טוען...

שחיטות וטריפות - בדיקות סכינים | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 11.05.2015, שעה: 09:47

הורדת MP4 הורדת MP3


בספר תשובות והנהגות לרב הגאון הרב משה שטרנבוך שליט"א, ראב"ד העדה החרדית בירושלים, בחלק יורה דעה בנושא שחיטה וטריפות סימן רל"ט, הנושא בדיקת סכינים. נראה להעיר לגבי בדיקת סכינים שהיום נוהגים בכל השחיטות אף המהודרות שבזמן שבודק הסכין בציפורן לאחר שחיטה, אם רואה הוא שהסכין אינו חלק מביא סמרטוט ומעביר הסכין עליו או מנגב בבגדו. ואם נעשה חלק ממש מכשיר הסכין, שטוענים שזהו רק וויש, דהיינו ניגוב שמנגב מה שנדבק על הסכין, אבל אינו מתקן פגימה כלל, ואין בזה שום חשש וכשר גם למהדרין.

והנה כן נהגו השוחטים בדורות הקודמים, מיהו, בחכמת אדם כלל ג' אות י"א מביא מנהג זה בצווח שזהו נבלה ממש, החכמת אדם לא מתיר לנגב הסכין, לא בסמרטוט ולא בבגדו, ומוכיח שהשפשוף מתקן פגימה דקה כהשחזת הסכין, וביטל המנהג. אז מה שנוהגים אפילו בשחיטות מהודרות היום, שאם רואים שהסכין אינו חלק מביאים סמרטוט ומנגבים או בבגד, ועל ידי זה זה נעשה חלק ממש ומכשירים כך את הסכין כי טועים שזה רק וויש שמנגב את הסכין אבל לא מתקן את הפגימה, כך הם אומרים, אז רק השאלה איך מה שלא היה חלק הפך להיות חלק, הרי כתוב פה שהוא ראה שהסכין אינו חלק ומביא סמרטוט אז זה נהיה חלק ממש, ואין חשש בזה, הם אומרים, וזה כשר למהדרין. אז הוא אומר שחכמת אדם מביא מנהג זה של השוחטים שנהגו כך וצווח שזה נבלה ממש. ומוכיח שהשפשוף מתקן פגימה דקה כהשחזת הסכין וביטל המנהג.

ועיין בדרכי תשובה בסימן י"ח סעיף קטן ג', שמביא עוד הרבה פ וסקי םשפוסלים בכך, אז נא לתוח את הדרכי תשובה ולראות מי הם הפוסקים וכמה הפוסקים שפוסלים בכך, שלא לנגב. ומסיים בתוכחה מגולה לשוחטים בזמננו שהמציאו בדיקה זו מליבם וטועים שאי אפשר להכשיר שום בהמה אלא אם ישפשף הסכין על ידו, כי כמעט בכל ש חיטה מתקלקל מעט, ז"א השוחטים מודים שבלי השפשוף, בלי תיקון הסכין ע"י השפשוף לא ימצא שאפשר יהיה להכשיר שום בהמה, למה כי כמעט בכל שחיטה מתקלקל מעט, ומסיק שטענה זו אינה, אלא צריך להעמיד הסכין על תכונתו כדבעי, כראוי, ולא ישחט בבהלה וחפזון, רק מוך מתון, במתינות, ועל ידי זה לא יתקלקל הסכין, עיין שם היטב. אז הם אומרים שאם שוחטים אי אפשר שהסכין היא לא תתקלקל מעט, אבל הוא אומר לא נכון, אם תשחט לא בבהילות במהירות ובחפזון, ותשחט מתון, לא יתקלקל הסכין, כמו שאנחנו מקפידים בשחיטה שאנחנו עושים, שכמו שעולים עם הסכין כך אחרי השחיטות ירודת הסכין, ואם לא - לא לוקחים. לא רוצים שאלה על הסכין אפילו, ולא רוצים תיקונים ולא שום דבר.

וכן באורחות רבינו, בחלק ג' עמוד ס"ח, כתב שרבינו החזון איש זצ"ל הורה לאסור לנגב הסכין, והקפיד בזה מאד, ובאמת הרבה מגדולי הרבנים והאדמו"רים לא אכלו בשר, אלא אם כן בדקו בעצמם לאחר שחיטה שהסכין חלק. ולא הסכימו בשום אופן לשפשף בסמרטוט, תן לי בבקשה את הסכין, מיד אחרי השחיטה, בלי לנגב. ומה שמצאו על פי זה הכריעו. אבל השוחטים חלקו על זה, הא, השוחטים מאן דאמר, חלקו על זה, ונהגו להכשיר הסכין שלאחר השפשוף נמצא חלק, אפילו שאחרי שפשוף נמצא חלק מה שלא היה קודם, נהגו השוחטים להכשיר סכין כזאת. ובסופו של דבר נצחו השוחטים. ומקובל היום כמנהג השוחטים, שאין בזה שום חשש ונוהגים כן בכל השחיטות המהודרות, וככה זה עובר צ'רינק צ'רינק צ'רנק. והנה טענת השוחטים שרואים להדיא שהמציאות היא שכשיש באמת פגימה אין השפושף מתקן הפגימה כלל. הם אומרים שאם יש פגימה ממש אז השפשוף לא מתקן את הפגימה כלל, ואדרבא, ע"י השפשוף מרגישים הפגימה יותר. אז מה הם מודים למעשה, שאת מקום הפגימה אי אפשר לתקן, כי אם יש חריץ אז זה לא יכול למלא את החריץ, אבל זה מבליט אותו יותר, משמע שאת שאר המקומות בסכין זה אדרבא השביח יותר, כי זה מבליט יותר את הפגימה, ואדרבא ע"י השפשוף מרגיש הפגימה ביותר וזהו מציאות שאי אפשר להכחיש. ועל כרחך שאם עבר בשפשוף דהיינו מה שהרגשנו קודם זה עבר בשפשוף ע"י הסמרטוט מוכח שזה היה רק לכלוך. זהו, זה מסקנת השוחטים.

אמנם, אומר הרב משה שטרנבוך, נראה לעניות דעתי דכל זה נכון לשיטת השולחן ערוך ורוב הפוסקים דפגימה היינו כפשוטו, והיינו כשאוגרת, מזה אוגרת - אוספת לתוכה, אתה מעביר את הציפורן והיא נאספת למקום הפגימה, יש עוקץ ותיק מרגישים שזה נאסף לשם כביכול. אבל כמה זה כשאוגרת? כשאורגת כל שהוא אפילו חוט השערה פסול, זה טריפה. אבל הרא"ה והגר"א זצ"ל מחמירים עוד יותר מהשו"ע ושאר הפוסקים, שאפילו שאין פגימה ממש, מכל מקום אם נרגש שאינו חלק פסול, והיינו כעין סכין משומש שאפילו שאין בו פגימה ממש מכל מקום נרגש שאינו חלק. אין פגימה אוגרת אבל מרגישים שזה לא סכין חד חלק, זה כמו משומש, ואפילו שאין פגימה ממש מכל מקום נרגש אינו חלק - זה טריפה לפי הגאון והרא"ה. ונראה שטעמם, מה טעמם? דסבירא להוא שכך הוא הלכה למשה מסיני, ז"א כמו שעולה סכין ככה היא צריכה לרדת אחרי שחיטה בשביל שיהיה כשר למהדרין, ולדידי כנראה ראוי להחמיר שלא יועיל לשפשף, שכנראה אף שבאמת פגימה ממש לא עובר בשפשוף, אבל ההרגשה עובר בשפשוף וחוזר להיות חלק, כמו שאמרנו בהתחלה, אז גם אם נאמר כמו השוחטים שפגימה לא עוברת בשופשוף, אבל הרגשה כן עוברת בשפשוף אז זה לא מועיל לכן הם לא מתירים שפשוף.

ולכן אם לאחר שטיפת הסכין במים הורגש שאינו חלק, בלי פגימה, ראוי לפסול לדעת הגר"א והרא"ה.

לפנים בישראל, אומר הרב הגאון הרב משה שטרנבוך, ולפנים בישראל שכל אחד קנה עוף לעצמו והביאו לשוחט, היה השוחט בודק הסכין לאחר שחיטת כל עוף, ככה הדין, הרמב"ם והשו"ע שאחרי כל עוף או בהמה צריך בדיקת הסכין, אז היה השוחט בודק הסכין לאחר שחיטת כל עוף במתינות, בישוב הדעת, היו שהחמירו לפסול הסכין אם נרגש שאינו חלק אפילו אם עבר לאחר מכן בסמרטוט דהיינו שעבר ההרגש על ידי הסמרטוט, היו החמירו לפסול, וכדעת הרא"ה והגר"א, אבל היום ששוחטים לציבור כל יום אלפי עופות, אין זמן לבדוק הסכין אחרי שחיטת כל עוף, ובודקים הסכין רק אחר שחיטת מספר מסויים של עופות, על כן מצוי שמשחיטת כמה עופות הסכין אינו חלק, וצריך לחזור ולהחליקו בשפשוף, ולכן נתקבל כדעת רוב הפוסקים שרק פגימה כפשוטו פוסלת, ומכשירין בשפשוף כנזכר לעניות דעתי.

ויש מקומות שהשוחט אינו בודק הסכין קודם השחיטה, אלא יש אחד שממונה לבדוק את הסכינים ומוסרם לשוחט, ולעניות דעתי לכתחילה ראוי לתקן שבתחילה השוחט יבדוק היטב בעצמו,  ולאחר מכן ימסור לשוחט אחר או לרב לבדוק אחריו, כמובן ששניהם בקיאים, ועל פי שני עדים יקום דבר. בעל ההפלאה זצ"ל בפרנקפורט כחיובא, שזה חיוב שיהיו שני בודקים כדי שיהיה על פי שני עדים. והובא בפתחי עדים סימן א' סעיף קטן ט"ו, וזהו מנהג ותיקין, וכן הראוני שבדעת תורה למהרש"ם יורה דעה סימן י"ח אות ל"ו כתב שהעיד לפניו רב אחד שראה קלף ישן ועליו חתומים מאה רבנים, ובראשם הבית יוסף שתיקנו שיבדקו תמיד שני שוחטים ובודקים את הסכין ואת הריאה, וכן מביא בכף החיים ס"ק כ"ח מפרי אדמה שכן הסכימו בזמנו כל חכמי ירושלים. עד כאן התשובה. אז רואים שיש לדון עוד לפני הבדיקה מה זה הרגש, מה זה שינוי טעם, מה זה פגימה, מה זה תיק, מה זה כל הדברים והמושגים שלזה יש שיעור מיוחד, ביום שלישי הבא בשעה שמונה בערב בבית מדרש קהילות פז, על ידי הרב הגאון הרב שלום רוט מפוניבז', שיבוא ויסביר את הסוגיה הזאת של הסכינים, ואנחנו מזמינים אברכים שלומדים חולין ולומדים את הנושאים האלה של השחיטה ובפרט הסכינים, או שיכינו את עצמם לחומר הזה ויגיעו לכאן מוכנים ומי שיש לו קושיות אדרבא, ואם יש לו עוד תירוצים נפלא מאד, ויהיה פה דיון פורה בהלכה. אבל לא להתחמק מלבוא ולהגיד אח"כ לא מה פתאום זה, כל מי שיש לו מה להגיד בין שוחטים מובהקים, בין בודקי סכינים, בין רבני משחטות, בין ראשי כשרויות, כל מי שמעוניין לבוא ולהתמודד כי הרב שלום כהן אומר שהיום מכשירים סכינים שלמעשה אני לא רוצה לומר לכם מה קורה. תשמעו מפיו, ולכן אנחנו לא סומכים היום על שום כשרות בענין הסכינים ועושים לבד ברמה הגבוהה שכמו שעולים עם הסכין ככה יורדים עם הסכין, ואם לא - לא לוקחים בכלל את העופות, שיעברו איך שהם רוצים בתור חלק, בתור חלקלק, בתור כשר, בתור מה שהם רוצים, אבל אנחנו באמת רוצים מהדרין, מהדרין מן המהדרין בלי שום ספק בשום סכין, ופה זה עוד חידוש שאפילו השפשוף בסמרטוט זה כבר בעיה. ויש לנו את הבית יוסף עם מאה פוסקים שאמרו שצריכים שני בודקים, וצריך עדים, יש מי שאוסרים אפילו אם זה לא אוגרת ממש, ואם זה אוגרת על זה אנחנו נדון, מה זה אוגרת, לשיטת הבית יוסף, השו"ע ואחרים, ואז נראה מי צודק, מה שהשוחטים החליטו או מה שההלכה מחליטה, והכל מתוך ספרים. אז ציבור האברכים היראים והרציניים מוזמנים לבוא, לשמוע, להגיב להתעמת וכו'. בעזרת ה' ממתינים לכם, אם לא תבואו לא יהיה לכם תירוץ שאה בה, מה, בואו להתמודד.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת