טוען...

למה נקרא יצר הרע הרע כסיל

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 28.01.2015, שעה: 18:20

הורדת MP4 הורדת MP3


"וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים ויראו העם את ה' ויאמינו בה' ובמשה עבדו". שאל הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל, הלא היה ראוי להיות כתוב בתורה "ויאמינו" ואח"כ ויראו, שמתחילה האדם מאמין ואח"כ הוא ירא, למה הקדימה התורה ויראו העם את ה' ויאמינו, למה הקדימה את היראה לאמונה.

אמנם דבר גדול מלמדנו הכתוב הזה, שיש לנו לדעת שמה שחסר לאדם האמונה לא מפני שאין שכלו נוטה להאמין שאז לא היתה טענה עליו כל כך, זה שהשכל שלו לא נוטה להאמין, נו, על זה לא היינו אומרים שיש טענה גדולה עליו, כי אם מפני לב הותל אשר בו, למה אדם לא מאמין? לא בגלל ששכלו אינו נוטה להאמין אלא בגלל שיש לו לב הותל, במיעוט עיוני, הוא לא רוצה לעיין בכלל, לא רוצה לבדוק, לא רוצה לברר, ונטותו אחרי התאוה ושרירות ליבו הרע, הוא רוצה לנטות אחרי תאוות, מה אתה בא להגיד לי תאמין, זה יגביל אותי, הוא רוצה ללכת בשרירות ליבו הרע, לבלי שים לב לבקש את האמת. הוא לא מבקש אמת, אם הוא לא מבקש אמת אז הוא אומר אני לא מאמין, כי האמת קשה עליו לקבל, זה יכניס אותו לדפוסי התנהגות מחייבים ואת זה הוא לא רוצה, הוא רוצה ללכת בשרירות ליבו, הוא רוצה ללכת אחר התאוה, הלב שלו מהתל בו. לא שאין לו שכל והוא לא יכול להאמין, לא זו הסיבה.

אינו ירא וחרד לנפשו פן הוא תוהה מדרך האמת, ופורש מדרכי החיים לדרכי מוות, ופן ינהם באחריתו, עת שתפקחנה עיניו ויראה את האמת בעת שלא יהיה לאל ידו להשיב שבות ימי חייו ולתקן את אשר עיוות, נזכרים רק כשחולים במחלה הקשה על ערש דווי, מחפשים מוצא, ומבקשים את ה', אבל לפעמים זה כבר מאוחר מידי, הלא יראה בזה סכלותו הגדולה של האיש ההולך כל  ימיו אחרי שרירות ליבו, וכל מוכיחיו יפיח בהם בגאוה ובוז, ולשחוק בעיניו כל דברי החכמים הנודעים בעולם בכל דור ודור, בחכמתם הגדולה וביראתם הטהורה. איש טיפש זה שקורא לעצמו לא מאמין, הוא יותר חכם מאברהם מיצחק מיעקב משנים עשר השבטים, ממשה מאהרן מדוד ושלמה, מכל הנביאים, מכל התנאים, מכל האמוראים, מכל הסבוראים מכל הגאונים מכל הראשונים מכל האחרונים, מכולם הוא יותר חכם, הוא מלגלג, מבזה, איזה שטויות אתם מדברים, גאוני עולם שהעולם לא יודע לעכל את חכמתם, בז להם, והוא הפיקח בעיני עצמו, שוטה שכזה. הוא הפתי הגדול הנפתה מיצרו הרע. חכם הוא בעיניו מכל חכמי העולם, הלא נראה סכלותו שמתנהג בחייו בקלות הדעת כזאת. בלי יראה, בלי פחד, מכל אנשי האמת שמזהירים אותו על אחריתו, אבל אם זה היה בעניני כספו לא היה מתנהג כך, אם היה בא להפקיד את כספו אצל מישהו, ובא אליו האדם שאינו מכירו, ולא ידעו אצלו כנאמן, אבל היה מפחיד אותו תזהר, אל תתן לאיש הזה הוא מפיל אנשים הוא נוכל, כמו אסף חדד, תזהר זה כמו אסף חדד, זה מפיל אנשים, זה גונב להם את הכסף, זה נוכל רמאי, תזהר, בודאי שהיה שם אל ליבו לדבריו, ולא היה מכניס את כספו בספק, מה שלא יעשה האדם בדבר הטפל לחייו עושה בחייו בהרבה מדרגות יותר גרועות מזה. מה זה כסף? כסף בא כסף הולך, כל ההפקדה שהוא רצה להפקיד חמשת אלפים כסף, ואם הפסיד אותם אז מה, איבד את חייו? לא איבד, אבל פה מדברים על החיים שלך, אתה מאבד אותם, זה לא מה שאתה חי בינתיים מה אכפת לי העיקר אני נהנה, טמבל, על כל רגע שאתה חי אתה תשלם עליו לאין שיעור, זה לא חיית בסוף אומרים את הרשע, בא תקבל עונש וגמרנו, לא, על כל רגע זה הולך ומצטבר בכפלי כפליים, כמו שכתוב בשערי תשובה בתחילתו.

 

מה שלא יעשה האדם בדבר הטפל לחייו, עושה בחייו בהרבה מדרגות יותר גרועות מזה, אשר לא איש אחד מפחידהו, כי אם חכמים גדולים אנשי ה' מדור דור, כולם מזהירים אותו שידע נאמנה שמפקיד את חייו בידיים בלתי נאמנות. והוא יאבד את חייו ויישאר עירום מכל טובה. ואותם הסכלים השוטים הלא מאמינים כאילו, אותם הסכלים אינם יראים מאומה, ומבלים את חייהם בדברים של הבלים, משחיתים גם אחרים במעשיהם ובדעותיהם הכוזבים שהם לא יהיו לבד בגיהינום, והכל עושים זאת בלב בריא ובטוח בלי שום פחד.

מזה נראה לעין כל שלא מפאת מיעוט שכלם וקושי הבנתם את האמת עושים זאת, כי אם מפאת יצרם הרע ולב הותל אשר בקרבם, עושים לעצמם וגם לאחרים את כל הרעה הגדולה הזאת, אבל אם היו משימים את ליבם להבין שיש לירוא ולפחד מדברי חכמי העולם, היראה המעטה הזאת היתה מביאתו לפקוח את עיניו ולראות סכלותו הגדולה שאין ראוי להתהלך עם חייו בקלות זו, אשר לא היה מתנהג כן עם חלק קטן מכספו וזהבו.

כן, לפני שנתיים בערך אמרו שיש מגיפה שמתפשטת בעולם, שפעת העופות, כל פעם זה משהו אחר, פעם זה פרעה משוגעת, פעם זה חידק האבולה, כל פעם, וזה כל זה תעשיה של יצרני התרופות, שמשלמים ומעצימים, מתי כבר אלפיים בעולם, מה מתו אלפיים? משפעת מתים מאות אלפים כל שנה, שפעת הרגילה, ואף אחד לא מדבר על זה, אבל מפחידים, התחילו ללכת במזרח הרחוק כולם, נהיו רוקחים, נהיו רופאים, כולם שמים להם את הבד הלבן לכסות את האף בעבודה, בבנקים, נהגי מוניות כולם, חס ושלום חידקים בכל העולם מסתובבים, כאילו זה משהו חדש. מה החשש? שמישהו הודיע שהתחיל באפריקה וזה מתפשט ועבר לאירופה, מצאו חולה אחד כל אירופה בלחץ, נכנס עוד חולה יו, כל העולם בלחץ, מה זה, מזה אתה מפחד? מזה אתה מפחד? מיליארדים וחיידקים סביבך אתה לא מפחד, רק החידק שעבר מאירופה לאפריקה אתה כבר רועד מפחד? איזה חרתה, איזה אנשים. וכשאומרים לו יש תורה, כבר ראינו אותה, ראינו את קיומה, ראינו את האנשים איך הולכים אחד אחרי השני לבית קברות, מה סופם ומה אחריתם, יש הוכחות, יש עובדות, הכל ברור, בא תן דעתך, חייך שוים משהו אולי, שום דבר עזוב אותך מהשטויות, תן לחיות, והבן אדם לא רק מקלקל לעצמו, מקלקל גם לאחרים. ואז מעט מעט, אם היה לו שכל היה הולך וקרב אל האמת הנרצה ואל יושר שכלו עד אשר היה יוצא לגמרי מחושך יצרו לאור שכלו, והיה עוזב את מחשבותיו ודעותיו הרעות אשר היה מתהלל בהן להרע. כל זה היה מסתעף מהיראה המעטה אשר ראוי להיות לכל אדם. להיות ירא לנפשו כמו שהוא ירא ומפחד לכספו ולזהבו. לכל אדם יש טיפונת יראה, פחד, משהו, תשתמש בזה לערך הגדול ביותר זה חייך, לדברים השוליים אתה נוטה להאמין, לבורא יתברך אתה לא מאמין, לחכמים הגדולים בעולם אתה לא מאמין, למי אתה מאמין? ליצרך הרע. כבר אמרנו כמה פעמים שאנשים מאמינים לנהג מונית יותר מאשר הקב"ה, שנהג מונית אומר אני אקח אותך לכתובת, אתה סומך עליו שהוא יודע מה הוא מדבר, והבורא שיקח אותך לגן עדן אתה לא סומך עליו? וכשהוא אומר לא תלך בדרך שתלך לגיהינום אתה לא סומך עליו? אז על מי, על נהג מונית אתה כן מאמין לו?

פעם הגיע בן אדם לעיירה, והוא נראה רב, ניגש אליו אחד עם עוף, אמר לו יש לי שאלה בעוף, כבודו רב נכון יכול לפתור לי את השאלה אם זה כשר או טרף? אז הוא אמר לו רק לפני כן, אם תוכל לתת לי סכום כסף קטן בהלוואה, אומר לו איך אני אתן לך, אני מכיר אותך בכלל? איך אני יכול לסמוך עליך? מאיפה אני מכיר אותך? אומר לו על העוף על שאלה בעוף אתה סומך עלי, הא? על כסף אתה לא סומך עלי? איייי.

כל העניינים של חיי העולם הבא כאין וכאפס וכתוהו אצל בני האדם, כסף, חיים הנאות וזה, פשששש על זה הם מוכנים חביבי להשקיע הכל. שמה הם מדקדקים במצוות.

הוא הדבר שמלמד אותנו הכתוב, מה לימד אותנו הכתוב, שקודם צריך יראה ואח"כ אמונה, ככתוב "ויראו העם את ה'" ואז "ויאמינו בה'". ראוי להקדים את היראה לאמונה, שמתחילה צריך האדם להיות ירא לנפשו ולפחד מאנשי האמת ומהאמת עצמה, והיראה הזאת תסיר ממנו את ערלת ליבו וערפו הקשה, ותביא אותו לבקש אחרי האמת, אז יזכה לאמונה שלמה וליראה טהורה. את הסוד הזה רק התורה הקדושה יכולה לגלות לנו, שמפני "וירא ישראת את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים", יראו לנפשם פן תהיה אחריתם כמו המצרים, אם יתעקשו ולא ילכו בדרכי ה'. מזה היה שהאמינו בה' ובמשה עבדו, ראו שיש תשלום על כל דבר, הקב"ה פורע לאלה שלא הולכים בדרכיו, מזה היה שהאמינו בה' ובמשה עבדו.

וזה יסוד גדול לכל אחד להכיר את האמת ואת האמונה, צריך להקדים יראה, פן הוא טועה מדרכי החיים והולך בדרכי מוות, לכן צריך להיות ירא שהוא לא טועה ולבדוק, ומזה יזכה להכיר את האמיתיות אשר צריך לחיות בהן כל ימי חייו.

ונראה עתה את גודל כוחו והשפעתו של יצרנו הרע, להטות לב האדם לבל יראה אפילו דברים העומדים גלוי לפניו, הנה, עת העושר ימי חיינו שבעים שנה, בנוסף לזה שאיננו בטוח בחייו אפילו על רגע אחד, והפגעים הרעים רח"ל הם למכביר, ובכל זאת מפאת השפעת היצר הרע מלאו ליבו של אדם להרבות עוונות וחטאים בלי לירוא ולפחד מאחריתו ומהעונש אשר יגיע לו, וליבו טוב עליו ומשאלות ליבו המה ברחבי תבל וגבהי שמים, הוא רק כל הזמן מדמיין לו לאן הוא שואף להגיע ומה יגיעו. אדיר חפצו להיות יושב בכבודו של עולם, וכל יושבי תבל יהיו נכנעים תחת כפות רגליו. מזה רואים כמה גדול כוחו של יצרנו הרע, להוליך את האדם שולל, להעלים מעיניו את אחריתו המרה כלענה העומדת לו אצל חוטמו, מזה רואים גם כוחו וגבורתו של הקב"ה שברא באדם כח גדול ונפלא כזה שמטעהו במידה מרובה כזו. הנה הראינו את השפעת היצר על לב האדם, ועתה נראה כוחו וגודל השפעתו על שכלו, להטעותו לבל יראה נכוחה. הנה ההשגחה העליונה נראית ונגלית לעין כל בכל דבר הנברא בעולם, אין לך דבר בעולם אשר לא תהיה הכוונה בו לתכלית של מה שהוא נברא. כל צרכי האדם מקטן ועד גדול ימצא בעולם ולא יחסר כל בו, כל נברא בפני עצמו נברא ומתוקן בתכלית ההשגחה, בתיקון איבריו וחושיו הגשמיים והרוחניים באופן נפלא, אשר יראה בו השגחה הגדולה העליונה במידה מרובה.

בואו נעשה חשבון מה יותר קל להשגה, החלומות של אנשים שהם יהיו בכיפת העולם וישלטו על העולם וכו', ויהיו עשירים גדולים ויהיה להם קניונים ויהיה להם זה וזה וכו', או שאדם יזכה להיות תלמיד חכם. שאדם יזכה להיות, במושגים, כן כאלה שיזכה להיות עשיר גדול שכל העולם תחתיו, הסיכויים שואפים לאפס. רואים אנשים עובדים ויגעים מנסים להתקדם והופ עולים עוד פעם טרנ טרנ טרנ, כמה אנשים זוכים? אחוז אחד מהעולם, אחוז אחד מהעולם מחזיקים שישים אחוז מכל הכסף של העולם, נו, ואתה רוצה להיות מהאחוז הזה, אז יש לך אחוז אחד סיכוי מתוך המאה אחוז, וכמה צריך בשביל זה לעמוד ולעמול בכשרונות וכו' וכו' כאילו לפי השכל שלך אם אתה לא מבין שהמזונות מה', אז כמה צריך, בעוד שלהיות תלמיד חכם זה בהישג יד ואתה העשיר האמיתי שלא חסר לו כלום ויש לך גם עולם הבא. מה צריך בשביל זה? ספר. זה הכל, כמה עולה ספר? כמה עולה עוד ספר? שב תלמד ספר אחד מהתחלה עד הסוף – כבר עקפת את רוב העולם. אם תלמד כמה ספרים, אוה ותקיים את מה שכתוב – אתה מסודר. מה, בתי מדרש פתוחים בחינם, קפה נס קפה חלב יש, שב לפעמים יש עוגיות גם, עוגות, מה הבעיה עכשיו? מה הבעיה? שב תלמד. תשתדל כמה פחות לצאת לרחוב, לא תתקלקל, לא תתפתה אחרי עיניך, ומפה אתה רואה את כל העולם, מתוך הספר אתה רואה את כל העולם, אתה רואה את האנשים, אתה מבין אותם, אתה יודע מה הם עושים למה הם עושים מתוך הספר. אתה לא צריך לצאת החוצה, אתה לא צריך ללמוד מקצוע, לא פסיכולוגיה, לא פסיכיאטריה לא שום דבר, מפה אתה יודע הכל. נו, לא יותר קל, ואין השקעה, לא צריך להשקיע בקורסים, אפשר ללמוד אותם בשנתיים שלש אז אתה צריך להשקיע שנתיים וכל פעם זה בשביל שיקבלו כסף, ירויחו עליך, ילמדו אותך מקצוע, תפתח גם אתה קורסים אם יש לך שכל, אחרי שעבדו עליך שנתיים אז תפתח גם אתה קורסים, תלמד משהו, שנתיים תעשה להם תרגילים. אבל מה לעשות, אנשים טיפשים ככה זה.

"מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום ה'", אלו הם הקולות העולים מהארץ למרום, מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום ה', אלו הם הקולות העולים מהארץ למרום, שהיא ההשגחה הגדולה והנפלאה הנראית בכל העולם כולו, בכל המון מיליוני מיליוני הברואים הנמצאים בעולם, בכולם שפוכה השגחה עליונה ונראית ורועשת באזנינו כמשברי ים, אשר מפאת זה ראוי להיות אדיר במרום ה'.

והנה אחרי כל הגדולות האלה שכל העולם כולו הוא חטיבה אחת בהשגחה גדולה ונוראה בלי קץ ותכלית, ובכל זאת היא מכוסה מעיני בני אדם אשר ילאו לבקש איזו טיפה של השגחה, ולא יראו שום השגחה כי אם יעשו להם רק נס למצוא איזה מציאה בעת הדחק וכדומה פששש יש אלוקים, שמעת מצאתי אתה יודע מה מצאתי? יש אלוקים. זה שהעיניים שלך עובדות, זה שהאף שלך נושם, זה שהאוזניים שלך שומעות, זה שאתה רואה את כל הבריאה זה לא נס, זה שום דבר זה כלום, רק אם מצאת איזה מציאה יש אלוקים, אם נכנס גול בשבת – יש אלוקים, עכשיו גילית אותו, יפה מאד.

והנה דמיונו של זה האיש שעומד בים הגדול, ושואל ומבקש מכל עובר ושב ליתן לו איזה טיפה של מים, תארו לכם שהים הגדול היה מתוק, ואדם נמצא בלב ים ורואה איזה, יש לך אולי איזה בקבוק מים לשתות? כל הים פה לפניך, אתה נמצא בים של השגחה, ים של השגחה, והוא מחפש איפה אלקים כאילו, מחפש איפה איפה אלקים, תן לי טיפה השגחה שאני אראה שהוא משגיח עלי. כך הוא המשל, בני אדם השואלים ומבקשים ודורשים למצוא בעולם איזה טיפה של השגחה עליונה. תינוק נמצא על הכתפיים של אבא שלו, ושואל כל עובר ושב, ראית אולי את אבא שלי? ראית אולי את אבא שלי? אתה יושב עליו ואתה שואל א יפה הוא? ככה היה הבן של חזקיה המלך, חבט אותו בקרקע והרג אותו. הוא ידע שהוא יהיה, ה' ירחם, כמו אחיו מנשה. כי הוא ידע ברוח הקודש שיצאו לו בנים לא מהוגנים.

מזה נראה כמה גדול כוחו של יצרנו הרע, שהיצר מתגבר על שכלו של האדם ועושה אותו סכל, משכל נהיה סכל, טיפש מטופש. אדם עומד בעולם שכולו חטיבה אחת של השגחה גדולה ונוראה, והוא דורש ומחפש למצוא באיזה מקום טיפש של השגחה, האין זה דבר מבהיל לראות כמה כוחו והשפעתו הגדולה של יצר הרע על שכלו של האדם?

ורש"י אומר בקהלת, "מלך זקן וכסיל" שזה נאמר על יצר הרע, שנקרא כסיל על שם מלאכתו, למה הוא נקרא כסיל? יצר הרע חכם מחוכם, הוא מצליח להטעות את כל העולם, למה קוראים לו מלך זקן? כי הוא מגיע לאדם מתחילת בריאתו, יצר הטוב מגיע בגיל 13, אז הוא מלך זקן וכסיל והוא גם שנות חיי העולם קיים, מלך זקן אני מבין, למה קוראים לו למה שלמה המלך קורא לו כסיל? אומר רש"י, על שם מלאכתו, כי הוא מעמיד סכלות לבני האדם, כמו כל אומן שנקרא על שם אומנותו, ז"א הוא הופך את האנשים לסכלים, לטיפשים, לכסילים, לכן הוא נראה כסיל על שם אומנותו, שהוא הופך את כולם לכסילים.

נו, אז יצא לנו  מפה לימוד נפלא, שאנחנו רואים שצריך להקדים קודם כל יראה להאמנה לאמונה, זה שאדם לא מאמין זה לא בגלל שהוא לא משיג את זה בשכלו, הוא לא יכול להשיג את הדברים, הרי הדברים מוחשיים, זה דברים פשוטים כמו שדיברנו, דברים שניתנים לראות בחוש. אבל יש לו לב הוטל והוא רוצה ללכת אחר יצרו הרע, להדבק בתאוות וללכת בשרירות ליבו ומזלזל בכל מוכיח, מזלזל בכל גדולי האומה, ומזלזל בקב,ה בעצמו, אבל כשהוא יגיע לאשפתות שם הוא יחפש את הקב"ה. שם הוא יחפש את הרבנים האמיתיים שיושיעו אותו אולי, אז הוא יתחיל, לא חבל טיפש שאתה מאבד את חייך לדעת מתחילה בשעה שאתה יכול להשיג ארחות חיים מיד ועכשיו וללא מחיר. לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי. התורה נקראת לחם, היין סודות התורה, בכל בית מדרש אתה נכנס תראו איזה ספריה נפלאה, אוצר ספרים עצום, בא תחכים, תתחבר לבורא, ותדבק בו, וההשגחה תשפיע עליך על ימין ועל שמאל, בכל מהלך שתעשה תראה את הקב"ה, אבל תדבק בו, אם תדבק ביצרך הרע אז ודאי שתירש גיהינום במקום חיים טובים בעולם הזה וגן עדן לעולם הבא.

יהי רצון שהשומע ישמע ישכיל ויבין, יירא ויאמין, ואז יזכה לעולם הבא במהרה בימינו אמן.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך...

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת