טוען...

פיצוץ האסיפה | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 14.03.2017, שעה: 06:54

הורדת MP4 הורדת MP3


פיצוץ האספה

הדברים שנאמר יבהירו מהמאורעות שהיו.

"וירא משה את העם כי פרע הוא, כי פרעה אהרון לשמצה בקמיהם".

"וירא משה את העם פרע הוא"- אומר רש"י: מה זה פרע הוא? מגולה, נתגלה קלונו.

"כי פרעה אהרון לשמצה בקמיהם"- להיות להם הדבר הזה לגנות בפי כל הקמים עליהם.

זאת אומרת, נתגלה קלונם של ישראל במעשה העגל. וכתוב שפרע אהרון, הגרום להם שיהיו שמצה בקמיהם, זה היה אהרון כדי שיהיה הדבר הזה לגנות מפי כל הקמים עליהם.

מדוע עשה כן אהרון? כתב "הכלי יקר": לפי שאמרו רבותינו זכרונם לברכה ביומא פא: מפרסמים את החנפים מפני חילול ה'. מה פירוש מפרסמים את החנפים? הם רשעים שמראים עצמם כצדיקים,אז אם יש מכיר במעשיו, מצוה לפרסמו. למה מצוה לפרסמו? מפני חילול ה'. שבני אדם למדים ממעשיו. אומרים אם הוא עושה כאלה דברים, חושבים שהוא צדיק, אז אומרים "גם אני יכול לעשות". אבל בעצם הם רשעים, רק מראים עצמם כצדיקים. זאת אומרת, הציבור משוכנע שהם צדיקם, אבל הם בעצם "אין תוכו כברו", הם רשעים! אז מצוה לפרסם אותם מפני חילול ה'. כיון שבני האדם למדים ממעשיו שסבורים עליו שהוא צדיק.

ועוד: שבאה עליו פורענות, בני אדם אומרים: "מה הואילה לו זכותו?". אז למה להיות צדיק? אם באה עליו פורענות אז לא מועיל הזכות. אז גם אם תהיה צדיק, מקבלים פורענות, אז אנשים מתרחקים. כי השם יתברך בוחן כל נסתרות ומעניש החוטא על כל הנעלם. ומפני שהוא מוחזק לצדיק בעיני הבריות, יקראו תגר על מידת הדין, על כן, מצוה לפרסם על כל מעיהם, לגלות רעתם בקהל. ומטעם זה הוציא אהרון מחשבתם הרעה לחוץ.

זהו שאמר אהרון: "עתה ידעת את העם כי ברע הוא". כלומר, אתה ידעת ברוח הקודש השורה עליך, כי ברע הם חשובים תמיד. על כן אמרתי טוב לגלות על החוטאים, כדי שיהיו לשמצה בקמיהם, לפרסם קלונם ברבים.

מי שירצה, יאריך ויראה שם בעניין בכלי יקר, על הפסוקים האלה.

ביסוד זה, נפתח לנו שער להבין סיפור קשה, מוקשה, כל כך בגמרא בשבת קטז: סיפרו שאמא שלום, כך שמה, אשת רבי אליעזר הגדול, אחותו של רבן גמליאל, נשיא ישראל, התגורר בשכנותם פילוסוף אחד, הוגה דעות.

כל פילוסוף נקרא 'הוגה דעות'. כל מין ואפיקורס. רש"י אומר: מין ואפיקורס. הכופרים מתחזים כהוגי דעות, לא הוגים ולא דעות. היום בערב  בדרשה של הרב דב ברקוביץ, אתם תקשיבו, אתם תמציאו הרבה הוגי דעות מה עשו בעם ישראל ולאן הגענו.

מכל מקום, הוא הוציא על עצמו שם שאינו מקבל שוחד מבעלי הדינים הבאים לפניו. זאת אומרת, הוא המשובח ביותר שלא מקבל לא כמו כולם, אצלו אי אפשר לשחד אותו.

פירש רש"י: והיה מקבל בסתר. אלא מה?! ביקשו לשחוק בו. דהיינו, להוכיח את נבלותו. שגרה לו אמא שלום פמוט מזהב ועלתה אליו. קודם שיגרה לו ואח"כ עלתה אליו. אמרה לו: "רצוני שיתנו לי חלק בירושת אבי". רבן שמעון בן גמליאל, נשיא ישראל. אמר פסק לרבן גמליאל חלקו את הירושה. אמר לו רבן גמליאל בתורתנו כתוב שאם יש בן, אין הבת יורשת. אמר לו: מהיום שגילתם מארצכם, ניתלה תורת משה וניתנה תורה חדשה ונאמר בה שהבן והבת יורשים בשווה. זהו! פסק דין של פמוט.

למחרת, שלח לו רבן גמליאל חמור במתנה. היום זה נקרא רכב. באו לפניו, אמר : "עיינתי בסוף הספר ונאמר בו :'אני לא לפחות מתורת משה באתי  ולא להוסיף עליה באתי', וכתוב בו: 'במקום הבן אין הבת יורשת'. 

אמרה לו אחותו: "יאיר אורך כנר", נזכיר לשופט, הלו? מה עם הפמוט, נתתי לך פמוט. להזכירו את הפמוט ששלחה, יאיר אורך כנר. אמר לו רבן גמליאל: בא חמור ובעט  את הפמוט".

אז פלא פלאות, יושב לו שופט צבוע, מתחזה כנקי כפיים, נוטל שחוד בסתר, ועכשיו זה ברור. ונשאלת השאלה: אין לו לרבן גמליאל, נשיא ישראל, עניינים חשובים יותר ונחותים יותר ודחוקים יותר מאשר לשים את השופט הזה, הנכלולי, לשים אותו ללעג ולקלס? אין הוא עומד ברשות הישיבה, בית הועד לרבותינו, גדולי התנאים, כל משא הציבור על שכמו, והוא רוקם הצגה עם אחות, אשת רבי אליעזר הגדול. הלא דבר הוא. יותר מכך, נתאר לעצמנו, החזון איש, זצ"ל, גדול הדור, אחותו הרבנית של הסטייפלר, זצ"ל, והרבנית עולה ללשכת שופט חילוני ומבקשת לפסוק לה ירושת הבת שלא כדין תורה, ייתכן כזה דבר? היינו מעלים דעתנו כזה דבר? היו מספרים לנו כזה דבר, היינו מאמנים?

אכן ברש"י מובאת גרסה בסוגריים: והכל כדי שישמעו הנאספים שם נבלותו ומי הוא. יש לגלות את פרצופם האמיתי של המינים שלא יאריכום ולא יעריצום אלא יבזום ויוקיעום. אתם שומעים שיטה? זוכרים שדברנו בזה פעם?

אומר רבי יעקב גלינסקי, זצ"ל: זכרוני בשנת תש"ו, אחר המלחמה הגענו לחלק הכבוש ע"י האמריקאים, שמענו שהערב תהיה ארוחה. זו הייתה מילת קסם לניצולים. מסיבה לציון מרד גטו ורשה. במקום לכונן על מות הקדושים של שישה מיליון יהודים, ומתוכם חצי מיליון יהודי גטו ורשה, בחרו לחגוג את המרד, שדוכא בדם ואש בתמרות ועשן ולא הותיר ניצולים. כל המרד עלה בתוהו. לא נתרו ניצולים. אז עושים מסיבה. מי ארגן את המסיבה? עליית הנוער. ולמה היא עושה מסיבה? לשכנע לעלות לקיבוצים החילונים.

ארגנתי כמה חברים והגענו למסיבה. מובן שכל הדוברים היו חילונים, והם העלו על נס את קבוצת המתקוממים וקראו להצטרף אל החלוצים המתקוממים נגד השלטון הזר בארץ ישראל. אז הם מנצלים את המרד שהיה שם בשביל לגייס את החלוצים להתקומם נגד השלטון הזר בארץ ישראל.

נו, חייבם לסחור את פיהם, אבל איך? הרי לא יתנו לדבר. קמתי ואמרתי "מי מכם היה בגטו ורשה?". אז הם הבינו שהוא היה בגטו. אם הוא אומר מי היה בגטו, כאילו מה אתם יודעים מה היה בגטו, אני יודע מה היה בגטו. אמרתי: " אני רוצה לדבר על הגבורה היהודית". הזמנו אותי לדבר. או, יש עוד אחד מצדד בהם. אמרתי: "מדוע לא מזכירים את הגאון רבי מנחם זמבה? ה' ינקום דמו, שנתן חסותו למרד. הבינו לאן הדברים נוטים, גירשוני מן הבימה והרכיב אותי אחד מחברי על כתפיו וזעקתי :"יהודים! הלא תראו שהם מחללים את זכר הקדושים! ועל פי הלכה הם עוד גרועים מן הגרמנים, כי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו". מיד התנפלו עליו בריונים, הכו אותו מכות רצח. על חייהם אינם חסים, על חיי אחרים, על אחת כמה וכמה. התחוללה מהומה רבתי ונחשף פרצופם ורבים נמנעו מלהסתפח אליהם. אז הוא הצליח במה שרצה.

היו לי יחסים טובים עם מנהל מחנה הפליטים, שהוא לא הסתיר את הביקורת שלו. על הבימה ישב ליד השולחן הכבוד, נהנה מהמעמד המרשים, והנה פוצצתי לו את האספה. "תשמע!", אמר לי בתוכחה. "יש פה דעות רבות וזרמים שונים, ועל כל פלג לכבד את דעת רעהו. יש להתחשב ברגשות הזולת. לא אתן שתפרוץ פה מלחמת אחים!". הפסתי את דעתו: "אין בכוונתי להתסיס את הרוחות. אדרבא. אבל תרשה לי להסביר את עצמי ואספר לך סיפור". סיפור זה כמו מטה קסם עובד. פתחתי ואמרתי: "יש אנשים סהרורים, חולי ירח בלשון ההמון, הלוקה במחלה זו קם מתוך שנתו מתיישב, מזדקף, הולך, הכל הוא עושה תוך שינה. מסתובב ופועל ואינו מודע למעשיו. ואין להעירו, פן יבעט ויוזק. לשכנתו של החפץ חיים, זצ"ל, היה בן כזה. והיא ניעורה בלילות להשגיח על מעשיו, עד שעמדה לקרוס מעייפות וחולשה. אמר החפץ חיים: הלא בן כך אני ניעור בלילות ולומד, אז ישן בחדר. ואני אשגיח עליו. הודעת האם נרגשות. סוף סוף תוכל לישון. איפה היינו מוצאים מישהו שיעשה כזה דבר?! החפץ חיים. ישב החפץ חיים ולמד, ולפתע קם הילד מתוך שינה. נשא החפץ חיים ראשו, עקב אחריו, נכנס למטבח, נטל סכין, החפץ חיים עוקב, ביתק בסכין את כריכות העור של ספרי הקודש. לבו של החפץ חיים נמחץ, רגשותיו התקוממו ולא אמר דבר. קטן לאו בר מחילה. פגיעתו רעה. הוא לא בר מחילה. אם אתה תפגע בו, אין מחילה. הוא שחבל הקטן, הוא שחבל פטור. הוא במצב שלו פטור, אחרים שחובלים בו, חייבים. ישן הוא, הוא לא מודע למעשיו. מזיק והוא לא יכול לעשות לו כלום. מתוך שינה, פנה הילד לאחרו, צעד לעבר חדר הילדים, ישנים שם זאטוטים והסכין בידו. זאת לא! בעדינות אך בתוקף, אחז את ידו, חילץ את הסכין והילד התעורר בבעטה. כי יש גבול, עד היכן, לא שיפגע בילדים אחרים. במצב כזה אין ברירה! אי אפשר להתחשב ברגשותיו".     

והמנהל הבין. יש גבול, ברגע שרוצים לפגוע בנפשות, ברגע שנהיה חילול ה', עד כאן!1 פה נכנסים לתמונה, מפרסמים את החנפים, ואין פה את כל מה שביקש המנהל. מה אמר המנהל? "יש פה דעות רבות, זרמים שונים, על כל פלג לכבד את דעת רעהו, יש להתחשב ברגשות הזולת, אני לא אתן שתפרוץ פה מלחמת אחים"... כן. כל זה עד שזה מגיע למצב זה של נפשות ורוחניות, חילול ה' וכו'. שמה אין את כל התיאוריות המצחיקות האלה וצריך להכנס כמו שאמרים, לתוך הקלחת, בלית ברירה.

אז רואים שככה נהג אהרון הכהן. מה כתוב באהרון? "כפרעה אהרון לשמצה בקמיהם", להיות להם הדבר הזה הגנות מפי כל הקמים עליהם.

אם כן, אתם מבינים כבר את מה שאמרתי עכשיו ביחס למאורעות שהיו, כן?! שיש מצוה גדולה לפרסם את החנפים מפני חילול ה'.

 •    שיתוף   

הרצאות קרובות

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.03 02:00

  כבוד הרב הרצאה חזקה מאוד!!! מעכשיו אכוון בתפילות ובאמן ( שמותר לענות קדיש יתום ) בעזרת השם כמו שהרב הסביר!!! תודה על זכייה במצוות שתזכה לכל טוב אמן ואמן!!!

 • 21.03 02:00

  כבוד הרב איזה שיעור משיעור לשיעור שמתי לב שהרב כל הזמן מחפש לעשות חסד בכל דבר עם הזולת משיעור לשיעור הרב מוציא לפועל לפעול עוד ועוד מצוות ועוד כאלה שהרב לומד בשבילנו שקורעות גזרות ומונעות יסורים ... הרב אני מחר צרכה להיות בעבודה(לא מתלוננת על מה שהשם כרגע רוצה בשבילי) וכל כך הייתי רוצה להיות בבית כנסת ולענות יהיה שמא רבא לקחת תילדים ולהתפלל אחרי שיעור כזה יותר מתחשק לי להיות באוהלה של תורה. אני לא יודעת מה הייתי בגילגול שעבר אבל מה שכן מרגיש לי שרוצה כל כך לעשות תמצוות בנחת ברוגע בחשק!

 • 13.03 11:39

  כבוד הרב. מזה שנים אתה טענת לשקרים בתקשורת ורוב הציבור החילוני התמים לא האמין לך ולא ראה שעובדים עליו. בשנים האחרונות האמת מתגלה להרבה אנשים תמימים והם שמים לב לכך. אני רוצה להודות לך באופן אישי על כך שנלחמת על האמת במשך שנים והפצת אור בישראל. תודה רבה על זיכוי הרבים ויישר כוח כבוד הרב

 • 09.03 15:04

  שלום כבוד הרב, רצינו לומר לכבוד הרב תודה רבה ענקית על השיעורי בוקר, פשוט אנחנו מרגישים שמתחזקים ומתעלים מיום ליום,  כל המידע שכבוד הרב מעביר לנו ומעורר אותנו, הן בכוונות של המילים בתפילה ובברכות ועוד... ועכשיו גם בכוונות שצריך לכוון על כל מצווה, זה ממש כיף לחיות ככה, איך שהסביבה שלידי משתנה, בנות מהקהילה מברכות לידי כ"כ לאט וברור, ויפה לראות איך שהן מכוונות , זה ממש מרגש, וכבוד הרב השפיע על כל הסביבה, זה מדהים, אפילו הילדים שלי התחילו לברך בקול, לאט מאוד וברור עם הכוונות , והבן שלי תלה בכל מיני פינות בבית את הכוונות. זה רק מעט ממה שאני חובה יום יום מכל ההתעלות שלנו, הכל בזכות כבוד הרב. אז ממש ממש תודה רבה, שה' יברך את כבוד הרב בבריאות כוח נחת ושמחה , מעריכים מאוד מאוד מה שכבוד הרב עושה לנו בפרט ולכל הקבילה ועמ"י בכלל.

 • 08.03 07:48

  הרב בוקר טוב ומבורך 🙏🏻 ההורים שברכת שעברו תאונת דרכים,ברוך השם במצב טוב מאוד, האבא שלה שעבר ניתוח של כמה שעות ביום ראשון בגב העליון כבר שוחרר הביתה . היום הוא הלך כבר לבקר את אשתו שהיא עדיין בבית החולים כניראה גם לפני שחרור בקרוב בעזרת השם. תבורך🙏🏻 מהקדוש ברוך הוא על התפילות שברכת. תודה רבה כבוד הרב!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

 • 03.03 09:20

  הרב תודה רבה לך על הברכות. האמא שלה מרגישה הרבה יותר טוב תודה לאל 🙏🏻 והאבא שלה עבר עכשיו לא מזמן ניתוח שעבר בהצלחה רבה בזכות הברכות שלך ובעזרת הקדוש ברוך הוא ששמע את התפילות שלך.תודה רבה מעומק הלב על העזרה .השם יברך אותך ואת כל מישפחתך על החסדים הניפלאים שאתה עושה אוהב אותך מכל ה❤️. תודה רבה הרב🙏🏻🙏🏻🙏🏻. חג פורים שמח 🍷🍷🍷

 • 02.03 23:26

  כבוד הרב עכשיו שמעתי את ההרצאה בחיפה. אין מילים, מעורר את הנשמה לעשות חשבון נפש ולהבין כמה אנחנו רחוקים ממעשי אבותינו. והמעשה על רבי עוקבא והרבי שנכרך לו הזקן, מבהיל ומדהים. יהי רצון ונזכה להתקדש ולהגאל ברחמים. ממש תודה רבה לרבנו היקר על הכל.

 • 02.03 16:12

  כבוד הרב היקר שלנו , בכל יום ויום שבורא את הנפשות שלנו מחדש, רוצה להגיד תודה רבה. אבל התודה רבה שלי לא מספיק, בשביל להודות. לפחות אני מאחל לכבוד הרב, בשם כל ישראל, שה' יתן לכבוד הרב כל משאלות ליבו לטובה. ויהי רצון מלפני אבינו שבשמיים , שכל ישראל נלך בדרך ה' ובמשיחו , ושהקב"ה וכבוד הרב תשמחו בנו. וסליחה מכבוד הרב שחילקתי אתמול מיקרופונים, בלי אישורו של כבוד הרב. תודה רבה מורנו ורבנו, תלמידך, מולוקאן באשה. הדבר היחיד שאני יכול רק לאחל מכל מה שכבוד הרב עושה לנו לכל ישראל התודה שיש לי לכבוד הרב, שה' יתן לכבוד הרב

 • 02.03 09:50

  לילה טוב! לרבנו היקר והקדוש. שמעתי את ההרצאה - ובכיתי!! כל מילה חדרה ללבי, אוי לנו לפגוע בזולת ובטח לא בחברנו. תמיד שמעתי את המושג: "חֵלֶק אֱ-לוֹקַּ מִמָּעַל" (איוב לא, ב) – 'ממש!'. כאחת שהיתה חלק מקהילת חב"ד לשעבר, היינו שומעים זאת המון ב'תניא'. אך ההסבר על הפסוק הנ"ל "חֵלֶק אֱ-לוֹקַּ מִמָּעַל" עם התוספת מילה: 'ממש' כמו שהסברת לנו – אני שומעת זאת בפעם הראשונה! שכל יהודי ויהודי הוא כביכול חלק מהשי"ת, גם הרשעים שבינינו. בכיתי! רבנו היקר בכיתי בבוקר ובכיתי בהרצאה. בכיתי - כי מפחדת שהדמעות שהורדתי בעבר חלילה עשו צער בשמים, אני שומעת את ההרצאה ומבקשת מהשי"ת: 'בבקשה! שהצער שהיה לי - לא יעשה נזק כמו שעשה בר קמצא ח"ו!' וביקשתי מה' שוב ושוב: 'סליחה ומחילה!', כמה 'חשבון נפש' עברתי בשיעור. הערב ממש החזרת אותי לכיתה אל'ף ומשם להזכר במהלך חיי להתבונן: האם גרמתי צער ליהודי? ולבדוק! גם אם זה היה לפני 20 שנה!! ולראות אם אפשר עוד לתקן? ולהזכר במי פגעתי וגרמתי לבכי... רק רבנו מסוגל לגרום לי לנסות להזכר: אם פגעתי ביהודי לפני יותר מ-20 שנה!! אתה מרגיש בכאבי אתה מרגיש את פגיעתי אתה מרגיש את כאבן של כל בני ישראל!!! כל ההרצאה אני אוחזת בראשי ואומרת: 'ממש מדבר עלי!'. אני מעריכה אותך ומוקירה לך תודה על כך שאתה עושה שלום בנינו וגם אם טעינו - נותן לנו הזדמנות לומר שטעינו - כמו אבא לילדיו! בורא עולם! מלך מלכי המלכים!! אני מתפללת לפניך: 'שרבנו - יהיה מלך המשיח!' אני לא רואה אדם ראוי להיות מלך המשיח כמוך, מוקף באור של אמת, אור של אהבת ישראל, אור של תורה, כמה נחת אתה עושה לקב"ה! ואני הפשוטה בפשוטים מעידה עליך לפני מלך מלכי המלכים: שכל העולם עומד בזכותך! ומבקשת מהשי"ת שתזכה להיות מלך המשיח, ואתה כל הזמן שר לפני השי"ת שירי תודה, וזה ממש תיקון של חזקיהו מלך יהודה!! שבזכותו כולם ידעו את כל התורה! ואתה ממש ככה כמו חזקיהו המלך. וגם תמיד משלב עם השיעורי תורה שירה ומודה להשי"ת. וגם מבקשת מה': שגם אם בטעות צערנו את החבר, אז ברגע האמת נעזור ונחבק! כי באמת אנחנו עם ישראל העם המיוחד והמאוחד עם כל הקשיים. וכך משמע במגילת אסתר! שמרדכי היהודי אמר לאסתר המלכה: שרק את יכולה להציל את עם ישראל!! אמנם אני לא מרדכי, אך כן אומרת זאת: 'רק אתה כשליח ה' יכול להציל את עם ישראל!!!!' ה'! בבקשה! תציל אותנו, אנחנו הנשים ממלאות את ההוראה שלך לבוא ל: 'עצרת' ולזעוק זעקה על הגאולה ועל מלכות בית דוד ועל מלכות ה'! [כדברי החפץ חיים]. וכבר גילו חז"ל הקדושים: 'שבזכות נשים צדקניות נגאלנו אבותנו ממצרים – וב"ה בזכותן נגאל במהרה אמן!' ואני חושבת: שהזעקה שלך - חזקה משל כולם!' ובהתקרב עלינו חג הפורים הבעל"ט [גאולת ישראל מגזרות המן ואחשורוש] הגיע זמן גאולתנו! בעזרת ה' נזכה כי לך השי"ת ראוי למלוך על כל העולם כולו בכבודך! תודה רבנו שוב על הרצאה מושלמת.

 • 24.02 11:16

  כבוד הרב שליט"א ההרצאה בחדרה כמו כמעט כל הרצאה בגדר המושלם ,אוכל רוחני לנשמה . ההרצאה בחדרה זו הרצאה  שהכי תקרב את הגאולה האחדות!   מאחלת שההרצאה הזו תהיה לרפואתם של כל בני ישראל שנפצעו בפיגועים שהשם ישלח להם רפואת הגוף והנפש ושהשם ינחם את משפחות השכולים , הרצאה שעושה נחת לשם ייתברך ,הרצאה נגד עמלק ממש ככה שהקפיד על עם ישראל שאין אחדות ואתה שוב ושוב מלמד אותנו על האחדות ..

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים