טוען...

שיעור בספר הדור אחרון | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית כנסת מקדש מעט קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 20.03.2013, שעה: 18:46

הורדת MP4 הורדת MP3


http://live.shofar-tv.com/videos/2807
20-3-13
"קח את אהרן ואת בניו אתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פר החטאת ואת שני האלים ואת סל המצות" מה תלמוד לומר, לפי שהוא אומר "ויגוף ה' את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן", היה במשמע שנתרחק אהרן, כשהוא אומר קח את אהרן ואת בניו היה במשמע שהוא התקרב. אם כתוב "ויגוף ה' את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן" במשמע שנתרחק אהרן, כשאומר "קח את אהרן ואת בניו", במשמע שנתקרב. כאן גילתה לנו התורה שלמרות חלקו של אהרן בחטא העגל נמחל לו יחד עם הכלל, ונבחר לשמש בכהונה גדולה הוא ובניו אחריו.
ומצאנו במדרש שדוקא מחמת חטא העגל עלה אהרן לגדולה, משל לבן מלך שרצה לחטוא נגד אביו, אמר לו פדגוגו, פדגוג זה המחנך, המורה שלו, מוטב שאני אעשה את זה ואתה אל תתייגע, הציץ עליו המלך ואמר לו, יודע אני מה היתה כוונתך, שיתלה הקלקול בך ולא בבני, ובזכות זה העלהו לגדולה. מלך יש לו בן, הבן רוצה לחטוא זה בני ישראל רוצים לעשות את העגל, בנים של הקב"ה, "בנים אתם לה' אלקיכם" בא אהרן אומר - אל תעשה, אל תתייגע, אני אעשה את זה, אמר הקב"ה אני יודע מה התכוונת, רצית שיפול התיק עליך ולא עליהם, רצית להציל אותם שהם לא יחטאו לפני הבנים שלי, אמר לו אני יודע מה היתה כוונתך שיתלה הקלקול ולא בבני, בזכות זה העלהו לגדולה.
כמו כן הבין אהרן שיעשו ישראל את העגל, אם יסרב להם אז תהיה האשמה בהם, לכן הקדים הוא ועשה את העגל כדי שישראל ינצלו מכעסו של הקב"ה. אמר לו הקב"ה לאהרן, אהבת צדק, אהבת לצדק את בני ושנאת מלחייבן? על כן משחך אלהים אלהיך. אמר לו חייך שמכל שבטו של לוי לא נבחר לכהונה גדולה אלא אתה, מכל שבט לוי. ולא רק שציוה הקב"ה לקרב את אהרן, אלא גם ציוה לאסוף את כל העדה כדי לראות את סדר המילואים, ואיתא במדרש שנעשה נס, והחזיק מועט את המרובה, וכל השישים ריבוא של כלל ישראל נכנסו לפתח אהל מועד. המקום לא יכול להכיל, אבל זה נקרא סוד המקום, שמועט מחזיק את המרובה, כמו שכל ישראל הלכו תחת אהרן.
והנה כל שבעת ימי המילואים שהיה משה משרת בקודש, לא ירדה שכינה, והיו ישראל נכלמים ואומרים למשה, משה רבינו, כל הטורח שטרחנו שתשרה שכינה ביננו ונדע שנתכפר לנו עוון העגל, מה קורה? לא יורדת שכינה, והיה משה משיבם, אהרן אחי כדאי וחשוב ממני שעל ידי קרבנותיו ועבודתו תשרה שכינה בכם, ותדעו שהמקום בחר בו, אז לא על ידי יהיה, זה יהיה על ידו שהוא יהיה יותר ראוי ממנו, כי ה' בחר בו. והנה אחרי השמיני למילואים, שהקריב אהרן בעצמו את קרבנותיו, עדיין לא שרתה שכינה, ונחלשה דעתו של אהרן, שבגללו לא ירדה שכינה, עד שמשה נכנס איתו ביחד אל אהל מועד לבקש רחמים ואז ירדה שכינה לישראל.
והדבר מבהיל, שאחרי שכבר נמחל להם מעשה העגל, ונצטוו על מעשה המשכן שעשו את זה בחרדת קודש ובנדיבות לב יוצאת מן הכלל, וכל מעשיו על פי רוח הקודש, וכבר נבחר אהרן על פי ציווי ה', ונתגדל לעיני כולם תוך נס גלוי של החזקת מועט את המרובה, שכל ישראל נכנסו פתח אהל מועד, ובכל זאת לא ירדה שכינה. כמה צער נצטערו ישראל ומשה ואהרן על זה, ובכל זאת לא ירדה השכינה עד שהורידוה משה ואהרן בתפילתם. ואם כן אנו יכולים לתאר לעצמנו כמה גדולה השראת השכינה בישראל, עד שלא זכו אליה כל הצדיקים האלה, אפילו אחרי התשובה, אפילו אחרי כל הטרחות של הכנת המשכן שנעשה על טהרת הקודש, אפילו עם כל הנדיבות לב, אפילו אחרי הבטחת הקב"ה, כל זה לא הועיל להוריד את השכינה עד שהתאמצו בתפילה מתוך שברון לב.
ובכדי להעריך כראוי את ענין השראת השכינה, יש לציין את דברי המדרש, שמתחילה היה הקב"ה מקבל קרבנות מלמעלה, אבל משהוקם המשכן הוא מקבל קרבנות מלמטה, ושם מבואר במדרש בשיר השירים ה' א', איך משה ושאר הצדיקים הורידו את השכינה לארץ אחר שנסתלקה מחמת הרשעים, והכוונה בזה שלפני הקמת המשכן היו הקרבנות מתקבלים רק מאנשי המעלה, כמו אדם, כמו נח, כמו שם, אבל אחרי שכבר הוקם המשכן נעשה שכינה קבועה בארץ, ומתקבלים קרבנות מכל אדם, אם הוא עושה את זה כתורה המבוארת בפרשת הקרבנות, כל אדם יכול.
והנה אנחנו חיים בתקופה של חורבן, אבל מה שזכו דור המדבר ומשה ואהרן בראשם עדיין קיים אצלנו, אפילו שנחרב הבית מכל מקום עומד עדיין בקדושתו, וכן פסק הרמב"ם, שקדושת המקדש קיימת כמו שכתוב בהלכות בית הבחירה פרק ו', וכן ע"י תלמוד תורה שורה השכינה בישראל, כמו שמובא במדרש, כל מקום שיש תורה יש שכינה, ככתוב בשיר השירים ח' י"ג, ובש"ס מובא מיום שנחרב בית המקדש אין להקב"ה בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד, ככתוב בברכות ח'.
כמו כן בבתי כנסיות שהם מקדש מעט זוכים לקבלת פני שכינה כמו שאמרו חכמים ז"ל, מיהו זה שבא לבית הכנסת ולא מצא את כבודי שם? כתוב במדרש דברים רבה ז' ב', ובאמת היא שעמדה לאבותינו ולנו להתחזק כחומת ברזל מול הלחצים העצומים ש מבפנים ומבחוץ, מאלה שדורשים להטיל שינויים בהשקפתנו או בדרכנו, החל מההשכלה הברלינית ועד ימינו, לימודי ליבה, גיוס בני הישיבה וכו', רוצים להכניס לבית המדרש רוחות חדשות הנושבות בעולם, ולרשות התומכים שלהם יש השפעה עצומה והון תועפות, בשעה שחובשי בית המדרש מעונים ודוויים, שכינת עוזנו השרויה בתוכנו היא שנתנה לנו את הכח להדוף כל פלישה זרה, לא יאומן כי יסופר, גבורתם של נושאי דגל התורה בהקריבם את חייהם על מזבח התורה במסירות נפש מבלי להזדקק לטובותיהם של המהרסים והמחריבים. כי יש כאלה שלא לוקחים פרוטה וחצי פרוטה מהם, ואלה שלוקחים בסה"כ מקבלים 600 שקל.
כאשר עלה הכורת על יהדות אירופה ומצאו את מותם מות קדושים בידי הרוצחים ימח שמם וזכרם, ראינו אז ולקחנו מוסר, איך לשוא כל ההתייפות וההתדמות לגויים, הרי היו חנפים מהיהודים שהחניפו לגויים ורצו להתדמות להם, חשבו שככה יקרבו אותם, שלא יהיו בגטו, ויצאו ללמוד בגימנסיות באוניברסיטאות להיות כמותם, לבשו כמלבושם, כל ההתייפות וההתדמות לגויים לא הבחין הרוצח בין חרדי לבין חילוני, בין חרדי לבין מודרני, בין תלמודי לבין משכיל, בין פולני לבין גרמני, כולם נתפסו גם יחד. אולם אלה נתפסו לפחות כרבי עקיבא על דברי תורה ולאושר נצחי, ואלה תפסום על דברים בטלים.
בתקופה האחרונה נתרפו הרבה מן האמונה, הרבה נתרפו מן האמונה הטהורה, ומשתרש החטא כבר בטבע ומקרה, ומזלזלים מאד בלימוד התורה באמרם שלא יוצא מזה שום תכלית, אולי כדאי שנצא ללמוד קצת מקצוע, אולי נלך לצבא נגמור כמה שנים ואח"כ נקבל עבודה וכו', אולי נלך ללמוד עו"ד או משהו כזה, ואפילו ש"ס מעודדת מאד ופתחה גם אפשרויות כאלה ומתגאים שגם חמשת אלפים עזבו את ספסלי התורה והלכו להיות עורכי דין וכו'.
מצאנו בירושלמי ביקורת חדה על דור המדבר, שאין להבין איזה אופי היה להם, אין להבין כי זה דור דעה, שהרי כשנתבעו לעגל תרמו, וגם כשנתבעו למשכן תרמו, כמו שכתוב בירושלמי שקלים א', על אף שהעגל והמשכן שני הפכים, תרמו, כיום אצל רבים כבר אין בעיה זו, משום שאינם תורמים אלא לעגל בלבד, בזמן שבמשכן לא רואים שום תכלית, קונים אל סי די גדול, קונים אייפונים, אנדרואית, כל מיני דברים, אבל להשקיע בספריה תורנית, לתת צדקה לתלמודי תורה, להפנות משאבים לקודש, לרוחנית.
אמרנו באחת הדרשות האחרונות, בדור המדבר אנשים הורידו את הכסף והזהב ונתנו לעשות להם אלהים, איזה אלהים? עגל. היו מוכנים לתת את הכסף והזהב לעשות אלהים, עגל, עגל זהב. היום - נותנים את האלהים בשביל לעשותכ סף וזהב, אז לא רואים במשכן שום תכלית, אבל אנחנו שיש לנו שכל להבין צריכים להתחזק מאד ולהמשיך את דרכנו בקודש ביתר שאת, ולא להתפעל כלל מן הטועים, ועלינו להיות חזקים באמונה שהשכינה שירדה בימי משה ואהרן לתחתונים נמצאת בנו, ועל ידה נוכל לעלות ולהצליח, ואשריו של מי שמחזיק בעת הזאת בלימוד התורה בלא הפסקה, ורואה בזה את הדרך היחידה לשרוד נגד כל מה שעובר כרגע בעולם הזה, ולהצליח בגדול בבוא העת כשיתגלה משיח צדקנו. זה צריכים לדעת, מי שמחזיק עכשיו ברגעים האחרונים, כמו שאומרים, בתורה הקדושה ולא עוזב האדם הזה יזכה לקבל את כל השכר הגדול בעזרת ה' יתברך בגילוי משיח לכשיבוא.
ובהזדמנות זאת אם כבר דיברנו, אז נזכיר ליושבים פה ולאלה ששומעים אותנו בשידור, כיון שהחלטנו להקים בית כנסת דקהילות פז פה למעלה בקומה שניה, בארגון שופר ברח' מתתיהו 10, 112 מקומות לגברים ועוד עזרת נשים, אז כיון שאין כלום לא מרצפות ולא תקרה ולא גב ולא כסאות ולא שולחנות ולא תיבה ולא היכל ולא פרוכת, לא כלום, כל אחד שירצה או מכיר או יודע או שמישהו רוצה לעשות לע"נ, להצלחה, לרפואה, יכול לתרום מה שהוא יכול, ויהיה לו לזכות קיימת תמיד. אז זה לידיעה.
רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל...

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 24.06 13:19

  שלום כבוד הרב נשמח לבשר לרב שכמה שעות לאחר הברכה של הרב מצאנו דירה, ויום למחרת חתמנו חוזה בשעה טובה. לאחר שכמעט שבועיים כתתנו רגליים בניסיון למצוא ולא עלה בידנו דבר. תודה לה' שזיכנו תודה לרב על הכל שבת שלום

 • 21.06 11:52

  בסיעתא דשמיא ברצוננו לשתף את כבוד הרב בסגולה הפרטית שלנו ובנס והישועה שבאה בעקבות כיסוי ראש.. כשבננו הבכור לא הוציא מילה אחת מפיו עד שעבר את גיל שלוש.. האמא קיבלה על עצמה כסוי ראש בזכות ששמעה שיעור בנושא של כבוד הרב וביום למחרת הילד אמר את המילה הראשונה והיום ברוך השם הילד בן עשר תלמיד מצטיין ישתבח הבורא🙌🏼😃

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב השיעור אתמול היה ממש ממש מרתק משמח וחזק תודה כבוד הרב השם יתברך יברך אותך לעד להעלות מעלה מעלה לעבודתו יתברך מאחלת לכבוד הרב מכל הלב להעמיד תלמידי חכמים הרבה ולגדול בכל מעלות התורה הקדושה

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב אנו מאחלים לך בעזרת ה' בריאות איתנה ולכל בני ביתך והסובבים בעזרת ה' תודה על השיעור המחזק אתמול מעריכים מאוד את הרב על ההשתדלות העצומה והקפדה להמשיך להכניע את יצרם של ישראל ! כל שיעור אנו מרגישים שהרב מדבר עלינו ואלינו ישירות ! תודה רבה לך !! בעזרת ה' תזכה לשפע של כוחות מאת ה' והשגחה פרטית והצלחה מרובה בכל מעשי ידייך

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב ברוך השם ,בסעודה שלישית עשיתי סעודת הביסים ונכנס  לי סכום כסף שאפס לי את  המינוס בבנק ממש מדהים . וההרצאה אתמול הייתה מדהימה , תודה רבה . ולגבי הבית משפט התוצאות שלה היו טובות ,בזכות ברכתך .תודה רבה.

 • 14.06 12:08

  שלום כבוד הרב אני רוצה להגיד תודה רבה על כל השיעורים לאחרונה מרגיש שהרב מכין את השיעורים בשבילינו בלבד תודה רבה שנזכה ללמוד ולקיים לשמור ולעשות אמן

 • 14.06 12:08

  לכבוד הרב, מעומקא דליבא, תודה רבה רבה, דברי התורה שהרב מעניק לנו במתנה, מחיה, מחזק, עוזר, וסומך, מרפא, מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון. תבורכו מפי עליון.

 • 14.06 12:08

  ערב טוב כבוד הרב, תודה רבה על הרצאה מועילה, מחזקת ומעניינת, המשך ישיר מהרצאה המדהימה בקרית ים, ישר כוח גדול לך.

 • 12.06 16:24

  שלום כבוד הרב. רצינו להודות לרב על השיעור שמסר בשבת על חשיבות התשובה לפני עשיית המצווה. ולומר שהשיעורים האחרונים בערים השונות ובבקרים ממש מחיים את הנפש. תודה. ובע״ה שנזכה ליישם .

 • 12.06 16:05

  כבוד הרב שלום וברכה! ראשית תודה רבה על השיעורים החזקים והמחזקים! אני רוצה להודות לכבוד הרב על ברכתו בהצלחה עם השלום בית והילדים אכן יש שינוי גדול מאוד בזכות ברכתכם ובזכות בעלי היקר והחכם ! והסובלנות שלו אלי (לכל המשקעים מהעבר שזה בכלל לא פשוט להכיל אישה שנפגעה בעבר כמו שאני נפגעתי צריך להיות אדם מיוחד מאוד מאוד כמו מלאך ). בעלי קנה לי מתנה מעבר ליכולתו והפתיע אותי לכבוד יום הולדתי וישבנו לשיחה טובה על כל המצב והגענו להבנות והסכמות ולקחנו על עצמנו לתקן את מידת הכעס כלפי הילדים החורגים שלנו אפילו אם מגיע ולשנות גישה . וברוך השם בעלי הצליח לרכך את ליבי ולראות מה שהיה מוסתר מעיני לפני כן ובזכות כל זה התחלנו דרך חדשה ופירות אנחנו זוכים לראות כבר עכשיו. תודה רבה אין סופית על שיעוריו וברכותיו של כבוד הרב ללא זה לא ידענו מה עלינו לעשות. אתם מצילים אותנו יום יום מרדת שחת. תבורכו בכל הברכות והישועות והנחמות שתזכו לשמוח בבניין ירושלים ובית המקדש השנה אמו ואמן

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת