טוען...

חובת התיקון מכל מקום

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 01.12.2015, שעה: 19:40

הורדת MP4 הורדת MP3


http://live.shofar-tv.com/videos/5669

1-12-15

"ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ", הכתוב מדגיש לראות בבנות הארץ, ללמד שלא יצאה לראות בבני הארץ חס ושלום. אם כן מה התביעה על דינה?

אלא אמרו חכמינו זכרונם לברכה, כל כבודה בת מלך פנימה ולפום גמלא שיחנא, ולפי גודל הגמל כך המשא, וכיון שהיא בת יעקב בפרט שמקפידים עליה עוד יותר מסתם בת ישראל, וכל כבודה בת מלך פנימה, ודינה בת יעקב נתבעת גם על יציאה כזו לראות בבנות הארץ. הנה על דבר קל כזה של "ותצא לראות בבנות הארץ", אמרו חכמינו זכרונם לברכה שהבא ליטמא פותחין לו, והמטמא עצמו מלמטה מעט מטמאין אותו מלמעלה הרבה. לכן כתוב לאחר מכן "וירא אותה שכם בן חמור" וכל המעשה הידוע נורא ואיום. מי יכול לעמוד על עומק הדין כמה מדקדקים כחוט השערה במעשי הצדיקים.

התורה מדגישה, שיצאה לראות בבנות הארץ, וזה מה שקרה, ללמד שאם חס ושלום היתה יוצאת לראות בבני הארץ לא היו יכולים להצילה שמעון ולוי, ואף שנשים לאו בנות הרגשה נינהו, חמור הדבר שאשה תצא לראות בבנות הארץ, קל וחומר אם זכר יוצא לראות בבנות הארץ חס ושלום שבן הרגשה הוא ואפשר שיבוא לידי טומאת קרי, מה גדול ענשו. ואפשר להרחיב אבל מפאת הצניעות לא נאמר.

והנה בפרשת וישב גבי יוסף כתוב "ולא בא אליה לשכב אצלה להיות עמה", המדובר על אשת פוטיפר שפיתתהו ואמרו חכמינו זכרונם לברכה, "ולא שמע אליה", היינו שתבעה ממנו, אם לא גוף העבירה לכל הפחות שישכב אצלה. ועוד אמרו ביומא ל"ה, לשכב אצלה בעולם הזה להיות עמה לעולם הבא. כי העבירה קשורה בו ככלב.

לפי דברי חכמינו זכרונם לברכה אלו נמצא שאפילו אם היה שוכב אצלה בלא שום מעשה היה עמה לעולם הבא, דהיינו בעונש שלה בעולם הבא, וזהו ההרהורים הרעים. נמצא שההרהור מצטייר ונשרש בעצמיותו של האדם בנפשו ונשמתו, שזה הפירוש להיות עמה, דהיינו לעולם הבא, וזה כמו צילו, ועוד הרבה מאד יותר מזה, שהתמונה שרואה אדם במחשבתו מצטלמת במוחו ונחרטת בנפשו והיא עמו אף בעולם הבא. זה מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה קשורה בו ככלב, וידוע שהבא על הגויה מתגלגל לאחר מותו בכלב, בזה נבין את מה שכתוב "עינו בכבל רגלו ברזל באה נפשו, יוסף גמר בדעתו לזרוק הטיפות ההן אותה גויה, אלא שראה לפניו איקונין של אביו. זאת אומרת יש מי שאומר, זה מחלוקת שמובאת ורבותינו ז"ל אומרים "ויבוא הביתה לעשות מלאכתו", חד אמר מלאכתו ממש, חד אמר שהוא בא לדבר עבירה, דהיינו כבר לא יכול היה לעמוד בפיתוי של שנה שלמה, והתכוון לדבר עבירה ואז בא איקונין של אביו ומנע ממנו.

הנה, אם החטא היה בא לידי פועל חס ושלום, והיה בא על הגויה, היה מוכרח להתגלגל בכלב, אבל כיון שחזר בו מן המעשה שראה את הדמות של אביו לפניו, והוא אומר לו, אתה רוצה לאבד את מקומך בחושן? ואז הוא חזר בו, אבל הרהור היה לו, מהמעשה הוא נמלט, אבל כתוב "ויפוזו" זה רועי ידיו, יצאו לו עשר טיפות מידיו, אז מה היה הדין? אם היה בא על הגויה היה מוכרח להתגלגל בכלב, אבל כיון שחזר בו לכן ניצול מן הכלב, אבל כיון שחטא במחשבה ויצאו טיפות זרע מבין ציפורניו, לכן נתן תמורתו הכבל, עינו בכבל רגלו תמורת הכלב, ובמקום שיהיה נקשר ככלב בגלגול נקשר עתה בחייו בכבל, מה זה כבל? כבלים - אזיקים. לכן נ יתן בבית הסור עשר שנים כנגד עשר טיפות של זרע שיצאו ממנו, זה מה שכתוב עינו בכבל רגלו ברזל באה נפשו, עינו בכבל רגלו זה רגלו של הגוף, ועם היותו כבל של ברזל נחשב עליו כאילו באה נפשו בכלב בתמורה לכבל ברזל, לכן כתוב ברזל באה נפשו ולא אמרה באה גופו, זאת אומרת היתה לו חלופה ותמורה במקום שיתגלגל בכלב אז בכבל. אסרו אותו באזיקים עשר שנים על עשר טיפות שיצאו בגלל ההרהורים. אם זה היה גוף המעשה השם ירחם מה היה קורה. וזה מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה קשורה בו ככלב.

ואמר הכתוב "והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר" כלומר, שאם לא יהיה מחניך קדוש, ואתה תהרהר הרהורים רעים, יראה בך אחר כך ממש ערוות דבר ההוא שהרהרת, זאת אומרת כל ההרהורים יהיה להם מציאות לעולם הבא, זה לא הרהור שהיה וחלף אלא זה מציאות, זה נשרש בעצמיותו בנפשו ונשמתו של האדם, היינו התמונה המצטלמת במוחך ובנפשך. מה עושים?

לכבות את האש הנורא הזה הבוער בלב אדם, הוא היצר הרע הוא השטן, הוא מלאך המוות, אין עצה ואין תבונה רק התורה הזאת, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה בבא בתרא ט"ז, אמר הקב"ה בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין, וזאת התורה, כל הרפואות שמוצא לו האדם שוא הן, זולת התורה, כל הרפואות שמוצא לו אדם שוא הן, כי אפילו תרופה מוצלחת בעולם הזה היא תרופה לזמן, אין תרופה שמעקרת לגמרי את החולי, אבל התורה הקדושה כן.

וכמו שאמר המסילת ישרים, מכיון שהקב"ה ברא את יצר הרע ואומר שהתורה היא הרפואה למכתו של יצר הרע אז אי אפשר בשום פנים שיתרפא האדם מזאת המכה בלתי זאת הרפואה, מי זאת המכה? זה יצר הרע, מי זאת הרפואה? זו התורה, ואין שום רפואה אחרת שתוכל נגד המכה שקוראים לה יצר הרע. ואם יעשה כל התחבולות שבעולם ולא יקח הרפואה שנבראת לו ליצר הרע שהיא התורה, לא ידע ולא ירגיש בתגבורת החולי אלא כשימות בחטאו ותאבד נשמתו, רק אז הוא יתפוס ויבין איך יצר הרע הרג אותו. הוא לא ירגיש בתגבורת של החום.

והנה בידענו כי עיקר החיים זה התורה הקדושה, נבין היטב מה סופו של בן אדם שפורש חס ושלום מן התורה, כמו שכתוב בבא בתרא ע"ט, אמר רב יהודה אמר רב, כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתו, שנאמר "ונתתי את פני בהם" מהאש שיצא הוא והאש תאכלם, ופירש רש"י, מן האש שיצאו זה מן התורה יצאו, למה, כי כתוב על התורה הלא כה דברי כאש, התורה נקראת אש, וכתוב מימינו אש דת למו, אז מן האש יצאו זה מן התורה שנקראת אש, אם מהתורה מהאש יצאו והאש תאכלם, דהיינו יצטרכו לירש גיהינום.

והנה הדין הוא כך, כלי שנבלע בדופן הכלי נבלע איסור, יכולים להכשיר אותו על ידי שישימו את הכלי במים רותחים וכבולעו כך פולטו, כשם שהוא בלע במים רותחים כך מים רותחים יפלטו את האיסור שנבלע, אלה שאוכלים נבלות וטרפות לפני שעוברים לאכילה המותרת על פי ההלכה, צריכים להכשיר את הכלים ולהגעילם, אז כשם שבולעו כך פולטו. אבל אם הכלי נטרף על ידי אש, בלי מים, כגון שצלו בשר טריפה במחבת, בלי מים, בזה לא מועילה געלה רק ליבון דוקא, צריך ללבן עם ניצוצות של אש, והיינו כבולעו באש שיבשה בלא מים, כך פולטו באש יבשה דוקא בלי מים וזהו ליבון, אז צריך ליבון, וכן הוא ברוחניות, אותו דין ברוחניות, אם אדם עובר עבירה הרי הוא מטמטם את ליבו ונכנסת טומאת העבירה באיברים של הנפש שלו וצריך להכשיר את טמטום הלב ולהוציא את הטומאה מהאיברים של הנפש, כי כך בלע, איך ההכשר יהיה? הוא בלע עבירה - ההכשר יהיה על ידי עשיית מצוה, וזה כהגעלה שמכניס הכלי במים רותחים והכלי הוכשר. זאת אומרת אם אתה אכלת את הנבלות והטרפות בכיף, בשמחה וכו', אתה בשביל לפלוט את העבירה ממך מעבר לתשובה שאתה תעשה, אתה צריך עכשיו בשמחה להכריז ולהודיע לרבים על איסור נבלות וטרפות שלא יכשלו האחרים, כשם שבלעו כך פולטו, בלע בעבירה פולט על ידי מצוה, בלע בחום, חום העבירה בשמחה על שהוא אוכל נבלות וטרפות, צריך עכשיו הפוך בשמחה להוציא את זה על ידי שמזהיר לאחרים.

אבל יש חילוק איך עשה את העבירה, כי אם עשה את העבירה בחמימות גדולה באש בוערת של תאוה וכדומה, לא מועיל להוציא את הטומאה בעשיית מצוה כנגדה, אלא צריך דוקא תורה, דוקא בליבון של אש של התורה, כמו שכתוב "הלא כה דברי כאש נאום השם", זה מה שאמר רב יהודה אמר רב, כל הפורש מדברי תורה אש אוכלתו, שנאמר "ונתתי את פני בהם", מהאש שיצאו ומהאש תאכלם, והאש תאכלם, זאת אומרת אם הם יצאו מאש התורה תאכל אותם אש המלחמות כמו שמביאים המפרשים, או אש גיהינום, כלומר כיון שיצאו ופירשו עצמם מן התורה שהיא אש, אם כן אין להם אש להסיר מהם טומאתם טומטום ליבם, על רחם אש של גיהינום תאכלם. אבל עם אש התורה יוכשרו כל הפעלים, כמו שאמרנו מקודם, שנאמר "כה דברי כאש נאום השם". זאת אומרת לא תהיה מספיק ברירה אלא יצטרכו הרבה תורה בעמל ויגיעה, בשביל שיוכלו לתקן את הדבר הזה.

אז רואים פה שאפילו שהתכוונה דינה לצאת, לאן לצאת? לראות, מה לראות? בבנות הארץ, אבל עצם זה שיצאה לראות בבנות הארץ זה פתח כבר, הבא להיטמא פותחין לו.

ויש מרצה כמו המרצה מעות מידו לידה, כל הזמן מדבר על עריות, ותשמעו איזה דין הוא מצא ללמד את התלמידים שלו.

עכשיו אני אשאל אתכם שאלה, אדם מקיים מצות פרו ורבו איך זה, הוא צריך שיהיה לו אשה ושייוולד לו לפחות בן אחד ובת אחת, כל השאר זה תוספת, בן ובת, יש לו עשרה בנים לא קיים, עשר בנות לא קיים, אבל רוב העולם שרוב האנשים הם לא עקרים אז יש לו בן ובת זה נחשב שהוא קיים פרו ורבו.

עכשיו אני שואל שאלה, אדם מתחתן נולד לו בן, ואז התגרש, אשתו עזבה אותו התגרשה, ואף אחת לא רוצה להתחתן איתו, כבר נהיה אני יודע מה, מבוגר בן שישים, ואין הוא לא מצליח להתחתן, אף אחת לא רוצה אותו, מה עושה?

אומר תראה עוד לא קיימתי פרו ורבו, הולך תופס אשה אונס אותה בכח, נכנסה להריון נולדה לה בת, עכשיו יש לו בן יש לו בת, נחשב לו מצוה או לא? קיים פרו ורבו או לא? חבר'ה, לא להיות טיפשים, ברור שהאונס זה עבירה, לא על זה מדובר, אבל אני שואל עכשיו על הפרו ורבו, עכשיו אנס אשה זה מצוה או עבירה? עבירה, נכון? עכשיו עשית עבירה, אבל בסוף קיימת פרו ורבו, אז נחשב לך מצוה או לא?

התשובה כן. רגע, אויויויו, רגע, ששששש רגע, חבר'ה, מה ההבדל, בא נראה מי פיקח, סתם לדבר מהלב אתם לא עושים עלי רושם, אני אוהב אנשים שמדברים מהראש. אני אוהב אנשים שמדברים מהראש, לא מהלב, אנחנו שואלים עכשיו על הפרו ורבו שיצא מזה, התשובה היא יצא, נחשב, למה? כי מתי המצוה תתחיל? לא עכשיו, בעוד תשעה חדשים שתיוולד הילדה, ברגע שהילדה יצאה לאויר העולם באותה שניה נחשב לו בשמים פרו ורבו, מתי מצוה הבאה בעבירה העבירה מבטלת את המצוה, ששניהם באותה שניה בזמן שעכשיו אתה מחזיק את החפץ ועושה בו מצוה הוא גנוב בידיך, יש עליך הרגע חיוב להשיב אתה מתעלם מהחיוב שבתורה, העבירה הורסת את המצוה כי שניהם באותה שניה, אבל שהעבירה היא היום והמצוה תהיה בעוד תשעה חדשים, העבירה והמצוה לא מתנגשות זו בזו באותה שניה, נכון על האונס תקבל על זה עונש חמור מאד, סוף כל סוף יצא לך עכשיו שיש לך בן ובת. עכשיו אני עוד שאלה, מה קורה אם שלשים שנה היה לך בן ובת ואחד מת, אחד מהם מת, אחד מהם מת נשאר לך או בת או בן

 

הרב: שמעתם מה ענה לו אחד - תאנוס עוד אשה, הוא מבין שיאל'ה, אפשר לאנוס, בסדר הכל בסדר. מאיפה הוא מביא את כל הדברים האלה, כל הסטיות האלה, כל הדוגמאות, במקום ללמד מה שצריך, במקום ללמד מה מותר מה אסור, מחפש כל מיני ציורים של סטיות והולך ללמד אותם, אתה מבין דבר הבל ורעות רוח, וכאילו זה דבר פסק הלכה ברור, הוא אומר שזה פשוט, הוא אומר שזה פשוט.

יש שאלה: מי שהוליד בן ממזר האם קיים מצות פריה ורביה? זאת שאלה, המקור זה בתלמוד בירושלמי ממסכת יבמות פרק ב' הלכה ו', ששמה מובא במשנה מי שיש לו בן מכל מקום, דהיינו אפילו על ידי שהוא ממזר, הוא פוטר את אשת אביו מן היבום, ושמה היה בעי רב אבין בנו לכל דבר ואפילו לפריה ורביה ולשניה, ועל זה יש דיבור גדול בכל הפוסקים ראשונים ואחרונים, אני אומר בקצרה, בראשי פרקים,

הרמב"ן והריטב"א והרשב"א והמאירי סוברים שיש בזה מצות פריה ורביה. הרי"ף והרמב"ם והרא"ש וכך פוסק מרן לא מסכימים עם זה,

ומרן לא מביא להלכה את הדין שפשוט אצל יוסף מסרחי, לא פשוט לו בכלל, הוא לא מביא את הדין הזה בכלל. זאת אומרת זה לא פשוט. דבר שני, יש ענין איך להבין את הירושלמי, האם הירושלמי אמר את הדברים בפשיטות או שהוא אמר אותו באיבעיא, שזה בעיה שלא נפשטה, אז לפי אלה שאמרנו ראשונים אצלם שזה בפשיטות וככה הדין, כמו שאמר רבי אבין, אבל להרי"ף, הרמב"ם והרא"ש וכן מרן זה לא בפשיטות זה נשאר בקושיה,

עכשיו מצוה הבאה בעבירה זה לא כמו שהוא אומר, יש דבר כזה, אבל יש מי שאומרים שזה לא בדיוק כך, אלא מה, שבעצם זה שאדם מטיל את זרעו זה כבר נקרא המעשה בעצמו עד תום, לא צריך להמציא שרק בעוד תשעה חדשים זה ייוולד כי מצות פריה ורביה מתחילה בהטלת הזרע וזהו. ומאותו רגע הוא כבר גמר את המצוה, אז אם זה מצוה הבאה בעבירה אז זה עבירה לפי רוב הפוסקים זה דאורייתא, שמצוה הבאה בעבירה - עבירה. אז זה לא פשוט, יש דיון ארוך בכל הדברים האלו, ואצלו דברים פשוטים ומביא,

אבל מה הדוגמא הזאת? לאן הלכת? מה אתה רוצה להגיד שפעם ראית איזה משהו מלמעלה ואתה זורק אותו כאילו זה מוחלט?

אז לכן אני אשגר גם את התשובה הארוכה המנומקת שמובאת על ידי הרב אליהו מלכה, הרב של כרמיאל שדן בנושא הזה מכמה צדדים לעיון האנשים, אבל עצם הדבר שפותח את פיו כל הזמן בציורים עד שאחד מהשיעור אומר לו - אז נאנוס עוד אחד, אוי וי אוי וי כמה ליצנים יש בדור.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות...

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים