טוען...

הרגש של הגוף - טומאה | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 16.05.2013, שעה: 07:07

הורדת MP4 הורדת MP3


"...אשר תחת זבח השלמים". אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד, פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום, וראיתי שהוא יפה עיניים וטוב רואי וקווצותיו סדורים לו תלתלים, אמרתי לו בני, מה ראית להשחית שערך זה הנאה? אמר לי רואה הייתי לאבא בעירי, וטרחתי לדלות מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבואה שלי ופחז עלי יצרי, מתוך שהוא ראה במים את צורתו הנאה התגבר עליו יצרו לעבירה, וביקש לטרדני מן העולם, אמרתי לו רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך, במי שהוא עתיד להיות רימה ותולעה, העבודה שאגלחך לשמים. מיד עמדתי ונשקתיו על ראשו, אמרתי לו בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל, עליך הכתוב אומר, "איש כי יפליא לנדור נדר להזיר לה'". זה המעשה. 

שמעון הצדיק לא רצה לאכול אשם נזיר טמא, ומסתמא מפני שנזיר נקרא חוטא, ומה שהוא ראה להתפעל כל כך מנזיר זה, דבר גדול היה בנזיר הזה, ודבר גדול גילה שמעון הצדיק, ההתעוררות הראשונה של טומאה באדם היא הרגשה בגוף, שאדם יש לו הרגש בגוף למשהו זה הטומאה הראשונה באדם, ההתעוררות הראשונה של טומאה באדם היא הרגשה בגוף, הצעיר ההוא הסתכל בצילו וראה שהוא נאה, ותיכף הרגיש שפחז עליו יצרו, וכי יצר זה שנתעורר בו יביאהו לידי מעשים רעים, ותיכף חיפש עצה נגדו, וקיבל על עצמו נזירות, שבסוף ימי נזירותו הצטרך לגלח כל שערו ולשרוף אותו לשמים. ז"א הוא הכניס את עצמו לחיוב נזירות כדי שיהיה מחוייב לגזור את כל שערו ולשרוף אותו לשמים. הרגשה כזאת והתעוררות הראשונה של טומאה, מעידה על קדושתו של הצעיר הזה. הגע בעצמך, מי אינו מזדהה עם גופו ומשוחד מיפיו, הצעיר המסתכל בעצמו ורואה כמה נאה שערו, יותר ויותר הוא אוהב את עצמו ומתפאר בעצמו, ורואה בגופו את הנכס היקר לו ביותר, ומי מרגיש כי אהבת עצמו ואהבת גופו זה טומאה? וזה משורש של גאוה ותאוה גם יחד, מי מרגיש כי אהבת עצמו מה שהוא אוהב את עצמו ואוהב את גופו זה טומאה? למה? כי זה משורש של גאוה ותאוה גם יחד. הצעיר הזה שהרגיש בכל זה ברגע הראשון, ולא עוד אלא שגער ביצרו המתגאה על עולם שאינו שלו, שהוא הולך להיות עפר רימה ותולעה, ולא עוד אלא שעמד על האמת הגדולה שהגוף ניתן לו ככלי לעבודת ה' ולא להנאה עצמית, ולכן קיבל על עצמו נזירות. הצעיר הזה הרגיש תיכף שיש טומאה בהרגשת הגוף ושהיא עלולה להביא אותו לידי מעשים רעים למיניהם, בין אם בגאוה יסודם או בתאוה יסודם. 

והנה מי שמפנק רגשות הגוף ומשתעשע בה תמיד מבלי להרגיש בטומאה הזו לאן תביאהו, אל קרבת הבורא ואל גדלות בתורה ודאי שלא תביאהו, ודע כי הרגשת הגוף היא היסוד של כל התרבות המערבית. היא שהביאה לפיתוח המדע, לאומנות, לציור, לפיסול, לספורט ביוון העתיקה, זה תורת הגוף של יוון רומא והמערב. דרך התורה מתחילה דוקא בזה שאדם ילמד לראות בגופו כלי לעבודת ה' ולא להנאה. 

הספרים הקדושים מכנים את הגוף, נרתיק של קדושה, כל עבודה בתורה ומצוות מכוונת על הגוף, כל העבודה שאנחנו עושים בתורה ובמצוות מכוונת אל הגוף, לשעבד את הגוף לתורה. ולכן ניתנה התורה לנו ולא למלאכים. רבי נחוניה אומר משל לאדם שהיה לו בן, והיה אותו הבן חסר אצבע אחת, הולך ללמד אומנות, והיתה שם אומנות שצריך את כל האצבעות. אחר ימים בא אביו ומצא שלא למד את אותה אומנות, אמר לרבו, לא לימדתו אומנות זו? אמר לו אומנות זו צריכה כל האצבעות, בנך חסר אצבע, הוא לא יכול ללומדה. כך אמר הקב"ה למלאכים, אין התורה מתקיימת בכם, למה? שאין ביניכם פריה ורביה לא מיתה ולא טומאה לא חולי, אלא כלכם קדושים, התורה מתקיימת דוקא בגוף, וכל עבודתנו בתורה זה לקדש את הגוף, להעלות אותו, עד שהגוף יזכה לנצח ולתחיה בתחית המתים.

והנה, אין כוונתנו בזה לומר שיש להתעלם מהגוף ומיצריו, או שיש להזניח ולהחליש את הגוף, כי זה אינו ממנהג החכמים, אלא כוונתנו שאין לגרות הרגשה בגוף, וכי הרגשה עצמית בגוף יש בה משום טומאה, והגישה האמיתית והרצויה אל הגוף זה להבחין בו ככלי לעבודתנו עבודת ה'. אז זה יסוד גדול מאד. 

נחזור, אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד, פעם אחת בא אדם אחד נזיר מן הדרום, וראיתי שהו איפה עיניים וטוב רואי וקווצותיו סדורים לו תלתלים, אמרתי לו בני, מה ראית להשחית שערך זה הנאה? אמר לי רואה הייתי לאבא בעירי, וטרחתי לדלות מים מן המעיין, ונסתכלתי בבבואה שלי ופחז עלי יצרי, מתוך שהוא ראה במים את צורתו כל כך נאה התגבר עליו יצרו לעשות עבירות, הוא ביקש לטרדני מן העולם, הוא ישר הרגיש לאן לוקח אותו מה שהוא רואה. אז הוא אומר, אמרתי לו, ליצר הרע, רשע, למה אתה מתגאה בעולם שאינו שלך? במי שהוא עתיד להיות רימה ותולעה אתה מתגאה? בגוף הזה שיהיה רימה ותולעה? נשבע, העבודה שאגלחך לשמים. מיד עמדתי ונישקתיו, אומר שמעון הצדיק, על ראשו. אמרתי לו בני, כמוך ירבו נוזרי נזירות בישראל. זה לא נזירות משום שהוא מרגיש שהוא חלש או משהו זה כמו שאנשים מקבלים עליהם נזירות, הם רוצים להתרחק מן היין שמעביר אותם על דעתם והכל, הוא פשוט קידש את עצמו, והוא הבין שהגוף זה כלי לעבודת הבורא ולא הפוך, אז הוא אמר עליו, ירבו נוזרי נזירות בישראל כמותך. עליך הכתוב אומר, איש כי יפליא לנדור נדר להזיר לה', זה פלא, כי רוב בני האדם אומר האבן עזרא, הם עבדי התאוות, אבל עליך נאמר כי יפליא, זה פלא שאדם מבטל את התאוה ועוד בהרגש ראשון, בד"כ בן אדם אוהב גם להשתעשע אפילו אם הוא לא רוצה לעבור עבירה אז הוא משתעשע בדמיון עם העבירה, אפילו אם הוא לא יגיע לידי מעשה, זה ישר גזר על עצמו נזירות כדי שיגדל את השיער היפה יגזור אותו וישרוף אותו לשם ה'. 

שמעון הצדיק יצא מכליו, כמו שאומרים, כשראה אחד כזה, מימי, אומר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזיר טמא אלא אחד, רק אצל הבחור הצעיר הזה.

אז מפה רואים שהרגש של הגוף זה טומאה, וצריך לסחוב את הכל לעבודת הבורא יתברך כי זה הנרתיק של הקדושה, וזה עבודה, צריכים לעבוד על זה. לכן לא מעשנים סיגריות ולא שותים יין, וכל הדברים האלה, כי זה טומאה הכל, זה משמשים את הגוף, זה משביעים את הגוף, במקום שהגוף ישמש להיות בריא "ונשמרתם מאד לנפשותיכם" לשמש ככלי שרת לעבודת הבורא, ממלאים אותה, כמו שלוקחים פרה ונותנים לה לאכול כל הזמן. 

פגשתי כבר כמה שקיבלו עליהם לא לעשן מה זה מאושרים ישתבח הבורא, פגשתי כמה שאמרו לי כבר שעברו כמה ימים והם פשששש חדש, חדש. 

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל...

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 08.08 11:37

  לכבוד הרב שליט"א שלושה שבועות לפני שבנינו נולד, עשינו נציב יום עם ברכה ללידה קלה כתרנגולת ונחת מכל ילדינו. וברוך ה' כשלושה שבועות לאחר הברכה בנינו נולד כתרנגולת (בחניה) ללא צורך ברופאים וללא קושי כלל. פשוט נס!!!! וקראנו לו יצחק. שיזכה בעזרת ה' יחד עם כל ילדינו להיות צדיקים אמיתיים עם חשק גדול לעבודת הבורא תודה רבה רבה. שתזכו להמשיך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולנחת מכל צאצאיכם

 • 08.08 01:22

  שלום כבוד הרב מקווה ששלומכם טוב בעזרת ה׳. רציתי להודיע על סגולת הביסים , למרות שיום ראשון היה צום אמרתי בכל אופן נכוון לשפע רב גם ביום ראשון , כעת סיפור קצר לפני , היום הולדת של אשתי מגיע והתפללתי לה׳ שיתן לי משהו משמעותי לתת לה , והיא ( אמרה לי הערב) התפללה לרכב ( שיש רק אחד וגם היא צריכה להסיע את הילדים לת״ת וכו׳. והנה זה פלא אחי מארה״ב מתכתב איתי בסוף הצום ואומר לי יש לי רכב לתת לך כולל הרישוי עליו. וזה לא טרנטלה ( מצ״ב תמונות הרכב) ישתבח שמו לעד , תודה רבה לכם רב האמת.

 • 18.07 19:26

  כבוד הרב שלום כיוונתי מממש בסעודה שלישית על הביסים ממש מעומק הלב כי קצת דחוק היום קיבלנו 2000 שקל ישתבח הבורא לעד! ותודה לכבוד הרב

 • 18.07 12:49

  כבוד הרב, היום קיבלנו 2,500 ₪ במתנה.. מקפידים לעשות כל שבוע את סעודת הביסים.. גם אם לא מקבלים מיד אותו שבוע, זה מצטבר לפעם אחת.. כבוד הרב, בזמן האחרון אנחנו רואים יותר שפע וברכה ברוך ה'. בעלי עובד עם אח שלו ופעם בכמה ימים הוא מקבל ממנו 100 ₪ ולפעמים יותר, חוץ מהמשכורת החודשית. העיקר שיהיה ברכה. אז מחובתי ולשמחתי אני כותבת לכבוד הרב היקר שלנו, תודה רבה רבה שכבודו דואג לנו כמו לילדים שלו

 • 13.07 19:15

  תודה רבה על הכול כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי ההרצאות שלכם זה ממש סדנא לחיים האמיתיים הטובים מה שיש כאלו המשלמים בעבורם הון תועפות בחוץ אצל כל מיני קאווצ'רים ורק יוצאים יותר מטומטמים מטומאתם. כאן פשוט קדושה והדרכה לחיים טובים יישר כוחכם ושוב תודה רבה על הכול אוהבים ומצפים לשובכם מהרה לשלום

 • 11.07 18:05

  שלום לכבוד הרב! לפני מספר שבועות ביקשתי ברכה לנכדה שלי בת השנתיים שלא תצטרך אבחון ולא תיכנס לגן שפתי, יוכבד היקרה התקשרה לביתי ודיברה איתה, הבת שלי קיבלה על עצמה מספר דברים והרב כמובן בירך, לפני כשבוע וחצי הבת שלי מתקשרת ואומרת שהיתה פגישה של עו"ס במשפחתון והיא ממש התלהבה מההתקדמות של שי לי , ואמרה שאין צורך באבחון ואין צורך בגן שפתי. תודה רבה רבה על הכל התמיכה והברכה של הרב ותודה רבה ליוכבד היקרה שהתקשרה לבת שלי שלי ודיברה איתה. תודה מראש , תבורכו מפי עליון.

 • 04.07 01:41

  תודה רבה כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי על הכול, אתה מחזק אותנו מאוד בכל דבריך ושהשם יתן לך כוח להשפיע על כל העולם לדעת כי השם אחד ושמו אחד ויגשים משאלותיכם לטובה מהרה אמן ותשובו לשלום לארץ הקודש עם עוד רבבות נשמות ישראל שהצלתם מיד הס"מ

 • 04.07 01:41

  *כבוד הרב ערב טוב ומבורך 💫* כמה טובה ההרצאה ממרילנד ... זה הפעם החמישית שאני שומע אותה בערך, ופשוט משנן את הדברים לדעת באמת שיש ימים שגם כשלא הולך ומסתדר כמו שתכננת אז עדיין אתה מקיים מצוות בתפילין, ברכות, סעודה , ומצוות תמידיות שמקיימים במחשבה ועוד אין ספור דברים שכבוד הרב הסביר !!! רוצה להודות לך כבוד הרב פשוט תודה שזכינו שהרב שלנו זה איש האמת בדור הזה . תודה רבה כבוד הרב שליט"א 🤲

 • 24.06 13:19

  שלום כבוד הרב נשמח לבשר לרב שכמה שעות לאחר הברכה של הרב מצאנו דירה, ויום למחרת חתמנו חוזה בשעה טובה. לאחר שכמעט שבועיים כתתנו רגליים בניסיון למצוא ולא עלה בידנו דבר. תודה לה' שזיכנו תודה לרב על הכל שבת שלום

 • 21.06 11:52

  בסיעתא דשמיא ברצוננו לשתף את כבוד הרב בסגולה הפרטית שלנו ובנס והישועה שבאה בעקבות כיסוי ראש.. כשבננו הבכור לא הוציא מילה אחת מפיו עד שעבר את גיל שלוש.. האמא קיבלה על עצמה כסוי ראש בזכות ששמעה שיעור בנושא של כבוד הרב וביום למחרת הילד אמר את המילה הראשונה והיום ברוך השם הילד בן עשר תלמיד מצטיין ישתבח הבורא🙌🏼😃

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת