טוען...

עזות דקדושה

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 21.11.2015, שעה: 19:36

הורדת MP4 הורדת MP3


"ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את ה', על כן קראה שמו יהודה ותעמוד מלדת".

בנישואי בועז ורות כתוב "ויאמרו כל העם יתן ה' את האשה הבאה אל ביתך כרחל וכלאה, אשר בנו בית ישראל.

בגמילת רות כתוב, שבועז נשא את רות. ואז כל העם ברכו אותו ואמרו, שה' יתן את האשה רות הבאה אל ביתך כרחל וכלאה אשר בנו את בית ישראל.

מבואר שבנין כלל ישראל עומד על היסודות אשר יסדו האמהות רחל ולאה. ותיקון הבריאה אשר יתוקן על ידי מלך המשיח יהיה על ידי זרעם. מתחילה יתגלה משיח בן יוסף שהוא מזרע רחל, אח"כ משיח בן דוד שהוא מזרע לאה. ומובא במדרש רחל תפסה פלך השתיקה ועמדו כל בניה בעלי מסתירין, דהיינו שמסתירים דבר. לאה תפסה פלך הודיה ועמדו הימנה בעלי הודיה, אלה תכונות שיהיו בשני המשיחים, אחד פלך השתיקה ואחד ההודיה, יהודה בן תימה אומר, הוי עז כנמר קל כנשר, רץ כצבי וגיבור כארי לעשות רצון אביך שבשמים. הוא היה אומר, עז פנים לגיהינום ובושת פנים לגן עדן, מצד אחד שומעים שהתנא אומר, שמידת עזות מידה רעה ויורדים בעבורה לגיהינום. אבל הוא אומר גם, הוי עז כנמר,  מכל מקום לפעמים צריך להשתמש במידת העזות לדבר מצוה לעשות רצון אביך שבשמים, במקום מצוה צריך להתגבר על הבושה ולא להתפעל מהמלעיגים עליו ולעשות רצון ה' המוטל עליו, ואדרבא, במקום מצוה - מידת הבושה היא מידה רעה. על ידי הבושה נמנע מלעשות רצון הקב"ה, ונשאר ערום מהמצוה ומחלל שם שמים, ולכן במקום מצוה צריך להשתמש במידת העזות, וזוכה לכל הטוב הצפון לעושה רצון אבינו שבשמים.

אז מה אנו לומדים כאן, במקום של מצוה צריכים להתגבר על הבושה, לא להתפעל מהמלעיגים עליו, ולעשות את רצון ה' המוטל עליו, לפני רגעים אחדים הגיע לפה יהודי יקר שיודע אמת מה היא, ושמע בבית הכנסת השבת שאחד שנקרא חיים רבי שהוא כמו זיקית מחליף את דעתו כל פעם, הוא זה שאמר ברדיו פעם שהרב עובדיה הוא מעל השו"ע, לכן הוא לא צריך שמוע בין אחיכם, והוא גם שמביא זמרים פסולים לאירועים שלו, והוא גם שמאכיל נבלות וטרפות ורואה שהכל בסדר וכשר, והוא גם זה שאמר שצריכים לשמוע למרן והקים מפלגה נגדו, והוא גם שאמר לבוכרים איך להקים לרב עובדיה רק להגיד שזה לא נגדו, ואחר כך לחצו עליו אז הוא חזר בו מה פתאום אמרתי, אבל אתה מוסרט, ורואים את זה בסרט, והעלינו את הסרט לאתר, אז איך אתה יכול להגיד שלא? זה הרב הזיקיתי. אז הוא דיבר פה בשבת שהכשרויות הכל בסדר וכו', אז עמד הבחור ואמר לו סליחה, זה לא נכון, אתם לא יודעים את העובדות, ואני יודע על מה אני מדבר, והרב אמנון הביא ראיות ואת כל הדברים, והרב קניבסקי אוכל מהבשר שלו, ואל תגידו לכולם זה ככה, וקמו נגדו ודיברו ואמרו, אתה צריך לבקש מחילה ואתה חרית. זה צדיק שמקיים את מה שכתוב פה. במקום מצוה צריך להתגבר על הבושה, לא להתפעל על המלעיגים עליו ולעשות רצון ה' ה מוטל עליו, ואדרבא, במקום של מצוה מידת הבושה היא מידה רעה. דעל ידי הבושה נמנע מלעשות רצון הקב"ה, ונשאר ערום מהמצוה ומחלל שם שמים. אדם שרואה שהולכים להרעיל את כל היהודים שיושבים בבית הכנסת, והוא לא מוחה, הוא ייתפס בעוון, אם אתה יודע שמאכילים כשיו אנשים רעל אתה יכול לשתוק? אתה עומד על דם רעך, אתה חייב להתריע, ירצו לאכול אח"כ מידיעה וברצון, שיאכלו, אבל אתה צריך להודיע את הצד האמיתי שאתה יודע. ואם לא זה מחלל שם שמים

לכן במקום מצוה צריך להשתמש במידת העזות, הוי עז כנמר, וזוכה לכל הטוב שצופן לו אביו שבשמים. איייי.

בכדי לזכות לשום מעלה ברוחניות צריך להיות מוכן לבזות את עצמו, ואם אינו יכול לבזות את עצמו, אי אפשר לזכות לכלום. אדם צריך להיות מוכן לבזות את עצמו כדי לעלות במעלות רוחניות, בלי זה לא קונים מעלות. אם לא הוא לא יזכה לכלום.

כתוב בתהילים פ"ט. "אז דיברת וחזון לחסידיך", חזון לשון נבואה, אז אז דיברת - בנבואה לחסידיך בחזון לנביאיך, אבל יש במדרש שזה לשון לבן, צבע לבן, חזון, מלשון המלבין פני חברו, שאין אדם זוכה לנבואה עד שנעשה פניו לבן מבושה, דמבייש עצמו לעשות רצון הקב"ה, ועל ידי זה זוכה לנבואה. ז"א אם אדם מוסר נפשו לכבוד ה' יתברך עד כדי כך שמוכן שילבינו את פניו, ויביישו אותו ויבזו אותו, בגלל שהוא עומד איתן נגד כל השקרנים כיתות השקר להשפילן, זוכה לנבואה. כך אומר דוד המלך, אז דברת בחזון לחסידיך.

אז ז"א אדם צריך להיות מוכן לקבל בזיונות לכבוד ה' יתברך.

מישהו כתב לזמיר שפער את פיו בהוראה של פנחס ראובן, כבר הודעתי לכם שבוע שעבר שפנחס ראובן נשמע בטלפון  מחנותו אומר שהגיע הזמן להחזיר לו מלחמה, לי, והוא מחכה לתשובה ממחמוד אם הוא מסכים או לא מסכים, כל הסוחרים הכנופיה כולם עכשיו הם מרימים לי להנחתה, הם עוד לא יודעים מה מחכה להם, אבל בכל אופן הנקודה שהראשון זה הזמיר, כמו תוקי כזה, ככה מתנדנד הזה, אסור לשמוע אותו והוא זה והוא יוצא נגד כל הגדולים ואומר על יצחק יוסף ואומר על זה וזה אסור גם לתרום לו אסור ככה זה, מה לעשות, הוא היה פעם קצת עושה משהו, יש יהודי מבני ברק כזה, וזה כזה, ככה הוא מדבר לפני נשים ברמת אביב ג', עושה עליהם רושם, זה הרב שפוחד מנשים, אם אשה לוחצת עליו אז הוא מלביש לה כפפה ואומר תלחצי ידיים אין בעיה, זה הרב הפחדן. הולך אצל הנשים, כי שמה הוא גיבור, אבל מתברר שהוא פחדן, אפילו הלכה אחת הוא לא יכול ואפילו על הרב עובדיה הוא מטיל את התיק שהוא התיר בדוחק, אוי לך מיום הדין. אז הליצן הזה הזמיר הזה הוא מדבר שאני יוצא נגד כל הרבנים וזה, אתם יודעים מה הוא מזכיר לי? הוא מזכיר לי את הפלשתינים, הפלשתינים זרע הפלשתינים, למה, הפלשתינים יורים עלינו טילים, אחרי זמן אנחנו מחזירים להם, כשמחזירים להם ווי הרגתם לנו הרגתם לנו הרגתם לנו, לא הבנתי, אתם התכוונתם לרצוח אנשים חפים מפשע, יריתם על תינוקות, על גנים, על בתי ספר, על הכל, עשיתם את הכל, ואתם אחרי זה טוענים אה, איך הוא יורה עלינו בחזרה, הוא יוצא נגד הגדולים, מי יוצא? מי התחיל? מי לכלך עלי בשביל פוליטיקה סרוחה? מי העליל עלי עלילות? מי רימה? מי קילל אותי? מי אמר את כל הדברים, אתם יזבלנים, אתה יזבלון, חתמת ואתה אומר שחתמת, ישקרן, בהתחלה העוזר שלך אמר שלא חתמת, אח"כ איימו עליך אז אמרת שחתמת, על מה חתמת? שאני דקרתי את הרב עובדיה, ירמאי, ינוכל, איפה היית בכלל, בחו"ל אתה אומר, אז איך אתה יודע מה עשיתי בארץ? אז האמנת לאנשים רשעים פוליטיקאים, וחתמת לשפוך את דמי ואתה אומר איך הוא יוצא נגד אנשים, יפלשתיני, יזמיר הפלשתיני, אתה לא מתבייש? אתה יורה טילים מחו"ל, ואתה אומר אח"כ אוי איך הוא פוגע בגדולי ישראל, הוא יוצא נגד זה ונגד זה ונגד זה ונגד זה, יפלשתיני, נכון שאתה נראה אשכנזי, אבל אתה ספרדי ש"סניק, אחד כתב לו בתגובות, הציעו לאמנון יצחק שיהיה מחכמי התורה רק שיבטל את המפלגה, אבל הוא לא מכר את האמת שלו בשביל זה, והמשיך הלאה, ואתה הציעו לך השסניקים נגד הרב טופיק בעיר שלך, נגד הרב המקומי, להיות רב שכונה, ולקחת את זה בשתי ידיים, אה, ימתנדנד, הא, פלשתיני מתנדנד. אה, חכה עוד לא סיפרתי עליך כלום, זה השבוע הקרוב בעזרת ה'. אתה ופנחס נוציא עליכם כמה דברים נחמדים שיש לנו בארכיון ואז ידעו בדיוק מי אתה, ינוכל.

אז ז"א צריך לדעת, שבכדי לזכות לשום מעלה ברוחניות צריך להיות מוכן לבזות את עצמו. ואם אינו יכול לבזות את עצמו אי אפשר לזכות לכלום. ועל זה נאמר, שמי שמלבינים את פניו אדרבא, והוא מוכן שילבינו את פניו כדי להעמיד את האמת, אדם זה זוכה לנבואה. כך כתוב.

כתוב "ועיני לאה רכות", רש"י מפרש, שהיתה סבורה לעלות בגורלו של עשיו, ובכתה על שהיו הכל אומרים שני בנים לרבקה, ושתי בנות ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. מבואר שבאמת היתה לאה בגורלו של עשיו, ומה שלא נישאת לעשיו הוא רק מפני שבכתה ושפכה ליבה בתפילה לפני הקב"ה, שלא תעלה בחלקו של עשיו הרשע. הקב"ה שמע קולה, וקיבל תפילתה והכניסה בחלקו של יעקב. אז ז"א, באמת היתה גזרה גזורה משמים שהיא תהיה בחלקו של עשיו, אבל היא בכתה, אומר המדרש, קשה תפילה, כל כך יש כח בתפילה שמתפצרים לפני ה' יתברך ומתפתלים ומתפללים לפני ה', אז הקב"ה שומע תפילה אפילו אחרי גזרה. וצדיקים כוחם להפך מידת הדין למידת הרחמים. והיא זכתה שתעלה בחלקו של יעקב במקום עשיו ולא עוד, אלא שהקדימה את אחותה את רחל, שהיא היתה המיועדת, בכוחה של התפילה. איזה תפילה? תפילה עד שעיניה היו רכות, החליאה את עיניה מרוב בכי עד שנשרו ריסי עיניה מרוב בכי. אבל צריכים לדעת שזה לא עלה לה בקל, הרבה בזיונות סבלה כדי להכנס לבית יעקב, בזויה היתה בעיני כל העולם, על זה שרמתה את בעלה, אתם יודעים מה זה לרמות, אדם מתחתן ופתאום מחליפים לו, והוא מגלה את הכלה הזאת פתאום לא זאת שהוא התכוון, אז כתוב שבבוקר כשקם יעקב והנה לאה, הוא הופתע, "והנה לאה", מי חלם על דבר כזה? מה הוא אמר לה? רמאית בת רמאי, לבן הארמי זה ידוע, כל ארם נהריים היו רמאים, אז הוא אומר לה רמאית בת רמאי, פששששש איזה מילה זאת, זה קורע זה, נו, ומה היא ענתה לו? אני אומר בשפה שלי שיהיה קצר, היא אמרה לו ממך למדתי, אתה לא רמיתי את אביך שנכנסת במקום עשיו? והוא שאל אותך, שאל אותך אתה עשיו? אתה אמרת לו אנכי, עשיו בכורך, חילקת את זה הא? אתה שאלת אותי, את רחל? ואני עניתי, או לפי מדרש אחר רחל ענתה מתחת למיטה, אבל מה שעשית עשיתי. אותך אמא שלך ציותה אותך שתכנס ותקח את הברכות ואותי אבא שלי ציוה להכנס ועשיתי כיבוד אב, נכנסתי ואני לוקחת בנים.

אבל זה בזיונות, בכל אופן בזיונות, בזיונות בזיונות, כולם אומרים יו, שמעת מה היה בחתונה של יעקב, יו, החליפו לו, יו איזה פדיחות. ז"א, היא נכנסה על דעת שהיא תהיה מבוזה בכל העולם, גם בעיני יעקב אבינו היא היתה בזויה ושנואה, והיא היתה מוכנה לסבול את הכל להכנס לבית יעקב ולהעמיד שבטים, וקיימה את דברי התנא "הוי עז כנמר לעשות רצון אביך שבשמים" בשביל מידה זו זכתה להכנס לבית יעקב והעמידה רוב מנין ורוב בנין של כלל ישראל, היא זכתה חששה בני ועוד שניים של השפחה שלה, שמונה מתוך שנים עשר שבטים, אם היא לא היתה עושה משהו טוב היא לא היתה זוכה לדבר כזה. וה' שמע תפילתה, ז"א ה' הסכים איתה ונתן לה להכנס ליעקב לפני רחל, ולא עוד, אלא כתוב "וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה", מכאן שהיתה עקרה, "ויפתח את רחמה", ורחל עקרה. בשביל מה צריך להגיד את זה? אם כתוב שהוא פתח את רחמה רק של לאה אז מבינים שחל עקרה. אומר לא לא, בגלל שהוא ראה שהיא שנואה, הקב"ה עם אלה שהם שנואים ועם אלה שנרדפים, וירא ה' כי שנואה לכן ויפתח את רחמה, ובגלל שרחל היתה אהובה אז היא היתה עקרה. אדם רוצה לפעמים שיהיה לו טוב, יאהבו אותו כולם וזה פה ושם, אבל הוא מפסיד בשביל זה הרבה הרבה, הוא לא יקבל את מה שירצה, הוא אומר כבר קיבלת אהבה מכולם אז מה אתה רוצה עוד. אבל אחד שהוא שנוא או שנואה וכל העולם רודפים אחריו או אחריה, אז אדם כזה הקב"ה איתו בצד שלו, ופותח לו כל מה שהוא רוצה. אז ז"א ה' הסכים איתה, ורוב בנין ומנין של עם ישראל של השבטים זה ממנה .אז כשהיא השתמשה בעזות דקדושה היא זכתה בגדול.

"וירא ה' כי שנואה לאה", הילקוט שמעוני קכ"ה אומר, לאה שנואה היתה והכל מסנטין בה, סונטים בה, מואסים בה, והיו אומרים אין סתרה כגילויה, היא נראית צדקת אבל אינה צדקת, אילו היתה צדקת לא היתה מרמה באחותה, כיון שראה יעקב אבינו מעשיה שמרמה לאה באחותה נתן דעתו לגרשה. רצה יעקב אבינו לגרש אותה. כיון שפקדה, הקב" הפקד אותה תיכף ומיד, אז אמר לאמן של אלו אני מגרש? מה אני עכשיו אגרש את האמא של הילדים?

הרי מבואר שהיא סבלה בזיונות הרבה מבית ומחוץ, והיא עלתה במדרגה גדולה בקיום דברי התנא "הוי עז כנמר לעשות רצון אביך שבשמים", ואיך אנחנו יודעים שהיא עשתה רצון אביה שבשמים? שהרי למרות הגזרה שהיא תהיה הגדולה לגדול, ה' הפך את הגזרה בזכות תפילותיה ודמעותיה והסכים לה.

פרק ב'. "כה אמר ה' קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה, כה אמר ה' מנעי קול מבכי יש שכר לפעולתך ושבו בנים לגבולם". במדרש, בפתיחה לאיכה, מובא שבשעת החורבן נכנסו האבות להתפלל על בניהם, ונכנס משה הרועה הנאמן, וכולם באו לפני הקב"ה לבקש על ישראל ולא הועילו, נכנסה רחל להתפלל ואמרה רבונו של עולם, גלוי וידוע לפניך שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה, ועבד בשבילי שבע שנים, וכשהשלימו אותן שבע שנים והגיע זמן נישואי לבעלי יעץ אבי להחליפני בשביל אחותי, והוקשה עלי הדבר עד מאד כי נודעה לי העצה, והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי, כדי שלא יבוא אבא להחליפני, שהרי הוא רמאי גדול, ולמרות שיעקב כבר הכין אותו ואמר אני רוצה את בתך, את רחל, את בתך הקטנה רחל, שלא תביא לי רחל אחרת מהשוק, אני רוצה את בתך, לא רחל אחרת, הקטנה שלא יעשה החלפת שמות, מי שברך אבותינוה קדושים הוא יחליף את השם של לאה ברחל ורחל בלאה, תזהר, הנה אנחנו סכמנו, אנחנו מדברים על מה שמדברים, ועוד לא סמך עליו ונתנו סימנים ועבד עליו. אייי.

המדרש מספר איך הרמאי הזה עבד על כל השכונה, הוא כינס את כולם, בד"כ אנשים עושים הזמנה לאורחים אחרי שהכינו את כל הסעודה והכל, כן, האולם מוזמן ואח"כ מזמינים אורחים, מה הוא עשה? בשביל שההוצאות לא יהיה עליו, אמר להם, זה נוכל כמו פנחס ראובן, אמר להם, אמר להם תשמעו, הנקודה היא, יש לנו אתם יודעים, אצלי נמצא החתן והחתן עבד שבע שנים ומאז שהוא בא הכל התברך פה, כל הסביבה התברכה, מאז שהוא בא הכל מבורך, עכשיו אם אתם רוצים אז אני אעשה לו תרגיל, אני אחליף לו את הבת ואז אם אתם רוצים שהברכה תשאר עוד שבע שנים אז אני אחליף לו את הבת ואז אניא גיד לו, מלא שבועה זו ואז אני אתן לך עוד פעם בשבע שנים ואז הוא ישאר ותהיה ברכה, אם אתם רוצים כאילו אני לא מכריח, אז הם אמרו לו רוצים, כאילו אם את הרוצה אנחנו נעשה מה שאתה רוצה, אין שום בעיה, אז הוא אמר להם אבל תביאו לי פקדונות שלא פתאום מישהו יחזור בו, מישהו זה זה, תנו לי פקדונות שיהיה בטוח לא אני אחליף לו ואח"כ בסוף אתם תפרשו ותגידו לא כן כן, כולם נתנו לו פקדונות, זה נתן לו כך וזה נתן לו סכום וזה נתן לו כלי וזה נתן לו זה, הלך המיר אותם, קנה בהם את הסעודה שמן ודגים ובשר והכל, ועשה את כל הסעודה על חשבונם. אז הם באו רוצו להציל את יעקב מהחרטה שלו, אבל הם פחדו ממנו כל כך אז היו עושים לו לה יאה, לה יאה, לה יאה לה יאה, זה שעושים היום לולולולולולולולו זה שעושים לולולו זה על הלאה, היו מודיעים ורומזים ליעקב שזה לאה, אבל זה היה נוכל ורמאי, שאומר שעולה עלות של ספר שבע שקל, זה העלות, וזה עולה לו שתיים וחצי שקל. אייי. הנוכלים בעם.

מכל מקום אז הדבר הוא כזה, שהיא אמרה לו, "ואני נתתי סימנים ביני ובין אחותי שלא יבוא אבא להחליפני, אבל לאחר זמן ניחמתי בעצמי וסבלתי את תאותי ונחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה, ולערב חלפו בעלי ואחותי בשבילי, ומסרתי לאחותי כל הסימנים שמסרתי לבעלי, כדי שיהיה סובר שהיא רחל, ולא עוד אלא שנכנסתי תחת המיטה שהיה שוכב עם אחותי, והוא היה מדבר עם מה היא שותקת ואני משיבה, ומה אני בשר ודם עפר ואפר לא קנאתי לצרה שלי, ואתה מלך חי וקיים רחמן מפני מה קנאת לעובדי כ וכבים שאין בהם ממש, בשביל זה הגלית את בני? בגלל שהם עבדו עבודה זרה, שאין בה ממש, שזה שטויות והבלים, והגלית לבנם, מיד נתגלגלו רחמיו של הקב"ה ואמר, בשביל רחל אני מחזיר ישראל למקומם, "ושבו בנים לגבולם". זה הכל בזכות רחל אמנו, כל התקוה שיש לנו בגולה האחרונה, בזכות רחל אמנו שבאה עם הכח של המעשה האדיר הנדיר שהיא הסכימה להכניס צרתה בליל חופתה! שלא תצא אחותה לחרפה ובושה.

הרי מבואר גודל המעשה של רחל אמנו, שמסרה הסימנים ללאה אחותה, ויתרה על כניסה לבית יעקב, מה זה ויתרה? יכול להיות שיעקב לא יסכים אחרי קטע כזה לקחת אותה יותר, ואז היא תיפול בחלקו של עשיו, עם כל החשבונות האלה היא ויתרה. ויתרה להעמיד שבטים, הכל כדי לא לבייש את אחותה, ובזכות דבר גדול זה מחזיר הקב"ה את הגלות לארץ ישראל.

הרי מבואר לנו שרחל עשתה דבר גדול, וגם לאה עשתה דבר גדול. עכשיו אנחנו אם נדון, אנחנו יכולים לדון  מי המעשה שלה יותר גדול? מעשה רחל או מעשה לאה? מן הסתם היינו אומרים של רחל, באופן טבעי כאילו, לא?

והנה אמרו  חז"ל, נח לו לאדם להפיל עצמו לתוך כבשן האש ואל יבייש פני חברו ברבים, דהלבנת פנים הוא אביזרייהו דרציחה, אביזרייהו דרציחה, וזה הרשעים לא מבינים, כמו הרב הפלשתיני הזה שהם יורים  טילים, ואתה אחרי שיורים עליך טילים על מנת להרוג אותך אתה בא ונותן להם סטירה, אחד קורא דודי, לשני קורא רובי, סטירות קלות, לא טילים, לא ימח שמו וכלב בן כלב ולא תכין תכריכים ולא ולא ולא, בלי, רק סטירות קלות, דודי, רובי, דני צעקני, דברים קלים, והם נרעשים, איזה הפגזה, הוא מפגיז, הוא מפגיז, מה, מה עשיתי? סך הכל הזכרתי להם מי הם, שמתי אותם בגודל הטבעי, זה הכל. איייי. אז ז"א זה לא נקרא הלבנת פנים, זה הפוך, זה עוד אתה מבין, להשאיר אותם עם שם כלשהו, או לי הם אומרים ימח שמו, שלא ישאר לו שם בכלל, אני עוד משאיר דוגמא דודי, משהו,

ורבינו יונה בשערי תשובה, שער ג' קס"ט, הוא סובר שזה בדין יהרג ואל יעבור, זה דין, זה לא חסידות, שמוטב לאדם, נח לו לאדם להפיל עצמו לכבשן האש ואל יבייש פני חברו ברבים, ז"א כל הש"סניקים היו  צריכים להכנס למדורת אש, להבעיר מדורה שלמה ולהכנס אחד אחרי השני, לקיים את דברי רבינו יונה, ואז היתה מגיעה גאולה לישראל. למה לא היו רשעים כבר בישראל.

אבל הם לא מאמינים ברבינו יונה, גם לרב עובדיה הם לא מאמינים, שהוא אמר עליהם שהם אפיקורסים ומגלים פנים כהלכה ואין להם חלק לעולם הבא, שכל מי שיוצא נגד תלמיד חכם בזמן הבחירות ככה הוא פסק את דינם. אז כולם אפיקורסים. אז מה היה מותר להגיד עליהם? הכל מותר להגיד עליהם, ואני עדיין קורא להם דודי, שיזהו אותם, כאילו שזה דודי ולא רובי, רובי ולא דני, שידעו על מי מדובר רק.

ואמרו חז"ל דאין הקב"ה מייסר רשעים אלא בבושה, אין לך גדול ביסורים יותר מבושה. הנה, יש אחד עין בן עין, ערן בן עזרא, נוכל ורמאי ששופט קרא לו בשמות, ה' ירחם, הקראתי את הפסק, שהמציא שיש לו חברה ודמיונות, הוא אמר לו אפילו החברה לא שוה את הניר שכתוב עליו והשם של החברה, תאר לך מה זה שכותב כזה דבר, ויש לי הפתעות בשבילו לשבוע הבא. אבל הוא עכשיו מצלצל ליוטיוב, כותב להם מכתבים תורידו את הסרטונים זכויות י וצרים, שקרן רמאי, מה אתה אומר זכויות יוצרים, אתה מדבר עלי ואתה אומר שאמנון יצחק ממליץ על הספר שלי והוא זה והוא הולך איתי ואני הולך להוציא את הספר מהדורה מיוחדת בשביל שופר והוא יחלק את זה בכל ההרצאות, מה אתה מחרת בשמי, אמרתי לך לא להוציא את הספרים, אמרתי לך שהוא מלא שקרים, כל האוטיסטים כל מה שכתבת הכל בלבולים הכל שקר, מה אתה מוציא, זה ספר הוכחות? זה ספר בלבולים! על מי אתה עובד? ואתה הולך ואומר בהרצאות שאני אמרתי לך ואתה מוציא לי מהדורה בשמי, אז מה אתה חושב, שאם אתה לא נמצא שם בבית כנסת שאתה נמצא, אז זה לא יגיע אלי? ואח"כ אומר ליוטיוב תורידו זכויות יוצרים. חצוף. חבורה של נוכלים. יש לך את זה, לא? להוריד את הסרטון, יש לך? כן.

אז ז"א שבעצם היו צריכים להכנס למדורת אש בשביל לא להבין פני חברו, ואין הקב"ה מייסר רשעים אלא בבושה ואין לך גדול ביסורים יותר מבושה. תביא לי בבקשה שישמעו איך הנוכל הזה מדבר בשמי, ואח"כ אומר שזה זכויות יוצרים. תשמעו  חוצפה.

הספר הזה רק שתדעו רבנים גדולים מאד מאד אהבו את הספר הזה כולל הרב אמנון יצחק בכבודו ובעצמו שמאד אהב את הספר, ועכשיו אני עובד עם כבוד הרב אמנון יצחק על מהדורה מיוחדת לארגון שופר שנערוך במיוחד עבורו, שהוא יחלק בכנסים שלו, ממש מכל קצוות הקשת הפוליטית הדתית ...

הרב: הקשת הפוליטית...

פשוט ספר חובה.

הרב: ספר חובה, מוכר ספרים, מנדלה מוכר ספרים. הוא ופנחס ראובן הסוחר הראשי ראש הכנופיה. מהרבנים גדולים ביותר זה ממליצים על הספר ביניהם הרב הגדול אמנון יצחק וזה פה ושם שאנחנו עושים לו מהדורה מיוחדת וכל הזכויות שמורות. נוכל. לא יאומן כי יסופר.

אז לכן אמרנו שאין הקב"ה מייסר רשעים אלא בבושה, דאין לך גדול ביסורים יותר מבושה, ולאה הסכימה לסבול כל הבזיונות כדי להכנס לבית יעקב ולהעמיד שבטים, ולכן אפילו שמעשה רחל גדול, גם מעשה לאה גדול, כי היא היתה מוכנה לקבל בזיונות מכל העולם ובתוך הבית, עד שהכתוב "וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח את רחמה", קיבלה פרס, הצנועה על דבר אמת, את רצית להעמיד שבטים, את רצית להעמיד את עם ישראל, להביא את עם ישראל, אוה, גם אם את עקרה אני אפתח, גם אם אתה אדם פשוט והלבינו את פניך ראוי אתה לנבואה, אומר דוד ה מלך. אז דיברת בחזון לחסידיך.

לפי זה יבואר לנו מה שלאה הצטיינה במידת הודאה, מידת הודאה הצטיינה לאה, הודאה - הפעם אודה את ה', היא מודה לה', היא מתוודה, הודאה, ממנה יצא יהודה שהודה, ואמר צדקה ממני, מזרעה יצאו בעלי הודיה. אבל לא כמו הנוכלים, ערן בן עזרא ויוסי מסרחי, הם שלחו עכשיו לאיזה מומחית עולמית שהם אומרים שהיא תבדוק את הנער בן החמשה עשרה השקרן הוא והרב שלו, שבשבוע הבא אנחנו נוכיח את השקרים שלהם, אז הם שלחו לה והיא כתבה שהנער בחלק מן המקרים מאמין במה שהוא חווה, בחלק, אין סברל טיימס, רק בחלק מן המקרים, והם כתבו ברוב המקרים, היא כותבת בחלק והם כותבים ברוב, לא הבנתם אתם יודעים אנגלית או לא יודעים אנגלית, גם באנגלית אתם מרימים, חשבתי רק בעברית, אבל אי אפשר לשנות את מה שהיא כתבה, זה כתוב, תשאל כל אחד ברחוב שיודע אנגלית יגיד לך על מה מדובר. על החלק השני של הילד היא אומרת הוא בכלל לא היה מחובר למה שהוא מדבר, ושמה הוא בכלל לא אמר את מה שהוא חווה אלא הוא נתן הוראה, התחיל להטיף לאנשים מה לעשות. אז אני מתייחסת רק לחלק הראשון, ובחלק הראשון, בחלק מן המקרים הוא ניתן להרגיש שהוא מאמין במה שהוא חווה. שמעתם כזה פירוש? ועל זה אומר חנג'ורי בסטרי, מה אומר על זה הנוכל מסרחי? הוא אומר חביבי, מאה אחוז היא אשרה אותו שהוא דובר אמת, מאה אחוז היא אשרה אותו שהוא דובר אמת. אז מישהו צלצל אליו, והקליט אותו, ואם אתם תשמעו מה הוא אומר תתעלפו מצחוק, זה לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר. כן, איפה זה רק אם אני אמצא את זה לרגע,. קטע קטן תביאי לי אותו, הקליטו אותו, לא משהו קטן. טוב אם תמצא תתן לי אם לא נשמיע את זה בשבוע הבא.

מכל מקום לאה הצטיינה במידת ההודאה, והיה מורגל בפיו של הסבא מקלם שהמונע היותר גדול לעלייתו של אדם בתורה ובעבודה זה אהבת עצמו. מה הדבר שמונע הכי גדול לעליה בתורה ובעבודה? אגואיזם, כן, אלה שאוהבים את עצמם ומספרים על עצמם, זה הספר שלי, הוא מאה אחוז, הוכחות, אין כמוהו, נשען עליו, שם אותו מאחורה, אין תפאורה אני לא יודע אם הוא לא עשה טפטים, במקום טפטים שם את כל הכריכות של הספר שלו מבחוץ, כל אחד שנפגש איתה בשידוכים נותן לה קודם ללמוד את הספר, מדבר איתה על הספר וכו' וכו' וכו', זהו. זה אלילות. אלילות.

עכשיו אפשר להבין מה זה שאמרו חז"ל לא יהיה בך אל זר, ממש הם מאלילים את עצמם.

אז אחד הדברים שמונע הגדול ביותר לעליית אדם בתורה ובעבודה זה עליית עצמו, כי יסוד כל התורה זה להיטיב לזולתו. כל יסוד התורה זה להיטיב לזולתו, אתם שומעים? כל יסוד התורה זה להיטיב לזולתו, אתם שומעים? כל יסוד התורה להיטיב לזולתו. מה עשו הרשעים האלה? הפנחס ראובן הזה הרי לימדתי אותו איך להיות עשיר, לא נספר את זה היום, יש לו דרשה מיוחדת שאני מכין. אבל הוא למד את הפטנט והוא משתמש עם אחרים בשביל להגדיל את ממונו שעבר את המיליארד מזמן, עבר את המיליארד מזמן, והבן אדם הזה ראה שבא בן אדם ומפיץ מפיץ מפיץ מפיץ בחינם, יכולתי להרויח על כל קלטת וקלטות כמה שהיה בהתחלה, החלטתי לתת את הכל לציבור שהציבור יהנה ויחזור בתשובה, והמזונות קצובים, מאיפה שה' ירצה יביא. נו, אז עשיתי את זה וכו' וכו', אפילו רובי בזמנו אמר איזה טעות עשיתי שלא עשיתי כמו אמנון יצחק, אם הייתי מפיץ אז הייתי גם כן גדול, נו, אז לא מאוחר היית יכול להמשיך, לא אבל חבל אפשר לשמור את הכסף בכיס אז למה שאני אפיץ, מספיק שאניא דאג שזה יגיד עלי שאני גדול ומרן ומשה וזה, מספיק, למה אני צריך לעבוד על זה קשה? אז הם למדו את הפרנציפ אבל הם לא עשו ככה, הם לא עשו למען הכלל להיטיב לזולת, להיטיב לעצמם. יוסי מסרחי היה גר בדירה של 142 אלף דולר, ואח"כ הוא אומר שעד אז הוא היה על הקרשים לא היה לו שום דבר כלום, ואחרי זה, אחרי שהוא הוציא את הדיסק הראשון אז הוא התחיל להתרומם ולהתעשר, תוך כמה שנים הוא קנה כמה דירות, היום הוא יושב באיזה ארמון גדול של 780 דולר, אלף דולר, במונסי, וביני וביני הוא קנה דירות, יש לנו את כל הרשימה של הדירות שהוא קנה בדיוק, הכל מהדיסקים, הכל מהדברים האלה שהוא עשה. והוא מבקש מאנשים תרומות, וואלק אתה עשיר כזה גדול אתה מבקש עוד תרומות? שחרר כמה דירות, תחלק לצבור, מה אתה מבקש מהם כסף ואח"כ לוקח דיסקים וקונה דירות, ואתה אומר שאתה מחלק בחינם, איך בחינם? והנה כתוב 0.01 דולר זה המחיר של הדיסק, אבל ארבע וחצי דמי משלוח, דולר, וכן ככה בכל מיני אתרים יש לו מחירים שונים ומשונים, כל אלה חבורה של סוחרים. מר ערן בן עזרא אמר שהוא מה זה הוא ויתר על מיליון דולר, סגר עסק מצליח, הוצאנו דו"ח, כמה באמת המצליח הזה הצליח, אז בשנתיים האחרונות של המשרד שלו שהוא כתוב שמה, התנועה השנתית היתה 25 אלף דולר כל השנה, יעני בקושי נכנס אלפיים דולר שזה בשביל מי שעושה ספונג'ה במשרד אולי היה להם כסף. אתם שומעים? זה המיליונר, שמספר שהוא הניח את הכל. חכו יוצא סרטון משהו מיוחד, אתם לא יודעים איזה חקירה עם ויסטיגיישן עשינו לאיש, ווי ווי ווי, נוכלים רמאים שקרנים מונים את הציבור ומשלשלים את הכסף לכיס, ובראשם פנחס ראובן מחטיא הרבים. זה הרשע הראשי, שסוגר מקוואות.

ובכן, יסוד ההתקרבות לה' על ידי שאדם מבטל את עצמו ורצונו לעשות רצון הקב"ה, ומובן מאליו דמי שמנוגע במידה זו של אהבת עצמו מונע עצמו מלעלות בתורה ועבודה, וזהו מעלת לאה, שעשתה עבודה רבה להתעלות מהנגע של המידה הזו. והסכימה לבזות את עצמה בעיני העולם ובעיני בעלה, כדי להשיג מעלה רוחנית זו להעמיד את השבטים, על ידי זה זכתה והעמידה רוב מנין ורוב בנין של כלל ישראל.

ז"א כמה אתם מכירים אנשים שמוכנים לסבול ולספוג את כל הבזיונות של העולם רק להעמיד את האמת בכל מחיר, היה יותר קל לשתוק, לא? תשתוק, תהיה אהוב על כולם, תחלק, תחייך, תחבק, תגיד לאו אין פיס והכל יהיה בסדר, ואתה תהיה אהוב, ספר כמה בדיחות והכל יהיה טוב, תופיע לפני נשים ותהיה נערץ. כמו המקולקל, המקולקל, אתם שמעתם את המקולקל הרשע הזה המקולקל? שמעתם שיש מקולקל, אתה יכול למצוא לי את המקולקל, יוסי מסרחי המקולקל שמקלקלות את בנות ישראל, מדבר על דברים אסורים, מדבר לפני נשים על דברים תמהוניים, משוגע, אומר דברים שלא יישמע, אנשים הולכים עוד לשמוע אדם כזה רשע מרושע שאומר דברים כאלה, אוי לאזניים ולפנחס ראובן שמפיץ אותו ואת החומרים שלו. תשמעו.

 

עוד משהו גם, הוא מבטיח לה גם יחסי אישות, שזה חלק חשוב מאד ביחסי הנישואין, נישואין בלי יחסי אישות הם לא נישואין. אם הצדיק הכי גדול בעולם נשוי לצדקת הכי גדולה בעולם ואין ביניהם משיכה, אין אטרקציה ביניהם, אין ביניהם שום קשר אישי, סתם, כמו רומייד שותפים לדירה ולא נשואים, זה סתם, זה שותפים לדירה, אתה יכול לשים לה טבעת על היד ולחיות איתה בדירה ואם שניכם לא מעונינים לגעת זה בזה זה בעיה שלכם, אז אתם חושבים שאתם נשואים ואתם בעצם רומייד בצורה חוקית.

הרב: סוטה

אז מותר לכם לחיות בבית, אתם מותרים זה בזה, אבל זה לא חתונה, זה לא מה שה' התכוון שאמר חתונה. דבק באשתו. מה זה, עכשיו קודם כל צריכים לדעת דבר אחד, היום אולי מאוחר כבר כי הרבה מכן כבר נשואות פה אני מבין, אבל צרכים לדעת דבר אחד, אשה אסור לה להתחתן עם גבר אם היא לא נמשכת אליו, בגלל שהוא עשיר או בגלל שהוא צדיק, היא צריכה להתחתן איתו בתנאי שהיא נמשכת אליו מבחינה אישית פיזית, לא רק שהוא בן אדם טוב ויש לו מידות טובות הוא אוהב ללמוד תורה והוא ממשפחה מיוחסת ויש לו גם בית יפה, כל הסיבות החיצוניות, קודם כל היא צריכה לאהוב אותו כאיש, כמן, והוא אותו דבר, הוא צריך לאהוב אותה כאשה, לאהוב את הפנים שלה, לאהוב את הגוף שלה, לאהוב את החיוך שלה, לאהוב את ההתנהלות שלה, את הקלאסה שלה, או שיש לה או שאין לה, את האינטליגנציה שלה, צריך שיהיה לו משיכה אליה, זה נקרא באנגלית קמסטרי, צריך שיהיה ביניהם קשר, לפעמים האיש הכי יפה בעולם והאשה הכי יפה בעולם אין ביניהם קשר, הם לא נמשכים זה לזה, זה לא זה,

הרב: ודבק, אסור להתנתק, ודבק,

לפעמים אחד מכוער והשני יפה ונמשכים זה לזה, ואוהבים זה את זה, זה לא עכשיו אני לא בא עכשיו לעשות כאן התאמות, אבל רק שצריכים לדעת שצריכים לאהוב זה את זה גם מבחינה פיזית.

הרב: שמעתם? זה חלק א', חלק ב'.

אז מה האשה חייבת לגבר? א' אמרתי שהיא תמיד זמינה לבעלה ובמסגרת מה שמותר, יש איסורים בתורה, לא צריך להוסיף עליהם, כן, אז זה דבר אחד. דבר שני, תמיד תהיה מטופחת לבעלה, מה נקרא מטופחת? דבר ראשון, משקל, אם בעלה אוהב אשה כבדת משקל, אין לה בעיה, אז אין לה שום בעיה, יכולה איך אומרים, להרביץ את העוגות קצפת כל שעתיים. אבל אם בעלה אלרגי לשומן, לא אוהב, אין לה רשות להשמין, אין לה רשות, היא חייבת להלחם ביצרים שלה כי זה הורס את השלום בית.

הרב: ניתוחים, כל היום ניתוחים

המחיה מתים דיברו על להיות יפה בשבילי, לפני אלפיים שנה, אז מה הגברים של היום הם יותר קדושים מהם? טוב, אז היא קודם כל חייבת אם צריך דיאטה זה דיאטה אמיתית, לא כל שעה דיאטה, מסעודה לסעודה. זה דבר ראשון. דבר שני, דבר שני, דבר שני, נקיון והגיינה, בד"כ רוב הנשים הן נקיות והגיניות אבל לא כולן, ואשה צריכה לטפל בבעלה, צריכה לפטל שלא יהיה לה כל מיני פצעים בגוף או דברים אחרים, שהשיער שלה לא יהיה שומני, כל מיני דברים שמגעילים את הגבר. היא צריכה תמיד להיות עם ריח טוב, גוף מטופח וזה חיובים מהתורה, זה לא חיובים מאיפסן לוסן פריז.

הרב: ערן בן עזרא החבר שלו החטוב הרווק הגרוש פעמיים.

אם יש אשה שכבר הגיע זמנה, אין לה יותר מחזור חודשי, אין לה יותר, עדיין הי אטמאה כל החיים, היא צריכה ללכת לפחות פעם אחת אחרונה למקוה להטהר ואז היא לא צריכה יותר כל החיים. שאלו, למה הקב"ה עשה שבגיל ארבעים לחמישים מפסיק המחזור החודשי,

הרב: תשמעו סברא

מה אז עכשיו כבר אין להתחיל להפסיק, כי התאוה המינית מתחילה להיחלש בגילאים האלו, זהו, כשמגיעים לזה אז ממילא אדם לא רוצה יותר מידי

הרב: אז שיתגרשו, כי אם אין משיכה נגמר

כי ממילא יש הפרדה טבעית, זה לא מה שהיה פעם, אבל בשנות האש של הנעורים הקב"ה ידע שאנשים מתאוים לזה מאד, לכן עשה הפסקה כדי שלא ימאס לבעל מאשתו ולאשה מבעלה, לקחת כל פעם, יש חמישה ימים של המחזור נגיד, ועוד שבעה ימים נקיים 12-13 יום בחודש הפסקה, 17 יום ביחד, ואחרי זה חוזר ועוד פעם וחוזר וזה וככה החיים נראים טוב.

הרב: מזה החיים נראים טוב. חיי אש.

אני אומר לכם, ואשה צריכה להיות זמינה לבעלה, להתאמץ, גם אם הוא פגע בך, גם אם הוא דוחה אותך כרגע בגלל איזה משהו שהוא אמר או כל מיני זה, עדיין עדיין את צריכה להתאמץ מאד, כי אם את לא תתאמצי סופו של דבר הוא יעשה עבירות

הרב: אבל אין משיכה

וכשהוא יעשה את העבירות יאשימו גם אותך בזה.

הרב: מה עם בני תשע מידות, רשע מרושע.

אם היית מתאמצת בשביל בעלך אז לא היה קורה שבעלך הולך עושה עבירות במקומות אחרים ה' ירחם. כן.

הרב: אז הוא מאשים את הנשים בבגידות של הגברים, למה? אפילו אם הוא פגע בך, אפילו התעלל בך, עשה מה שלא עשה, את צריכה להיות זמינה, כך קבע, כך קבע הפוסק של הפייסבוק. אתם יודעים ממי יודע איך קוראים לו הלכות, מי יודע הזמיר, כן, הפלשתיני, מאיפה הוא יודע הלכות? מגדולי הפיסובוק, לכן הוא התבלבל, הוא סמך עליהם שהרב עובדיה אמר שעם כפפה מותר, אז זה אחד מרבניו.

כן, זה חבורת הסוחרים של פנחס ראובן. הוא מגיע פה לארץ עוד מעט, כן, סבב הופעות שפנחס הכין לו, כן, בכל בתי כנסת וכו' וכו', שמעתי שיהיו הרבה בהרצאות שלו, הרבה מאד. כן.

זמן הגידול של בן תורה הוא בישיבה הן בלימוד התורה הן בשאר דרכי העבודה, מה שקונים בישיבה קונים לעולם, מה שמחסרים חסר לאחר מכן. לכן אם רואה בחברו, הוא יושב בישיבה, רואה בחברו דבר שמחייב תוכחה, אל ימנע עצמו מלהוכיחו אלא אדרבא, יחזק עצמו כנמר, הוי עז כנמר, ואז כאשר יהיה גברא בן ג וברין, ויהיה עליו להוכיח בני ביתו או בני עירו או בני דורו, יהיה לו את האומץ להוכיח אותם, ולא יהיה נתפס בין אותן שלא הוכיחו את בני דורם ונענשו על זה, כמבואר במסכת שבת דף נ"ה. ז"א אם לא תתרגל עוד שאתה בחור לקיים מצות תוכחה בין החברים, אח"כ אם תהיה גבר בין גברים, איש חשוב בין החשובים, אז אתה לא תוכל להוכיח גם בני בית בני עיר ובני דור, כי צריך להתרגל לדבר הזה. ואז לא תתפס בעוון כי אם תהיה אדם חשוב, אם יקראו לך רב אפילו בטעות, ואתה לא תעיר לאנשים על מה שצריך להעיר, אתה תתפס בעוון כל אוכלי הנבלות והטרפות, לא שאמרת שאפשר לאכול שודאי אתה יורש גיהינום, אלא גם אם תשתוק במקום שאתה יודע, אתה תתחייב על כל מי שלא אמרת לו.

וכן בזמן שהתורה בשפל המצב, ולא נותנים חשיבות לאנשים האמיתיים, צריכים לא להתבייש ולומר, אני הולך על דרך אמת ללא כחל וללא סרק. כי אם לא, אם אדם לא יגיד כן, יענש הרבה, וצריך להכריז בפה בעזות, שהוא הולך על פי האמת, על זה נאמר הוי עז כנמר, שלא יתבייש מהמלעיגים עליו, ובזה שיודה ויאמר בקול רם, יזכה לרוב טוב אמן.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. 

 •    שיתוף   

הרצאות קרובות

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 06.12 00:28

  כבוד הרב! רציתי לשתף את ישועת ה' מני רבות שפוקדות אותי תמיד ורוצה שתשתף את זה ברבים, הייתי 'מעוקבת גט' 11 שנים! ואבא של הילדים שלי ברח לארצות הברית ונשארתי עם שבעה ילדים לבד, לפני 11 שנה טסתי לארה"ב לטפל בעניני הגט בהצעתו של הצדיק הרב יעקב אלדשטיין זצ"ל, סידרו לי משפחה להיות שם, שלאחר שבוע בעלת הבית טסה לארץ ונשארתי עם הילדים שלה, בעלה הגיע ושאל אותי: 'איפה אשתו?', עינתי: 'שהיא טסה לארץ ישראל', הוא בתגובה האשים אותי שאני עזרתי לה וחתרתי נגדו בזמן שהוא פתח בפני את ביתו... אמרתי לו: 'חס ושלום! אני בעצמי לא ידעתי על זה וגם אני הופתעתי', השעה היתה תשע וחצי בלילה! בחוץ קור מקפיא!! שלגים!!! והוא זרק אותי מביתו עם כל מטלטלי... יצאתי לבחוץ עומדת ברחוב ריק מאדם, עם כל המזוודות והתחלתי לצחוק על המצב אליו אני הגעתי, לא דאגתי ולא פחדתי הרמתי את הראש לשמים ואמרתי: 'א-לקים! אני יודעת: שכל מה שאתה עושה איתי אתה עושה נכון ולטובה! וכל הסיגופי שלג האלו הם לכפרה על החטאים שלי ואין שמחה גדולה מזו ואני יודעת: שאתה תושיע אותי, אבל אם אפשר מהר כי אני קופאת מקור!' והתגלגלתי מצחוק, מיד עלה בדעתי להתקשר לזו שסידרה לי את המקום ומיד שהבינה שאני ברחוב היא סידרה לי מקום אחר ומישהו שיבוא ויאסוף אותי משם ויקח אותי אל היעד החדש, הוא הגיע לאחר שעה וחצי, ובזמן הזה הגעתי למצב שאני לא מרגישה את הפנים ולא את האצבעות מהקור! וכל הזמן הזה אני מדברת עם ה' וצוחקת איתו על המצב בו אני נמצאת ואומרת לו: 'כמה אני אוהבת אותו...!' הגעתי למשפחה החדשה, שם קבלו אותי כביתו של אברהם אבינו! כשישבתי עם בעלת הבית הבנתי שיש לה בן יחיד שנמצא בארץ ולי היתה בת גרושה, היא מצאה חן בעיניה ומיד החלטנו להתקשר לארץ לעשות היכרות בין הבת שלי והבן שלה, והלא יאומן קרה! אחרי 3 חודשים הם התחתנו, שוב הרמתי את הראש לשמים ואמרתי לבורא עולם החבר הכי טוב שלי: 'ידעתי שאתה עשית איתי הכל לטובה! אבל לא ידעתי שלא רק טובה עשית איתי אלא פינקת אותי וזכיתי בחתן צדיק שיש לו הכל כי הוא בן יחיד!' וכיום הם עם שישה ילדים צדיקים ובית יהודי... גם בצרה שמחתי וגם בתוצאה שמחתי - זכיתי בשמחות כפולות! ותודה לרב על הכוחות שאתה משקיע בנו מאהבתך את עם ישראל, יהי רצון: שהשי"ת יוסיף לך כוחות ובריאות זיכרון טוב ויכולת להחזיר בתשובה עד אחרון הנידחים (אמן).

 • 06.12 00:24

  כבוד הרב! אני מנסה להתקין וורד במחשב החדש ומשהו לא הלך לי.. יחסית התקדם אבל נתקע באיזה שהוא שלב. המסך הראה ריק. אמרתי: 'שאני תורמת 20 ש"ח לקופת הצדקה של 'שופר'' - ותוך כמה שניות ההתקנה הושלמה! במקום לשלם מאות שקלים כל שנה פשוט התקנתי את האופיס של משרד החינוך והמחיר שזה עלה לי זה 20 שקל לשופר 😁.

 • 05.12 04:33

  כבוד הרב! תודה על ההקשבה ועל הברכה - שרגשה את כולם...! כך אמרו לי כשיצאנו. ממש התביישתי לדבר - אבל החובה לפרסם את הנס! יותר חשובה וגדולה מהבושה. ההרצאה היתה מדויקת ומכוונת לנו וממש נהננו (בני ברק 'מעלת הבטחון' חלק ה' 05.12.2023). הסיפור עם אפרים ואברהם - היה פשוט משעשע מחזק מאוד! ומרומם את הנפש. תודה על היותכם כאן בעולם הזה 🙏🏼 ב"ה אתם נותנים לנו את הכח לחיים בזמנים כאלה מטלטלים. תודה רבה.

 • 05.12 02:03

  ישר כח לרבינו היקר! הרצאה מדהימה (בני ברק 'מעלת הבטחון' חלק ה' 05.12.2023). הרב תמיד מחזק אותנו בדרכים שלא חשבנו והסיפורים מדהימים תודה, תודה, תודה.

 • 05.12 02:02

  כבוד הרב ההרצאה היתה ממש טובה! (בני ברק 'מעלת הבטחון' חלק ה' 05.12.2023) אשרינו שזכינו בך כבוד הרב שליט"א🙏 הכי אהבתי את הסיפור האחרון מהבן איש חי זצ"ל זיע"א. תודה הרב🙏

 • 05.12 02:02

  הרצאה חזקה! (בני ברק 'מעלת הבטחון' חלק ה' 05.12.2023) בקשתי בקשה מהקדוש ברוך הוא - וקבלתי בשיעור! פשוט חזק ביותר הרב שליט"א כמו דפיברילטור = המכשיר של החייאה בשבילנו ככה בשבילי השיעורים 🌟⭐️❤️‍🔥❤️‍🔥

 • 02.12 18:47

  רבנו הקדוש בוקר טוב . שיעור הבוקר 'חילול השם אחד דוחה מאה תפילות' חלק ה'. זה שיעור שחובה על יהודי ללמוד בעל פה, ממש כל כך נכון כל מה שנאמר בשיעור הקדוש הזה, ממש שיעור שעושה נחת להשם יתברך, דרך ארץ ואהבת הבריות, תודה רבנו היקר! כל הלימוד של איך להתנהג, דברים בסיסיים כמו לא לגעת בלחם עם ידים חשופות או גזל שינה ועוד הרבה דברים שממש נהנתי לשמוע, ממש נחת להשם יתברך, תודה תודה ושוב תודה, ושבת שלום ומבורך לך ולבני משפחתך (אמן).

 • 01.12 13:05

  לאחר שבוע גדוש במסרים חיוביים שעיקרם ביטחון בא-ל יתברך! בשיערי הבוקר ובהרצאות המרתקות והפרקטיות, נותר רק להודות לא-ל יתברך: שנוטע ברב היקר את החוכמה להבין את העולם מבעוד מועד ולהתריע על כך. להבדיל, כפי שכבר ידוע, התרעות המודיעין הגיעו למיעוט ולא הגיעו לכולם שטענו: 'כי לא ידעו...' דברי הרב היקר - חשופים לכל מי שרק רוצה לדעת ולהבין את האמת לאמיתה!! נותר לומר לרב היקר: 'ישר כח!' ענק על העשייה הברוכה והחשובה, ולמסייעים המסורים שדואגים להביא את דברי הרב לקהלים רחבים ככל הניתן - ברוכים תהיו. 🌹שבת שלום ומבורך לרב היקר🌹 (אמן).

 • 01.12 13:03

  תודה כבוד הרב! על השיעור בוקר ('חילול השם אחד דוחה מאה תפילות' חלק ה' 01.12.2023) שמזהיר את נפשנו: שנשגיח להיות "בצלם א-לוקים!" ויהלומים! ובפרט שמזכה אותנו לקבל את השבת קודש 'מתוך מיעוט עוונות'.

 • 30.11 18:13

  כבוד הרב שלום וברכה! ישמרכם הבורא ברוך הוא לעולם ועד! (אמן) רציתי לומר: 'תודה אין סופית!' לכבוד הרב על שיעורי הביטחון. בעבר שיתפתי את כבוד הרב שבעקבות האירועים חלשה דעתי היות ומעבר לכביש בשכונה שלנו זה הכפר של הערבים צור בהאר שמשם יצאו הרבה פיגועים ורוצחים ורוצחות ימח שמם וזכרם! וגם היום בבוקר שביצעו את הפיגוע ביציאה מהעיר יצאו מהכפר שמולנו והתחנה בה קרה הפיגוע זו התחנה הקבועה שבה יעקב לוקח אוטובוס לבני ברק השם ישמור אותו (אמן). אני מודה לכבוד הרב כי אני משתדלת לשנן כל יום לעצמי ביטחון בהשי"ת. לכאורה היו יכולים לבצע את הפיגוע הרצחני כאן מעבר לכביש בשכונה אבל לא כך נגזר בשמים! ו-2 הרוצחים האלה עברו את השכונה שלנו והגיעו עד ליציאה מהעיר כדי לבצע את זממם. וזה מדהים לראות! להבין ולחיות אמונה וביטחון - כי כך נכון יותר לחיות בריא יותר רגוע יותר וכרצון שמים. תודה רבה לכבוד הרב השם ישמרכם מכל רע (אמן).

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים