טוען...

מעשה בזמן הב"ח בעשיר... | הרב אמנון יצחק

 תאריך פרסום: 09.08.2016, שעה: 07:21

הורדת MP4 הורדת MP3


לבעל הב"ח היה תלמיד אחד עשיר ובעל צדקה. הגאון היה מלמד אותו תמיד הלכות צדקה, יום יום, פן יבולע לו חלילה ולא יכלא למצב שלא יעשה בצדקות כראוי. כי גם הלכות צדקה צריך ללמוד, ולא נכלם ולא נכשל בכל המעשים, הן בכמות והן באיכות. כל מעשי הצדקה של העשיר, הנגלים והנסתרים, היו כולם על פי עצת הרב הגאון בעל הב"ח. פעם אחת בא אל הרב הגאון, מוזג אחד וסיפר לו כדברים האלה לאמר: הנה עשרות בשנים אני חוכר את בית היין מאדוני הכפר. ועתה, בא יהודי להשיג את גבולי. יום יום הוא דופק על פתחי הפריץ, משדל אותו בדברים ומבטיח לו תוספת גדולה בשכירות, ובלבד שיחכיר לו את בית היין. מורי ורבי, הנה האיש  הלז יורד לחיי בני בתי. רחם עליי והצילני מן הצרה הזאת. ויאמר אליו הרב: לך אל הגביר פלוני בן פלוני ותבקש ממנו גמילות חסד בגופו, שילך אל הפריץ וידבר עלייך טובות באוזניו, ואשר אדוני המקום ישאו פנים אליו. יצא מוזג מאת פני הרב. ויבוא אל הגביר וידבר אליו את כל הדברים אשר דיבר באוזני הרב. גם הפיל לפניו את תחינתו שימליץ עליו במפני הפריץ, כעת הרב הב"ח. העשיר שמע את כל דברי היהודי והבטיח לו לדבר עם אדוני המקום, בדבר המקום בית היין. אך המוזג לא הסתפק בהבטחת הגביר, והפציר בו שילך מיד וימהר לדבר עם הפריץ, שלא יקדים אותו העריץ במזימותיו. התנצל העשיר, ואמר לו: עלייך לחכות ימים מספר, עד אשר אסדר את ענייני מסחרי ליריד הגדול אשר בלייפציג. כי זמן היריד עובר, ואם לא אסדר את הכל בימים הקרובים, אפסיד את רוב הוני. כאשר שמע המוזג את דברי העשיר, התחיל לבכות. ואמר: אם כן הגבר, אנא אני בא! הלא העריץ שבא על גבולי חרוץ הוא, והוא יבוא בתחבולותיו אל הפריץ ויקפח את פרנסתי. החל העשיר לפייסו בדברים, ולחזק אותו באמונה ובטחון ואמר: הלא אתה יהודי, עלייך להאמין לדברי חכמים זכרונם לברכה שמזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד לראש שנה. ואין אדם נוגע במוכן לחברו אפילו כמלוא נימה. ואם אתה מאמין בדברי חכמים, דע לך, שלא יועילו להעריץ כל התחבולות הכי חרוצות. על כן, לא תירא לפני בעל הדין הקשה ואני בבואי מן היריד, אסור מיד את בית הפריץ וברצון העליון וחסדו הגדול, אהיה שליח לטובתך. אחר הדברים האלה קיים העשיר את הכתוב "תנו שכר לעובד ויין למרי נפש ושתו שניהם להצלחה ולחיים, שלח אותו לביתו. המוזג יצא מבית העשיר ויבוא אל אשתו ויספר לה את כל הדברים אשר דיבר עם העשיר. ליבו מלא תקווה לימים יבואו, אך אשתו לא מצאה ניחומים בדבריו. ולא שתה לדברי העשיר שהבטיח לבעלה. ותבכה ותדבר אליו דברים בוטים כמדקרות חרב. ליבה היה מלא יאוש ופחד, והיא ראתה בעיני רוחה איך משיג את גבולם ואיך העריץ הולך אל הפריץ ומנשל אותם מכל פרנסתם. בעלה ישב ולא יכול להשיב לה דבר. החל לפייסה, לדבר על ליבה, לחזק אותה בביטחון אמונה, והיא פרצה בבכייה וביללה והאשימה אותו , שהוא ורק הוא אשם בכל האסון אשר יקרה אותם. לו היה בא אל העשיר איש אחר, לא היה מסתפק במשלים, דברי כיבושים לבד. לא היה עוזב אותו עד אשר ילך אל הפריץ ויסדר את הכל בכי טוב. וכך עברו על המוזג ימי ריב ורוגז. בביתו אין שלום ושלווה. אך סוף סוף חלפו ימי היריד אשר בלייפציג. והעשיר קיים את דברו. עוד לא דרכו רגליו על פתן ביתו, סר מיד את בית הפריץ ודיבר אותו על המוזג וחכרתו ודבריו מצאו מסילות בלבבו. כאשר יצא העשיר מבית הפריץ, שלח לקרוא את המוזג וחידש את החוזה עמו ל-10 שנים. לימים נפטר העשיר והלך לבית עולמו. בני העיר קרקא הספידהו כהלכה והביאהו  למנוחת עולמים. כאשר נאה לגביר בעמו. והנה, פעם אחת בא בחלום לילה לרביו בעל הב"ח ואמר לו: באתי אלייך מורי ורבי לספר לך איך קיבלו את פני בפמליה של מעלה אחר מותי. בבואי שמה בפעם הראשונה, מצאתי כמה נשמות מרחפות ומחכות ליום הדין ומבניהם שתי נשמות שהכרתי אותם בהיותי עוד בעולם התחתון. הנשמות הללו היו נשמות של שני קצבים שהאכילו נבלות וטרפות לקהל ה' אשר בקרקא במשך ימים רבים. אחד מהם בא אלייך, מורי ורבי, ועוד בימי חייו התוודה על עוונו וביקש ממך תיקון ודרך תשובה. כן, אמר הרב, אמת הדבר. אחד מהם חזר בתשובה שלמה, השני לא התחרט ומת מות רשע. המשיך העשיר את סיפורו, את פתאום שמעתי קול מכריז בכל האולמות פלוני בן פלוני יבוא לפני בית דין של מעלה והנה נכנס האיש, הוא הקצה הרשע, וכלבים עזי נפש אצים, רצים לפניו ומאחוריו בנביחות והם טוענים האיש הזה השיג את גבולנו וגזל מאתנו את הנבלות והטרפות שהם מנת חלקנו וימות עולם, ומכר אותם לבני האדם. לפתע, הושלך הס ובת קול יוצאת ומכריזה בחרדה: טיפה סחורה! איך לא פחדת מיון הדין, איך העזת להאכיל בני אדם נבלות וטרפות מבני ישראל? אך הקצב היה נבוך ולא ענה מאומה ותוך כדי דיבור השליכו אותו לעמקי השאול והוא נאבד מתוך הקהל ואיננו. אחר כך הכריזו עוד פעם פלוני בן פלוני יבוא לבית של מעלה. נכנס חברו, בפחד ורעדה ועמד לפני הבית דין. ונשמע קול שואל בכעס ורוגז: טיפה סחורה איך לא פחדת מלהאכיל נבלות וטרפות לבניי? עוד לא גמרו את השאלה והנה קול נשמע דממה דקה, בא מלאך, ציץ אחד ובידו פסק דין מבית דינו של הב"ח והעדים עדים שקיים את כל מה שכתוב בזה. מיד פרשו את המגילה ויקראו כבדברים האלה: פלוני בן פלוני שהאכיל נבלות וטרפות לעם ה', חטא בכפליים, למקום ולבריות. למה שלנוגע לבריות הרי גזלת רבים, כי לקח מחיר של בשר כשר, בעד בשר טרפה, כמו שקורה היום, רחמנא ליצלן! ואין לו תקנה אחרת, רק להקדיש את כל נכסיו לצורכי הרבים ומה שנוגע למקום, עליו להסתפק בלחם צר ובמים לחץ ושב ורפא לו. והעדים מעדים שמאותו היום ואילך, הקדשי הקצב את כל נכסיו לצורכי הרבים, נשאר בעירום ובחוסר קול ובילה את ימיו בצומות ובתחנונים לפני האלוקים. אחר הדברים האלה לקחו את האיש והובילו אותו להיכל בעלי התשובה. ומיד לאחר מכן, נקראתי אני לבוא אל המלך. כאשר שמעתי את שמי יוצא מפורש מפי הכרוז, התחילו ערכובותי דא לדא נקשן. אולם חסדי ה' היו עליי ויצאתי זכאי בדיני ותכך באו מלכי השלום והוליכוני בקול רינה ושירה להיכלי אשר בגן עדן. שערי גן נפתחו לפניי באורה ושמחה וריח ניחוח עלה באפי שאין לשער אותו. טעם כזה לא טעמי כל ימי היותי על הארץ. ויהיה כאשר דרכו כפות רגליי על סף שערי גן עדן, והנה ראיתי מלאך אחד פוסע קטנות לקראתי, גונח ומתאנח והוא ניגש אליי וניצב לשטני בדרך. ואשאלהו לאמרו: מי אתה? ומה עשית לך שאתה בא לסגור את דרכי בפניי? ויען ויאמר: אני הוא המלאך שנברא מגמילות חסד שעשית עם המוזג, בשעה שהלכת אל הפריץ לדבר עליו טובת. כאשר שמעתי את הדברים האלה יוצאים מפי המלאך, נבהלתי מאוד ואמרתי: וכי אפשר הדבר שמלאך של גמילות חסדים יתייצב לשטני בדרכי?! הלא אנוכי מיהרתי לפריץ תכף בבואי מן היריד והצלתי משפחה שלמה מישראל! אולם המלאך עלה ואמר: אמת הדבר. עשית טובה ליהודי ההוא. אך אינך יודע כמה דמעות נשפכו על ידך, טרם באה הישועה. כמה מריבות וקטטות היו בין האיש והאישה, עד אשר נסעת אל הפריץ. דע לך שכל המעשים האלה נכתבו בספר. והם דורשים מאת בית הדין צדק ומשפט, לדון אותך לפי החוק. אמרתי לו: לא עשיתי זאת מרוע לב, אלא כדי להציל כספי. וללא נסעתי ליריד הזה, הייתי מספיד רוב הוני, אך טענותיי לא הועילו ועוד פעם החזירוני לבית דין של מעלה ואחרי דין ודברים, הוציא בית הדין פסק חדש שעליי לשבת בשערי גן עדן ולא להיכנס פנימה. כמספר הימים אשר המתין המוזג, עד שובי מן היריד אשר בלייפציג. עוד לא סיימו את הפסק, ושני מלאכים קלים אחזו בי, הביאוני לשערי גן עדן וישבתי שם כמה ימים לא אדע, אך לי הדבר היה דומה כאילו אני יושב ימים ושנים. גדול היה צערי בימים ההם שאין לתארו במילים. כלות הנפש ממש הייתה לי בכל רגע ורגע אל מקום מנוחתי, שראיתיו מרחוק ואליו לא באתי.

זה היה הסיפור שסיפר, אותו העשיר לב"ח. ביום השני, סיפר הרב הגאון את החלום בפני קהל ועשיו ואמר: שמעו וראו, עד כמה צריכים בני האדם להיות נזהרים בכל מצווה, לא להחמיץ אותה. ועל אחת כמה וכמה, במצוות שבין האדם לחברו. כגון: צדקה וגמילות חסדים שחיי בני האדם תלויים בהם. צריכים להיות תמיד מן הזריזים המקדימים  למצוות.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 23.06 20:55

  🔴 פרסום הנס 🔴 בעצת הרב שליט"א שמחתי מאוד בשירים וריקודים לצלילי: "עבדו את השם בשמחה" ולקיים מצוות: ושמחת בימיך... "וחי בהם" ולהוושע ברגע. וב"ה לאחר שלושה ימים נושעתי מידה הארוכה של הבירוקרטיה של משרד החינוך. ישתבח ויתעלה שמו של הקדוש ברוך הוא, שביטל את הבקשות להערים עלינו קשיים בהמשך הלימודים בחינוך ביתי. ב"ה שמעתי הרבה מסיפורי הרב על ישועה בזכות שמחה וריקודים, ועכשיו זכיתי להיות אחד מהם. (shofar.tv/articles/15096) "הודו לשם כי טוב כי לעולם חסדו" תודה לרב על הכל יה"ר שהשי"ת יברך אותך בכל מעשי ידיך, יאריך ימיך בטוב, ויזכה אותך להמשיך להגדיל שמו ולהאדיר תורה בישראל, אמן 🙏🏽😇.

 • 23.06 11:12

  "עבדו-עבדו-עבדו..." "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) - זה גם בחינת תפילה! סיפר לנו עכשיו ר.ב.: שהוא קיבל 'רפורט' (ל"ע) הביתה מעטפה מהמשטרה והוא אמר לילדים: 'בואו נשיר: "עבדו-עבדו-עבדו-עבדו..." והעביר את היד ככה על המעטפה והוא אומר: 'אני אומר לכם שיהיה פה ביטול של הרפורט!' שרו-שרו-שרו פתח מה כתוב? - 'הרפורט בוטל עקב התיישנות!...' (מתוך השיעור בלי תפילה לא מקבלים - חלק י"ז 23.06.2024, נקודת זמן 6:28 shofar.tv/videos/17272).

 • 23.06 10:59

  שלום לכבוד הרב שליט"א ושבוע טוב, ראשית נעדכן את הרב על ישועה מהבוקר; שבוע שעבר הרב אמר לי: 'למכור את הרכב ולהחליף.' והבעיה שהרכב היה עם תקלה שעלות התיקון לא זולה ולא היה לי גם יכולת כספית לתקן, כל פעם שהייתי מתקרב לרכב הייתי מקדים תפילה: 'שהתקלה תעלם!' וברוך השם התקלה לא נעלמה... אבל לא התיאשתי והיתה בי אמונה: שתפילה ועוד תפילה לא תחזור ריקם! היום בשחרית התפללתי להשי"ת ואמרתי כך: 'ה' יתברך! הרב הורה לי: למכור את הרכב, איך אעשה זאת עם תקלה?! בבקשה! שתעלם התקלה!' ואחרי תפילה נפלאה ועוד ריקוד של: "עבדו-עבדו..." ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) עם החברים, יצאתי לכיוון הרכב ושוב הקדמתי תפילה לפני שאני נכנס לרכב - והפלא ופלא! אין תקלה כלל והנורית נעלמה! (אציין שהרכב היה רועד! ועשה רעשים מפחידים...). ברוך הוא וברוך שמו תודה לה' יתברך ותודה לרב על הכל.

 • 23.06 10:57

  "עבדו-עבדו-עבדו-עבדו..." ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) היה לי חוסר כספים לדירה ולשאר ההוצאות (ל"ע) ברוך השם כבר... חודשים נתן לנו, שרתי ברכב בקול רם והתקשרתי לבנק והסברתי מה שחסר לי, ברוך השם מיד אישרו לי את הבקשה וכך סגרתי את המצב לאנשים שמחוברים לכבוד הרב אין מצב 'שלא יקרה כלום' ב"ה הכל מסתדר תודה רבה לבורא העולם וגם לכבוד הרב על סגולה מאוד חזקה שנתן לנו (shofar.tv/articles/15096).

 • 23.06 10:55

  🌹כבוד הרב ✨ בזכות השירה של: "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) ביום שישי ערב שבת לבת שלי כאבה השן (ל"ע) ישבה בסלון זמן ארוך עם הפנים למטה וכאב לה סיפרתי לה על הודעה שהתפרסמה שבעל שר לאשתו בזמן שכאבה לה השינים... - וב"ה זה עבר! הילדה שלי אמרה: 'באמת?..' היא בת 7! ואז התחלתי לשיר זמן ארוך: "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) וכשהפסקתי - ב"ה הילדה אומרת לי: 'אמא! זה מרגיע אותי!! תשירי...' ואחרי כמה זמן היא קמה כאלו לא היה כאב עבר לה קמה לאכול בערב שבת רגיל.

 • 23.06 10:53

  שבוע טוב כבוד הרב הבן שלי היה חולה עם חום גבוה לא היה אוכל (ל"ע) התחלנו לשיר: "עבדו-עבדו" ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) - ב"ה החום עבר מידי והתחיל לאכול אין כמו להודות להשי"ת. תודה כבוד הרב.

 • 22.06 22:08

  ‏הבן שלי סיפר: שבבית הספר בהפסקה שיחקו עם כדור והכדור נתקע להם על העץ הילדים וגם אחד מהשומרים נסו להוריד את הכדור ולא הצליחו והבן שלי התחיל לשיר להם את השיר: "עבדו-עבדו..." ואז הם ניסו שוב והכדור נפל (shofar.tv/articles/15096).

 • 22.06 22:07

  כבוד הרב היקר לנו מאד מודים להשם יתברך על הזכות שניתנה לנו שהרב יהיה שוב סנדק לבננו😊 ולא עוד... אלא שהרב פתח את ביתו שנוכל לקיים את מצוות הברית אצלו. אין שיעור לגודל צניעותו וענוותנותו של הרב... לא יודעת איך נפלה בחלקנו הזכות תודה להשם יתברך אלף אלפי פעמים שזכינו ויהי רצון שנזכה תמיד להעריך את מה שניתן לנו משמים ונודה על כך (אמן) כבוד הרב, משפחת גינסר היקרים הי"ו עשו עמנו חסד גדול אתמול ופתחו את ביתם שנערוך אצלם 'ברית יצחק' וגם היום שנערוך את סעודת הברית ואחרי שסיימו לסעוד הגברים קמו והחלו לשיר ולרקוד "עבדו-עבדו..." ולאחר מכן שרו: 'ישמחו במלכותך...' זה היה משמח ביותר לראות שמחה אמיתית על פניהם ישתבח שמו לעד תודה לכם על הכל מעריכים ואוהבים משפחת ווסה שבת שלום ומבורך ❤️.

 • 22.06 22:05

  רבנו הקדוש, בוקר טוב. שכחתי לציין שגם רותם תרם להרצאה באילת ובישר: שגם הוא עוזב את אילת. זכינו לצאת מכאן בזכות ההרצאה! חלמנו לצאת מאילת שנים וזה פשוט קורה בשניה, ממש ישועת השם כהרף עין, זכינו לעשות רעש בשמים בזכותך רבנו, אם לא רבנו, ח"ו היינו נשארים תקועים באילת יה"ר שזכותך תעמוד לך ולבני משפחתך ולכל עם ישראל (אמן) הוצאת מאילת 7 ילדים מתוקים, 7 נשמות טהורות עולות לארץ ישראל ילדים וילדים רותם. אלפי תודות רבנו היקר. 🌹שבת שלום ומבורך 🌹.

 • 22.06 22:04

  ישר כח עצום ביותר לרב היקר והאהוב על כל העשייה המבורכת ב׳סיעתא דשמיא׳. הדגש כי לא מדובר רק על התקופות האחרונות, אלא, באופן גורף מראשית הדרך בתנועת התשובה. יה"ר שהקב״ה יברך את הרב היקר שבעתיים מהנתינה העצומה!!! (אמן)

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים