טוען...

הכרת הסכנה האמיתית שיש ברשעים | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש קהילות פז, בני ברק
 תאריך פרסום: 26.02.2013, שעה: 05:57

הורדת MP4 הורדת MP3


"ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ותעמוד בחצר בית המלך הפנימית נוכח בית המלך", אמר רבי לוי, כיון שהגיעה לבית הצלמים נסתלקה שכינה הימנה, אמרה אסתר, אלי אלי למה עזבתני, שמא אתה דן על שוגג כמזיד ועל אונס כרצון, או שמא על שקראתיו כלב, שנאמר במזמור איילת השחר, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי. חזרה וקראתו אריה, שנאמר "הושיעני מפי אריה", אח"כ בהמשך היא כבר לא כינתה את נבוכדנצר כלב אלא אריה, אז היא מקשה, למה הסתלקה ממנה שכינה, אולי בגלל שהיא קראה לו כלב? וקשה הלא גם דוד המלך ע"ה קראם כלבים, "כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני, הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי" והרד"ק אומר שזה משל על נבוכדנצר ושריו, ועוד אמר דוד, "כי סבבוני כלבים" ודרשו חכמים ז"ל, אלו בניו של המן. אז רואים שנעים זמירות ישראל כינה אותם גם כן כלבים, אז מה היא חששה, שבגלל זה הסתלקה ממנה שכינה, בגלל הכינוי שהיא גינתה את המלך בשם כזה? 

גם חנניה מישאל ועזריה קראו לנבוכדנצר הרשע כלב, כמו שכתוב בדניאל, ענו שדרך ואבד מגו, ואמרין למלכא נבוכדנצר, למה הוזכר שמו? אלא כך אמרו לו, אם נקבל עלינו גזרתך לתת מיסים וארנוניות אתה מלך עלינו, אם אתה מטיל עלינו מיסים וארנוניות אין שום בעיה, אתה מלך עלינו ונשלם, ואם נכפור בקב"ה שפל אנשים אתה בעינינו ובזוי, בזוי עם אתה, את וכלבא שוים, אם כן איזה חטא הרגישה אסתר בזה שכינתה רשעים כהמן ואחשוורוש בכינוי כלב? ועוד למה לא תלתה אסתר הסתלקות השכינה בגלל הצלמים של עבודה זרה, הרי כתוב, רבי לוי אומר, כיון שהגיעה לבית הצלמים נסתלקה שכינה הימנה, אז למה היא תולה את זה בדברים אחרים? 

אבל אם נאמר מפני סיבת הצלמים נסתלקה השכינה, הלא כל שעה שהיא היתה נכנסת שם צריכה השכינה להסתלק ולמה לא נסתלקה אלא רק עכשיו? 

הרי"ף מתרץ, כיון שכתוב "ותלבש אסתר מלכות" ואנחנו דורשים שהיא לבשה רוח הקודש, דהיינו נתלבשה בה רוח הקודש, לכן עכשיו שהגיעה לבית הצלמים נסתלקה השכינה, ואז היא אמרה, אלי אלי למה עזבתני, אבל למחבר נראה כי אסתר המלכה הרגישה עצמה אשמה במה שמיעטה מחומרת ההגדרה של הרשעים הללו והסתפקה לכונתם רק כלבים. היא מיעטה בזה בתיאור רשעתם והשחתתם של הרשעים האלו, שהרי הכלב הוא פחות חיה רעה מן הארי, פחות מזיק, פחות יש להזהר ממנו, כי יש גם אפשרות להבריחו ולהתגבר עליו, אפשר להשתיקו ולמנוע ממנו ש יוכל להזיק ולחבל, ואפשר גם להכותו ולהרגו, מה שאין כן הארי מלך החיות והגיבור שבהם, שהוא עלול להיות סכנת מוות לאדם, ואי אפשר בנקל להנצל ממנו. ובזה האשימה אסתר את עצמה, שלא הכירה את הסכנה האמיתית של רשעים שהם חיות טורפות כארי, ואכן מיד תיקנה עצמה ואמרה, "הושיעני מפי אריה" שהיא חיה הרעה ביותר מבין החיות, ובכך היטיבה למצות את גנות הרשעים ומעשיהם, בצורה החריפה ובכל שאט הנפש. 

ובזה נכשל גם סבה של אסתר שאול המלך, אשר לא הרג את עמלק, שלא העריך כראוי את רשעתו, "ויחמול שאול על אגג" שלא הרגיש בעומק ההשחתה שלו, מצד שהיה שאול עניו ורחמן ונסיך, ולא ירד לעומק נפשם המושחתה, שהרי שאול הוא משמונה הנסיכים כמו שכתוב בסוכה נ"ב. לכן הורתה לנו התורה "זכור את אשר עשה לך עמלק בצאתכם ממצרים", הצב איננו רק על עצם מעשה מחיית עמלק, אלא להבין ולהתבונן קודם כל בעומק הרשעות של עמלק, לירד לעומק נפשם השפלה, להכיר את תכונתם הנפשעת, לדעת את היקף ארסם המסוכן, ואת עומק שנאתם לעם ישראל, להכיר אותם ולזכור מה הם עוללו לנו, ומתי באו עלינו, בדרך לאחר שעם ישראל היה עייף נרדף ומדוכא, לאחר מאות שנים של עבודת פרך, ובעינויים קשים במצרים, לאחר הרס חיי המשפחה, במצב קשה כזה כשיצאו ממצרים בדרך בצאתנו משם הם באו ותקפו אותנו, והם באו במרחק 1600 ק"מ, ובזה נתגלתה כל רשעתם. ועוד יותר מזה, הם באו בשעה שכל אומות העולם שמעו עמים ירגזון, שכולם תמהים ומתפעלים מעוז הרוח של העם הנפלא עם ישראל, והוא עמלק עינו רעה בישראל בא ללחום בהם, לצנן את ההתלהבות וההתעוררות של כל האומות לטובת עם ישראל. 

הרי עד כמה עמוק הוא המעיין הנרפס של אומה זו עמלק. לכן נצטוינו לזכור, דהיינו להבין את כח הרע המפעפע בקרב נפשם וליבם של עמלק. 

כזה הוא ענין הזכרון שהתורה מצוה עלינו, "זכור את אשר עשה לך עמלק", את ההכרה וההבנה בחיה הטורפת כדי להזהר ממנה, כדי לגנות את הרע, כדי לא להלכד במלכודת התמימות, וחס ושלום לא להתדבק במידת האכזריות מהם, אלא תמיד לפקוח ולנהוג בכל הזהירות. 

לכן ציוה הקב"ה את משה שיזהיר את ישראל, "צרור את המדיינים והכיתם אותם", מקודם צרור, ואח"כ והכיתם, ז"א צרור קודם כל לאייב אותם, שיהיו אויבים, כמו שאומר דוד המלך ע"ה, "הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממיך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי", מסביר לנו דוד המלך מה היא שנאת הרשעים, אז הוא אומר, הלא משנאיך ה' אשנא, מי ששונא לקב"ה במעשיו הרעים שעושים מעשים רעים נגד ה' נגד התורה, יש מצוה לשנאתו, יש מצוה לשנוא את הרשעים כמו שיש מצוה לאהוב את הטובים. "ואהבת לרעך כמוך", אז אומר, "הלא משנאיך ה' אשנא" זה לא מספיק, אתה עדיין לא מקיים מצות שנאה, "ובתקוממך אתקוטט" אני גם בא לידי קטטה איתם, זה לא רק שאני יושב ושונא אותם בליבי, אני גם מתקוטט איתם, וכמה אני שונא אותם, "תכלית שנאה שנאתים", תכלית, המקסימום שאפשר, מתי אני יודע שאני מקיים את המצוה כמו שצריך? - לאויבים היו לי, כי כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, מרוב שמרגישים כמה אני שונא אותם הם נהפכים אויבים שלי, או, אז אני יודע שקיימתי מצות שנאה כראוי. ככה מלמד אותנו דוד המלך ע"ה איך לשנוא את הרשעים. זה מה שאנחנו לומדים פה, צרור את המדינים והכיתם אותם, קודם כל לאייב אותם, אם לא תאייב אותם אז אתה גם לא תכה אותם, הנה, שאול חמל על אגג ראש עמלק, להכיר את רשעת המדיינים ולאייב את רשעתם, 24 אלף מישראל מתו בגללם. כמה אלמנות, כמה יתומים, כמה, מה הם עשו. רשעות שאין כדוגמתה, צריך להזהר מהם ולמאוס אותם ואת נפשם, להבין את מזימתם שרצו להחדיר בתוכנו ארס התאווה והטומאה, וע"י זה לעקור את שרשם הרע ואת זוהמתם, ע"י שנאייב אותם נוכל לעקור את השורש הרע הזה, את הזוהמה הזו, שלא יימשכו חס ושלום עם ישראל אחריהם. שהם לא יצליחו למשוך אותם. אז כדי להרחיק מעושי עוולה, מרשעים, צריך לזלזל בהם לגנות אותם לאייב אותם לשנוא אותם.

יוסף שפטפט ביצרו, פירש רש"י שזלזל ביצרו, וכבש אותו ולא חשבו, כדי להקל על כיבוש היצר צריך בראש ובראשונה להפחית את הרע ולזלזל בו, לגנות את המידות הרעות ולעשות את הכבוד המדומה לשחוק, לבזות את בעל התאוה ואת התאוה, למעט ולצמצם אל הגירוי והחשק לדבר עבירה, שכן בתחבולות היצר הוא לייפות את הרע, ולטהר את חיי העולם הזה תאוותיו ומאווייו בגונים שונים כדי למשוך את הלב, הדרך להקטין את הנסיון הוא ע"י הזלזול בעבירה, גינוי המידות הרעות, ביזוי הרע, וכל המסיתים צריך לבזות אותם, ללגלג על דמיונם, להסיר את המסווה שעליהם, להראות ולהוכיח לכולם, כל היסורים והמכאובים הנובעים ונגרמים ממידות רעות. 

וכך אומר בעל חובת הלבבות בשער יחוד המעשה פרק ה', בן אדם, ראוי לך לדעת כי השונא הגדול שיש בעולם הוא יצרך הנמסך בכוחות נפשך והמעורב במזג רוחך. והמשתתף עמך בהנהגת חושיך הגופניים והרוחניים, אתה חושב אני מחליט, אני עושה, אני רוצה, זה לא אתה זה הוא. ומשתתף עמך בהנהגת חושיך הגופניים והרוחניים, הוא המושל בסודות נפשך וצפון חובך, הוא בעל עצתך וכל תנועותיך הנראות והנסתרות, הוא האורב לפתות פסיעותיך, ואתה ישן לו והוא ער לך, ואתה מתעלם ממנו והוא אינו מתעלם ממך. איך הוא בא אליך, לבש לך בגדי ידידות ועד עדי האהבה לך, מקשט אותך בקישוטי האהבה, מה זה, אין אוהב יותר מהיצר הרע, לופת אותך באהבתו, ונכנס בכלל נאמניך ואנשי עצתך והוא סגולת אוהביך. והקב"ה קראו ליצר הרע רע! שיכיר את הרע, אם האדם לא יכיר את כח החטא, טומאתו, השחתתו ושפלותו, בטח גם לא יגנה ולא יזלזל בו, והתוצאה תהיה שלא יזהר מן החטא ומן החוטאים, לא יתרחק מהם ולא יסתייג מהם ואז גם ייכשל בהם. 

אתם שומעים לפעמים אנשים שכשאומרים משהו חריף כנגד מישהו או משהו אז הם מרגיעים כזה, לא צריך יותר מידי, מי אומר את זה, יצר הרע שלהם איתם ביחד, הם בעצמם יצר הרע, יצר הרע מדבר, הרי שאול שחמל על אגג נענש, איבד את המלכות, מי מלך ישראל עם כל הזכויות של מלך, שמלך זוכה בכל מה שעושה לכלל ישראל, הוא הלב שלהם, הפסיד את הכל בשביל חמלה לא במקום, לא תחמול ולא תכסה עליו, צריך לגנות ולבזות ולהרחיק.

ונסיים במעשה, מעשה באנטונינוס שבא לקיסרין- קיסריה, ושלח אחר רבינו הקדוש, אז אנטונינוס הגיע לביקור בקיסריה שם יושב רבינו הקדוש, הלך עמו רבי שמעון בנו ורבי חייא הגדול, אז ליוו אותו רבי שמעון הבן של רבינו הקדוש ורבי חייא הגדול, זה שנאמר עליו גדולים מעשי חייא. ראה רבי שמעון לגיון אחד נאה ומשובח, אחד מהחיילים ראשו מגיע לקפילרוס של עמודים, משהו ענק כזה תמיר, אמר לו רבי שמעון לרבי חייא, ראה כמה פטומים עגלים של עשיו, נטלו רבי חייא והוליכו לרבי שמעון לשוק, לקח אותו לשוק, והראה לו סל של ענבים ושל תאנים והזבובים עליהם, אמר לו רבי חייא, זבובים אלו ואותו לגיון שווים. זה הענק הזה היפה והגבוה, זה והזבוב שוים. אז הוא לא אמר לו באותו רגע זה כמו זבוב, לקח אותו לשוק והראה לו זבוב, אתה רואה את הזבובים, כשרואים בעיניים זה אחרת, אומרים לך זבוב זה כלום, כשאתה רואה את הזבוב כשאתה מסתכל ביחס לגובה של הבן אדם ואתה אומר לי שווים, זה מתחיל להתפס. 

כשעלה רבי שמעון אצל אביו, אמר לו כך אמרתי לרבי חייא וכך השיב לי, אז הוא רצה לראות אם הוא עשה השוואה נכונה, עשה לא השוואה נכונה, אמר לו רבי לרבי שמעון בנו, כל כך נתן רבי חייא הבבלי ממש בהן שהשווה אותם לזבובים? לפי שלגיונים אלו אין ספונים לכלום, הם לא חשובים כלום, אבל זבובים הקב"ה עושה שליחותו בהם, שנאמר "והיה ביום ההוא ישרוק ה' לזבוב אשר בקצה יאורי מצרים ולדבורה אשר בארץ אשור" אז הוא עושה בהם שליחות, ורבי היה מתמיה על רבי חייא שמיעט בגנותן של הגויים הרשעים שנתן בהם ממש. אתם מבינים מה היחס שצריך להיות. 

אז לכן אמר רבי לוי, כיון שהגיע לבית הצלמים הסתלקה שכינה ממנה, אמרה אלי אלי למה עזבתני, ואחד מהדברים שהיא חששה, שמא קראתיו כלב, אז בהתחלה ניתן היה להבין שאולי היא מיעטה בכבוד מלכות, אבל מה מתברר, שהיא הבינה שהיא ממש החשיבה אותו מאד, כי היא קראה לו כלב, ולכן היא שינתה מיד אחרי זה וקראה לו אריה, "הושיעני מפי אריה" קודם היא אמרה "הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי", אז כלב הוא לא מסוכן כל כך, הוא ידידותי קצת, הוא אתה מבין אפשר להשתעשע ממנו, אפשר לגבור עליו, אפשר להרחיק אותו, אז זה כאילו לא, הוא לא מסוכן כל כך אחשוורוש ברשעתו, זה כלב, אתה מבין כלבלב כזה, אתה מבין מחמד, אבל אח"כ היא שינתה ואמרה זה אריה, זה אי אפשר להמלט ממנו, זה אריה ברגע שנתפסים אצלו.

אז לכן מפה לומדים כמה צריך לגנות את הרשעים ולהכיר בפחיתותם והשחתתם וכל הדברים האלה בשביל להתרחק מהם, שאחרת נופלים בהם ומפילים אחרים.

לכן דוד המלך ע"ה אמר את מה שאמר, הלא משנאיך ה' אשנא ובתקוממך אתקוטט תכלית שנאה שנאתים לאויבים היולי" ואין להחשיבם בכלום, וצריך להתרחק מהם כמטחווי קשת, והעושה זאת את נפשו הציל. 

יום טוב. 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת