טוען...

חובות הלבבות - שער הבטחון | טז | פרק ד

 בית מדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 04.04.2014, שעה: 05:55

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד חובת הלבבות - שער הביטחון - טז' פרק ד' {שיעור שש עשרה} 04-04-2014

אבל פרוש הפרק השישי: והוא בגמול העולם הזה ובגמול העולם הבא, אשר יהיה האדם ראוי לו במעשה הטוב בעולם הוא שהגמול על שני פנים, מגיע לנו גמול בעולם הזה ומגיע לנו גמול גם בעולם הבא, אבל למי מגיע גמול למי שעושה מעשה טוב, מי שעושה מעשה טוב בעולם מגיע לו גמול, הגמול על שני פנים: יש גמול בעולם הזה בלבד - שמקבלים שכר רק פה, ויש גמול בעולם הבא בלבד - מקבלים רק בעולם הבא בלבד. ויש שיהיו ראויים שניהם על מעשה אחד - כשאדם עושה מעשה אחד מצוה - מקבל גמול גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.

אבל לא פורש לנו באור זה באר היטב - בתורה אין לנו על כל מצוה ומצוה מה שכרה, אבל ערב לנו הבורא גמול כולל על מעשה כולל, ולא חילק הגמול על העבודות בעולם, כמו שעשה בעונש על העברות בעולם. זאת אומרת: הקב"ה ולא פרט כל מצוה ומצוה, אבל כן פרט לנו על כל עבירה ועבירה, ותכף נבין למה יש חילוק כזה?

בעבירות הקב"ה פרש לנו את המעשים שהעושין מה הם חייבים עליהם ועל מה נענשין. כגון: סקלה, שריפה, הרג, חנק, מלכות ארבעים, מיתה, כרת, תשלומי כפל, תשלומי ארבעה וחמישה, ונזק שור, בור, שן, אש, ונותן מום באדם, ושולחת יד במבושיו, והמוציא שם רע והדומה לזה. אז כל זה מפורט, אבל על גמול העולם הבא וענשו - לא פרש מהם הנביא מאומה בספרו למה בעבור כמה פנים.

משה רבינו לא הסביר לנו מה השכר ואת העונש, לא פרט לנו את הגמול של העולם הבא ומה עונשו, לא פרש לנו הנביא משה רבינו בתורה. עכשיו מכמה סיבות, מהן סיבה אחת שנבין: כי צורת הנפש בלעדי הגוף אינה ידועהלנו- אנחנו לא מכירים את הנפש שלנו ומה היא מהותה, ואנחנו לא מכירים בלי הגוף אנחנו מכירים אותה עם הגוף, מה שאנחנו מרגישים, מה ההבדל בן אדם מת לאדם חי?

עונים: לא שומעים

הרב: מה ההבדל? לא, מה ההבדל? מה ההבדל? לא, מה ההבדל? או! מה? או! ככה: חי - מרגיש יודע, זה הדברים הנמצאים באדם החי בתוך הגוף. שהוא חי, מרגיש, יודע. לעומת נמת: לא חי לא מרגיש ולא יודע, כשהנשמה הוא חי מרגיש ויודע. אז הנשמה מה היא? חיה מרגישה ויודעת. זה החי.

שואלים: לא שומעים:

הרב: המת לא מרגיש, מה שכתוב: "שקשה הרימה למת - כמחט בבשר החי" זה בא לומר: "רק נפשו עליו תאבל", כשהנפש רואה בביזיון הגוף-אז זה קשה לה כמו שמחט בבשר החי. אבל זה מצד הנפש ואל מצד הגוף עצמו. הבנת?

ומהן אמרנו צורת הנפש בלי הגוף אינה ידועה אצלנו, כל שכן מה שתתענג בו או תצטער בעניין ההוא - אם אני לא מכיר את הנפש שלי ואני לא יודע מה המהות שלה - אז איך אני יכול לדעת להביו או להרגיש מה בעצם: תחושה העונש או השכר.

כפי שהרמב"ם אומר: כשם שהעיור אינו יודע מה גוון הצבעים, ואי אפשר להסביר לו, והחרש לא יודע את הצלילים ואי אפשר להסביר לו-ככה אי אפשר להסביר לאדם שהוא בעל נפש מה השכר שלה בעולם הבא ומה עונשה. אי אפשר להסביר לו כי אין לנו את הכלים, אפשר לדמות, אפשר לצייר, אפשר לתת דוגמאות:

כמו רתיחת האדם בעלבונו, הגוף לא חש אם אומרים טיפש, אבל הנשמה כן, כי הישן לא מרגיש, והער כן מרגיש, אז כשאמרו לו טיפש הוא מתאדם, מה אתה מתאדם? מה קרה? הוא אמר לך את זה במרחק של 100 מטר, מה אתה מתאדם? מה אתה מתפוצץ? רואים שהנשמה-זה משפיע עליה, אתה רואה שהיא יכולה לרתוח עד שבץ לב והוא יכול למות.

אז זאת אומרת בושה היא אחת מהעונשים, אז תאר לך כשאתה עוד פה ואתה מתבייש, ואתה עוד יכול לכסות את הבושה ואתה יכול לשחק אותה שאתה לא מתבייש, ואתה יכול.... ראיתם פעם כשמישהו נופל מהאופניים וקם מהר כאילו לא קרה לו כלום? מהפדיחה שראו אותו איך הוא נפל? אז ככה. כשאדם יגיע לעולם האמת - שם הוא לא יכול לכסות את הבושה, שמה הוא יהיה מכוסה בבושה "תכסך בושה" הוא לא יכול להתכסות בה, הוא יהיה מכוסה ממנה. זאת אומרת: זו בעיה גדולה. בושה: זה אחת מהעונשים הקשים ביותר,

זה לא בושה לבד, זה לא אתה לבד בחדר ואומרים לך אתה יודע שעשית ככה הנה תראה את הסרט, זה מסך ענק וכל המשפחה - ההורים האחים האחיות דודים קרובים כל השכנים כל הכולל כולם - יושבים ורואים: מי הייתה, ומה עשית ומה אמרת ומה חשבת, הכל! "הכל גלוי לפניך", הכל עתיד להתפרסם אומר שלמה המלך עליו השלום. "סוף דבר הכל נשמע לכן את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם".

אז לכן, כיוון שאנחנו לא יודעים צורת הנפש, אז אנחנו לא יודעים, מה יצער אותה ומה יענג אותה, אך פרש אותו למי שהיה מבין העניין הזה, אבל יש מי שנתפרש להם הדבר, כמו ליהושע בזכריה ג' "ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה" דהיינו שהוא יכול לדעת לראות ולהשיג מה קורה בעולמות העליונים.

ולא יהיה זה בעוד נפשו קשורה בגופו - אבל זה ביציאת הנשמה כשיוצאת מחוץ לגוף הוא יכול להשיג. אבל רמז למה שיהיה אחר המות שתשוב הנפש בצורת המלאכים, בעניין פשיטותה ודקותה, ועזבה להשתמש בגופה, כשתזדכך ותזהיר, והיו מעשיה טובים בעולם הזה.

כשאדם היה בסדר בעולם הזה מעשים טובים צדיק והכל - תתפשט הנפש שלו תהיה כצורת המלאכים פשוטה ודקה והיא לא תצטרך לגוף והיא תהיה מזוככת ומהירה כפי מעשיה הטובים כפי שהיו לה. אז לכן לא יכול היה הקב"ה לפרסם לנו מה יהיה השער ומה יהיה העונש, כיוון שאין לנו השגות במה שהנפש מרגישה וכו'. רק מישהו ברמה כמו הנביאים שהוא יכול להתפשט מגופו ויכול להשיג בחייו ולראות מה קורא בעולמות העליונים.

שאלה: לא שומעים

הרב: כי זה צריך להרתיע אותנו, הקב"ה מכוון בעונשים שהגוף יירתע. גם הקב"ה רוצה שנעשה את העבודה, שאם נדע את השכר אז נרוץ רק למצוות שיש בהם רק שכר גדול, ומצוות שהן שכר קטן אף אחד לא יתעסק, והשם רוצה שכולם יעשו את כל המצוות. כי יש סודות גדולים בכל מצוה ומצוה.

ומהם שגמול העולם הבא וענשו היה מקובל אצל עמי הארץ מהנביאים ומושכל אצל החכמים והניחו לזכרו בספר, כמו שהניחו לזכר הרבה מפרוש המצות והחובות מפני שסמכו על הקבלה. אז הוא אומר יש עוד טעם פשוט: פשוט כולם יודעים מה השכר והעונש, זה היה דבר שתמיד מקובל אצל עמי הארץ עוד מזמן הנביאים, כשהנביאים גילו מה השכר ומה העונש, וגם אם נביאים וגם לא שמעתי מהם אז זה מושכל אצל החכמים, על פי  שכל אדם יכול להבין מה זה עונש ומה זה שכר, אם נאמר לך לדוגמא:  שהעונש הוא רק כאב של שן אחת בלי הפסקה - אין רופא שיניים אין הרגעה. זה עונש מספיק? מה עוד אתה צריך? עוד שן? בקש עוד שן.

נגיד שהעונש ששמים לך בן אדם לבד שיושב לידך ורק עושה לך בפנים ככה כל הזמן, {מעביר את ידו על פניך פיזית מעלה מטה כל הזמן} על האף עם הלשון הכל ככה, למעלה למטה כל הזמן, אתה רוצה להוריד לו את היד אי אפשר, כל הזמן ואתה לא יכול להסיר את ידיו מעל פניך, כל הזמן מורח לך על הפנים הטילל שלך על הפנים הלוך חזור-  זהו זה העונש, מספיק? שנה זה מספיק?

שמים לך רק גפרור שאי אפשר לכבות אותו אבל לא נותנים לך להתרחק ממנו, והוא כל הזמן שורף אותך במקום אחד - מספיק?

עכשיו אתה רוצה עונש יותר? תתחיל להגדיל, לבד, יש לך שכל תתחיל להגדיל, ותחשוב כלפי מי עשית?

תראו מה עושים הסורים, אם בן אדם אחד מהצד השני - איזה סוגי עונשים, איזה עינויים איזה דברים, וזה פה בארץ, וזה בכלים המעטים שאפשר לעשות פה, ופה אחרי שהוא הרג אותו הוא כבר לא יכול לעשות לו שום דבר. הפסיק זהו שלום. עכשיו תשבור לו הראש תרקוד עליו הוא כבר לא מרגיש.

אבל שמה אתה לא מת! אתה חי! וחי לנצח, וזה יכול להיות עינוי אחד עשרה עינויים, אלף עינויים, מאה מיליון עינויים, כל מיני סוגים כל מיני רמות, מה? תאר לך מה שאתה רוצה.

העיקר הוא שתרתיע את עצמך מלעשות עבירות. זה הפטנט, תרתיע את עצמך מלעשות עבירות . ותגדיל ותשבח את עצמך, וזה אפס אפסים לעומת השכר שתקבל - ואז תכיר בעזר השם מהו גודל השכר ומשתלם.

יש ספר "בוסתן אל עיגול", שהוא מסביר לדוגמה כן, הוא מסביר לדוגמה מה הן ההנאות של העולם הזה, כן, הנאת העולם הזה לדוגמה כן? מאכל טעים? מאכל טעים זה "דבש", וממה עשוי הדבש? מבריה שפלה של הקב"ה בעולם הזה וקוראים לה "דבורה", ואיך היא מייצרת את הדבש? היא פשוט מקיאה אותו, אז דבש זה קיא של דבורים.

יש בגד שהוא נעים מאוד חשוב מאוד מכובד מאוד קוראים לו "משי", ממה הוא עשוי? מתולעת בריה שפלה של הקב"ה נקראת "תולעת משי", איך היא מייצרת את החוט? קיא, היא מקיאה אותו, הקיא של תולעת המשי זה חוט המשי. וחוט המשי זה הבגד משי שאתה לובש.

בושם: בושם נעים מריח, קוראים לו "מוסק", ממה הוא עשוי מזיעה של חיות, מריצים חיות הם מזיעות, מורידים את זה לדלאים, מערבבים קצת צמחים, ומוכרים לך מוסק.

אז אישה אומרת לבעלה בא נצא הערב?

נלך לאכול קיא,

נתלבש בקיא,

ונרסס את עצמנו בזיעה של חיות,

ונלך לבלות במסעדה.

הבנת? וזה הנאות העולם הזה, זה הנאות! ומאיפה השם מביא לנו אותם? מהבריות הכי שפלות בצורה הכי שפלה שיכולה להיות. וזה נקרא הנאו: משי דבש בשמים. נו, אז אם השם יודע לייצר כל כך הרבה טוב מאפס כזה - אז מה הוא יכול לעשות בלי זה? עכשיו צייר לך איזה סוגי הנאות.

מכל מקום המושכל, זה מושכל אצל חכמים והניח, כי לא צריך לכתוב את זה בספר, כמו שיש כמה דברים שהתורה לא הזכירה וזה פשוט שזה ככה, כן? לא כתוב בתורה שאסור לטפס על הקירות, מה אתה תטפס על הקירות? זה דבר פשוט מה אתה חייב לטפס על הקירות? אתה תגיד לו בא הנה אתה לא נורמלי, יגיד לך לא כתוב בתורה שאסור. אז אתה מבין שהוא סתום, התורה לא צריכה לכתוב כן? יש דברים שסמכו על הקבלה ויודעים את זה.

ומהם עוד סיבה למה לא כתוב: שהעם היו מן הסכלות ומעוט ההבנה בעניין שאיננו נעלם ממה שכתוב בתורה. ונהג הבורא עמהם מנהג האב החומל על בנו הקטן, כשהוא רוצה ליסרו בנחת ולאט כמו שכתוב "כי נער ישראל ואוהבהו". והאב כשרוצה ללמד את בנו בנערותו החכמות אשר יעלה בהם אל המעלות העליונות, אשר לא יבינן הנער בעת ההיא, אלו היה מפייס אותו עליהן ואומר לו סבול יגיעות המוסר והלמוד בעבור שתעלה בהן אל המעלות החמודות, לא היה סובל את זה ולא שומע אליו מפני שאין מבין אותן - זה לא מפתה אותו זה לא היה גורם לו מפני שהוא לא מבין אותם בכלל. וכאשר ייעד אותו על זה במה שהוא ערב לו מיד – "תעשה ככה אני נותן לך סוכריה", זה הוא מבין,

אומר לו מאכל אני אתן לך לשתות - קולה אתה רוצה קולה? הוא מוכן ללמוד שותים קולה, אתה רוצה חמין בא תלמד "משמר" אז הוא בא ללמוד משמר יש חמין,  מלבוש- אומר לו אני אקנה לך בגד, אני אקנה לך מרכבת נאה אופניים סקטים אופנוע מכונית-זה הוא מבין

ואיך יועיד אותו במה שיצער אותו מיד? מרעב ועירם ומלקות והדומה להם, וישב דעתו על מה שיבטח עליו מן הראיות המרגשות והעדויות הגלויות האמתיות כדי שיקל עליו לסבול יגיעת המוסר ולשאת טרחו.

אז צריך להתנהג עם כל אחד לפי מה שהוא, אי אפשר להסביר לו דברים גבוהים שהוא לא משיג אותם, אבל אם אתה אומר לו: שיש סיח'ים ויש אוכל וזה הוא מבין.

אתה אומר לו תשמע: אתה תשיג השגות עליונות דברים רוחניים דברים שכליים דברים זה..... אומר עזוב - עדיף לישון. הוא לא מבין בזה, אתה אומר לו מחלקים שוקולד מחלקים חמין, יהיה צ'ונט יהיה זה..... ותגיד לו כל מיני שמות - אז הוא בא מה זה בא? ערני,

אז זה העניין - וכאשר יגיע לימי הבחרות ויחזק שכלו ,יבין העניין המכון אליו במוסרו ואז כבר יכוון אליו, ואז כבר תמעט בעיניו הערבות אשר היה רץ בתחילת ענייניו, והיה זה לחמלה עליו.

אז הקב"ה לא פרסם לנו את כל השכר ואת כל הזה... כי אנחנו לא משיגים את סוג השכר שיש בעולם העליון, לכן הקב"ה רק נותן לנו שכר בעולם הזה נגיד: יהיה לך גשם יהיה לך פירות, וישיג לך דיש את בציר, ובציר ישיג לך את זרע וכל מיני עניינים, ולא יהיה לך מלחמות, ולא יהיה לך גשמים, אני אומר לך כל מיני דברים שאתה כן מבין בהם, ואומר: אם זה לך תבין מה יהיה שם וכו' וכו' כן?

וכן הבורא יתברך ייחל עמו והפחידם בגמול ועונש ממהרים - למה? מפני שידע כי העם כאשר יתקנו לעבודה תגל מעליהם סכלותם בגמול העולם הבא וענשו, ויכונו בעבודה אליו, ויתנהגו בה עדיו.

זאת אומרת: הבורא כשהוא רוצה לשכנע את העם לעבוד אותו הוא מבטיח להם שכר ומפחיד אותם בעונש, כדי שירגישו אותו עוד בעולם הזה, מפני שהשם יודע שכשהעם יהיה מוכן ומוכשר לעבוד אותו-אז הם כבר ישיגו את השכר והעונש של העולם הבא מבלי שום דבר אחר נוסף רק ממה שכבר עברו כאן. ואז יתכוונו לעבוד את השם למען שמו יתברך, ויעסקו בעבודתו להדבק בו.

עכשיו: ומהם שגמול העולם הבא אין אדם ראוי לו במעשהו הטוב בלבד, אך יהיה ראוי מן האלוקים בשני דברים אחר המעשה הטוב. הוא אומר עכשיו עוד סיבה למה הקב"ה לא פרסם את גמול העולם הבא? הוא אומר כיוון שאין אדם ראוי לו לעולם הבא במעשהו הטוב בלבד.

תקשיבו: אם בן אדם יעשה מעשים טובים, יקיים את כל תרי"ג מצוות ולא יעשה שום עבירות- עדיין לא מגיע לו עולם הבא. ומהם אחת הסיבות: שגמול העולם הבא אין אדם ראוי לו במעשהו הטוב בלבד, אך יהיה ראוי לו מן האלוקים בשני דברים - אחר המעשה הטוב!. ודאי שהוא עשה את כל המעשים הטובים, אז רק מעשים טובים - לא מגיע לעולם הבא! אבל יהיה ראוי מן האלוקים - יהיו לו רק שתי אופציות, שתי אופציות שהוא יזכה לעולם הבא אחרי שעשה את המעשה הטוב -

אחת מהם תקשיבו טוב: שיורה בני אדם עבודת הבורא, וינהיגם לעשות הטוב, ככתוב בדניאל "ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד". ואמר "ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב".

שמעתם? זאת אומרת: מי שוכה לעולם הבא על בטוח? מי שעשה את כל המצוות כמו שאומרים, עשה את המעשים הטובים. והוא ממצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. ואלה שמוכיחים את העם "ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב". וכאשר יתקבץ למשתדל גמול הצדקתו – שלו, אל גמול צדקתו – לאחרים, וגמול אמונת לבו וסבלו - יהיה ראוי לגמול העולם הבא אצל הבורא. זה האיש שזוכה לעולם הבא על בטוח!!. אז מי שמחזיר בתשובה על אחת כמה וכמה עם פלומבה.

אז כל צדיק וצדיק בעולם אין לו הבטחה שהוא בן העולם הבא.  אפילו עשה את כל המעשים הטובים,

שאלה: אחד זה מספיק?

הרב: אם החזיר אחד אמר המהרח"ו: שכדאי לו לאדם לרדוף שבעים שנה מחייו אחרי רשע להחזירו בתשובה. אז אחד זה מספיק.

ומי זה השני שזוכה לחיי העולם הבא? בדיוק השני זה חסד מאלוקים ונדבה וטובה. כמו שכתוב "ולך השם חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו". לא מגיע לבן אדם על המעשים הטובים כלום, גורנישט מנט גורנישט כי אין כלום מכל מעשיו הטובים להחזיר אפילו טובה אחת של הקב"ה שעשה לו.

אז או שאתה מחזיר בתשובה או אתה ממצדיקי הרבים ומוכיחים את העם או זה השם יתן לך חסד ונדבה.

שמעתם? שמעתם!

אז הנה יש לכם פה סיבות למה לא התפרסם עניין העולם הבא בתורה,

שאלה: לא שומעים

הרב: מה ? לא, כתוב שלא הנביא הוא היה מוכיח את העם אבל כתוב: שמעלת המחזיר בתשובה - יותר גדולה מהנביאים,

שאלה: לא שומעים

הרב: זה נקרא "ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא ברכת טוב". זאת אומרת: הוא לא דואג לעצמו, הוא דואג להחזיר את כולם אליו. "מוכיח אדם אחריי - חן ימצא", מי שמוכיח אנשים שיחזרו אלי - חן ימצא אז לכן ממצדיקי הרבים דוקא ולמוכיחים. למה? הם לא פועלים על עצמם רק, כשאדם עושה הוא לעצמו לעצמו - זה לא מספיק, צריך לעשות גם לזולתו, ואם הוא לא עושה לזולתו - הוא לא ראוי לעולם הבא. אלא אם כן הוא יזכה בחסד מאלוקים ונדבה וטובה.

שאלה: ואם לא מצליח?

הרב: אין קשר להצלחה,

שאלה: לא שומעים

הרב: כן אבל אם בן אדם שכה אז יש לו לדורי דורות של זכויות. הבנתיוכם?  אז בזה נסיים פה ונפתח את זה בשיעור הבא.

רבי חנניה בן עקשיא אומר: רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר: השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת