טוען...

לרדוף אחר השלום - חלק א' | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 01.08.2019, שעה: 07:00

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד 01/08/2019 לרדוף אחר השלום- חלק א'

נציב יום: שושנה בת אנגוצ'ה, שהצ'יסטה תעלם מהרה, בשורות טובות, אמן!

בקש שלום ורודפהו- חלק א' במסכת "דרך ארץ זוטא" מדבר על פרק השלום, אמר רבי יהושע: גדול הוא השלום שבשעה שעמדו ישראל ואמרו: "כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע" שמח בהם הקב"ה, ונתן להם תורתו, וברכם בשלום. מה הברכה שהם קיבלו כשקיבלו את התורה: בירך אותם בשלום, שנאמר: "השם עוז לעמו יתן" זה התורה "השם יברך את עמו בשלום" שנאמר: "תורת השם תמימה משיבת נפש".

אמר חזקיה: גדול הוא השלום, שכל מצוות שבתורה כתוב בהם "כי" כי תראה, כי תפגע, כי יקרא, כי תבנה, מה הכוונה "כי"? שתבוא מצווה לידך, תבוא מצוה לידך ואתה זקוק לעשותה. אבל השלום לא כתוב בו "כי" אלא כתוב: "בקש שלום ורודפהו", בקשהו במקומך ורודפו במקום אחר. זאת אומרת: עניין השלום לא צריך להמתין עד שיזדמן - אלא צריך לבקש אותו, בין אם זה במקומך בין אם זה במקום אחר.

זאת אומרת: לא להגיד טוב זה בסדר אני פה והוא שם... צריך לרדוף אחרי השלום בכל מקרה, כל זה מדובר – לא באלה שיוצאים נגד התורה, ומצוה לשנאותם כמו שלמדנו, אלא חברים רעים ידידים, קרובים, כל מיני דברים, שבגלל קטטה פה קטטה שם, דיבור פה דיבור שם, מכל מיני דברים כאלה, נהיה מחלוקת ונהיה שנאה, ונהיה סכסוך ונהיה זה... דברים כאלה צריך לצמצם ולהגיע למצב של שלום.

גדול הוא השלום, שבכל המסעות כתוב: "ויסעו ויחנו" היו נוסעים המחלוקת וחונים במחלוקת, כל הזמן היה מחלוקת. בזמן שבאו לסיני- חנו חנייה אחת, "ויחן שם ישראל" אז פעם אחת זכו ישראל לחנות בלב אחד, אמר הקב"ה: הואיל ושנאו ישראל את המחלוקת ואהבו את השלום ונעשו חנייה אחת - עכשיו אתן להם את תורתי. זאת אומרת: אם לא היה אותו רגע שכולם היו מאוחדים יחדיו בלי שום מחלוקת - לא היו מקבלים את התורה. התורה נתינה רק בזכות זה, שהיה שלום בין כולם.

אדוניה - לא נהרג אלא רק בשביל שהיה בעל מחלוקת, אבל מותר לומר לשון הרע על בעל מחלוקת, שכן אדוניה אמר לבת שבע, "ואני אבוא אחרייך ומלאתי את דברייך" זאת אומרת: את תבואי לדוד המלך ותגידי לו: אדוני המלך אתה הבטחת לבן שלי שלמה שהוא יהיה מלך אחריך, והוא יבוא וימלא את דבריה ויגיד שכן, אדוניה מרד הוא עשה כך וכך... אז זה לשון הרע על בעלי מחלוקת, וזה מותר. ואמר רבי: כל השקרים אסורים, ומותר לשקר כדי להטיל שלום בין אדם לחברו,

אמר בר קפרא: גדול הוא השלום, שהמלאכים אין ביניהם, לא איבה ולא קנאה ולא שנאה, ולא מינות ולא תחרות ולא מחלוקת, שהקב"ה עושה עימהם שלום, מה הטעם "המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו"? זה פסוק באיוב כה' ב'. המשל: זה מיכאל, ופחד –זה גבריאל, ולא זה מחזיק את זה, מהן של אש, מהן של מים, בני אדם שיש ביניהם כל המידות הללו - על אחת כמה וכמה. זאת אומרת: הם כאילו נוגדים אחד את השני, אחד דין ואחד רחמים, זה אש וזה מים, אז הם לא יכולים לשכון במחצה אחת לכאורה, הם סותרים אחד לשני ויש שלום ביניהם, "המשל ופחד עמו - עושה שלום במרומיו", מה זה שמים? אש ומים, עושה שלום במרומיו. אז אדם שיש בו את המידות האלה בבת אחת אצלו גם זה וגם זה - על אחת כמה וכמה שצריך לעשות שלום אצלו ואצל אחרים, בינו לבין חברו.

אמר רבי ישמעאל: "גדול הוא השלום, שמצינו שוויתר הקב"ה על שמו שנכתב בקדושה שיימחה על המים כדי להטיל שלום בין איש לאשתו. אז זאת אומרת: זה הרבה אנשים לא מבינים, הקב"ה נכון, מוכן שיכתב השם שלו בקדושה, ואז שמים את זה במים, ומוכן שימחה שמו בשביל להשכין שלום, אבל, אם האישה באמת עשתה מעשה והיא שיקרה - אז היא מתה, אבל אם היא לא עשתה, בשביל זה מוכן הקב"ה שימחה שמו בשביל השלום, כי עלילה סתם ולחשוד אותה בדבר שהוא – היא לא בסדר, היא אישה סוטה נקראת, סטתה מעל בעלה, היא הלכה הצידה עם גבר, ונכנסה ונסתרה והכל, הוא איים עליה הזהיר אותה, ובכל אופן נסתרה, אז היא לא אישה צנועה, אך לא הגיעה לכלל מעשה, והוא חושב שהיא כן הגיעה לכלל מעשה, אז בודקים אותה, והשם מוכן בשביל השלום כי לא פשעה עד הסוף, אז הקב"ה מוכן שימחה בשביל השלום אבל, אם היא שיקרה אז היא מתה. זה אנשים לא תופסים, לא בכל מקרה... במקרה, במקרה שהיא שיקרה - היא מתה.

אמר רבי יהושע: גדול הוא השלום, שברית כהנים נכרתה בשלום. שנאמר: "הנני נותן לו את בריתי שלום". זאת אומרת: גדול הוא השלום, שהקב"ה כרת ברית עם פנחס ועם אלעזר הכהן, בשלום, "הנני נותן לו את בריתי שלום", אמר רבי יהושע: גדול הוא השלום, ששמו של הקב"ה נקרא שלום, שנאמר בשופטים ו, כד': "ויקרא לו השם שלום".

אמר רבי חייא בר רבה: מכאן שאסור לשאול בשלום חברו במקום מטונף, מה הטעם? דכתיב: "ויבן שם גדעון מזבח להשם ויקרא לו השם שלום". ומה מזבח שאינו לא אוכל ולא שותה, ולא מריח אלא נבנה לכפרתם של ישראל - הוא נקרא שלום. מי שהוא אוהב שלום ורודף שלום, ומקדים שלום, ומשיב שלום, ומטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים - על אחת כמה וכמה. רבי יוסי גלילי אומר: אף שמו של המשיח נקרא שלום, שנאמר בישעיה ט, ה': אביעד שר שלום. אמר רבי יהושע: גדול הוא השלום שישראל נקראים שלום שנאמר בזכריה ח, יב': כי זרע השלום, למי השלום? לזרע השלום. רבי יוסי גלילי אומר: גדול הוא השלום, שבשעה שמלך המשיח נגלה לישראל - אין פותח אלא בשלום. שנאמר בישעיה נב' ז': "מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום".

רבי יוסי גלילי אומר גדול הוא השלום, שבשעת מלחמה אין פותח אלא בשלום, שנאמר: "כי תקרב אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום". אמר רבי יהושע: גדול הוא השלום שעתיד הקב"ה לסמוך צדיקים בשלום. שנאמר בישעיה כו' ג': "יצר סמוך תיצור שלום". כל מי שיצרור מחשבותיו הם סמוכים ובוטחים בהשם – אז השלום יצרהו ישמור אותו. אז יצר סמוך תיצור שלום. אמר רבי יהושע: הגדול הוא השלום – שהיא תלויה לחיים ותלויה למתים. לחיים נאמר, ויאמר יתרו למשה: לך ל- ל- לשלום. למתים מניין? שנאמר ואתה תבוא אל אבותיך ב- ב- בשלום.

לחיים אומרים: לך לשלום סע לשלום. על המתים: בא בשלום תבוא בשלום. אבל רואים שתלויה השלום גם לחיים וגם למתים. גם המתים צריכים שלום. רבן שמעון בן גמליאל אומר: גדול הוא השלום שאהרון הכהן לא נשתבח אלא בשביל השלום, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, מקדים שלום ומשיב שלום. שנאמר במלאכי ב' ו': "בשלום ובמישור הלך אתי", מה כתוב אחרי זה? רבים השיב מעוון.

היה רואה שני אדם שונאים זה את זה, הולך אצל אחד מהם ואומר לו: למה אתה שונא לפלוני? כבר בא אלי לביתי ונשתטח לפני ואמר לי: חטאתי לפלוני לך ותפייס אותו עלי. מניח את זה להולך לפלוני ואומר לו כמו שאמר לראשון, וכך היה משים שלום ואחווה ורעות בן אדם לחברו, על זה נאמר: "ורבים השיב מעוון".

אמר רבי יהושע: הנביא נקרא מלאך, והחכם נקרא מלאך. מאיפה אנחנו למדים שהנביא נקרא מלאך? כתוב בחגי א' יג': ויאמר חגי מלאך השם". אז רואים שחגי היה נביא והוא נקרא מלאך השם. והחכם נקרא מלאך, שנאמר: כי מלאך השם צבאות הוא. נו, אז יכול להיות שיהיה גם כהן הוא עם הארץ? לא, תלמוד לומר ותורה יבקשו מפיהו. מי שמלמד תורה לרבים - זה נקרא מלאך. אבל כהן עם הארץ - לא נקרא מלאך.

אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי: גדול השלום, שכל הברכות והתפילות חותמין בשלום. "קרית שמע" – חותמה בשלום. (לא אומרים קריאת {באלף'} שמע – קרית {אלף' נחה} שמע, לקרות שמע לא לקרא שמע. קריאת שמע זה - הלו הלו קריאה, קרית- זה לקראות, דהיינו בתורה או פסוקים. "קרית שמע" – חותמה בשלום. "ופרוש סוכת שלומך". ברכת כוהנים - חותמין בשלום. "וישם לך שלום". בכל הברכות חותמים בשלום, "עושה שלום במרומיו".

אמר רבי יהושע בן לוי: אמר הקב"ה לישראל, אתם גרמתם להחריב את ביתי ולגלות את בניי - היו שואלים בשלומה, ואני מוחל לכם. זהו שאמר הכתוב: "שאלו שלום ירושלים". ואומר בירמיה: ודרשו את שלום העיר. ואומר: "יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך". ואומר: "למען אחי ורעי הדברה נא שלום בך". ומי שהוא רודף שלום אוהב שלום ומקדים שלום ומשיב שלום - הקב"ה מורישו העולם הזה והעולם הבא, שנאמר: "וענוים ירשו ארץ ויתענגו על רוב שלום".

השל"ה הקדוש "בשער האותיות" אות ב' בריות כותב: בואו וראו כמה הוא כח השלום, שאפילו לשונאים אמר הקב"ה "פתחו להם בשלום" כמו שנאמר: "כי תקרב אל עיר", ואפילו בזמן הזה אמרו רבותינו זכרונם לברכה: שואלין בשלום הגויים משום דרכי שלום. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי: שלא הקדימו אדם שלום בעולם ואפילו גוי בשוק.

ואמרו חכמים זכרונם לברכה באבות פרק ד' משנה טו': "הוי מקדים שלום לכל אדם". מה הוא בשלום כל אדם? אפילו שאתה רואה שלבו עליך - הווי מקדימו שלום. אפילו שאתה רואה שהלב שלו מלא עליך – הווי מקדימו לשלום, שאם אתה עושה כן תגרום שיאהבך. ולא עוד אפילו שאינו נכנע להשלים עמך, הקב"ה מוסרו ומכניעו תחתך. כעניין שנאמר: אם לא תשלים "ונתנם השם אלוקיך בידך" אם אתה צר על עיר וקראת לה שלום והיא לא השלימה אתך - אז השם ימסור אותה בידך.

וכן מצינו בדוד עליו השלום שהיה רודף אחרי שלום של שאול, מבקש לעשות שלום עם שאול, רודף אחריו חינם, שאול חושב שכאילו רוצה לבוא במקומו, הוא רוצה להנהיג במקומו לפניו אחריו באמצע, רודף אחריו להרגו. והוא רודף אחריו לשלום, כמו שנאמר: "אני שלום וכי אדבר המה למלחמה" ושאול לא די שלא נתפייס לו - אלא שהיה רודפו להרע לו. ומסר הקב"ה את שאול ביד דוד - במערה ובמעגל. ואף על פי כן לא עלתה בלבו של דוד להרע לו, כפי שצריך לו לאדם להיות אוהב שלום ורודף שלום. כמו שנאמר: "בקש שלום ורודפהו. בקש עם אוהבך ורודפהו עם שונאך. בקשהו במקומך - ורודפהו במקומות אחרים. בקשהו בגופך - ורודפהו בממונך. בקשהו לעצמך - ורודפהו לאחרים. בקשהו להיום - ורודפהו למחר. ואל תתייאש לומר לא אוכל להשלים, אלא רדוף השלום עד שתגיעהו.

מה אמרנו? אמרנו שצריך להיות אוהב שלום ורודף שלום, אז בקש שלום ורודפהו, אז תבקש מי שאוהב אותך שתמיד תהיו בשלום, וגם תרדוף עם השלום לשונא שלך. אם יש לך שונא, שונא שלך, לא אחד שעובר עבירות כמו שאמרנו, אבל הוא שונא שלך מסיבות כל שהן - תרדוף לעשות שלום. תבקש במקומך, ולא רק במקומך תעשה שלום, גם במקומות אחרים תעשה שלום, וגם אם אתה פה והוא שם גם תרדוף כמו שאמרנו גם תרדוף. בקש בגופך ורדפהו בממונך - גם אם זה יעלה כסף מתנות גיוסים בכל מיני דברים רודפהו!

בקשהו לעצמך ורודפהו לאחרים - אל תדאג רק לעצמך שיהיה לך שלום עם כל הסביבה, אתה רואה שאחרים מסוכסכים - תרדוף גם בשבילהם אחרי השלום. בקשהו היום ורדפהו למחר – אל תאמר מה ניסיתי דיברתי זה לא עוזר, אמרתי לו זה - לא, שלחתי לו אנשים - לא זה, פייסתי אותו שלחתי לו מתנה - לא עוזר, לא זה לא זה לא זה - אל תתייאש לא היום אז גם מחר. בקיצור - אל תתייאש ותאמר לא אוכל להשלים אלא לרדוף אחר השלום עד שתגיעהו.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת