טוען...

האם ימותו בימות המשיח, או לא? | שיעור מהרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 16.10.2015, שעה: 10:07

הורדת MP4 הורדת MP3


אמר רבי חנינא, אין מיתה לעתיד לבוא אלא בעובדי כוכבים בלבד. אז רבי חנינא אומר שאין מיתה בעולם לעתיד לבוא בעת שיבוא מלך המשיח, ויכופר חטא אכילת עץ הדעת. ויתוקן העולם מקללתו עקב חטא זה, אלא בעובדי כוכבים באומות העולם, עובדי הכוכבים עד ביאת המשיח, לא תהיה אז עבודת כוכבים אבל הם ימותו, מה הם ימותו? מיתה טבעית, אבל לא בישראל, ז"א הם כשיגיע זמנם למות ימותו, אבל בישראל לא ימות יותר אף אחד .

רבי יהושע בן לוי אמר, לא בישראל ולא בעובדי כוכבים האמורים, לא תהיה מיתה בכלל, לא ימות שום אדם מיתה טבעית לעולם. שנאמר בדברי הנביא על הימים העתידים האלה, "בלע המוות לנצח ומחה ה' אלהים דמעה מעל כל פנים", דהיינו, יבוטל המוות לעולם ומחה ה' את דמעות האבלות מעל פני כולם, המשמעות אפילו מאומות העולם. אז רבי יהושע בן לוי חולק על רבי חנינא, ואומר לא ימותו בכלל, רבי חנינא אומר לא ימותו מישראל אבל מאומות העולם כן. שואל המדרש, מה עביד רבי חנינא מעל כל פנים? איך יסביר רבי חנינא את מה שכתוב בפסוק "בלע המוות לנצח ומחה ה' אלהים דמעה מעל כל פנים", מעל כל פנים זה מעל כל פנים, כל פנים לא יבכו ולא יהיו אבלות ולא ימותו, ז"א גם יהודים וגם גויים. אומר רבי חנינא תשובה, מה אתה מקשה לי מהפסוק שאומר מעל כל פנים, מעל פניהם של ישראל מדובר, ז"א מעל כל פנים לא רק הצדיקים אלא אפילו הרשעים, כיון שהם מאמינים אז הם לא ימותו, אפילו שהם לא ראויים כאילו גם הם לא ימותו. כמו שכתוב בפסוק בהמשך, וחרפת עמו יסיר מעל כל הארץ כי ה' דיבר.

והמדרש מקשה, והרי כתוב בדברי הנביא על הימים העתידים, כי הנער בן מאה שנה ימות, יש פסוק מפורש בישעיה ס"ה, פסוק כ', כי הנער בן מאה שנה ימות, אז אם ימות מי שהוא בן מאה שנה יאמרו עליו שהוא נער מת, מפה שתהיה עוד מיתה בעולם. והכתוב הזה מסייע למי עכשיו? לרבי חנינא, שיהיו מתים גם אז. אז מי יהיו המתים? באומות. כמו שהוא אמר מתחילה. מאי עביד ליה רבי יהושע, מה יענה עכשיו רבי יהושע על הפסוק הזה שכתוב מפורש כי הנער בן מאה שנה ימות?

אז אומר רבי יהושע, הפירוש יהיה לא כפשוטו, שימות ממש, אלא תדרוש את זה במשמעות שרק מבן מאה שנה יחשב אדם לנער בוגר, כמו היה בזמן נח, למה נח נתארך זמנו ללדת וה' סתם את מעיינותיו עד גיל 500, כולם ילדו בגיל מאה מאתיים, עד מאתיים כבר ילדו, למה הוא עד 500? כי ה' לא רצה שאחד מהבנים שלו יהיה יותר מגיל מאה כי הוא ייספה במבול, אבל אם הוא יהיה פחות מגיל מאה, אז עד גיל מאה זה כמו 20 אצלנו שלא דנים מן השמים, בגלל שהם האריכו עד אלף, אז לכן יחזור להיות מתחיית המתים, ז"א מזמן ימות משיח, שהדין יחזור שעד בן מאה לא יהיה חייב בדין מן השמים, אז רק מבן מאה שנה ייחשב לנער בוגר שראוי לכל העונשים להתחייב מיתה בעבירה שיש בה מיתה. כאשר כתוב ממשיך, והחוטא בן מאה שנה יקולל, שלא יהיה בן עונשין קודם שיהיה בן מאה שנה, וקודם לזמן הזה לא יענישוהו בידי שמים כמו שהיה לפני המבול.

אבל זה לא תשובה כאילו גמורה לרבי יהושע בן לוי, אומר שאף אחד לא ימות, לא יהודים ולא גויים, אבל פה כתוב שנער בן מאה יהיה ראוי לעונשים, ואם העונש יהיה לא רק שימות, אלא גם יקולל, יקולל וימות, אז הוא אומר לא, ההסבר הוא שמסבירים המפרשים שהוא יהיה ראוי לעונשים אבל לא למות. ז"א כמו שהיום אדם שיכול, שצריך למות אפשר לתת לו עניות במקום זה, או מצורע, או יסורים, או כל מיני דברים שנחשבים כמיתה, או חשוך בנים, אז גם זה יהיה, אבל לא יהיה מוות. בילע המוות לפי רבי יהושע בן לוי ומחה ה' דמעה מעל כל פנים, מעל כל פנים כולל גויים לשיטתו.

אז עכשיו באה קושיה חדשה, והרי כתוב "כצאן לשאול שתו מוות ירעם וירדו בם ישרים לבוקר וצורם לבלות שאול מזבול לו". סופם של רשעי אומות העולם מדבר פה הכתוב, בתחילת המזמור כתוב בפסוק ב' "שמעו זאת כל העמים האזינו יושבי חלד", וכאן באמצע המזמור כתוב כצאן לשאול שתו אז זה מדבר על העמים, אז כתוב שהם ילכו כצאן לטבח, כולם ילכו למיתה להנתן בעומק האדמה, המוות ישבור אותם, וימשלו בהם ישראל הצדיקים והישרים לעתיד שיזרח בוקר גאולתם, וצורתם תלך לבלות בקבר, להבלות, דהיינו להיות בלאי, שלא יהיה להם מדור בעולם. הרי מפה למדים שגם בעת שיזרח בוקר הגאולה, ימות משיח כאמור, ילכו הם - הגויים למיתה. והרי הכתוב הזה מסייע שוב לרבי חנינא, שתהיה מיתה בעולם לעתיד באומות, ככתוב "שמעו זאת כל העמים וכצאן לשאול שתו ומוות ירעם וירדו בם ישרים לבקר" זה עם ישראל, "וצורם לבלות שאול מזבול לו". מה עביד רבי יהושע בן לוי? איך יסביר רבי יהושע את הפסוק הזה? הרי שניהם רוצים ללמוד מהפסוקים מה יהיה באחרית הימים, מי יישאר מי ימות ואם בכלל.

אלא אין פירוש הדברים כפשוטם יגיד רבי יהושע בן לוי, ותדרוש את משמעות הכתוב כך: לפי שבעולם הזה עד ביאת המשיח ולפני יום הדין הגדול העתיד לבוא, הקב"ה מעניש את הרשעים שמצרים לישראל, פרעה ועמו הרשעים בשעתן, סיסרה ועמו הרשעים בשעתן, סנחריב ועמו הרשעים בשעתן, ה' ענש אותם בענשי גוף זמניים לאותה שעה בלבד, אבל לעתיד לבוא, ליום הדין הגדול שיהיה עכשיו כשיהיו ימות משיח, כשיקומו הרשעים לתחיה לעמוד בדין, והקב"ה ישפטם לחרפה ולדראון עולם, כמו ששנינו במשנה בסנהדרין ק"ז. הקב"ה עושה אז לרשעים האלה אפילו אלה שלא יעמדו בדין, כי דור המבול לא יעמדו בדין ויש כאלה שלא יעמדו בדין, אבל אלה שיעמדו בדין, עושה הקב"ה את מלאך המוות סטטיונר - שוטר קבוע עומד ומעניש להם להתמיד ענישתם לנצח בלי סוף. סטטיונר, סטטי - מצב סטטי. זהו שכתוב "כצאן לשאול שתו מוות זה מלאך המוות ירעם, יהיה רועה עליהם שומר עליהם, וירדו בם ישרים לבוקר וצורם לבלות שאול מזבול לו. כצאן לשאול שתו, שבשעתם הלכו לגיהינום כצאן לטבח, מוות ירעם - מלאך המוות יוסיף לאכלם ולעכלם גם בעת אשר ימשלו ישראל באומות, ז"א מוות ירעם מתי? "וירדו בם ישרים לבוקר", שאז ימשלו ישראל באומות העולם כשתזרח בוקר גאולתם, כמו שכתוב "ועמדו זרים ורעו צאנכם ובני נכר יקרכם, והיו מלכים אמנייך ושרותיהם מניקותייך", שכל העולם יהיה כפוף לישראל באותו זמן, מלאך המוות יראה אותם את כל אויבי ישראל, כמו פרעה סנחריב ססרה וכו', מלמד אותנו הכתוב ששאול בלה וגופם אינו בלה, וצורם לבלות שאול, שאפילו הגיהינום עצמו יבלו וגופם לא יבלה, אלא יוסיף להשרף בגהינם ובאשה תמיד, זה מה שכתוב וצורם וצורתם לבלות שאול, צורתם תבלה את השאול. עד כדי כך. למה? מזבול לו, למה שהם פשטו ידיהם להשחית בזבול, זבול זה בית המקדש של הקב"ה שנאמר "מזבול לו" בעונש של עוון בית המקדש אז לכן הם יענשו ככתוב אצל שלמה שאמר "בנה בניתי בית זבול לך", בניתי לך בית דירה להשראת השכינה.

אז ז"א רבי חנינא אומר שרק בני ישראל יישארו, והגויים ימותו מיתה טבעית, ורבי יהושע בן לוי לומד מהפסוקים, שגם הם יישארו, והפירוש של מה שכתוב, זה בעצם על אותם גויים מלכיהם שהיו כמו פרעה, סיסרה סנחריב והכל, שהם ימותו מיתה לדראון, ולא כאלה שישארו וייוותרו בימות משיח.

אז זה מחלוקת. אבל מה שברור שישראל לשיטת שניהם על פי הפסוקים לא ימותו, מרגע שיתגלה מלך המשיח בילע המוות לנצח ומחה ה' דמעה מעל כל פנים וכו' וכו'.

אבל גם לפי השיטה שאומרת שהם ימותו, הרי צריך שהם ישרתו את ישראל, וכל מי שיש לו ציצית יהיה לו 2800 עבדים כמו שכתוב בפסוק בנביא וכו', אבל בלאו הכי הרי נער יהיה בן מאה, אז יחזרו לחיות כמו שחי אדם הראשון 930 שנה, וימות משיח זה אלף שנע, נו אז כמה יישארו עד גיל מבוגר ויעשו את מלאכתם מה שהם צריכים לעשות גם לשיטה זו.

נקודה נוספת שהוא יכונה להיום וראויה להשמע, אז כתוב פה על הפסוק בבראשית "ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו", מי אלה בני האלהים? רבי שמעון בר יוחאי קרא להם בני דייניא, בני השופטים שהם מושלים, כל אלהים שבמקרא שזה לא מתייחס לה' זה לשון מרות ושליטה, וכן נקראים הדיינים בתורה, יבוא עד האלהים - עד הדיינים. ולכן רבי שמעון בר יוחאי היה מקלל לכל מאן דקרא להון בני אלהיה, הוא קורא את הפסוק בני האלהים בני הדיינים, ומי שקורא להם בני האלהים היה מקלל אותו, כי בני האלהים בארמית זה מלאכים, כמו שכתוב בדניאל ג', או אנשי אלהים, הכוונה צדיקים וקדושים בעלי צלם אלקים, היה מקלל את מי שמפרש את הפסוק ככה. למה? כי הפסוק בא לספר את הרשעות של בני האלהים, אז איך אתה יכול לתלות את זה בצדיקים גדולים או במלאכים?

וכן תני רבי שמעון בר יוחאי, לכן תולה כאן הכתוב את רשעת דור המבול בגדולי הדור, בני הדיינים, גדולי הדור בני הדיינים, ככה אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל פרצה שאינה מן הגדולים אינה פרצה. תשמעו מה הוא אומר, נכון להיום, לכל הזמניםכ מובן אבל להיום, כל פרצה שנפרצת באיזה דור בגדרי המוסר הצניעות והצדק שהיא לא מתחילה מן הגדולים השליטים והמנהיגים שבדור, אינה פרצה שתתקיים ותביא את הדור לכליה. שגדולי הדור ומנהיגיו יעמדו בפרץ ויוכיחו ויענישו את פורצי הגדר, אבל כאשר הגדולים והמנהיגים עצמם הם בראשי הפורצים, אין מי שיגדור ויעצור בעד התרחבות הפרצה. אתם שומעים מה הוא אומר רבי שמעון בר יוחאי? כל פרצה שאינה מן הגדולים אינה פרצה, אם זה פרצה של הגדולים שתביא כליה, אבל אם זה לא מן הגדולים כי הם עומדים והם גוערים בדור ועומדים בפרץ ומענישים גם, אז זה לא תהיה פרצה כזאת ש יבואו לידי כליה. אבל אם זה מתחיל מהגדולים זה נקרא פרצה רח"ל.

כמשל האומר, כומריא גנבו אלהיא, מאן מומי ביה או מאן מקרב? כשהכמרים ראשי ומנהיגי עובדי האלילים עצמם גונבים את הפסלים של האלילים מבית יראתם, מי מבני העם יכבד שוב את האלילים להשבע בשמם? מאן מומי ביה, מי יישבע בהם ויאמין בהם אם ניתן לגנוב והגנבים זה הכמרים בעצמם, מי יאמין בכלל בעבודה זרה או מי יקריב קרבן לפניהם?

לכן היה סופו של דור המדבר לכליה, כי הפרצה התחילה מבני האלהים, מי זה בני האלהים אמר רבי שמעון בר יוחאי, בני הדיינים השופטים הגדולים, ואלה שהיו המושלים, הם שגרמו שיבוא מבול לעלים. אתם רואים היום איך המנהיגים נראים, מה הם נידונים, איך הם נראים, על מה תופסים אותם, על כל הדברים רח"ל, אייייי. אייייי.

ולמה לדעת המפרשים משמעות זו לא על שופטי ומושלי הדור בלבד אלא על כולם, ובמשמעות האמורה למעלה שגיבורים בני האלהים זה גיבורים וחזקים בני מעלה עלינה, למה קורא אותם הכתוב את כל בני המבול בני האלהים? רבי חנינא ורבי שמעון בן לקיש, שניהם אומרים שהרבו ימים, למה הם נקראו בני האלהים? הרבו ימים קרוב לאלף שנה, והיו גיבורים ועשירים, וחיים בלי צער בלי יסורים, לכן הם נחשבו, הפסוק קורא להם בני האלהים, מה זה? חזקים, גיבורים, עשירים, חיים חיים ארוכים, ולמה הטיב הקב"ה להם כל כך והאריך את ימיהם? הרי הם היו רשעים, רבי חנה בשם רבי יוסי אמר, כדי שיוכלו ברוב ימיהם לעמוד על התקופות ועל החשבונות של מהלכי גלגלי מזלות, שהרי יש מהם מהגלגלים שאין גומרים הילוכם במסלולים שבגלגליהם אלא אחת ל-480 שנה, אז צריך אדם לשבת ולעקוב אחרי הגלגלים במשך מאות בשנים לראות את המחזוריות שלהם ולכתוב את זה, כדי שידעו הדורות הבאים מתוך חקירה, לא היה טלסקופים אז, אז היו צריכים הם בעצמם. וצריך אדם שיאריך ימים עד שיחקור וילמד את סדריהם, והדורות הראשונים האלה לימדו ומסרו לדורות אחריהם את כל ענין התקופות והמזלות ומהלן בשמים, אסטרונומיה. זה אומר רב חנה בשם רבי יוסי.

ורבנן אומרים, לכך האריך לכם את הרשעים האלה את ימיהם בטובה, כדי שיטלו בעולם הזה שכר של מעשים טובים, וגם של הרשעים שיעמדו מהם - דורות הבאים, שלא יוכלו להוריש להם שום דבר מזכויותיהם, כי יקבלו את הכל פה בעולם הזה ולא יוכלו להעניק אפילו לבניהם, כמו שכתוב צדיק אשרי בניו אחריו, אצלם בדיוק הפוך, כדי שגם דור המבול וגם רשעי כל הדורות יקבלו עונש מושלם ומוחלט ולא יזכו לשום זכות לעולם הבא, כמו ששנינו בסנהדרין ק"ז. דור המבול אין להם חלק לעולם הבא, וכן סוף כל הרשעים הגמורים מאומות העולם, ומהם ילמדו לקח כל באי עולם שבכל דור ודור.

אז ה' ימחה אותם וכו' וכו' וכו'.

עכשיו, תשמעו מה נוגע אלינו, דברים מדהימים ובואו תראו על מה יבוא עכשיו חורבן העולם ושני שליש מהעולם ימותו והשלישית שייוותר עוד יהיה בזה צירוף אחר צירוף.

אז כתוב בפסוק, "ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו". כי טובות הנה, אמר רבי יודן, לא כתוב בפסוק טובות, כמו שאנחנו כותבים טובות עם שני ווין, אלא כתוב טבת, כמו טבת, חודש טבת, בכתיב חסר, ז"א שהן לא טובות מעצמן אלא שהיו מטיבין אותן, דהיינו מקשטין אותן על ידי מעשה, מייפים אותם הבעלים שלהם וכו', כדי להכניס אותה לחופה, אז לפני החופה היו מטיבין אותם. והיה גדול המקום בני האלהים בני השופטים בני המושלים, פורצים גדרי הצניעות ונכנס הגדול ובועל אותה תחילה, כמו שכתוב על בתואל, שכל בתולה קודם כל הוא היה איתה, או כמו שהיוונים עשו, שהיו עושים לבנות ישראל, שכל בתולה היתה ניתנת להגמון, או כמו שעושים דאעש, או כמו שעושים כמה מקובלים פה, שתיכף נעמוד על זה כמה מקובלים, כמה צדיקים כאלה במרכאות, זה שכתוב כי טובות הנה, כתוב כי טבת הנה - מלשון הטבה, ומי אלו היו? אלו הבתולות שהן מוטבות ומיופות להכנס לחופה וכשראו אותם בני האלהים מושלי הדור - לקחו אותן.

כתוב "ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו", אז הטובות, אלו שהטיבו אותם זה הבתולות, אח"כ כתוב בהמשך "ויקחו להם נשים" זה כבר נשים אחרות, זה לא הטובות, זה נשים של אנשים שלקחו, אז לא רק לקחו בתולות, לקחו גם אשת איש, מה זה מכל אשר בחרו? לא רק נשים אלא גם זכר ובהמה, שלקחו להם למשכב. כאשר רבי הונא בשם רבי אמר, דור המבול לא נימוחו מן העולם כמו שנאמר עליהם "ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה", מאדם עד בהמה, וכתוב "וימח את כל את כל היקום אשר על פני האדמה מאדם עד בהמה", הכל נמחו מן העולם, ולא היה הקב"ה גוזר עליהם כליה עד שהגיעו לכלל פריצות וחציפות כזו שלא בושו ממעשיהם הנבזים והשפלים, ונתנו היתר חוקי, עשו חוק ופרסום וכתבו, גם מוסיות שטרי כתובה ונישואין לזכר ולבהמה, שלקחו להם למשכב, עד כדי כך נהגו בהפקר, כמו בארה"ב ובכמה מדינות, וכמו רפורמים, שעושים כתובה לחתונה של זכר עם זכר, דור המבול, וגם לבהמה עשו כתובה, כמו שהרפורמים עושים בר מצוה לכלב, והתקינו שופטי הדור סדרי חוק ומשפט לתועבות, ולא ראו בזה שום חטא ועוון ולא באו לידי בושה ולא חרטה ולא תשובה לכן נידונו לכליה. עכשיו תבינו מה המצב של העולם עכשיו.

וכן אמר רבי שמלאי, בכל מקום שאתה מוצא בדור עוון זנות אנדרלמוסיה באה לעולם, מכת מוות שמשחיתה ומכלה את בני האדם והורגת טובים ורעים, ולכן בא לדור ההוא מבול והרג גם את הקטנים. רבי עזריה ורבי יהודה בר רבי סיימון בשם רבי יהושע בן לוי אמר, על הכל הקב"ה מאריך אפו ודוחה את ביצוע העונש על חטא, עד שיחזרו בתשובה, יש סבלנות לקב"ה חוץ מן הזנות, שאין הקב"ה מאריך אפו אלא מעניש מיד, ומכלה כליל, מה הטעם? מאיפה לומדים את זה? שנאמר "ויראו בני האלהים את בנות האדם כמו שאמרנו שחטאו בזנות, מה כתוב מיד אחרי זה בפסוק, "ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה, את כולם.

רבי יהושע בר לוי בשם רבי פדיה אמר, וכן אתה מוצא במעשי הסדומיים, גם הם היו ש טופים בזנות ולא האריך להם ה' אפו והשחית אותם, שרף את כולם, איפה אתה רואה? כל אותו הלילה שהיו המלאכים אצל לוט בבית ואנשי סדום הקיפו את הבית בתביעה שיגרש את האורחים כי בסדום החוק היה אומר שאסור לעשות חסד ואסור לקבל אורחים ואסור ודאי להלין אותם, אז הם ביקשו מלוט תגרש את האורחים מן הבית, עדיין היה מבקש לוט רחמים על הסדומיים, שהקב"ה יאריך את אפו ולא ישחית אותם, ודיבר עליהם סנגוריה, והיו  מקבלים מידו, תפילותיו בקשותיו לא נדחו, והקב"ה המתין, כל זמן שהיה מתפלל ומבקש, רק לדחות את העונש, לדחות, לא לוותר, לסלוח להם לא, כיון שהקב"ה לא הסכים אפילו לאברהם אבינו לסלוח להם, אבל כיון שאמרו לו הסדומיים על האורחים, הוציאם אלינו ונדעה אותם, רצו שיוציאו אותם לתשמיש, כמו שכתוב "וידע את חוה אשתו" "ונדעם", מיד אמרו לו המלאכים, עוד מי לך פה, חתן ובניך ובנותיך, הוצא מן העיר כי משחיתים אנחנו את העיר. עוד מי לך פה - תקרא את זה ככה, עוד לך פה??? אתה יכול עוד לבקש עליהם סנגוריה? נגמר הסיפור. אי אפשר ללמד עליהם, הם כבר פרוצים בזנות בפרהסיא ותובעים אותם לתשמיש, מכאן ואילך שהם פרסמו זנותם בפיהם אין לך ללמד עליהם סנגוריה אלא כי משחיתים אנחנו.

הגמרא בסנהדרין מביאה מעשה שהיו נביאי שקר שניסו לפתות את בתו של נבוכדנצר, ותבעו אותה לתשמיש, וכל אחד אמר לה, ה' אמר לי שאת צריכה להיות ולהתרצות לאחאב, ואחאב אמר שהיא צריכה, הוא נביא שקר גם, אמר שהיא צריכה, הוא קיבל מהקב"ה בנבואה שהיא צריכה להתרצות לשני, והם היו עושים מעשים כזה עם בנות ישראל גם, נשות ישראל גם, ואז הסיפור ידוע בהמשך שנבוכדנצר זרק אותם לכבשן האש וצרפו את יהושע הכהן הגדול וכו' וכו' תעיינו בגמרא. מכל מקום, הם ניצלו את מה שהציבור החזיק מהם נביאים, בשביל תשמיש עם נשים באמרם שה' ציוה אותם לעשות את הדבר הזה ויצא מהם זרע קדוש וכו', כל הקשקושים, כמו שאנחנו שומעים היום, מאנשים מפורסמים בקהילותם שמחזיקים מהם אנשים קדושים ועליונים, והם מנצלים הכל לזימה ולתאוה בדיוק כמו בדור המבול. אח"כ מתפלאים למה יש אנדרלמוסיה בעולם ויש מלחמות וכולם הורגים את כולם. כל העולם מלא זימה, ואני לא צריך לפרט כי הנושא מאוס, אבל מי ששומע מה שמדברים בחדשות, בכל מקום, בא לו להקיא, חוץ מישראל במעדי הגאוה והטינופת שלהם וכו' וכו' וכו'. אז הדברים הם ברורים. אז לא להתפלא, אבל צריך לזכור שבאנדרלמוסיה הזאת מתים גם טובים וגם רעים, רק מי שיעמוד וימחה יכול להנצל וכמו שכתוב פה, שאין פרצה אלא מן הגדולים. אם הם לא עומדים ומוכיחים אז הפרצה היא פרצה שיכולה להביא כליה, אבל אם מוחים, אפילו אחד מוחה מציל את כולם, האחרים ייתבעו שלא מחו, אבל מי שמוחה ניצל. אז כל אחד שלא יסתום את הפה שלו ובמקום ללמד סנגוריה על זנות ועל עבירות חמורות ביותר, אז כמו שאמרו המלאכים ללוט, עוד לך פה? יש לך עוד פה לבקש סנגוריה על עבירות כאלה? משחיתים אנחנו.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 06.12 15:45

  כבוד הרב היקר, שלום וברכה! תודה רבה על שיעור הבוקר על יהודית הצדקת! (מעשה יהודית 06.12.2023) בזכות כבוד הרב שליט"א למדנו: כמה מסירות נפש של אשה אחת יכולה להציל את כלל ישראל! וכמו שיהודית הצדקת יפתה את עצמה ושמה עליה בגדים יפים ותכשיטים, עגילים וטבעות ותמרוקים, בשמים ואיפור, כ"ד קישוטים! כדי למצוא חן בעיני המלך הרשע אליפורני. מזה למדתי יסוד חשוב: כמה צריך להשמר בצניעות מכל הדברים האלה ולשמור את התכשיטים והאיפור והבשמים לתוך ביתי. ולא אצא כך לרשות הרבים פן יכשלו בי האנשים חלילה ולא אגרום לסילוק השכינה הקדושה ח"ו. וע"י זה אזכה להידמות ליהודית הצדקת באומץ הלב וביראת שמים לעשות רצון אבינו שבשמים. ויהי רצון: שע"י ניצחוני את יצרי הרע - השם יתברך יפיל את כל אויבנו ברחמיו עלינו, אמן ואמן! כמו שכתוב; "כִּי ה' אֱלֹהֶיךָ מִתְהַלֵּךְ בְּקֶרֶב מַחֲנֶךָ לְהַצִּילְךָ וְלָתֵת אֹיְבֶיךָ לְפָנֶיךָ וְהָיָה מַחֲנֶיךָ קָדוֹשׁ וְלֹא יִרְאֶה בְךָ עֶרְוַת דָּבָר וְשָׁב מֵאַחֲרֶיךָ" (דברים כג, טו) ובזכות ניצחוננו במלחמת היצר - הקב"ה יפיל את כל אויבי ישראל (כמו סינוואר - ימח שמו! ודומיו אשר רוצים בימים אלו ממש להשמידנו) - אמן ואמן וכן יהיה רצון!

 • 06.12 08:27

  כבוד הרב, שיעור בוקר מעורר השראה 'מעשה יהודית' (נס חנוכה 6.12.23) לשמוע איך אשה מסרה נפש בלב שלם לקב"ה! והצליחה להושיע עמה - ישתבח שמו לעד! חובה לשמוע ולהשמיע גם לילדים מעשה הגבורה!

 • 06.12 08:26

  איזה דרשה מרגשת! (06-12-2023, מעשה יהודית - נס חנוכה!) התפילה של יהודית, הצדקות שלה - זה עם ישראל חי!

 • 06.12 00:28

  כבוד הרב! רציתי לשתף את ישועת ה' מני רבות שפוקדות אותי תמיד ורוצה שתשתף את זה ברבים, הייתי 'מעוקבת גט' 11 שנים! ואבא של הילדים שלי ברח לארצות הברית ונשארתי עם שבעה ילדים לבד, לפני 11 שנה טסתי לארה"ב לטפל בעניני הגט בהצעתו של הצדיק הרב יעקב אלדשטיין זצ"ל, סידרו לי משפחה להיות שם, שלאחר שבוע בעלת הבית טסה לארץ ונשארתי עם הילדים שלה, בעלה הגיע ושאל אותי: 'איפה אשתו?', עינתי: 'שהיא טסה לארץ ישראל', הוא בתגובה האשים אותי שאני עזרתי לה וחתרתי נגדו בזמן שהוא פתח בפני את ביתו... אמרתי לו: 'חס ושלום! אני בעצמי לא ידעתי על זה וגם אני הופתעתי', השעה היתה תשע וחצי בלילה! בחוץ קור מקפיא!! שלגים!!! והוא זרק אותי מביתו עם כל מטלטלי... יצאתי לבחוץ עומדת ברחוב ריק מאדם, עם כל המזוודות והתחלתי לצחוק על המצב אליו אני הגעתי, לא דאגתי ולא פחדתי הרמתי את הראש לשמים ואמרתי: 'א-לקים! אני יודעת: שכל מה שאתה עושה איתי אתה עושה נכון ולטובה! וכל הסיגופי שלג האלו הם לכפרה על החטאים שלי ואין שמחה גדולה מזו ואני יודעת: שאתה תושיע אותי, אבל אם אפשר מהר כי אני קופאת מקור!' והתגלגלתי מצחוק, מיד עלה בדעתי להתקשר לזו שסידרה לי את המקום ומיד שהבינה שאני ברחוב היא סידרה לי מקום אחר ומישהו שיבוא ויאסוף אותי משם ויקח אותי אל היעד החדש, הוא הגיע לאחר שעה וחצי, ובזמן הזה הגעתי למצב שאני לא מרגישה את הפנים ולא את האצבעות מהקור! וכל הזמן הזה אני מדברת עם ה' וצוחקת איתו על המצב בו אני נמצאת ואומרת לו: 'כמה אני אוהבת אותו...!' הגעתי למשפחה החדשה, שם קבלו אותי כביתו של אברהם אבינו! כשישבתי עם בעלת הבית הבנתי שיש לה בן יחיד שנמצא בארץ ולי היתה בת גרושה, היא מצאה חן בעיניה ומיד החלטנו להתקשר לארץ לעשות היכרות בין הבת שלי והבן שלה, והלא יאומן קרה! אחרי 3 חודשים הם התחתנו, שוב הרמתי את הראש לשמים ואמרתי לבורא עולם החבר הכי טוב שלי: 'ידעתי שאתה עשית איתי הכל לטובה! אבל לא ידעתי שלא רק טובה עשית איתי אלא פינקת אותי וזכיתי בחתן צדיק שיש לו הכל כי הוא בן יחיד!' וכיום הם עם שישה ילדים צדיקים ובית יהודי... גם בצרה שמחתי וגם בתוצאה שמחתי - זכיתי בשמחות כפולות! ותודה לרב על הכוחות שאתה משקיע בנו מאהבתך את עם ישראל, יהי רצון: שהשי"ת יוסיף לך כוחות ובריאות זיכרון טוב ויכולת להחזיר בתשובה עד אחרון הנידחים (אמן).

 • 06.12 00:24

  כבוד הרב! אני מנסה להתקין וורד במחשב החדש ומשהו לא הלך לי.. יחסית התקדם אבל נתקע באיזה שהוא שלב. המסך הראה ריק. אמרתי: 'שאני תורמת 20 ש"ח לקופת הצדקה של 'שופר'' - ותוך כמה שניות ההתקנה הושלמה! במקום לשלם מאות שקלים כל שנה פשוט התקנתי את האופיס של משרד החינוך והמחיר שזה עלה לי זה 20 שקל לשופר 😁.

 • 05.12 04:33

  כבוד הרב! תודה על ההקשבה ועל הברכה - שרגשה את כולם...! כך אמרו לי כשיצאנו. ממש התביישתי לדבר - אבל החובה לפרסם את הנס! יותר חשובה וגדולה מהבושה. ההרצאה היתה מדויקת ומכוונת לנו וממש נהננו (בני ברק 'מעלת הבטחון' חלק ה' 05.12.2023). הסיפור עם אפרים ואברהם - היה פשוט משעשע מחזק מאוד! ומרומם את הנפש. תודה על היותכם כאן בעולם הזה 🙏🏼 ב"ה אתם נותנים לנו את הכח לחיים בזמנים כאלה מטלטלים. תודה רבה.

 • 05.12 02:03

  ישר כח לרבינו היקר! הרצאה מדהימה (בני ברק 'מעלת הבטחון' חלק ה' 05.12.2023). הרב תמיד מחזק אותנו בדרכים שלא חשבנו והסיפורים מדהימים תודה, תודה, תודה.

 • 05.12 02:02

  כבוד הרב ההרצאה היתה ממש טובה! (בני ברק 'מעלת הבטחון' חלק ה' 05.12.2023) אשרינו שזכינו בך כבוד הרב שליט"א🙏 הכי אהבתי את הסיפור האחרון מהבן איש חי זצ"ל זיע"א. תודה הרב🙏

 • 05.12 02:02

  הרצאה חזקה! (בני ברק 'מעלת הבטחון' חלק ה' 05.12.2023) בקשתי בקשה מהקדוש ברוך הוא - וקבלתי בשיעור! פשוט חזק ביותר הרב שליט"א כמו דפיברילטור = המכשיר של החייאה בשבילנו ככה בשבילי השיעורים 🌟⭐️❤️‍🔥❤️‍🔥

 • 02.12 18:47

  רבנו הקדוש בוקר טוב . שיעור הבוקר 'חילול השם אחד דוחה מאה תפילות' חלק ה'. זה שיעור שחובה על יהודי ללמוד בעל פה, ממש כל כך נכון כל מה שנאמר בשיעור הקדוש הזה, ממש שיעור שעושה נחת להשם יתברך, דרך ארץ ואהבת הבריות, תודה רבנו היקר! כל הלימוד של איך להתנהג, דברים בסיסיים כמו לא לגעת בלחם עם ידים חשופות או גזל שינה ועוד הרבה דברים שממש נהנתי לשמוע, ממש נחת להשם יתברך, תודה תודה ושוב תודה, ושבת שלום ומבורך לך ולבני משפחתך (אמן).

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים