טוען...

בני ברק - בני ברק - בית הכנסת קהילות פז - 17.09.2017

 ביה"כ קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 17.09.2017

הורדת MP4 הורדת MP3


 

ערב טוב, בעזרת ה' נעשה ונצליח וה' עלינו ברחמיו ירויח.

הערב יהיה לעילוי נשמת שמואל בן סעדיה, מנוחתו עדן. הצלחה מרובה, חתימה טובה ובריאות איתנה לכל מלי דמיטב לכל מי שכתוב כאן, ולרפואת דן בן ראזל. הערב יהיה גם לעילוי נשמת הורי וחמי, מנוחתם עדן.

ידוע סיפור באותו רב שירד ברא השנה לפני התיבה ואמר בסילודין: "המלך" והתעלף. בקושי הצליחו לעורר אותו, שלו אותו מה קרה? וסיפר שאותו רגע שאמר "המלך" נזכר בסיפור בגמרא בגיטין נו, כאשר ראה רבן יוחנן בן זכאי שהרומאים עומדים להחריב את בית המקדש וידע מהכתוב שיפול ביד מלך, יצא מירושלים ובא לפני המצביע הרומאי. אמר לו: "שלום עליך מלך". ענה לו :"אתה חייב מיתה פעמיים. ראשית, איני מלך. ומי שמכתיר מלך תחת הקיבר דינו כמורד במלכות, אז לכן אתה חייב מיתה". ועל כך הוא ענה לו שעל פי הפסוקים: "אז אין לבנון נופל אלא ביד אדיר", ואדיר זה מלך. אז לכן הוא עמד על כך שהוא מלך. ואכן תוך כדי דיבור, הכתירו אותו, את המצביא, כשר. תוך כדי דיבור. ממש. הקיסר מת והשליח הגיע מרומא והכתירו אותו להיות הקיסר. אז זה דבר ראשון הציל אותו ממוות. אבל דבר שני, אמר לו אם אני מלך, אז עד עכשיו למה לא באת אליי? הוא בא לבקש תנאי כניעה לכל אלה שהם נצורים בתוך ירושלים. והוא יצא החוצה לבקש ממנו, שיאפשר הצלה של כמה. אז הוא אמר לו: "אם אני מלך למה לא באת עד עכשיו?". כי המצור ארך שלוש נשים. היכן הייתה עד כה.

וכפי שאמר יפתח לזקני גלעד: "הלא אתם שנאתים אותי ותגרשוני בבית אבי ומדוע באתם אליי עתה כאשר צר להם". עכשיו אתם באים? שאתם נתקעים במלחמה ולא יודעים מה לעשות? ושאותו רב שהתחלנו לספר עליו שהתעלף שאמר "המלך", הוא שמע כביכול את הקב"ה עונה לו, אחרי הקריאה "מלך", "מאחר שאני מלך מדוע לא באת עד עתה". היה לך חודש חשון, כסלו, טבת, שבט, אדר, ניסן, אייר, סיון, תמוז, אב, עכשיו רק באלול אתה מגיע? עכשיו באלול אתה מגיע? והלוואי שזה היה באלול, יש כאלה שעד עכשיו לא הגיעו.

את הנעשה אין להשיב, עדיף מאחור מאשר לעולם לא. וכשם שרבן יוחנן בן זכאי ענהו שהבריונים , הבריונים, הם לא נתנו לי לבוא לפני כן. אני הייתי צריך לעשות תחבולה לצאת משם כמו מת, בתוך ארון, וככה בריחו אותי החוצה, הם עומדים בשער לא נותנים לאף אחד לצאת. אז לכן הם לא נתנו לי. נו, אולי אנחנו נוכל להתנצל ולומר שגם אנחנו יצר הרע, הבריון, לא הניח לנו עד עתה להשתחרר. נגיד.

אך זאת נשאל מה אפשר עוד בשלושה ימים לתקן מה שעיוותנו במשך שנה שלמה? מה אפשר כבר לתקן? שנה שלמה אספנו עבירות וחסרון במצוות וזלזול, בלי יראת שמים,שנה שעברה עברה לה בסבבה. נו?

נסביר איך אפשר לתקן: הרב מפונוביז', זצ"ל, סיפר שהחפץ חיים שאל אותו: "תועבת ה' כל גבה לב", כל אדם שיש בו גסות הרוח, בעל גאוה, אומר הקב"ה אני והוא לא יכולים לדור בעולם כאחד, שנאמר: "גבה עיניים ורחב לבב אותו לא אוכל". לא יכולים לגור במחיצה אחת. וזה לא מובן. אין הגאוה עבירה מן התורה, מלבד דעת הסמ"ג במצוה לא תעשה סד, אף אחד לא אומר שזה עבירה מן התורה. זו מידה פסולה, גרועה, הכל, אבל לא כתוב שהיא בתרי"ג מצות עבירה. למעט הסמ"ג.

מכל מקום, יש עבירות חמורות יותר, ובכל אופן מה נאמר? "אני וה' השוכן איתם בתוך טומאותם". זאת אומרת שהקב"ה כביכול, בלית ברירה, מסכים לשכון איתנו בתוך הטומאה. אז אף על פי שהם טמאים, שכינה בינהם. וגם נאמר בתהילים: "והבטוח בה' חסד יסובבנו". אפילו רשע ובוטח בה', חסד יסובבנו. זהו שאמרו בגמרא בברכות סג: " גנבא אפום מחתרתא רחמנא קרי". גנב משווע לבורא שלא יתפס בשעת גנבתו. הוא בוטח בה', מבקש מהקב"ה "תעשה טובה שלא יתפסו אותי". ויש לו למי לשווע, כי ה' עמו. איך ה' עמו? "הבטוח בה' חסד יסובבנו".

אז הפונוביז' שומע את השאלה של החפץ חיים והוא מחכה לתשובה. זאת אומרת, הקב"ה אומר "תועבת ה' כל גב לב", פירושו של דבר שהוא מתעב את בעל הגאוה ואיתו הוא לא יכול לדור במחיצה אחת, ולעומת בעבירות יותר חמורות כתוב שהוא שוכן תוכו ואפילו יש סיוע לגנבים. אז עם כולם הוא שרוי רק עם הגאה לא?

המשיך החץ חיים: למה הקב"ה נמצא עם כולם ועם הגאה לא? בגלל שכולם יש להם לשוב בתשובה. מי שעדיין יש סיכוי שהוא ישוב בתשובה, הקב"ה נמצא עמו. יגיע הרגע, הם יפקחו עיניים, ישיטו לב, יבינו ויחזרו לדרך הישר. אבל מי שמתגאה הרי אדם זה הוא שוטה שאין כדוגמתו!  אדם כזה טיפש מטופש! אין כמוהו!

למה? אומר הרמב"ם: "דע וראה כי המתגאה בלבו על הבריות מורד הוא במלכות שמים, כי מתפאר הוא בלבשו מלכות שמים, שנאמר: 'ה' מלך גאות לבש'. מה מלבוש של הקב"ה? גאות." זה המלבוש. ומי שלובש מלכות של מלך, אפילו בשר ודם, חייב מיתה. אסור ללבוש לבוש של מלך. זה מורד במלכות.  אז זאת אומרת, הטיפש הזה, בעל הגאוה, מתגאה. מה זה מתגאה? זה מלבוש של הקב"ה. כי ה' גאות לבש.

וגם אם נחשוב במה יתגאה האדם, אם בעושר, ה' מוריש ומעשיר, בין רגע. נדנד. היום למטה, מחר למעלה, מחר למעלה, מחרתיים למעלה. מוריש ומעשיר. כמוש אנחנו שומעים כל יום. במה עוד יתגאה? בכבוד? הכבוד לאלוקים הוא, שנאמר: "העושר והכבוד מלפנייך". אז איך מתפאר לכבוד קונו? מה יש לו עוד להתגאות, בחוכמה? "מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח". ברגע הקב"ה משבש דעתו של אדם ובזה נגמר.

מיסטר טראמפ, נשיא ארה"ב, הוא מאוד "חובלי". למה? הוא מתפלסף, משחרר מילים בלי הבחנה ולא עומד בהם. הוא אמר שאם הוא עוד פעם, הקינג קונג, ישלח עוד טיל, אז הוא נתן הוראה לכל מערכות הטילים שלו, שהם יורידו את הטיל. וההוא שלח, ואיפה אתה?ישנת בשמירה. שום דבר. ואם הוא ישלח עוד פעם, זהו! זה כבר יעלה לו ביוקר, קוריאה תבער, אני יכול רק להצטער על האזרחים המסכנים שישרפו... הכל חריט! שום דבר! עכשיו הוא עוד שוקל, אז היום הוא העליב אותו, אמר לו "האיש עם הטילים". האיש עם הטילים. יופי! התחלתם בדיחות כאילו, אתה לא יכול עליו, אתה מתבדח, הא? עדו פעם הוא אמר שהוא לא ייתן לאירנים והחזבאללה לצלוח את הפרט, גם אם הרוסים יעזרו להם, הוא יפציץ את כל השיריות. רוסיה צפצפה עליו, פרסה דוברות, קשרים, רכבים אפמביים 11:23 וצלחו את הפרט. ושיירות, שיירות של אירנים, חזבאללה צולחים. עברו כבר, גמרנו! שום דבר לא עשה למרות האיום החד משמעי שלא יתן והוא ... אני חושב שאם היו מחלפים אותו עם הלי, זאתי שבאו"ם, היא היתה נשיא והוא היה שמה, המצב של ארה"ב היה יותר טוב. אבל מה לעשות, פאק פקה. היית חכם, כאילו לתפוס את השלטון, עבדת על כולם, אבל בוא, בוא, תכלס תעשה משהו. בסוף אתה תקבל איזה מכה ככה רצינית ויהיה כבר מאוחר. אבל הולך להיות בלאגן עכשיו עם הרוסים וארה"ב, לא רק עם הצפון קוריאניים, כי פוטין הרגיש שיש פה כבש. זה לא אריה. כבש. אז הוא מעיז, מעביר, מסייע, מחסה את השיירות עם מיאע 16:14 29 שיכול להתמודד גם עם F18. בו נראה אותו. הוא הבין שיש פה משהו חלש, יותר פאקה פאקה. וזה אחרי הבנות שהושגו, שהתחום הזה לא שייך והתחום הזה שייך, והתחום הזה.. חילקו את סוריה ככה, אבל זה לא עובד! הרוסים נכנס איפה שהוא רוצה. גאורגיה, קרין, איפה שהוא רוצה, סוריה, אומר אם אתם תבקשו ממני אני בא לעזור לכם, ככה הוא אמר ללוב, עכשיו לבנון אומר לו בוא, תן לנו נשק, תסדר אותנו. בקיצור.. אומבמבה הזניח את המזרח התיכון, הוא נכנס בזמן ומיסטר טראמפ יכול רק לספר בדיחות. זה חכם, במה אתה יכול להתגאות? בחוכמה?יצאת טיפש! חשבת שאמרת דבר חוכמה? "מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים יקח". מסיר שפה לנאמנים, חשבו שאתה נאמן, אתה אומר והבנו אתה עומד בדיבורך, אבל הסיר את השפה לנאמן כאילו, אתה לא נאמן, חארטה יצאת. נשיא /של חריט.

אז במה יתגאה בן אדם? אין לו במה להתגאות. נמצא שהכל שווים לפני המקום ואפו משפיל גאים, ברצונו מגביה שפלים, לכן ממליץ הרמב"ן לבנו באגרת "השפל עצמך וינשאך המקום". יותר טוב ידאג האדם להיות למטה, למטה, כמה שיותר, כי אי אפשר יותר לרדת, אתה למטה כבר, למטה, אפשר רק לעלות, אז כדאי שאתה תשפיל את עצמך והקב"ה ינשאך.

אז עכשיו אנחנו מבינים שהגאווה זה שטות. למה הדבר דומה? אדם החליט ללבוש מדים של רמטכ"ל. והוא מסתובב ברחובות ועושה מעצמו צחוק. לא בפורים, ביום רגיל. ואם הוא ידרוש כבוד, כמו שמגיע לרמטכ"ל, רק ביזיון יהיה מנחת חלקו. כולם יודעים מי אתה בכלל?!   ואם ירשה לעצמו להפעיל צופר ולעבור באור אדום ולפרוץ מחסומים, או שימצא את עצמו בבית אסורים או בבית קברות. הוא יעשה תאונות.

אז אם טיפש כזה שלובש רק את הבגדים של רמטכ"ל, קנה בחנות לתחפושות והוא מסתובב עם זה, כולם לועגים עליו והוא רק מסכן את עצמו, אחד שלובש את הבגדים של הקב"ה, הלו! עם מי אתה מסתבך? אתה נורמלי? לובש בגדים, נתגאה. ,הלא ממך הוא הכל ומידך נתנו לך". החיים ממנו, הכח ממנו, הרכוש ממנו, על מה אתה מתגאה? מה יש לך שלך? שום דבר לא שלך! אתה לא שלך! במה אתה מתגאה? "תקות אנוש רימה". מאוד מאוד הוי שפל רוח לפני כל אדם שתקוות אנוש רימה.

לכן המתגאה הוא שוטה ולשוטה אין תקנה. אמרו חכמים: "אין מרחמים על השוטה". לא שותה, שוטה. אז לכן הקב"ה אומר "תועבת ה' כל גבה לב", מה שלא נאמר בשאר הדברים.

אם כך, שואל החפץ חיים נלמד פסוק מן הכתובים. הפסוק אומר :"ויתנו כל יהודה מנחה ליהושפט ויהיה לו עושר וכבוד לרוב ויגבה לבן בדרכי ה'".

כל יהודה נתנו מנחה למלך יהושפט והיה לו עושר וכבוד לרוב. ומה כתוב? "ויגבה לבו בדרכי ה'". פירשו רבותינו, זכרונם לברכה: אף שהיה לו אושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם. כי אם במה שהלך בדרכי ה', כל העושר והכבוד לא נחשב לו למאומה מול דרכי ה', ובהם גבה לבו.  אל יתהלל חכם בחוכמתו אל יתהלל עשיר בעושרו, אל יתהלל גיבור בגבורתו, כי בזאת יתהלל המתהלל, השכל בידוע אותי. זה שהמתהלל בה יגבה לבו בדרכי ה'. אבל אם יהיה לך חוכמה וגבורה, הכל, עושר וזה, זה הכל זמני. ברגע לוקחים. וזה גם לא שלך, אתה תשאיר לאחרים.

שואל החפץ חיים: ואני שואל: מאחר והגאוה שטות, שהכל בידי שמים, החיים ממנו, והבריאות ממנו והדעת ממנו והכח ממנו, הכל בידי שמי, חוץ מיראת שמים, אבל המעשים והתוצאות הכל ממנו יתברך. גם המעשים שלנו. כי גם כל מעשנו פעלת לנו. אז איך גבה בהם לבו? איך גבה בהם לבו? ואיך נאמר "ויהיה ה' עם יהושפט"? קושיה פצצה! החפץ חיים אומר לא רק העושר והכח והחוכמה זה הכל מיד השם, גם פעולת המצוות זה ה' פועל.  אז אם ה' פועל גם את המצוות, אז איך כתוב "ויגבה לבו בדרכי ה'"? הרי כתוב מפרוש בפסוק בישעיה כו,יב: "כי גם כל מעשנו פעלת לנו". ואיך נאמר "ויהיה ה' עם יהושפט". הרי גם את המצות אתה אפשר לו לעשות.

פה אני עוצר רגע ומזכיר למי שלמד איתנו או שמע, שרבנו בחיה אומר שמה בעצם מבקש מאיתנו הקב"ה? שאנחנו הולכים לעשות מצות, אז הקב"ה אומר "ראה אנכי נותן לפניכם את החיים ואת וטוב את המר ואת הרע ובחרת בחיים". כל עניין שלנו בעולם הזה, זה לבחור בטוב. זה מה שיש בידנו. הקב"ה לזה נתן לנו בחירה עצמאית מוחלטת שנוכל לבחור. בין בטוב בין ברע. מה שנרצה.

דבר ראשון צריך לבחור בטוב, דבר שני, שאתה בוחר בטוב, אז אתה צריך להתכוון שיהיה לך כוונה שאתה הולך לעשות בזה את רצון המצוה מצות ציווי שה' ציוה. מצות צריכות כוונה. אז אדם צריך להתכוון בעת עשיית מצות שהוא מתכוון לעשות את מה שציוה ה'. "הרני מכוון לקיים מצוות קריאת שמע דאורייתא", "הרני מכוון לקיים מצות ברכת המזון דאורייתא", "הרני מכוון לקיים מצות תפילין דאורייתא". זאת אומרת, אדם צריך לכוון בכל מצוה ומצוה שהוא עושה את רצון הבורא. ואח"כ יבוא המעשה. אז זאת אומרת, בחרנו בטוב, התכוונו לקיים את המצוה כרצון הבורא בשלמות, בזריזות, בשמחה, באהבה, ביראה, שהיא תהיה מצוה לשמה וכו'. עכשיו נשאר לנו לבצע את הפעולה.

אם בצענו את הפעולה עד הסוף, כמו שאמרנו, נקבל שכר על הבחירה, על הכוונה ועל המעשה. אם ה' לא אפשר שנעשה את המעשה. רציתי להשיג אתרוג מהודר שהיה נקי לגמרי, רציתי, חיפשתי, הלכתי בשווקים, הזמנתי,מה שלא עשיתי, לא הצלחתי. מקבל שכר על הבחירה, מקבל שכר על הכוונה, וחשב לעשות מצוה ונאנס ולא עשה, כמי שעשה. מן השמים מנעו, אבל אתה בשמים נרשם שאתה באמת רצית, התכוונת, בחרת, הכל טוב. אבל לא בידך, לא בידך להצליח. להצליח זה ביד ה'. אם הצלחת זה ה' פעל, לא אתה. בידנו זה רק הבחירה והכוונה. העשייה היא פועל שה' פועל ולא אנחנו. זאת אומרת, הוא מאפשר לנו את הפעולה. כמו שכתוב בישעיה כו, יב: "כי גם כל מעשנו פעלת לנו".

אז שואל החפץ חיים: אם כך, איך גבה לבו של יהושפט, "ויגבה לבו בדרכי ה'"? על מה? על מה? הרי לא אתה פעלת, ה' פעל. אז איך נאמר "ויהיה ה' עם יהושפט"? ככתוב בדברי הימים ב' יז, ג.

אומר הרב מפונוביז': שתקתי. ידעתי שהתובה תגיע, לא טעיתי. ואז אומר לי החפץ החיים בהתעוררות: בענייני התורה והמצות והליכה בדרכי ה' האדם הוא באמת רמטכ"ל. וזה חסד מיוחד מאיתו יתברך. שהקב"ה מחשיב לאדם הכל כאילו הוא עשה בכוחו שלו וברכושו שלו והוא מקבל שכר לא רק על הבחירה טובה, לא רק על יראת שמים, אלא על הכח שהשקיע, שזה לא שלו, שה' נותן לו. ועל הממון שהשקיע, שזה לא שלו, שהקב"ה נתן לו, והוא רשאי להחשיב כאילו הכל הוא שלו. זה ה' הסכים שכל פעולה שנעשה בעניין רוחניות, למרות שהכל מאיתו יתברך, יחשב לנו הכל כאילו משלנו עשינו.

כמו ביום האם שהאמא נותנת לבן שיקנה לה מתנה ליום האם. אח"כ היא מספרת לכולם "אתה יודע מה הוא קנה לי? הוא קנה לי...". מי הביא לו כסף ומי שלח אותו ומה לקנות? האמא. והיא מספרת לכולם שהוא קנה לי.

וזה הביאור של הכתוב בתהלים סב: "ולך ה' חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו". מה? אם אדם עשה משהו,אז על פי דין מגיע לו שכר. למה זה נחשב חסד? למה זה חסד? עשיתי, תן לי שכר. והקשו על כך :חסד עניינו הנהגה לפנים משורת הדין. לשלם לאיש כמעשהו, זה שורת הדין, לא חסד.

אבל תשמעו משל, לא יאומן כי יסופר! למה הדבר דומה? סוחר יהלומים קרא לנער מן השוק, אמר לו "אתה רוצה להרויח כסף". "כן". "תקח את היהלום הזה, תזהר בו מאוד, תלך למקום פלוני, תמסור אותו לעשיר פלוני ותקבל תמורתו. כמה ששווה היהלום הוא יתן בידך ואתה תביא לו. העשיר חיכה ליהלום, קיבל אותו בשמחה ומסר מעטפה עם מזומנים מיליון שקל. עבור היהלום. הנער חזר, הושיט את המעטה וקיווה לקבל שכר.

נו, כמה משלמים על שליחות כזו? 20 שקלים, 50 שקלים. אומר לו הסוחר ששלח אותו כח המעטה שלך. כל המיליון שקל שלך. עם כל מה שיש. פשואלת! שואל אותו הנער: "על מה ולמה?". מסביר הסוחר: "קודם כל, תודה רבה לך שהואלת ללכת בשליחותי, אח"כ תודה רבה לך שהשגחת על היהלום, אח"כ אני מודה לך שלא איבדת אותו ואח"כ אני גם מודה לך שלא מכרת אותו בחצי מחיר כדי למעול בכסף". הנער שומע הכל ואומר לו: "הכל נכון, אבל נגיד שאתה רוצה לפצות על כל זה, אז במקום 20, 50ש קל, תביא 200, 1,000 שקל, אבל את כל המעטפה, את כל היהלום כולו?

ככה עושה איתנו הקב"ה חסד. כאילו הכל מאיתנו. הכח שלנו, זה שלנו, הממון שלנו זה שלנו, הכל, מה שעשינו, מה שפעלנו, שהוא עשה , שהוא נתן בידנו, הוא אפשר לנו, הכל, והוא אומר הכל שלכם 100%!

"ולך ה' חסד", איזה חסד? כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. כאילו, כאילו היה היהלום שלו והוא שמצא את הקונה העשיר והוא שרקם את כל העסקה והוא גם נתן את כוחו בעבורה, ואין לנו מוזג בכלל בגודל היהלום ובגודש המעטפה. ככה אנחנו לא יודעים אפילו מה גודל המצוה ומה גודל השכר. אנחנו חושבים שזה טרחה כזאת, צריך לקום בזמן, צריך זה, לכל דברים זה, נו, אפשר לדחות, אפשר לעשות ככה, לא חייבם ככה בדיוק, לא צריך לדקדק בדיוק, ולא יודעים מה גודל היהלום שמחזיקים ביד ומה גודל השכר. שהכל בסוף שלנו.

טוב, כל זה נכון, אבל זה לא עונה על השאלה. למה? נשלחנו מתחילת השנה אין ספור שלוחיות. הקב"ה הטיל עלינו מצות ומשימות מתחילת השנה עד עתה אין ספור של משימות ושלוחיות, וכמה סירבנו ללכת? "לא, היום אני לא יכול לקום, אני גמור, היום אני גמור". יש אחד אפילו בא כבר חודש ימים, פתאום הוא הבין שבמנחה אם לא באים ,זה לא שווה שום כלום, אז הוא החליט לפרוש מהנץ. איך יצר הרע המנוול הזה! אומר אם זה ככה, אם זה לא שווה, אז אני לא בא. כן, ייאלה תתפרק, לך, תהיה גוי, לך,לך, תעשה תסרוקת של נאצי. נו, לך. איך הגעת לזה? איך אנשים מגיעים לדברים האלה. יצר הרע אלוף העולם! אלוף העולם!

אז כמה פעמים סירבנו ללכת וכמה איבדנו את יהלום, איבדנו את המצות, איבדנו, איבדנו, איבדנו. אתם יודעים פה התחילו לעשות "כנישתא חדא". מה זה כנישתא חדא? אם יהיו מניין יהודים, עדה, שהם יקפידו להיות חבורה אחת ובכל דבר יהיו בדעה אחת וברצון אחד לעשות את רצון הבורא, אז אפילו כנישתא חדא יכולה להביא את המשיח. יש פה חברה שכבר למעלה משנה מנסים, רק ללמוד שעה לפני התפילה, להגיע בזמן שעה לפני התפילה עוד לא הצליחו פעם אחת! שהגיעו ליום ה-30, אחד דאג לאחר. הכל ירד בבארהמביפא 37:47 אלוף העולם, יצר הרע אומר תעבדו, אל תשנו, אני אתן לך, אעזור לכם לקום גם, קמו, קמו, אבל ביום האחרון אני אקשור אותו למיטה עוד כמה דקות. רק עוד כמה דקות והכל נפל. אלוף העולם!

וכמה מכל השליחויות והמשימות שהטיל עלינו הקב"ה מכרנו אותם בפרוטות ומעלנו בהם? אדם בא לתפילה, יכול לבקש מהבורא חוכמה ופרנסה ובריאות והכל ואיך הוא שחרר את התפילה? מה הוא עושה שם? נגמר. נו,נו,תתחיל.... כאילו באנו לגמור, לא באנו להתפלל, באנו לסיים. זאת אומרת, מוכר את כל המצוות בפרוטות כאילו, ייאלה, ייאלה, בוא נגמור.

אז נשאלת השאלה מה זה יעזור לנו עכשיו? כל הפדיחות שהיו כל השנה, עכשיו אנחנו שלושה ימים לפני ראש השנה מה עושים?

אז ככה: בראש ובראשונה העניין זה שיש תשובה. תשובה. צריך להתחרט על העבר חרטה אמיתית ולהתחייב שלא לשוב לכסילה עוד, לא לעשות את הדברים הטיפשיים שעשינו, שזרקנו יהלומים ולא אספנו אותם ולא הרמנו אותם.

החפץ חיים מביא משל שאחד הגיע לים והים התחיל לפלוט יהלומים. אז מישהו ראה אותו שהוא עומד ומתסכל עליהם ולא מתכופף, לא מרים, אומר לו: "אתה השתגעת! הים פולט יהלומים! תאסוף". אומר לו :"השתגעת! כל רגע הוא פולט עד כמה אני יכול לקחת? אין לי כח, מה אני יכול לקחת הכל?". טוב תיקח קצת, "לא, לא לוקח". כי הוא לא יכול לקחת הכל, בלאו הכי אני לא יכול לקחת את הכל. איך אומרים אנשים "בלאו הכי אני לא יכול להיות דתי עד הסוף אז בשביל מה אני.. חצי חצי אז זה לא שווה כלום". איזה טמבלולו!

עוד משל הוא מביא החפץ חיים: אשה אחת מוכרת תפוזים, ובא איזה עלב והתחיל לחטוף לה תפוז, אז היא התחילה לצעוק בוכה, "הוא גונב לי". אז הוא אומר לה: "שכל! תחטיפי גם אתה". עמד פיקח שם, אמר "תיקחי גם את, לפחות ישאר לך כמה תפוזים". אם אתה תצעק... הוא יקח את הכל וילך הביתה, אבל תחטיפי!

בן אדם בתפילה, אתה רואה שיצר הרע חטף לך, "אתה חונן לאדם דעת", חטף לך "השבנו", חטף לך "ברכנו", חטף לך "רפאנו", חוטף. תפוס לפחות איזה ברכה, שתיים, תתפוס, שישאר לך משהו ביד. שום דבר!  זהו כבר התפילה הלכה. אולי בערבית, נראה. אלוף העולם יצר הרע!

אז לכן יש תשובה על העבר נגיד נשוב, נגיד, את החובות נגיד נמחק. עכשיו נזדרז ונקיים מצוות, את המעטפות הגדושות נערום על הכף הימינית וכף המאזניים השמאלית תהיה ריקה, אז נהיה מובטחים שנזכה בשנה טובה ומתוקה.

אבל זה הכל יפה, בתיאוריה. במציאות, קשה לאנשים להגיע לתשובה ממש. קשה. אבל הסביר לנו רבנו יונה כי לכל תשובה תמצא סליחה. ה' אומר: "סלחתי כדברך". איך שאתה התכוונת ככה אני סולח לך. לא התכוונת ברצינות, גם אני. התכוונת ברצינות, גם אני. איך שאתה. אבל לכל תשובה תמצא סליחה. כמו בגד מלוכלך. מכנסים לכביסה, תלוי כמה כתמים, תלוי איזה כביסה. 45 מעלת, 90 מעלות, איך. אז יכול להיות. כל כביסה מנקה משהו. אם אתה עושה אותה כמו שצריך, בחום המתאים והכל יכול להיות שהבגד יצא לבן צחור, אבל אם לא, הוא יצא ככה...אפרפר. תלוי.

לכן אדם צריך לא להתייאש ולהשתדל לעשות כל אשר לאל ידו. אבל כמה אפשר לגדוש? עכשיו בשלושה ימים על צד ימין. נגיד שמחקנו צד שמאל, כל החטאים עשינו תשובה על העבר והכל, אבל עם אנחנו באים? עם מה?

אז עכשיו אני אגיד לכם עוד מאמר קטן שאומר הרב גלינסקי ואחרי זה אני חושב שיש לי הצעה פצצה, שבאמת יכולה לעזור לכולם להיות מסודרים.

ובכן, שאנחנו נמצאים כעת ויום הדין קרוב מאוד מאוד, אם אנחנו אורכים חשבון נפש, אז נחלשת דעתנו, כי הכל היה צריך להראות אחרת אם היינו מתכוננים בזמן. הלימוד היה אחר, התפילה, החסד. היינו יודעים מה צריך לשפר. הצרה היא שאנחנו יודעים , אבל הידיעה היא רק בראש ואם היא הייתה בלב, אז לא היינו חוטאים לעולם. ויצר הרע לא היה מתקרב אלינו ולא שולט כמו שהוא לא שולט במלאכים.

אני הייתי בבת-ים שבוע שעבר, אחרי שתיארתי להם בדיוק איך יהיה יום הדין ואיך יראו לנו כל צילום וצילום וכל דבר ודבר, ביקשתי מהציבור לקבל עליהם תשובה. תכף אני אראה לכם. יש אנשים חכמים בעם ישראל. יש. לא הרבה יש להם אומץ, כי הם לא מבינים בכלל מה מדברים איתם. אבל שמדברים ומבינים יש הרבה אנשים עם אומץ.

כותב הרמח"ל שלא מדובר בענייני חסידות, השולחן ערוך מחייב כך: סעיף ראשון נאמר: יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו. הלכה ראשונה בשולחן ערוך. איפה האריות? בגן חיות. כתוב "יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו". זה הדבר הראשון. את האל"ף בי"ת אתה לא מקיים. רק ה' פקח עינייך, אתה אומר "עוד חמש דקות". איפה "יתגבר כארי"? הלכה ראשונה בשולחן ערוך אתה עובר על הבוקר, בפתיחה, איך שנפתחות העיניים.

אח"כ כתוב באורח חיים סימן צ', הלכה יד: ישכים אדם לבית הכנסת כדי שימנה עם עשרה ראשונים. ואז הוא נוטל שכר כנגד כולם, כל מי שיבוא. וזה אתה מקפיד? בשולחן ערוך בסימן צח, הלכה א כתוב: המתפלל צריך שיכוון בלבו פירוש המילים שמוציא בשפתיו. ויחשוב כאלו שכינה כנגדו. כמה אנשים יודעים את פירו שהמילות? עשיתי פה ניסוי לפני כמה ימים, לא מבינים לא מימין ולא משמאל מה מדברים, מה כתוב. לא יאומן! לא יאומן! אז כל הזמן מתפללים לא יודעים מה מתפללים, לא יודעים מה אומרים, לא יודעים! לא יודעים את הפירוש של המילות. כדאי ללמוד שמה את הסימן צח.

 אז מה, אנשים מתייאשים מראש. למה הם אומרים זה קשה, תשמע זה קשה. קשה, קשה, קשה. ללמוד מקצוע לא קשה, ללמוד בבית ספר לא קשה, באוניברסיטה אנשים הולכים, לא קשה. ללמוד את התפילה, שאה חוזר עליה כל הזמן, של כמה זה? כמה דפים. תבין את המילים מה אתה מדבר. שום דבר! אין לו פנאי לזה הוא עסוק מאוד. הוא רץ לעבודה.

אומר רש"י בשמות יט: אם עתה תקבלו עליכם יערב לכם מכאן ואילך, שכל התחלות קשות. נכון, בהתחלה זה קשה, כל דבר בהתחלה הוא קשה, אבל אח"כ יערב לך... אבל אם עתה, עתה חוכמה "ועתה ישראל מה ה' שואל מעמך", ועתה הוא, הוא מבקש את ה"ועתה". זה מה שהוא שואל. עתה. לא לדחות. לא לדחות! ועתה. אז אם עתה תקבלו עליכם, יערב לכם מכאן ואילך. שכל התחלות קשות.

אומר הרב יעקב גלינסקי, זכרונו לחיי העולם הבא, המונים התקבצו על גדות הנהר, שני כלונסאות  הוצבו, חבל נמתח על פני מים גועשים. לוליין טיפס, מוט בידיו, פוסע על פני חבל הלוך ושוב. הנשימה נעתקת, אם הוא ימעד, מתרסק על הסלעים. אחרי שהשלים את המסע על החבל, ירד לכל תשואות הקהל. פשואלת! איזה גיבור! ניגש אליו אחד, אמר לו: "תגיד לי את האמת, תגלה לי מה הקטע הקשה ביותר? שאתה פוסע במורד של החבל למרכז החבל או שאתה מטפס במעלה אל הקצה השני?". אמר לו: "לא זה ולא זה. הקטע הקשה ביותר זה להסתובב". להסתובב.

גם לנו להסתובב. לא יכולים להסתובב. מי שרגיל לישון עוד חמש דקות ונחליט להקיץ בזמן. קה לו מאוד להחליט החלטה כזאת, להסתובב. מי שרגיל להשתהות בלבישה וברחצה. ומחליט להזדרז, יש אנשים תוך כמה דקות, בצבא חייבו אותנו 7 דקות הכל מוכן, אתה כבר לבוש, הנעלה, כולל גילוח, רחמנא ליצלן. כולל גילוח. יש אנשים מורחים חצי שעה עד שהוא... ותסרוקת וזה , מנפנף, יש לו זמן. מה זה?! אז הוא המחליט להזדרז, די! אני ממחר אני מזדרז.

יש מי שרגיל להתפלל בפיזור הדעת, ועכשיו הוא מחליט מהיום אני שם את האצבע על כל מילה ומילה ומתקדם עם האצבע ומתרכז, וזה אחרי שישבתי בלילה ולמדתי פירוש המילות. יש מי שרגיל לאחר תמיד לכולל, ולפטפט במהלך הכולל, עכשיו הוא מחליט מהיום תענית דיבור ואני בא בזמן. הוא יתרגל אם הוא יחליט ויעשה את זה, הוא יתרגל. וזה יהיה ערב לו אחרי זה, זה כייף, כייף אחרי זה. אבל בהתחלה יסתובב, זה קשה. נו, ואם זה קשה, אז נרפא ידיים, אז מה?! נגרף בזרם עצלות, מה? נסתחרר במערבולת המידות. מה נשאר בסחף של הטבע? זה הכי קל.  "זה אני, מה אני אעשה?", ניסתי הרבה פעמים, כל שנה אני מבטיח, זה לא הולך לי, מה אני יכול לעשות, זה אני, צריך להשלים עם זה, מה אני יכול לעשות?". אנשים נוח להם להיכנע לטבע המכתיב להם את מהלך החיים. אבל מגיע ראש השנה, עכשיו אין חוכמות, יש יום הדין, כל הסיפורים והתירוצים רק יגרמו יותר גרוע. תירוץ לא טוב, זה מרגיז! מרגיז! תירוץ לא טוב, אנחנו לא יכולים לסבול. אחד שנותן לנו תירוץ לא טוב, יו! איך אנחנו מתרגזים! "מה אתה עונה לי? תגיד לי מה אתה עונה לי?! מה אני אמרתי, מה אתה אומר לי, תגיד לי מה אתה אומר?"  תשובה אחת רק אנחנו לא יכולים לסבול. עכשיו כל השנה תן תירוצים, יא בא ביי! וכי מצחיק זה שאדם אומר "מה זה יצר הרע, מה אני יכול לעשות?". אמרי זה כמו אחד שהלך אגרוף, עלה לבמה בסוף קיבל נוקאאוט, שכב. אמרו לו: "מה קרה לך? למה נפלת? מה היה? אומר: "וואלה נתן לי אגרוף, ראית? זהו אשם, אני לא רציתי ליפול, אבל הוא". לא, לא הבנתי, שעלית לזירה לא הבנת שאתה צריך להפיל אותו? מה חשת שאתה עומד כמו דחליל שהוא יחבוט בך עד שהוא ישכיב אותך. זה המטרה שהלכת לתחרות? בשביל מה הלכת? אין שכל! הוא מאשים אותו, "הוא נתן לי בוקס בגל זה אני נפלתי". נו, מה חשבת? הוא מהתחלה עלה בשביל להפיל אותו, בשביל מה הוא עלה? "צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו". מה חשבת? מה זה משחק?

אז בראש השנה אם רובו זכויות, נקרא צדיק. מה פירשו? יש לו עבירות ויש לו זכויות, יש לו יותר זכויות- נחשב צדיק. למה? לפעמים הקרב באגרוף נגמר בנקודות. אין הכרעה בנוקאאוט. אז זאת אמרת, סופרים, כמה חבטת, כמה נחבטת, מודדים ואז אומרים.. מרמים לו את היד, הוא מבסוט,  כולו שבור מכאסח, האף שלו יצא שמאלה והאוזן שלו ימינה, אבל הוא מבסוט, הרימו את זה, כולו שותת דם, מבסוט, ניצחתי. זה נקרא לנצח? לבוא לראש השנה ככה? מחרבש אחרי שיצא הרע התעלל בך, עשה בך...

ויש לפעמים שבן אדם בנקודות המצב שלו לא טוב והוא מבין שהנקודות לא טוב, לא טוב, אם זה עוד סיבו אחד, הוא מפסיד. ואז הוא מתאזר ומחפש את הנקודה החלשה של היריב ונותן לו אחת מלמטה, נוקאאוט. ואז הוא ניצח. לא צריך את כל הספירה של הנקודות, ניצחון בנוקאאוט. זהו, קיבל את החגורה, הכל טוב, שלום, הלך הביתה. נקרא אלוף.

אפשר לתת נוקאאוט ליצר הרע גם. עכשיו! עכשיו! עוד שלושה ימים לפני אפשר לתת לו נוקאאוט. אני אלמד אתכם איך עושים את זה.

אם יקום אדם ויתנער ויאמר: "גם אם קשה לי וגם אם זה נוגד את טבעי, אני מעכשיו מתאמץ לכבוד הבורא, מוסר נפשי על קדושת ה'". מה זה מוסר נפשי? מוסר נפש זה מוסר את הרצון שלו לפני ה'.  וזה לא משנה אם תצליח לחלוטין, למחצה, לשליש, לרבעי, אבל אם אתה פועל נגד הטבע שלך, לכבוד ה' יתברך, הקב"ה מנהיג כלפייך מידה כנגד מידה. מה פירוש? הקב"ה אמר גם אני אפעל בניגוד לטבע ולנהגת המשפט ואני אעשה לך נס. ובזה אדם יכול להיות סמוך ובטוח שיעשה לנו נס. כי זה נס בגדר הנהגת הבורא יתברך. הנס הזה מובטח. למה? מידה כנגד מידה מעולם לא בטלה.

מה הראיה לדברנו? המשנה באבות אומרת: בן זומא אומר: איזהו חכם? הלומד מכל אדם. איזהו גיבור? הכובש את יצרו. איזהו עשיר? השמח בחלקו.

לא מובן. בהתחלה פותח בשאלה איזהו חכם, איזהו, איזהו? בשביל מה פותח בשאלה? היה אומר: "הלומד מכל אדם חכם", "כובש יצרו גיבור", "שמח בחלקו עשיר". למה צריך בדרך שאלה ושתובה? שאלה ותשובה. 

ועוד, מצינו גם פירושים אחרים: איזהו חכם? הרואה את הנולד. וגם מצינו עשרות דעות שונות, איזהו עשיר. רבי טרפון אומר שיש לו מאה כרמים ויש לו מאה שדות, ושי לו ככה.. כל מיני דעות. 

אבל במדבר שמואל פירושו את המשנה הזאת על פי דברי הגמרא בנידה טז: לפני שאדם נולד נגזר האם יהיה גיבור או חלש, טיפה זו מה תהא עליה? בא מלאך ומראה לפני הקב"ה את הטיפה שעומד להיוולד הילד ואומר: "טיפה זו מה תהא עליה? גיבור או חלש? חכם או טיפש? עשיר או עני?".

ואומר התנא: "איזהו החכם? גם נגזר שאדם יהיה טיפש, אבל אם יגע בתורה והוא למד מכל אדם, יתקיים בו: "יגעת ולא מצאת אל תאמן", אין דבר כזה! גם אם אתה נולדת טיפש, אם אתה תתייגע בתורה, ותהיה מוכן ללמוד מכל אדם, אתה תהיה חכם! מטיפש לחכם. מידה כנגד מידה. הקב"ה ישנה את הטבע שלך, שאתה טיפש, ואתה תהיה חכם. אם נגזר עלייך שאתה תיוולד חלש, אבל אתה תפעל נגד הטבע שלך ותכבוש את היצר, גם הקב"ה יפעל שכל האויבים שלך יפלו לפניך שלא כדרך הטבע. 

אז עכשיו אם אנחנו נתגבר על הטבע שלנו להשתנות ולהשתפר, יפלו האויבים שלנו במרום המקטרגים ויסתמו פיות המשטינים ויעשו עימנו ניסים שלא כדרך הטבע. וכך נוכל לזכות שלנה טובה ומאירה.

צריך רק להחליט שאנחנו רוצים לשנות את הטבע, ואז בכח נס אנחנו נוכל לנצח את יצרו הרע. אבל אם לא, אם נרצה להישאר על טבענו ונשמע לו ונגיד "אני לא יכול", "ניסתי, זה לא עובד", "קשה לי" וכו', באמת המצב יהיה שתקבל נוקאאוט בראש השנה.

אני רוצה לתת לכם עכשיו פתרון איך לצאת מהברוך ב-100%. לא רק זה, שלא רק ביום הדין הקרוב אתם תכתבו ותחתמו לחיים טובים ולשלום, בעזרת ה', אלא גם תזכו לחיי העולם הבא.

אני מקריא לעם כמה דברים, אני גייסתי לפה הערב כד לשכנע אתכם שכדאי לכם לזכות בדין, הבאתי לפה את רבי שמעון בר יוחאי, את רבי עקיבא ואת רבנו בחייה. זה מספיק תותחים, כמו שאומרים, שיכולים לשכנע. אז נתחיל עם רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש.

בזוהר הקדוש אומר, רבי שמעון בר יוחאי בפרשת תרומה, דף קכט, עמוד א, מה גודל שכרו של מי שמקרב את הרחוקים, מזכה את הרבים, מחזיר אותם בתשובה. מה מעלתו אצל הקב"ה, ומה שכרו.

בשעת נפילת אפיים בכל יום בתפילת שחרית, "קודשא בריחו ושכינתא" זה שת הייחוד והזיווג העליון, כרוז יוצא וקורא ואומר... אני מתרגם את הארמית, "עליונים ותחתונים העידו עדות מיהו שעושה נפשות ומזכה לחוטאים. ההוא שכתר המלכות על ראשו, ההוא שהוא ראוי לעלות עכשיו לפני המלך והשכינה, שהרי הם שואלים עליו. ואז מזדמנים שני עדים, מהמלאכים שנקראים עיני ה', שהם משוטטים בכל העולם, והם מצויים וקיימים מאחורי הפרגוד, והם מעידים עדות זו ואומרים כך: "אנחנו מעדים על פלוני בן פלוני". אומר רבי שמעון: איזה זכות יש בחלקו שהרי אבא שלו נזכר בגללו לטוב. פלוני הוא הבן של פלוני, "פלוני בן פלוני". אז האבא זוכה בגלל הבן. זהו שעושה נפשות למטה, את הנפשות של החוטאים שהיו מהסיטרא אחרא. ואז נשתבח ומתעלה הקב"ה בשמחה שלמה. שעה שמעידים לפני מי זה האיש, באותו שעה מזדמן ממונה אחד שהוא גזבר על כל הדיוקנאות של הצדיקים, והוא רומז, הקב"ה רומז לו, לממונה, שיביא את הדיוקן של אותו שמחזיר בתשובה ועושה את נפשו את החייבים ושיעמוד עכשיו לפני המלך בשכינה.

אומר רבי שמעון בר יוחאי: ואני מעיד עליי שמים וארץ שבאותה שעה מוסרים לאותו דיוקן של המחזיר בתשובה 70 מפתחות של כל הגנזים של הקב"ה. ואז הקב"ה מברך את אותו דיוקן בכל הברכות שבירך לאברהם אבינו שעשה נפשות של החוטאים. כמו שכתוב: "ואת הנפש אשר עשו בחרן". התרגום אומר: "דשעבדו לאורייתא". 

מה זה הברכות שבירך אותו? אני מפסיק רגע להסביר להם פעם אחת מה הברכות שנתברך אברהם אבינו, אז הוא בירך אותו, הקב"ה, בשבע ברכות:

"אעשך לגוי גדול ואברכך ואגלה שמך ואהיה ברכה. ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה. ואברכך בממון ויהיה ברכה הברכות נתונות בידך. עד עכשיו היו בידי, ברכתי לאדן ונוח ומעתה אתה תברך את אשר תחפוץ".

"ואעשה לגוי גדול, זהו שאומרם "אלוהי אברהם". "ואברכך"  זה שאומרים : "אלוהי יצחק". "ואגדלה שמך", זהו שאומרים "אלוהי יעקב".

יכול יהיו חותמין בכולם? אחרי שאומרים את זה אנחנו בתפילה, מה מסיימים? "ברוך אתה ' מגן אברהם". לא אומרים "מגן אברהם, יצחק ויעקב". יכול שיחתמו בכולן? תלמוד לומר: יהיה ברכה בך חותמין ולא בהם.

ועל זה נאמר שאותה עבודה שעבד אברהם בתחילת יצירת העם היהודי, אותה עבודה תהיה באחרית הימים להחזיר בתשובה את עם ישראל, לכן אמר לו "בך חותמים". בסוג העבודה שלך, שהיית מגייר גרים.

רבנו בחייה אומר: אמר הקב"ה שבראתי עולמי הייתי זקוק לברך בריותי. ברכתי את אדם וחוה, שנאמר :"ויברך אותם אלוהים". ברכתי את נח ובניו, שנאמר :"ויברך אלוהים את נח ואת בניו". אבל מכאן ואלך :"ויהיה ברכה". הרי הברכות מסורות לך לברך לכל מי שתרצה.

החזקוני אומר: ויהיה ברכה, ברכה תהיה מצויה בכל אשר תעשה.

בדעת זקנים מבעלי תוספות כתוב: ויהיה ברכה-  ברכתך קודמת לברכתי.

אומרים בתחילת תפילת שמונה עשרה "מגן אברהם", ורק אח"כ ברכה שנייה, "ברך אתה ה' מחיה המתים". הקדים ה' ברכתו של אברהם לברכתו שלו. 

ועוד הם אומרים: ויהיה ברכה- ויהיה פירושו ציווי, שציוה הקב"ה את אברהם שכל מקום שילך שילמד בני אדם להכיר את בוראם ולברך אותם. לכן עשה ככתוב: "ויקרא בשם ה'". בכל מקום שהלך היה קורא בשם ה'.

בעל הטורים אומר שהוא ברך אותו כאן בשבע ברכות והן אלו: "ואעשך לגוי גדול" היא הגדולה שבכולן. שיעשה אותו לגוי שאם זאת נכלל גם השעבוד והשחרור. זאת אומרת, הוא יהיה לעם, כמו שאנחנו יודעים.

דבר שני, הוא ברך אותו בברכת הממון, שנאמר: "ואברם כבד מאוד במקנה בכסף ובזהב". דבר שלישי, שיגדל את שמו מאברם לאברהם. קודם היה אב לארם ואח"כ עם המון גוים נתתיך.

דבר רביעי שהוא ברך אותו: שהוא בעצמו יהיה ברכה.

ודבר חמישי: שיברך ה' את כל אלה שיברכו אותו.

הדבר השישי: שיעור כל מבקשי רעתו. הקב"ה יקלל את כל מי שיקלל את אברהם.

הדבר השביעי: שיתברכו בו כל משפחת האדמה. מה ה יברכו בו? כתבו "ונברכו", כל מקום כתוב בדגש ברכה, ברכה, אין  בי", בברכה רפה, ונברכו, אלא זה מלשון הרכה כמו שלוקחים עץ ומברכים אותו ומחברים אתו לאילן אחר ויוצא עכשיו משהו נוסף חדש. ככה אותו דבר "וברכו בך", אז זאת אומרת, שמשפחת האדמה ירצו להתגייר בגללך.

"עמק דבר" אומר: ויהיה ברכה פירושו שיבואו בני אדם להתברך ממך. כמו שהיום מה הדין? מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם. מכל שכן אברהם. שאברהם הייתה מרגלית תלויה בצווארו. מה זה מרגלית הייתה בצווארו? כתוב מרגלית הייתה תלויה בצווארו של אברהם וכל חולה שראה אותה נתרפא. מה זה?

הרשב"ם מפרש: מרגלית שהייתה בצווארו, צווארו זה הגרון, זה כח הדיבור שהיה לאברהם לשכנע בני אדם, בכל חולה נפש, שהיה רחוק מלהכיר את הבורא, היה רק שומע את דבריו, היה מתרפא. והיה מוכן להתגייר.  זה הייתה מרגלית.

אז אומר: מכל שכן הבאים להתברך אצל אברהם כיוון שהייתה מרגלית תלויה בצווארו. דהיינו,ש הייתה תפילתו זכה ומקובלת.

אני מוסיף על הדברים כמוש אמר ירמיה הנביא, "מוציא יקר מזולל כפי תהיה". אם תוציא אדם הגון מאדם רשע, שתחזירנו למוטב, אני גוזר גזרה ואתה מבטל אותה. נותן לך כח בפה לבטל גזרות.

רבנו בחייה אומר: למה הקב"ה מבטיח לו "ואברכה מברכך ומקללך אאור"? איזה ברכה זאת? אלא זה יורה שאנשי אור כסדים היו מבזים אותו ומקללים אותו, ולכן אמר לו שילך אל הארץ אשר יראנו ושם יברך את מברכיו ויקלל את מקלליו ואם יחיד, יקללנו יואר. זה על פי פירוש רמב"ן.

רבנו בחייה אומר שעל דבר הפשט "וברכו בך" כנגד מה שהכל מקללים אותך עכשיו, אתה עתיד שיתברכו כל האומות מברכותייך.

אורח החיים מדקדק לומר: למה שינה את הלשון בעניין הברכה? בברכה כתוב שה' מקדים לברך את המברכים. בקללה הקב"ה מאחר לקלל. "ואברכה מברכך", לפני המברכים אני  כבר מברך אותם. ומקללך, קודם שהוא יקלל, אז אני אאור אותו. למה זה? שואל אורח חיים הקדוש, בעניין הברכה אמר "ואברכך מברכך", הקדים ברכתו של הקב"ה לברכתם, בקללה הקדים את הקללה שלהם קודם שהם קללו לקללתו, כמוש כתוב "מקללך", אחרי שהוא מקללך אני אאור אותו. למה זה?

הטעם הוא שה' חפץ להפחיד את המקללים שלא יזלזלו בכבודו של אברהם. אם ה' מקלל את המקללים לפני, אז לא ידעו שזה בגלל שהם קללו את אברהם. אבל אם עד עכשיו הם היו בסדר, לא קרה להם כלום. אחרי שהם קיללו, ה' קילל אותם ופגע בהם, אז כולם ידעו שזה קשור לקללה שהם קיללו את אברהם. אז ה' ממתין עד שהם יקללו, ואח"כ הקב"ה מקלל אותם, כדי להפחיד, שלא יזלזלו בכבודו של אברהם.

עכשיו,יש עוד טעם שהקב"ה מקדים את הברכה למברכים: כדי שתתקיים ברכתם לאברהם. סתם בן אדם מברך את אברהם אז זה אומר שהברכה שלו תתקיים? לא כל בן אדם, אומנם אל תהא ברכת הדיוט קלה בעיניך, אבל לא בטוח. אבל אם ה' מקדים לברך את המברכים, לפני שהם יברכו, ידוע שהם הולכים לברך, והוא מברך אותם, אז יהיה גם כח בברכה שלהם שיברכו את אברהם. לכן הוא מקדים.

ויש עוד דבר, "המשך חוכמה" אומר: המברכים כתוב בלשון רבים, והמקלל הוא מקללך, לא מקלליך, מקללך, לשון יחיד. למה לשון רבים? כי אם הקב"ה יברך את המברכים תמיד, אז זה יהיה סיבה שהם יברכו את אברהם וגם אם יראו אנשים שמברכים את אברהם שהם מתברכים, אז יוסיפו עוד לברך אותו. כי מה? רואים שזה מביא הצלחה.

והמקלל, שזה לשון יחיד, אחרי שהקב"ה יאור אותו, יקלל אותו, לא יהיה שום בן אדם שיעיז לקלל את אברהם. כי יראה שה' יתברך מעניש את המקלל, אז לכן הקב"ה נתן למקלל קודם ואח"כ קילל אותו שכולם ילמדו, כמו שאמרנו.

אנחנו חוזרים, זה היו הברכות, זה הברכות שמקבל מי שמחזיר בתשובה כל יום בנפילת אפים אצל הקב"ה בשעה של הייחוד למעלה. אח"כ הקב"ה רומז לארבע מחנות עליונים ונוטלים את אותו דיוקן והולכים איתו, ועולים לשבעים עולמות גנוזים, שלא זוכה בהם שום אדם בעולם. הם רק גנוזים לאלה שהם עושים את הנפשות של החוטאים. ואם היו יודעים בני אדם כמה תועלת וזכות הם גורמים לצדיקים וכמה הם זוכים בזכות זה שה מזכים להם, היו הולכים ורצים אחריהם כמי שרודף אחר חיים. החוטאים צריכים לרוץ אחרי הצדיקים האלה כרודפים אחרי חיים, כי הם מסוגלים להחיות אותם, תחיית המתים, רשעים נקראים מתים. ומי יכול להחיות אותם. רק מי שזכה להחזיר יהודים בתשובה. אז הוא יכול להחיות אותו ולהביא אותו מגיהנום לגן עדן.

שרבי יונתן אייבשיץ אומר שתחיית המתים של המחזיר בתשובה היא למעלה מתחיית המתים של אליהו הנביא ואלישע הנביא, שהחיו את המת. כי זאת תחיית המתים האמיתית. להחיות מת זה להחיות את הגוף, אבל להחיות רשע זה ממיתה לחיים ממש. מגהנום לגן עדן.

עכשיו מוסיף לנו רבי שמעון עוד משהו שנדע, הוא אומר יש שתי מצות: אחד להחיות את גופו של אדם ואחד להחיות את נשמתו של האדם. עני חשוב כמת. הוא נקרא מסכן.ב א בן אדם רוצה להחיות גופו של אדם, אתם רואים יש כמה בתי תמחוי, כמה יש כאלה שמחלקים אוכל והכל, להחיות את האנשים. שתורמים צדקה לעני, זוכים בני האדם התורמים בכמה טובות, בכמה מקומות גנוזים למעלה, אבל הם לא כמו מי שמזכה את החוטאים שמחייה את המתים הרשעים ומחזירם בתשובה.

מה בין אלה לאלה, אומר רבי שמעון: מי שמשתדל אחרי העניים הוא משלים להם חיים והוא גורם להם להתקיים והוא זוכה בזכות זה לכמה טובות בעולם ההוא. אבל מי שמשתדל אחרי החוטאים, הוא מושלם יותר, כי הוא עושה שהסטרא אחרא של אלוהים אחרים נכפת, הוא כופה את הסיטרא אחרא, הוא מוציא מתוך הלוע של הנשמות ומציל אותם. והיא לא שולטת והוא מעביר אותה מהשלטון שלה. הוא גורם להקב"ה להתעלות על כסא כבודו והוא עושה לחייו, לחוטא, נפש אחרת חדשה! זה נקרא מחייה מתים ממש. זאת אמרת, מעביר ממנו את הנפש, הרעה שהיית לו ומביא עליו נפש חדשה. חדשה. איך בן אדם יכול ברגע להתהפך איך יכול להיות?

כתוב שבר מצוה, ביום הבר מצווה, 13 ויום, הוא חייב בכל המצוות כמו זקן בן 90. רגע לפני, הוא היה פטור מכל המצוות, רק אחרי הוא חייב בכל. זה אותו בן אדם, איך אפשר להשית עליו ברגע אחד הכל? כאילו תגיד בדוגמה, קודם הוא היה חלש, לא מרים קילו קמח ופתאום מעמיסים עליו טונה. ואומרים קח. איך? מה? הוא לא הול למכון, לא התאמן,לא כלום. בדקה? איך? הרא"ש אומר שבגל 13 יורדת לו רוח חדשה. זה לא אותו ילד. חדש. אחרת, הוא לא יכול.

אותו הדבר בעל תשובה. כתוב: "עביד לההוא חיבן נפשה אחרן " 1:24:37. נפש אחרת לגמרי! זה תחיית המתים. לכן כתוב שכל מי שמחזיר בתשובה, כאיל ילדו, כאילו יצרו, כאילו עשאו. ממש. עשייה. לכן נאמר :"את הנפש אשר עשו בחרן".

אומרים חכמים: איך אפשר להגיד שאברהם עשה ושרה עשו נפשות? איך עשו נפשות? נפשות אני עשיתי, רק ה' עושה נפשות. איך הם עשו? הרי אם יבואו כל חכמי אומות העולם וירצו לברוא נשמה בנמלה, יכולים? לא יכולים. אז איך כתוב "את הנפש אשר עשו"? הקב"ה מחשיב שאתה, אתה, עשית כמו שלמדנו קודם. והנה, "עביד", עביד זה עשה, לההוא חייבא, לאותו חוטא, נפשא אחרא. עושה לו נפש אחרת. ממש עושה לו נפש אחרת. טוב, אז הבנתם עכשיו מה זה חזרה בתשובה ומה מעלתה אצל הקב"ה. 

בספר "חובות הלבבות" בשער עשירי, בשער אהבת ה' בפרק ו', כתוב שם מי אלה אוהבי ה', מי נחשב אוהב ה'. אז בין אלה שנמנים שם, הוא מביא ככה: ומהם שיאשר דיורה לעבודת האלוהים בין ברכה בין בקשה. אחד שמאשר מראה את הדרך הישר ויורה לעבדות האלוקים בין ברכה, מדבר לפעמים ברכות ולפעמים בקשה, כפי הצריך לזמן ולמקום ולכתות בני האדם ולמעלותם מהגדולים ועד אנשי השוק. הוא בכל מקרה אוהב ה', לא עושה חשבון, לא גדולים, לא קטנים, בכל מקום שהוא יכול לאשר ולהורות את עבודת האלוקים, פעמים רכה פעמים קשה, לפי הצריך, זה משתנה, בזמן, במקום, כתות האנשים והמעלה שלהם.

כמו שאמר החכם מכל האדם: "ישמע חכם ויוסף לקח לתת לפתאים עורמה", זאת אומרת, להדריך את כולם, בין אם זה לחכמים בין אם זה לפתאים, הוא לא מפלג בינהם. לכולם הוא אומר מה שצריך לפנים.

וראוי לך אחי לדעת כי זכויות המאמין אפילו אם יהיה מגיע לתכלית הרחוקה בתיקון נפשו לאלוקים יתברך, ואילו היה קרוב למלאכים במידותיו הטובות ומנהגהם המשובחים והשתדלותם בעבודת הבורא ואהבתם הזכה בו, אינם כזכויות מי שמורה בני אדם אל הדרך הטובה ומישר הרשעים אל עבודת הבורא. שזכויותיו נכפלות בעבור זכויותם בכל הימים ובכל הזמנים.

אומר רבנו בחייה: תקשיב טוב מותק, אחי, עלייך לדעת אם הזכויות שלך בתור מאמין יגיעו לקצה של הקצה של התכלית, אתה תתקן את הנפש שלך לאלוקים ותגיע למדרגה קרובה למלאכים, ממש כל מי שיסתכל עלייך יקרא לך "שרף", "מלאך". במה אתה תתקן את עצמך? במידות הטובות, כח המידות שלך יהיו טובות, במנהגים המשובחים, דרך ארץ והכל, כל מנהגותיה, ההשתדלות שלך בעבודת הבורא תהיה במסירות נפש עד תום, באהבה הזכה שאתה תתאהב את ה' יתברך, כל זה, אפילו תהיה מתוקן קרוב למלאך, אינם כזכויות מי שמורה בני אדם אל הדרך הטובה ומישר הרשעים אל עבודת הבורא.

למה? כי הזכויות שלו נכפלות בעבור הזכויות שלהם בכל הימים ובכל הזמנים. ברגע שישרת אותו נגיד בתפילין, כל התפילין שלו וצאצאיו- שלך. החזרת אותו לשמירת שבת, כל השבתות שלו וצאצאיו- שלך. החזרת אותו בתשובה גמורה, כל הזכויות שלו וכל הדורות שיבואו אחריו, הכל שלך! אתה תהיה למעלה והוא שולח לך, הוא וכל הענפים שלו וכל מי שלמדו ממנו, וכל מי שהוא לימד אותם, הכל, הכל זה שלך! מאחד. אם יש לך שתיים? שלוש, ארבע, חמש, עשר, מאה... כמה זה? מיליון אלפיים, מיליון אלפים!

ויש בזה משל: שני סוחרים הגיעו למדינה אחת, אחד הרוויח בסחורה שהייתה בידו פי עשר מן הקרן. והרוויח בסה"כ מאה זוז, אז כמה הוא הרוויח? תשעים. עשר הוא הרוויח, כפול עשר, מאה. אז כמה היה לו השקעה קרן? עשר. כמה הוא הרוויח? פי עשר. אז כמה הוא הרוויח? תשעים. והיה סוחר אחד שהוא הרוויח רק כפול. אבל סה"כ יצא לו רווח חמשת אלפיים זוז. אומנם הוא הרוויח כפול, אבל היה לו ריבוי, ריבוי, ריבוי, ריבוי, בסוף לא משנה מי הרוויח כפול, יותר, פי עשר, פי 200, תכלס כמה יש בסוף?

אדם נידון בשבים לפי רוב זכויות. על פי רוב המעשה, בסוף שואלים "עם מה באת? סיפורים. מה באת? אדם זוכה על פי רוב המעשה. 

לכן אומר רבנו בחיה: וכן אחי, מי שאין מתקן אלא נפשו בנפש מתקן, לא שלא מתקן, מתקן נפשו, אבל מתוקנת, אבל הוא תיקן נפשו בלבד, תהא זכותו מעתה. מי שמתקן נפשו ונפשות רבות תכפל זכותו כפי זכויות כל מי שיתקן לאלוהים.

ויש רבנו בחייה במקום אחר, בשער הבטחון שהוא אומר: שמי זוכה לחיי העולם הבא בטוח? הוא אומר יש רק שניים. מכל הצדיקים בעולם , מי זוכה בטוח לעולם הבא, שניים יש. אחד זה רק מי שמחזיר בתשובה והשני זה מי שה' מתחסד איתו ונותן לו עולם הבא.

שמעתם? הנה הוא אומר את זה גם כן. מי שאין מתקן, מתקן, תיקן את נפשו לבד, תהא זכותו מעתה. כי אם תקיים, אומר רבנו בחייה, את כל התרי"ג מצות, תקיים הכל, את כל התרי"ג, עוד לא החזרת לו על אחת מן הטובות מאלף אלפי אלפיים ורוב רבי רבבות פעמים הטובות שעשה עימנו ועם אבותינו. מאיפה תחזיר לו? יש לך משהו שלך? אבל אם אתה החזרת נשפות של אחרים, זה לא חוב שמוטל עלייך, אתה הלכת והחזרת. יו!

 אתם יודעים יש חיילים  שעכשיו בעזה, שבויים. וחיים לא בחיים, אומרים שהם מתים. תראו איזה מלחמות בשביל להביא אותם. כמה צריך לשלם, כמה סכנה, להכנס, לחלץ אותם, לזה.. וכולם בוכים והולכים לאו"ם והולכים לש והולכים לכאן ומתחננים "תחזירו לנו את העצמות", "תחזירו לנו את הילדים", "תחזירו לו את הזה... ואם מחזרים איזה שמחה, אתם זוכרים את ההוא שהחזירו אותו, כן? ההוא שברח מהטנק? והחזירו אותו. ושילמו אלף זה וכו', נו? מה בסוף? היה שמחה וראש הממשלה אמר "אני אקבל את פניו" והלך ושידור חי ולכ ל העולם וישראל לא מוותרת על שבוי אחד... תארו לכם שמצליחים עכשיו בעסקה להביא ואתם במחיר מינימלי? פשואלת! איזה שמחה תהיה ברחובות! ואם יתברר שהם חיים? פשואלת! איזה שמחה! ואם יתברר שהם מותו? ואלה שהצילו אותם עשו להם תחיית המתים? יא בא ביי! תאר לך מגיע ארון, פותחים את הארון רואים גופה ומשיהו פתאום קופץ אומר "רק רגע, רק רגע, לא לקחת אותו להלוויה, רק רגע!". בא ואומר כמה מלים, ויקמו עצמות ועומד. 

זה מה שעושה מחזיר בתשובה! הנפשות היו שבויות אלת הסיטרא אחרא, הן הולכות ישר לגהנום, ההורים איבדו את הילדים, בורא עולם בצער גדול שהבנים שלו הלכות לטמיון, והוא אומר "מי ישיב לי אותם?", ופתאום בא לו איזה אחד ואומר "אני", והולך ומביא אותם. אחד ועוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עשר, מאה, מאתיים, אלף, אלפיים, עשר אלף, מאה אלף... מה זה פשוט? פשוט, הא. פשוט! מניח תפילין בכותל.

ובכן מי שמתקן נפשו בלבד תהיה זכותו מעתה ומי שמתקן נפשו ונפשות רבות, תכפל זכותו כפי זכויות כל מה שיתקן לאלוקים. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה: כל המזכה את הרבים הן חטא בא על ידו". זה לא מספיק? לא כדאי? להיות המזכה רבים בשביל שה' ישמור עלייך שלא יהיה לך חטא? זה לא מספיק? לא כדאי?

ואמרו על משה רבנו: משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלויה בו. כל הזכויות של עם שיראל תלויות משה רבנו. שנאמר: "צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראל". ואומר שלמה המלך במשלי: "ולמוכחים ינאם" לא אומר "ולמחפפים ינאם". "למוכחים ינאם ועליהם תבוא ברכת טוב. הקב"ה טוב וישר וברכת התורה שנקראת טוב, "כי לקח טוב נתתי לכם".

ואמר במלאכי על אהרון הכהן: תורת אמת הייתה בפיהו ועוולה לא נמצא בשפתיו בשלום ובמישור הלך איתי ורבים השיב מעוון. המצודת דוד אומר: על ידי תוכחותיו, השיב בני אדם מרובים לבל יעשו עוון אשר חשבו לעשות. ובעבור מצוותי היה רודף לעשות שלום בין הבריות ולהדריך אותם בדרך מישור. ולימד תורת העם ולא נטע מדרך האמת והוליך אותם בדרך ישר.

אז לכן מי שזוכה שרבים הוא משיב מעוון, תחילת הפסוק אומר :"תורת אמת הייתה בפיהו". שתורת ה' תמימה היא משיבת נפש. איך אפשר להשיב נפש? אם יוצא מהפה שלך תורת אמיתית יכולה להשיב נפש. אם היא לא אמיתית, היא לא תשיב אף אחד.

ואמר ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד קיימים. מי שמצדיק את הרבים הוא מסודר לחיי העולם הבא. ועל כן ציווה הבורא גם להוכיח את אלה שמקצרים, אלא שלא מוכיחים. כמו שכתוב: "הוכיח תוכיח את עמיתך". ואמרו חכמים עד היכן היא תוכחה: רב אמר עד קללה ושמואל אמר עד הכאה.

ונאמר: "מוכיח אדם אחריי חן ימצא ממחליק לשון". מי שמוכיח, אומר הקב"ה, את הבני האדם ללכת אחרי, הוא מוצא בעיני חן יותר ממחליק לשון. המדרש אומר: מי זה שמוכיח ללכת אחרי, זה משה רבנו. הוא אמר לעם ישראל: "ממרים  הייתם מאעתדתי 1:39:34. הוא אמר להם דברים קשים! הוא היה מוכיח. הוא עדיף על בלעם שאמר להם ברכות אבל היה מחליק לשון. בגלל שהוא גרם להם להתגאות, לחשוב שהם כבר... ואז הם נכשלו בשיטים עם בנות מדיין.

אז אם כן, זה באמת קשה לעשות את מה שכתוב כאן, כי דרך העולם הוא שמי שמוכיח אדם אחרי חן ימצא ממחליק לשון, אז דרך העולם שמוציא חן בעיניהם מי שאינו מוכיח אותם.  מי שלא אומר להם שהם חוטאים. כל שכן אם הוא מחליק לשון לפאר את מעשיהם, אומר להם "צדיקים שלי, חמודים שלי, כל ישראל תציגבא 1:40:25 ולהחניף להם, על זה נאמר: "היאע צור באמרבנן", שמרחמים לו בני מטה משום שלא מוכח לו במליא דשמיא. למה אוהבים את התלמיד חכם הזה? כי הוא לא אומר דברים נוכחים ומחליק להם לשון והם אוהבים אותו. הוא לא מוכיח אותם בדברי שמים.

לפי זה ימצא מחליק לשון יותר חן מן המוכיח. אבל זה רק בהתחלה. אח"כ שיבוא העונש על אלה שהתפתו להאמין לו שהם בסדר ויקבלו עונש על המעשים, ישימו לב שהמוכיח הוכיח להם לטובה, כמו שאמרנו לאנשים שאסור נבלות וטרפות, אבל הם מעדיפים שיאמרו להם שזה מותר , אבל אחרי שמתברר להם שבאמת כבר מכל מיני צדדים להתברר, ואז התברר ששנים הם אכלו נבלות וטרפות וכל המטבח שלהם טרף, אז הם אומרים "חבל שלא שמענו מההתחלה, הוא צריך מההתחלה, חשבנו שלא". ראית? וכן בכל דבר זה כך.

טוב, עכשיו אני אומר להם אורח חיים הקדוש ואני מסיים עם רבי עקיבא ואז יש לנו פתרון לראש השנה:

"דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אדם כי יקריב מכם קורבן לה' מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם".

אומר אורח חיים הקדוש שהפסוק בא לרמוז לצוות את אנשי החייל, להשתדל לקרב את הלבבות של עם בני ישראל לעבודת ה'. ולזה יקרא קורבן לה'. אם אתה מקרב את היהודי לה', זה נקרא שהקרבת קורבן לה'.

למה? כי ע"י חטא של אדם ייפרד הדבקות של ישראל עם אביהם שבשמים. החטא מפריד בנינו לבין ה'. עוונותיכם היו מבדלים ביניכם לבין ה' אלוקיכם. ככתוב: "ואתם הדבקים בה' אלוהיכם חיים כולכם היום". אז ע"י החטא נפרד הדבקות ומתרחקים מה'.  ואז יהיו נבדלים ומרוחקים מהשכינה.

והאדון ברוך הוא יקפיד כביכול על הדבר ויתאווה לקרב אותם אליו. להקב"ה יש תאווה, מה התאווה שלו? הבנים שלי טובעים, טובעים בים, תציל לי אותם. תציל לי אותם. מתאווה לקרב אותם אליו. וציווה להוכיח לכל הרחוק ולקרב את ליבו. ציווה "הוכיח תוכיח את עמיתך".

וגם אין איש למי שמעלים עין מהדבר. מי שלא עושה זאת ולא מוכיח את הרשעים או את הרחוקים או את החוטאים, ה' מעניש אותו. וזה לך אות. הוא אומר אני אביא לך ראיה, אשר ציוה ה' להתחיל ממקודשיו.  כמו שידוע ביחזקאל וטיטאל 1:44:05 על מצות אנשים.

אז כתוב שמה שמידת הדין קטרגה והקב"ה סנגר. הוא אמר "מה את רוצה מאלה?". היא אומרת :"תשמע, צדיקם לא הוכיחו את הרשעים". הוא אומר: "אני יודע שהם לא היו מוכיחים אותם לא היו שומעים להם". לימד זכות הקב"ה. אמרה: "כן, אתה יודע שלא היו שומעים להם, הם מאיפה הם יודעים? הם היו צריכים להוכיח". והקב"ה אמר להתחיל מהקדושים להרוג בהם. איזה קדושים? שקיימו את כל התורה כולו ועשו אותה מאל"ף עד ת"ו. אלו מתו ראשונים. למה? הם העלימו עין. מה זה העלימו עין? למדנו בדקדוק מדובר שהם הוכיחו אבל בשפה רפה. הם הוכיחו בל לא לגמרי עד הסוף. אתם שומעים?

והגדיל הקב"ה את שכר המזכה, כמו שאמר התנא: "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידיו". אין שום צדיק בעולם, בעולם, שמקבל הגנה כזאת כמו מזכה הרבים. רק הוא. כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו. הקב"ה שומר שמירה מיוחדת שלא יבוא על ידו. ואומר "כי ישמרנו ה' משיגיונות". והם הדברים עכשיו שנאמרים כאן, עכשיו הוא מפרש את הפסוק:

אומר: "אדם כי יקריב מכם קורבן לה'", "אדם", דקדק לומר אדם לא איש. בדר"כ אומרים איש. למה אמר פה האדם, לשון חשיבות כמו נאמר בזוהר, כי יקריב את מי יקריב? פירש הכתוב: א,דם כי יקריב מכם". "מכם". ממכם. ממי? "מן הפחותים שישנם בכם אשר פשעו בה' ויאמרו לאל סור ממנו". כאלה פושעים.

ונתרחקו מדבקותו יתברך. את זה יקריב! אדם בעל חשיבות כזה, אדם כי יקריב את מי מכם, את הפחוים, את זה יקריב, זה נקרא קורבן לה'. למה? כי הוא יקריב נצר מטעיו קודש לשורשו. אדם כזה, תקשיבו טוב! אינו צריך להביא להקב"ה לא נדר ולא נדבה. לא צריך, אי יותר ממה שאתה מביא לו נפש. איזה נדר? איזה נדבה? אתה מביא להקב"ה נפש של יהודי, אתה לא צריך, הוא לא צריך ממך לא נדר ולא נדבה.

גם אין מציאות להביא לו חטאת ולא אשם. אתה גם לעולם לא תהיה לו חוטא ולא תביא אשם. למה? ככתוב: "כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו", אז על מה יביא קורבן חטאת, על מה יביא אשם? אתם שומעים? אדם הזה מסודר, מוגן, אין הקב"ה, אומר אין זה, אתה מקיים את התאווה שלי.  אתה מקיים את התאווה שלי!

ואחרי זה הוא אומר: כי אם אין שוגג אז אין קורבן ואחרי שהוא גמר לומר לנו את המעשה של הקורבן הנכבד והמעולה, כמו שהוא תיאר לנו מה הכוונה שזה להביא את הנשמות שהם נדחו מאת ה' ע"י מעשיהם המקולקלים, אומר: טוב, אבל מה יקרה שבן אדם הוא לא איש חיל כזה והוא לא אדם בעל כזאת? מה יעשה? אז אמר: "אדם כי יקריב מכם קורבן לה'", זה הראשון שאמרנו, אבל הוא לא כזה "אדם", אז שיביא מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן, תקריבו את קורבנכם". זה דבר שישנו בכל אדם. כי לא כל ישיגו את הבחינה רבים השיב מעוון.

ועכשיו אני מגיע לקטע אחרון, הפסדו של רבי עקיבא על בנו במסכת שמחות פרק ח הלכה יד: רבי עקיבא מספיד את הבן של שמעון, הוא נפטר. היו באים להוגיע לו שהוא חולה במצב קשה וגוסס הוא לא קם מהלימוד. וכשאמרו לו שהוא נפטר הוא אמר עכשיו אנחנו חייבים להפסיק מן הלימוד וצריכים להתעסק במת, ואז הוא הלך ועמד בבית הקברות והתאספו עם רב, הוא אמר הרבה דברים, כמה הוא אדם פשוט והוא לא מבין למה כולם באו וכו', אבל בין הדברים שהוא השמיע להם בהספד, הוא אמר ככה: "אלא יודע אני שבני בן העולם הבא הוא, שזכה את הרבים".

אומר רבי עקיבא:  אני בטוח ויודע ורגוע שהבן שלי הוא בן העולם הבא. איך אני יודע? שהוא זיכה את הרבים. וכל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו. וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה. משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלויה בו. שנאמר :"צדקת ה' עשה משפטיו עם ישראל. ירבעם חטא והחטיא את הרבים, לפי כך חטא הרבים תלוי בו. שנאמר :"על חטאות ירבעם אשר חטא אשר החטיא את ישראל".

אז הוא אומר אני יודע שבגלל שהוא זיכה את הרבים יש לו זכויות למכביר, כי כל הזכויות תלויות בו של הרבים וממילא הוא בן העולם הבא בטוח.    

הוא לא אמר שהוא היה תנא קדוש, שהוא למד במסירות נפש, שהיה לו מידות תרמיות, שהוא היה כך וכך, היה ענו, שאיףאיל שייפנפיק 1:51:06, הוא לא אמר כל מה שרגילים להגיד, הוא אמר מילים ספורות. מה הוא אמר? "יודע אני שבני בן העולם הבא שזיכה את הרבים".

   יש לכם יותר מהתנא הקדוש רבי עקיבא שאומר לכם במפורש ושמענו את התיאור של רבי שמעון בר יוחאי שמעיד אני מעיד שמים וארץ שכך וכך קורה בשמים כל יום עם דיוקנו של מי שמחזיר בתשובה וכו', יש לכם את רבנו בחייה שאומר שהמדרגה של מי שמתקן נפשו אפילו הגיע למלאך זה לא מגיע אפילו כהוא זה למי שמזכה את הרבים ומחזיר אנשים בתשובה. ועכשיו יש לכם את רבי עקיבא שאומר "יודע אני שבני בן העולם הבא שזיכה את הרבים".

 ומוסיף ואומר ולא עוד, אלא שישב עליו ודרש: מגלגלין זכות על ידי זכאי ופה הוא מתחיל דרשה, היא קצת ארוכה, אני הבאתי רק את ההתחלה, כי מבינים כבר מהתחלה מה הוא אומר. אומר: מגלגלין זכות ע"י זכאי, ראוין היו ישראל להגאל ממצרים אילולא אבדו משה ואהרון. שנאמר: "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. שמעתם? אז הוא אומר במפורש שמגלגלין זכות ע"י זכאי, ראויים היו ישראל להגאל ממצרים גם בלי, בלי, משה ואהרון. אם לא היה משה ואהרון היו יוצאים או לא יוצאים? בטח שהיו יוצאים. איך אתה יודע שהיו יוצאים? כתוב, ה' הבטיח לאברהם "ואחרי כן יצאו ברכוש גדול". אז מה שה' הבטיח שאחרי כן הם יצאו. חייבים לצאת. ה' הבטיח. אם אין משה ואהרון אז איך יצאו? יהיה מישהו אחר. אבל למה יצאו דווקא ע"י משה ואהרון, כי מגלגלין זכות ע"י זכאי. הקב"ה מחפש מי הזכאים הכי גדולים בדור של ידם תגלגל הזכות להוציא את עם ישראל ממצרים.

מפה לומד רבי עקיבא עוד דרך שהוא בן העולם הבא. הבן שלו. למה? הוא אמר: "יודע אני בו שהוא בן העולם הבא שזיכה את הרבים", נכון? מה זה זיכה את הרבים? פירושו של דבר שהוא זכאי. כי מגלגלין זכות ע"י זכאי. אם מן השמים גלגלו זכות שהוא יזכה את הרבים השמים מעידים עליו שהוא זכאי. ואם הוא זכאי הוא בן העולם הבא.

לא כל אחד זוכה לזכות את הרבים. יש כל מיני אנשים רוצים, מנסים, עושים, אבל מה? מה עולה בידם? זה עדות מן השמים. העולם יכול להגיד מה השוא ורצה, המציאות מוכיחה. יכולים להגיד עלייך טיפש! אבל שלמה המלך מעיד עליך שאתה חכם. איך הוא מעיד? הוא אומר: "לוקח נפשות חכם". מי שזוכה לקחת נפשות, להחזיר אותם בתשובה, זה חכם. אין יותר חכם  גדול מזה. לקחת נפשות זה להתעסק בסחורה הכי יקרה בעולם! זה הבנים של הקב"ה שאתה מציל אותם שהוא מתאווה. אין חכם יותר גדול מזה.

אני פחות או יותר הקדמתי לכם הקדמתי לכם הקדמה, ועכשיו אני אומר לכם איך אתם זוכים לחיי העולם הבא.  אז לפני שאני אגיד לכם איך אתם זוכים לחיי העולם הבא, אני אראה לכם כמה אנשים שקיבלו על עצמם וזכו בזכייה גדולה. אם אפשר להקרין את הקטע מבת ים:

הקטע מבת ים: כל מי שאיבד את דיוקנו אפילו לרגע קט, שלא יתמהמה ויחזיר לעצמו את הדיוקן ע"י תשובה מהירה ומשמחת. אז הנה הרגע שסיימתי יש לכל אחד ואחת כאן הזדמנות לחזור בתשובה הרגע, שימחקו לו את כל הציורים הרעים ויש מלא. וגם על התירוצים יענשו. אז מי שרוצה לעשות תשובה, בכבוד! לפני ראש השנה. מי שרוצה לעשות תשובה, שירים את היד. אני לא רואה. גבוה! גבוה! אני לא רואה. אתם מתביישים לעשות תשובה? אין בעיה, תגידו שאתה מתביישים, בשמים מצלמים מי מרים את היד ומי לא מרים את היד, אין בעיה. תרימו גבוה! אני רוצה שבמצלמה יראו. אפילו אם המחשבה הטובה הזאת לא תצא לפועל חלילה, כמו פרעה אתם תהיו. כן. שפרעה כתוב שהיה לו מחשבה טובה, הוא אמר "ה' הצדיק". גם זה חשוב. אבל אם תעשו את התשובה באמת, אשריכם ואשרי חלקכם והכל נמחק, ותחיית המתים כמו תינוק שנולד מחדש, איזה כייף! אדם מחכה שבע שנים שימחקו לו תיק במשטרה, היה לו תיק, הוא לא רוצה שיהיה לו רישום פלילי, שאם מישהו ישאל עליו, אין רישום פלילי. אנשים מחכים 7, 15 שנה שיחמקו להם רישום שכתוב שמה אצלהם במאגר. נו, זה רק כתם. כתם. אם ישאלו. אם ישאלו. פה זה כתם אמיתי, לא אחד. ועל זה יענשו עוד. כי ניתנה הזדמנות ולא ניצלו. לא ניצלו. למה לא לנצל? לא עלה כסף. בחינם! בין רגע! לא צריך לטפס להרים, לא לצלול למעמקים. על הכיסא, בין רגע. ולא ראיתי אחד ואחת מכם שעומד אחרי הצבעה ואומר "אני חוזר בתשובה מרגע וזה והלאה כמו שאמרת". יש כאלה? אני רוצה לראות. ביישנים. אתם תתביישו למעלה, אני אומר לכם, אתם לא יודעים מה מחכה לכם. יש מישהו שרוצה לחזור בתשובה? נו, אני רוצה לראות. לעמוד! לעמוד! אין, אין, הא? לא חריט. אני רוצה לעמוד להגיד "אני חוזר בתשובה".

(מספר אנשים קמו לומר אני חוזר בתשובה אמיתית היום)

מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב משה ואהרון דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יברך את כל מי שחוזר בתשובה אמיתית שיחתם בספרן של צדיקים גמורים! ימחקו לו את כל הציורים הרעים! יזכה לכל הטובות בעולם הזה ולעולם הבא! וישפיע לאחרים ללכת בדרכו האמיתית, אמן כן יהיה רצון! אשריכם ישראל.

(עד כאן הצגת הקטע מהרצאה בבת- ים)

כן, רבותיי, אז גם אתם מוזמנים לחזור בתשובה מי שרוצה לקבל עליו תשובה ולחזור, הנה יש פה יהודיה שמקבלת על עצמה, אשרייך! ואתה גם? ואתה גם? קומו! קומו! כל מי שרוצה לחזור בתשובה...  צלם, צלם, צלם, רגע, בוא נראה את כולם... רגע, בוא נראה את כולם, מי אלה? מצלמים גם בשמיים. כן. צלם, תרימו את הידיים עכשיו למעלה, גם הנשים פה תראה פה, תראה שי שיהודיות גם, אשריהם שיראל. הנה גם זה, חתן חדש, צלם אותו פה, פה-ה, לפני שיתחתן. כן,.. אשריכם ישראל!  מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, שמה ואהרון, דוד ושלמה וכל הקהילות הקדושות והטהרות, הוא יברך את כל הקהל הקדוש הזה, ואלה שצופים בנו  וגם כן עמוד בבית, וקיבלו על עצמם שיזכו להכתב ולהיחתם בספרן של צדיקים גמורים לחיים טובים ולשלום לאלתר! ויזכו בעזרת ה' להגדיל תורה ולהאדירה, ובריאות שלמה, לעושר וכבוד, לשמחה, ויצליחו בכל מעשי ידיהם ויתמלאו משאלות ליבם מהרה, אמן!

עכשיו, אני.. שבו.. אשריכם.. שבו, שבו. עכשיו זכיתם למחוק את העוונות, זכיתם למחוק את העונות! גמרנו! בעל תשובה אמיתי שקיבל על עצמו באמת, אין עונות! עכשיו לראש השנה אין עוונות. אבל צריך גם זכויות. צריך זכויות. אז עכשיו אני מציע לכם את עסקת החיים: כל מי שיקבל על עצמו לארגן הרצאה, שיש בזה תחיית המתים לעשרות ומאות של יהודים שיחזרו בתשובה, בזכות כל הדורות שלהם תהיה שלו , הוא וזכה לא רק בדין גם לעולם הבא ודאי כדברי רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, רבנו בחייה ואורח חיים הקדוש. מי שרוצה יכול לזכות ולהתחייב לעשות הרצאה, מיד אחרי החגים, ובעזרת ה' זכות ו מהרגע הזה כבר תעמוד לו.

אז אני רק אגיד לכם מה זה כרוך. הרצאה, ארגון הרצאה זה כולל את הפרטים הבאים: הזרת אולם, 500 מודעות, 4,000 פליירים, פרסום בעיתונות המקומית, צוות צילום, צוות הקמה, צלמים, עורכי וידאו וסאונד, תאורה, אבטחה, סדרנות, שידור ישיר, שידור חוזר, הפקת דיסקים שאח"כ יופצו, הפצה מסיבית ברשת, בוואטסאפ, בכל המקומות.  רכבים, נסיעות, הפקת הערב, סגירת החוזה, ביטוח, עורך דין, משכורת ועוד. זה בשביל להפיק ערב אחד כזה. זה עולה 15,000 שקל. מי שרוצה לזכות בעזרת ה' יתברך בהפקת ערב כזה, אנחנו עושים את הכל, הוא נותן את הסכום ואנחנו דואגים. הערב הזה יהיה להצלחתו, לעילוי נשמת, לזיווג, לזרע חי וקיים, שתסור המחלה, לא משנה למה. שלוש ברכות יכול לברך, כל הערב יתחיל מהתחלה כמו שהקראנו פה בהתחלה למשהו שהוא מבקש וכל הזכויות שיצאו מאותו ערב, מהשידור הישיר, כרגע צופים בנו עשרות אלפים של אנשים, אח"כ שידור חוזר, זה מגיע למאות אלפים של אנשים, רק שעות התורה שאנשים מקשיבים להרצאות, כל מילה שאני מוציא זה תרי"ג מצוות. צאו וחשבו כמה שכר יהיה לכם, זה השקעה פעם אחת לכל החיים ואתה מסודר. מי שרוצה לזכות בכבוד!

הנה, האשה הראשונה, מה שמך ושם המשפחה, תתני לו את הפרטים, בבקשה. תגיד לי את מי לברך? נתנאל בן אנג'לינקה רוחמה ה' יזכה אותו לגדול בתורה, ביראת שלמה, רפואה שלמה ובריאות איתנה ואריכות ימים ותשמחי בו וישמח בך!

מי עוד רוצה לזכות? בעזרת ה' הרצאה לזיכוי הרבים. הנה עוד יהודי יקר, תעמוד, מה השם שאתה רוצה לברך? למה? מאור בן זהבה ה' יזכה אותך לתשובה שלמה אמיתית ותזכה לזיווג הגון הראוי לך משורש נשמתך השנה מהרה! תהיה בריא!

מי רוצה עוד לזכות? הנה עוד יהודי יקר, אשרייך! זה לתת להקב"ה שהתאווה שלו תתקיים. אתה מבין בכלל במה זוכה?  תעמוד, שם ולמה לברך? מי שאתה רוצה שאני אברך.

שואל: אני רוצה לברך אותך כבוד הרב.

הרב: או! זה זכות גדולה. כתוב...

שואל: אריכות ימים, תצליח לעשות מה שאת הרוצה.

הרב: אמן! וגם אתה. כתוב שה' מברך אותך על מה שבירכת אותי. מה השם שלך בכל אופן גם אני רוצה לברך.

שואל: יעקב אמזלג.

הרב: אמזלג בן?

שואל: חנה.

הרב: חנה. ה' יזכה אותך לתשובה אמיתית שלמה! תעלה בתורה ויראת שמים, תלמד ותזכור, ותזכה ללמד ותעמיד בית איתן, ויהיו לך בנים ישרי, הולכים בדרך ה' תמיד. חזק וברוך!

מי עוד רוצה לזכות? הנה הגברת שם. מה שמך? את מי לברך?

איילה בת ארגיטו. ה' יזכה אותך לכ ל טובה וברכה, תעמדי דור ישרים יבורך, בריאות איתנה, פרנסה מרובה בנקל, שמחת חיים וסבלנות ויתמלאו משאלות ליבך לטובה עם כל בני המשפחה, אמן!

 

שואלת: אני רציתי לעשות עסקה עם הרב.

הרב: הופה! עסקאות.

שואלת: שהרב יגזור שהבת שלי תתחתן בקרוב....

הרב: לא, אין תנאים כאלה, קדום תורמים ואז העסקה מתבצעת. אוקי. מה שמה? אל תבכי, את רוצה לשמוח לא? בת כמה היא? 27. יותר קצת, טוב, לא נורא. יש לנו פה בקהילה חברה טובים, מה השם תגידי, שם שלה?

שואלת: אפרת מיכל בת נעמי מרים,

הרב: ה' יזכה אותה לזיווג הגון מהרה! השנה! עם בן חיל, ותעמיד בית נאמן ואיתן. ודור ישרים יבורך ותשמחי בשמחתה מהרה! אל תדאגי, את תודיעי לי בעזרת ה'.

מי עוד רוצה לזכות בזכייה גדולה שהעיד עליו רבי עקיבא, "ידוע אני בו שהוא בן העולם הבא", חותמת של רבי עקביא. כדאי להתאמץ. מכספי מעשר. כדי להתאמץ, אין השקעה יותר טובה. מי עוד רוצה לזכות? אנחנו רק שלשוה ימים לפני ראש השנה, חשוב מאוד להחליט. ככה זוכים. חוטפים ברגע האחרון.

שואל: אני תורם 2,000 שקלים באחת ההרצאות.

הרב: זה נחמד מאוד, אבל אתה.. אתה משלם שכירות, אתה משלם ארנונה, אתה משלם חשמל, אתה משלם... אחרי החשמל הוא נכבה אבל פה אור ישאר לנצח! איזה אורות יהיה לך! לדים, לדים. כל העולם הבא שלך יהיה מלא לדים. צריך שאדם יקח משכנתא בשביל שיזכה לבית בעולם הבא. פה לוקחים מיליון שקל משכנתא לבית שישאירו לאחרים. מיליון, לא אלפיים. כמה עולה לעולם הבא בית? 15,000 שקל. אדם קונה לו עולם הבא. מי מבטיח לו? רבי עקיבא, רבי שמעון, אורח חיים הקדוש, רבנו בחייה. אתם רוצים חותמת כזאת? כן, מי עדו רוצה לזכות? בהרצאה?

הנה, דניאל, דניאל, אשריו. הוא כבר עשה. בראש העין. את מי לברך, דניאל?

שואל: את אשתי קודם כל.

הרב: הכי טוב, כן. מה השם?

שואל: איילת לימור בת מזל.

הרב: תזכה לסיעתא דשמיא בחינוך הילדים, הצלחה בבית, שלום בית, שמחה, עלייה רוחנית, שיתוף פעולה. ואתה תזכה ללמוד תורה ביראת שמים, בזכירה, בפריון ורביון בתורה. ותזכה ללמד אחרים ולהיות דוגמה לאחרים. שהילדים שלך יהיו צדיקים וצדיקות, הולכים בדרך ישרים, אמן! תהיה בריא!

הנה עוד יהודי.

שואל: כמו שהרב מזכה אותנו לעולם הבא, אני רוצה מכספי המעשר להכרת התורה, להעביר 3,00 שקל לכבוד הרב....

הרב: תהיה בריא! אבל אני רוצה שתזכה בעזרת ה' בהרצאה שלמה...

(הערה מהקהל: הוא עשה שבוע שעבר)

הוא עשה? זה שלו? איזה זכות! י'חביבי! אתה לא זכית רק בהרצאה ההיא, זכית גם בזאת, כולם עמדו בגלל שראו את ההרצאה ההיא, אתה שומע? תראה איך זה מתגלגל הזכויות. י'חביבי! ה' יזכה אותך לכל מילי דמיטב לעבודתו יתברך! איזה זכויות!

יש עוד מישהו שרוצה לזכות?

שואל: הרב...

הרב: כתבת לי משהו דף. שאלו את הרב קנייבסקי שאלה: האם אפשר לקחת הלוואה להרצאה של הרב אמנון יצחק והוא ענה: כן!

אתם שומעים? עכשיו, אני רוצה רק שתדעו דבר אחד: היה מקרה, אני לא אגיד את השם, אבל אחד מהעוזרים של אחד מגדולי ישראל, שהיה גוסס על ערס דווי, באו אליי אחים שלו ועוד בן אדם שהצטרף, שלשוה הם היו וביקשו ממני לעשות משהו שבישל שהוא יהיה. אמרו מה שתגיד, נעשה. אמרתי להם, אז היה מבצע של האנציקלופדיה, עוד לא יצא,  אמרתי להם אם תתרמו את כל המבצע מיליון דולר, זה יכול להציל אותו. הוא היה כבר גמור, הרופאים אמרו זה יום יומיים הוא גומר. שמעו, אמרו זה סכום גדול. זה מה שישי לי להציע שזה בטוח, בטוח יכול לעזור. אין דבר שיכול לעזור יותר מזה, זה בכל בתי ישראל יחולק וכו'. טוב. אמרו נחזיר לך תשובה. הם הלכו לרב קנייבסקי, שאלו אותו כבוד הרב, הרב אמנון אמר לנו כך וכך שהוא מפיץ כמות כזאת של דיסקים והוא אמר שהפלוני אלמוני הוא יכו לחיות, מה הרב אומר? אז הוא אמר להם "אפשר". זה אפשרי. הם לא הספיקו אבל לגייס את הכסף, אחרי יממה, הוא נפטר. אם היו מתחייבים רק אומרים "אנחנו התחייבו מגייסים". אני בטוח שזה היה מועיל. אני יודע כמה הצלה זה עשה אחרי זה. אבל מה לעשות, יש כאלה שמתמהמהים, מפספסים את השעה ולא יודעים מה היה מונח להם ביד. לא יודעים, מעבירים את היהלומים ולא יודעים מה ערכם ולא יודעים שבמעטפה בסוף זה בשבילם. כל המיליון זה בשבילך1 לא מבינים. מה לעשות?!

הנה יש עוד יהודי, אבל כבר לקחת אחת. את מי לברך?

שואל: הרב יזכה להקים תורת ישראל...

הרב: אמן! ה' יזכה אותי להחזיר את כל עם ישראל בתשובה.

מי עוד רוצה לזכות? הנה, בכר.

שואל: תגיד לרב שאני מקבל על עצמי לקחת הרצאה בעזרת ה', מנחם בן רבקה.

הרב: יפה מאוד! מנחם בן רבקה, ה' יזכה אותו לכל טובה וברכה, יצליח בכל מעשי ידו, יכתב ויחתם  לחיים טובים ושלום ויהיה בן העולם הבא.

מה השם? אביחי בן פנינה יזכה תשובה שלמה זיווג הוגן לילדים, יזכה לכל מיני דמיטב, עלייה רוחנית, בריאות איתנה, כתיבה וחתימה טובה, ואתה בן עולם הבא.

שואל: ?????

כל אחד בנפרד או כולם ביחד? תשאל.

שואל: כולם ביחד.

הרב: אז איך אני אדע את השמות? תכתוב לי.

מי עוד רוצה לזכות? רבותיי רק שלושה ימים לפני. כדאי להתאמץ.

מתבייש זה טוב, בושה זה כפרת עוונות. אז את מי לברך? איזה שם?

שואל: גילי בן ורד.

הרב: ה' יזכה אותו לכל טובה וברכה, תשובה שלמה, שגשוג והצלחה, זיווג הגון מהרה! ולהצלחת עם ישראל ושנצליח להחזיר את עם שיראל בתשובה מהרה, אמן!

מי עוד רבותיי? שלא תגידו שלא הצעתי לכם אח"כ.

שם לברך?

שואל: עקיבא בן אברהם.

הרב: ה' יזכה אותו ואשתו והילדים לכל מילי דמיטב, בריאות איתנה, פרנסה בשפע, לימוד תורה לשמה, כנישתא חדא, יזכה להעמיד תורה, יזכה ללמוד לזכור, לקיים וללמד. בהצלחה רבה! 

שאלה:

שואל: אני יכול להתחייב  אבל אין לי את הכסף, אני מוכן לקחת עכשיו...

הרב: אתה יכול לקחת הלוואה. תחפש.

שואל: אני ארגן את הכסף בוודאות, אפשר לעשות דבר כזה?

הרב: בסכום שאתה יכול לעמוד בו שאתה יודע שאתה תארגן את זה, מותר.

שואל: ?????

הרב: עד כסלו, זה טוב? שלושה חודשים.

שואל: כן.

הרב: מה השם ושם האמא?

שואל: רועי בן יפה.

הרב: ה' יזכה אותך לכל טובה וברכה, בריאות והצלחה, נחת בכל מעשי ידך, עלייה רוחנית בתורה ויראת שמיים, תזכה להצלחה בחינוך הילדים.

שואל: עוד לא נשוי.

הרב: מה יש לך זקן גדול!  ה' יזכה אותך לזיווג הגון מהרה ולילדים שהולכים בדרך הישר.

סיגלית בת יהודית, ה' יזכה אותה לזיווג הגון מהרה! היא רוצה להתחתן עוד לפני ראש השנה, יש עוד שלושה ימים, חברה. ה' יזכה אותה לבנות בית נאמן בישראל, עם יהודי כשר, ירא שמים, אוהב ה', עושה רצונו, לומד תורה למכביר, ויכבד אותה מאוד, מאוד. ותזכה לזרע חי וקיים.

מייקל בן יהודית, ישוב בתשובה שלמה, בריאות והצלחה ויראה בעיניו שש שש.

עוד מי? ברגעים האחרונים, לפני ראש השנה. הנה עוד יהודי, אשרייך! שם שום האמא?

שואל: משה בן סעידה.

הרב: משה בן סעידה אשתו וילדיו...

שואל: אין, אין.

הה: גם אתה לא? מה כולם באו לפה רווקים?

שואל: גרוש.

הרב: ה' יזכה אות לזיווג הגון מהרה, בריאות, הצלחה, עלייה רוחנית, כתיבה וחתימה טובה, בן העולם הבא, סיעתא דשמיא במעשי ידייך, יראת שמים טהורה, נשיאת חן בעיני אלוקים ואדם ויידוב הדעת ונחת ושלווה אמן!

שואל: גם לרפואת אחותי, אורה בת סעידה.

הרב: ה' יזכה אותה לרפואת הנפש והגוף מהרה!

הנה עד אחד, הראל דנון, הראל בן?

שואל: אביגיל.

הרב: ה' יזכה אותך לחופה בקרוב, תזכה לעלות בתורה ויראת שמים, הצלחה בכל מעשי ידייך, בריאות שלמה ואיתנה, ללמוד תורה בהבנה, לזכור את הצורה, לקיים אותה, לשמוח בה והיא תשמח בך ויהיה לך נשיאות חן בעיני אלוקים ואדם, אמן!

מי עוד? זה ברכות שמתקיימות שתגעו, זה לא צחוק. זה ברכות שמתקיימות. עוד מי? מה עם הרשימה של רמלה? רשימה ארוכה. המברכים הם: גדי כהן,יונה כהן, אריאל ניסימוב, אהרון רוני כהן, אהרון יונתנוב, ראובן יונתנוב, רונן יעקובוב, ישראל יצחק, מנחם דרור, ניסים מאירו, ה' יזכה אותם לכתיבה וחתימה טובה, ימלא משאלות ליבם, הצריכים זיווג יזכו מהרה, הצריכים זרע חי וקיים יזכו מהרה, הגרושים יתחתנו, פרנסה טובה בשפע רב, נשיאת חן בעיני אלוקים ואדם, ילמדו תורה ביאת שמים, יבינו ויזכרו ויקיימו ויהיו דוגמה לאחרים, אמן!

יש עוד מישהו שרוצה לזכות? אחרון.

מי זה האחרון שזוכה? הכל הולך אחרי החיתום. ברכה רבה. יש עוד משיהו שרוה לזכות. מי? הגברת פה, זכתה! שם ושם האמא?

שואלת: אני רוצה שתברך את בעלי, חחים בן נחמה.

הרב למה?

שואלת: שיגמרו לו כל החובות

ישראל בן חנה יפטר מכל החובות הרוחניים והגשמיים!

שואלת: ומה שיש לנו למכור ימכור לקונים טובים...

הרב: ומה שאתם צריכים למכור, ימכר לקונים טובים והגונים במחיר מעל הראוי.

שואלת: ולילדים שלי שיעלו מעלה מעלה.

הרב: וכל ילדייך יעלו במעלות התורה מעלה מעלה.

שואלת: שלא יהיה להם יצר הרע.

הרב: קשה מאוד להבטיח דבר כזה, שיתגברו על היצר הרע ויזכו לזיווגים הגונים בזמנם ובעיתם עם נשים הגונות מאוד.

שואלת: ולבת שלי חנה בת שמחה...

הרב: וחנה בת שמחה זיווג הגון מהרה! כתיבה וחתימה טובה, בריאות שלמה ואיתנה ובני העולם הבא.

אני מודה לכל הקהל!

אתה לוקח בשבילו עכשיו, איזה הבטחה! אז את מ אני מברך? אריאל בן?

שואל: רבקה.

הרב: רבקה. ה' יזכה אותך לזיווג הגון עם אשת חייל מיוחדת מהרה. ותזכה ללמוד תורה ויראת שמים. ואבים ששמו?

שואל: יצחק.

הרב: יצחק בן?

שואל: מלכה.

הרב: יחזור בתשובה שלמה ויתמוך בך בכל הדרך ויזכה ללמוד איתך חברותה ותהיו זוג למופת וה' יבנה ביתך בית נאמן והצלחה מרובה, אמן!

שואל: ????

הרב: שמה?

שואל: יהודית בת אברהם.

הרב: תזכה ללידה קלה על דרך הטבע.

כל מי ששמע אותנו ולא הספיק ורצה, יכול לצלצל לטלפון 03-6777779, יעבירו לו את המספר טל' לאיפה צריך לצלצל. או 050- 5256079, לבקש את שלום ויכולים לסגור על הרצאה והברכות שברכנו יתקיימו בהם גם כן ונגיד אותם כמובן גם בהרצאות בתחילתן, וכל הזכויות יהיו בשבילם.

מה עוד רצית?

שואלת: ????

הרב: נכון. שם?

שואלת: יש לי כרגע אמר. אני רוצה קודם כל להודות לבוד הרב על הברכה שקיבלתי לפני שנה וחצי לזיווג הגון ואני התחתנתי לפני חצי שנה, עם בחור והוא פה. עכשיו אני רוצה לבקש ברכה לזרע קודש בר קימא, ללידה קלה והריון קל.

הרב: זאת אומרת כבר את ההריון לברך, כבר מראש? אין בעיה. מה השם שלך ושם האמא?

שואלת: קרינה רינה בת מרים.

הרב: ה' יזכה אותך בעזרת ה' לזרע קודש חי וקיים והריון יהיה תקין והלידה כתרנגולת, בן זכר, צדיק!

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 25.02 14:22

  רבנו הקדוש שבוע מבורך! תודה על השיעור המאלף הבוקר 'עץ גבוה חמישים אמה' (shofar.tv/lessons/16869) להתחיל ככה שיעור בוקר ביום ראשון - תענוג אמיתי לנשמה! ובכלל תמיד לשמוע על איך שהמן הרשע נתלה - משמח את הלב! בקרוב את סינוואר ימח שמו גם יתלו - (בתוך כל שונאי ישראל) אמן כן יהי רצון ויה"ר: שבזכותך, בזכות אסתר המלכה ומרדכי היהודי🙂 שבוע מבורך ובשורות טובות (אמן).

 • 24.02 19:14

  😂😂😂😂 תודה כבוד הרב על כל הפעילות של זיכוי הרבים שאתה עושה, אוהבים אותך מאוד.

 • 22.02 12:33

  שלום וברכה כבוד הרב! השיעור של הבוקר (פרשת תצוה - כתית למאור shofar.tv/videos/16860) מחיה את המתים וסם לחיים, להתחיל את היום בלימוד התורה! לשמוע דברים שנותנים לי את החיות, הנשמה מקבלת אוכל רוחני וכוחות ללכת בדרך האמת ולשמוח בחלקי ולזכות להאיר לאחינו. כבוד הרב! תודה רבה לקב"ה שזיכנו להתחבר לרב גדול וקדוש ונתן לנו אותך ובלעדיך ח"ו החיים רדודים. ברצוני לשתף את הרב על הלימוד שלמדנו כמה חשוב להתחבר לצדיק הדור ולשאוף להיות בקרבתו. [צילום מספר, פרשת תרומה, סגולה להירפא מכל התאוות! "ועשית שלחן" רבינו הבעש"ט אמר: 'כל מי שזכה להיות משובתי שבת מאוכלי שלחני - אני נותן בו סם חיים להיות בקרבו רפואה להיוושע מכל התאוות, וגם פועל להבא להתנהג בביתו בקדושה ובטהרה. אשר מדרכי הרפואה על ידי בני אדם - הוא רק להתרפא מחליו הקודם, אך עודנו צריך שמירה להבא שלא יבוא ויחזור אליו החולי חס ושלום. וכאן יפה כח הצדיק על ידי שלחנו הטהור, לתת לאדם שמירה להבא להינצל מכל רע'].

 • 21.02 12:43

  🐛רבינו היקר שבזכותו אנו ניצלים מאיסורים🐛 זה היום אימי מורתי מצאה - פפריקה אדומה - בבדיקה! לפני טחינה... (סרטון: 'בעיות חמורות בתבלינים ומה מאכילים אותנו בתעשיה?' shofar.tv/videos/8262)

 • 20.02 12:31

  כבוד הרב היקר שליט"א שלום וברכה! רציתי לומר: 'תודה גדולה!' לכבוד הרב שליט"א על הדברים בקטע הזה. (👨🏻‍🏫 המדד העיקרי להצלחה בחינוך shofar.tv/videos/16838) בזכות הקטע הזה ב"ה חינכתי את הילדים: שצריך לשיר ולהודות להשם יתברך גם מתוך כאב וצער. אני נוהגת כמעט מדי יום לשיר עם הילדים: 'תודה רבה לך השם יתברך על כל הטוב ועל כל החסד!' מתוך שמחה! ואנחנו שרים!! ורוקדים!!! אתמול שרתי לילדים מתוך כאבים חזקים אחרי עקירת שן בינה! (ל"ע) 'תודה רבה לך השם יתברך על כאבי שינים כי אין רע יורד מן השמים!'. הילדים תמהו: 'איך אמא שרה ככה, להודות על הכאב!?' אז הסברתי להם: 'שהשם יתברך מזכך אותנו ובדרך הזאת מנקה אותנו מחטאים ועוונות שנצא מפה נקיים לגן עדן!' בעזרת השם יתברך (אמן) תודה אין סופית לכבוד הרב שמלמד אותנו והלוואי ונזכה לדרגות כמו שכבוד הרב לימד ותיאר בקטע (אמן).

 • 19.02 19:13

  שלום כבוד הרב! הייתי היום בטיפול שיניים. הרופא יודע שאתה הרב שלנו, אמר לי: 'שב"ה הוא שומע הרצאות שלך ב יוטיוב ושאתה מאוד חכם!' ועוד כמה מחמאות ב"ה. אמר לי: 'שלבן שלו יש כל מיני שאלות והוא רוצה: הוכחות! ודברים כתובים ושהוא לא יודע לתת לו תשובות לשאלות האלה...' אמרתי לו: 'שאני יביא לו דיסקונקי ('מאגר השו"ת הגדול בעולם') שיתן לבנו שזה יענה לו על הרבה מאוד שאלות שיש לו!' הוא שמח מאוד! ואמר: 'שהשי"ת סובב את זה שאגיע לטיפול - בשביל שאביא לו דיסקונקי!'.

 • 19.02 14:28

  כבוד הרב שליט"א השיעור בוקר - מאוד מחכים! והיה נחוץ בתקופה זו של פורענויות, מחלוקות (רח"ל), אבל מה שאני יודע זה שלא אעזוב את כבוד הרב שליט"א לעולם!!! לא כמו כאלה שהיו בעבר בקפז שעזבו ופתאום מפרסמים נגד הרב שליט"א וכו'... ומה שהכי מצחיק ומעניין זה שפתאום יש עוד סוגי בשר שאפשר לאכול וזמרים שמותר לשמוע חח... אני ממש מרחם על כל אלה שעזבו כי לגבי בשר יש גם להם פתרון! שישלחו משפחה או חברים לקנות, ואם מתביישים שישלחו מישהו לחנות... אבל הכל צף! ועוד שהם לא נושא ההודעה כרגע... עוד תודה על ההסבר על מהן 'שבועות' וב"ה אנחנו קפזניקים לנצח!!! תודה רבה להשי"ת שזכינו בכבוד הרב שליט"א 🙏

 • 19.02 10:56

  ישר כח לכבוד הרב על השיעור בוקר, (פרשת תרומה - משכן העדות shofar.tv/videos/16839) תודה רבה! שמעתי אותו עוד הפעם - מדהים! שהשי"ת שוכן בתוך הצדיקים. והאמת אף שהיא לא שמימית, היא 'אמת לאמיתה!' כי ה' בתוכם. מכאן לעניות דעתי אנחנו למדים: שאנחנו כמו עץ שצריך להביא פירות והפירות הם הטוב היוצא מאתנו והצדיקים הם 'שורש' שמחזיק אותנו אמנם לצערינו יש 'עשבים שוטים' שאינם נותנים פירות אלא מפריעים לצדיקים בעבודתם (כמו דתן ואבירם:). ואפשר להבין כמה מסוכן לבחור דרך מסויימת (שורש של עץ פרי מסויים) ולקבוע שהיא ה'אמת' ולפסול פוסקים אחרים שהם השורשים של מיני עץ שונים הנותנים פרי ממנים שונים והם אותם המוציאים לעז על הצדיקים ומזלזלים בהם - רחמנא לצלן!

 • 19.02 09:04

  רבנו הקדוש! איזה שיעור בוקר מרומם! לכל איש ואישה מעדת ישראל את סוד נדיבות ליבו של הצדיק מגלה הרב בכל שיעור ובפרט הזה "וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם!" (שמות כה, ח) מהי גדולת ליבו של הרב שעומד איתן כנגד השקרנים שבדור כדי להמשיך להאיר את ליבותם של עם ישראל בשביל שיפתחו ליבם לקב"ה ושיזכו גם הם להשראת שכינתו בליבם ובזכות זה על גם כלל האומה הרב הזכיר את גדולי החכמים והבן איש חי שתורתם לא תשכח לעולם וכך תורתו של הרב אמנון יצחק שליט"א לא משנה מה "הם" יעשו, אמת צרופה בידו והוא מנחיל אותה לעם ישראל וקהילתו ומזכה ומרצפם ומחזקם לעבודתו יתברך אוהבים את הרב הצדיק שאין כמותו ותורתו חזק וברוך רבינו "יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר"!!! (ישעיה מב, כא) - אמן!

 • 19.02 08:28

  כבוד הרב שלום וברכה!!! אכן הבטיחו חז"ל: 'צדיק גוזר וה' יתברך מקיים!!!' ברוך ה'! התקיימה ברכת הרב שליט"א ובס"ד כעת אנו בדרך לבית שלנו אחרי שהחשד לדלקת קרום המח - התבטל! תודה להשי"ת ותודה לך הרב אשרינו שזכינו בצדיק אמת!!!

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים