טוען...

לבטיו של לוט | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 16.10.2013, שעה: 17:40

הורדת MP4 הורדת MP3


"ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן ויסע לוט מקדם", תניא רבי נהוראי אומר, אין לך אדם מתון בכל הכרכים יותר מסדומיים, שכן מצינו בלוט שחזר בכל ערי הככר ולא מצא מתונה כסדום, ויבחר לו לוט את כל ככר הירדן, ויסע לוט מקדם, ויפרדו איש מעל אחיו, הסיע עצמו מקדמונו של עולם, אמר אי אפשי לא באברהם ולא באלקיו.
כל הענין הזה של יציאת סדום מארצו והליכתו עם אברהם, אפשר לראות בזה נסיון קשה בדיוק כמו של אברהם "לך לך מארצך", גם הוא השאיר בארצו את קרוביו ועזב הכל ונמשך אחר אברהם, ומה גם שלא נצטווה. וכן ביאר הספורנו ז"ל, "וימות תרח בחרן", ולא השתדל להשיג מהש כיוונו להשיג בנסעם מאור כשדים, מה הם ניסו להשיג? הם ניסו להשיג הגעתם לכנען, ולא בא כלל אצל אברהם בהיותו בארץ כנען בקראו בשם ה', עם כל גדולת שמו אז, אברהם כבר התפרסם שמו בכל העולם ואבא שלו לא בא אפילו לכנען לראות אותו בשיא, כשהגיע אליו. והיפך זה עשה לוט זמן מה והמשיך עם אברהם, ולכן זכה הוא וזרעו בחלק ממתנות אברהם, ולא זכו לזה שאר צאצאי תרח הקרובים לאברהם, עד כאן לשון הספורנו.
ובכן כל התחברותו של לוט אל אברהם היא נושאת על עצמה אופי של התמסרות לרעיון הקדושה, ונכונות לנסיונות בהשתדלות להשגת האלוקות, וראוי הוא לוט לכאורה לשבח. אבל דא עקא, שההשתדלות מצידו של לוט היתה חולפת וזמנית, מתחילה לשעה ונפסקת ושוב מנצנצת, עד שהוברר שתפקיד של השגת האלוקות בדרכו ושיטתו של אברהם אבינו ע"ה ממנו והלאה מכל הבחינות.
והנה הגיעה שעת ההכרעה והפירוד, ולאו דוקא מצידו של לוט אלא גם מצידו של אברהם, כי נוכח שהנסיונות לא יהיו לו ללוט שלבים בעלייתו בקודש. הנסיונות זה שלבים בד"כ בעליה בקודש, אצל לוט זה לא יעבוד, אלא זה יהיה לו יסורים והתלבטות מרע לטוב, מטוב לרע ללא תועלת והישג, ודיבר איתו גלויות, "הפרד נא מעלי", איך אומרים באידיש, כליני. אמנם זעיר פה וזעיר שם משיג לוט עליה ומתרומם לשעה, אבל הירידות גורמות לו אכזבות מרות. הגשם העכור והישיגי האלוקות משמשים אצלו בערבוביה, ז"א הגשם העכור הכוונה לגשמיות העכורה, הגסה, חיפוש אחרי הגשמיות, היא גורמת לו לערבוביה עם ההישגים של האלוקות שמידי פעם הוא זוכה להם, ואז הוא ללא כל החלטה להכריע לצד הטוב ולהיאחז באור החיים, הוא לא מסוגל להכריע. ולוט זה, אחרי שנפרד מאברהם, היה הולך ובוכה הולך ומתייסר, כי מעט השגות שהשיג בהיותו בצוותא את אברהם, לא הרפו ממנו. ז"א אחרי שהוא נפרד מאברהם אז הוא לא שקט ולא שלו, היה לו בכי ויסורים, ממה? מאותן השגות שהוא כן השיג והם לא הרפו ממנו. ומידי פעם בפעם היה לו למזכיר עוון נפילתו, בכדי להשתחרר מהעינויים האלה חיפש לוט מפלט ומחסה, מקום מתון ושקט, שסערת ליבו ומאור פניו של אברהם תדעך ותשקוט כליל, וחיפש בכל ערי הככר ולא מצא עד הגיעו לסדום. סדום היתה עיר מתונה שאין דוגמתה, והסדומיים היו מתונים שאין דוגמתם. מתינותם של הסדומיים היא במובן המגונה והירוד ביותר, הם היו אבירי לב, לא רגישים לשום סבל וצער ומחשבה אנושית טהורה, אדישים וקרירים למראה רצח, וכל מעשה תועבה, אלה הסדומיים כבר כבשו את כל זיקי יצרם הטוב ואינם מתפתים ואינם מתבלבלים כלה אפילו למרדות בלב, אין להם תביעות מוסריות שצפות ועולות מידי פעם. אפילו בליבותיהם של הרחוקים מה' ותורתו, הללו כבר טמטמו ועקרו משורש ליבם כל מידה נכונה וכל ניצוץ של אמת. לא בכדי אומרים היום, אנחנו יורדים לסדום. כי כשמגיעים לסדום יורדים, ורק היורדים הולכים לסדום. ובהגיעו, כשהגיע לוט לאותה אוירה של סדום המתונה, שוויץ של ארץ ישראל דאז כי היא היתה עשירה מאד לאין שיעור, קיוה שכאן ימצא לו נופש ממצוקת נפשו. לסדום לא תגיע אליו עוד דמות דיוקנו לש אברהם, ככה קיוה, שכאן בסדום הוא הגיע אל המנוחה, ואברהם ואלקיו לא יפריעו את מנוחתו ושלות נפשו. אבל טעות גדולה טעה לוט, הוא לא ידע מהרשימות הקדושות שנרשמו בנפשו בהשפעת אברהם, אלה לא יעלמו ולא ירדו לטמיון עד נצח, זה חקוק בו לא יעזור. אלה יצירות שמימיות, ואפילו אם זעירות ביותר, לא יכולות להבטל כליל אפילו באוירה של סדום. וכעבור תקופה קצרה צפו ועלו ממעמקי נפשו הגעגועים הנוראים והעזים למעשה חסד, ולהכרת אלוקות שירש מאברהם. מתענה ומתייסר, ואינו יכול לקבל על עצמו מרוחם של אנשי סדום, קשה לו ההסתגלות הגמורה למנהגי המקום. וכיון שהכריזו אנשי סדום ואמרו, כל מי שהוא מחזיק בפת לחם עני ואביון יישרף באש, כל מי שנותן צדקה לעני יישרף באש, היה מתיירא לעשות ביום ועשה בלילה, אבל עשה, ועשה בלילה. כמו שכתוב בפרקי דרבי אליעזר כ"ה, ולבסוף היה צריך לברוח משם ושוב היה לו להמצא בצל כנפי אברהם המציל אותו, ומתעוררת השאלה, אם כן מה הרווחת אילות, מה הרווחת בכל שנות ההתלבטות כשנפרדת מאברהם ומאלקיו, הרי סוף סוף לא התמזגת עם השחיתות של סדום לגמרי, סוף סוף מוכרח היית לברוח מסדום הבוערת.
התורה מגלה לנו כאן את דמותו של לוט, זהו האדם הטועה השונה ופורש, יש הרבה לוטים. ואשר חשב שעוד מעט והוא יצליח להסתדר מחוץ לחיי התורה, הוא רק יצא לתקופה אחת ככה להירגע, לעשות קצת כסף ואח"כ הוא יחזור והוא ימצא כבר את המזיגה של מעט ריח תורה עם הרבה מחיי עולם הטבעי, והוא מפליג לחשוב שע"י הנהגה כזו גם יקדש שם שמים בדרכו וישפיע על כל בני האדם שייפגש עמם מרוח התורה והמוסר שבו, ועל ידי התערבותו עם אנשי העולם יפיח בהם רוח ונשמה מוסרית.
מה הסוף היה? שהוא נמחק ונדרס כאסקופה הנדרסת לרגלי החיים הזועפים והסוערים. ובמקום למשוך אליו בני אדם, הוא נמשך אחרי דעות ומעשי הוואי שלהם, בא ללמד ונמצא למד ומושפע מהם. ואחרי שהוא זוכר את תקופת תמימותו שהוא היה אז שלם בדרכו עדיין, הרי הוא מתלבט ומוכרח לברוח ולשוב למקומו הראשון, כי העולם הוא ים זועף ושוטף כל מידה יקרה, טוב יותר לא להפסיק ממשנתנו, מעיוננו, מאורח חיינו המוסרי, טוב יותר, כי אכזבות רבות ונכונות נועדות לבעל הנסיון וסופו כשלון והתלבטות, ובעל כרחו יצטרך לחזור לחיי התורה.
ואמרנו פה לפני מספר ימים שבא אחד לפני החפץ חיים שקיבל נדוניה גדולה, נדוניה גדולה, ואמר לחפץ חיים שהוא רוצה לצאת עכשיו עם הנדוניה קצת מלימוד התורה ולעשות קצת ככה לביתו איזה חבילה נאה, ואחרי זה הוא יחזור. וכיון שהוא היה למדן חשוב בראדין, אז החפץ חיים חס עליו ואמר לו, אתה רוצה את ברכתי, נכון? אז תשמע, אם אתה תצא עכשיו לעסקים ותפסיד את כל כספך, זה יהיה לך לברכה, כי אז תוכל לחזור מיד ללמוד תורה עוד שלא שכחת אותה ושעדיין היא באמתחתך ואז תוכל להיות ראש ישיבה, אבל יכול להיות שאתה תצא ובאמת תעשה הרבה כסף, אבל אחרי שנים שתחזור כבר לא תהיה בר אוריין ולא תהיה ראש ישיבה וכבר ישתכח תלמודך וכו' וכו' ותשאר חנווני, לכן אני מברך אותך שתפסיד את ממונך. ואכן הוא יצא והעסקה הראשונה הוא הפסיד את הכל וחזר ונהיה ראש ישיבה מצליח וגדול, וככה הוא זכה. אתם שומעים? אל תתאווה לשולחנם של המלכים, ששולחנך גדול משולחנם, מה אתה צריך שולחן של מלכים? מה חסר בשולחן של תורה? הרי בשלשה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה כתר כהונה וכתר מלכות, כתר מלכות ניתן לדוד המלך ולזרעו אחריו, כתר כהונה ניתן לאהרן ולבניו אחריו, וכתר תורה מונח בקרן זוית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול, וכתר תורה גדול מהם. "בי מלכים ימלוכו", "בי שרים ישורו", בתורה זוכים לכל. אז מה אתה מתאווה לשולחנם של המלכים?
אבל מה לעשות, העולם זה העלם ולוט זה קללה - ארור, ומי שנדבק בו הארור קשה לו לברוח מזה, קשה לו, צריך בסוף אברהם שימלט אותו מן השריפה. אבל לא לכל אחד יש את אברהם שימלט אותו מן השריפה, לכן הרבה נשרפו בסדום, היה רק אחד שהיה לו יחסים קרובים מאד וקרבת משפחה עם אברהם אז הוא הציל אותו, אפילו אשתו לא ניצלה, כי הוא לא שמעה. מלאך אומר לה לא להביט אחורה, ואז אם מלאך אומר, אז מה אם הוא אומר, אבל היא רוצה לראות, "ותהי לנציב מלח". זה הבעיה, שאנשים חושבים שהם חכמים יותר מהקב"ה, יותר מהתורה, יותר מאברהם, יותר מכולם, כי יש להם מלך כסיל וזקן ששולט עליהם, קוראםי לו יצר הרע, והוא יושב על מפתחי הלב ומנגן להם מנגינות של דמיון מה יהיה להם אם יצאו לחיי הנופש, לעיר המכונה סדום.
רבי חנניה בן עקשיא אומר...

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 02.06 15:24

  רציתי להודות לרב על הברכות שנתת לי השמיעה באוזן חזרה והיתה לי הצלחה גדולה בעבודה החדשה הרבה הרבה תודה והשם ימלא כל משאלות ליבך לטובה ...אמן..

 • 28.05 15:01

  רבנו היקר והקדוש והחשוב מכל ,בוקר טוב . שוב אני כותבת לך ,ושוב מודה לך מתוך אלפי התודות שכתבתי לך עד היום . בסוף ההרצאה באילת  שהבן שלי היה על הידיים שלי וביקשתי ממך ברכה, שהדיבור שלו ישתפר ,הסתכלת עליו וברכת אותו , דוד שלמה בן 5 מדבר ,אבל לא כמו בן 5 ,והבוקר התעוררנו  לקחתי אותו לעשות נטילת ידיים והילד בירך על נטילת ידיים לבד ,התחלתי לצעוק משמחה ואמר לי אמא את שמחה .. ממש נס משמיים ,ברכה אחת שלך שווה כמו אלף ברכות ,!!!נס גלוי  ממש .!!!

 • 10.05 00:48

  שלום כבוד הרב ממש לפני כמה דקות יצאנו מרשב"י זיע"א ועצר אותנו שוטר שהתעקש לתת לנהג דוח ישבתי מאחורי הנהג כשראיתי שהוא מתעקש לתת דוח ביקשתי שבזכות רשב"י יעזוב אותנו אפילו בלי אזהרה יצאתי לדבר עם השוטר בתוך הדברים שאל לפתע מי הרב שלך עניתי בגאוה הרב אמנון יצחק לפתע השיחה הוסטה מהדוח לעל הרב ואמר אני דרוזי ושומע את הרב אמנון כל הזמן כבר הרבה זמן זה הרב שמדבר לעניין מדבר עמוק בלי פשרות וכו ובסביבתי עוד הרבה דרוזים שומעים את הרב, אמר ששמע את הרב עונה על שאלות באמונה לחילונים (ואף ציטט חלק) יודע מהנושא של הבשר ועוד וגם אמר שהוא השפיע על חברים שלו יהודים לשמוע את הרב שהתחילו להשים ציצית ולהתחזק בקיצור שלח אותנו הבית אפילו בלי אזהרה ואמר שנגיד לרב שלא קיבלנו דוח בזכות שהוא אוהב את הרב ושמח שאנחנו תלמידים שלו תודה רבה לכבוד הרב אוהבים מאוד ❤ ושמחים לראות שיש אנשים שעוד מבחינים לראות מי הוא איש אמת

 • 08.05 13:14

  כבוד הרב שלום, לפני כשבוע פניתי אליך לברכה שתברך אותי לקבל אישור לעבור ממקום עבודתי ורשמתי שתברך אותי שעוד השבוע אקבל אישור והיום קיבלתי,תוך שבוע.ברוך ה'. תודה רבה הרב הברכות שלך חזקות !! שה' יברך אותך לאריכות ימים בריאות, שמחה, הצלחה, ונחת🙏🏻

 • 05.05 14:10

  כבוד הרב, תודה רבה על הברכה ברוך השם הגענו לשלום. פגשתי יהודי אחד חסיד במטוס אמרתי לו שאני תלמיד של הרב אמנון ואז הוא סיפר לי שאבא שלו לפני כ 40 שנה היה חילוני גמור והיה בהרצאה של הרב , והרב קרא לו ושאל אותו שאלה עם הבונבוניירהה... (השאלה המפורסמת) אותו רגע הוא חזר בתשובה והתחיל להחזיר בתשובה את כל המשפחה שלו, והחזיר את ההורים האחים דודים בני דודים ועוד.. והבן שלו שדיבר איתי פה מחזיק כולל חצות מעל 50 אברכים. ואמר לי בהתרגשות כל זה של הרב אמנון !!! וכל המשפחה והדודים זה שהם חרדים היום זה בזכות הרב אמנון יצחק, ואפילו הרב אמנון לא יודע איזה עולם הבא יש לו!!! ואחרי כשעה ניגש אלי עוד חסיד מבוגר ראה שאני לומד ושאל איזה ספר והראתי לו וראה מדבקה של שופר בפנים ואחרי זה שאל איפה אני מתפלל אמרתי לו בבית כנסת של הרב אמנון יצחק אמר לי טוב מאוד טוב מאוד אני שומע את הקלטות שלו כל הזמן.

 • 03.05 14:16

  רבי ומורי, אני רוצה לשתף את כבודו, בישועה שקרתה לי ברוך השם היום. אז ככה: אני בשנה שעברה התפניתי לבית חולים בעקבות גירודים חזקים בשתי הרגלים עד זוב דם הייתי מגרד! ולא הייתה הבנה נכונה בין הרופאת משפחה שלי לביני, בסופו של דבר, זה הגיע למצב שבית חולים רוצים לתבוע אותי בהוצל"פ כי באתי בלי הפנייה, הגשתי ערעור על זה, ודחו אותו! אמרתי לעצמי: "אם זה מה שהשם גזר אני מקבל באהבה" ואמרתי מזמור לתודה! והיום התקשרה אלי זו שאחראית על התביעות של הבית חולים, ובשורה בפיה שאחרי מאמצים וכו.. היא הצליחה לשכנע את הבית חולים לוותר על החוב!!! אני מודה לרב שמלמד אותנו שהכל לטובה !!!

 • 03.05 00:09

  ישתבח שמו של מלך מלכי המלכים שזיכה אותנו לחסות בצילו של כבוד הרב ביקשתי את ברכת הרב למציאת דירה קרובה וזולה אחרי שחיפשנו במשך חודשים רבים ולא מצאנו והנה עברו מספר דקות ועלתה לפירסום דירה שמתאימה לצרכינו בקרבת מקום ובמחיר טוב אשרינו שזכינו ויהי רצון שנזכה שינהיג אותנו הרב וישפיע עלינו שפע ברכות ברוחניות ובגשמיות עד ביאת גואל צדק במהרה אמן

 • 01.05 14:48

  ברצוני לפרסם סיפור ישועה , לפני קצת יותר משנה נולד לנו בן , במהלך ההריון אמרו לנו שיש סיכון ללדת תינוק עם תסמונת דאון , לאחר הלידה הגיעה רופאת ילדים ואמרה שהילד נראה ילד "מיוחד" , וקראה לרופאה המומחית במחלקה , לאחר שבדקה והסתכלה אמרה לתינוק יש סימנים מובהקים של תסמונת , בעלי באותו רגע חייג ליוחאי משופר וסיפר לו ואמר תעשה נציב יום וביקשנו גם שהרב יתן שם לילד , הרב עשה נציב יום לרפואתו וברך שהרופאים יצאו בדאים ונתן לו שם יוסף . וברוך השם הילד גודל כילד רגיל הלכנו לרופא ילדים במהלך החודשים ואמר כי אין שום סימן מדאיג התינוק מתפתח רגיל . ברוך השם , אין עוד מלבדו ". תודה רבה לרב אמנון . מחכים לספר ישועה נוספת בע"ה , על ברכה שהרב נתן השבוע לילדה הגדולה שלנו, לזיווג הגון .

 • 27.04 15:47

  לכבוד מורי ורבי ועטרת ראשי הרב אמנון יצחק שליט״א השבח והודיה לבורא יתברך שזכיתי להתברך מפיך הקדוש השומר אמונים העומד בפרץ על כבודה של תורתנו הקדושה איש האלוקים צדיק האמת שאתה גוזר והשם יתברך מקיים , לפני פחות משבועיים זכתי בחסדי השם יתברך להתברך מפיך הקדוש מורי ורבי אין שום הסבר ואין שום עצה להסביר את איך הברכה שלך ממש רוקמת עור וגידים וכבר זכיתי לישועות שאין להם הסבר לשום שכל אלא רק צדיק גוזר והשם יתברך מקיים . מורי ורבי אמרת לי ללמוד שעתיים ביום תורה בתענית דיבור ולגדל זקן והרב בירך אותי שהשם יושיע אותי מכול המצוקות ואני ממש רוצה להעיד שעוד לא חלפו שבועים וכבר זכיתי למתיקות בתורה בלימוד לבריאות הנפש והגוף .וזכיתי להחזיר חובות שעד לפני ברכת הרב הייתי נזקק לבריות בכל הענינים . והיום ממש אני זוכה לראות בחוש איך השם יתברך ממש מסדר את הדברים אחד לאחד בדיוק כמו שמורי ורבי גזר . אין לי מספיק מילים או תודות לומר לך מורי ורבי אני אוהב אותך כל כך אני כל כך רוצה להגיד לך תודה אבל אין השגה בך כלל אז מורי ורבי תודה תודה תודה תודה .אין סוף תודות על כל הברכות הישועות השמחה והאהבה שאתה נותן לנו אשרינו שזכינו להיות בדור של רבנו תודה אין סופית לך מורי ורבי על כל האהבה שלך אלינו אמן ואזכה להיות מבין יושבי בית מדרשך ברק אברהם לוי

 • 18.04 19:09

  בס"ד שלום וברכה לאדוננו ומורנו גדול הדור כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א. אנחנו שרון ונטלי אילן מכפר סבא. לאחר הרבה זמן שציפינו להריון נוסף נקלטנו להריון ובחודש השני להריון בתחילת אדר א' שנה שעברה התגלה דופק חלש אצל העובר. יצרנו קשר עם מערכת שופר וכיוון אותנו רבי יוחאי כהן. ביקש ממני (שרון) ללמוד תורה ולקבל תעניות. (שעתיים לימוד תורה ותענית ב' , ה' למשך שלושה חודשים ×2= חצי שנה). אומנם לאחר מספר ימים העובר נפל ולא ראו דופק. אין לנו חס ושלום שום טענה כלפי שמייה ומודים אנו כל רגע ורגע על מה שהקב"ה זיכנו. עדכנתי את רבי יוחאי והוא אמר לי להמשיך וכך עשינו. עם לב כואב ודמעות בעיניים המשכנו. לאחר 3 חודשים, השם ברוך הוא זיכנו שוב לפרי בטן. ברוך השם ישתבח שמו ילדנו בן זכר ב ט"ז באדר השנה ואדוננו כבוד הרב הסכים להיות הסנדק שלו לאחר 8 ימים. אנו רוצים להודות לך מקרב לב על כל הטוב שהקב"ה זיכנו בזכותך כבוד הרב. לא מדובר רק בזה. אנו לא בוחרים יותר בממשלה, אנו לא מחוסנים ואנחנו אוכלים בשר כשר של הקהילה הקדושה. עם זאת אנו רוצים לפרסם את הברכה שבירך כבוד הרב. כאשר נכנסנו לחודש תשיעי בהריון הגעתי ב"ה לקבל ברכה ללידה קלה (אשתי נטלי שתחיה לאחר הוצאת גידול מהמוח עם השלכות..) וגם ולבקש מאדוננו כבוד הרבה שיסכים להיות הסנדק של בנינו שייוולד וב"ה ותודה לאל אדוננו כבוד הרב הסכים להיות הסנדק וגם בירך ללידה קלה ואכן כך היה. מהרגע שהגענו לבית חולים ועד לרגע שנכנסנו הביתה עם הרך הנולד עברו פחות מ 12 שעות. ועל זאת שוב תודה רבה אדוננו כבוד הרב. כמו כן ברצוננו לפרסם את טוב הלב של רבי יוחאי כהן והקהילה הקדושה "קהילת פז". אנו משפחה מעוטי יכולת ואין לנו הכנסה מרובה וב"ה ותודה לאל על מה שיש לנו. התקשינו לארגן את סעודת המצווה לאחר הברית ושוב רבי יוחאי כהן נרתם לעזרה ואמר שאשתו הרבנית מתנדבת בהכנת סלטים ועוד אנשים מהקהילה מתנדבים בהכנת סלטים וב"ה הייתה לנו סעודת מצווה נהדרת וטעימה. יהיה רצון מאת השם יתברך שיברך בכל הברכות הכתובות בתורה בסימן טוב ומזל טוב ומכל טוב בבריאות שלמה ואיתנה ואריכות ימים בטוב בטוב ובנעימים בשמחה ובששון את אדוננו כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א ורבי יוחאי כהן וחבורתו שעמלו בשבילינו וכל קהילת פז הקדושה אמן ואמן.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים