טוען...

מי זוכה לחיי העולם הבא ומי לא | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 22.12.2013, שעה: 23:20

הורדת MP4 הורדת MP3


"ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם". 

מחובת כל אחד מאיתנו להיות חלק מן הכלל, כי מצב האדם והצלחתו תלוי באיזה מידה זכה להיות חלק מן הציבור. שבתורת יחיד קשה מאד לזכות להצלחה ברוחניות, ובפרט בזמנינו שהנסיונות קשים ביותר, כמעט שלא יתכן שיזכה ותקוותו מועטת, ורק באופן שכלול בתוך הכלל יש תקוה, והיינו שטיף איניש בהדי ציבורא - שנעשה חלק מן הציבור. 

נחזור, חובת כל אחד מאיתנו להיות חלק מן הכלל כי מצב האדם והצלחתו תלוי באיזה מידה זכה להיות חלק מן הציבור, מה זה חלק מן הציבור? כל אחד הוא חלק מן הכלל, אלא כמה מעורה בציבור וכמה הוא פועל למען הציבור, כמה הוא חלק מתוך הציבור, לא אינדווידואל שדואג לעצמו אלא דואג לכלל. כי בתורת יחיד קשה מאד לזכות להצלחה ברוחניות, כשאדם לבדו יהיה לו קשה לזכות להצלחה ברוחניות, בפרט בזמנינו שהנסיונות קשים ביותר, כמעט שלא יתכן שיזכה, והתקוה מועטת, רק באופן שכלול יהיה בתוך הכלל יש תקוה. זה מה שאומרת הגמרא בברכות דף ל', שאדם צריך לשתף את עצמו בתוך הציבור, כדי שיעשה חלק מן הציבור. ולכן אף הברכות והתפילות נאמרו בלשון רבים, וכן תפילת הדרך שלכאורה היא בקשה פרטית לזה שיוצא לדרך, תקנו חכמים לאמרה בלשון רבים, כי רק כאשר הוא כולל עצמו בתוך הכלל יכול לבקש. 

אז עד פה ראינו כמה חובה שכל אדם יהיה חלק מן הכלל, וכמה שהוא יהיה כלול יותר בציבור ככה תהיה לו הצלחה ברוחניות, בלעדי זה כמעט ואפס סיכויים. 

הסבא מקלם זללה"ה היה מעורר, שאף במצב הבריאה בעולם הזה הוא כך, כי העולם הוא מדיני וכל קיומו הגשמי מתאפשר רק ע"י הכלל, ולו היה יחידי בעולם לא היה יכול לספק לעצמו מזון ומלבוש וכדומה, אלא כל אחד מספק לאחרים קיום וע"י כולם כאחד מתקיים העולם. ז"א אי אפשר שאדם יהיה גם נגר, גם חייט, גם אינסטלטור, גם חשמלאי, גם בנאי, גם גם גם גם גם, הוא לא יספיק, לא יספיק בימי חייו ללמוד את כל המקצועות ולהספיק להכין, גם מבשל, גם אופה, גם חורש, גם חקלאי, אי אפשר, לכן ה' נתן בליבו של זה להיות כך וזה כך וזה כך וזה כך וזה כך, וכל אחד משתמש במה שהשני הכין לצרכי הרבים. המכולת הוא לכאורה פותח בשביל עצמו שירויח אבל הוא משמש את הרבים, החלבן, הדוור, כל אחד ואחד עושה את החלק שלו ומתכוון לכאורה בשביל עצמו, אבל ממילא הוא מאפשר לאחרים להתקיים, כי בלי שכל אחד ישמש משהו בבריאה, הבריאה לא תתכן, לכן העולם נברא מדיני חברתי ציבורי וכולם צריכים לכולם.

אז אותו דבר גם ברוחניות, היחיד לבדו אין לו זכות קיום, ורק בתוך הכלל יש קיום ליחיד, זה שנאמר בגמרא בירושלמי נדרים ט', "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה", ואפשר להסביר עכשיו לפי מה שאמרנו, "ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה", אתה צריך להיות בכלל ואז תהיה גדול בתורה. כי אם אתה לא משתתף בכלל הכלל, אז קשה מאד שאדם יזכה להשיג הישגים ברוחניות. 

הצלחת האדם הוא רק ע"י "ואהבת לרעך כמוך", כל מה שאתה שואף לעצמך כך תהיה שאיפתך להיטיב לאחרים. "טוב עין הוא יבורך" אפשרות הברכה היא רק לטוב עין, אדם שרואה בעין טובה את האחרים ומוכן לתת ולהעניק ולפעול למענם, ממילא הוא גם ראוי לברך אותם, אל תקרי יבורך אלא יברך, ואילו חס ושלום הרע עין הוא בכלל ארור, כמו עפרון שהיה רע עין, ואברהם היה טוב עין, זה שני הפכים, לכן אברהם יהיה ברכה. אז אם כן, כל ההצלחה של היחיד זה בתנאי שהוא מקיים "ואהבת לרעך כמוך", וכמה שהוא שואף להיטיב לאחרים ופועל כך, ככה הוא יתעלה יותר ברוחניות. 

ועכשיו תשמעו פצצה, בעל חובת הלבבות, רבינו בחיי בשער הבטחון פרק ד' אומר דבר מדהים, מי זכאי לחיי העולם הבא? מי זכאי לחיי עולם הבא? מי זכאי לחיי עולם הבא? נו, אתם יודעים מי זכאי לחיי עולם הבא? המזכה את הרבים, הא? תשמעו מה אומר בעל חובת הלבבות. גמול העולם הבא, אין אדם ראוי לו במעשהו הטוב בלבד אך יהיה ראוי מן האלקים בשני דברים, כותרת, גמול לעולם הבא אין אדם ראוי לו במעשהו הטוב בלבד, ז"א אם תקיים את כל התורה כולה, תרי"ג מצוות, מעשהו הטוב בלבד, יש לו רק מעשים טובים, אין לו שום דבר רע, עדיין הוא לא ראוי לזכות לחיי העולם הבא. למה? כי אם אדם יקיים את כל המצוות כולם, ויעשה את כל הטוב שאפשר רק להגיד, עדיין הוא לא מחזיר לקב"ה על אחד מאלף אלפי אלפים ורוב רבי רבבות פעמים הטובות ניסים ונפלאות שעשה עמנו ועם אבותינו, מה יש לך לשלם? אם צדקת מה תתן לו, אתה צדיק, מה תתן לו אבל? 

אומר רבינו בחיי, גמול העולם הבא אין אדם ראוי לו במעשהו הטוב בלבד, אך יהיה ראוי מן האלקים בשני דברים, האחד שיורה בני האדם עבודת הבורא יתעלה כמו שכתוב "ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד", אז אם בן אדם מורה בני אדם לעבודת הבורא יתעלה, כמו שכתוב "ומצדיקי הרבים" אלה שגורמים לצדק את הבריות על ידי זה שמקרבים אותם לעבודת הבורא, מצדיקי הרבים הם ככוכבים לעולם ועד, ממילא יש לו חלק לעולם הבא, וכאשר יתקבץ למשתדל גמול הצדקתו אל גמול צדקתו, יהיה ראוי לגמול עולם הבא. אז מצרפים את גמול הצדקתו את עצמו, שהוא עושה את מה שראוי לעשות על פי התורה, אל גמול צדקתו - מה שהוא עושה עם אחרים, או להיפוך שעושה את הצדקתו את האחרים וצדקתו זה מה שהוא עושה עם עצמו, יהיה ראוי לגמול העולם הבא. ז"א, רק אדם כזה זכאי לחיי העולם הבא, על האדם הזה אין עוררין שהוא בן העולם הבא, כמו שאמרנו מספר פעמים שרבי עקיבא כשהספיד את בנו אמר, שמובטח אני שהוא בן העולם הבא משום שזיכה את הרבים, לא אמר שהיה גאון, לא אמר שהוא היה עילוי, לא אמר שהוא היה מתמיד, לא אמר שהוא היה בן תורה, לא אמר שהוא היה בעל מידות טובות, לא אמר שהוא היה עסקן, לא אמר שהוא איש חסד, לא אמר כלום, אמר רק דבר אחד, בטוח אני ומובטח אני שהוא בן העולם הבא שזיכה את הרבים, למה? מגלגלין זכות ע"י זכאי, אם גלגלו זכות על ידו סימן שהוא זכאי בשמים, אם הוא זיכה את הרבים בשמים קבעו שהוא זכאי, אפילו אם ברדיו קול בערמה יגידו שהוא לא זכאי והפוך, צוחקים עליהם בשמים, כי מה הראיה? שגלגלו זכות על ידו להחזיר כל כך הרבה יהודים בתשובה, משמע שהוא זכאי והם חייבים, כי אם הם שוללים את זכותו של הזכאי שה' זיכה אותו, פירושו שאין חייבים יותר מהם בדין. ולכן מי ששם לב באחרונה כמה נפטרו שחתמו על המכתב כנגדי, יספור שיש שמה כבר קרוב לעשרה אנשים הם ונשותיהם. כי הקב"ה לא מוחל על שעוקרים תורה מישראל, ובפרט בדרום תסתכלו כמה נפטרו כאלה שפתחו את לועם כנגדי על לא עוול בידי ושלא פעלתי מאומה כנגד מישהו, אלא הפוך. והאלקים יבקש את נרדף וכן הלאה, ואמרנו לא ינקה איש. 

אז רבינו בחיי אומר שמי שמזכה את הרבים ומחזיר אותם בתשובה זה בן העולם הבא. כשהבטחתי למי שמארגן הרצאה שהוא יהיה בעולם העולם הבא, לא אמרתי את זה סתם כמי שמבטיח על ידו, השוער של העולם הבא, זה כתוב, אם אתה רוצה לזכות ושיהיה לך הבטחה שתהיה בן העולם הבא, לא יספיק גמול הטוב, אתה יכול להיות צדיק מאה אחוז, למדן מאה אחוז, עדיין אינך בן העולם הבא. מי כן? נחזור עוד פעם, גמול העולם הבא אין אדם ראוי לו במעשהו הטוב בלבד, אך יהיה ראוי מן האלקים בשני דברים, האחד שיורה בני האדם עבודת הבורא יתעלה כמו שכתוב "ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד" וכאשר יתקבץ למשתדל גמול הצדקתו אל גמול צדקתו יהיה ראוי לגמול עולם הבא. אז לאף אחד אין הבטחה כזאת רק למי שעושה כן, וכך אומר רבינו בחיי בשער האהבה פרק שישי, שהוא אומר, שמעלת מי שיורה את הרשעים את הדרך הטובה, שזה אפילו עוד לא מחזיר בתשובה, מי שיורה את הרשעים את הדרך הטובה הוא למעלה בזכויותיו מנביא וממלאך, באשר זכויותיו נכפלות בכל הזמנים ובכל העיתים, ובכל הדורות. 

אז ז"א, אם ככה עולם הפוך ראיתי, אלה שאין להם זכויות ואין להם הבטחה לחיי העולם הבא, הם מחליטים למי יש ולמי אין. על סמך מה? משאלות ליבם. אבל מהכתובים יוצא הפוך, שגם אם היה להם רק טוב בלי לשון הרע, בלי הוצאת דיבה, בלי בצדק תשפוט עמיתך, בלי כל העוונות שהם עשו, גם ספק אם יש להם עולם הבא, רק אם הם היו מזכי הרבים, לא מחטיאי, לא תומכים בזמרים פסולים ויוצאים נגד מי שמוקיעים אותם בשם גדולי ישראל, גם אם היה להם רק מצוות טובות לא בטוח שיש להם עולם הבא, עד שהם לא יהיו מורים את בני האדם את עבודת הבורא על פי התורה, לא על פי החניפות שלהם שיהיה להם איזה סטטוס של אהובים אצל האנשים הקלילים, ורק אז אולי בהצטרף הצדקתו וצדקתו שיהיה ראוי לעולם הבא. 

ועיין שם שביאר, שמשום כך לא האריכה התורה בביאור יעודי עולם הבא, למה לא האריכה התורה מה יהיה השכר לחיי העולם הבא? כי אין זה תלוי רק במעשיו, אלא תלוי עוד איך לימד והצדיק את הרבים, ומה הקב"ה אומר? שמי שמוציא יקר מזולל כפי תהיה, לא כמו הפה של הליצנים בקול בערמה, מי שמוציא יקר מזולל הוא כמו הפה שלי, אומר הקב"ה, מה שהוא גוזר אני מקיים, ולא הפוך, אבל עולם הפוך ראינו. 

נורא למתבונן שכל שיסתפק בעבודתו הפרטית ולא יזכה את הרבים לא ישיג גמול בעולם הבא, וכן הנהגת ה' יתברך בכל הענינים, ומשום כך הכרחי עבודת המידות שבהם יתנער האדם מאהבת עצמו וידאג להיטיב לזולתו, תראו לי כמה מכל אלה הברברנים השקיעו 35 שנה במסירות נפש יומם ולילה ללא חיי משפחה בשביל לצאת לזכות את הרבים שלא מכירים את החילונים הכי רחוקים, והם פוערים את פיהם כאילו הם כבר מובטחים בגן עדן ובעולם הבא, הם ממש ליד הקב"ה. בושה וחרפה. עזות פנים שעוד לא נשמעה כדוגמתה. 

ובזה יתבאר מה שכתב הרמב"ם בפרקי הצלחה, שיכול אדם להגיע קרוב למדרגת משה רבינו ע"ה, ולהיפך יכול לרדת עד קרוב לירבעם בן נבט, ונשאלת השאלה, למה נקט דוקא משה רבינו ע"ה ולא אמר קרוב לאבות הקדושים? הרי כתוב בגמרא, חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, למה הרמב"ם נתקע כביכול אצל משה רבינו, למה לא המשיך ואמר שכל אדם אם ירצה יכול להגיע קרוב למדרגת משה רבינו, למה לא האבות הקדושים? 

ונראה שיסוד זכותו של משה רבינו היתה משום זיכוי הרבים, משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלויה בו, ירבעם בן נבט חטא והחטיא את הרבים לכן חטא הרבים תלוי בו. ז"א משה רבינו נאמר עליו פסוק, זכה וזיכה את הרבים, אז ז"א, משה רבינו כל אדם אם רוצה יכול להטות את עצמו ולהיות כמשה רבינו מזכה הרבים. זה הודעתי בתחילת התשובה שלי, שאני בדרך למשה רבינו. למה? משום שאם הרמב"ם אומר שאדם יכול להגיע עד אליו אז למה להגיע פחות מזה? נתנו לך מטרה, תשתדל להשיג אותה. 

וכן היתה תחילתו של משה רבינו ע"ה, יצא אל אחיו וראה בסבלותם, רש"י אומר נתן עיניו וליבו להיות מיצר עליהם, וזה היה המשך דרכו של משה רבינו, שהיה רועה נאמן לישראל, ולהיפך היה ירבעם בן נבט שחטא והחטיא את ישראל, משה רבינו היה מוכן למסור את נפשו ולמות תחת ישראל, ירבעם דאג רק לעצמו, לכן היה מוכן שכולם יחטאו העיקר שהוא יהיה בראש, עם כל הכבוד הראוי לו לפי דעתו. והיינו כמבואר, עיקר הזכות והעוון תלוי בענין זיכוי הרבים, ומשום כך נקט הרמב"ם קרוב למשה רבינו ע"ה דיסוד זיכוי הרבים נראה במשה רבינו ע"ה, וההבחנה בענינים אלו דקה מאד, וכחוט השערה ההפרש בין כלל מזכי הרבים לבין מחטיאי הרבים, בין להחזיר עטרה ליושנה ובין להחזיר עקירה לישנה, זה בדיוק לקח כמה דקות והכל התהפך, וכל אלה שהיה להם סיסמא להחזיר עטרה ליושנה הפכו שליחי הסתרא אחרא לעקור תורה מישראל, ברגע אחד, מהרצון לזכות את הרבים הפכו להיות מחטיאי הרבים שלא היו כדוגמתם. גם עמלק לא הצליח לעשות כדברים האלה, הוא רק ניסה לקרר, אלה משתדלים לעקור ועד עכשיו, בינתיים הקב"ה עוקר אותם. 

אז רואים מפה, שההבחנה בענינים אלה דקה מאד, וכחוט השערה ההפרש בין להיות מכלל מזכי הרבים לבין מחטיאי הרבים, ועל זה אמרו חכמים אין בין גיהינום לגן עדן אלא כחוט השערה. בחוט השערה אפשר להיות ממזכי הרבים ולהיפך. כך מצב הבריאה, הכל תלוי זה בזה, וזה הענין של כל ישראל ערבים זה לזה, ולכן אף יצא מוציא, מפני שהכל קשורים אחד בחברו. אדם קידש יכול לקדש לאחרים שלא יכולים לקדש, יצא - מוציא, למה? מדין ערבות. ז"א אנחנו קשורים אחד בשני. וכמובן שצריכים להיות קשורים האמיתיים באמיתיים ולהבדל מן הרשעים השקרנים והרחוקים והחנפים וכל הכתות שהן כתות חשמ"ל - חנפים, שקרנים, מספרי לשון הרע וליצנים, וכל אלה נמצאים בעקרו התורה. אף אחד מהם לא יקבל פני שכינה, כי בכל אחד מהם יש את ארבעת החשמלים האלה, חנפים שקרנים מספרי לשון הרע וליצנים. 

לו היתה מעט חיות בלבבנו, המאמר הזה היה צריך לעורר סערה בקרבנו, כיון שכל העולם יתכן תלוי במעשינו. אם העולם חציו זכאי וחציו חייב, יכול אדם להכריע את העולם לכף חובה ולכף זכות, מי הבן אדם שיש לו סיכוי הכי גדול להטות את העולם לכף זכות? מי שמזכה את הרבים. כי הוא מייצר מצוות ללא הרף, ומכוחו אנשים מייצרים מצוות בכל רגע, נמצא שאין רגע בלי זכויות שהוא מעניק לעם ישראל, וממילא אם יגיע מצב של חציו וחציו הוא יכריע לכף זכות. הזוהר הקדוש אומר, ולא מסיבה זאת, אבל יכול להתאים גם לסיבה זאת בפרשת תרומה, שמי שמזכה את הרבים מחזיר בתשובה, כל העולם תלוי בקיומו. תלוי בו. לפי מה שאמרנו כרגע זה גם ברור בלי זה, ז"א כל רגע ורגע נוצרים מצוות, אתם יודעים כמה אנשים רואים סרטים שלנו ביוטיוב? יש 130 אלף סרטונים, אין עוד דבר כזה בעולם. עכשיו עשו בדיקה בגוגל, מקום שביעי אנחנו נמצאים שמה בחיפוש, שמחפשים שמות - מקום שביעי בגוגל בארץ. ז"א, כמעט אין רגע שלא צופים בסרטים מתחזקים וכו', למרות עוקרי התורה, וזה מעניק זכויות לעם ישראל ללא הפוגה. וכל שידור שאנחנו מדברים כמו כרגע, עובר בשידור ישיר לכל העולם. ואח"כ זה שידור חוזר וכן הלאה. וכל הזמן. עכשיו מי האדם החכם? אדם שלא יודע להחזיר בתשובה ולא יכול להחזיר בתשובה, מה יעשה? בשביל לזכות לחיי העולם הבא, גם אם תהיה צדיק זה לא בטוח, כי הסיבה השניה שזוכים לחיי העולם הבא, אתם יודעים מהי? חסד ונדבה של הקב"ה. מי שמחזיר בתשובה זה ודאי שהוא בן העולם הבא, ויש עוד אחד שיכול לזכות אם ה' יעשה עמו חסד ונדבה. אז צריך למצוא חן בעיני ה', אז מי שתורם לארגון שופר והופך להיות שותף או מארגן הרצאה, ודאי שהוא בן העולם הבא, כי הוא בכלל מזכי הרבים והמחזירים בתשובה, הוא חלק מ. ואלה ששמעו לעוקרי התורה להפסיק את ההוראות קבע, הפסידו את כל הזכויות שלהם גם אם היו להם, משום שזה נקרא תוהה על הראשונות, ומי שתוהה על הראשונות הפסיד את הכל. כל הזכויות שהיו לו ושהצטברו לו במשך השנים הלכו פייפן. גורנישט מיט גורנישט, אז אם היה לו סיכוי לחיי העולם הבא כבר אין לו, אלא אם כן הוא יהיה מזכה הרבים בעצמו. אבל ככה יצר הרע עובד טוב, לוקח חמישים אלף רבנים שיצאו נגד אחד, על מה? על כלום, משום שעוד מעט יכולה לבוא הגאולה, אז צריך להפסיק את מה שהוא עושה, אז לכן הם מתגייסים לטובת הסתרא אחרא, כי הפוסל במומו פוסל, פלוני אלמוני. 

ובכן כתוב בחכמים ז"ל, חוטא אחד יאבד טובה הרבה, משל לאחד שהיה בספינה והיה קודח תחתיו, אמר לו חברו, מה אתה עושה? אמר לו מה אכפת לכם? ולא תחתי אני מקדח? זה מצב העולם בזמננו, כל אחד אומר מה אכפת לכם ממעשי, אני בן חורין לעצמי, אמרו לו מפני שהמים עולים ומטביעים את הספינה כולה, שאלו אותי, מה אכפת לך מהזמרים? מה ענינך מהזמרים? תחזיר בתשובה, עזוב את הזמרים, אבל הם קודחים חורים וכולנו טובעים והם מטמאים את כולם והם מקלקלים את הנוער והם מפסידים את העולם, אז הרבנים האחרים לא אכפת להם בכלל, מה אכפת להם, מה אכפת לך שקודחים בספינה, מה אכפת לך? אכפת לי, כולם יטבעו בסוף. מה אתם חושבים שיש גזרות על עולם התורה סתם? מה אתם חושבים שהסופה הזאת שבאה, מה באה לצנן אותנו קצת ככה זה, אולי היא באה להראות לנו שאנחנו קפואים יותר מידי? אתם יודעים שמי שהוא קפוא בעבודת ה', יש לו גיהינום מיוחד, גיהינום של שלג, ומי שהוא חם לעבירה מאד יש לו גיהינום של אש, כל אחד נותנים לו גיהינום לפי המידה שלו, אז אם קיבלנו סופה וקרה כזאת, על מה ולמה? בגלל שאנחנו חמים בעבודת ה'? אז מה, רצו לצנן אותנו, תירגעו, אתם יותר מידי לוהטים אחרי המצוות, או אולי באו להגיד לנו שמע, אתה קפוא, אז ניתן לך מין במינו. מצור עשירי בטבת, מצור על ירושלים, עם שלג, בלי אויבים, מצור, תרגישו מה היה, הרבה כבר לא מתענים, אז תתענו עכשיו מחמישי עד שני אין לחם, אין חלב, אין כלום, לא יום אחד תתענו, שלשה ימים, כמו אצל אסתר. ז"א אנשים לא שמים לב אפילו מה עושים להם, לפיד זה המראה להראות לנו כמה אנחנו רחוקים, אם היתה אש לוהטת בבתי המדרש אז היא היתה מאדה אותו, אבל יש רפיון כנראה בעולם התורה, ובגלל שיש רפיון כמו שהיה בזמן הכהנים, בזמן היוונים היה רפיון בעבודת בית המקדש כמו שאומר הב"ח, אז לכן באו היוונים וגזרו גזרות, ובית חשמונאי הבינו שהגזרות בגלל "נרפים אתם נרפים" והחליטו שבמסירות נפש הם יוצאים נגד, וה' חיכה רק לזה, או, יש אנשים שבוער להם בעצמותם, אפילו משפחה אחת והם מבינים מה קורה פה, אז הקב"ה מסייע להם, דנת את דינם, רבת את ריבם, נקמת את נקמתם, טיפל בכולם, ואז חזרה עבודת בית המקדש יותר ממאתיים שנה, בזכות משפחה אחת שהתחמם ליבם עד כאן. נו, צריך שמישהו ככה יפרוץ החוצה עם חום הלב, יתחיל להרתיח את האנשים לעבודת הבורא, אבל אם לא נמשיך בקפאון הזה כנראה שזו לא תהיה הסופה האחרונה. ההרגשות האלה חייבים אנחנו לחוש, שמעשה של כל יחיד יכול להטביע את כל העולם כולו, כי זה מעלת כלל ישראל שהכל כרוכין יחד, וזה מה שאמרו חכמים, עשיו היו שש נפשות, שש נפשות, וקרוי נפשות, ישראל היו שבעים נפש והכתוב קרא להם נפש, עשיו היו לו אלוהות הרבה, תאוות ורצונות רבים, לכן קראו לו נפשות, מה שאין כן ישראל שעובדין לאלוה אחד קראם נפש. כמה עלינו להזהר להיות ממחטיאי הרבים חס ושלום, הנה הביאו לי פתק היום, יניב מרחיק משיח, בסילבסטר מטעם ש"ס, ביום שלישי באולמי פאר בפרדס חנה יופיע בסילבסטר, יניב מרחיק משיח, מטעם ש"ס, בסילבסטר, שמעתם? ישיר שירי אונקלטום, ושבחי ירושלים בטח גם, לא יאומן כי יסופר, כמה צריך להזהר ממחטיאי הרבים, ולהשתדל לזכות את הרבים ולא לזלזל בשום מעשה, שהרי אפילו במעשה אחד יכול להכלל בכלל המזכים. ועיין בלשון הרמב"ם שם בפרקי הצלחה שנתבאר כן, וכמו כן כאשר נגביר את הדאגה לכלל ישראל זוכים ע"י זה להתקרב לבורא יתברך ומובטחים לחיי העולם הבא, אז כל מי שמשתתף עם שופר שמזכה את הרבים, למרות עוקרי התורה ואעפ"כ, זכותו גדולה מאד בשמים ומובטח שהוא בן העולם הבא. מי שרוצה להפסיד זאת - שילך עם עוקרי התורה ויסמוך עליהם. 

רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל....

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת