טוען...

ספר בני ציון על פרשת כי תצא

 יביע אומר, בני ברק
 תאריך פרסום: 27.08.2012, שעה: 06:18

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד 27/08/2012 ספר דברים - פרשת כי תצא: ספר בני ציון על פרשת כי תצא 27/08/2012

"כי יקח איש אישה לא יעבור עליו נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו"

על מעלת הנישואין אמרו חכמינו זכרונם לברכה במדרש ספר שמואל יז': "שכל הנושא אישה מוחלים לו על כל עוונותיו",

ויש לומר שזה מה שכתוב בפרשה: "כי יקח איש אישה לא יעבור עליו נקי יהיה לביתו שנה אחת ושימח את אשתו" דהיינו על ידי הנישואין החתן נקי יהיה לביתו, נכנס החתן לביתו נקי מכל עוונותיו, כל זה מרחמי וחסדי השם יתברך כמו שרומז בפסוק: "נקי יהיה לביתו שנה" - סופי תיבות שם ה-ו-י-ה. שם החסד והרחמים של הקב"ה,

אולם צריכים להבין את המשך הכתוב: מהו "לא יעבור עליו", ומדוע יהיה נקי לביתו רק שנה אחת?

הגמרא בברכות לא', מביאה שבשמחת החתונה של הבן של רבינא, בקשו חכמים שהיו במקום מרב המנונא, שישיר להם לכבוד הנשואין, ועל גודל מעלתן,

והנה להפתעתם אמר רב המנונא: "ווי לן דמיתנן ווי לן דמיתנן", אוי לנו שנמות, אוי לנו שנמות,

אמרו חכמים: "אנן מה נענה אבתרך?" אם אתה אומר ככה מה אנחנו נגיד?

אמר להם רב המנונא: "הי תורה והי מצוה דמגנו עלן?", התורה והמצוה הן אלה שמגינות עלינו.

ויש לתמוה על דברי רב המנונא: "ווי לן דמיתנן ווי לן דמיתנן", אוי לנו שנמות, אוי לנו שנמות, חכמים ביקשו שישיר על גודל מעלת וקדושת הנישואין, ומה גם שרצו לקיים מצות לשמח חתן וכלה, והפליגו חכמים בגודל מצוה זו, "כל המשמח חתן וכלה זוכה הוא לתורה וכאילו בנה אחת מחורבות ירושלים, וכאילו הקריב קורבן בבית המקדש",

אז איך רב המנונא במקום שירה אומר דברי תוכחה מגולה בעניין המיתה לפני החתן והכלה? והרי כבר אמרו לנו חכמים זכרונם לברכה בכתובות יז' "מעבירין את המת לפני הכלה" זאת אומרת: מסלקין את המת לפני הכלה כדי שלא יראו ותיפגע שמחת הנישואין, ולכן אין ספק שרב המנונא טמן בדבריו דבר עמוק יותר שצריך ביאור!.

כדי להבין זאת נקדים את דברי הרב הקדוש מוילנה זכר צדיק לברכה בספרו "קול אליהו" על פי המבואר בכתבי האר"י זכרונו לחיי העולם הבא "בשער המצוות" בהקדמה: שכל איש מישראל צריך לקיים את כל תרי"ג המצוות שנתנו לנו מסיני על ידי הבורא, כדי להגיע לתיקונו ולקבל את שכרו לחיי העולם הבא.

הנה ידוע שלתרי"ג מצוות שנתנו לישראל יש שס"ה ורמ"ח לפי איבריו וגידיו של האדם, וכך נמצא שכל איש ישראל שלא קיים את כל תרי"ג המצוות חסר מנשמתו אחד האיברים ועל כן הוא בעל מום, ועליו נאמר בתורה, "כל איש אשר בו מום לא יגש להקריב את אישי השם",

על כן אומר האר"י זכרונו לחיי העולם הבא: אם לא קיים האדם את תרי"ג המצוות - חייב הוא להתגלגל כמה פעמים עד שיקיים הוא את כל תרי"ג המצוות, בלי יוצא מן הכלל.

והנה לכאורה אין אפשרות לאדם לקיים את כל תרי"ג המצוות, שהרי יש מצוות ששייכות רק לכהן, ויש רק ללוי, או לישראל, ואין לנו אפשרות לקיימן, אם כך לכאורה נצטרך לחזור בגלגול של כהן או לוי או ישראל כדי להשלים מצוות אלה,

על כן אמר הרב המנונא לחכמים: "ווי לן דמיתנן ווי לן דמיתנן", אוי לנו שנמות, אוי לנו שנמות, אם לא נקיים את המצוות נצטרך חס ושלום להתגלגל כמה פעמים עד שנקיים את כל המצוות,

אם כך נשאלת השאלה: מה ראה הרב המנונא דוקא בחתונת בנו של רבינא לספר לנו את כל זאת? ומה העניין הזה לשמחת הנישואין?

כדי ליישב זאת נביא את דברי הגמרא בקידושין מ':

"וכבר היה רבי טרפון וזקנים מסובין בעלית בית נתזה בלוד נשאלה שאילה זו בפניהם תלמוד גדול או מעשה גדול?"

מה יותר גדול תלמוד תורה או עשיית מצוות?

"נענה רבי טרפון ואמר מעשה גדול"

רבי טרפון דהיינו: עשיית המצות,

"נענה רבי עקיבא ואמר תלמוד גדול" תלמוד תורה גדול.

"נענו כולם ואמרו תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה"

זאת אומרת: שהתלמוד תורה גדול מכיוון שתלמוד תורה מביא לידי מעשה.

ותמהו על כך המפרשים: הרי כלל גדול הוא בכל מקום שהתכלית הסופית גדולה יותר מן האמצעית, המטרה גדולה יותר מן הלימוד, איך להגיע אליה, אם כך איך קבעו חכמים זכרונם לברכה שהתלמוד גדול מהמעשה? והרי תלמוד תורה הוא רק אמצעי שמביא לידי התכלית שזה קיום המצוות?.

אומר על כך הרב פנחס פרידמן: "ראיתי בספר בעל שם טוב, פרשת נח "עמוד התפילה", שתירץ עניין זה על פי מה שאמרו חכמים זכרונם לעולם הבא במנחות קי': "כל העוסק בתורה חטאת כאילו הקריב חטאת. וכל העוסק בתורה אשם כאילו הקריב אשם".

מכאן מצאנו למדים: כאשר איש ישראל עוסק בתורה, עצם לימוד התורה נחשב כאילו קיים האדם את המצוות בפועל,

זה מה שאמרו חכמים זכרונם לברכה: "תלמוד גדול" שהתלמוד מביא לידי מעשה, כלומר: עצם הלימוד אפילו בלי קיום המצוות בפועל - נחשב כמעשה. לכן מכאן מוכח שתלמוד תורה גדול מעצם המעשה. כיוון שבלימוד התורה יש גם מעלה של לימוד התורה וגם מעלה של קיום המצווה בפועל.

אם כך נמצא מכאן שיש לנו עצה נפלאה, איך לקיים כל המצוות כולן בגלגול אחד. שכן אפילו מצוות שאין לנו אפשרות לקיימן בפועל, כמו המצוות הקשורות לבית המקדש, או המצוות כהן או לוי, נוכל לקיימן על ידי שאנו לומדים מצוות אלה, ונחשב לנו כאילו קיימנו אותן, ועל ידי כך נוכל להשלים את כל תרי"ג המצוות בגלגול אחד.

אז לכן צריכים לסיים את הרמב"ם, כי בהרמב"ם יש את כל התרי"ג מצוות.

והנה אומרים חכמים זכרונם לברכה, שיש עוד עצה איך לקיים מצוות שאין לנו אפשרות בפועל לקיימן: וזה מצוה שנקראת "פרו ורבו", שכן כאשר מקיים האדם מצוה זו, מביא ילדים לעולם, ומחנכם לתורה ומצוות - הנה אפילו לאחר פטירתו מן העולם כל התורה והמצוות שבניו מקיימין נחשב לו כאילו הוא קיים.

כמו שכתוב בגמרא בסנהדרין קד': "ברא מזכה אבא", הבן מזכה את אביו,

וזה שאמרו חכמים זכרונם לברכה בבא בתרא קטז', "דרש רבי פנחס בן חמא: מאי דכתיב במלכין א' יא': "כי שכב אביו עם אבותיו וכי מת יואב שר הצבא", מפני מה בדוד נאמרה "שכיבה" וביואב נאמרה "מיתה"?

מתרצת הגמרא: דוד שהניח בן כמותו נאמרה בו שכיבה, ויואב שלא הניח בן נאמרה בו מיתה.

והטעם לכך: משום שאם האדם מניח בן כמותו, הנה ואחר שהוא חינך אותו לתורה ולמצוות, כשהבן עושה מצוות נחשב כאילו האבא חי, בעולם הזה הוא מקיים את המצוות.

לפי זה נמצא אפילו אם האדם עצמו אינו יכול לקיים איזושהי מצוות מכל מקום - אחד מבניו או בני בניו מקיימים מצוה זו, נחשב כאילו קיים את אותה המצוה. וזהו חסד גדול שעושה הקב"ה עם בניו, בני ישראל.

זה אותו דבר גם לא רק עם בניו: אם הוא השאיר תלמידים או בעלי תשובה.

והנה שתי עצות אלה שהבאנו: תלמוד תורה ומצוות "פרו ורבו", על ידי אלה יש אפשרות לקיים את כל תרי"ג המצוות, הן המצוה והאחרונה של תרי"ג מצוות. הראשונה "פרו ורבו" ואחרונה של תרי"ג מצוות - היא מצות תלמוד תורה. כמו שכתוב: "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ללמדה, את בני ישראל, שימה בפיהם", שהיא מצוה לכתוב ספר תורה, כדי שיעסוק האדם בתורה בפה.

הנה כלל גדול יש בידנו: "שהראשית" כוללת בתוכה את כל מה שיבוא אחריה, ואילו "האחרית" הסיום - כוללת בתוכה את כל מה שהיה לפניה.

לפי זה יש לומר: שהמצוה הראשונה "פרו ורבו", כוללת את כל המצוות שאחריה, דהיינו את כל תרי"ג המצוות, ואילו מצות תלמוד תורה שהיא אחרונה - כוללת את כל המצוות שלפניה, כלומר גם כן את כל תרי"ג המצוות ולכן יש לומר: שסמך הקב"ה את מצות "פרו ורבו", למצות "תלמוד תורה" האחרונה.

כדי לומר לנו ששתי המצות הללו כוללים בתוכם את כל תרי"ג המצוות. ועל ידי קיום שתי המצוות הללו - יש עצה וסגולה טובה, איך לקיים את כל המצוות מבלי להצטרך למות ולבוא בגלגול נוסף.

ומאחר ויש שתי עצות איך לקיים את כל המצוות, מבלי לבוא עוד פעם בגלגול, יכול לכאורה אדם לומר: שאינו רוצה לשאת אישה ולקיים את מצות "פרו ורבו", שכן הוא מסתפק רק בעצה של תלמוד תורה, שעל ידה הוא יכול לקיים את המצוות בפועל שאינו יכול לקיימן, ועל ידי כך הוא לא יצטרך לבוא בגלגול.

אומר על זה הרב פנחס פרידמן: אין הוא יכול לעשות כן, שהרי אומרת הגמרא ביבמות סב': "השרוי בלא אישה שרוי בלא תורה", אם כך כל מי שאין לו אישה - אינו יכול לקיים את העצה של תלמוד תורה בלבד, אלא חייב לשאת אישה לקיים את תכלית הנישואין, את מצות "פרו ורבו", כדי שלא יצטרך לבוא בגלגול.

נמצא שאין לנו אפשרות לקיים רק את העצה של "תלמוד תורה", אלא חייבים לקיים את מצוות "פרו ורבו" כדי להימנע מלמות ולהתגלגל פעמים נוספות.

וזה שאמר החכם מכל אדם, במשלי יח' כב': "מצא אישה מצא טוב", ואין טוב אלא תורה, כמו שנאמר: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו", שעל ידי האישה זוכים לטוב, התורה נקראת טוב, מצא אישה מצא טוב, זה הולך ביחד. וכך גם להיפך:

שאלה: מה יש בה?

הרב: אמרנו הבנים שלו ובני בנים,

שאלה: (לא שומעים)

הרב: מה אתה לא שומע? אבל הלומד תורה ללא אישה אז הוא שרוי בלא תורה, זה לא תורה בלי אישה,

שאלה: למה זה לא תורה.

הרב: אתה יכול ללמוד אבל זה לא אותו לימוד כמו שהאדם מיושב ויש לו "פת בסלו" וכו' וכו', והמבין יבין.

שאלה: מה עם חזקיה המלך?

הרב: מה יש לחזקיה המלך? הוא כמעט איבד את העולם הזה והעולם הבא,

שאלה: אבל היה לו תורה

הרב: מה היה לו תורה? לא הבנת, צריך תורה עם אישה, ולכן רב שנפטרה אשתו - צריך לשאת אישה, לכן אתה רואה שמיד נושאים אישה, הרבי מקאלאב אחרי שלושה חודשים נשא אישה עכשיו, אשתו נפטרה, לא שרויים ללא אישה, אתה מבין? כי אדם שרוי בחטא.

וכך גם להיפך: אם האדם מסתפק רק בעצה של "פרו ורבו", ואינו רוצה בעצה השניה של תלמוד תורה, גם כאן אינו יכול לקיים את כל תרי"ג המצוות, שכן אם אין תלמוד תורה בידו - הרי הוא משאיר בנים ובני בנים כמותו בלי תורה ומצוות, כי הם ראו את האבא יש להם מודל לחיקוי, ואיך הם ישלימו את המצוות שהוא החסיר?

נמצא שאין לנו אפשרות לקיים רק עצה אחת, אלא חייבים לקיים שתי מצות הללו כמקשה אחת.

ומעתה יומתק לנו מדבש להבין דברי חכמים ורב המנונא לחגיגת הנישואין של בנו רבינא, שבקשו ממנו שישיר.

תראו אתם רואים איזה זמרים היו פעם? לא כמו הפסולים של היום.

אז מה הוא שר להם?

ביקשו ממנו שישיר כל גודל מעלת הנישואין, שהתכלית של מעלת הנישואין זה "פרו ורבו",

אמר להם רב המנונא: "ווי לן דמיתנן ווי לן דמיתנן" אה? .......

ידוע לאדם כי מרידת האדם ברצונו של הקב"ה ויש צער גדול לקב"ה ומגודל צער זה אין למלאך רשות לומר שירה.

אבל יעקב שהתגבר עליו - בזכות זה הוא זכה להגיד שירה, כי הוא השלים את התפקיד בשלמות, עכשיו ברור למה הוא זכה להגיד שירה.

עכשיו, לכן מצד זה התעוררה תשוקתו של השר של עשיו להגיד שירה על שניצח אותו ראש ישראל,

לכן אמר לו: "שלחני כי עלה השחר" עכשיו זכיתי לאור הבהיר של השם סא"ל, שהוא בבחינת "אור השחר", כי מיום שנבראתי לא הגיע זמני לומר שירה עד עכשיו! ורק עכשיו שהוצאתי ממני את האות מ'ם, ונשאר לי רק השם הקדוש -הגיע זמני לומר שירה יש לי מזה שמחה גדולה!",

(והגיע זמן התפילה).

רבי חנניא בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, (ישעיה מב, כא) שנאמר השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת