טוען...

עצה גדולה להינצל בדין | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 15.09.2014, שעה: 09:15

הורדת MP4 הורדת MP3


"ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה, ויאמר, כה תאמר אל בני ישראל, אהיה שלחני אליכם". מובא בחכמים ז"ל, מהו אהיה אשר אהיה? זה אחד משמותיו של הקב"ה, אהיה, מה זה אהיה אשר אהיה, כשם שאתה הווה עמי כך אני הווה עימך. איך שאתה תהיה איתי, אומר הקב"ה, ככה אני אהיה איתך. אם פותחים את ידיהם ועושים  צדקה, אף אני אפתח את ידי, שנאמר "יפתח לך ה' את אוצרו הטוב", אתה פותח מלמטה ונותן צדקה, פתוח תפתח את ידך לאחיך לענייך, אם אתה פותח את ידך לצדקה אני אפתח את האוצר הטוב שיש לי בשמים, ואם אינם פותחים את ידיהם מה כתוב שם, הן יעצור במים ויבשו, הקב"ה יכול לעצור את ה מים לא יהיה גשמים וייבשו, יכול שהנחלים לא יעבירו מים, אז זה תלוי, אם אתה פותח אני פותח, איך שאתה הווה עימי אני הווה עימך. אדם מראה אצבע מראים לו אצבע, מראה יד - מראים לו יד, כמה שאתה פותח, כמה שאתה פועל, בהתאם תקבל.

וזה כלל גדול בהנהגת הקב"ה עמנו, שכל ההנהגה העליונה תלויה במעשים שלנו, כמו שאומרת המשנה, דע מה למעלה ממך, הפשט תדע, מה למעלה ממך, יש אלקים, יש השגחה יש דינים יש הכל. אבל מדייקים חכמים ואומרים, דע מה שלמעלה יורד למטה זה ממך, אתה הגורם, אתה הגורם מה יש למעלה, מה יורד עליך. אמר רבה, כל המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו, פששששש אדם מלא פשעים יכול למחוק את כל הפשעים, על ידי זה שהוא מעביר על מידותיו, אז יעבירו לו על כל פשעיו, זה לא מחיקה גמורה כמו שאמרתי אבל זה העברה עד שלא מזכירים לו כלל מי פשעיו, שנאמר "נושא עוון ועובר על פשע", למי נושא עוון, למי הקב"ה נושא את עוונו ולא מפיל עליו את הוענש מה שמגיע לו? למי שעובר על פשע, מי שעושים לו פשע והוא עובר עליו, מעביר עליו. המעביר על מידותיו שאינו מדקדק למדוד מידה למצערים אותו, ציערו אותו והוא לא מחזיר צער כנגד הצער שציערו אותו, הוא מעביר על המידה שהיה ראוי להחזיר להם במידה שהם עשו לו, המעביר על מידותיו שאינו מדקדק למדוד מידה למצערים אותו, הוא מניח מידותיו והולך לו, כאילו לא פגעו בו ולא עשו לו שום עוול, מניח את מידותיו לא נותן להם להשתלט עליו ולפעול, והולך לו, כמו אין מעבירין על המצוות, אין מעבירין על האוכלים, מניחן והולך לו. מעבירין לאדם כזה על כל פשעיו.

ז"א צריך שאדם לא יעביר על המצוות, לא יניח אותם ילך, צריך שאדם לא יעביר על האוכלים, רואה אוכל מונח על הרצפה לא ילך ויניח את זה אלא יגביה את זה וכו'. אז אדם כזה שהוא מניח על המידות ולא נותן להם לפעול מעבירין לו על כל פשעיו. אין מידת הדין מדקדקת אחריהן אלא מנחתן והולכת. גם מידת הדין לא תפגע באותו אדם כמו שהוא הניח את המידות שלו, ולא פעל כפי שהמידה מחייבת להחזיר למי שעשה לו ע וול, ככה גם מידת הדין תניח לו ותלך, ולא תתן לו מה שמגיע לו על פי דין, מידה כנגד מידה.

וזהו פתח תקוה נכבד מאד לקראת יום הדין, הנה, יש לנו עכשיו פתח גדול לתקוה וימים אלה לקראת יום הדין. כי מה נעשה עם רוב פשענו אם ידקדקו עמנו בדין אוי ואבוי.

וגילו לנו חכמים ז"ל, כי גם זה תלוי בהתנהגות שלנו, כי מתנהגים עמנו בדין כפי שאנחנו מתנהגים עם אחרים, אם אנחנו מעבירים על מידותינו עם בני האדם שציערו אותנו, לא ידקדקו גם עמנו בדין, זה מחייב זהירות עצומה במידות בהכנה ליום הדין, ובימי הדין עצמם, שאנחנו בימים האלה צריכים לדקדק מאד במידותיו, להתרחק מכעס ומהקפדה בימים אלה, כדי שלא יכעסו עלינו גם בשמים ויקפידו עלינו. אם אנחנו אומרים "כי אתה סלחן לישראל ומחלן לשבטי ישורון" גם האדם האומר זאת צריך להיות סולח ומוחל.

הרי עצם הדין מחייב חיזוק במידות הטובות, גם בקבלת מלכות שמים  מחייבת מידות, כך אמרו בספרי, "ויהי בישורון מלך" שישראל שוים בעצה אחת מלמטה שמו הגדול משתבח מלמעלה, שאנחנו נעשים אגודה אחת אז ה' שמח ומשתבח בנו, שנאמר "ויהי בישורון מלך" עם ישראל נקראים ישורון, עם ישר, ישרים, בני ישרים האבות הקדושים, "ויהי בישורון מלך", מתי הקב"ה ימלוך? "בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל", כששבטי ישראל נעשים אגודה אחת יחד, ולא נעשים אגודות אגודות, אז "ויהי בישורון מלך" נזכה לראות מלכותו יתברך עלינו. אז גם לקבל עול מלכות שמים צריך מידות, כי בלי מידות של ויתור, ולא לקנא ולא לשנוא ולאהוב אחד את השני ואחדות, זה צריך בשביל קבלת עול מלכות שמים.

רבי שמעון בן יוחאי אומר, משל לאדם שהביא שתי ספינות והקשרן בעוגנין, זה העוגן, ובנה עליהם פלטרין, כל זמן שהספינות קשורות פלטרין קיימים, פרשו הספינות - אין פלטרין קיימים. כל זמן שהספינות הן צמודות אחת לשניה והן  מעוגנות, אתה יכול לבנות על זה מה שאתה רוצה על שתיהן, אבל אם הן נפרדות הכל נהרס, ברגע שנפרדים הכל נהרס. כך כשישראל עושים רצונו של מקום, "ואגודתו על ארץ יסדה", הרי אין מלך בלא עם ואין עם בלא אחדות, ואי אפשר לגשת ליום מלכנו כשיש פירוד לבבות בינינו, זה מטיל עלינו חיוב נורא להתחזק באהבת הבריות לקראת יום הדין. ואני שמח שפה בקהילתנו ובית מדרשנו יש אנשים שבאמת אוהבים אחד את השני ונמצא כחבורה שהיא כמשפחה. זה דבר שקשה למצוא במקומות אחרים, לצערנו הרב.

מובא בספרים בשם האר"י זללה"ה, שיש להתחזק במצות ואהבת לרעך כמוך לפני כל תפילת שחרית, כי אם אין לאדם אהבת הבריות אין תפילתו עולה לרצון לפני הבורא. ומובא בספרים שישראל נוהגים באמרם, זה לפי הנוסחה האשכנזית, "נקדש את שמך בעולם", שפונים אנה ואנה. והטעם לזה כי המלאכים בשמי מרום מקדישים את הקב"ה ויש שלום ואחדות ביניהם, בין המלאכים למעלה, כשאנחנו רוצים לקדש שמו יתברך בעולם כשם שמקדישים אותו בשמי מרום, זה הנוסח האשכנזי בקדושה, צריך שגם בינינו תשרה האחדות והשלום, לכן אנו פונים לפני הקב"ה לכל צד, כדי לבדוק אם אנו אוהבים את כל הנמצאים יחד איתנו. אם כך בכל תפילה ובכל קדושה אז בראש השנה על אחת כמה וכמה. אז אם הנוסח הזה והכוונה הזאת צריך להיות בכל ימות השנה, קל וחומר ועל אחת כמה וכמה בראש השנה שצריך להיות אהבת הבריות.

הרי שהמידות הטובות אינן רק פתח תקוה לזכות בדין אלא גם קבלת מלכות שמים לא תתכן בלעדיהן בלי המידות הטובות, הרי הכרח כפול להתאמץ בחודש אלול, להתנהג בכל מידה טובה, לרחק את השנאה והקנאה בתכלית הריחוק, ומן הראוי שנקבל על עצמנו לפני תפילת שחרית אהבת הבריות, ולהיות מעבירים על מידותינו בכל הענינים המעשיים הדרושים לנו בימי הרצון. יתכן שאין חודש אלול הזמן להתלמדות בעניני העבודה כדרכנו בכל השנה, באלול הימים מכריחים ההתנהגות במידות טובות, הזהירות בזה צריכה להתפשט על כל היום ועל כל מצב, לא כמו בשאר ימות השנה, עכשיו זה הרבה יותר, נו, וכי זו מילה קטנה שאנו הולכים לקראת יום הדין הנורא? יום הדין הנורא, הנורא כי אדם לא יודע מה יהיה איתו, ומה יהיה בדינו.

יום הדין הקב"ה בא לתוך הליבות של בני האדם, שזה מעין גילוי שכינה בלב, ואנו צריכים לקבל אותו, אולי זהו עצם הדין, כיצד אנו  מקבלים אותו יתברך. איך כל אדם מקבל את הקב"ה בתוך הלב. ויתכן כי באופן שאנו מקבלים אותו יתברך בליבנו, מקופלת התנהגותנו של כל השנה שעברה, מי שהיה במשך כל השנה במצב של התקרבות לה' יתברך, אז הוא ודאי ידע לקבל את הגילוי של השכינה בליבו כיאות בראש השנה, מי שהיה במשך השנה במצב של התרחקות, איך יכול פתאום לקבל ביום הדין את בואו כראוי? הרי הוא לא הכשיר את עצמו לזה, הוא גם לא היה מעוניין בתהקרבות, לכן הוא היה בהתרחקות, אז עכשיו הוא יקבל עול מלכותו יתברך כמו שצריך?

כתב הט"ז, הטורי זהב באו"ח קי"ח ס"ק י"א. אנחנו אומרים המלך המשפט, לא אומרים המלך השופט, המלך המשפט, היה ראוי לומר המלך השופט. תירץ הרב מנוח שאין לומר כן, דלשון זה משמע שהוא עצמו הוא המשפט, כמו שאנחנו אומרים שה' הוא החכמה הוא המדע, אנחנו לא אומרים על הקב"ה שהוא חכם ומבין, כי אם נגיד שהוא חכם ומבין אז זה ישתמע כאילו קונה חכמה ובינה ממישהו אחר, כמו שאתה אומר חכם זה קנה חכמה, מאיפה קנה? אם אתה אומר שאדם מבין אז פירושו של דבר מבין דבר מתוך דבר, אבל הקב"ה הוא לא אחד שנצרך למישהו או למשהו, הוא החכמה, הוא המדע, הוא הבינה הוא המשפט, הוא אלהי המשפט.

הרי ניתן לומר כי עצם גילוי מלכותו יתברך עולם, גילוי מלכותו זה המשפט. וכמה צריך להיות נזהר בשני הימים של ראש השנה, גם בכל עשרת ימי תשובה, להזהר שיעברו בלי שום מכשול כלל, שני ימים אלה צריכים לעבור בשלמות ממש, לא להכשל חס ושלום במידה רעה, או בדיבור בטל, ואין צריך לומר בדיבור אסור חס ושלום או במחשבה זרה, יש להזהר לא לשבת בבטלה, לא לבטל זמן בימים אלה, ועד היכן הדברים מגיעים? נראה מעשה רב, הגאון אב"ד דבריסק מרן הגרי"ז סאלאביצ'יק זצ"ל, היה רגיל לגמור בראש השנה כל ספר  תהילים. כששאלו למה אינו עוסק בתורה? בימים אלה בראש השנה, ענה אם לומדים גמרא צריך מידי פעם לקום ולקחת גמרא מהארון, ויש חשש שברגעים של לקיחת ספר מתבטלים מלחשוב בתורה, ואין כדאי שיעבור יום הדין רגע אחד בלי תורה, אז לכן כשאומרים תהילים אומרים ברצף, ואין הפסק. עד כדי כך צריך לשמור את הימים האלה שלא יאבד רגע.

אמרו חכמים ז"ל, כל שנה שרשה בתחילת מתעשרת בסופה, רש"י מסביר, שנה שהיא רשה בתחילתה, פירושו שישראל עושים את עצמם רשים - כמו רש ועני, רשים בראש השנה לדבר תחנונים ותפילה, כמו עני שהוא מתחנן על נפשו, ככה האדם צריך שבתחילת השנה יהיה רש מדבר תחנונים ותפילה לפני ה', כמו שכתוב בפסוק "תחנונים ידבר רש", יש להבין, בזה שאדם בהתנהגותו בראש השנה זורע את כל מה שיצמח לו בראש השנה, בראש השנה אתה זורע את הצמחים מה יהיה איתך בראש השנה, ומכל מה שהוא עושה, כל מה שהוא מדבר, כל מה שהוא חושב בימי הדין יצמח לו משהו בראש השנה, צריך לשלוט על המעשה דיבור והמחשבה. והרי על המאכלים של ראש השנה נאמר סימנא מילתא, גם כשאנחנו לוקחים את הדברים לסימן שהתפוח בדבש תהיה לנו שנה מתוקה, סימנים אנחנו עושים, סימן זה דבר, זה ענין, זה עני ןשפועל פעולה, גם כשעושים לסימן, ונפסק בשו"ע סימן תקפ"ג, שאוכלים דב רים מתוקים דוקא בראש השנה, וכך המנהג שלא לאכול דברים חמוצים, גם את הלחם טובלים בדבש ולא במלח. והנה אם באוכל סימנא מילתא, בדיבור ובמעשה על אחת כמה וכמה, וצריכה גם כל ההנהגה שלנו בראש השנה להיות מתוקה, אם בראש השנה אנחנו זורעים את כל מה שיצמח לנו במשך השנה, אז יש לזרוע רק פירות טובים. מעשים טובים, דיבורים טובים, מחשבות טובות, וזה יצמיח לנו במשך השנה כעין הזריעה.

גרסינן בגמרא בראש השנה ט"ז, למה תוקעים ומריעים כשאין יושבים? ותוקעין ומריעין כשהם עומדים, כדי לערבב השטן, ובתוס', כדאיתא בירושלמי, "והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול", כד שמע שיפורא, זימנא חדא היל ולא בהיל, כשהשטן שומע פעם ראשונה את השופר הוא נבהל ולא נבהל, וכד שמע תניין אמר ודאי זהו שיפורא דיתקע בשופר גדול, כשהוא שומע פעם שניה הוא אומר עכשיו זה ודאי כבר השופר הגדול שעתיד להתקע באחרית הימים. ומתא זימני למיתבלא ומתערבב ולית לפניא למהוות קירטרוגא, ואז הוא אומר, הגיע הזמן שהוא יכלה מן העולם ואז הוא מתערבב מתבלבל ואין לו פנים לעשות קטרוג מרוב שהוא מבוהל על עצמו. שופר הוא סימן להתגלות, זהו היה ענין של מעמד הר סיני כיון שהיתה התגלות השכינה במעמד הר סיני לכן היה שופר גדול, זה הענין של "תקע בשופר גדול לחירותנו" בימות המשיח שאז יהיה הגילוי הגדול יתגדל ויתקדש שמיה רבה, וזה גם תקיעת שופר בראש השנה שיש בה מעין התגלות. בראש השנה אינו זמן לתקיעת שופר גדול כמו לעתיד, אבל זה בחינה מזה, ויש בחינה של התגלות בתקיעה, והירושלמי מגדיר את הבחינה הזאת שלעתיד לבוא יתבטל הרע לגמרי, ובילע המוות לנצח, ובראש השנה אין הרע מתבטל לגמרי, אבל מלכותו יתברך נהיית יותר מוחשית ועל ידי זה השטן מתערבב. וכידוע החזית במלחמת השטן מתפוררת, כי אם הוא מבולבל והוא לא יכול ללחום את מלחמתו הרי כל מה שהוא אסף עלינו את העוונות וקטרג, עכשיו זה היום שהוא צריך להביא את כל הדוחות כדי לחייב אותנו, מה אנחנו עושים? מבלבלים אותו עם השופר, מזכירים לו שיגיע היום והוא מפחד אולי זה היום שהגיע, ואז ממילא הוא לא מגיש את הדוחות, החזית שלו מתפוררת, זה כמו שמפציצים פתאום מחנה וכולם מתפזרים לכל עבר אז הם לא יכולים להות בהתקפה, הם גם אפילו לא במגננה, הם פשוט בורחים על נפשם, ובכל מלחמה הם מצליחים להכניס אי סדר בחזית של האויב, זו התחלת מפלתו. כך בכל ימות השנה, כך בכל ימות השנה, חזית היצר הרע היא חזקה מאד, אבל בזמן תקיעת שופר היא מתרופפת, וזה הזמן שמסוגל שאנו נוכל לכבוש שטחים בחיינו שבהם היצר שולט עד כה. בימות השנה קשה לאדם לקבל החלטות, התחייבויות, קבלות, שהוא רוצה להתנתק מהיצר, כי הוא שולט עליו, הוא רוכב עליו, הוא מדריך אותו, הוא מחליט בשבילו, אבל ברגע שתוקעים בשופר בראש השנה והחזית שלו מתפוררת והוא מניח אותנו, ואז באמת אנחנו מרגישים קבלת עול מכלות שמים ושרוצים להדבק באלקי אמת, אותה שעה זה הזמן לגנוב מאצלו את מה שהוא לקח לנו את השלל ולהתחייב ולקבל קבלות ולכבוש שטחים שהוא כבש לנו ולשלול שלל ממנו ואז להשתחרר ממנו מה שאפשר ברגעים האלה.

אז צריך קודם כל להכשיר את הקרקע במידות טובת, באחדות, באהבה, שלא יהיה קטרוג, שידונו אותנו לפי המידות שלנו הטובות, מידה כנגד מידה, ולנצל את חולשתו של היצר הרע ביום הגדול הזה ולקבל עול מלכות שמים ולהחזיר לשליטתנו את מה שהוא לקח מאיתנו במשך השנה עם קבלה אמיתית וחזקה נזכה לצאת זכאים בדין אמן כן יהי רצון.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות....

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת