טוען...

באמצעות תפילה ניתן להשיג כל דבר!

הגם שנתבאר במאמר הקודם באורך את כוחה הגדול של התפילה, נראה בעזרת השי"ת להרחיב את היריעה בענין ולהראות עוד שהתפילה מועלת להשיג גם דברים מופלגים שהם למעלה מיכולתו של האדם ואפילו דברים שהם למעלה מדרך הטבע, ובאמצעות התפילה ניתן אפילו להחיות מתים!

  פורסם בתאריך: 22.05.2024, 12:00 • מערכת שופר

מאמר 23 מסדרת מאמרים מהספר 'תפילה דיליה'

מאמרי חיזוק והתעוררות וביאורים בעניני תפילה והמסתעף שזורים בעובדות והנהגות מרבותינו גדולי ישראל

והוא אסופת ועדים שנאמרו לפני חברים מקשיבים בכולל היקר נחלת דוד לעורר להלהיב הלבבות להתחזק ולהשתפר בעבודת השם

באדיבות הרב אברהם חנונו שליט"א מלייקווד - ישר כוחו!

מחבר הספרים: אל תדיחנוהראנו בבנינותורה דיליה, חנוכה דיליה, פורים דיליהמידות דיליה (שבת קודש) ועוד.

ובמאמר זה ידובר על:

באמצעות תפילה ניתן להשיג כל דבר!

פתח דבר:

הגם שכבר ביארנו במאמר הקודם בארוכה את כוחה הגדול של התפילה, נראה בעזהי"ת להרחיב את היריעה בענין ולהראות עוד שהתפילה מועלת להשיג גם דברים מופלגים שהם למעלה מיכלתו של האדם ואפילו דברים שהם למעלה מדרך הטבע, ובאמצעות התפילה ניתן אפילו להחיות מתים! 

תפילת חנה: "ונתת לאמתך זרע אנשים"

נפתח עם כמה דוגמאות אשר ניתן ללמוד מהם כי ניתן להתפלל אף על דברים הנראים רחוקים ומופלגים מאוד.

בספר התחזקות בתפילה לה' (עמ' יז) הביא ראיה מתפילת חנה. הרי אמרו חז"ל במסכת ברכות (דף לא:) על בקשת חנה: "ונתת לאמתך זרע אנשים" - רבי יוחנן אמר: זרע ששקול כשני אנשים. ומי הם? משה ואהרן שנאמר (תהלים צט, ו): "משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו".

הרי שחנה לא הסתפקה בבן תלמיד חכם ירא שמים, צדיק, חסיד ובעל מידות טובות, וגם לא בבן שיהיה גדול כמשה רבינו ע"ה שניתנה תורה על ידו, והקב"ה אמר עליו "כי בכל ביתי נאמן הוא", וגם לא בבן שיהיה גדול כאהרן הכהן אשר לבש את האורים ותומים ונכנס לפני ולפנים ובזכותו זכו ישראל לענני כבוד, אלא היא ביקשה בן שיהיה שקול כשניהם גם יחד - כמשה רבינו ע"ה וכאהרן הכהן!

ואכן מוצאים אנו שתפילתה התקבלה והיא זכתה בבן כמו שמואל הנביא אשר היה שקול כשניהם יחד, וכמו שמעיד הכתוב (תהלים צט, ו): "משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו".

הרי שבאמצעות כח התפילה ניתן לבקש כל דבר!

"ככל אשר תשאל - אמלא"!

יסוד זה מוכח מדברי רש"י זצ"ל על הפסוק בתהלים (פא, יא): "הרחב פיך ואמלאהו" - "הרחב פיך, לשאול ממני כל תאוות לבך. ואמלאהו - ככל אשר תשאל אמלא". 

מבואר מדבריו שאדם יכול לבקש ככל העולה על לבו, והקב"ה מבטיח למלא את בקשתו, וזהו שכתוב "הרחב פיך ואמלאהו"!

נפלא!

תפילתו של הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל

יש להביא בזה מעשה נפלא שאירע עם הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל:

כידוע שהגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל היה כלוא בסיביר במשך כמה שנים, אמנם כבר ביום הראשון שהגיע לשם יחד עם קבוצה גדולה של אסירי כפיה, נצטוו כולם בתור "ספורט" להסיר את נעליהם וגרביהם ולרוץ כמה קילומטרים כשהם יחפים על האדמה המחופה בשכבת קרח...

סיפר הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל: במשך כל אותה ריצה דיברתי אל הרבונו של עולם כמנהגי שהייתי מדבר אליו בכל תפילותיי תמיד כבן המדבר אל אביו, וכך אמרתי: אבא, הלא ידוע לך שאין בידי לשמור על עצמי, רבונו של עולם אני מבקש ממך, הצילני נא וחזקני נא שלא אצטנן במדינה זו כלל.

הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל סיים את סיפורו ואמר: כמה שנים הייתי כלוא בסיביר ולא קרה לי אפילו פעם אחת במשך כל אותה תקופה שהצטננתי, בו בזמן שרוב האסירים סבלו מהקור המקפיא וחלקם אף מתו מכך, בי - לא פגע הקור אף לא פעם אחת, כי על כך כבר ביקשתי מאבא מלכתחילה...

חזקיהו המלך חידש "עמידת חולי"

דוגמא נוספת לכך מצינו אצל חזקיהו המלך.

חזקיהו המלך היה חולה במחלה אנושה ומסוכנת, ועד לאותה עת עדיין לא נמצא בעולם כולו אדם אשר נחלה והתרפא ממחלה זו, ולא עוד אלא שישעיהו הנביא אומר לו בנבואתו שכבר נגזרה גזירה שימות.

אמנם על אף שעל פי דרך הטבע המצב היה נראה אבוד, בכל זאת חזקיהו המלך התחזק והתפלל לה' שירפאהו וכמו שנאמר (מלכים ב' כ, ב - ג): "ויסב את פניו אל הקיר ויתפלל אל ה' לאמר, אנא ה' זכור נא את אשר התהלכתי לפניך באמת ובלבב שלם והטוב בעיניך עשיתי ויבך חזקיהו בכי גדול". 

והלוא לבסוף הקב"ה שמע את תפילתו וריפא אותו עד שהאריך לחיות עוד חמש עשרה שנה, וכמו שנאמר בנביא (ישעיה לח, ה): "הלוך ואמרת אל חזקיהו כה אמר ה' אלוקי דוד אביך שמעתי את תפילתך ראיתי את דמעתך הנני יוסיף על ימיך חמש עשרה שנה". ואיתא בילקוט שמעוני (מלכים אות רמ"ג) שחזקיהו המלך הוא אשר חידש "עמידת חולי" - היינו שלמרות שאדם חולה במחלה אנושה מסוגל הינו לעמוד ממנה, וזאת בכח תפילתו.

הרי שחזקיהו המלך התפלל על דבר שעד לאותו זמן היה נראה כדבר פלאי מחוץ לדרכי הטבע ובכל זאת הוא זכה לרפואה, עד שממנו והלאה התחדשה בעולם הנהגה של רפואה מחולי.

אל ימנע עצמו מן הרחמים - גם אם החרב ב"תוך צווארו"...

נקודה נפלאה נוספת למדים אנו ממעשה זה של חזקיהו המלך. הרי הגמרא אומרת במסכת ברכות (דף י.) שאפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים. ויש שרצו לדייק מכך שכאשר יש חולי בתוך הגוף של האדם ממש, זה אינו בכלל "חרב חדה מונחת על צוארו של אדם" אלא "בתוך צוארו"... ואם החולי כבר מקנן בתוך גופו של אדם אין על מה להתפלל...

אולם ידוע שהגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ"ל דחה טענה זו מכל וכל, כי הלוא מקור מימרא זו הוא ממעשה דחזקיהו המלך שחלה ואמר לו הנביא ישעיהו שכבר נגזרה גזירה, ועל זה ענה לו חזקיה המלך: "כלה נבואתך וצא, כך מקובלני מבית אבי אבא - אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים", והרי על כגון דא אמרו חז"ל שטרם מקרה זה לא אירע שחולה כמוהו התרפא, ואין לך חרב חותכת בתוך הבשר יותר מחולי שמעולם לא הבריא ממנו אדם, ואף על פי כן אמרו: "אל ימנע עצמו מן הרחמים".

הרי לנו שאין לך מצב בעולם אף הנראה אבוד לחלוטין שבו כבר אין על האדם חובה להרבות בתפילה, ועליו להתייאש מן הרחמים חלילה, אלא תמיד ניתן לפעול ולעשות על ידי התפילה!

מעשה מופלא אשר התרחש בימינו

חשבנו לנכון להביא סיפור שהתרחש בימינו - בקיץ של שנת תשס"ז - הממחיש לנו היטב מה גדול כח התפילה לפעול ישועות גדולות ונצורות הגם שהמצב נראה אבוד בלי שום מוצא.

בני זוג שלא נפקדו בזרע של קיימא במשך כחמש עשרה שנה עד שהחליטו להיפרד למרות שלא היו ביניהם שום מריבה או חיכוך אלא כל אחד פנה לדרכו ולהצלחתו תוך כבוד גדול לזולתו. והנה זמן קצר אחר נתינת הגט נודע שהאשה כבר הייתה מעוברת. 

על אף שאילו היה המצב רגיל היה האיש נושא את גרושתו מחדש, ואף מקיים בכך מצוה של מחזיר גרושתו, אבל את בני הזוג לשעבר הבשורה הכתה בהלם, שכן האיש היה כהן אשר אסור לו לשאת גרושה, כמובן שהבכיות והצער של שניהם עלו עד לשמי שמים.

הבעל עם דמעות בעיניו הגיע לביתו של מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א כדי לשמוע דעת תורה מה ניתן לעשות, אך בפי הגאון רבי חיים שליט"א לא היתה שום עצה כלשהי: "אינני רואה כל דרך שתוכל לשאת את גרושתך מחדש" - אמר, והציע לו לעלות לביתו של חמיו מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל. 

הבכי הנורא חזר על עצמו גם בבית הגרי"ש זצ"ל אשר ספק את ידיו בצער רב ואמר: אסור לכהן לשאת מחדש את הגרושה, גזירה היא משמים, ואתם תקבלו דין שמים עליכם. הדבר היחיד שביכולתי לומר לך הוא שתיגש לכותל המערבי ותתפלל להשי"ת שיושיע אותך, אמר מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

הכהן האומלל שמע את הדברים וקיבל אותם כ"הוראה" ומיד נסע לכותל המערבי. בבואו לשריד בית מקדשנו ניצב ליד הכותל המערבי והרעיש את המקום בצעקות ובבכיות נוראות. האנשים שמסביבו הבינו שמדובר בצרה גדולה במיוחד אך לא העזו לגשת אל המתפלל ולהציע את עזרתם. 

לאחר זמן ממושך שבו עמד ושפך את מרי שיחו לפני מי ששכן את שמו במקום הזה, הוא חש בדפיקות על גבו, כאשר הסתובב אחורנית ראה לפניו אברך תלמיד חכם אשר התעניין לדעת מה מציק לו.

לאחר שסיפר לו את סיפורו הכואב, פנה אליו התלמיד חכם ושאל אותו: "האם יש לך אבא"? מיודענו הכהן לא הבין את השאלה, והשיב: אכן יש לי אבא, אבל הוא זקן מופלג והוא מתגורר באמריקה בבית אבות, ואינו מתקשר כמעט עם הסובבים אותו...

אם אתה שואל לעצתי, טוס לאמריקה וספר לאביך את שעבר עליך - אמר לו התלמיד חכם הלא מוכר ופנה לדרכו.

על אף שעוד ניסה להשיב כי אביו נמצא במצב שקשה מאוד לתקשר איתו, ובכלל מהי המטרה של מאמץ גדול שכזה - לטוס לחו"ל כדי לספר לאביו הקשיש את הסיפור. אך התלמיד חכם כבר לא שמע את הדברים אלא הלך לדרכו...

התיישב הכהן בדעתו וחשב על כל מה שעבר עליו ביממה האחרונה, הוא החליט: אם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל אמר לו לגשת ולהתפלל בכותל, ובעת התפילה ניגש אליו אדם שאיננו מכירו ומייעץ לו עצה שכזו, אולי בכל זאת המאמץ הזה כדאי.

לא עבר זמן רב והכהן הזמין כרטיס טיסה, וכעבור יממה וחצי הוא היה כבר בבית אבות על יד אביו. אנשי הצוות הרפואי שהיו צמודים לקשיש, הנמיכו מראש את ציפיותיו של הבן וכך אמרו לו: "אבא שלך כבר במשך חודשים ארוכים לא הוציא מפיו מילה אחת", ולכן לא סביר שיפתח את פיו דווקא עתה... 

הבן התחיל לגולל את סיפורו בפני אביו אשר לא דיבר מאומה, אבל עשה את הרושם כמי שמאזין לדברי בנו. ויהי כאשר הרבה הבן לבכות תוך כדי הסיפור - קרה הלא יאומן... האב פתח את פיו ואמר במילים ברורות: האמת היא כי אינך בני כלל אלא ילד מאומץ הנך בן להורים שנספו בשואה. משמעות הדברים היתה כי אין הוא כהן, ועל כן אין לו כל בעיה להינשא מחדש לגרושתו!

אי אפשר לתאר כלל את צהלות ושאגות השמחה אשר נשמעו בחדרו של הקשיש למשמע בשורה זו.

למדנו לענייננו כי גם כאשר המצב נראה אבוד ובלי תקוה, והדברים נראים בלתי אפשריים בעליל, באמצעות כח התפילה ניתן להשיג הכל! הכל כפשוטו ממש!

תפילה מועלת לשנות את סדרי הבריאה

ונראה לומר עוד כי יש בכח התפילה אפילו לשנות את סדרי בריאת בראשית ואת גלגלי המזל. וכפירושו הנפלא של המאירי זצ"ל (בית הבחירה ב"ק דף פ:): 

"אף על פי שמשפטי האדם מצד תולדתו ומערכת מזלו מבוא גדול בעניניו ובהצלחתו ובמקריו, עד שדלת הנועלת לא במהרה היא נפתחת, מכל מקום אין בזה עיכוב מכל וכל, אלא הדבר מסור לתפילה ומעשים, כי תפילה ומעשים טובים מגינין בעדו ומשנים עליו סדרי בראשית שלו". וסיים שם: "זה דבר ראוי ומוכרח באמונת ה' ובגדרי הדת".

הרי לנו שניתן לשנות סדרי בראשית באמצעות תפילה.

"ועיני לאה רכות" - קשה התפילה אשר ביטלה הגזירה!

הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל הביא ראיה ליסוד זה מדרשת חז"ל על הפסוק (בראשית כט, יז): "ועיני לאה רכות" - לאה סבורה היתה שתעלה בגורלו של עשו ובכתה, וכך היו כולם אומרים: "שני בנים לרבקה ושתי בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן". ובמדרש תנחומא ובילקוט שמעוני מובא שזו לא היתה סתם שמועה שאנשים יצרו, אלא כך היה אמור להתרחש לפי גזירת הבריאה שקבע הקב"ה בעולם - הגדולה לגדול והקטנה לקטן, וראויה היתה הבכורה לצאת מרחל. והיתה לאה יושבת ובוכה עד שנשרו ריסי עיניה, ורק מכח בכיותיה זכתה לבטל את אשר נגזר עליה והיא זכתה להינשא ליעקב אבינו ע"ה ולהעמיד ממנו מחצית מי"ב השבטים.

ועל זה אמרו חז"ל (ילקוט שמעוני פר' ויצא אות קכ"ה): "אמר רבי חוניא: קשה התפילה שביטלה הגזירה, ולא עוד אלא שקדמה לאחותה".

הדבר נורא למתבונן, לאה אמנו ע"ה זכתה לשנות את רוע הגזירה ובמקום להיות אשתו של עשו הרשע, אם האומה הרשעה - אדום, היא זכתה להעמיד שבטי קה - את רוב מנין ובניין של האומה הישראלית הקיימת לנצח נצחים!

בתפילה ניתן לשנות את אשר הוכרז על ידי "בת קול"!

ראיה נוספת ליסוד הנ"ל שעל ידי תפילה ניתן לשנות סדרי בראשית. הגמרא במסכת ברכות (דף ס.) אומרת שבג' ימים הראשונים של העיבור יבקש אדם רחמים שהזרע לא יסריח, מג' ועד ארבעים יום יש לבקש רחמים שיהיה זכר.

והנה הקשו הראשונים הא במסכת סנהדרין (דף כב.) מבואר שארבעים יום קודם יצירת הולד בת קול מכרזת ואומרת "בת פלוני לפלוני", כלומר כבר ידעינן קודם היצירה אם הולד יהיה זכר או נקבה. ואיך אם כן אמרינן שבתוך ארבעים יום הראשונים יכול אדם להתפלל שהולד יהיה זכר - מה תועיל התפילה לאחרי שכבר הכריזה על כך הבת קול?...

אמנם התוספות כתבו שם שעל ידי תפילה אפשר לשנות גם דבר שכבר נקבע בבת קול מן השמים!

נפלא!

"על ידי תפילה משתנה מזלו לטובה"!

כעין זה מצינו שאדם בתפילתו יכול לשנות גם את המזל. 

כתב המהרש"א זצ"ל במסכת שבת (חידושי אגדות דף קנא:) דאף שאמרו בגמרא במסכת מועד קטן (דף כח.) "חיי בני ומזוני לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא מילתא", מיהו על ידי תפילה ובקשת רחמים ניתן לשנות את המזל לטובה.

וראיתי בספר אהל משה (בראשית עמ' שנז) שהביא ראיה לכך מדברי הגמרא במסכת נדרים (דף לב.): "אמר רב יהודה אמר רב: בשעה שאמר לו הקב"ה לאברהם אבינו "התהלך לפני והיה תמים" אחזתו רעדה, אמר שמא יש בי דבר מגונה, כיון שאמר לו "ואתנה בריתי ביני ובינך" נתקררה דעתו. ויוצא אותו החוצה. אמר לפניו: רבונו של עולם הסתכלתי במזל שלי ואיני ראוי להוליד בן. אמר לו הקב"ה: צא מאיצטגנינות שלך - אין מזל לישראל". וכתב רש"י זצ"ל במסכת שבת (דף קנו.) על מה שאמרו שם "אין מזל לישראל" - וז"ל: "דעל ידי תפילה וזכות משתנה מזלו לטובה".

מוכח מזה שתפילה מועלת גם לשנות המזל!

בתפילה ניתן לפעול גם במה שאינו ביד האדם!

נביא על כך אמרה נפלאה של הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל.

הגמרא במסכת בבא בתרא (דף קסב:) אומרת: "שלושה עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום, ואלו הן: הרהור עבירה, ועיון תפילה, ואבק לשון הרע". ותמה שם המהרש"א זצ"ל הרי "אין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו" (ע' מס' עבודה זרה דף ג.), ואם אי אפשר להינצל מהן מדוע הן נחשבות כעבירות?

ענה הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל: גם מה שאינו ביד האדם - ובייחוד מה שאינו בידו - ניתן לפעול בזה באמצעות תפילה!

הרי לנו שאפילו עוונות שאין אפשרות לאדם להינצל מהם, על ידי תפילה שאני, ולכן מי שאינו מתפלל להשי"ת לבקש סייעתא דשמיא שלא יפול ברשתו של היצר בעבירות אלו, אם יכשל בהם ייחשב לו הדבר כעבירה!

הגאון רבי מאיר חדש זצ"ל: "תפילה תמיד עוזרת"!

גדולי ישראל חיו תמיד מתוך התחושה שגם את המצבים הגרועים ביותר הנראים כבלתי אפשריים ניתן לשנות באמצעות פנייה ישירה לרבונו של עולם, וכפי שניתן ללמוד מהמעשה הבא:

המשגיח הגאון רבי מאיר חדש זצ"ל שאל פעם אחד מתלמידיו שהיה רב בעיר אחת בישראל, מה אתה עושה, כאשר בא אליך אדם אשר שוטח באזניך בעיה, ואינך יכול להציב לה פתרון?

הוא שאל והוא תירץ, דע לך אמר לו המשגיח זצ"ל: תמיד יש מה לעשות! גם כאשר אין לך בפיך תשובה מוכנה, לאחר שהוא עוזב את החדר, אתה יכול לעמוד ולהתפלל עליו. 

תפילה תמיד עוזרת!

זו הנקודה אותה עלינו לשנן שוב ושוב ולהחדיר לתוך תוכינו - גם במצבים הכי קשים והלא הגיוניים בעליל, על ידי התפילה ניתן לפעול, לשנות, לעזור ולהיטיב את המצב.

הרופא ה"מסור"...

כבר ביררנו בדברינו שאף מי שנקלע לבעיה או למצוקה כלשהיא, ולו יהא זה דבר הנראה שאין ביכולתו לעשות מאומה, בכל זאת אם לא יתפלל על כך להשם תהיה כאן טענה נגדו - מדוע לא התפללת ולא ביקשת מהקב"ה שיעזור לך בענין?!...

בספר טיב התפילה (עמ' תרפב) הביא בענין זה משל נפלא: רופא מסור ונאמן אשר מתוקף תפקידו היה ממונה ב"משמרת לילה" על מחלקה שלימה בבית הרפואה, באותה מחלקה מאושפזים היו חולים מסוכנים מאוד רח"ל.

ואכן הוא נהג לעשות מלאכתו נאמנה, הוא עמד הכן על ידם לתמכם ולסעדם ולהעניק להם את הטיפול הדרוש להם, הכל מתוך מסירות מיוחדת.

והנה לפתע בלילה אחד, מצבם של חולים רבים במחלקה החל להידרדר בו זמנית, הרופא אץ רץ בכל כוחו כאחוז תזזית ממיטה למיטה ומחולה אחד למשנהו, ועשה את כל אשר לאל ידו בכדי לנסות לייצב את מצבם, אולם מצבם החמיר מרגע לרגע. היה זה למעלה מכוחו של הרופא להשתלט לבדו על המצב החמור, ולדאבוננו הרב כמה מן החולים שבקו חיים על מטותיהם.

והנה בהיות הבוקר, כאשר מנהל בית החולים בא למקום ועודכן במתרחש - הקים קול מחאה וזעקה, כיצד יתכן שהרופא דנן לא עמד על משמרתו אלא התרשל במלאכתו, והעדות לכך שמספר חולים נפטרו באותו הלילה, מה שלא קרה זה זמן רב...

הרופא הוזמן לעמוד במשפט, בו נתבע על הפקר חיי אדם. לאחר שהתביעה הציגה את טיעוניה, הרופא לעומתם תיאר את מאורעות אותו לילה כיצד שירת במסירות עצומה את כל החולים, ולא נח אפילו לרגע קט, אלא רץ בכל כוחו מחולה לחולה, אין זאת אלא שמצבם הנורא הכריע אותם, "וכי יש בי כוחות של מלאך"?! התרעם על התביעה, "איך אתם מעלילים עלי שהפקרתי חולים בו בזמן שהקדשתי עבורם את כל כוחי ומרצי"...

השופט שמע את טענות הצדדים עד תומם, ולאחר בדיקה מעמיקה של הדברים הודיע השופט: "הרופא נמצא אשם בעבירה של הפקרת חיי אדם"... 

כששמע זאת הרופא התפלא: מה רוצים ממני, מה לא עשיתי בשביל להציל חיי אדם. אך כאשר השמיע השופט את נימוקיו, פסק הדין התבהר... 

ברגע שהחלה ההתדרדרות צריך היית לצעוק בקול גדול: "הצילו" ולעדכן זאת במערכות הקשר, אם היו שומעים את קולך ופנייתך - כל הרופאים בסביבה היו באים לעזרתך, ואילו היו במקום צוות שלם של רופאים ואחיות יתכן מאוד שיכולתם להציל את כל החולים, ואי בקשת עזרה דינה כעבירה של הפקרת חיי אדם!

כן הוא הדבר גם בענייננו, כאשר האדם יתבע בשמים על שלא עשה דבר זה או אחר, והוא ינסה להצדיק את עצמו ויאמר: "השתדלתי רבות בדבר אך ללא הצלחה". התשובה שתוצג בפניו: היית צריך לבקש ממי שביכולתו להושיע לעזור ולפעול בענין, וזה היה אפשרי על ידי תפילותיך, אמנם מאחר שלא התפללת, למרות שהשתדלת, הדבר נחשב לך לעוול. 

היה לך להתפלל ולבקש ממי שהיכולת שלו...

"הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה"...

הגאון רבי יצחק מוולאז'ין זצ"ל ביאר באופן נפלא את תפילת "הנותן תשועה למלכים", מביאור זה נוכל ללמוד עד היכן מגיע כוחה של תפילה, ומעשה שהיה כך היה: 

הגאון רבי יצחק מוולאז'ין זצ"ל הופיע בארמונו של הצאר הרוסי בראש משלחת של גדולי ישראל. מיד בכניסתו פנה אליו הצאר ואמר לו: יש לי אליך שאלה, ידוע לי שאתם היהודים נושאים תפילה בכל שבת ושבת לשלומו של הצאר ואתם מבקשים שינצח בכל מלחמותיו. 

כאשר ביקשתי מיהודי אחד שיתרגם לי את נוסח התפילה הזו - המשיך הצאר בדבריו, התוודעתי לכך שהיא אינה נאמרת אלא מן השפה ולחוץ, שכן כפי הידוע לי תפילה זו נאמרת על ידי כל היהודים בכל מדינה ומדינה בהם הם יושבים. ואם כן כיצד תפילה זו שנאמרת מפי כל היהודים שבכל אתר ואתר תוכל להתקבל, הלוא יש לי שנים ארוכות מלחמה עם קיסר גרמניה, ואם גם בגרמניה מתפללים היהודים לנצחון מלכם, ואתם כאן מתפללים לנצחון מלככם, כיצד תתיישב סתירה זו?... 

השיבו רבינו יצחק מוולאז'ין זצ"ל על אתר וכך אמר לו: הרי פיך אמר שתרגמו לך את התפילה, ויודע אתה היטב את נוסחה. כיון שכך בודאי שמת לב שהתפילה מתחילה במילים: "הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה, הוא יגדל וירומם וינשא וכו' את הקיסר האהוב...".

והשאלה נשאלת, וכי אין שבח אחר על הקב"ה המתאים לקובעו בתפילה זו, אלא העובדה שהקב"ה מכוון את האוניות בלב ים ומפלס להם דרך ונתיב?

אלא התשובה פשוטה היא - אמר הגאון רבי יצחק מוולאז'ין זצ"ל, כיון שכל האוניות נוסעות בעזרת מפרשים שהרוח נושבת בהם, תאר לעצמך שנמצאת עתה אניה במזרח ובכוונתה להפליג למערב, צריכה היא אם כן רוח מזרחית, באותה שעה ממש יוצאת אוניה מהמערב אשר פניה מועדות למזרח, היא צריכה כמובן רוח מערבית, כיצד בכל זאת מתנהלת תנועת האוניות כסידרה?

אלא זהו כח השמור רק לקב"ה אשר בידו לפעול בו זמנית שני הפכים - דבר שלהבנת בן אנוש הוא בלתי אפשרי בעליל. 

ואם כן אין דבר יותר מתאים מלהזכיר רעיון זה כאשר אנו מבקשים מהקב"ה שיצליח את דרכו של מלכנו - כי רק הקב"ה יכול לגרום לכך שגם אתה תנצח במלחמתך, וגם אויבך - קיסר גרמניה ינצח במלחמתו...

ועלינו לדעת כי הרעיון קיים בכל תפילה ותפילה - לעתים אדם מבקש מהקב"ה דבר בלתי אפשרי ואפילו על שני ענינים הסותרים זה את זה, ובכל זאת, על ידי התפילה הקב"ה מסוגל לסדר הכל, וגם ה"בלתי אפשרי" נהפך לאפשרי ואפשרי!

על מה התפלל הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל?

נביא על כך סיפור ידוע.

בעירו של הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל היה חולה מסוכן רח"ל שהרופאים אמרו נואש ממצבו. ביום מן הימים עבר שם רופאו הפרטי של המלך וקרובי החולה התחננו אליו שיכנס לבדוק אותו. רופא המלך חזר על קביעת שאר הרופאים ואמר כי אין תקווה רח"ל...

הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל נפגש עם הרופא ושאלו: אם המלך יהיה חולה במחלה כזו מה היית עושה?

ענהו הרופא: אכן המלך היה חולה במחלה קשה זו והוא התרפא באמצעות עוף מסויים הנמצא רק במדבר, וכאשר מבשלים אותו ונותנים לחולה לשתות את המרק בו התבשל העוף - החולה מבריא. והמלך בזמנו שלח כמה גדודי חיילים למדבר לחפש אחר העוף הנדיר, ולאחר זמן ממושך העוף נמצא, ובזכות מרק העוף המלך החלים ממחלתו. 

אלא שדא עקא - אמר הרופא, רק למלך יש לו את היכולת ואת האפשרות לשלוח שליחים רבים לשם מטרה זו, אבל איש עני כמו החולה דנן אין באפשרותו כלל לעשות השתדלות כזו, על כן אמרתי שאין תרופה למחלתו.

כשמוע הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל את דבריו נכנס לביתו ולקח את ספר התהלים בידו ואמר: "רבון העולמים בעירנו נמצא חולה מסוכן בשם... הזקוק לרחמים, בניו תלויים בו ואם יחיה יוכל לחנכם שיהיו עובדי ה' - אנא שלח לו רפואה שלימה במהרה שיוכל לחנך את בניו לתורה ולמצוות".

עוד הוא מדבר עם קונו ולפתע נשמע רעש על הגג, עלו וראו עוף מוזר שוכן שם. העוף הובא אל הרופא אשר אישר לתדהמתו כי אכן מדובר בעוף הנדיר, הוא בושל והמרק הובא לחולה שהחלים במהרה ממחלתו... 

הגאון רבי עקיבא איגר זצ"ל ביקש שנוצותיו של העוף יישמרו לזכרון - עד כמה גדול כח התפילה!

זאת עלינו לשנן לעצמנו בכל עת - אין שום גבול לכח תפילותינו!

על ידי תפילה ניתן למנוע את מיתתו של אדם!

עתה נביא מקור לכך שבכח התפילה ניתן למנוע את מיתתו של אדם!

כתיב בפרשת האזינו (דברים לב, מח - נ): "וידבר ה' אל משה בעצם היום הזה לאמר, עלה אל הר העברים הזה וכו', ומת בהר אשר אתה עולה שמה". ופירש רש"י זצ"ל כי זה אחד משלושת המקומות שנאמר בהם: "בעצם היום הזה", והכוונה בזה היא - לפי שהיו ישראל אומרים אין אנו מניחים אותו, אמר הקב"ה: הריני מכניסו בחצי היום.

והדבר תמוה מאוד, מה שייך לומר גבי מיתתו של משה רבינו ע"ה "אין אנו מניחים אותו", וכי בידם לעכב מיתתו? ועוד תמוה הלא משה רבינו ע"ה כבר היה בגיל מאה ועשרים והגיע זמנו להפטר מן העולם אף ללא שבועת ה', וה' נשבע שלא יכנס לארץ ישראל. ואם כן מה בני ישראל כבר מסוגלים היו לעשות עד שנצרכה אמירה מיוחדת של "בעצם היום הזה"? וכי משה רבינו ע"ה יחיה לעולם?

אלא שמדברי חז"ל במדרש ילקוט שמעוני (פרשת חקת) מבואר שאילו היו יודעים שמשה רבינו ע"ה עולה למות, לא היו ישראל מניחים אותו אלא היו מבקשים עליו רחמים.

למדנו מכאן מהו כוחה העצום של התפילה, כי אילו ישראל היו עומדים בתפילה ובבקשה שמשה רבינו ע"ה לא ימות היה בכוחם להשאירו בחיים!

אם היו מתפללים על אדם מת שיחיה - הוא היה קם לתחיה!

ואם תאמר עד כאן לא מצינו אלא שבכח התפילה ניתן להאריך ימיו של אדם ולעכב את מיתתו אבל מנין לנו שבכוחה גם להחיות מתים. 

על כך יש להביא גמרא מופלאה במסכת כתובות (דף קד.) וכך מספרים לנו שם חז"ל: ביום שרבי נפטר גזרו חכמים תענית ויום תפילה, וכך אמרו: מי שיאמר שרבי מת ידקר בחרב. 

ויש לתמוה מדוע שחכמים יגזרו שלא יאמרו "רבי מת"? התירוץ לזה נמצא בשיטה מקובצת (שם): כל כוונתם היתה שלא יאמרו שרבי מת, כדי שאנשים לא ידעו ממיתתו וימשיכו את תפילתם כי טבע האדם שעל מת אינו מתפלל שיחיה, ועל ידי תפילתם יכולים הם לפעול שרבי יחיה שוב! כי תפילה מועילה גם להחיות מתים! 

אם היו מתפללים עליו שיחיה, אפשר שהיה קם לתחיה!

תפילת מרן החזון איש זצ"ל החייתה מתים!

בספר תולדות יעקב מסופר: כאשר היתה אחותו של מרן החזון איש זצ"ל כבת שנתיים היא חלתה מאוד, והרופאים אמרו נואש לחייה. היא איבדה את הכרתה ושכבה ללא רוח חיים, ולכולם היה ברור שהיא שבקה חיים לכל חי. אנשי החברא קדישא הגיעו למקום והשכיבוה על הארץ, הדליקו נרות למראשותיה, וקראו פרקי תהילים לעילוי נשמתה.

בצד עמד אחיה מרן החזון איש זצ"ל, הוא לא הפסיק מלהתפלל עבורה להבראתה ולהחלמתה - "אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם אל יתייאש מן הרחמים", בדמעות שליש שפך שיח לפני בוחן לבות לבל יתן למשחית ליטול את נשמת הילדה. התפילות בקעו רקיעים ושערי דמעה לא ננעלו, לפתע התעוררה הילדה לתדהמת כולם, וכעבור ימים אחדים שבה לאיתנה...

זהו כוחה של תפילה!

אם רק נאמין בכוחה הגדול של התפילה ונתפלל להשי"ת שימלא בקשותינו, ניתן לבקש ממנו "כל דבר שבעולם" - לרבות תחיית המתים! החכמה היא לדעת זאת - אין דבר שאי אפשר להתפלל עבורו!

במה היתה ניכרת גדלותו של יהושע?

הגאון רבי משה סולובייצ'יק זצ"ל אמר בענין של "שמש בגבעון דום" רעיון נפלא. 

העולם סוברים שגדלותו של יהושע בן נון התבטאה בכך שבכוחו היה להעמיד חמה ממהלכה, אבל כאשר מעיינים בזה, נראה לומר כי יותר יש ללמוד מהי גדלותו של יהושע מכך שהוא העיז להתפלל ולבקש דבר מעין זה שהוא נגד טבע העולם. 

בן אדם פשוט לעולם לא יתפלל על שינוי מהלכה של החמה - דבר שהוא שינוי כה קיצוני מדרכי הטבע כל כך, אבל יהושע לרוב מעלתו, לא ראה שום מניעה בפנייה בענין זה להקב"ה, כשם שאנו מבקשים כל דבר שאנו רגילים לבקש.

הטעם לזה הוא מפני שמי שיש לו השגה חושית ביכלתו של הקב"ה לשנות את הטבע כרצונו, והוא מכיר ויודע שבכוחה של תפילה לפעול דברים מעין אלו, אין לו כל סיבה להימנע מבקשת רחמים על כך. 

ואכן רק משום שיהושע האמין באמונה פשוטה ומוחשית באפשרות שהקב"ה ישמע את תפילתו וישדד את מערכות הטבע, הוא זכה שהתמלאה משאלתו.

כל מה שמוטל עלינו הוא רק להאמין בכוחה של תפילה, ולהתפלל!

האם תפילה בכוחה לפעול ולהועיל על העבר?

ונסיים בעזהי"ת עם נקודה יקרה, והפעם מאמתחתו של הגאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל (ע' ספר תפארת שמשון פ' שמיני עמ' קו).

מעשה בעיר ששכן בה מחנה צבאי. החיילים נהגו להיכנס אל תוך הבתים, לאכול לשתות ולבזוז - וכך רוששו את העיר. המצב הבלתי נסבל נמשך חודשים ארוכים, ובני העיר הלכו לבקש את ברכתו של רבי מפורסם ששהה באותה העיר שיוושעו מהצרה שניחתה עליהם.

אמר להם הרבי: "תנו לי אלף רובל לצדקה, ואני אתפלל שבזכות נתינה זו יסתלקו החיילים מהעיר".

חלק מבני העיר סירבו - לא די במה שהתרוששנו עד היום? מהיכן נוכל לתת עוד אלף רובל?! אבל רוב אנשי העיר נענו להצעה ולאחר זמן מועט נאספו אלף רובלים והם הובאו אל הרבי. הרבי התפלל, ומיד למחרת הגיע מברק המורה לחיילים לעזוב את העיר...

אנשי העיר באו לרבי וביקשו ממנו שישיב להם את כספם, שכן המברק נשלח כמה ימים קודם לכן, עוד בטרם קיבל הרבי את הכסף לצדקה ובטרם התפלל, אם כן מוכח אפוא שלא תפילתו של הרבי היא שהושיעה אותם, כי המברק כבר היה בדרך והפקודה היתה מגיעה ליעדה בכל מקרה!

אמר להם הרבי: "וכי רציתם שאתפלל היום והחיילים יסתלקו רק כעבור כמה ימים?! תפילתי הועילה עד כדי כך שכבר למפרע הגיעה הישועה"!

אנשי העיר הגישו את טענותיהם לפני הגאון בעל המהרש"ם זצ"ל, והוא הביא ראיה מפסוק מפורש שהרבי צודק! 

תפילה מועלת גם למפרע!

ומה שמצינו במסכת ברכות (דף נד.) וכן במסכת תענית (דף ח.) שהצועק לשעבר הרי זו תפילת שוא, הסביר הגאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל שאין הכוונה שתפילה אינה יכולה להועיל למפרע, אלא חז"ל רצו ללמדנו הלכות תפילה, שאין מתפללים ומבקשים על העבר, אולם מחמת עצם כוחה של התפילה, היא יכולה להועיל גם על העבר.

יהי רצון שנתחזק בזה ונאמין שאכן כוחה של תפילה היא עצומה ונוראה עד מאוד ובכוחה לפעול גדולות ונצורות ואף דברים הנראים בלתי אפשריים - נגד הטבע ומעשה בראשית, נגד המזל, נגד מה שנגזר כבר, ואפילו על תחיית המתים - על הכל אפשר להתפלל והתפילה מועלת!

אין לנו שיור אלא התפילה הזאת!

 

[ראה סרטון: חיה יחיה - תחית המתים של אמנון יצחק התינוק]

להורדת קובץ PDF מעוצב מהספר 'תפילה דיליה' לחץ כאן

למאמר הקודם: כח התפילה - לחץ כאן.

 

ב"ה ניתן להשיג במשרדי שופר ואו להורדה כאן את הספרים הבאים העוסקים בענין התפילה וקיום מצוותיה;

1. לכתחילה, תפילה.

2. מאמרים בספר 'אעירה שחר' על תפילה בעת רצון ועוד.

3. ביאור פיטום הקטורת

4. קיום מצוות כהלכתן - עם ברכות השחר בכוונת הלב.

5. מאמר 'כוחן של הברכות' מהספר להתעלות.

6. כתבה: 'ריכוז תפילות, ברכות ומצוות בכוונת הלב'.

7. (לקריאה ושמיעה) פרשת המן - הסגולה לפרנסה - לאומרה בכל יום!!

8. לצפיה 8 שיעורים מכבוד הרב שליט"א בענין תפילה וברכות;

מעלת ברכת כהנים / הקורא קריאת שמע בדקדוק מצננין לו גיהנם / חשיבות הדקדוק בתפילות ובקריאת שמע / היום השמח בחיים / ברכות בנוכח ונסתר, מדוע? / לקרוא נכון - חלק א' / סוד העתיקא.

9. סדרת קליפים / סרטונים בענין תפילה וברכות.

10. סדרת 45 שיעורים מר' משה כהן הי"ו 'ביאורי תפילה'.

 

בברכת: תקובל תפילתכם ברחמים וברצון - אמן!

 •    שיתוף   
 • תגים:

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 25.06 21:19

  כבוד הרב ברצוני לספר ולהודות לך שב"ה בזכות מה שאמרת באחד הנציבי יום - עזר לבת שלי פלאות לפתור בעיית פצעי בגרות. מה שמלא סבונים יקרים / קוסמטיקאיות משחות ורופאי עור - לא עזרו! תמיד זה חזר, לפעמים גרוע יותר... (ל"ע) סיפרת על אשה בת 70 ששוטפת את פניה בסינטבון ופניה חלקות! ואמרתי לבת: 'חייב לנסות! אם הרב אמר - זה חייב לעזור!' שבוע שעבר קניתי ב"ה היום, שבוע אחרי - הפנים כמעט חלקות! היו פצעים אדומים וגדולים - נעלמו 90% מאז השימוש! הכל התייבש והסימנים הטשטשו ממש! חסדי השי"ת🙌🏽 תודה כבוד הרב בשם ביתי גם על ההמלצה שעזרה❗️ וזה בזיל הזול 10 שקלים😭😭.

 • 25.06 15:40

  שלום כבוד הרב, לפני שבוע קיבלתי מכתב לתשלום חוב, לא היה לי את הכסף לשלם (ל"ע) וב"ה שרתי ללא הפסקה כל יום ויום את השיר: ״עבדו-עבדו...״ ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) וגם שמעתי את ההקלטה ששלחו שאתה שר את השיר (shofar.tv/articles/15096), אתמול קיבלתי התראה לדרישה לתשלום. וב"ה המשכתי לשיר ולהאמין. וב״ה תודה לקדוש ברוך הוא! - קיבלתי עזרה מהמשפחה וכל החוב שולם. וגם לך כבוד הרב וגם על השיר תודה תודה תודה!

 • 25.06 14:11

  שלום כבוד הרב רציתי לספר: רציתי לשפץ את הבית לצבוע, יצאתי לסידורים שכחתי משהו וחזרתי לבית, היתה לי הרגשה לא טובה... יש נזילה בשירותים (ל"ע) ורציתי לעשות עבודות צבע בבית, כשחזרתי לקחת את מה ששכחתי אמרתי: 'זה הזדמנות לשיר: "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) שרתי עם הכוונות ביקשתי מהשי"ת: 'שהכל יסתדר! ושאמצא מישהו טוב לצבוע ולסדר מה שצריך'. (כי אין לי כח וכסף להתעסק עם כאלה שלא יעשו לי עבודה טובה) ויצאתי לתחנת האוטובוס, רק הלכתי דקה וראיתי איש מאוד מוכר שחשבתי שזה הצבעי שצבע לנו בבית הורי כשהייתי רווקה, שאלתיו: 'אתה צבעי?' אמר: שזה אח שלו ונתן לי את המספר. עכשיו האיש הזה התעכב כי יצאה משאית ורכב מחניה תת קרקעית והוא חיכה ואז ראיתי אותו ושאלתיו. תודה רבה לגואל שלנו! הרב אמנון יצחק.

 • 25.06 14:08

  שלום עליכם כבוד הרב מישהו ערך את זה (שיר: [קליפ] עבדו את השם בשמחה) בצורה מדהימה ל: 'יוטיוב' עם קטעי וידאו של כבוד הרב שליט"א רוקד בשמחות קטעים מהרצאות ועוד ועוד…🙌🏽👍 כמה שמחה! יה"ר שתמשיך לשרות עליך ועל משפחתך תמיד אמן.

 • 25.06 14:07

  ...באותו יום של החתונה המצלמה שלי נפלה על העדשה והתחילה לעשות בעיות ולא לעבוד. הצטערתי ממש! כי תכננתי לצלם ולהצטלם בחתונה עם המצלמה שלי. לא יכולתי לחשוב: שלא תהיה לי מצלמה בחתונה... זה גרם לצער גדול ביום החתונה. וכשסיפרתי לאחותי - היא אמרה: 'שזה מה שקרה גם לה ומאז המצלמה לא עובדת כלל!' הצטערתי מאד אבל ב"ה נזכרתי בסגולת כבוד הרב שליט"א (shofar.tv/articles/15096) והתחלתי לשיר ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) ולשמוח ביחד עם אחד מהאחים שלי ו... לא יאומן כי יסופר!!!!!! ב"ה המצלמה חזרה לפעול כבתחילה!!! בלי שום בעיה!!!! תודה לכבוד הרב על הסגולה הנפלאה. ומעל הכל תודה להשי"ת הטוב על הטובות שמטיב עמנו. 'הַטּוֹב כִּי לֹא כָלוּ רַחֲמֶיךָ, וְהַמְרַחֵם כִּי לֹא תַמּוּ חֲסָדֶיךָ...!'

 • 25.06 11:55

  וגם השבוע, יצר הרע חיפש אותי כמה פעמים והפיל אותי בצער (ל"ע) מסיבות הכי "מוצדקות" שיש... וב"ה לא ויתרתי לעצמי... קמתי, שרתי: "עבדו-עבדו..." ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) והתפללתי להשי"ת: שאצא מזה! וב"ה יצאתי מזה כמעט מיד אחרי זה.

 • 25.06 11:54

  כבוד הרב בוקר אור 🌹 עוד מנפלאות הסגולה החדשה (shofar.tv/articles/15096) והמשנת חיים: "עבדו..." ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) כמו כל הסגולות האחרות שכבודו נותן לנו שב"ה הפכו לנו את החיים לטובה...! אחותי היתה צריכה ללדת בזמן הקרוב ובשבת היינו ביחד הזכרתי לה על הסגולה שתעשה כשיתחילו הצירים. (למעשה כבר הסברנו לפני כמה שבועות וב"ה עושה את זה) אתמול בלילה כשהתחילו הצירים והיתה באמבולנס בדרך לבית החולים אז כשכאב - התחילה לשיר לעצמה: "עבדו-עבדו..." עם שם הוי"ה ב"ה... כמו שצריך...! וסיפרה: שכשסיימה, הכאבים פחתו משמעותית עד כדי כך שהיא חשבה שהלידה נעצרה. (כי לפני שבוע וחצי היתה כבר בתחילת לידה שנעצרה וחזרה הביתה)... היתה מופתעת כל כך... וברוך ה' ילדה לידה טבעית! בלי שום תרופות. תודה להשי"ת ולשליחו המושיע שלנו🥰.

 • 25.06 11:52

  לכבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, ברצוני לשתף: לאחי נעלם הנייד בתוך הבית. התחיל בחיפושים הצטרפנו אני ואבא שלי ולא מצאנו. נזכרתי בסגולה (shofar.tv/articles/15096) והתחלתי לשיר לעצמי ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) וב"ה תוך כמה רגעים בודדים הוא מצא! מקרה נוסף: יפשתי דבר מה, הייתי בשיחה בטלפון ואמרה לי: 'תשירי "עבדו..." רק התחלתי לשיר וב"ה מצאתי. השבח לשם יתברך. תודה רבה לכם על הכל!

 • 24.06 23:04

  שלום כבוד הרב מבקש לשתף את הרב: ביום שישי ביתי מגישה לי מכתבים שהביאה מהדואר אני מזהה מכתב מהמשטרה - "ואוו ואוו עוד דוח..."🤦🏽‍♂️ מיד התחלתי לשיר: "עבדו-עבדו..." (shofar.tv/articles/15096) הילדים מצטרפים בשמחה ובין לבין אני מוסיף: "מבוטל, מבוטל" לאחר כמה דקות של שירה אני פותח את המכתב ומה עיני רואות? כתוב בו: שהדו"ח מבוטל...! 😁 ברוך הוא וברוך שמו!

 • 24.06 17:33

  שלום וברכה לכבוד הרב, ראשית ברצוני להודות לך על האור הגדול שהכנסת לחיי ועל כל השיעורים וההרצאות המחיות, המלמדות והמשמחות אותי יום יום. שמי ר. י. ב"ה בורא עולם העניק לי 2 בנים שהיום בני 23 ו-20 ובת בת 11. בשבוע שעבר עברתי גיור לחומרא בבית דין צדק בני ברק מיסודו של רבינו מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל. בראשות הגאב"ד הגר"ש רוזנברג שליט"א וזאת על פי דברי הרב יעקב יוסף זצ"ל מאחר והורי יוצאי קהילת בני ישראל מהודו. אני בת 50 לשמחתי חזרתי בתשובה דרכך לפני כשש שנים בזכותך אין אצלנו בשר ועופות בבית.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים