טוען...

מי לנו כיוסף?

 בית מדרש "קהילות פז", בני ברק
 תאריך פרסום: 01.01.2016, שעה: 09:48

הורדת MP4 הורדת MP3


http://live.shofar-tv.com/videos/5750 1-1-16

"ויעל יוסף לקבור את אביו ויעלו איתו כל עבדי פרעה זקני ביתו וכל זקני ארץ מצרים". רש"י ורבותינו דרשו, שבאו כל מלכי כנען ונשיאי ישמעאל למלחמה, כמו שמתכונן נסראללה לפתוח עכשיו במלחמה. וכיון שראו כתרו של יוסף תלוי בארונו של יעקב, עמדו כולם ותלו בו כתריהם, והקיפו כתרים כגודל המוקף סייג של קוצים, סייג זה גדר. כל מלכי כנען, ונשיאי ישמעאל באו מזויינים עד ראש כדי להלחם עם השבטים, כי מצאו הזדמנות נאותה ומתאימה להלחם, ובטוחים היו שיצליחו. גם עכשיו יש אומרים שנסראללה מחכה לימים אלה שיש שלגים וקשה מאד לחיל האויר לפעול, וזו יכולה להיות הזדמנות בעבורו.

ולמה היו בטוחים כל כך בהצלחתם? כי כאשר מת יעקב היו כולם שקועים בהבל על מיתתו, אף הסוסים וחמורים תפוסים בכל רגשותיהם רק במיתת יעקב, וכל האומות מעלות את שבחיו של יעקב שהביא ברכה למצרים ולעולם כולו, ואז זמן הטוב ביותר להתנפל על בני ישראל להכותם, שהרי מי יעלה על הדעת שיש בעולם אומה כזו שזוממת להתנכל לקיומם של בני יעקב וזרעו. זאת היתה הזדמנות פז בשבילם.

אבל מיד כשבאו וראו שיוסף השליט האהוב על כולם, שהציל את מצרים ואת העולם כולו מארס וחורבן, והנה הוא עצמו תלה את כתרו על מיתת יעקב, משמעות הדבר שלגבי חכמתו וצדקתו של יעקב אביו הוא מתבטל, וכי כל גדולתו ומלכותו וכוחו הם אפס לגבי כח העליון האלוקי של אביו יעקב, הדבר הזה עורר התרגשות עמוקה אצל כל המלכים, וכל כך הושפעו ממנו, עד שגם הם הכירו בעצמם שהם ומלכותם אפס לעומת הכח האלוקי ואינם נחשבים כלום.

ואז לקחו גם הם את כתריהם ותלאום על מיתת יעקב, התירו אזוריהם והתירו קשרי כתפיהם, התבטלו ופרחה מהם שנאתם, ובמקום לצאת למלחמה הם נכנעו, במקום להשפיל כבודם של בני ישראל השפילו את עצמם ועמדו ביראת כבוד מפני השבטים, הסירו את כתריהם כי הגיעו להכרה שהכתר מגיע ליעקב, ומי השפיע עליהם במעשה הזה? יוסף שהוא היה הראשון שהסיר את כתרו ושם אותו על מיתתו של יעקב. שהכרת וההצלחה שלו אף בגלות המר בהיותו במצרים באו רק מזכותו של אביו.

נו, אחרי שרואים את גבורתו וגדלותו ומלכותו של יוסף ששלט בכיפת העולם, והוא מניח כתרו על כתר אביו, כולם הניחו כתריהם וכולם נכנעו.

כתוב "ויאסור יוסף מרכבתו ויעל לקראת ישראל אביו", כשהגיע יעקב למצרים לראות את פני בנו שנתבשר שהוא חי, אז כתוב ש יוסף אסר את המרכבה ועלה לקראת אביו, ורבי יהונתן בן עוזיאל תרגם שנתקצרו ימיו של יוסף, על מה? על שהשתחווה לו יעקב כשראה אותו, אביו יעקב בא לקראתו, והוא ראה את המרכבה והמלך עליה, והוא השתחוה לו, אז האבא השתחווה לבן, ולכן בכה יעקב על שהשתחווה לו.

ויש שואלים מה היה לו ליוסף לעשות? מאחר שאביו השתחווה לו בפתע פתאום כשראה אותו, מה עליו לעשות?

מפרש במדרש תלפיות, הטעם שנענש יוסף משום שיוסף יצא לקראת אביו בתכסיס מלוכה, וכיון שאביו עדיין לא היה מכירו, שהרי לא ראהו 22 שנה, הדעת נוטה שיעקב יסבור שמי נמצא על המרכבה? מלך מצרים פרעה. ולכן השתחוה יעקב מפני כבוד מלכות, אז מה היה לו ליוסף לעשות? היה צריך לראות את הדברים לפני, לחשוב עליהם, לשלוח שליח לפניו, שיודיע שזה הוא בא לפני אביו, ויודיע שכראותו יבין שהוא יוסף, וכיון שלא עשה כן נ ענש יוסף שנתקצרו ימיו, כי הוא גרם שאביו ישתחווה לו, למרות שאביו קם מפניו כשהיה חולה, קם מפניו למרות שהוא חולה, היה יכול לבקש רחמים, כמו שרגילים לבקש רחמים, קם מפני המלכות, מפני יוסף. אבל מכל מקום פה, שהוא גרם הוא את הטעות, והיה צריך לראות ולצפות את זה מראש, לכן התקצרו ימיו, שם אביו רצה מעצמו לקום מפני מלכות. אז לכן תיקן יוסף את הדבר שהלך והניח את כתרו על מיטת אביו. וכיון שהוא הראשון שהניח את כתרו על מיתת אביו, באו המלכים האחרים והניחו כתרם גם הם על מיטתו של יעקב אבינו. ובזה ניצלו מאותה כליה שרצו לעשות מלכי כנען וישמעאל ולנצל את הלויה הגדולה הזאת מאשר אף אחד לא היה מוכן. אז רואים שמעשים שנעשים כהוגן, ונעשים בענווה יתרה, בהכרת האמת לאמיתה, יכולים לגרום שכל האויבים יושבתו ולא יעזור שום דבר, מה שצריך לקרות יקרה ומה שלא צריך לקרות לא יקרה, ובתנאי שהולכים בדרך אמת.

שמענו היום לגבי שידוך, שבאו פעם אצל הסטייפלר והתלוננו, שכל שידוך שמציעים לבן השכנים מקלקלים, כל שידוך, שואלים אצל השכנים מה אתם יודעים על הבחור, מקלקלים. אז התלוננו אצלו אמרו לו, איך הבן יתחתן? אמר להם אל תדאגו, כשתהיה בת זוגו מן השמים הם לא יהיו בבית בשביל לקלקל. מה שצריך להיות יהיה, אם הולכים בדרך אמת אין שום חשש.

אז בואו אני אקריא לכם גם מקבץ של תשובות למרות שאמרנו חלק מהם נחזור עליהם במקבץ הזה, שאלות שנשאלו אצל הרב קניסקי, הבן יבדל לחיים ארוכים, שאלות בנושא כשרות בכלל ועוד שאלה אחת חריגה.

השאלה הזאת נשאלה בד' אב תשע"ה, 20 ליולי למנינים 2015.

כבוד הרב שליט"א, שמעתי שאנשים ששוחטים שחיטה להמון פעמים שיש תקלות אפילו אצל יראי השם, ולכן יש אומרים שנכון לאכול בשר ועוף רק משחיטה פרטית, ופעמים שלא נמצא אצלנו שחיטה פרטית, ויכול להמנע מעונג שבת או שמחת יום טוב, האם ראוי להקפיד לאכול בכל אופן דוקא משחיטה פרטית? השואל יהודה צלאח קדיר מבית עילית.

תשובת הרב: נכון.

ז"א רק משחיטה פרטית אפילו אם לא יהיה אוכל לעונג שבת ושמחת יום טוב בשר ועופות.

שאלה נוספת, בתאריך 22 בנובמבר 2015.

לכבוד הרב חיים קניבסקי שליט"א שלום וברכה. נתבקשתי לשאול מספר שאלות חשובות: האם אדם בעל תשובה שקיבל עליו לאכול רק כשרות בד"צ, יכול להקל ולאכול אצל אמו המתעקשת להשתמש רק בכשרות רבנות?

תשובה, שלא יאכל!

שאלה שניה: האם אדם ואפילו חזק בדעותיו יכול להקל ולשבת בשבת בחברת אנשים כאשר בסלון של הבית דולקת טלויזיה, יש לציין שהוא לא מסתכל בטלויזיה, ולא הוא הדליק אותה, האם יש לו אפשרות להקל בזה על מנת לא לקלקל את האוירה במקום בו הוא נמצא?

תשובתו של הרב קניבסקי: אסור נגד דעתו הקלוקלת של הזמיר שאמר מותר תלוי אם הוא גיבור או לא גיבור.

עוד שאלה, שאלה זו נשלחה לפני חודש וחצי, ועדיין לא קיבלנו תשובה בגלל השיבושים של הדואר, ואז חוזרים על השאלה שהשמעתי קודם, והרב ענה נכון, שאלה ראשונה, עכשיו יש לי שאלה חדשה, אומרת מרים קדיר, אני ילדתי לפני כחודש, וכיון שלא מזדמן לנו שחיטה פרטית וגם זה עולה יקר מאד, יוצא שאני לא אוכלת עופות במשך זמן ממושך ואני מרגישה שזה חסר לי מבחינת כוחות וגם דואגת לתינוק שיונק, וכן יש לנו ילדים בגילאי 4, 9, 12, 15, 16 שגם לא אוכלים עופות מסיבה זו כבר תקופה ממושכת, גם לא בשבתות וחגים, השאלה היא מה עלי לעשות, וגם מה עם הילדים שצריכים לאכול נכון כדי להתפתח, ואם כן לאכול עופות מאיזה הכשר עדיף?

אז הבת של הרב עונה לה, למרים היקרה, הרב שליט"א בירך אותה בברכה והצלחה ונחת מהילדים, ואמר שתתחזקי בתפילה ותשתדלי להתפלל שלש תפילות ביום והשם יעזור. הרב אמר שזה לא יזיק לכם שאתם לא אוכלים עופות. אז ז"א גם יולדת וגם התינוק וגם הילדים וגם שבת וגם מועד לא אוכלים עופות זה לא מזיק.

שאלה, י"ג טבת תשע"ו, 25 דצמבר 2015

לכבוד הגאון הרב חיים קניבסקי שליט"א, לאחרונה יש שמועות שיש בעיות חמורות בשחיטות ההמוניות, גם בשחיטות של ההכשרים המהודרים עד כדי ספק נבלות וטרפות דאורייתא, על כן רציתי לשאול: א', האם לאור השמועות יש לאכול רק משחיטה פרטית שחיטת חבורה, הגם שיכול להיות עקב כך פעמים להמנע מאכילת בשר ועוף בשבת ויום טוב? האם בכל אופן לאכול רק משחיטת חבורה מוסמכת?

תשובת הרב: נכון תמיד.

ב', אם כן, האם גם כשהולכים להורים לשבתות וחגים גם אצלם יש להקפיד רק על שחיטת חבורה, ועל כן לא לאכול אצל ההורים בשרי אלא להביא אוכל מהבית משחיטת חבורה (ליידע את ההורים על כך מראש)?

תשובה: נכון תמיד.

שאלה נוספת, ב-23 דצמבר 2015, י"א טבת תשע"ו.

גר צדק שאל, שמי ישי ואני גר צדק, יש לי בעיות בשלום בית ואני ואשתי על סף גירושין, ברוך השם כבר לא, דיברתי איתם, בגלל שתי סיבות, אחד היא מבשלת נבלות וטרפות ואני לא מוכן לאכול בשר טרף, ואם לא אז היא רוצה להתגרש. שתיים, החלטתי לגדל זקן והיא לא מוכנה לקבל התחזקות שלי והיא רוצה שאתגלח, ואם לא - גט. מה הדין תורה במקרה הזה? מה דין תורה במקרה הזה?

תשובת הרב קניבסקי שליט"א, שבשני המקרים אני צודק. שאין לאכול נבלות וטרפות ולא להוריד את הזקן. שבת שלום.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

 •    שיתוף   

הרצאות קרובות

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 15.04 00:31

  איזה הרצאה כבוד הרב שליט"א 👌 (קרית עקרון - אפיקומן וגלות מצרים 14.04.2024 shofar.tv/lectures/1598)

 • 14.04 14:22

  תודה גדולה לכבוד הרב היקר שליט"א על שיעור הבוקר! נשתדל בעזרת השם יתברך בלי נדר לעשות שיחת וועידה לנשים בזמן המסוגל להתגלות משיח ויחד עם הילדים נתפלל ונבקש מהשם יתברך: שהמשיח יתגלה! (מהרה אמן ראה סרטון: להתפלל על ביאת המשיח לאחר שרפת החמץ shofar.tv/videos/17060).

 • 14.04 14:21

  כבוד הרב היקר שליט"א שבוע טוב ומבורך! ב"ה עשינו אתמול בחצות שיחת וועידה לקיום מצוות הזעקה לנשים. הנשים התפללו מכל הלב מתוך בכי מר ושיברון הלב והבנה ש: "אֵין עוֹד מִלְבַדּוֹ" (דברים ד, לה). וכולנו קיבלנו על עצמנו תשובה שלמה.

 • 11.04 12:29

  כבודו היקר! ברוכים תהיו שלום וברכה❤️ שמחתי לראותכם שמחים וששים בחתונת בנכם היקר הי"ו כבת השמחה לראות את אביה - אבא של כולנו. הרבה מזל טוב ונחת מתוך שמחה ואושר לעבודתו יתברך (אמן) שמחנו לראות את הרבנית היקרה מפז נאה וחסודה. לראשונה ראיתי את כבודו מכניס לחופה את בנו יקירו ועלה במחשבתי: ' כשם שהכנסתם את בנכם לחופה - כך בעזרת השם תכניסו כל יהודי ויהודיה לחופה שלו בגן עדן!' כך תלווה את כל התלמידים היקרים ואלה שעמלו וטרחו ומחו על כבודכם היקר מפז תכניסו אותם כאב המכניס את בנו לחופה לחופת עולם בגן העדן ואז ישמחו וירננו ויה"ר שיהיה רק בשמחות, אמן.

 • 10.04 14:10

  כבוד הרב! מדקה 41 ממש מחזק !!! (shofar.tv/videos/14912) שהרב מדבר על ציור יום המיתה, עכשיו עשיתי טיפול ציפורן חודרנית (ל"ע) סליחה מכבודו, והמטפלת שמעה וביקשה שאשלח לה ושאלה: מה עליה לעשות? אמרתי לה: דבר ראשון כיסוי ראש וצניעות! שזה מה שהרב אומר לכל אשה. ברוך השם זכינו ללמוד מרב האמת!!!

 • 10.04 12:53

  ✨ קידוש ה׳ הגדול מהו כח הרצאה של הרב אמנון יצחק שליט״א בעקבות הזעקה על עקירת התורה בהרצאה ברמת גן בתאריך 18,07,2023 ולקחנו על עצמינו הרצאה בעיר לוד ב"ה אשתי נפקדת, ובהרצאה בעיר לוד בתאריך 12,09,2023 גדול המחזירים בתשובה בדורנו כבוד הרב אמנון יצחק שליט״א מברך בתחילת ההרצאה את מארגני ההרצאה לבשורות לתאומים, כמה ימים לאחר מכן בבדיקת אולטרסאונד אנחנו מקבלים את הבשורה לתאומים. (shofar.tv/videos/15977) 'צדיק גוזר ה׳ מקיים!' הרצאה בלוד שכבוד הרב מברך בלחש לתאומים כמה ימים לאחר מכן בבדיקת אולטרסאונד אנחנו מקבלים את הבשורה כבוד הרב! ב"ה אפשר לפרסם: התאומים נולדו בשעה טובה ומוצלחת!

 • 10.04 12:18

  שלום כבוד הרב אני רוצה להודת לך על ברכה שברכתי אותי מתקיים בעזרת השי"ת בקרוב! לפני חצי שנה התקשרו אלי "במקרה" מ: 'שופר' (ארגון להפצת יהדות) אמרתי באותו זמן: 'הכל מאת ה'!' ואז בקשתי מהרב לקבל ברכה וב"ה הרב ברך אותי - הברכה התקבלה!! בעוד חודש אני מתחתנת! תודה לבורא עולם ולכבוד הרב. נ.ב. זה אחרי שכמה רבנים "פסלו" אותי ולא להתחתן איתי. בגלל שאני הולכת בדרך הרב אמנון יצחק שליט"א ביטול לי כמה שידוכים. ב"ה היום מצאתי משהו שאוהב את כבוד הרב! שוב תודה לכבוד הרב אמנון יצחק שליט"א.

 • 09.04 11:28

  רבנו היקר! אין מילים לתאר כמה משובב נפש לצפות בסרטון הנ"ל (הרב שליט"א בשירים ומעגל לאחר 'ברכת האילנות') ומכניס שמחה לראות כך את רבנו שמח 🤗 יה"ר: שתזכה לשמחת עולמים ונזכה להגאל ברחמים יחד עם רבנו אמן כן יה"ר.

 • 09.04 08:26

  כבוד הרב מרגישים את האור העוצמתי של פרקי אבות זכיתי לקרוא עד לפני צאת הכוכבים וזיכיתי אחרים לקרוא בזכות הזכות שהפצת את זה ברבים זה נחשב לי כאלו סיימתי את כל המשניות מרגש! עד כמה שזה ידוע שלא בפועל אומנם מראים לנו מה זה פועל יודעים הנשמה מרגישה יה"ר שהראש חודש הזה יהיה בעזרת השי"ת קדוש בזכות זה!!

 • 08.04 18:02

  מדהים!!! הפיתרונות שמתאימים במדויק לכל הבעיות. לפי החפץ חיים זצק״ל: מי שדעתו 'דעת תורה' - מסוגל לפיתרון כל בעיות העולם! זה כל כך ברור בהתבוננות על מאות מקרים כדוגמת הסרטון, (נתניה 7.4.24 מודה לרב שליט"א שבנתניה 25.6.23 קיבלה עצה מהרב שליט"א לרפואת אחותה שתחי') הרב היקר משתמש בדעת תורה בתשובות בכלל, בדגש על עצות לציבור הרחב שמעלים בעיות שונות ומגוונות. ׳דעת תורה׳ לפי האמת לאמיתה!

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים