טוען...

קניין כ"א - בלב טוב - חלק ב'

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 18.05.2014, שעה: 07:27

הורדת MP4 הורדת MP3


קניין כא'- בלב טוב חלק ב' - מח' קנייני התורה

 

אמרו חכמנו ז"ל: בראתי לו יצר הרע בראתי לו תורה תבלין: לאיזה תורה התכוונו חכמים ז"ל בדבריהם שהיא התבלין ליצר הרע?

בהספד שנשא רבי מאיר חדש על רבי מנחם מנדל שיינין עמד על שאלה זו ותירצה: על סמך דברי שמעון הצדיק בתחילת "מסכת אבות": "על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים".

 

ואלו דבריו: כשעושים ישיבה יש בה שלושה דברים אלו: ועלולים לבוא במחשבה שאם ירבו לעסוק בגמילות חסדים, זה יפריע להרבות בעמקות התורה ולגדלות בתורה. לזה משמיענו במשנה: לגדול ולעלות בתורה אי אפשר בלא שיהיו ביחד שלושה דברים אלו.

 

וזה מה שהיה משנן תמיד הסבא מסלובודקה: והשריש בנו, שבלא עבודה שזה תפילה, ובלא גמילות חסדים חסר עדיין גם חלק בתורה. דיש תורת חסד, ויש תורת עבודה, ויש תורת כוהנים, וגם תורת המשפטים עדיין אינה תורה בלא תורת החסד והעבודה, באחד משלים השני שאין זה בלא זה.

 

שלא יחשוב אדם שאם הוא לומד תורה הוא פטור מעניין החסדים ומעניין התפילה לעשות אותם כראוי. יוצא מזה שפירושו של דבר צריך שיצא מזה גמילות חסדים עם לימוד התורה שהוא לומד בישיבה, וזה מורה על לב טוב.

 

שח רבי מיכל יהודה לפקוביץ אספר מה שסיפר לי מזה זמן אחד מהתלמידים המקורבים: המספר הטרידו אותו הרבה להיכנס למסור צורכי יחיד זה וצורכי יחיד אחר, ופעמים הגיעו ממקומות אחרים לבקש ממנו כל מיני שליחויות.

 

והוא פנה ושאל למרן החזון איש: האם הוא מחויב בדבר? כי הרי זה מפריע לו בלימודו. והשיב לו רבינו: לקנות תורה לזכות לתורה צריך זכאות השכל, ובלא זכאות השכל אי אפשר לזכות לתורה, וזכאות השכל אפשר לזכות ע"י עשיית חסד.

 

מה יעשה אדם הלומד תורה שמתגלגל לידיו מעשה חסד? הילך לעשות החסד אפילו אם הדבר כרוך בסגירת הגמרא? או שאין לך דבר העומד בפני ביטול תורה? תשובה לכך מוצאים מהמעשה הבא.

פעם היו צריכים לסדר איזה עניין של חסד, וקרא רבן הגרי"ז לבנו רבי משולם דוד, וביקש ממנו שילך לסדר את העניין הזה והלך לסדר: כשהוא הלך נגשו אל מר"ן הגרי"ז כמה אנשים שהיו שם ושאלו אותו, רבי מפני מה היו צריכים לומר שיסגור את הגמרא וילך? הרי יש מספיק אנשים שהיו יכולים לשלוח שאינם לומדים.

ענה להם מר"ן הגרי"ז, האבא היה אומר: מי שסוגר את הגמרא כדי לעשות חסד: אז אצלו הגמרא פתוחה. ומי שפותח את הגמרא כדי לא לעשות חסד: אצלו הגמרא סגורה.

 

הרב: האם זה מובן או שאני יחזור, ענו בקהל והרב מסביר:

האבא היה אומר: מי שסוגר את הגמרא כדי לעשות חסד: אצלו הגמרא פתוחה.

מדברים האם זה ביטול תורה או לא? הוא אומר מי שסוגר את הגמרא בכדי לעשות חסד הוא לא ביטל את הגמרא, הגמרא עדיים פתוחה נקראת.

ומי שפותח את הגמרא כדי לא לעשות חסד: אז הגמרא סגורה,

שאלה: לא שומעים

הרב: תלוי מה החסד, אם זה חסד ע"פ תורה אז צריך לעשות את החסד, אם אתה לא עושה כאילו אתה יושב עם גמרא סגורה.

שאלה: ואם אין לו אפשרות ולא מזדמן?

הרב: ודאי שמזדמן לכול אחד ואם הוא לא עושה אז הוא מתעלם, אבל, אם אין לו אפשרות לא עושה, אם לאחד אין רגליים הוא חייב ללכת?

זה תלוי: דבר שיכול להתעכב, דבר שלא יוכל להיעשות ע"י אחרים, תלוי מה? אם זה צורך מצווה גם.

כגון: אם משהו מבקש ממך ללכת לקנות לו עכשיו מלפפונים, אז זה לא חסד שמכריח אותך לסגור את הגמרא עכשיו כן, אבל אם יש איזה חסד שהוא נצרך שבלתי אפשרי לעבור עליו, אם לא הבן אדם נשאר תקוע ואתה צריך לעזור לו במשהו, נאמר: שאתה צריך לקום ממקומך ולהשאיל לו משהו שבלעדיו הוא לא יכול לקדם איזה דברים בנושא מסוים וכו'.

 

מעשה ברבי משה יהושע לנדא שהתעסק בדבר מצווה, ושח לפני מרן בעל החזון איש את דאגתו שהמצווה גורמת לו ביטול תורה, השיב לו החזון איש: לא כל היא המידה, אין כאן שום ביטול תורה, תורתנו הקדושה אינה כשאר חוכמות ולימודים, אלא היא עצמיות הנפש הישראלית, ומאחר שכול המתחסד נפשו מתעלת, נמצא שמוסיף בדרך זו בית קיבול יותר גדול לידיעת התורה.

עצם זה שהוא מתעסק בחסדים, זה לא מפחית את מדרגתו, זה מגדיל את בית קיבולו לקבל תורה. למה? כי כל המתחסד נפשו מתעלת, ונמצא שהוא מוסיף בדרך זו בית קיבול יותר גדול לידיעת התורה.

 

הנה כשאמר רבן יוחנן בן זכאי לתלמידיו צאו וראו איזה היא דרך טובה שידבק בה האדם, אמר רבי אלעזר בן ערך: לב טוב, וכידוע כל אחד מן התלמידים הדגיש את המידה הטובה שהוא הצטיין בה, על דרך הוא היה אומר כמו שכתוב "במסכת אבות"

אז רבי אלעזר בן ערך שהיה לו לב טוב, הוא, הוא שזכה להיות כמעיין המתגבר.

מכאן מסיק רבי יחזקאל אברמסקי מתבקשת המסקנה כדי לזכות כמעין המתגבר בתורה: יש להיות בעל לב טוב.

אם תהיה בעל לב טוב אז תהיה במעין המתגבר. כי זה מה שזכה רבי אלעזר בן ערך.

 

שאלה: ולא שומעים

הרב: כן אמרנו את זה בתחילת המסכת אבל בשבילך אני יחזור על זה, ויש כמה בזה

פירושים: לב טוב זה שרוצה בו הפעולות הטובות, לעשות פעולות טובות, והם הפעולות הממוצעות, והם מעלות המידות, והוא כולל הסתפקות ואהבת הטובים, וזולת זה מן המעלות.

לב טוב קוראים לכול מי שכוונתו להיטיב לבני אדם: בגופו, בעצתו, בממונו, בכול יכולתו בלי שישיגהו נזק או בזיון.

 

לב טוב זה מי שליבו פנוי: מקנאה, משנאה, ודאגה ועיצבון: כי בכול מידה הוא שמח וטוב לב, לפיכך ליבו רחב לקבל דברי תורה, אין מה שמצר לו לשבת ללמוד תורה, אין לו קנאה או דאגה שהוא הולך נגיד ועובד בשוארמה 15 שעות, אז הוא לא יהיה פנוי והוא לא שמח וטוב לב ללמוד תורה, מי שליבו פנוי מקנאה, משנאה, ודאגה ועיצבון, אז הוא בכול מידה שמח וטוב לב, כך ליבו מרחב לקבל דברי תורה, לכן שיבח רבי יוחנן בן זכאי מידה זו כנגד כל המידות.

 

מי שיש לו לב טוב טוב: טבעו רך, מלא חן וחסד, להיטיב שמחה לבריות.

קצת מן הדברים, זה הכוון.

 

בערוב ימיו עת ישב רבי יעקב יצחק וייסברג ובעל "המנחת יצחק" לכבודו של עולם כמרא דארעא דישראל: שוחח פעם עם הרבנים החשובים, בשעה של קורת רוח ההין אותו הרב ושואלו: במה זכה להיות מקובל כל כך על שדרות הציבור החרדי בארץ ובתפוצות? אז בעל "המנחת יצחק" ביטל את הדברים במחי יד, אך מיני ווה הוסיף קצרות בענוותנותו אמר: שעמלתי כל כך בהתרת עגונות והעמדתי עי"ז הרבה בתים בישראל.

 

ז"א: אם מגיע לי על זה שכר: תיתי לי זה על זה שעמלתי כל כך הרבה בהתרת עגונות והעמדתי עי"ז הרבה בתים בישראל.

ז"א: שהם זכו להינשא שוב והעמידו בתים בישראל.

מפה רואים: תיתי לי: שאם אדם זוכה להתיר עגונות ועי"ז הקים הרבה בתים בישראל, וע"ז הוא תולה שהוא מקובל בכול שדרות העם היהודי שנתקבלו דבריו וכו': אז מז זה מי שזוכה להחזיר יהודים בתשובה? זה להוציא בתים שהיו בגיהינום ולהכניסם לגן עדן, וזה כל אחד יכול לעשות, זה להתיר עגונות שצריך להיות תלמיד חכם ועצום בכדי לעשות כזה דבר.

שאלה: זה מעין מחיי מתים?

הרב: זה לא מעין זה מחייה מתים, יותר גדול מתחיית המתים מאלישע ואליהו. כך אומר רבי יהונתן אייבישיץ.

הצטיינות מיוחדת נודעה לרבי זלמן דולינסקי כאיש חסד ובעל לב טוב, מידת טובו קרנה בפניו והוכרה בכול מעשיו: הוא אהב מאוד להיטיב עם הבריות ולכוון בזה לשם שמים, לקיים אחת המצוות העיקריות שבתורה.

 

מספרים עליו שלפני שהיה מטיב עם הזולת היה אומר: "ההנני מוכן ומזומן לקיים מצווה זו לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה" כדרך שיהודים יראים רגילים לכוון במצוות שבין אדם למקום, באשר אין הבדל בין מצווה של חסד, לבין מצוות עשה אחרות, כגון: מצא סוכה לולב וכד'. ואולי היא עוד חשובה מכולן באשר מקורה במצוות: "ואהבת את ה' אלוקיך", שהוא כלל גדול בתורה. יש מאישי המוסר שלא הסכימו לכוון בדרך זו: שיש לכוון במצוות של בין אדם לחברו, "לשם ייחוד קודש בריך הוא", באשר מדעתם יש לקיים מצוות מסוג זה: מתוך רגש טבעי, מתוך טוב הנובע מתוך הלב.

אז מה אתה עושה את זה כאילו כמו מצווה יבשה?

 

ויש שהוסיפו ביקורת שכוונה כזאת פוגעת לפעמים בהרגשת מקבל הטובה, אבל דווקא רבי זלמן שהיה איש הלב ומעשה הטוב שלו ינקו ממקור נפשו: לא ראה בכוונותיו לשום מצווה שום ניגודים. הוא שילב: גם טוב לב וגם הכוונה לקיים מצווה.

 

פעם נזדמן לרבי זלמן דולינסקי לגמול טובה עם אדם מסוים, ולמטרה זו היה עליו ללכת מסלובודקה לקובנה: הימים היו ימי הפשרת שלגים, בתקופה ההיא עדיין לא הוקם גשר קבוע על הנהר החוצה בין הערים סלובודקה לקובנה ובימי החורף היו עוברים על פני הקרח, באותו יום זה היה הפשרת שלגים, כשרבי זלמן היה צריך לעבור: התחיל הקרח לזוז ממקומו, ולמרות זאת לא היסס רבי זלמן הרבה, וככהן זריז קפץ מעל גופי הקרח, מיד אחר שחצה את הנהר התפוררו הגושים והוצפו.

אם זה היה קורה דקה לפני הוא היה טובע. וכול זה בשביל לקיים טובה לבן אדם.

 

ואף בזמן שלא היה מזדמן לרבי זלמן מעשה חסד בפועל, היו רגשי אהבתו ומסירותו לכול אדם מתגלים ומתקבלים ביטויים לפחות בהבעת הפה, בתפילה: הוא מתפלל על אנשים אם לא היה יכול לעזור להם פיזית, בברכה, בעידוד.

סיפר בנו כי בעודנו נער יצא עמו אביו באחד בימי החורץ מחוץ לעיר, שהתחילו לחזור באה לקראתם עגלה טעונה במסה כבד והעגלון הולך לצד העגלה, חזר רבי זלמן והלך אחרי העגלון כשהבוא ממלמל בלחש בשפתיו: תמה הבן ושאל אותו לפשר מעשיהו המוזר? השיב לו אביו: הרי העגלון הזה יוצא לדרך בלילה ובמזג אויר קשה, בני משפחתו בוודאי מחכים לו בבית, ובכן אני מלווה אותו ומברך אותו בתור כהן בברכת כוהנים: שלא יאונה לו כל דע, ושיגיע לשלום לביתו בגופו ובמטענו.

 

על ליבו הטוב של רבי עקיבא איגר יעיד המעשה הבא: בשיעור שהיה משמיע רבי עקיבא איגר מישיבתו היה משתתף גם בעל הבית אחד שהיה תלמיד חכם, פעם אחת הגיע קצת באיחור לשיעור, והנה הוא נכנס לאולם ורואה שהמקום ריק ואין שם איש, התפלא האיש ולא הבין פשר הדבר, שהרי כרגיל זהו הזמן שבו השיעור נמצא בעיצומו.

עד שמצא בחור אחד וממנו נודע לו כי הרב אומנם הגיד שיעור, אך באמצע השיעור שאל בחור קושיה, והרב אמר תירוץ, אבל הבחור התעקש פעם ועוד פעם ועוד פעם וכול הזמן הרב ענה לו אותו תירוץ, הבחור לא הבין, וכך שאל את הקושיה 70 פעם את רבי עקיבא איגר, ורבי עקיבא חזר על אותו תירוץ, עד שנחלש והתעלף ולא יכלו להעירו.

מיד הזעיקו רופא והרופא קבע שמצבו חמור וציווה להחיש אותו מיד לביתו.

 

אז אותו תלמיד חכם שהיה בעל הבית והיה רגיל לשיעור וראה שאין אף אחד, ובירר מה קורה פה? וסיפרו לו: שהיה בחור שהקשה 70 פעם אותה קושיה, ורבי עקיבא איגר מתרץ לו אותו דבר, עד שהוא נחלש והתעלף והגיע לסכנת נפשות והחישו אותו הביתה לכן אין שיעור כרגע.

 

הבחור ידע לספר לאותו בעל הבית שהיה תלמיד חכם, כי הרב שוכב עכשיו בבית והוא ממש בסכנת נפשות, שאל בעל הבית את הבחור: מה היתה הקושיה ומה היה התירוץ? התפלא הבחור ואמר: איך יכול אני במצב כזה להתרכז ולומר לך זאת, הלו המצב כה חמור? אבל האיש התעקש עד שהבחור אמר את תוכן הקושיה והתירוץ, התפלא בעל הבית ואמר: הרי הרב צודק אז על מה התעקש אותו מקשה? רץ בעל הבית הזה לביתו של רבי עקיבא איגר, מצא את כולם שרויים בדאגה עמוקה, בני המשפחה מתוחים ומבוהלים, המצב קריטי, הזמינו כבר חברת קדישא והזמינו נירות.

 

אותו בעל הבית לא איבד עשתונותיו, ניגש למיטתו של הרב והבחין ששפתיו נעות, התכופף אליו ושמע מה הוא לוחש, ולאחר מכן נעמד ויצא החוצה באומרו: כבו את הנירות הרב יבריא, מיד כולם שאלו אותו מניין לך? מניין לך? איך אתה בטוח? האיש נענה ואמר: אספר לכם התכופפתי והיטיתי את אוזני בכדי לשמוע את הלחש של הרב.

 

וכה הוא אמר, ריבונו של עולם: אני מבקש שתשתלח לי רפואה שלמה בגלל שני דברים, דבר ראשון: גלוי וידוע לפניך שהתירוץ שלי נכון כיוונתי לאמיתה של תורה, וממלא זכות התורה האמתית שאמרתי, אני ראוי לרפואה שלמה.

דבר שני: אם אמות עכשיו חלילה לא יוכל הבחור לחיות במנוחה כל ימי חייו, כי הוא יתייסר על שהוא היה גורם למותי, וגם בגלל זה אני מבקש ממל שתשתלח לי רפואה שלמה.

כששמעתי כך סיים בעל הבית: בטוח אני שה' ישלח רפואה שלמה וכן כך היה, שרבי עקיבא הבריא וחזר לאיתנו.

 

אתם שומעים למה הוא דואג?: בסדר אם אתה כבר גוזר עלי למות למרות שהתירוץ שלי הוא נכון לאמיתה של תורה, אבל הבחור הזה יצטער כל ימי חייו אם הוא ימות, כי הוא לא יוכל לסבול שהוא גרם לו מיתה. תרחם עליו לא בשבילי בשבילו.

 

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 29.05 14:01

  רבי היקר בדיוק משמים קניתי את הנענע מקפז' הרגשתי היום כאב מסוים בבטן (ל"ע) והגיע בזמן. עשיתי מה שכתוב בכשרות של הנענע; הפרדתי את העלים מהגבעול ו-3 דקות בקערה עם סבון במים, שמתי בכוס וה' יתברך האיר את עיני: היה חרק בתוך! הוצאתי אותו [זה בסדר זה לא פוסל מנקים ואז משתמשים...] זה דרך התורה. ישר כח!

 • 29.05 12:37

  כבוד הרב היקר שלנו. נס שקרה לנו בזכות השמחה שהרב שליט"א מלמדנו להיות תמיד בשמחה (shofar.tv/videos/17195) ולשיר: "עבדו את ה' בשמחה". שבוע שעבר הלכנו לשכור שמלות לחתונה של ביתי שתחי', היה את כל המידות חוץ מהמידה שלי (אמא של הכלה). יצאנו קצת מאוכזבות והמשכנו לחפש בירושלים, בני ברק וכל מיני מקומות. אתמול בבוקר התחלתי לשיר בבית בשקט ומכל הלב: "עבדו את ה' בשמחה!" כמו שכבוד הרב מלמדנו והייתי בשמחה וחשבתי: 'אלך שוב לחנות שהיינו ורצינו מאוד את השמלות' ביקשתי מהמוכרת שתקבע תור דחוף להיום כי עוד פחות מחודש החתונה! הסכימה. הגענו לשם ואנו שרות בלב כמובן...: "עבדו את ה'...!" שאלנו: 'יש את המידות?' המוכרת אמרה: 'יש מידה אחת פחות ממה שהאמא צריכה'. יש לציין: שלפני שבוע מדדתי שמלה ולא התאים. היום מדדתי ופתאום היה מתאים מצויין. בזכות השמחה שמושכת שפע ברכה והצלחה! יצאנו והתחלנו לומר: "מזמור לתודה" צרחנו משמחה. אמנם היתה עוד אשה שהיתה צריכה את אותה מידה אבל... ב"ה זכיתי ראשונה. תודה לכבוד הרב היקר שליט"א תודה להשי"ת שזכינו בגדול הדור.

 • 28.05 16:55

  כבוד הרב מאז 'שירת הים' ב"ה נפתחו לי דברים טובים מאת השי"ת והעסק של הבגדים בבית וטיפוח... בנוסף גיליתי בזכות חברה מהקהילה (קפז') שיש לי זכות כספית בלשכת התעסוקה בגלל שעבדתי בהתמדה בגנים. והיום כשחיכיתי לאוטובוס, לא הסתדר בטיחות האוטובוס והנהג הוריד את כל הנוסעים בתחנה מרכזית. ותוך כדי אמרתי בשקט: "עבדו-עבדו את השם בשמחה!" והגיע אוטובוס... יום נפלא מאת השי"ת ויה"ר שימשיך השי"ת לחייך לנו תמיד (אמן) והייתי היום עם הבן החמוד שלי ב"ה!

 • 28.05 12:38

  שלום לרב היקר והאהוב שלנו! מעשה שהיה ממש לפני חצי שעה... בזכות שיעורי השמחה! (shofar.tv/videos/17195) יצאנו מנתיבות לרמלה... וראיתי שמד הדלק כמעט נגמר...! מביט ימינה - אין תחנות דלק בכללל! החלטתי להתחיל לשיר: "עבדו את השם בשמחה!" כ-18 דקות רצופות ואז ראיתי תחנת דלק ישתבח שמו! בזכות הרב הקדוש שלנו! בשורות טובות! (אמן)

 • 27.05 18:02

  וואוו כבוד הרב בדיוק ככה אני עושה עם הילדה שלי שהיא בת חצי שנה מחבקת אותה ושרה לה: "עבדו-עבדו את ה' בשמחה!" וב"ה היא נירדמת מהר מאוד, זה ממש עובד 😇

 • 27.05 17:59

  שלום הרב, תודה רבה! אבי ברוך ה' יצא מבית החולים אחרי שגילו שהיה לו דלקת קרום המוח, הוא היה במצב קשה ממש (ל"ע), ב"ה אחרי התפילות וברכת הרב אנחנו כבר אחרי, הוא השתקם וב''ה מרגיש טוב יותר. יש לאבי את המחלה גם בערמונית (ל"ע), אשמח שהרב יברך שוב והמחלה תעלם לגמרי (אמן) נחום בן פנינה תודה רבה הרב.

 • 27.05 17:36

  שלום כבוד הרב, ישנה תינוקת מתוקה (אחייניתי) שנולדה בראש חודש אייר בלידה ביתית ברוך ה' בקהילת קפ"ז. וכשהיתה אצלינו, מצאתי שיטה בזכות כבוד הרב איך להרגיע אותה כשהיא בוכה... הרמתי אותה ופשוט שרתי לה: "עבדו-עבדו-עבדו את ה' בשמחה!" בשילוב אותיות שם הויה כמו שהרב שר בהרצאות, וראה זה פלא התינוקת נרגעת ונרדמת! וזה עבד בכל פעם שעשיתי זאת!!! מדהים!!! ישר כוח על החיזוקים בשמחה, ותודה לה' יתברך ששלח לנו אותך בדורנו.

 • 27.05 10:48

  נס בצרפת התינוק שוחרר מבית החולים מהצהבת לברית מילה הרב: מה השם של האמא? – לאה, התינוק שנולד ללאה בת מוריאל תזכה להכניס את הבן מחר בבריתו של אברהם אבינו בריא ושלם אמן! - אמן! ושרים: "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" ההודעה המשמחת: 'מה נשמע צדיק רציתי להגיד לכם תודה על כל הברכות שהשם יברך אותכם – אמן! התינוק יצא ואנחנו עושים את הברית כמו שאמרתם, שהשם ישמח אותכם. תמסור לרב שאני חייבת לו המון-המון תודות גם על כל התשובה שלי שהשם יברך אותו – אמן!' (לצפיה בסרטון הברכה, בכתבה: סיכום סבב הרצאות צרפת קיץ תשפד - מאי 2024 shofar.tv/articles/15070).

 • 27.05 10:30

  כבוד הרב! שלום עליכם, צהרים טובים. אני מעדכן את הרב: יום שלישי שלחתי לרב הודעה על דודה שלי אילנה שפונתה במצב קריטי מאוד-מאוד לבית חולים! (ל"ע) היא לא אכלה, היא לא הגיבה, הרופאים התייאשו ממנה! אמרו: 'שאין מה לעשות איתה! ופשוט לחכות לבשורה... לחכות למשהו' (רח"ל) הרב בירך ביום שלישי. יום רביעי בבוקר... וכשהיא הגיעה, היא לא היתה מצליחה לאכול כלום! שום דבר היא לא הצליחה לאכול כמה ימים, הזריקו כל מיני נוזלים, כל מיני דברים... יום למחורת כשהרב בירך - היא התחילה לאכול! היום... הרב - בבוקר היא השתחררה! אחרי שאמרו לה: 'שאין מה לעשות! כאילו היא צריכה להישאר בבית חולים עד ש... עד שהיא מוסרת נשמתה לשמים' הרב בירך וב"ה היא חזרה לבית במצב הרבה-הרבה יותר טוב! היא הצליחה לאכול והיא מצליחה ללכת, הברכה של הרב השפיע עליה במאה אחוז (100%) אחרי שהרופאים כבר אמרו: 'אין מה לעשות! אין, זה לתת לה להיות מורדמת במיטה וזהו כאילו אין. אין מה לעשות נחדיר לה נוזלים בשביל שהיא תחיה כמה שאפשר וזהו.' אבל תרופה או משהו וזה - לא נתנו לה! הרב בירך והשתחררה הביתה במצב הרבה יותר טוב אז אנחנו מוסרים לרב מכל המשפחה: תודה רבה לרב! הברכה של הרב שינתה אותה ברמה לא יאומנת.

 • 27.05 10:22

  [חלק א - הצרה...] שלום כבוד הרב! זה ד. ב. אני שולח הודעה לרב מהנייד שלי, כי אשתי לא יודעת ולא רוצה לצער אותה ב"ה אשתי בשבוע 6 להריון אחרי בדיקה חיובית, עכשיו דימום (ל"ע), התייעצנו עם הרב שמעון רחמים שליט"א, והרב ענה: 'לנוח מספר ימים ואם ח"ו ימשך הדימום אז כנראה נפילה (רח"ל), נקווה שבעזרת השי"ת המצב יתהפך לטובה! ודבר נוסף, תוך כדי כל זה... ה: 'מזונות' שהיתה צריכה לקבל מגרושה - מתעכב מה-10 לחודש וזה בעיה לשכר דירה, ניסינו להשיג הלוואה - ולא הצלחנו בעל הדירה לא מוכן לשמוע! ואמר: 'לפנות את הדירה! ב 24 שעות הקרובות!!' ניסיתי להסביר לו ולבנו את המצב: 'שאין לנו לאן ללכת מכאן!' וללא שום טעם, הוא בשלו. נשמח לברכה מכבוד הרב ואם יש לרב עצה טובה מה לעשות בעזרת השי"ת נקבל עלינו כל דבר תודה וערב טוב! דוד בן דליה אורטל אפרת בת יהודית [חלק ב - הישועה...] כבוד הרב אני מעדכן קיבלתי על עצמי: 'לשמוח ולקבל כל גזר דין של השם באהבה! ובשמחה!!' דיברתי עם השי"ת ואמרתי לו: 'תודה על הכל! ומה שאתה עושה זה הכי טוב שיש!!' תוך דקות ספורות אחותה של אשתי בקשה שתצא לחוץ והביאה לה את הסכום בדיוק שצריך לשכר דירה 5700 ש"ח! תודה רבה ענקית לכבוד הרב שליט"א על הלימוד כמה חשוב להיות בשמחה ולקבל באהבה את כל מה שהקב"ה עושה איתנו כי הכל זה טוב מוחלט!

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים