טוען...

האמונה בטבע כפירה

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 30.10.2015, שעה: 09:29

הורדת MP4 הורדת MP3


"ויאמר ה' אל אברהם, למה זה צחקה שרה לאמור, האף אמנם אלד ואני זקנתי, היפלא מה' דבר".

הקב"ה תבע משרה אמנו ע"ה, מדוע לא האמינה לברכת המלאכים שעתידה לילד בן, וכאילו חסרון אמונה יש כאן. צריך להבין מה התביעה משרה אמנו, והרי לא ידעה שמלאכים הם, וסבורה היתה שאורחים בעלמא מברכים אותה ברכת הדיוט, והרי חדל להיות לשרה אורח כנשים, ומצד הטבע אין אפשרות שתלד, ומדוע שתאמין לברכותיהם?

אם נצייר לעצמנו שעני בא לאשה בת תשעים, מבקש נדבה, ומברך אותה בסוף שתזכה לבנים, והיא בת תשעים, נו, הרי יחשב לחסר דעה, זה הברכה שחסר לאשה בת תשעים, שתברך אותה לילדים? תהיה רציני נו. ומה היתה הטענה אם ככה על שרה אמנו שבאים אנשים ואומרים שהיא תלד לשנה הבאה עוד אומרים, קובעים גם זמן, נו, אז היא צריכה להתייחס לזה ברצינות? היא צריכה להאמין? מה התביעה?

אבל רואים מכאן שיש תביעה גדולה שתובעים מאיתנו, ואומרים לנו תשמע, בא תלמד עד היכן האמונה שלך צריכה להגיע, כיון שהכל נתון בידי הבורא יתברך, וביד הקב"ה אין שום מניעה מלעשות כל אשר יחפוץ, לכן חובתנו להאמין בכל דבר שיכול להיות, וכאשר נאחל לזקן בן מאה שנה שיחזור לנערותו, חייב להאמין ולומר אכי"ר. אתה יודע, אצל החילונים אומרים ביום הולדת, עד מאה ועשרים שנה, אז הם אומרים ככה, שתהיה בן מאה כבן עשרים, מאחלים לו, נו, הוא לוקח את זה בצחוק, אבל לך תדעה, אם היה אומר אמן כן יהי רצון ומאמין בה' יתברך שזה בכוחו, אז הכל אפשרי. הרי שרה חזרה להיות צעירה, "לעת בלותי היתה לי עדנה", כל הקמטים נעלמו וחזרה להיות יפיפיה. אז אם כן חייב להאמין ולומר אכי"ר שהרי לא ייפלא מה' דבר, ולכן צריך לומר, הלואי ונזכה שהקב"ה יעשה כן עבורנו, בעת שאדם מזלזל בזה כאילו הוא אומר שאין הדבר יכול להתקיים, וכאילו חסרון באמונה יש כאן. ז"א גם דבר הרחוק מן השכל, אל תשלול, כי אם אתה מאמין אז ברור שביד ה' לשנות את הטבע ברגע, הרי הקב"ה הופך זקנים להיות ילדים, כי זקן מתנהג כמו ילד.

מכל מקום, אין שום בעיה לקב"ה לסדר הכל בין רגע. תיכף נראה דוגמאות.

מובא במדרש בבראשית רבה מ"ח י"ט. רבי יודן ברבי סיימון אמר, משל לאחד שהיה בידו שתי קפליות - שתי טבעות, הוליכן אצל נפח, אמר לו יכול אתה לתקנן לי? אמר לו לבראותן כבתחילה אני יכול, לתקנן איני יכול? הרי אם אניע שיתי את הטבעות האלה מתחילתן, אז לתקן אני לא יכול?? כן הכא, לבראתן כתחילה אני יכול, להחזירן לימי נערותן איני יכול?

כך חייבת להיות האמונה בה' יתברך, כשם שהקב"ה בורא נבראים, כן יכול להחזיר זקנים לימי נערותם. ואף על גב שבטבע אנחנו רואים שאין נעשים זקנים נערים, מכל מקום אמונתנו חייב להיות שאין  מקום לטבע במציאות כלל ואין בין לידת נבראים לבין שינוי מצבם.

אתם יודעים, יש כאלה שלא מאמינים בתחיית המתים, אומרים מה זה, בן אדם מתפרק שמה בקבר הכל נהיה חול, אתה רוצה להגיד לי שהוא יכול לקום מחדש? רגע, ומה הקב"ה אתה חושב שכח את הנוסחה איך הוא עשה את אדם הראשון וגיבל אותו מעפר ועשה אותו אדם? מה קרה? מי שעשה את זה פעם יכול לעשות עוד פעם, מה קרה? איך נברא האדם? אלה אנשים שוטים, הם לא יודעים אמונה מה היא והם חיים לפי ההרגל לפי הטבע, והם מדברים לפי הטבע.

מעתה יש להתבונן, כיון שחסרון אמונה כאן, בשלמא נניא נדית מי שאין אמונתנו ברורה ומיוסדת כל כך, ודאי שקשה לנו להאמין בכך, נו, אבל שרה אמנו ע"ה היא ראתה ניסים גלויים, היא ראתה איך אברהם אבינו ע"ה נכנס לאור כשדים ויוצא בשלום מתוך כבשן האש, זה ודאי נס גדול יותר מהנס של הלידה של יצחק לאשה שהיא בת תשעים שנה, היא גם ראתה שרה אמנו ע"ה איך "וינגע ה' את פרעה נגעים גדולים" בגלל שהוא לקח אותה, על פי שרה, זה הכל היה על פי שרה, והיא היתה אומרת ומקבלים נגעים, אז היא ראתה ניסים גדולים, היא גם ראתה את הנצחון של אאע"ה על ארבעת המלכים, הוא זרק חול וזה נהיה כידונים ובליסטראות וחיצים, וכמו שמובא בחז"ל, שזרק אברהם אבינו ע"ה עפר וניצח בזה המלכים, ואם כן לא היו ניסים גלויים אצלה דבר מיוחד ומשונה, אז מדוע לא האמינה בברכת המלאכים? מה הבעיה? הם אמרו שאת תלדי אז תגידי אמן כן יאמר ה'. למה את לא מאמינה? למה יש עליה תביעה שהיא לא האמינה? למה? אבל השאלה זה יכול להיות או לא יכול להיות? אבל היא שללה את זה כאילו זה לא יכול להיות, אז מה אם הם אמרו את זה הם.

 

ש. לא היא צחקה

 

הרב: צחקה, על מה היא צחקה?

 

ש. על השטות שהם הוציאו מהפה כאילו

 

הרב: אז היא אומרת לעת בלותי היתה לי עדנה, איך אני יכול לחזור צעירה? ובפרט שהיא עקרה, ובפרט שאין לה בית רחם.

מבואר מכאן שיתכן שאדם יראה בעיניו אותות ומופתים גלויים, מכל מקום כיון שחייו מתנהלים על פי הטבע, ההרגל גורם לו שקשה מאד להאמין בשינוי הטבע, קשה לו מאד להאמין בשינוי הטבע, ואף שיודע שביד ה' יתברך לחולל ניסים ומופתים, מכל מקום לאחר שהורגל בטבע משפיע ההרגל שמחשבתו הראשונה לא תהיה אלא לפי ההרגל הקודם, וכיון שנראה שהבריאה מתנהגת לפי מהלך מסוים, ונערים נעשים זקנים, וזקנים לא חוזרים לימי נערות, לכן אף המאמין הגדול שיודע שביד הקב"ה לשנות את מהלך הבריאה, קשה עליו האמונה בשינוי הבריאה, ולכן אף שרה א מנו ע"ה שראתה ניסים גלויים ומלאכים סובבו בביתה, צחקה ולא האמינה לברכת המלאכים.

כל כך הטבע משפיע שאתה שולל אפשרות אחרת אפילו שאתה יודע שביד ה' לעשות כל הכוחות לעשות מה שהוא רוצה. ונתתי את הדוגמא אתמול עם תחיית המתים.

אז לכן צריכים להבין, כל הבעיה של אנשים זה הטבע, ורוב הציבור החרדי הולך לעבוד, בגלל חוסר אמונה, תשאל אותו אתה מאמין שה' זן ומפרנס? כן, אז למה אתה הולך לעבוד, מה צריכים לעבוד, מה צריך לעשות השתדלות.... לא הבנתי, לא הבנתי, הוא זן ומפרנס, אתה אומר את זה בברכת המזון, אז למה אתה הולך לעבוד שב תלמד, מה אם תשב תלמד הוא לא יתן לך אוכל? לא יתן?

אתמול שמעתי סיפור פה מרפאל, סיפר לנו רפאל סיפור, זה יהודי שסגר איטליז בגלל שהוא שמע שיש בעיות, סגר איטליז שהיה מרויח המון כסף, המון כסף, ולא רק שסגר, תרם את הכל, והוא מספר שהיו תקופות בחייו כשהוא היה ילד שהיתה עניות בבית שלא היה לחם, לחם, לא היה לחם, ופעם אחת הוא זוכר שאמא שלו התביישה שאם ייכנסו השכנים או משהו, יראו שאין להם אוכל אז היא עשתה ממש כמו שכתוב בגמרא, לקחה מים, שמה בתוך סיר, והרתיחה אותם שיחשבו שיש פה בישול, כאילו מבשלים משהו. והוא אומר הוא ישב שמה מצטער ורעב במטבח, מה עושים אמא מה עושים, אומרת זהו, זה מה יש. יורדת השכנה, דופקת בדלת, יודעים שאין להם, אתם צריכים משהו בשביל לאכול או משהו כזה? לא ברוך ה' האמא אומרת יש לנו תבשיל יש לנו הכל ברוך ה' ברוך ה' תודה. ההיא לא האמינה נגשה לסיר פתחה אותו הכל ריק, מים. עלתה למעלה הביתה הורידה להם שפע של אוכל שכולם יאכלו, הוא אומר זה ראיתי במו עיני איך האמונה של אמא שלי לא לזוז, לא לעשות שום השתדלות, אין אז אין, והקב"ה שולח את השכנה, היא מעיזה פניה כמו שאומרים, זה לא זה להכנס ולפתוח את הסיר, פתחה את הסירה ראתה שאין.

הקב"ה זן ומפרנס את הכל, דיברנו בזה דרשות רבות, כל שער הבטחון העברנו ושמה רואים כמה צריך לבטוח בה', אבל אין לאנשים את הבטחון הזה, אין לאנשים את הבטחון הזה. אין להם את האמונה הזאת. מדברים בפה, אבל כשמגיעים למציאות נכשלים בגדול.

ומה אומר לנו רמב"ן, אומר לנו מן הנסיים הגדולים המפורסמים אדם מודה בניסים הנסתרים שהם יסוד התורה כולה, אתמול למדנו נסתר וגלוי, אומר הרמב"ן, מן הניסים גדולים והמפורסמים, בשעה שיש ניסים גדולים ומפורסמים, מזה אתה למד על הנסיים ומודה בניסים הנסתרים, שהם היסוד של כל התורה כולה, שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין שכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם, בין ברבים בין ביחיד, בין אם זה נעשה לרבים בין אם זה נעשה ליחיד, אלא אם יעשה המצוות יצליחנו שכרו, ואם יעבור עליהם יכריתנו ענשו. ז"א המפרנס שלך זה המצוות, כמה שיש לך יותר מצוות ככה אתה מתפרנס יותר, כמה שיש לך מצוות ככה אתה מתפרנס יותר.

ז"א, אדם שהוא מאמין באמת שהמצוות שהוא עושה הם המפרנסות, אז הוא לא צריך למכור ספר שכותב עליו מאה אחוז אמת כשיש הרבה שקר שמה והרבה גזל מאנשים שלא נתנו רשות, לא רק ממני לקח שלא ברשות וכל פעם שינה גרסה, אלא גם הרב יסוף שני לקח ממנו שלא ברשות וסילף את דבריו, וסילף את דבריו, לכן הוא מנסה לתקן את זה שהרב יוסף שני הוא מצדד כאילו בילד וכו'. ועוד דברים, ואתה דוחף את זה בכח, מה אתה לא מאמין שהקב"ה, צריכים כולם לרוץ אליך לבד אם אתה אמת, אם אתה אמת, אבל אתה נוכל, הרי אתה נוכל, הקראנו פסק דין של השופט. כמה יש לך הוצל"פ, כמה הוצל"פים אתה חייב כסף מרן ערן בן עזרא, אז כמה יש לך הוצל"פים, על מה? שאתה עורך דין אבל נוכל, לא משלם לאנשים, מה זה הדבר הזה, ואתה מאה אחוז אמת? איך יוצא אמת ממי שהוא נוכל? איך יוצאת אמת כזאת? אסור לתמוך באדם כזה, כי אדם כזה הוא גורם לאנשים אחרים הוא לא משלם, הוצל"פים. הוא כל פעם מנסה לתקן את מה שאני אומר ולהציג ראיה אחרת או עובדה אחרת, אבל במילים, במילים, לא בעובדות ממש. הוא אומר שהוא עו"ד, עו"ד? עו"ד לא פעיל איזה עו"ד זה? לא, אבל יצחק יוסף קרא לו, קרא לו לאדם הגדול, אם רש"י שמה מתפעל ואומר שכל השמים שמה יש רעש גדול מהספרים שלו של המאה אחוז חרתה, אז הוא ממש מתפעל, אז הוא קרא לו, אמר לו תבליט עו"ד, עו"ד, עו"ד זה מוכר יותר, אבל יצחק יוסף עו"ד נוכל זה בעיה. מי שמכר לאנשים חרית, חילק מניות כמו שאומר השופט לכל מאן דבעי, כמה מניות אתה רוצה, עשרים, שלשים, קח תביא כסף, כמה אתה רוצה קח, יותר ממאה מניות אין, לא היה רק חמישים, מוכר, אשאדה, זה יכול לכתוב מאה אחוז אמת?

יש עו"ד אחד שמתכתב איתו וצוחק עליו, אומר לו אתה בור ועם הארץ, אתה לא יודע מתמטיקה, הוא מביא כמה עובדות במתמטיקה שמה שהכל שטויות, הוא לא יודע חשבון, עו"ד שלא יודע חשבון. לא יאומן כי יסופר. אמר לי העו"ד הזה, אני אשלח לך את כל מה שהתכתבתי איתו, הבן אדם זה עושה חילול ה', הוא לא יודע כלום, הוא אומר עובדות והוכחות והוא לא יודע חשבון, מי שחילוני הוא אומר קראתי את הספר שלו, רציתי לחזור בתשובה, קראתי את הספר, מה אני רואה - שקרים, הוא לא יודע חשבון בכלל. אז איך זה יכול להחזיר בתשובה? את התמימים, אלה שמאמינים לשטויות שלו שהוא צועק ומאיים עולם הבא וזה וזה וזה, וחמישים ספרים, חמישים ספרים בזכות חמישים ספרים אז ניר אבוג'ן חזר לחיים, אח"כ הם עשו תיקון, יושבים ביחד, לא זה של ברסלב, זה של ברסלב כן לא זה יש תיקון שורה מלמטה, מי רואה את השורה אבל השארת את התמונה עם הספר שהוא מחזיק אותו, אז השארת את החרטה, ועשית שורה למטה, כמו שעשית בחוזים, שכתבת להם אתם צריכים עשרים שנה לקנות ממני אייי, אלק זה מחרית אלק, מדהים. זה חבורה, חבורת קונילמל. זה כן, ממש כנופיה, חבורה. כנופיה של כסף כסף כסף כסף, הכל בחינם, אבל כסף כסף כסף. אייי. אם אתה מאמין אז למה אתה צריך לדחוף לאנשים בכח ולהגיד ככה וככה וככה, אם זה אמת ירוצו אחריך, הרי אתה המאור הגדול, אתה המאור הגדול, אתה המושיע של ישראל, הרי הסמיך אותך מסרחי ואמר, הרב הצדיק הגאון הגדול מה איך אתם מחלקים מחמאות, חסר הכאפות שתתנו אחד לשני ותקראו לעצמכם מרן, גדולי הדור של הפייסבוק, עבריינים. בפייסבוק, הא, נגד גדולי ישראל, בפייסבוק. ואתם אומרים שאתם גדולי הדור, הא? גדולי הדור. קיבלתם מכתב מהרב קניבסקי שאתם גדולי הדור? קיבלתם מהרב שפירא שאתם גדולי הדור? קיבלתם מהרב פאם שאתם מגדולי הדור? קיבלתם מהרב לפקוביץ שאתם גדולי הדור? מהרב אויערבך? ממי קיבלתם שאתם גדולי הדור, מפנחס ראובן? אייי בושה וחרפה.

ועכשיו לקחו את הרב מהאלמין ומושיבים אותו שיהיה להם אחד בעל צורה עם זקן לבן, ותגיד תגיד, תגיד, לא לא תגיד אתה, והוא אמר לי שזה ופה ושם, האם חייב אדם לתת את כל ממונו בשביל להציל יהודים? אז הוא אומר כן צריך לתת את כל ממונו, ז"א הוא לא רוצה להשאיר לאף אחד שנמצא שמה כסף בכלל רק שיביאו לו את כל הכסף כי חייבים את כל הממון להביא לספר של החרטות ולזכות את הרבים. העו"ד הלא פעיל.

מישהו צלצל למשרד שלו בארה"ב, ושמה יש מענה של, איך קוראים לשירות הזה? איך? טלאופיס, ושואלים אפשר לדבר עם עו"ד ערן בן עזרא? איז נוט אנדר טאון, הוא לא נמצא בעיר, מתי הוא יחזור? כרגע הוא לא בעיר, כמה הוא לא בעיר? חמש שנים כבר לא בעיר, מי נתן את ההוראה לחרת כזה, הרי זה ספר של המאה אחוז הוכחות, אז איך הוא מסכים שיגידו דברים כאלה שהם שקר? הוא לא בעיר, הוא לא בארץ, והוא גם לא חמש שנים, וגם השותפה לא עונה, אין שותפה לא עונה. כבר כמה ימים משאירים לה הודעות תעני, רוצים פגישה, גם השותפה לא עונה. משרד וירטואלי, והכתובת שמופיעה כבר לא קיימת. מאה אחוז הוכחות, יחביבי, ערן בן עזרא מה אמרת אתה עושה ממני קציצות, הא? נהיית טבח, אטבח אל-יהוד, הא? אטבח אל-יהוד, ואתה מזכה הרבים, לא יודע איך אתה כל פעם נכנס לי לפה, אני לא יודע. טוב, כן כן עו"ד בהקפאה.

אז אם כן רואים שאנשים שמאמינים צריכים להאמין שבלי שום השתדלות יכול לבוא כל מה שצריך. אני לדוגמא לא השתדלתי בכלל בשביל להחזיר בתשובה. לא התכוונתי להיות מחזיר בתשובה, לא העתקתי את אמנון יצחק כמו שאתם עושים, לא עשיתי, זה הזמין אותי וזה הזמין אותי וזה הזמין אותי וככה זה הלך לבד, לבד, ולא ישבתי כל היום עם הספר מולי, ערן בן עזרא זה הספר של מאה אחוז הוכחות, אין ביוטיוב סרט אחד שלא רואים אותו עם הספר, ספר הספרים הוא עוד מעט יגיד שזה יותר, זה מאה אחוז הוכחות. אתם שומעים? הוא אומר שהוא כמו התורה, התורה זה מאה אחוז, זה ברור, תורת אמת, והוא זה התורה, הוא מאה אחוז הוכחות. כל ההקדמה חרטות, בפנים חרטות, גזל, ועוד כמה דברים, וזה מאה אחוז הוכחות. וחייבים להביא את כל הכסף, כל הכסף חייבים בשביל להציל נפש מישראל. כדאי חבר'ה לתרום בשביל להציל את הנפש שלו, שאולי יחזור בתשובה ויבין שהוא בעל גאוה סרוחה, איך הוא כל פעם משחיל, אני מחזיק כמה משפחות, אסור להגיד, אבל אני מחזיק כמה משפחות, הא, יבעל גאוה סרוחה. הוא הולך לשאול את יצחק יוסף, אני לא רוצה, אני עניו, אני לא רוצה פרסום, אני לא רוצה לכתוב עו"ד, אז מה הוא אמר לי לכתוב עו"ד גדול, ומה עם הלא רוצה? נגמר הלא רוצה, הבנתי, עכשיו אם אתה לא רוצה למה אתה צריך לשאול את יצחק יוסף? אל תכתוב, אל תכתוב, בשביל זה צריך לשאול שאלת חכם? לא רוצה לכתוב. ערן בן עזרא, אם אני לא רוצה להגיד בן עזרא מה הבעיה, צריך לשאול שאלת רב? ישאלו אותי, איך קוראים לך? אז אני רוצה להגיד אמנון, אבל אומר לא גם המשפחה שלי יצחק, לא צריך רב האם מותר לי להגיד רק אמנון או אני חייב להגיד תמיד אמנון יצחק, אז אני הולך לשאול, אז הוא הולך לשאול מה שהוא לא רוצה. מה שהוא לא רוצה. כשאחד שואל, מותר לשחק שחמט בשבת? מה הוא רוצה שהוא רוצה לשחק או לא רוצה לשחק? רוצה לשחק, אחרת מה אתה שואל, כשאחד שואל אני לא רוצה לכתוב עו"ד, מה הוא רוצה, לכתוב או לא לכתוב? רוצה לכתוב, איזה עניו, איזה עניו, איזה עניו, יו אני חולה עליך ערן. אם לא היית בדור לא היה מי שיצחיק אותנו. עברת את הרב לסרי. עינו של אדם מטעה אותו לראות טבע ומהלך, ואינו נוטה לחשוב מה מהותה, מה מהות הטבע והפירוש. כי אדם כל הזמן רואה מהלכים שהטבע ככה, יש רוח אז היא מזיזה ככה ויש חום אז זה מייבש דברים וזה עושה ככה וזה מלבין את הזה, הוא רואה טבע, טבע, הוא רואה מהלך. כך האדם העין שלו מטעה אותו, והוא לא נוטה לחשוב, אבל מה המהות של הטבע, מה הפירוש, כי באמת הפירוש של הטבע אינו כפי ההבנה הפשוטה שיש אופן הנהגה מסויים, אלא עלינו לדעת, כמו שכתב החסיד לוצאטו בספר דעת תבונות, אמנם המאמין ביחוד ומבין ענינו צריך שיאמין שהקב"ה הוא יחיד ומיוחד שאין לו מונע ומעכב כלל ועיקר בשום פנים ובשום צד, מי שמאמין ביחוד שה' אחד ואין בלתו ואין זולתו והכל ממנו, וכל הקיום קיים בכל רגע ממנו, והוא לא הניח את עולמו דהיינו ברא אותו והסתלק ממנו והוא עסוק במשהו אחר, אלא אין השגחתו בכל רגע נתון והוא מחיה בכל יום תמיד הווא מחיה ומחדש בכל יום תמיד, והוא הוא הפועל הוא המאיר לארץ ולדרים עליה, הוא המאיר עכשיו בהווה בכל רגע, הוא המחדש בכל רגע, הכל חיות שנובעת מאיתו יתברך בכל רגע.

מי שמאמין ביחוד ומבין ענינו, צריך שיאמין שהקב"ה יחיד ומיוחד שאין לו מונע ומעכב כלל ועיקר בשום פנים ובשום צד. מה שהוא רוצה לעשות, בכל רגע נתון הוא יכול לעשות, בכל רגע נתון מה שהוא רוצה לעשות. לא לעשות זקן צעיר, הוא יכול לייבש את הים את האוקיינוס בשניה ולהפוך את היבשה לאוקיינוס. הוא יכול להוריד את השמים למטה ולהעלות את הארץ למעלה, יכול לעשות מה שהוא רוצה. מה שהוא רוצה בכל רגע נתון.

אלא הוא לבדו מושל בכל, לא מבעיא שאין שום רשות נגדו חס ושלום, לא נחשוב שחלילה וחס יש למישהו איזה רשות נגדו, כאילו שיש איזה רשות קיימת כל שהיא שיכולה למנוע ממנו, לעכב אותו לחסום אותו, לבטל משהו מדבריו או מרצונו חס ושלום, אלא הוא עצמו בורא הטוב ובורא הרע. גם מה שרואים רע שכביכול מתנגד למה שה' אומר - זה הוא ברא, כדי שתהיה בחירה, וזה פסוק שלא הרבה יודעים שהוא פסוק, אנחנו אומרים את זה בתפילה בשינוי, כי חכמים שינו לנו את הנוסח, אבל הפסוק אומר "יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא את הכל" הפסוק לא ככה, "יוצר אור ובורא חושך עושה שלום ובורא רע, אני ה' עושה כל אלה", אני בראתי את האור, יצרתי אור וחושך, ואני בראתי גם, אני עושה גם שלום ובורא רע. ז"א הקב"ה הוא הרשות היחידה. אין פה שתי רשויות, זה הכל רשות אחת.

לעינינו נראית הנהגה טבעית כאילו יש סיבות שפועלות כאילו יש כוחות, והכוחות האלה הם פועלים, זה הטבע, מה שאנחנו רואים, כל הטבע שאנחנו רגילים, כן, תשאל מה יהיה במקרה כזה וכזה, כולם יגידו את התשובה, מה יקרה אם יהיה רוח סערה גדולה, אז זה יעיף דברים, מה יקרה אם תפרוץ אש? אז היא תשרוף דברים, אבל מישהו יכול להגיד שאם תפרוץ שריפה לא יקרה שום דבר כמו הסנה איננו עוכל? כולם מבינים שהסנה איננו עוכל זה נס. וכולם מבינים שאש שורפת זה טבע, וזה בלוף, זה בלוף. האש שורפת רק בגלל שה' רוצה שהיא תשרוף כרגע, אבל כשהוא לא רוצה היא לא שורפת. אברהם היה בכבשן האש הוא נשרף? לא נשרף. חנניה מישאל ועזריה היו בכבשן האש נשרפו? לא נשרפו, נחרכו הבגדים? לא, ריח של עשן - גם לא, לא נשרף. ואם ה' רוצה שמשהו כן ישרוף אפילו שאין טבעו לשרוף, מי שיאמר לשמן וידלוק יאמר לחומץ וידלוק. מה אמר רבי חנינא, אמר מי שאמר לשמן וידלוק, שמן דולק בגלל שה' אמר, אז הוא יאמר לחומץ שידלוק. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, למי שהוא רוצה. ה' אמר ויהי הוא ציוה ויעמוד. זה צריך להיות פשוט אצל כל מאמין. פשוט. לא פשוט עם הסיפורים שאמרתי, פשוט פשוט פשוט.

אז ז"א, לעינינו נראה הנהגה טבעית כאילו יש סיבות פועלות וכל סיבה פועלת דבר מסוים, לכן דומה בעיניו כאילו מוטבע הדבר באיזה מהלך ומוכרחת ההנהגה על פי טבע, אבל חייבים לדעת כי הכל יד ה', הכל זה רוחניות, אין מקום לגשמיות בכלל. זה מנפלאות הבורא, להראות, תקשיבו מה הנפלאות, אתם יודעים מה הנפלאות? נפלאות הבורא זה להראות כאילו יש גשמיות בעולם כאילו, כאילו יש גשמיות בעולם, אך האמת הוא שאין עוד מלבדו ואפילו בחללא דעלמא, כל הבריאה כולה היא אין עוד ורק רצונו יתברך הוא קיום העולם. מה שאתם אומרים מציאות, הנה מציאות, זה שקר, זה דמיון. מציאות יש רק לבורא, הוא המצוי תדיר הוא מחויב המציאות ורק הוא מצוי. כל שאר הנמצאים נמצאים ממציאות מציאותו. יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון ממציא לכל נמצא. ממציא לכל נמצא, אז כל הנמצאים הם מכוחו בכל רגע על פי רצונו, אם יבטל רצונו אין נמצאים. ודאי שהכל נס. הכל נס. זה מה שאמר, שכל דברינו ומקרינו ניסים. ואם אדם לא מאמין בזה אז הוא כופר בתורת משה רבינו בתורה כולה.

רק בעיניים של אדם שהן דלות נראה שיש גשמיות ויש הנהגה טבעית, רק בעיניים, אבל מי שבאמת חי במדרגה הגבוהה של אמונה הוא צוחק לכל מה שהוא רואה בטבע. אפילו אם אחד ירצה להגיד לנהר תעצור, תעצור, הוא לא יעשה את זה כשיש אנשים, כי הוא יהיה טיפש, הוא יהיה טיפש, כי אם הנהר לא יעצור יצחקו עליו, נכון? פנחס, רבי פנחס בן יאיר לא פחד, הוא בא לנהר, כשהוא בא לנהר אמר לו חלוק מימיך, עם מי הוא מדבר? מה הם עוברים? חלוק מימיך, רק לראות את זה אתה מתעלף מצחוק כאילו עם מי הוא מדבר. הא? והנהר חולק את מימיו. איך הוא ניגש אליו ככה? איך הוא ניגש אליו ככה? כי הוא יודע שאין מהלך לטבע, הצדיקים הם מעל הטבע. לכן הם יכולים לעשות אותות ומופתים. הרי ערן בן עזרא ומסרחי כל היום הם מחיים מתים, והם מצילים עקרות ופוקדים עקרות והם ממש מרפאים חולים מסרטן, הם ממש, הם ממש גדולי הדור של הפייסבוק, אבל הוא לא יכול לעשות מופתים אז מה הוא עושה? שם איזה סרטון ערן בן עזרא שם סרטון שכאילו מלאך בא אליו למשרד. כן, שם סרטון, אומר שמלאך היה אצלו במשרד, מה זה מלאכים יורדים אצלו, הוא הגאון מוילנא, רק הבעיה שגם הוא לא ראה את המלאך, הוא רק ראה צללית, אתם יודעים לפעמים מישהו עובר ונהיה אור ככה על הקיר ומהצל של מישהו שאמר הוא אומר זה מלאך, הוא קבע שזה מלאך, זה כתוב בספר גם, במאה אחוז הוכחות, מלאך, מלאכים מבקרים את ערן בן עזרא. לא יאומן כי יסופר. נו בסדר מי הרבי שלו, פנחס ראובן עם הדיבוקים ועם כל התחרואת וזה אז מה הבעיה, זה חבר'ה של מדומינים, מדומינים, ומוכרים כרטיסים להרצאות, מוכרים כרטיסים לנשים, מסכנות הנשים גוררים אותם לכל מיני מקומות ומביאים להם שטויות. לא יאומן כי יסופר. ווי ווי ווי, ווי ווי ווי גם הידרדרות, כל החבר'ה האלה זמיר הכהן הזה משהו מיוחד, כל הזמן מופיע אצל נשים, נשים, כנס נשים כנס נשים, אלה החוליה החלשה, אלה המסכנות, אלה המתפתות, זה סיפורי בדים הן קונות, יפה מאד. אז נוסעים לאומן, הולכים להתחזק עם פרץ הסטנדאפיסט, הרב פרץ הסטנדאפיסט, אז מישהו צלצל שואל סליחה, הוא רב או סטנדאפיסט, אומרים לא, הוא היה פעם סטנדאפיסט אבל עכשיו הוא כבר רב, רגע אבל שמה הוא יעשה צחוקים? כן זה, איפה? באומן, לא הבנתי, הולכים לרבי נחמן בשביל כל הסגולות וכו' וכו' או הולכים בשביל הסטנד, למה צריכים לנסוע עד לאומן בשביל לשמוע כמה בדיחות, אי אפשר להתבדח פה? לא לא רוצים לטמא את ארץ ישראל בבדיחות גסות, אז נוסעים לאומן, שיהיה הגנה של הצדיק על הבדיחות הגסות. בשביל זה נוסעות נשים ועוזבות את הבעלים. אז זה שצלצל אומר רגע, אני גם רוצה להצטרף לנשים, אמרו לו לא, זה רק לנשים, אמרו אבל רגע, הרב יכול ואני לא יכול? למה הרב יכול אתה מבין להיות עם הנשים ואני לא יכול להיות עם הנשים, גם אני רוצה להיות עם הנשים, אמרו לו לא, את הלא יכול, זה רק הרב הוא רק אומר את הזה ואחרי זה הוא הולך, נותן שתי הרצאות וזהו. בא הנה זה ליצנות חס ושלום משהו. וצלצלו לשאול, תגיד מה קורה יש סוף שבוע, כן, יש לשני מגזרים, מגזר חרדי ומגזר כללי, מה זה המגזר הכללי, למה? אומרים לא, החרדים לא רוצים לראות נשים חשופות וזה אז לכן זה וגם הן מדליקות אור, מדליקים אור בשבת אז הם כועסים אז עושים למגזר החרדי לבד, ההתדרדרות, וגם עושים למגזר הכללי, אז שואל תגיד רגע אני לא מבין, אבל מה, מה הם לא רוצים החרדים להיות עם החשופות? אז אומר לא לא הם כועסים על זה מאד, והרב זמיר לא אכפת לו לראות חשופות? לא לא הוא יושב רחוק, הוא לא רואה ממרחק. אי ה' ירחם, איזה צחוק, וכמובן שהם יביאו את כל הציוד למכירה של התדרדרות למכור לאנשים את החומרים. בסוף כסף כסף כסף על חשבון הנשים. איי. תעשיה. תעשיה. ארבעת המוסקטרים כבר אמרנו, נכון?

כן, אז בקבוצות יישלחו ההקלטות האלה של ההתדרדרות, זה ממש מצחיק לא יאומן כי יסופר, אולי אתם יודעים בסוף אני אשמיע לכם את זה, אולי.

מכל מקום, מה אנחנו רואים פה? רואים שרק בעיני אדם הדלות נראה שיש גשם והנהגה טבעית, גשם הכוונה גשמיות, ועיין שם בהמשך דבריו שום שר ולא כח שני, ולא עוד אלא שהוא לבדו משגיח על כל בריותיו השגחה פרטית, אין שום דבר נולד בעולמו אלא מרצונו ומידו, ולא במקרה ולא בטבע ולא במזל, הוא השופט כל הארץ וכל אשר בה, וגוזר כל אשר יעשה בעליונים ובתחתונים עד סוף כל המדרגות שבכל העולם כולו.

נמצא שהחושב שיש מציאות וטבע בעולם והוא כח בפני עצמו, ודאי שזו שטות גמורה. ז"א גם שיש מלאכים ממונים והכל, מי שחושב שזה עומד מכח עצמו וזו מציאות בפני עצמה, שוטה גמור.

ואפילו אלו המאמינים שהכל מאת הבורא יתברך שמו, והם רק סבורים שהקב"ה נתן כוחות בסיבות, ולאחר שנתן כח בסיבות הכל מתנהג על פי כוחות אלה טעות גמורה, אלא האמת שאין כל מציאות בעולם מלבד רצונו יתברך. וכשם שאנו מבינים בענין הניסים שהם ללא הנהגה וטבע, כן אף הטבע מציאותו נס. הם רק חלוקים, נס הוא גלוי שהכל מבינים, שאין בו שום מהלך, ואילו כל הנהגת הטבע היא גם הנהגה ניסית, רק היא נסתרת, ואנחנו לא רגילים להבין אותה, משום שטועים, סבורים שיש טבע בעולם. וכידוע הטבע זה אלקים.

להאמור מבואר עכשיו טוב מאד למה תבעה התורה את שרה אמנו לומר שלא היתה מאמינה, ככתוב "היפלא מה' דבר", וכי יש הבדל בין נער לזקן? והלא הכל ניסים. אברהם תבע זקנה. עד אברהם אבינו בן מאה ובן עשרים, בן מאתיים ובן 13 נראו אותו דבר, אותו דבר, אין קמטים אין זקנה אין צבע לבן אין כלום, הוא תבע זקנה, מאז נהיה זקנה, אז ה' אמר אוקי, מה אתה רוצה, אתה רוצה כלי לעבודה? כלי חדש? שידעו לכבד את המבוגר וכו' וכו', עוד כלי חסר לך לעבודת הבורא? אין בעיה אני אתן לך, אז ברגע נהיה לכולם זקנה. אז אפשר להיות בלי זקנה, אפשר להיות עם זקנה, אפשר לחיות מאה שנה אפשר לחיות אלף שנה, ה' החליט שירדו ל-120 שנה אז יורדים ל-120 שנה. ה' רוצה שרבי פרידא יחיה עוד 400 שנה - עוד 400 שנה, אפילו שהיה עד 120 צריכים לחיות אבל אני רוצה שהוא יחיה עוד 400 שנים נוספות בשביל 400 פעם שהוא למד עם תלמיד. מה זה, זה בעיה? כאילו בעיה? מה, הגוף לא יסבול, העצמות מה הטבע יעשה אותו ככה פרפרפרפרפר לא, משה רבינו לא נס ליחו, ולא קהו עיניו, שש שש, עולה ראש הפסגה ורואה את כל ישראל, זה קצת יותר טוב משש שש, לא? נו, הכל זה רק מאיתו יתברך, אין שום מהלך לטבע, שום דבר, הכל ניסים.

לכן התורה אומרת למשרה אמנו, הלא ראית ניסים גלויים, ניסים גלויים, מדוע חסרון אמונה כאן? אלא היפלא מה' דבר? הרי ה' וכל ההנהגה היא רק רוחנית ואין סיבות כלל בעולם. יש אשה שיולדת חוץ לרחם, חוץ רחמי, אז יש דברים שה' נותן רמזים שאפשר שגם רמזים, יש אחד גבר שמצאו בבטן שלו תינוק, יש תאומים שנולדו ובסוף התינוק האח התאום נכנס בתוך הבטן של אחיו, ועד גיל ארבעים פלוס משהו כזה היה לו בליטה והוא לא יודע בכלל מה זה הבליטה, עשו לו יום אחד סקאנר וראו מה? שיש לו תינוק בפנים. איך לא נרקב? איך לא התעפש, איך לא, מה הולך פה? בשביל להראות נפלאות הבורא. בן אדם נולד עם קרן במצח כמו קרנף, אשאדה, אנשים נולדים עם עשר אצבעות בכל יד וברגליים, אשה ילדה לא מזמן ברוסיה עשיריה, בלי טיפולים, עשיריה. למי שהיה קשה להאמין שכל אשה במצרים ילדה ששה בכרס אחד, כל אחת ילדה ששה בכרס אחד, שישיות רק, הנה רוסיה עשר. פיצצה את הבית חולים. סגרו מחלקה. הקב"ה מידי פעם נותן כל מיני יציאות מה שאנחנו קוראים, יציאות בשביל שאנשים יראו - אין טבע, אין טבע, מה שהוא רוצה הוא עושה. אין סיבות כלל בעולם, אז מה זה נפקא מינא זקן צעיר נער. כי אף הנהגת הטבע כולו שינויים ללא מקום בטבע. כל רגע הכל יכול להשתנות ברגע. אף אחד מהחזאים לא ראה את הסערה הזאת של חצי שעה, שהיתה קרובה לטורנדו לפי דבריהם, אף אחד לא ראה. לא הזהירו את הציבור, תקשרו את הגגות, תקשרו את הדודים, תקשרו את הזה, שום דבר. ופתאום מנופים נופלים וזה חביט חביט, חצי שעה רק.

מישהו שלח שכבר שלש מכות קיבלנו, דם, ברד וחושך, מכת דם זה הפיגועים שדוקרים את היהודים ומוציאים להם דם, מכת ברד זה מה שהיה בחצי שעה הזאת ובמשך הימים האחרונים שירד ברד כזה גדול כמו כדורי פינג פונג, וחושך זה חברת חשמל, אין חשמל, ערים שלמות אין חשמל, מכת חושך. נשאר עוד שבע מכות, ואחרי זה נשתחרר מעולו של ביבי. איי.

ומישהו שלח לי רמז, למה דאעש מאיים לבוא עם הסכינים עכשיו לפה, בהמשך למה שאמרתי שהגזרה של הסכינים כנגד הסכינים של השוחטים, אז הוא אומר מה זה דאעש? כנגד דרסה, הגרמה שזה הא' שזה א' וה' מתחלפות, שהיה ועיקור, אלה מחמשת ההלכות הפוסלות בשחיטה. אז דאעש זה ארבע מהם. ויש עוד אחת שהיא מתחילה בח', הא, זה כנגד החטא. חלדה, חלדה.

מכל מקום האמונה הפשוטה היא, שאף הטבע גם כן נס, וכנאמר "כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה פי האדם", הלחם לבדו אינו אלא לבוש גשמי להשפעה רוחנית, אתם שומעים? האמונה הפשוטה זה שהטבע גם כן נס, כתוב "לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם" הלחם לבדו הוא רק לבוש גשמי להשפעה רוחנית, לפעמים רצונו יתברך שיתפרנסו בלחם, כמו שמאפה שי יש לו חלות ועוגות יפות טעימות והכל, ולפעמים נותן מזון ע"י מן, כי אין הבדל בין מן ללחם, מה זה מן? כזרע גד הוא, כמו גרעין של כוסברה, אומר הרס"ד, רבינו סעדיה גאון בטיפסיר אומר שזה כמו גרעינים של כוסברה, אז היו אוכלים מן מלוא העומר, מלוא כף היד, זה מה שהיה מקבל כל אחד לגולגולת, והולכים וטועמים מה שרוצים, מה אתה רוצה? לשם יחוד קודשא בריך הוא רוצה לטעום אבוקדו, שים שם אבוקדו, רוצה זה מה שאתה רוצה - טועם. אבל זה לחם? זה לא לחם, כן זה לחם, זה לא רק לחם, זה גם בשר זה גם פירות זה גם ירקות, זה גם הכל, אם ה' רוצה לחם בצורת לחם אז יהיה לחם בצורת לחם, רוצה שיהיה מן ויהיה בטעם הלחם ובכל הטעמים אין לו שום בעיה, מה הבעיה? מה הבעיה?

 

כל החיות זה רק מבחינה רוחנית בהשפעה רוחנית, כל נתינת הלחם זה רק להטעות את האדם, שיהיה מקום לטעות, לחשוב שהלחם הוא מזין את האדם. כדי שיהיה אפשרות לתת שכר למי שיגיע להכרה לאמונה מתוך הכרה. אתם שומעים? כל מה שאנחנו רואים גשמיות זה הטעיה, שאנחנו צריכים להבין שזה הכל נובע מרוחניות, כמו שאמרנו פנים וחוץ, כמו שאמרנו גלוי ונסתר, אז הכל זה מהנסתר, הכל זה מהרוחניות, הכל זה מההשפעה האלוקית, וזה נראה ונגלה לעינינו כאילו, אבל זה לא זה. בזמנו היו אוכלים מעט ומתברך במעיהם, ז"א אדם אוכל טיפה והברכה במעיים, יש אחד אוכל הרבה הרבה ולא שבע וגם לא מתברך. הנה עכשיו הודיעו שהבשר המעובד מסרטן. זה מחקר מקיף גדול מאד, מקיף גדול מאד שהנתונים שלו הם קרובים לאמת, לא מאה אחוז אמת כמו אצל ע' בן ע', אבל החוקרים המדענים הם מדייקים לומר זה הכי קרוב לאמת כי אם עשו מחקרים של כמה מאות מחקרים ביחד ועוד אלפי אנשים ועשרות שנים ומעקב הדוק וכו' וכו', קיצורו של דבר זה התוצאה. שלשים אחוז אחרי יום כבר הפסיקו לקנות נקניקיות. אבל אני אומר לכם, יש טופו, טופו, סויה, שיש בטעמים כמו בשר וכו' וכו', יותר בריא, מוריד לחץ דם, אומרים אפילו מונע סרטון וכו' וכו', אז מי שהבטן מקרקרת ואין לו בשר ועופות יקנה טופו, טופו.

מכל מקום האמונה אמרנו הפשוטה היא שהטבע גם כן נס. אז לכן היתה התביעה על שרה אמנו, התביעה היתה למה היא צחקה, אם לא היתה צוחקת נו, אבל צחקה זה כאילו שלילת האפשרות, כשאדם מגחך אתה אומר לו משהו אתה יודע מה היה וזה, חחח עושה ככה, הוא שלל כאילו לגמרי את כל מה שאמרת, לא יתכן כאילו, עצם זה שהיא צחקה זה היתה התביעה עליה שיש פה מין חסרון באמונה. מה היא לא מאמינה שהקב"ה יכול לעשות הכל? כן, אבל אדם אפילו שרואה הרבה מופתים בחיים שלו הוא עדיין עדיין מורגל בטבע שכאילו בטבע כיון שלא רואים זקנים הופכים להיות נערים ונערים הופכים להיות זקנים, אז כאילו טינק אוטומט זה נשלל, נשלל, אבל אסור לאדם לשלול שום אפשרות ושום מציאות. הפוך, הוא רק ירויח מזה שלא ישלול, כי אפשר שיהיה מגיע לו בזכות זה שאכן יקרה מה שהוא לא מאמין שאפשר שיקרה, לא הוא כי הוא האמין, אבל מי שלא מאמין שאפשר שיקרה, המאמין יכול לזכות במקום כזה.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 04.03 13:48

  כבוד הרב! איזה הרצאה מרגשת.... (לונג איילנד - לקחת את הקב''ה שותף 04.03.2024 shofar.tv/lectures/1589) מתוק מדבש קרבת ה' לי טוב להכנס לשותפות עם הקב"ה לשמוע את העצות והסיפורים מגדולי ישראל איך להתקרב אל ה', ושהרב מחדיר את זה לקהל - מדהים! כל כך מודה לה' שזכיתי שכבוד הרב הוא השליח הנאמן שמחבר אותי לאבינו מלכנו. וההרצאות של ארה"ב לטעמי גם מהספר שנכתב 'קיום מצוות כהלכתן' - משהו עולמי! (shofar.tv/videos/16254) שברור שצריך עוד הוצאה ועוד... ישתבח שמו לעד! יהי רצון: שנזכה לעוד ועוד הרצאות של הרב והרבה הצלחה בסבב ההרצאות (אמן).

 • 04.03 08:08

  יישר כח לרב היקר על דרשה משכילה ואפקטיבית!!! (לונג איילנד 3.3.24) בהצלחה רבה בהמשך המסע החשוב!!! (אמן)

 • 03.03 14:41

  שלום רב! שמי שׁ. ד. כ. מצפת ואני מקשיב לרב אמנון יצחק כבר שנתיים. מהרגע ששמעתי על הבעיות בכשרות הבשר באותה שניה הפסקתי לגעת בבשר ב"ה. אבל המשפחה פחות... ועכשיו בס"ד תודה לה' יתברך ותודה ענקית לרב אמנון יצחק הצלחתי לשכנע את משפחתי לעבור לשחיטה פרטית. אז אני גר באזור צפת, ורציתי לשאול איפה אוכל לקנות בשר כשר באזורי. אשריכם אשריכם אשריכם!!! הארתם לי את דרך האמת. אין סוף זכויות אתם יוצרים. כל כך מאושר שהכרתי את הרב ואת הקהילה.

 • 29.02 16:42

  כבוד הרב, ילדי התלמוד תורה הולכים לגינה עם שירים (הכל יודוך shofar.tv/videos/15560) כמו שהרב בשבת.

 • 29.02 12:01

  כתבה, ערבי מוסלמי התגייר בזכות הרב אמנון יצחק! ערבי מוסלמי מספר: 'שהתחיל לשמוע את הרב!' ולא האמין שבסוף יכנס ליהדות חזק (תימור דוד עקלין).

 • 28.02 15:32

  רציתי לומר יישר כחכם על הספר הנפלא 'קיום מצוות כהלכתן' (shofar.tv/videos/16254) ב"ה קיבלתי אותו השבוע מאחד המפיצים שלכם פה בראשון לציון (ל. ס. הי"ו), קראתי לאבי שאינו שומר תורה ומצוות (לע"ע) מאחת ההרצאות - והוא נהנה מאוד! ולמדתי בהרצאה אחרת ו.. - מתוק מדבש!! גם למדתי בפרק של 'ברכות השחר עם הכוונות'... ונחרדתי להבין: כמה אני חסר! בקיצור, נראה שזה ממש אוצר של חכמה! אבל הסיבה שאני כותב אכן היא כדי לציין את העריכה דווקא; ההרצאות מודפסות בכתב מאיר עיניים, עם ראשי נושאים, הערות שוליים והפניות, הבלטות של מילים ואפילו הגופן שבחרתם נעים לקריאה - פשוט מושלם! השילוב של התוכן המרתק וההנגשה שלו לקריאה - תענוג גדול. חזקו ואמצו ותבורכו מפי עליון. (אמן וכן למר).

 • 27.02 08:22

  שלום לכבוד הרב! הרופאים אומרים: 'שצריך נס! כדי שסבא שלי יחיה' אתמול קרה לו 'ארוע' (ל"ע) וסבתא שלי קרה לה דבר דומה ב"ה באתי לבית כנסת של הרב והרב בירך - והיא הבריאה ברוך השם! אז תודה ענקית להשי"ת וגם לרב ואם הרב יכול לברך גם את סבא שלי: 'שיבריא בעזרת השם!' אני יודה לרב מאוד.

 • 26.02 17:09

  רבנו הקדוש בוקר טוב! מיד אחרי ששלחתי את הילדים למסגרות, הכנתי נס קפה והתחלתי לשמוע את שיעור הבוקר: 'וגם חרבונה זכור לטוב' (shofar.tv/videos/16879) הייתי מרותק לשיעור! כל מילה הקפדתי לשמוע היטב, עד שאפילו את ה'נס' לא שתיתי... ואוו! איזה שיעור עוצר נשימה. וכשלימדת על ה-12 טעמים שאסתר הזמינה את המן לסעודה, פשוט חידוש מהממם!! וכל כך הצחיק אותי כשתארת את אחשוורוש מתעצבן על המן שביקש את בגדי המלכות ועצר את עצמו מלבקש את הכתר! כשראה את המבט של אחשוורוש ועצר את הבקשה. - ממש צחקתי מלחשוב את זה. אלפי מכתבים על תודה על עוד שיעור והרצאה מושלמים ופשוט לא יכול שלא לכתוב על עוד שיעור מדהים! "טוֹב לִי תוֹרַת פִּיךָ מֵאַלְפֵי זָהָב וָכָסֶף" זה פסוק (תהלים קיט, עב) שרק בזכות רבנו הקדוש והיקר זכיתי להבין, כי דברי תורתך משעשעים וגורמים נחת ושמחה! מתיקות התורה ממש ככה הרגשתי. תודה רבה על הזכות הזאת.

 • 25.02 14:22

  רבנו הקדוש שבוע מבורך! תודה על השיעור המאלף הבוקר 'עץ גבוה חמישים אמה' (shofar.tv/lessons/16869) להתחיל ככה שיעור בוקר ביום ראשון - תענוג אמיתי לנשמה! ובכלל תמיד לשמוע על איך שהמן הרשע נתלה - משמח את הלב! בקרוב את סינוואר ימח שמו גם יתלו - (בתוך כל שונאי ישראל) אמן כן יהי רצון ויה"ר: שבזכותך, בזכות אסתר המלכה ומרדכי היהודי🙂 שבוע מבורך ובשורות טובות (אמן).

 • 24.02 19:14

  😂😂😂😂 תודה כבוד הרב על כל הפעילות של זיכוי הרבים שאתה עושה, אוהבים אותך מאוד.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים