טוען...

פרסום גדול לנותני צדקה | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 19.05.2013, שעה: 06:30

הורדת MP4 הורדת MP3


"ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה", "ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה". ופירש רש"י יחסו הכתוב על שבטו ולא שגבה משבטו והקריב, או אינו אלא שגבה משבטו והביא, שאלה, הכתוב מייחס אותו לשבטו על מטה יהודה, עכשיו השאלה, הוא גבה משבטו את הכסף של הקרבן והקריב או לא? ת"ל זה קרבן נחשון, משלא הביא, אז כל נשיא ונשיא הביא מהכיס שלו את הקרבן שלו. וכן כתבו בכל נשיא ונשיא זה קרבן, והנה זה היה לו כבר אחר ביזת הים שנאמר "תורי זהב עם נקודות הכסף", ואמרו רבותינו ז"ל בברכות ה', שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשעים חמורים לובים חזקים טעונים כסף וזהב ממצרים, ואם כן מהי רבותא, מה היתרון שהקריבו קרבנן המעט נגד תורי זהב עם נקודות הכסף שנתן להם הקב"ה? ועם כל זה לא מנע הכתוב מלחבבם ולהודיע בכל נשיא ונשיא בפני עצמו, זה קרבן, ללמד שמשלהם הביאו. 

הרי ראינו כמה הקב"ה משלם שכר טוב בעד צדקה למקדש, סלש בית כנסת שזה מקדש מעט, כי זה כבוד ה', אפילו שגם כל ישראל התנדבו, והמלאכה היתה דיים, ומכל שכן בדור הזה אשר לא היו לנו תשעים חמורים טעונים, אז כל מי שמתנדב בלי תשעים חמורים טעונים כמה צריך לפרסם אותו ולשבח אותו על מה שהוא עושה, ובפרט בדבר שלא רבים יחכמו לחזק תורה ומוסר גם יחד, אין הרבה חכמים שהם חכמים לחזק את התורה והמוסר גם יחד, ואדרבא, רבים יבוזו למוסר, וכבר אמר שלמה המלך ע"ה, במשלי א', חכמה ומוסר אוילים בזו, פירוש, חכמה לבד יש הרבה אנשים שמחבבים, אבל חכמה ומוסר - דווקא אוילים בזו, שזה הולך ביחד גם חכמה גם מוסר אוילים בזו. 

אם כן מי שמבין לכבד את ה' מהונו בדור הזה, שכרו מרובה מאד, אם הנשיאים הביאו קרבן, כמה עולה שור, חמשת אלפים שקל היום, נו, אז הביאו חמשת אלפים, שלשת אלפים? אצלכם השוורים בזול, שלשת אלפים שקל, נו, אז שלשת אלפים שקל הביאו מתוך תשעים חמורים שהם מלאים, אצלנו מניה ארבעת אלפים שקל מטר רבוע, ואתה בונה בית ה', ואתה שותף, אז ראוי ודאי לכתוב עליך בתורה זה מנית ניסים בן מזל, פשששששש, רק התורה כבר נחתמה, אבל לא משנה, בשמים זה רשום, כל אחד ואחד מה תרם ומה עשה. 

יש יהודי יקר אחד שתרם שמונה נברשות לבית הכנסת, חמישים אלף שקלים, ועוד עשרים מנורות מסביב. זה חכם, למה חכם? כל האור שילמדו ויתפללו - בזכותו. צריך להיות חכם, בבתי מדרש ובבתי כנסת לתרום את החשמל זה חכמה, זה חכמה. יש עוד מנורות שאנחנו צריכים לקנות להשלמה, זה רק יפוי ואור, אבל צריך עוד הרבה מנורות, 320 מטר זה לא צחוק. 

ולדעתי עוד כי החיבה יתרה שהראה להם הקב"ה לכתוב בכל נשיא ונשיא זה קרבן, הוא מחמת זריזותם שיתנדבו ראשונים. קודם כל הם הקריבו קרבן הם משל עצמם, אז המחבר אומר שיש פה חיבה יתרה בגלל שהם הזדרזו, והיו זריזים להתנדב ראשונים לכן כתב זה קרבן, כמו שמבואר ברש"י על הפסוק "והנשיאים הביאו" כי בנדבת המשכן הביאו אחרונים, ומפני שהתעצלו חיסר להם י', וכאן נזדרזו ראשונים, ונראה כי באמת נדבתם במשכן אבנים טובות היה שווה הרבה יותר, אבל רק מפני התאחרם לא לבד שלא שיבחם הכתוב, אלא ניתק מהם אות י', וכאן בשביל זריזותם חיבבם כל כך בכל נשיא ונשיא, הרי כמה גדול כח העושה מצוה בשמחת הלב ובזריזות. אתה כבר עושה מצוה, תעשה בשמחה ובזריזות. 

הרב עובדיה מברטנורא אומר שכר מצוה מצוה - זה העושה מצוה בשמחה זה עוד מצוה, שעל כל מצוה שאתה עושה בשמחה זה עוד מצוה, שכר מצוה - מצוה. אז אם אדם יכול לעשות בזריזות ולהיות ראשון, נחשון בן עמינדב, כל העולם יודע, נחשון בן עמינדב, זה נחשון בן עמינדב, תראה, פעם אחת קפץ ראשון, כל העולם מדבר עליו, הראשון הראשון הראשון, על מי מדברים תמיד? מקום ראשון. מי הגיע מקום ראשון? מקום ראשון, כל האולימפיאדה להגיע למקום ראשון, אז אם זה בגשמיות, באהבלה, ברוחניות להיות ראשון, ראשון שבקדושה, כל דבר להיות ראשון בקדושה. 

אז ראינו מפה שהכתוב משבח מאד מאד מאד את מה שהקריבו את הקרבן משל עצמם ולמרות זאת נקרא הקרבן על שם השבט, והם הקריבו בעצמם, למה היחיד צריך להקריב בשביל כל הציבור, הציבור עשיר, מה למה הוא צריך לשלם מהכיס שלו? זאת המעלה. זאת המעלה, מנהיג צריך לתת דוגמא אישית, ראש וראשון. 

כל המניות שהתחלנו בארגון שופר, מניות על טיפים, כשהתחלנו במפעל הטיפים, אח"כ במפעל הוידאו, אח"כ מפעל הסידי, הראשון שנתן מניות זה אני וגם דאגתי שלמשפחה יהיה, קודם כל שיהיה להם חלק לעולם הבא על בטוח, כי יצור של מיליונים פששששש מבטיח עולם הבא, זה שותפות במאות אלפי בעלי תשובה.

ש. יש אפשרות לתת רטרואקטיבית?

הרב: לא, אין רטרואקטיבית, מכאן ולהבא. יש עוד מה לעשות בעולם. עכשיו התחילה המכירה של הכסאות, יש כסאות VIP 4000 שקלים, ויש כסאות רגילים 2000 שקלים ויש סופר VIP- זה 8000 שקלים, סופר VIP זה שלי. אז אני צריך לשלם 8000 שקלים על הכסא. מה לעשות, אתה רוצה לשבת במקום טוב - תשלם. איפה תראה מישהו משלם? אין דבר כזה. אנשים מפחדים לשלם, מה אתה אומר, רק בזה אתה קונה זכויות, במה אתה קונה, בזה שאתה שומר בכיס איזה שכל, אין שכל, בשביל מה נתנו לך כסף - תשחרר. 

פעם אמרתי בדרשה בחו"ל, העשירים סתומים בכסף, הם לא משחררים, אם היו משחררים אז ה' היה ממלא, אבל אם זה מלא מה הוא ישפוך? הוא לא שופך, תשחרר והקב"ה יתן. אבל דבר לקירות, אתה מבין, זה קשה. כמקום שיש חסרון כיס צריך זירוז, צו את בני ישראל, צריך שמה ציווי זירוז, אנשים קשה להם לשחרר, ואפילו מחצית השקל זה היה סיפור. מחצית השקל. תשעים חמורים מסכנים קורסים מרוב הזהב והכסף, הולכים להתעלף, אתה מבין תשחרר רק מחצית השקל, אז ה' אומר לו דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, דבר כמו דברו, אומר בעל הטורים, כמו דברו על לב ירושלים, כמו לנחם את ירושלים על החורבן, אז צריך היה לדבר אליהם דיבור מיוחד לנחם אותם ואתה מבין מה היה ההפסד הגדול של בית המקדש והכל, צריך לדבר אליהם, אז אומר אותו דבר, דבר אל בני ישראל, תנחם אותם לא נורא, מחצית השקל, זה יחזור, לא יקרה כלום, איייי. קשה קשה. אבל בסדר, עם ישראל נותנים, נתבעים לעגל נותנים, נתבעים לבית כנסת - נותנים, ב"ה נותנים, אחרת לא היה קם שום דבר, אבל זה קשה, יצר הרע, דור אחרון זה הממון, ממון, לא דור, אלפיים שנה אחרונים העולם נידון בזעם, אלפיים ראשונים בזנות, אלפיים שניים עבודה זרה, אלפיים אחרונים ממון, היום זה הכל כסף. הבעיה זה כסף, כסף כסף.

בכל אופן אנחנו רואים שאפילו נתינה כזו מועטת ביחס לעשירות שהיה לכל אחד ואחד, משבח הכתוב ואומר, זה קרבן נחשון בן עמינדב, זה קרבן שלומיאל בן צורישדי, זה קרבן יבבי, מה יש כאן? כולה שלשת אלפים אתה אומר, לא? 

זהו, התורה יודעת לשבח גם נתינה קטנה אפילו שיש לך הרבה ביחס. נו, זה לימוד מוסר בשבילנו אולי סוף סוף נלמד לשחרר קצת משהו.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל....

 •    שיתוף   

הרצאות קרובות

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 20.02 12:31

  כבוד הרב היקר שליט"א שלום וברכה! רציתי לומר: 'תודה גדולה!' לכבוד הרב שליט"א על הדברים בקטע הזה. (👨🏻‍🏫 המדד העיקרי להצלחה בחינוך shofar.tv/videos/16838) בזכות הקטע הזה ב"ה חינכתי את הילדים: שצריך לשיר ולהודות להשם יתברך גם מתוך כאב וצער. אני נוהגת כמעט מדי יום לשיר עם הילדים: 'תודה רבה לך השם יתברך על כל הטוב ועל כל החסד!' מתוך שמחה! ואנחנו שרים!! ורוקדים!!! אתמול שרתי לילדים מתוך כאבים חזקים אחרי עקירת שן בינה! (ל"ע) 'תודה רבה לך השם יתברך על כאבי שינים כי אין רע יורד מן השמים!'. הילדים תמהו: 'איך אמא שרה ככה, להודות על הכאב!?' אז הסברתי להם: 'שהשם יתברך מזכך אותנו ובדרך הזאת מנקה אותנו מחטאים ועוונות שנצא מפה נקיים לגן עדן!' בעזרת השם יתברך (אמן) תודה אין סופית לכבוד הרב שמלמד אותנו והלוואי ונזכה לדרגות כמו שכבוד הרב לימד ותיאר בקטע (אמן).

 • 19.02 19:13

  שלום כבוד הרב! הייתי היום בטיפול שיניים. הרופא יודע שאתה הרב שלנו, אמר לי: 'שב"ה הוא שומע הרצאות שלך ב יוטיוב ושאתה מאוד חכם!' ועוד כמה מחמאות ב"ה. אמר לי: 'שלבן שלו יש כל מיני שאלות והוא רוצה: הוכחות! ודברים כתובים ושהוא לא יודע לתת לו תשובות לשאלות האלה...' אמרתי לו: 'שאני יביא לו דיסקונקי ('מאגר השו"ת הגדול בעולם') שיתן לבנו שזה יענה לו על הרבה מאוד שאלות שיש לו!' הוא שמח מאוד! ואמר: 'שהשי"ת סובב את זה שאגיע לטיפול - בשביל שאביא לו דיסקונקי!'.

 • 19.02 14:28

  כבוד הרב שליט"א השיעור בוקר - מאוד מחכים! והיה נחוץ בתקופה זו של פורענויות, מחלוקות (רח"ל), אבל מה שאני יודע זה שלא אעזוב את כבוד הרב שליט"א לעולם!!! לא כמו כאלה שהיו בעבר בקפז שעזבו ופתאום מפרסמים נגד הרב שליט"א וכו'... ומה שהכי מצחיק ומעניין זה שפתאום יש עוד סוגי בשר שאפשר לאכול וזמרים שמותר לשמוע חח... אני ממש מרחם על כל אלה שעזבו כי לגבי בשר יש גם להם פתרון! שישלחו משפחה או חברים לקנות, ואם מתביישים שישלחו מישהו לחנות... אבל הכל צף! ועוד שהם לא נושא ההודעה כרגע... עוד תודה על ההסבר על מהן 'שבועות' וב"ה אנחנו קפזניקים לנצח!!! תודה רבה להשי"ת שזכינו בכבוד הרב שליט"א 🙏

 • 19.02 10:56

  ישר כח לכבוד הרב על השיעור בוקר, (פרשת תרומה - משכן העדות shofar.tv/videos/16839) תודה רבה! שמעתי אותו עוד הפעם - מדהים! שהשי"ת שוכן בתוך הצדיקים. והאמת אף שהיא לא שמימית, היא 'אמת לאמיתה!' כי ה' בתוכם. מכאן לעניות דעתי אנחנו למדים: שאנחנו כמו עץ שצריך להביא פירות והפירות הם הטוב היוצא מאתנו והצדיקים הם 'שורש' שמחזיק אותנו אמנם לצערינו יש 'עשבים שוטים' שאינם נותנים פירות אלא מפריעים לצדיקים בעבודתם (כמו דתן ואבירם:). ואפשר להבין כמה מסוכן לבחור דרך מסויימת (שורש של עץ פרי מסויים) ולקבוע שהיא ה'אמת' ולפסול פוסקים אחרים שהם השורשים של מיני עץ שונים הנותנים פרי ממנים שונים והם אותם המוציאים לעז על הצדיקים ומזלזלים בהם - רחמנא לצלן!

 • 19.02 09:04

  רבנו הקדוש! איזה שיעור בוקר מרומם! לכל איש ואישה מעדת ישראל את סוד נדיבות ליבו של הצדיק מגלה הרב בכל שיעור ובפרט הזה "וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם!" (שמות כה, ח) מהי גדולת ליבו של הרב שעומד איתן כנגד השקרנים שבדור כדי להמשיך להאיר את ליבותם של עם ישראל בשביל שיפתחו ליבם לקב"ה ושיזכו גם הם להשראת שכינתו בליבם ובזכות זה על גם כלל האומה הרב הזכיר את גדולי החכמים והבן איש חי שתורתם לא תשכח לעולם וכך תורתו של הרב אמנון יצחק שליט"א לא משנה מה "הם" יעשו, אמת צרופה בידו והוא מנחיל אותה לעם ישראל וקהילתו ומזכה ומרצפם ומחזקם לעבודתו יתברך אוהבים את הרב הצדיק שאין כמותו ותורתו חזק וברוך רבינו "יַגְדִּיל תּוֹרָה וְיַאְדִּיר"!!! (ישעיה מב, כא) - אמן!

 • 19.02 08:28

  כבוד הרב שלום וברכה!!! אכן הבטיחו חז"ל: 'צדיק גוזר וה' יתברך מקיים!!!' ברוך ה'! התקיימה ברכת הרב שליט"א ובס"ד כעת אנו בדרך לבית שלנו אחרי שהחשד לדלקת קרום המח - התבטל! תודה להשי"ת ותודה לך הרב אשרינו שזכינו בצדיק אמת!!!

 • 19.02 08:26

  כבוד הרב שליט"א היקר שלום וברכה! שבוע טוב ומבורך! רציתי לשתף את כבוד הרב ולזכות את הרבים אם כבוד הרב שליט"א יראה לנכון. הבן הקטן שלי חלה (ל"ע) יום חמישי האחרון . והחלטתי לתרום 180₪ ל: 'שופר' לטובת סבב הרצאות בארה"ב 2024 לרפואתו ובאותו רגע עבר לי בראש הפסוק: "וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת" (משלי י, ב) לא הבנתי מהיכן זה צץ כי נתתי לרפואתו אבל לא יחסתי לזה חשיבות מיוחדת. במוצאי שבת קודש הבנתי למה עבר לי בראש הפסוק: "וּצְדָקָה תַּצִּיל מִמָּוֶת" הבן הקטן שלנו ניצל מחנק!! ישתבח ויתעלה שמו של הקב"ה בכל העולמות כולם! באנו לעשות הבדלה, והבן הקטן היה בלול שיחק. בעלי היקר בא להדליק את נר ההבדלה והנר נכבה כמה פעמים ותוך כדי התעסקות אני שומעת את הקטן שלי משתעל וזה לא נשמע חריג כי הוא חולה ואז השיעול נשמע מוזר והבת הגדולה ראתה בניסי ניסים שיש לקטן משהו כחול בפה. מיד תפסתי את הקטן בסייעתא דשמיא בעלי ואני הצלחנו להוציא לו מהפה חלק מצעצוע שכנראה אסף מהרצפה מתוך הלול ושם בפה. כהכרת הטוב להשם יתברך תרמנו שוב 180₪ לזיכוי הרבים ל: 'שופר' - ארגון להפצת יהדות. רצינו לומר גם 'תודה!' אין סופית להשי"ת ששולח לנו את כבוד הרב שליט"א שמאפשר לנו בזכות פועלו האדיר להיות שותפים לזכות ולזכות ולהרוויח חיים גם בעולם הזה ויהי רצון שנזכה גם לחיי העולם הבא! יה"ר שתבורכו בכל הברכות והישועות והנחמות ובתשובה שלמה לכלל ישראל וגאולה ברחמים השנה אמן ואמן!

 • 19.02 08:24

  ישר כח! לרב שליט"א על השיעור בוקר חלק גדול מהדברים שכבוד הרב דיבר זכיתי לקרוא בשבת בילקוט מעם לועז פרשת תרומה.

 • 19.02 08:23

  כבוד הרב! תודה רבה על הזכות להיות בצילך כל השבת (פרשת תרומה בירושלים) זה 'מעין עולם הבא!' אי אפשר להסביר את זה הרב ניצל כל זמן לתורה ולתפילה! וזכינו להיות כל הלילה בלימוד - שזה דבר נפלא כשלעצמו!! ב"ה הגענו מרכסים לירושלים למרות שאשתי סגרה על דירה אבל השי"ת רצה והמשכיר ביטל ברגע האחרון! אני לא יודע מאיזה סיבה אבל זכינו לפחות לחשמל כשר! בגלל שהגענו בקראוון הכל היה בסולארי וגז. שבוע טוב ומבורך מורי ורבי!

 • 15.02 21:02

  כבוד הרב שליט"א, ב"ה 'עבדול כרים' מסדרת השיעורים 'הייתי שם במצרים' (shofar.tv/lessons/16558) חוסל! סוף כל סוף ("כֵּן יֹאבְדוּ כָל אוֹיְבֶיךָ ה'" - אמן! שופטים ה, לא).

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים