא עוד אלא שהיום הוא כבר הולך קשור בשרשרת לאליכין, עם מי? עם האויב שלו, זה שכתב נגדו בספרים והתלוצץ עליו, הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו? איך זה יכול להיות? ושניהם הולכים, אז עכשיו הוא כבר מכניס את יצחק יוסף לתימנים, כשלא היה לו מבוא ומוצא, שהרי יצחק יוסף שונא תימנים, ומהישיבה שלו גירש את כל התימנים, בני למד שם, עוד כמה בעלי תשובה שלנו למדו שם, שונא תימנים ממש, ועכשיו הולך לחזר אחריהם ועל פתחינו כל מגדים. ועכשיו הם חברו יחדיו והולכים ביחד, איזה תמונה, ממש ימות משיח וגר זאב עם כבש. לא יאומן כי יסופר, זה דבר מדהים. מה הכסף בדמיון יכול לעשות, על זה אמרו חכמים שהשוחד יעוור עיני חכמים. אז בן אדם שמר על קו, ואמר כל הזמן שהם כאלה וכאלה וכאלה אני לא רוצה לחזור אפילו על מה שהוא אמר בדרשות ובכתובים וכו' וכו', ואסור לסמוך עליהם והם שקרנים וכו' וכו', ופתאום זה הרב אריה דרעי, ואלי ישי, לא הרב אלי ישי, מאיפה שניהם קיבלו הסמכה? וככה וככה וכל מיני דיוקים שלא נגיע אליהם כרגע, אבל מה זה הדבר הזה? איך יכול להיות שדמיון כוזב? דמיון כוזב בשביל עגל מסכה, אבל זה עגל, דורעי זה עגל, לקרוא לו הרב שיש עליו כאלה פרשיות של שחיתות שהרב עובדיה קרא לו רשע וכו', אז מה הטענה? אבל הנה, כולם היום הולכים איתו, אז מה כל התלמידים טועים? זה טענה כל התלמידים טועים? אני לא מבין, מה שומעים, דברי הרב או דברי התלמיד? הרב אמר עליו רשע בלי קרש לגניבות, ואמר שהוא לא שומע לי ולא מקיים את דברי, נו, זה לא מספיק אם את דברי הרב עובדיה שהוא גדל אצלו בבית מקטנות ככה הוא עשה והוא עשה כך לרב שך גם כן וכו', אז למה לכם הוא לא יעשה ככה? למי הוא כן קיים הבטחות? הוא משלם עכשיו משכורות באל המעיין? חודשים לא מקבלים משכורות, אז הוא יתן? ומזה כבר הולכים לתימנים ואומרים להם בואו בואו, תבחור במי שאני קודם אמרתי שהם לא בסדר, עכשיו הם בסדר, למה הם בסדר? כי אם הבטיחו לנו שהם יתנו לנו. זה סיבה? זה להעמיד את העגל. זה להתחבר לעגל.

מזה יש ללמוד עד כמה שאדם צריך להזהר מחברה רעה, מחברים רעים, וכמו שאמרו חכמים ז"ל  ואל תתחבר לרשע, כי הוא עלול להתקלקל ע"י הרשע באופן נורא. אפשר שהוא לא ישבח היום בשקר את יצחק יוסף? הוא חייב להגיד כמה דברי שבח עליו. הרי במכתב שהוא כתב הוא כתב לי הגאון הגדול ואח"כ יש תיקונים למעלה הגדול, מי הכריח אותו לכתוב הגדול הגדול כל מיני תיקונים ומתחת הרב אריה לכתוב שמה הרב אריה דרעי עם קו, מה זה? מאיפה? מאיפה הדברים האלה הגיעו? אז זה כבר איום ונורא, רואים את ההשפעה כבר השלילית איך הרשעים. ועכשיו יבואו תירוצים למכביר, כל מיני תירוצים ימינה ושמאלה ליישר את העקום, אבל זה מוסר השכל נפלא, עד כמה צריך חיזוק תמיד כי אדם לא בטוח במצבו הרוחני שמא ירד ממדרגתו, ואמרו אשרי אדם מפחד תמיד בדברי תורה, אבל להאמין שדבר כל כך ברור, אדם אומר אני לא מתחבר לרשע, אני רק עשיתי עסקה, זה רק עסקה, זה לא אני לא מתחבר, מה פירוש, כן, בהתחברך אז מה, מה כתוב שמה זה היה גם כן עסקה, עם האוניות, עם הכל, זה היה עסקה גם כן, ומה טבעו כל האניות, הכל הלך פייפן, והפסוק אומר, "בהתחברך עם אחזיה ופרץ ה' את מעשיך", ולא רק זה הוא נתחייב מיתה על החיבור לרשע. מה זה עסקה? אסור להתחבר לרשע אפילו לדבר מצוה, והבאנו על זה שיעור שלם עם מקורות, והנה היום הולכים עם אלה שעושים עבירות פליליות ביחד, ימין ושמאל. מה זה? זה מה שכתוב פה, הערב רב מסוגלים למשוך אפילו את ישראל, אבל מי שהם משבט לוי, מי שהם אמיתיים באמת בתורה, שום דבר, שום ברק חיצוני, שום כסף, לא אלהי כסף ולא אלהי זהב, שום דבר לא ימשוך אותם להמיר את דתם ולהמיר את האמת שלהם, איך אפשר היום אם רק יעמידו מילים מול מלים, שבוע ועוד שבוע, להצמיד אותם ולהראות, איך פה יכול להגיד כך ולמחר להגיד אחרת, וההסבר ברור בלי להגיד אחרת, עסקה, יש פה עסקה, אם יש כסף התורה משתנית, הרשע הופך להיות צדיק והוא הופך להיות גם הגאון הגדול, תלוי בהבטחה אם הכסף גדול, אם הכסף קטן אז הוא עוד לא גדול.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל...

 •    שיתוף   

הרצאות קרובות

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 14.04 14:22

  תודה גדולה לכבוד הרב היקר שליט"א על שיעור הבוקר! נשתדל בעזרת השם יתברך בלי נדר לעשות שיחת וועידה לנשים בזמן המסוגל להתגלות משיח ויחד עם הילדים נתפלל ונבקש מהשם יתברך: שהמשיח יתגלה! (מהרה אמן ראה סרטון: להתפלל על ביאת המשיח לאחר שרפת החמץ shofar.tv/videos/17060).

 • 14.04 14:21

  כבוד הרב היקר שליט"א שבוע טוב ומבורך! ב"ה עשינו אתמול בחצות שיחת וועידה לקיום מצוות הזעקה לנשים. הנשים התפללו מכל הלב מתוך בכי מר ושיברון הלב והבנה ש: "אֵין עוֹד מִלְבַדּוֹ" (דברים ד, לה). וכולנו קיבלנו על עצמנו תשובה שלמה.

 • 11.04 12:29

  כבודו היקר! ברוכים תהיו שלום וברכה❤️ שמחתי לראותכם שמחים וששים בחתונת בנכם היקר הי"ו כבת השמחה לראות את אביה - אבא של כולנו. הרבה מזל טוב ונחת מתוך שמחה ואושר לעבודתו יתברך (אמן) שמחנו לראות את הרבנית היקרה מפז נאה וחסודה. לראשונה ראיתי את כבודו מכניס לחופה את בנו יקירו ועלה במחשבתי: ' כשם שהכנסתם את בנכם לחופה - כך בעזרת השם תכניסו כל יהודי ויהודיה לחופה שלו בגן עדן!' כך תלווה את כל התלמידים היקרים ואלה שעמלו וטרחו ומחו על כבודכם היקר מפז תכניסו אותם כאב המכניס את בנו לחופה לחופת עולם בגן העדן ואז ישמחו וירננו ויה"ר שיהיה רק בשמחות, אמן.

 • 10.04 14:10

  כבוד הרב! מדקה 41 ממש מחזק !!! (shofar.tv/videos/14912) שהרב מדבר על ציור יום המיתה, עכשיו עשיתי טיפול ציפורן חודרנית (ל"ע) סליחה מכבודו, והמטפלת שמעה וביקשה שאשלח לה ושאלה: מה עליה לעשות? אמרתי לה: דבר ראשון כיסוי ראש וצניעות! שזה מה שהרב אומר לכל אשה. ברוך השם זכינו ללמוד מרב האמת!!!

 • 10.04 12:53

  ✨ קידוש ה׳ הגדול מהו כח הרצאה של הרב אמנון יצחק שליט״א בעקבות הזעקה על עקירת התורה בהרצאה ברמת גן בתאריך 18,07,2023 ולקחנו על עצמינו הרצאה בעיר לוד ב"ה אשתי נפקדת, ובהרצאה בעיר לוד בתאריך 12,09,2023 גדול המחזירים בתשובה בדורנו כבוד הרב אמנון יצחק שליט״א מברך בתחילת ההרצאה את מארגני ההרצאה לבשורות לתאומים, כמה ימים לאחר מכן בבדיקת אולטרסאונד אנחנו מקבלים את הבשורה לתאומים. (shofar.tv/videos/15977) 'צדיק גוזר ה׳ מקיים!' הרצאה בלוד שכבוד הרב מברך בלחש לתאומים כמה ימים לאחר מכן בבדיקת אולטרסאונד אנחנו מקבלים את הבשורה כבוד הרב! ב"ה אפשר לפרסם: התאומים נולדו בשעה טובה ומוצלחת!

 • 10.04 12:18

  שלום כבוד הרב אני רוצה להודת לך על ברכה שברכתי אותי מתקיים בעזרת השי"ת בקרוב! לפני חצי שנה התקשרו אלי "במקרה" מ: 'שופר' (ארגון להפצת יהדות) אמרתי באותו זמן: 'הכל מאת ה'!' ואז בקשתי מהרב לקבל ברכה וב"ה הרב ברך אותי - הברכה התקבלה!! בעוד חודש אני מתחתנת! תודה לבורא עולם ולכבוד הרב. נ.ב. זה אחרי שכמה רבנים "פסלו" אותי ולא להתחתן איתי. בגלל שאני הולכת בדרך הרב אמנון יצחק שליט"א ביטול לי כמה שידוכים. ב"ה היום מצאתי משהו שאוהב את כבוד הרב! שוב תודה לכבוד הרב אמנון יצחק שליט"א.

 • 09.04 11:28

  רבנו היקר! אין מילים לתאר כמה משובב נפש לצפות בסרטון הנ"ל (הרב שליט"א בשירים ומעגל לאחר 'ברכת האילנות') ומכניס שמחה לראות כך את רבנו שמח 🤗 יה"ר: שתזכה לשמחת עולמים ונזכה להגאל ברחמים יחד עם רבנו אמן כן יה"ר.

 • 09.04 08:26

  כבוד הרב מרגישים את האור העוצמתי של פרקי אבות זכיתי לקרוא עד לפני צאת הכוכבים וזיכיתי אחרים לקרוא בזכות הזכות שהפצת את זה ברבים זה נחשב לי כאלו סיימתי את כל המשניות מרגש! עד כמה שזה ידוע שלא בפועל אומנם מראים לנו מה זה פועל יודעים הנשמה מרגישה יה"ר שהראש חודש הזה יהיה בעזרת השי"ת קדוש בזכות זה!!

 • 08.04 18:02

  מדהים!!! הפיתרונות שמתאימים במדויק לכל הבעיות. לפי החפץ חיים זצק״ל: מי שדעתו 'דעת תורה' - מסוגל לפיתרון כל בעיות העולם! זה כל כך ברור בהתבוננות על מאות מקרים כדוגמת הסרטון, (נתניה 7.4.24 מודה לרב שליט"א שבנתניה 25.6.23 קיבלה עצה מהרב שליט"א לרפואת אחותה שתחי') הרב היקר משתמש בדעת תורה בתשובות בכלל, בדגש על עצות לציבור הרחב שמעלים בעיות שונות ומגוונות. ׳דעת תורה׳ לפי האמת לאמיתה!

 • 08.04 13:44

  כבוד הרב הקדוש הרב אמנון יצחק שליט"א ב"ה שמעתי עכשיו את השיעור הנפלא על 'שבת הגדול' וברגע שרבנו שר את השיר הקדוש על המשיח - דמעות ירדו מעיני על ביאת משיח צדקנו מהרה השיר נותן תקווה שהמשיח יגיע ממש עכשיו - אמן ואמן!

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים