טוען...

מדוע גדל משה בבית פרעה? | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 22.12.2013, שעה: 08:14

הורדת MP4 הורדת MP3


'ומחשבות השם עמקו ומי יוכל לעמוד בסודו ולו לבד נתכנו עלילות', אולי סבב ה' שיגדל משה בבית המלכות להיות נפשו על מדרגה העליונה בדרך הלימוד והרגילות ולא תהיה שפלה ורגילה להיות בבית עבדים, הלא תראה שהרג המצרי בעבור שהוא עשה חמס והושיע בנות מדין מהרועים בעבור שהיו עושים חמס להשקות צאנן מהמים שדלו. נחזור על דברי הרב אברהם אבן עזרא:'מחשבות ה' עמקו ומי יוכל לעמוד בסודו ולו לבדו נתכנו עלילות'. עכשיו הוא אומר למה גדל משה רבינו בבית המלכות אצל פרעה? למה הוא היה צריך לגדול אצלו? למה הוא לא יכול להינצל ולגדול בבית הוריו? למה צריך שבתיה תיקח אותו ותגדל אותו בבית פרעה? 'אולי סבב ה' שיגדל משה בבית המלכות להיות נפשו על מדרגה העליונה בדרך הלימוד והרגילות'. זאת אומרת אפשר להגיע למדרגה העליונה של מלכות, של שליטה, של שלטון בדרך הרגילות והלימוד.' ולא תהיה שפלה ורגילה להיות בבית עבדים'. מי שגודל בבית עבדים אז הנפש שלו היא שפלה. כשהיתה עדיין העבדות לפני כ-100 שנה בארה"ב, אז היה פלא איך הם היו רודים האמריקאים בעבדים הכושים, מכים אותם הורגים אותם עושים בהם מה שהם רוצים. ואיך הם לא מרדו? איך הם לא ברחו איך הם לא...? נפש שפלה היא לא מסוגלת, לא עולה על דעתה אפילו. 'אולי סבב ה' שיגדל משה בבית המלכות להיות נפשו על מדרגה העליונה בדרך הלימוד והרגילות ולא תהיה שפלה ורגילה להיות בבית עבדים, הלא תראה שהרג המצרי בעבור שהוא עשה חמס, והושיע בנות מדין מהרועים בעבור שהיו עושים חמס להשקות צאנן מהמים שדלו בנות יתרו'.

נוראות רואים מכאן, קודם כל לומדים מפה את העניין, גודל העניין של לימוד ורגילות בחינוך האדם והכשרו לגדלות. אפשר להרגיל בן אדם לגדלות על ידי לימוד ורגילות, להרגיל אותו. כי משה רבינו בוודאי היה משוחרר מכל תאוות. וכבר כתב הרב אברהם אבן עזרא:'ודע כי כל בני אדם עבדי תאוות העולם'. אומר הרב האבן עזרא כי כל בני אדם עבדי תאוות העולם והמלך באמת שיש לו נזר ועטרת מלכות בראשו כל מי שהוא חפשי מן התאוות. ובכל זאת נצרך עדיין שיתגדל בבית פרעה כדי שתהיה לו מדת המלכות דווקא בדרך הלימוד והרגילות. זאת אומרת אומר האבן עזרא משה וודאי היה משוחרר מכל התאוות. והוא היה מלך, כמו יוסף שהיה מלך על עצמו, לא משועבד לשום תאווה. לא כמו שאר כל בני האדם שהם עבדי התאוות. אז הוא כבר היה מלך מצד עצמו ששולט בעצמו ובעל משמעת עצמית גבוהה ביותר ולא נכנע לשום תאווה. אבל הוא אומר שבכל אופן למרות שהוא היה מלך ונזר ועטרת מלכות בראשו כיוון שהיה חופשי מן התאוות, בכל זאת נצרך עדיין שיתגדל בבית פרעה שיהיה לו מידת המלכות דווקא בדרך הלימוד והרגילות. זאת אומרת,לומד טכסיסי מלכות וכיצד צריך להתנהג מלך. וזה לא ללמוד טכסיסי מלכות כאילו איך להתנהג: איך הולכים, ואיך מדברים ואיך זה.. אלא הכול כולל הכול. 

וכבר מצינו בחכמים זיכרונם לברכה שהם מבקרים את יעקב אבינו על שקראו לעשו 'אדון'. אם היה בו מידת המלכות הגמורה הוא לא היה מכניע את עצמו לפני עשיו וקוראו 'אדון'. רבי יהודה ברבי סימון פתח: 'אמר לו הקב"ה לדרכו היה מהלך ואתה משלח אצלו ואומר לו כה אמר עבדך יעקב?'. עשיו הולך לדרכו, אמנם עם 400 איש ראשי גייסות, אבל מה אתה חייב לבוא לקראתו.. ולשלוח לפניו... ולקרא לו אדון? באותה שעה שקרא יעקב לעשו אדון.. אדוני, אמר לו הקב"ה אתה השפלת עצמך וקראת לעשו אדוני שמונה פעמים, חייך אני מעמיד מבניו שמונה מלכים קודם לבניך! אתה קבעת את זה!! כשקראת לו אדוני אז ימלכו שמונה מלכים קודם למלכי ישראל, שמונה מהם מזרעו של עשו. הנה בארזים נפלה בקורת על חסרון של מדת המלכות. לא בנקל משיגים מדה זו ורב הוא העמל והלימוד הנצרך לקנותה.

דבר שני, לראות נוראות איזו הכנה הייתה נצרכת למשה רבינו, להיות משה האיש אשר העלה את ישראל מארץ מצרים, להיותו מוכן להיות מקבל התורה. "טוב עין הוא יבורך" שקבל את התורה ונתן אותה לישראל. הוא לא היה חייב לתת, הוא יכול ללמד אותם ולהשאיר אותה אצלו. והוא נתן את כל התורה. את טעמי התורה וסודותיה שהוא קיבל, כל הדברים נתן לעם ישראל. "טוב עין הוא יבורך" ולהיותו מוכן לכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. רש"י אומר: 'שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם'. זה רק מידת מלכות, שאדם יכול לקחת את מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא,שכל הבריאה עומדת על הלוחות. על התורה. ולשבור!! ה' אמר לו 'יישר כוחך ששיברת'. הנה כהכנה לכל זה הייתה הכרחית ההקדמה של מצב של בית המלכות, של לימוד ורגילות בבית פרעה כדי שתתהווה בנפשו המדרגה העליונה בדרך הלימוד ורגילות, כי בנפש שפלה ולב רע לא תנוח החכמה ולא תמצא בה תורה כי מן העליונים היא. אם אדם לא מרגיש את נפשו רוחו ונשמתו שהיא מן העליונים, לא יוכל להשיג את החכמה האמתית ולהתהלך בה. וגם איך יעלה את בני ישראל, אם המעלה הוא 'למטה ישכון'? אם הוא נמצא למטה בעצמו שפל, איך הוא יכול לעלות אותם ממצרים? צריך אדם שהוא משכמו ומעלה. אז זאת אומרת מוכרח שהוא יהיה אחד כזה בעל מעלה גדולה כזאת לא רק מצד היותו מושל בעצמו, אלא גם בדרך לימוד ורגילות כדי שיוכל לאזור אומץ וכוח להוביל את העם אחריו ולהוציא אותם מעבדות לחירות. כמובן שלא תהיה בו מידת החנף, כי רק אצל האנשים השפלים יש מידת החנפות. שהרי אם יעקוב אבינו קרא לעשו 'אדוני', אז נחתה עליו ביקורת כזו והפסד כזה של שמונה מלכים שקדמו. אז כל מי שמחניף לציבור כדי למצוא חן בעיניהם שיסתופפו בצלו, כי הוא נחמד להם, זה מידת שפלות! והסבא מקלם זכרונו לחיי העולם הבא כתב כי האריך הכתוב בתולדות משה קודם ששלח אותו ה' להציל את ישראל מיד פרעה, להודיע כי לא לחנם בחר בו להוציאם ממצרים ולתן על ידו את התורה, כי הייתה לו מדת 'נושא בעול' במידה גדולה. משה רבנו היה מיצר מאד לישראל 'נותן עיניו וליבו להיות מצר על ישראל' ויוצא ונושא בסבלותם. ומידה זו הייתה לו במידה גדולה. היא מהדברים שהתורה נקנית בהם. אחת מ- מ"ח דברים שהתורה נקנית בהם- 'נושא בעול'. ולהודיע גם כן כי משה התרגל מנעוריו במידה זו של 'נושא בעול' כדי ללכת בדרכיו יתברך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ישתבח ויתעלה שמו כל הזמן.. כל הזמן היה מרגיל את עצמו במידת 'נושא בעול' בצדק ובמשפט, באהבת האדם והבריות, ולהעמיד על דרך האמת את כל מי שסביביו. וזה שהוא התערב במקום שלכאורה לא נוגע לו: עברים ניצים, מצרי מכה עברי, בנות מדיין והרועים.. כל מקום שהוא נמצא הוא משליט סדר על פי האמת ונושא בעול ולא מתעלם ונותן עיניו ואת ליבו להיות מצר על ישראל ועוזב דרגון שלו ויוצא לראות בסבלותם למרות שהוא נסיך מצרי! אומר האבן עזרא שזה אפשר שהיה נצרך. למה? כי הוא אומר כי מי שהנפש שלו שפלה לא יכול להיות מנהיג. מי יוכל לעמוד בסוד ה'? 'אולי סבב ה' שיגדל משה בבית המלכות להיות נפשו על מדרגה העליונה בדרך הלימוד והרגילות'. כדי שיהיה עליון על אחרים ולא תהיה שפלה ורגילה להיות בבית עבדים. כי אדם כזה לא יוכל להנהיג את עם ישראל ולהוציאם לחירות. אם הוא בעצמו שפל איך יוכל.. אם נפשו למטה תשכון איך יוכל להעלות את ישראל ממצרים. אז זאת אומרת, אם רק אדם יודע את ערכו הרוחני, את ערך האדם שהוא בצלם אלוקים, את הערך שהוא בן של הקדוש ברוך הוא, את הערך שניתנה לו תורה שהיא כלי חמדה, אחרי שהוא יודע כל אלה.. והוא יודע מה ניתן להשיג על פי התורה והוא שומר על הצביון הזה ומתהלך בו ולא נצרך לאדם, אלא מחובר לקדוש ברוך הוא ישירות. לא מחניף ולא מכניע את עצמו כמו שאומר בשער הביטחון רבינו בחיי 'ולא חייב בטובת הודאתם...' וכו'. האדם הזה יכול להנהיג ולשלוט על אחרים על פי דרך התורה הקדושה. כיוון שאין נפשו שפלה בפני כל! זה לומדים מהקטע הזה שגדל דווקא משה רבנו בבית פרעה ולא בבית עמרם אביו. מה צריך..לא יותר טוב שיגדל בבית עמרם אביו? אבא שלו גדול הדור. יגדל אצלו. מה צריך לשלוח אותו לגדול אצל פרעה, המאוס הזה? אבל יש מעלה גדולה שמה. המעלה זה ללמוד טכסיסי מלכות, את המדרגה העליונה של שליטה ושלטון. ואז כשהאדם בא עם רוח כזו, מתוך בית כזה, הוא יכול לשלוט באחרים ולא תהיה נפשו שפלה להחניף להם ולהתכופף לפניהם ולהפסיד את האפשרות שהוא יוכל לגאול אותם ממצרים.

"רבי חנניא בן עקשיא אומר.....".

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת