טוען...

יתרו ידע מסוד ההתהפכות

 בית מדרש "קהילות פז", בני ברק
 תאריך פרסום: 26.01.2016, שעה: 08:09

הורדת MP4 הורדת MP3


http://live.shofar-tv.com/videos/5806 26-1-16

"וישמע יתרו כהן מדין חותן משה את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו כי הוציא השם את ישראל ממצרים".

המכילתא מביאה, וישמע יתרו, מה שמועה שמע ובא? מתן תורה שמע, ובאמת יש לתמוה, מה נתוסף לו בהכרת דרך השם במה ששמע ממתן תורה? מדוע לא הספיקו לו ידיעת כל הניסים שעשה השם במצרים ובים סוף כדי למסור את עצמו לדרך הגבוהה, מאחר והיה מבקש גדול את האמת למה לא הספיק לו מה שהוא ידע מכל הניסים? הרי הוא אמר "עתה ידעתי כי גדול השם מכל האלהים", ורש"י פירש, מלמד שהיה מכיר מכל עבודה זרה שבעולם הכיר בכזבים ואיך לא מסר את עצמו אל חיי השלמות להתחבר עם כלל ישראל עוד קודם ששמע ממתן תורה? אז הוא הודה בעצמו שהקב"ה גדול מכל האלהים, עדיין הוא אחז משהו מעבודה זרה כי הוא אמר גדול מכל האלהים, אז יש ממשות משהו באלהים, אבל הוא כבר ידע מזה שהוא הגדול, אז היה מכיר מכל עבודה זרה שבעולם וגם הכיר בכזבים,

זאת אומרת להכיר בכזבים זה דבר גדול, להכיר את השקר של מה שהוא עבד, מה שהוא האמין, זה מעלה גדולה. אז רואים גוי, כומר לעבודה זרה, שמגיע להשגות גדולות ומכיר בכזבים. והוא לא משועבד להם בגלל שאני שייך לש"ס אז אני נשאר בש"ס, אלא אם זה שקר עוזבים, צריך להכיר בכזבים, ואיך לא מסר את עצמו אל חיי השלמות להתחבר עם כלל ישראל עוד קודם ששמע ממתן תורה, למה צריך היה לחכות, מה שמועה שמע ובא, שמע מתן תורה ואז הוא בא, למה לפני כן לא? כבר היה כל הניסים והאותות והמופתים.

אבל מצינו חידוש גדול אצל יתרו, לא רק שהיתה לו הכרה גדולה, לא רק שהיתה לו דעת רמה להכיר ולהבדיל בין האמת לשקר, היתה לו גם הכרה גדולה בכוחות נפשו של אדם. הוא הכיר מה זה כוחות הנפש של האדם, והוא הבין שאפשר שאדם יתהפך לגמרי מנסיון קל. מאיזה נגיעה מועטה יפול משמים ארץ להשתנה לכמה גוונים.

אשה אחת כותבת לי, אני מבקשת מחילה, נפלתי ודיברתי נגדך כי חשבתי שאתה מגזים קצת, אבל אחרי שראיתי כמה סרטונים התברר לי שלא אז אני מבקשת מחילה, כולם נהיו שופטים, מבינים הכל, לא מתאים להם, כן מתאים להם, נראה להם לא נראה להם, דנים ושופטים בלי שום הכנות, בלי שום הבנות בלי שום ידיעות, אתמול יצאו מהביצה וכבר היום הם מאן דאמר להגיד דעות. אייי.

אז בהתהפכות קל הוא ידע שמנסיון קל ומאיזה נגיעה מועטה יפול משמים ארץ וישתנה לכמה גוונים. והכרה זאת הכיר מעצמו כמו שהעידה התורה הקדושה. התורה הקדושה העידה שהוא בעצמו הרגיש את זה על עצמו, שנאמר "ויחד יתרו", נעשה בשרו חידודין חידודין, מיצר על איבוד מצרים, כשהוא שמע שמצרים טבעו בים "ויחד" נעשה בשרו חידודין חידודין, איך אומרים החבר'ה, שערות עמדו לי, כל הבשר שלו נעשה חידודין. היינו דאמרי אינשי, זה מה שאומרים הבריות, גיורא, עד עשרה דרי לא תבזה ארמאה באפי, ככה מביא רש"י. גר שהתגייר צריך להזהר עד עשרה דורות אל תבזה גוי בפניו כי עדיין למרות שהוא החליט שהוא מתגייר, עדיין כואב לו על איבודם של בני עמו או הדומים לו וכו'. זאת אומרת, עדיין הוא לא מנוטרל לגמרי. הוא ברגע יכול להתהפך, "ויחד יתרו", נעשה בשרו חידודין חידודין. אבל אם אתה יודע כבר את האמת, שהמצרים הם שקר, והם רוצחים שפלים, והם אנשים רעים, והם מנצלים וכו' וכו', וישראל אמת והשם עומד לצידם ומכה את המצרים אתה צריך לשמוח, "באבוד רשעים רינה" אם אתה איש אמת אתה צריך לשמוח.

איך קרא משה רבינו מי להשם אלי וכל בני לוי באו אליו והרגו איש את אחיו, מה אבל זה אחיו, אבל זה האמת, מי שעבד לעגל צריך להענש. ואם כך מצא יתרו בכוחות נפשו נטיה היפך הכרתו, שמצד הכרתו היה לו לשמוח בשמחה שלמה, באבוד רשעים רינה, שנאבדה דרך השקר וניצח האמת ואנשיו, הוא צריך לשמוח, אבל בכל זאת מצא והרגיש בנפשו שמטבעו מצטער על זה. ראה שהטבע עדיין חי ובועט, אם כן מה נתן לו הידיעה וההכרה בדרך האמת? אם מרגיש בנפשו שאין לו דרך מובטחת שהוא יכול לחיות על חיי האמת, כי מי יערב לו ויבטיחנו שנסיונות המידות במהלך החיים לא יהפכו את הקערה על פיה?

כמו שהעיד אור החיים הקדוש על רשעים שבדורו שאמרו שהם מוכנים לחזור בתשובה בתנאי שימותו מיד, אז קודם כל לחזור בתשובה הם היו מוכנים, עד כדי מסירות נפש, כרבי אלעזר בן דורדיא, ולמה הם רצו למות מיד? כי הם ידעו שהם לא יוכלו להחזיק מעמד בתשובה לאורך זמן, ההתהפכות שאדם מתהפך בן רגע, אל תאמין בעצמך עד יום מותך. אז מה קרה? מה נתן לו את הידיעה וההכרה בדרך האמת, אם הוא מרגיש שהדרך לא מובטחת שהוא יכול לחיות חיי אמת, הרי מי יערב לו ויבטיחנו שהנסיונות של המידות במהלך החיים לא יהפכו את הקערה על פיה?

רק אחרי ששמע ממתן תורה, שהבורא יתברך שמו נתן לעם ישראל שהתורה מקיפה ונותנת דרך איך לחיות, והיא פוטרת את כל השאלות מכל הסוגים, ואת כל הדחיקות שיש בחיים, כמו שנאמר "בראתי לך יצר הרע בראתי לך תורה תבלין", פירוש, לכל מיני נסיון ודחיקה יש בתורה מין תבלין לזה בדרכים שונות, לאחד דרך הבטחון, לשני דרך ההפקרות, דרך תיקון המידות, דרך ההסתפקות, דרך שומר מצוה לא ידע דבר רע, דרך הפרישות, דרך של שכר מצוה, דרך של עונש וכדומה, לכל שאלה ודחיקה יכולים למצוא פתרון בתורה, כי מהכל יודעת התורה, היא דיברה אודות כולם ואז הוא בא להתגייר להתחבר לכלל ישראל, כי יש פתרון, יש תרופת הפלא, קוראים לזה התורה. כל מצב, כל קושיה, כל דחיקה, כל נסיון, התורה נותנת פתרון.

לכן אמר עכשיו "ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה עכשיו הוא אמר, מה שלא היה יכול לומר קודם ששמע ממתן תורה, למה? מפני שבלי מתן תורה עוד לא היתה הצלה מובטחת, כי מנסיון קל יכולים להתהפך ולומר, ניתנה ראש ונשובה מצרימה, אבל עכשיו שיש להם את דרך התורה יכולים לעבור את כל הנסיונות, עכשיו זה גמר ההבטחה המובטחת.

מפה אנחנו למדים שלש"ס אין תורה בכלל, לא רק עוקרי תורה, גם אין להם תורה, כי אם כן היו עומדים בנסיון הקל, להבחין בין שקר לאמת. והיו יודעים שהם חיים על בלוף.

דוגמא אחת, דורעי מחבק את הערבים מאז שהוא קיבל את התפקיד, ולא שקוף אחד, מה אתם לא רואים את השקר? אתם לא רואים שהוא יושב עם נשים עושה חתונה, רוקד עם נשים אצל הנשים עושה שבע ברכות מעורב, ממש עובר על התורה ברגל גסה, אף אחד לא מעיר לו, אף אחד לא מעיר לו. רחמנא לצלן. זה מספיק סיבה להבין שהחכמים שסביבו שפוטים שלו, ואין הוא שפוט שלהם.

אז לכן כשקיבלו את התורה יכול היה לברך על המוגמר יתרו, ולומר ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה. כל זמן שלא קיבלו את התורה, אז מה אם הציל אותם? אז ברגע הם יכולים להתהפך ולומר "נתנה ראש ונשובה".

ויתכן שזה הביאור גם מה שיתרו הוכיח למשה רבינו עליו השלום, מה הוא אמר לו? "ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שונאי בצע, ואם זה עצה הגונה קשה להבין למה משה רבינו לא הכיר את זה, למה שבעים זקנים לא הכירו בזה, למה צריך לחכות עד שיתרו יבוא ויתן את העצה?

אמנם זה מה שדיברנו, באמת יתכן לומר שאז הם היו עם ישראל במצב גבוה כל כך שלא היה צריך את זה, לא היה צריך את זה, הם היו במצב גבוה, כמו שמצינו אצל אלכס נדרוס מוקדון, בדין תורה שכל אחד טען שהאוצר שייך לחברו ואמר שלי שלך ושלך שלך, היה דין תורה, אחד מצא בשדה שהוא קנה מחברו אוצר, והוא לא הסכים לקחת את האוצר, הוא אמר שדה קניתי אוצר לא קניתי, והוא אמר מה פתאום, אני מכרתי את השדה עם כל מה שיש בו, ואף אחד לא רוצה לקחת את האוצר. מה אומר, שלי שלך ושלך שלך, הכל שלך, לי אין כלום. פששש איזה מדרגה. שלי שלך, שלך – שלך, והיתה ההכרה אצל כל ישראל כל כך גבוהה, עד שהיה קשה להתדמות ולהצטייר במוחם שיכול אדם להתהפך ושהכרה גדולה כזאת יכולה להשתנות.

הטענה היתה גדולה אחר כך עם נבל ולא חכם, עמא דקבילו תורה ולא חכימו, אחרי שקיבלו את התורה ולא חכימו זה כבר נקרא עם נבל כפויי טובה, אבל התורה צריכה לשנות, הם היו בדרגה כזאת שאצלם פשוט ששלי שלך ושלך שלך, אבל יתרו הרגיש שאדם יכול להתהפך במידות מפני שהוא היה מעט רחוק מההכרה שלהם, ולכן ראה את העתיד שיכול להשתנות, אוי וי אוי וי. ומהטענות של שלי שלך יכול להתחלף לשלך שלי.

לא יאומן כי יסופר, אדם יכול לבוא לסגור איטליז, לתת את האיטליז, לתת את המקררים, לתת את הכל, לומר: "שלי שלך, אני לא רוצה למכור נבלות וטרפות, לא רוצה לגעת בזה, קחו ועשו בזה לזיכוי הרבים!"

ויום אחד יכול להתפך ולומר אחרי כן: "שלך שלי!" ולגנוב את הציוד, ולקחת כסף במרמרה, ולהחזיר בחזרה את הכל ולעקור את הכל מחדש. התהפכות של נסיון קל. מריחים טיפה כסף והכל משתנה, יאבאבאי, איך יכול להיות דבר כזה???

יתרו היה אלוף, הוא ידע, נעשה בשרו חידודין חידודין, הוא הבין אפילו שאני מכיר את האמת ויודע מהו השקר, אבל הטבע נשאר על מקומו, ההכרה היא שכלית, ואתה מבין, אבל הטבע נשאר טבע רע כמו שהיה לפני כן, לפני ההכרה, והוא מתעורר ברגע מסוים בנסיון קל.

אז לכן על זה נאמר "ואתה תחזה מצד שני טעמים, אחד משום נבול תיבול, מריבוי הדין והמחלוקות, אז לכן אתה כדאי שתחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שונאי בצע, שהם ישפטו את העם אחרת אתה תיבול. דבר שני, חידש יתרו והציע לפניו דרך חינוך שמוכרח שיהיו שרי עשרות כדי לחנכם, כדי שיוכל להקיף ולהכיר מידותיהם, על כל עשרה יהודים שיהיה מחנך אחד שילמד אותם את תוקף המידות, כדי שיוכל לדון ולומר להם איפה מקום הטעות.

אז לכן זה סיבה שניה כדי לתקן, כי יש מצב של התהפכות, יתרו הכיר את סוד ההתהפכות, שאדם יכול להתהפך בן רגע, בן רגע יכול להתהפך. מה לנו יותר מיוחנן כהן גדול, שמונים שנה הוא בן רגע יכול כן, קיבל את הסיבוב. יכול בן רגע להתהפך, בן רגע, אל תאמין בעצמך עד יום מותך.

ועל זה דייק ואמר, אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שונאי בצע, כי אם לא יהיה שונאי בצע אף על פי כן לא יהיו אנשי אמת. אי אפשר להיות איש אמת אם אתה לא שונע בצע, אם אתה מחובר לכסף כמו ש"ס אתה בחיים לא תגיע לאמת. אם אתה מחובר לשררה, לכבוד, לשלטון, לדברים כאלה, לעולם לא תוכל, לעולם לא תכיר כי השוחד יעוור עיני חכמים, דהיינו, אף על פי שיהיו אנשי אמת, אנשי אמת זה אנשים שמוסרים נפש על האמת, לא שמכירים את האמת, מכירים את האמת זה גם מתחלף כל רגע, אלא מוסרים נפשם על האמת, אבל נגיעה של בצע תשנה אתת האמת לפניהם ויהיה שקר בצורת אמת.

ואנחנו יש לנו את אילן השקרנים שרואים איך משתנים בגלל אינטרסים. השוחד יעוור עיני חכמים הכי גדולים שיש בעולם, אבל אם שונאי בצע אז יראו את האמת לאמיתו, אשר לא יתהפך, אדם כזה ששונא בצע לא יתהפך ממקרה הרצון והטבע, גם אם הרצון יבוא הוא לא יתהפך, גם אם הטבע ידחק אותו הוא לא יתהפך, ועיניו תמיד יראו את האמת והחכמה, ודבריו יהיו דברים צדיקים ומצודקים תמיד.

אז תבחנו מי רודף ממון, מי אלה שרודפים אחרי בצע כבוד שררה שלטון וכו' וכבר יהיה לכם את התירוץ הנכון. לכן הם לא יכולים לראות את האמת אף פעם, ובפרט אם בנו לו את המושג גאוה ספרדית, אז הוא מחובר לכנופיה, זהו, אנחנו כנופית ש"ס, אנחנו זה אנחנו אנ"ש, פעם הם צחקו על אשכנזים שהיו קוראים לעצמם אנ"ש – אנשי שלומנו, היו צוחקים, אלה דואגים רק לעצמם האשכנזים, אבל הנה נהיו ש"ס ודואגים רק לעצמם, ולא רק לעצמם, לעצמי עצמם, רק לאלה שנמצאים בשררה ולא לאלה שרחוקים ממנה, אלה הם הפיונים שצריכים רק כל פעם להצביע ואחר כך להירדם לכמה שנים, להצביע ולהירדם, ומספיק שיש להם גאוה ספרדית, שיש להם בעל גלימה שמתיר לאכול בלי בדיקה כי זה ביטול תורה.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 24.06 13:19

  שלום כבוד הרב נשמח לבשר לרב שכמה שעות לאחר הברכה של הרב מצאנו דירה, ויום למחרת חתמנו חוזה בשעה טובה. לאחר שכמעט שבועיים כתתנו רגליים בניסיון למצוא ולא עלה בידנו דבר. תודה לה' שזיכנו תודה לרב על הכל שבת שלום

 • 21.06 11:52

  בסיעתא דשמיא ברצוננו לשתף את כבוד הרב בסגולה הפרטית שלנו ובנס והישועה שבאה בעקבות כיסוי ראש.. כשבננו הבכור לא הוציא מילה אחת מפיו עד שעבר את גיל שלוש.. האמא קיבלה על עצמה כסוי ראש בזכות ששמעה שיעור בנושא של כבוד הרב וביום למחרת הילד אמר את המילה הראשונה והיום ברוך השם הילד בן עשר תלמיד מצטיין ישתבח הבורא🙌🏼😃

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב השיעור אתמול היה ממש ממש מרתק משמח וחזק תודה כבוד הרב השם יתברך יברך אותך לעד להעלות מעלה מעלה לעבודתו יתברך מאחלת לכבוד הרב מכל הלב להעמיד תלמידי חכמים הרבה ולגדול בכל מעלות התורה הקדושה

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב אנו מאחלים לך בעזרת ה' בריאות איתנה ולכל בני ביתך והסובבים בעזרת ה' תודה על השיעור המחזק אתמול מעריכים מאוד את הרב על ההשתדלות העצומה והקפדה להמשיך להכניע את יצרם של ישראל ! כל שיעור אנו מרגישים שהרב מדבר עלינו ואלינו ישירות ! תודה רבה לך !! בעזרת ה' תזכה לשפע של כוחות מאת ה' והשגחה פרטית והצלחה מרובה בכל מעשי ידייך

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב ברוך השם ,בסעודה שלישית עשיתי סעודת הביסים ונכנס  לי סכום כסף שאפס לי את  המינוס בבנק ממש מדהים . וההרצאה אתמול הייתה מדהימה , תודה רבה . ולגבי הבית משפט התוצאות שלה היו טובות ,בזכות ברכתך .תודה רבה.

 • 14.06 12:08

  שלום כבוד הרב אני רוצה להגיד תודה רבה על כל השיעורים לאחרונה מרגיש שהרב מכין את השיעורים בשבילינו בלבד תודה רבה שנזכה ללמוד ולקיים לשמור ולעשות אמן

 • 14.06 12:08

  לכבוד הרב, מעומקא דליבא, תודה רבה רבה, דברי התורה שהרב מעניק לנו במתנה, מחיה, מחזק, עוזר, וסומך, מרפא, מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון. תבורכו מפי עליון.

 • 14.06 12:08

  ערב טוב כבוד הרב, תודה רבה על הרצאה מועילה, מחזקת ומעניינת, המשך ישיר מהרצאה המדהימה בקרית ים, ישר כוח גדול לך.

 • 12.06 16:24

  שלום כבוד הרב. רצינו להודות לרב על השיעור שמסר בשבת על חשיבות התשובה לפני עשיית המצווה. ולומר שהשיעורים האחרונים בערים השונות ובבקרים ממש מחיים את הנפש. תודה. ובע״ה שנזכה ליישם .

 • 12.06 16:05

  כבוד הרב שלום וברכה! ראשית תודה רבה על השיעורים החזקים והמחזקים! אני רוצה להודות לכבוד הרב על ברכתו בהצלחה עם השלום בית והילדים אכן יש שינוי גדול מאוד בזכות ברכתכם ובזכות בעלי היקר והחכם ! והסובלנות שלו אלי (לכל המשקעים מהעבר שזה בכלל לא פשוט להכיל אישה שנפגעה בעבר כמו שאני נפגעתי צריך להיות אדם מיוחד מאוד מאוד כמו מלאך ). בעלי קנה לי מתנה מעבר ליכולתו והפתיע אותי לכבוד יום הולדתי וישבנו לשיחה טובה על כל המצב והגענו להבנות והסכמות ולקחנו על עצמנו לתקן את מידת הכעס כלפי הילדים החורגים שלנו אפילו אם מגיע ולשנות גישה . וברוך השם בעלי הצליח לרכך את ליבי ולראות מה שהיה מוסתר מעיני לפני כן ובזכות כל זה התחלנו דרך חדשה ופירות אנחנו זוכים לראות כבר עכשיו. תודה רבה אין סופית על שיעוריו וברכותיו של כבוד הרב ללא זה לא ידענו מה עלינו לעשות. אתם מצילים אותנו יום יום מרדת שחת. תבורכו בכל הברכות והישועות והנחמות שתזכו לשמוח בבניין ירושלים ובית המקדש השנה אמו ואמן

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת