טוען...

לרדוף אחר השלום - חלק א' | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 01.08.2019, שעה: 07:00

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד 01/08/2019 לרדוף אחר השלום- חלק א'

נציב יום: שושנה בת אנגוצ'ה, שהצ'יסטה תעלם מהרה, בשורות טובות, אמן!

בקש שלום ורודפהו- חלק א' במסכת "דרך ארץ זוטא" מדבר על פרק השלום, אמר רבי יהושע: גדול הוא השלום שבשעה שעמדו ישראל ואמרו: "כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע" שמח בהם הקב"ה, ונתן להם תורתו, וברכם בשלום. מה הברכה שהם קיבלו כשקיבלו את התורה: בירך אותם בשלום, שנאמר: "השם עוז לעמו יתן" זה התורה "השם יברך את עמו בשלום" שנאמר: "תורת השם תמימה משיבת נפש".

אמר חזקיה: גדול הוא השלום, שכל מצוות שבתורה כתוב בהם "כי" כי תראה, כי תפגע, כי יקרא, כי תבנה, מה הכוונה "כי"? שתבוא מצווה לידך, תבוא מצוה לידך ואתה זקוק לעשותה. אבל השלום לא כתוב בו "כי" אלא כתוב: "בקש שלום ורודפהו", בקשהו במקומך ורודפו במקום אחר. זאת אומרת: עניין השלום לא צריך להמתין עד שיזדמן - אלא צריך לבקש אותו, בין אם זה במקומך בין אם זה במקום אחר.

זאת אומרת: לא להגיד טוב זה בסדר אני פה והוא שם... צריך לרדוף אחרי השלום בכל מקרה, כל זה מדובר – לא באלה שיוצאים נגד התורה, ומצוה לשנאותם כמו שלמדנו, אלא חברים רעים ידידים, קרובים, כל מיני דברים, שבגלל קטטה פה קטטה שם, דיבור פה דיבור שם, מכל מיני דברים כאלה, נהיה מחלוקת ונהיה שנאה, ונהיה סכסוך ונהיה זה... דברים כאלה צריך לצמצם ולהגיע למצב של שלום.

גדול הוא השלום, שבכל המסעות כתוב: "ויסעו ויחנו" היו נוסעים המחלוקת וחונים במחלוקת, כל הזמן היה מחלוקת. בזמן שבאו לסיני- חנו חנייה אחת, "ויחן שם ישראל" אז פעם אחת זכו ישראל לחנות בלב אחד, אמר הקב"ה: הואיל ושנאו ישראל את המחלוקת ואהבו את השלום ונעשו חנייה אחת - עכשיו אתן להם את תורתי. זאת אומרת: אם לא היה אותו רגע שכולם היו מאוחדים יחדיו בלי שום מחלוקת - לא היו מקבלים את התורה. התורה נתינה רק בזכות זה, שהיה שלום בין כולם.

אדוניה - לא נהרג אלא רק בשביל שהיה בעל מחלוקת, אבל מותר לומר לשון הרע על בעל מחלוקת, שכן אדוניה אמר לבת שבע, "ואני אבוא אחרייך ומלאתי את דברייך" זאת אומרת: את תבואי לדוד המלך ותגידי לו: אדוני המלך אתה הבטחת לבן שלי שלמה שהוא יהיה מלך אחריך, והוא יבוא וימלא את דבריה ויגיד שכן, אדוניה מרד הוא עשה כך וכך... אז זה לשון הרע על בעלי מחלוקת, וזה מותר. ואמר רבי: כל השקרים אסורים, ומותר לשקר כדי להטיל שלום בין אדם לחברו,

אמר בר קפרא: גדול הוא השלום, שהמלאכים אין ביניהם, לא איבה ולא קנאה ולא שנאה, ולא מינות ולא תחרות ולא מחלוקת, שהקב"ה עושה עימהם שלום, מה הטעם "המשל ופחד עמו עושה שלום במרומיו"? זה פסוק באיוב כה' ב'. המשל: זה מיכאל, ופחד –זה גבריאל, ולא זה מחזיק את זה, מהן של אש, מהן של מים, בני אדם שיש ביניהם כל המידות הללו - על אחת כמה וכמה. זאת אומרת: הם כאילו נוגדים אחד את השני, אחד דין ואחד רחמים, זה אש וזה מים, אז הם לא יכולים לשכון במחצה אחת לכאורה, הם סותרים אחד לשני ויש שלום ביניהם, "המשל ופחד עמו - עושה שלום במרומיו", מה זה שמים? אש ומים, עושה שלום במרומיו. אז אדם שיש בו את המידות האלה בבת אחת אצלו גם זה וגם זה - על אחת כמה וכמה שצריך לעשות שלום אצלו ואצל אחרים, בינו לבין חברו.

אמר רבי ישמעאל: "גדול הוא השלום, שמצינו שוויתר הקב"ה על שמו שנכתב בקדושה שיימחה על המים כדי להטיל שלום בין איש לאשתו. אז זאת אומרת: זה הרבה אנשים לא מבינים, הקב"ה נכון, מוכן שיכתב השם שלו בקדושה, ואז שמים את זה במים, ומוכן שימחה שמו בשביל להשכין שלום, אבל, אם האישה באמת עשתה מעשה והיא שיקרה - אז היא מתה, אבל אם היא לא עשתה, בשביל זה מוכן הקב"ה שימחה שמו בשביל השלום, כי עלילה סתם ולחשוד אותה בדבר שהוא – היא לא בסדר, היא אישה סוטה נקראת, סטתה מעל בעלה, היא הלכה הצידה עם גבר, ונכנסה ונסתרה והכל, הוא איים עליה הזהיר אותה, ובכל אופן נסתרה, אז היא לא אישה צנועה, אך לא הגיעה לכלל מעשה, והוא חושב שהיא כן הגיעה לכלל מעשה, אז בודקים אותה, והשם מוכן בשביל השלום כי לא פשעה עד הסוף, אז הקב"ה מוכן שימחה בשביל השלום אבל, אם היא שיקרה אז היא מתה. זה אנשים לא תופסים, לא בכל מקרה... במקרה, במקרה שהיא שיקרה - היא מתה.

אמר רבי יהושע: גדול הוא השלום, שברית כהנים נכרתה בשלום. שנאמר: "הנני נותן לו את בריתי שלום". זאת אומרת: גדול הוא השלום, שהקב"ה כרת ברית עם פנחס ועם אלעזר הכהן, בשלום, "הנני נותן לו את בריתי שלום", אמר רבי יהושע: גדול הוא השלום, ששמו של הקב"ה נקרא שלום, שנאמר בשופטים ו, כד': "ויקרא לו השם שלום".

אמר רבי חייא בר רבה: מכאן שאסור לשאול בשלום חברו במקום מטונף, מה הטעם? דכתיב: "ויבן שם גדעון מזבח להשם ויקרא לו השם שלום". ומה מזבח שאינו לא אוכל ולא שותה, ולא מריח אלא נבנה לכפרתם של ישראל - הוא נקרא שלום. מי שהוא אוהב שלום ורודף שלום, ומקדים שלום, ומשיב שלום, ומטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים - על אחת כמה וכמה. רבי יוסי גלילי אומר: אף שמו של המשיח נקרא שלום, שנאמר בישעיה ט, ה': אביעד שר שלום. אמר רבי יהושע: גדול הוא השלום שישראל נקראים שלום שנאמר בזכריה ח, יב': כי זרע השלום, למי השלום? לזרע השלום. רבי יוסי גלילי אומר: גדול הוא השלום, שבשעה שמלך המשיח נגלה לישראל - אין פותח אלא בשלום. שנאמר בישעיה נב' ז': "מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום".

רבי יוסי גלילי אומר גדול הוא השלום, שבשעת מלחמה אין פותח אלא בשלום, שנאמר: "כי תקרב אל עיר להילחם עליה וקראת אליה לשלום". אמר רבי יהושע: גדול הוא השלום שעתיד הקב"ה לסמוך צדיקים בשלום. שנאמר בישעיה כו' ג': "יצר סמוך תיצור שלום". כל מי שיצרור מחשבותיו הם סמוכים ובוטחים בהשם – אז השלום יצרהו ישמור אותו. אז יצר סמוך תיצור שלום. אמר רבי יהושע: הגדול הוא השלום – שהיא תלויה לחיים ותלויה למתים. לחיים נאמר, ויאמר יתרו למשה: לך ל- ל- לשלום. למתים מניין? שנאמר ואתה תבוא אל אבותיך ב- ב- בשלום.

לחיים אומרים: לך לשלום סע לשלום. על המתים: בא בשלום תבוא בשלום. אבל רואים שתלויה השלום גם לחיים וגם למתים. גם המתים צריכים שלום. רבן שמעון בן גמליאל אומר: גדול הוא השלום שאהרון הכהן לא נשתבח אלא בשביל השלום, שהיה אוהב שלום ורודף שלום, מקדים שלום ומשיב שלום. שנאמר במלאכי ב' ו': "בשלום ובמישור הלך אתי", מה כתוב אחרי זה? רבים השיב מעוון.

היה רואה שני אדם שונאים זה את זה, הולך אצל אחד מהם ואומר לו: למה אתה שונא לפלוני? כבר בא אלי לביתי ונשתטח לפני ואמר לי: חטאתי לפלוני לך ותפייס אותו עלי. מניח את זה להולך לפלוני ואומר לו כמו שאמר לראשון, וכך היה משים שלום ואחווה ורעות בן אדם לחברו, על זה נאמר: "ורבים השיב מעוון".

אמר רבי יהושע: הנביא נקרא מלאך, והחכם נקרא מלאך. מאיפה אנחנו למדים שהנביא נקרא מלאך? כתוב בחגי א' יג': ויאמר חגי מלאך השם". אז רואים שחגי היה נביא והוא נקרא מלאך השם. והחכם נקרא מלאך, שנאמר: כי מלאך השם צבאות הוא. נו, אז יכול להיות שיהיה גם כהן הוא עם הארץ? לא, תלמוד לומר ותורה יבקשו מפיהו. מי שמלמד תורה לרבים - זה נקרא מלאך. אבל כהן עם הארץ - לא נקרא מלאך.

אמר רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי: גדול השלום, שכל הברכות והתפילות חותמין בשלום. "קרית שמע" – חותמה בשלום. (לא אומרים קריאת {באלף'} שמע – קרית {אלף' נחה} שמע, לקרות שמע לא לקרא שמע. קריאת שמע זה - הלו הלו קריאה, קרית- זה לקראות, דהיינו בתורה או פסוקים. "קרית שמע" – חותמה בשלום. "ופרוש סוכת שלומך". ברכת כוהנים - חותמין בשלום. "וישם לך שלום". בכל הברכות חותמים בשלום, "עושה שלום במרומיו".

אמר רבי יהושע בן לוי: אמר הקב"ה לישראל, אתם גרמתם להחריב את ביתי ולגלות את בניי - היו שואלים בשלומה, ואני מוחל לכם. זהו שאמר הכתוב: "שאלו שלום ירושלים". ואומר בירמיה: ודרשו את שלום העיר. ואומר: "יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך". ואומר: "למען אחי ורעי הדברה נא שלום בך". ומי שהוא רודף שלום אוהב שלום ומקדים שלום ומשיב שלום - הקב"ה מורישו העולם הזה והעולם הבא, שנאמר: "וענוים ירשו ארץ ויתענגו על רוב שלום".

השל"ה הקדוש "בשער האותיות" אות ב' בריות כותב: בואו וראו כמה הוא כח השלום, שאפילו לשונאים אמר הקב"ה "פתחו להם בשלום" כמו שנאמר: "כי תקרב אל עיר", ואפילו בזמן הזה אמרו רבותינו זכרונם לברכה: שואלין בשלום הגויים משום דרכי שלום. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי: שלא הקדימו אדם שלום בעולם ואפילו גוי בשוק.

ואמרו חכמים זכרונם לברכה באבות פרק ד' משנה טו': "הוי מקדים שלום לכל אדם". מה הוא בשלום כל אדם? אפילו שאתה רואה שלבו עליך - הווי מקדימו שלום. אפילו שאתה רואה שהלב שלו מלא עליך – הווי מקדימו לשלום, שאם אתה עושה כן תגרום שיאהבך. ולא עוד אפילו שאינו נכנע להשלים עמך, הקב"ה מוסרו ומכניעו תחתך. כעניין שנאמר: אם לא תשלים "ונתנם השם אלוקיך בידך" אם אתה צר על עיר וקראת לה שלום והיא לא השלימה אתך - אז השם ימסור אותה בידך.

וכן מצינו בדוד עליו השלום שהיה רודף אחרי שלום של שאול, מבקש לעשות שלום עם שאול, רודף אחריו חינם, שאול חושב שכאילו רוצה לבוא במקומו, הוא רוצה להנהיג במקומו לפניו אחריו באמצע, רודף אחריו להרגו. והוא רודף אחריו לשלום, כמו שנאמר: "אני שלום וכי אדבר המה למלחמה" ושאול לא די שלא נתפייס לו - אלא שהיה רודפו להרע לו. ומסר הקב"ה את שאול ביד דוד - במערה ובמעגל. ואף על פי כן לא עלתה בלבו של דוד להרע לו, כפי שצריך לו לאדם להיות אוהב שלום ורודף שלום. כמו שנאמר: "בקש שלום ורודפהו. בקש עם אוהבך ורודפהו עם שונאך. בקשהו במקומך - ורודפהו במקומות אחרים. בקשהו בגופך - ורודפהו בממונך. בקשהו לעצמך - ורודפהו לאחרים. בקשהו להיום - ורודפהו למחר. ואל תתייאש לומר לא אוכל להשלים, אלא רדוף השלום עד שתגיעהו.

מה אמרנו? אמרנו שצריך להיות אוהב שלום ורודף שלום, אז בקש שלום ורודפהו, אז תבקש מי שאוהב אותך שתמיד תהיו בשלום, וגם תרדוף עם השלום לשונא שלך. אם יש לך שונא, שונא שלך, לא אחד שעובר עבירות כמו שאמרנו, אבל הוא שונא שלך מסיבות כל שהן - תרדוף לעשות שלום. תבקש במקומך, ולא רק במקומך תעשה שלום, גם במקומות אחרים תעשה שלום, וגם אם אתה פה והוא שם גם תרדוף כמו שאמרנו גם תרדוף. בקש בגופך ורדפהו בממונך - גם אם זה יעלה כסף מתנות גיוסים בכל מיני דברים רודפהו!

בקשהו לעצמך ורודפהו לאחרים - אל תדאג רק לעצמך שיהיה לך שלום עם כל הסביבה, אתה רואה שאחרים מסוכסכים - תרדוף גם בשבילהם אחרי השלום. בקשהו היום ורדפהו למחר – אל תאמר מה ניסיתי דיברתי זה לא עוזר, אמרתי לו זה - לא, שלחתי לו אנשים - לא זה, פייסתי אותו שלחתי לו מתנה - לא עוזר, לא זה לא זה לא זה - אל תתייאש לא היום אז גם מחר. בקיצור - אל תתייאש ותאמר לא אוכל להשלים אלא לרדוף אחר השלום עד שתגיעהו.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת