טוען...

הקפדה במהדרין במיעוט המצוי חובה מטעם הונאה וגזל | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 13.10.2015, שעה: 19:32

הורדת MP4 הורדת MP3


הרב משה שטרנבוך, סגן נשיא העדה החרדית בירושלים בספרו התשובות וההנהגות בסימן קפ"ב.

טריפות בדקין באופן שאינו מצוי. בזמן האחרון מוצאים בארץ ישראל כי שניים או שלשה אחוזים טריפות בעופות במעיים בדקים, ורב אחד מיהר לפרסם שאין בזה חשש ואפשר עדיין ליתן הכשר בלי בדיקה, שכהיא גוונא אינו בגדר מצוי.

אז כבר אמרנו שיש מי שטוענים שיש אפילו אחוז אחד זה נקרא מיעוט המצוי וצריך בדיקה, כגון הרב וואזנר, אמרנו שבשלשה ארבעה אחוזים הרב ניסים קרליץ, הרב אלישיב מנוחתו עדן וכו'.

ולעניות דעתי, אומר הרב שטרנבוך, אף שצדק דמדינא הוא כשר, מכל מקום אסור ליתן על כך הכשר מהודר, שהקונים שמקפידים על הכשר מהודר סומכים שבהכשר זה אין שום ריעותא. ובלי שום חשש טריפות שאפשר לתקן, מה הבעיה להתבונן לבדוק. ואם כן אף אם מדיני יורה דעה דהיינו הלכות איסור והיתר כשר, מכל מקום מדיני חושן משפט לא להונות את הקונים, הרי זה שאלה של גזל, למה אדם משלם יותר כסף? בשביל להיות בטוח שהוא סגור שאין שום בעיה, אז לכן מדיני חושן משפט שכתוב שאסור להונות את הקונים - אסור, וחובה לבדוק. שהסומך על הכשר מהודר ביותר הוא משלם על זה יותר, כוונתו שעשו כפי האפשר כדי שלא להכשל בטריפות ולא שסומכים על רוב שאפשר לברר בנקל. אז זה כלל בכל.

אז כל ההכשרים צריכים להיות ככה, היום הקראנו בבוקר שהיום הרב עובדיה בעצמו אמר אפילו חסה בדוקה של חסלט או גוש קטיף, אין לסמוך וצריכים לבדוק.

וכעין זה בנושא תולעים, אף שרק באחוז קטן המאכל עם תולעים, אחוז קטן, ומותר לאכול, כשיש הכשר  מעולה הקונה משער שיש על כך השגחה מעולה ולכן יש לבדוק כפי האפשר. בהיפוך גמור לגמרי מיצחק יוסף שמזלזל בכל הבדיקות ומאפשר אפילו עד חמישים אחוז כמעט, לא יאומן כי יסופר. הוא אומר שזה ביטול תורה בדיקת תולעים, ביטול תורה.

ויש נוהגים שמביאים משגיח לבדוק כמאה או מאתיים עופות, ואם מוצא שאין ריעותא כלל סומכים בזה שהנשאר כשר, שוחטים מאה אלף עופות במשחטה, בודקים מאה מאתיים, ואם לא נמצא אז זה תלוי לפי המציאות באותו מקום וההכרעה בכגון זה מסורה לבעלי ההוראה, זה הכשרים של הרבנות בד"כ. יש כאלה שיכול להיות שמאמצים את זה גם כן אם זה טוב אז לכן מזלזלים בשאר הדברים.

וצריך להבין שיש לולים פגומים וטרפות וגידים וחידקים, ובעיות חמורות ביותר שאנחנו מידי פעם מעלים שיראו אנשים, וגם אם התחיל בלול דלקות או מחלות בעופות זה נדבק מהר, אבל לא תמיד זה הספיק להדבק אז בינתיים אתה חולם חלומות, בדקת מהצד הזה ובעצם זה בצד השני, ולכן פוסלים הרבה לולים וכל מיני דברים צרות גדולות מאד. ובפרט שהכל גנטי היום ולא נעשה הכל באופן טבעי כמו שהיה פעם.

אמנם ראוי לעורר דסיבת ריבוי הטריפות בזמננו היא משום שהיום נתפשט הנדסה גנטית שמוסיפים גנים שמשנים טבעם, וכוונתם בעופות כדי שיגדל וישמין מהר, והמגדלים מרויחים יותר במכירתם, והצליחו בזה מאד. וכן בביצים, ובירקות שונים הצליחו להשביח בזה, אבל מאידך זה גרם שינויים במבנה העוף וריבוי טריפות. ובבהמות גם כן צריכים לעמוד על המשמר, בהמות זה בכלל בעיה, אף אחד לא מוכר שחיטה לפי מרן הבית יוסף והקראנו היום שחיטה של מרן הבית יוסף כמה צועק על זה וכו', והיום בכל מדינות משתתפים במחקרים ונסיונות מדעיים כולל מדינות כמו סין והוד שמצוי שם גם בעלי חיים טמאים, אם כי עד היום לא גרמו עדיין לחששות מעשיים כיון שיש בהם כל סימני טהרה, אבל המומחים אומרים שהבשר הזה לא משובח עם כל הויטמינים וכדומה שיש לו באופן טבעי.

ועכשיו לכן צריך לעמוד על המשמר, עכשיו פורסם עוד דבר הוא אומר, שבסוגים מסוימים של דגים בכוחם לשנות ולגרום לדג טמא שיוולד עם סימנים הכשרים, ולכן חובתנו לבדוק ולחקור תמיד כשמשנים את הטבע, ועלולים אנו לעמוד בקרוב בפני בעיות כשרות רבות ומחודשות הנובעות מסיבה זו. כבר הערנו שבנושא דגים יש דגים שהם טמאים דומים מאד לכשרים ואם מקלפים את העור לא נתן לזהות, והם מגיעים לשווקים פה, לכן צריך הכשר טוב מאד ולשים לב. תמיד להתעניין ולברר.

עכשיו, אתם יודעים שיש ארגונים של צער בעלי חיים בכל העולם, וזה מתפשט מתפשט מתפשט, ומלחיצים אפילו רבנים ומלחיצים רבנות ומלחיצים את כולם, ועכשיו נשמע דבר מדהים, האם יש צער בעלי חיים בשחיטה ובחשיבות הברכה, זה בסימן ק"פ. בסימן ק"פ.

רב אחד דרש, כך אומר הרב שטרנבוך, רב אחד דרש שנצריך לירות בבהמה מיד אחר שנשחטה כהלכתה כדי למעט את הצער שלה, דאף דיש אומרים שאם הבהמה קיבלה מכה מיד אחר השחיטה חיישינן שעל ידי זה נבלע אדם באיברים, מכל מקום לרוב הפוסקים אין חוששים לזה. וכמבואר ברמ"א ולדבריו יש בזה תיקון גדול למעט צער בעלי חיים, לדבריו של אותו רב, ובכמה מקומות חוקי המדינה דורשים לירות בבהמה מיד אחרי שחיטה, ואנו משתדלים להעלים עין מהם, או להמתין כארבעים דקות ואח"כ לירות, אבל הרב הנזכר לעיל רוצה להנהיג כאן בלא הכרח  מחוקיהם, והנה מכל דבריו ניכר שמקל השפעה משונאי דת שמפרסמים שהשחיטה שלנו היא אכזרית, והדבר הוא שקר וכזב, ולהיפך אין לך שום המתה בלי הרבה צער בעלי חיים אלא השחיטה היהודית. שאצל אלו שיורים בבהמה הן אמת שמשתתקת מיד, ואין אצלם פרכוס כל כך, היא לא מפרכסת כל כך, היינו מפני שאיסורי הבהמה באותו הרגע הם גדולים מאד, ומכאוביה נוראים עד שמתעלפת ואינה יכולה לזוז, ואם כן דוקא אצלם יש לבהמה יותר יסורים. ומוכח כן גם ממראה הדם ששוטט אצלם מצוי שהוא שחור יותר, ודם בטבעו אדום הוא, אבל לאחר שלקה הוא מכשיר, כמו שכתוב בגמרא. ואצלם הלקותא הוא רב מאד, שבהריגה עצמה חובלים בה מאד, ואצלנו שוחטים בסכין חד וחלק ובזהירות ובזה אין לה יסורים כל כך. ואם כי מפרכסת אח"כ הרבה אין זה מפני שיש בה חיות, שהרי אפילו אם  מתיז את הראש לגמרי יש פרכוס, אף שבודאי אין שום חיות,זה עצבים שממשיכים לעלות.

ולפי זה בעצתו הוא מקלקל הרב ההוא, שהוא מייעץ את העצה הזאת, בשחיטה שלנו אין היסורים רבים כל כך, והחיות שנשארת היא זוטא, ואילו כשיורה אח"כ על ידי זה מתעוררת ומתייסרת, ולכן דרכנו דרך התורה היא הכי מעולה. ומי הוא ראוי לדקדק שהשוחט ישחט גם הורידים שאז המיתה ממהרת לבוא עוד יותר כי יוצא כל הדם במהירות.

הרב ציגלר מנוחתו עדן הוא פעם הסביר שאסרו את השחיטה בחו"ל, ואמרו שהשחיטה גורמת ליסורים, והיה בית משפט על זה, ובסוף אז הוא אמר שממקום השחיטה עד למוח אין שום חיבור, והם הוכיחו שיש, והיא מרגשת, ז"א איפה ששוחטים היהודים משמה אין שום חיבור לכיוון המח שגורם לה צער, והם הביאו בהמות והוכיחו לשופט, והשופט אמר לו למה אתה אומר אין, הנה הם מראים פה וככה. אמר תן לי כמה ימים, בדקו חזרו, אמרו הם צודקים, הגויים צודקים, אבל זה רק בבהמות טמאות, אבל בבהמות שהתירה לנו התורה אין שום קשר בין השחיטה עד למח, ואז התירו את השחיטה בחו"ל.

והרבה פעמים הסברנו לאנשי ארגון צער בעלי חיים ששחיטה שלנו היא הכי מעולה, אבל הם אוטמים אזנם משמוע, ועובדה הוה, כמה וכמה פעמים, שסמוך לשחיטה שלנו באותה המשחטה שחטו הגוים, ובעיני ראיתי כמה וכמה פעמים איך שילד קטן יורה במח ומצוי שאינו מכוון למקום הראוי ויש לבהמה צער בעלי חיים רב מאד. ובודאי שכל כוונתם אינה אלא לפסול את השחיטה שלנו כדי להוכיח שאין ממש חס ושלום בדת שלנו. ולנו נאמנים דברים חז"ל.

ועיין ברמב"ן בראשית א' פסוק כ"ט. משמע שעיקר מצות שחיטה היא כדי להוציא כל אדם, עיין שם. ודבריו נפלאים, שמזכיר שם שהברכה והשחיטה מכשירים את הבהמה להיות ראויה להיאכל לעם קדוש. שמעתם מה אומר הרמב"ן? שהברכה והשחיטה, שני דברים צריך, שחיטה בלא ברכה זה לא כמו ברכה בלא שחיטה, תיכף נראה למה, אומר שהברכה והשחיטה מכשירים את הבהמה להיות ראויה להיאכל לעם קדוש. זה דברי הרמב"ן.

ונראה דיוק נפלא בהרמב"ם פרק א' דשחיטה הלכה ב', לגבי אם נשחטה בלי ברכה, מה קורה אם נשחטה בהמה בלא ברכה? שלא נקט לשון כשר אלא מותר באכילה, לא כשר, מותר באכילה, ולדברים הנזכרים לעיל יתכן דכוונתו בזה לפי שהברכה בשחיטה שמתכוון על  ידי זה לקדשנו במצוותיו, הוא דבר חשוב מאד ופועל לקדש את הבהמה. ולכן לא כתב כשר דמשמע בשלמות, כשר מכל הצדדים בשלמות, אלא מותר באכילה בלבד, כי ברכות לא מעכבות, אבל את ה"קדשנו במצוותיו", חלות הברכה על הבהמה אין. אז לכן זה מותר באכילה אבל זה לא נקרא כשר בשלמות. אה.

ואני ראיתי שוחט גס רוח, שחטף סכין, סיפרתי עליו כבר, חטף סכין בלי רשות בבהמה לא שלו לשחטה, ובדרך בירך, בדרך הוא הולך ככה איזה שבע מטר, בדרך ברוך אתה ה' בלבלבל טרח ככה. לא יאומן כי יסופר. עכשיו תשמעו דבר מדהים שאף אחד לא שם לב אליו, ומכאן תוכחה מגולה לחלק מהשוחטים שמזלזלים בברכה זו, ובפרט מצוי שמדברים הרבה בין השחיטות, עד שצריך מדינא מדינא לחזור ולברך ולא מברכים, ולכן השחיטות שנעשו אחר ההפסק חסר ברכה, ומלשון הרמב"ם שהבאנו נראה שמהודר יותר לאכול בשר שנשחט בברכה. ושמעתי, אומר הרב שטנרבוך, שי שמדקדקים שנהגו להקפיד לאכול מבהמה או עוף שנשחט בברכה והיינו בהמה או עוף שאוכל נשחטו מיד אחרי הברכה, לא באלה שבאים אחרי אחרי אחרי. הרי אלה ששוחטים עופות הוא לא מברך על כל עוף, מברך ברכה אחת וממשיך, אבל אם הוא מדבר באמצע ומסיח דעתו ומפסיק יש הפסק הוא צריך להתחיל, אז אם אתה אכלת את השאר אז זה כבר לא אותו דבר לפי מה שלמדנו.

ולכן יש מדקדקים, היינו שהבהמה או עוף שאוכל נשחטו מיד אחר הברכה ולא סח בינתיים שזה הוי הפסק לרוב הפוסקים.

וברכה מקדשת את המאכל כמו שהבאנו מרמב"ם ורמב"ן. ויש בזה קצת מעין מה שמצינו שהיו חברים אוכלים חולין על טהרת הקודש, שאכילתם בקדושה. וכבר צווחו הפוסקים על כך שהיום אין נוהגים להקפיד כלל לא להסיח באמצע השחיטות, ועוררו שיש לחוש להפסק, ולמהדרין שהזכרנו קודם מלבד עצם ביטול דין ברכה, חסר גם את הקדושה, שהברכה מקדשת את הבשר על ידי שמכריז ומברך ששוחט לעשות רצונו יתברך שמו, שקדשתי במצוותיו וציוונו, אז זה גם בעיה במהדרין, כי אנחנו סומכים שהכל נעשה לעילא ולעילא, ואם לא מקפידים בדברים האלה, ואני מעיד שלא מקפידים במקומות שהייתי, אז זה בעיה חמורה. יש פה דין גם הונאה וגזל, שאין דעתו של אדם שלם על דבר שהוא לא מתוקן והוא לא מהודר.

אז גם מצד שניתן לבדוק, גם במיעוט המצוי וגם בענין הברכה. אז מי שהוא מהדרין על אחת כמה וכמה.

אז זה לא רק בשחיטות, גם כל אלה שנותנים הכשרים והשמענו קטעים איך שאחד האחראים הבכירים של השגחת בית יוסף אומר במפורש, שנותנים את התעודה תמורת 400 שקל, לא בשביל להשגיח וכו', יש פיקוח באים כל כמה ימים לראות מה המשגיח עשה וכו', אבל על מה אני משלם 400 שקל, מה הוא עושה, כמה שעות הוא נותן וכו' וכו', אומר לא, זה מקדם לכם את העסק, כי יש אנשים שרוצים לאכול בהשגחה אז התעודה מקדמת לכם את העסק. זה לא ענין של השגחה, הם משגיחים רק שהכסף יכנס בזמן.

עכשיו, כשאין השגחה אמיתית ואתה סומך על תעודה שנתנו אותה במרמה מה שנקרא, אז יש להם גם הונאה חוץ מזה שאין כשרות, יש פה הונאה וגזל, כי בן אדם יש פה ענין של להשיב את הגזלה, האנשים האלה כל אלה מההשגחות יתגלגלו בלי סוף, כי על גזל מתגלגלים, ואם אתם גרמתם גזל ואנשים לא מוחלים על דבר כזה ברגע שהם יודעים שהם שילמו על דבר שהם לא קיבלו, לך חפש את כל אלה שאכלו על חשבונך עכשיו, אז כמה גלגולים בעופות תצטרך להתגלגל או בכל דבר אחר. ואפילו אלה שיש להם השגחה בתוך המקומות, אם הם לא עושים מלאכתם נאמנה אז מעבר למה שהם מכשילים את הציבור באיסור אכילה אסורה, הם גם כן עוברים על אותו דבר, הונאה וגזל, וארור עושה מלאכת ה' רמיה. כל מקום שנאמר ארור זה בדבר שנסתר מעיני הברכות, לכן ארור הוא מתקלל מן השמים, בשמים יודעים את מה שהוא עשה לכן הוא ארור.

אז ז"א זה דבר מחריד מה שקורה בענין מאכלות אסורות. ואמרנו, שמה שיש עכשיו סכינים ברחובות, זה בגלל הסכינים של השוחטים שהם לא כמו שצריך שהזהרנו במשך השנים, לכן אמרנו שהשנה הזאת תהיה גורלית, כי כשיעבור ראש השנה ואין תשובה על זה וממשיכים לאכול כרגיל אז ברור שפסק הדין יצא. ומה הם עושים? נבלות וטרפות. דוקרים אנשים מטריפים ומנבלים אותם, הופכים אותם לנבלות וטרפות.

אם עם ישראל לא יתעורר להפסיק מאכילה אסור ולא בהשגחה הראויה ולא לסמוך בשום אופן על ההשגחה שציינו ולבדוק בבית שרצים ושקצים וכל הדברים האלה, זה חטא הרבים גדול לאין שיעור שעליו היו אסונות בעם ישראל במשך דורות, וזה כעשרת אלפים איש צפו ממצרים בסרטון, וכשבעת אלפים ומשהו מסעודיה, הם מתרגמים את הסרטים האלה, הם שומעים את העצות ועושים.

לפני עשרים שנה שלחנו את הסרטון הזה שדיברתי על מלחמת המפרץ ועל הניסים שהיו שם, זה נקרא קלטת נס או לא נס, אז אמרתי ה' סגר להם את הראש, מה יקרה אם הם יחליטו לצאת עם סכינים ברחובות וכו', אני לא רוצה להסביר ולהזכיר עוד יותר מה שאמרתי. אז לקח עשרים שנה עד שנפתח להם המח, והנה מה יכולים לעשות אנשים, מה יכולים לעשות, אף אחד לא יודע מאיפה זה יבוא. אז זה גזרות משמים, יש כאלה מסבירים זה בגלל הלחץ שיש להם מתוך המחנות, יש מסבירים בגלל המחסומים, זה לא בגלל זה, זה גזרה משמים, ראש השנה נגמר, ויצא פסק דין, ואמרנו מראש שתהיה שנה גורלית, זה כלום מה שאנחנו, כלום כלום כלום כלום, לעומת מה שצפוי. וזה עוד לא גוג ומגוג במציאותו, חכו, בשמחת תורה והקפות אחרונות אמתי שאני מחכה רק ועשינו מי שברך על זה שאובמבה ופוטין יילחמו זה בזה, ברגע שזה יתחיל תדעו לכם שגוג ומגוג בדרך. וזה קרוב מאד התנגשות בין שני האישים האלה בתוך סוריה וחוצה לה, אבל זה מה שהולך להיות, זה מוכרח להיות, מוכרח להיות, מלחמת העולם השלישית שאצלנו נקראת גוג ומגוג, כבר מדברים עליה בכל העולם. מישהו רק ידליק פה את הגפרור, את האגו של פוטין, את האגו של פוטין וזהו, כל המצב ישתנה כהרף עין. שלא לדבר על צפון קוריאה שהיא כבר מוכנה לירות טילים גרעיניים על ארה"ב, וארה"ב אמרה גם אנחנו נענה לכם, והיא מוכנה כבר לירות גם על תורכיה, וכן הלאה. קיצור, הקב"ה חימם את כולם, ואתם יודעים, יש דברים מדהימים, הרי כתוב בזוהר הקדוש שבאחרית הימים ה' יעמיד את כל המנהיגים שהיו מיצרים לישראל, כמו פרעה, כמו נבוכדנצר, כמו יוליוס קיסר מחריב את בית המקדש וכל הדברים כל כל כל אלה שעמדו והיצרו לעם ישראל. אז סדאם אמר שהוא נבוכדנצר, הוא כבר הלך, אובמבה גלגול של פרעה לפי מה שהו אאמר, שהוא ראה את עצמו מול הפסלי של פרעה הוא ואשתו ממש דומםי לפרעה ואשתו מה זה טיפ טופ, כאילו הם יצאו מתוך הפסל, ופוטין עכשיו הראו את הפסל של יוליוס קיסר בדיוק הוא, הפרופיל שלו ויוליוס קיסר בדיוק הוא, מועמר קדאפי צריך לראות למי הוא היה שייך אבל הוא כבר הלך לעולמו, אבל בקיצור כל אלה שאתם רואים היום אלה שקובעים את המדיניות והכל והכל, כל אלה גלגולים של המנהיגים מהעבר שצריכים להיות שותפים בגוג ומגוג וללקות הם ועמם על מה שעשו לעם ישראל דאז.

אז זהו, אנחנו נמצאים כמו שאומרים ברגעים הנכונים, מה צריך להתחזק? אז כמובן בדברים האלה שעם ישראל לוקה בהם ברבים, אמרנו מאכלות אסורות, אמרנו שקצים ושרצים, אמרנו זמרים פסולים מוזיקה בעידן כזה ומזמרים פסולים שיש גזרת החורבן, יש חורבן ברוחניות הרי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו חרב בייו, אז ז"א יש חורבן ואנשים שמחים והכל וכו' וכו'. רבנים שמשקרים את הציבור ומונים אותם ואומרים להם היתרים על ימין ועל שמאל העיקר למצוא חן בעיניהם כדי שיוכלו לשלוט בציבור זה בעיה חמורה, כמובן בעיות הצניעות שהן חמורות למכביר, לשון הרע שלא על פי דין, יש לא לשון הרע שהוא על פי דין, אבל צריך ללמוד את זה, הקראנו בזה כבר כמה קטעים בשערי תשובה והחפץ חיים והכל, מחלוקות שעושים נגד אנשים שעושים רצון הבורא, וממליצים על אלה שעושים נגד רצון הבורא, בדיוק בהיפוך, אומרים לרע טוב ולטוב אומרים רע, מצדיק רשע ומרשיע צדיק, גם שניהם תועבה, וכן על זה הדרך זה רואים על ימין ועל שמאל. בקיצור הציבור שלנו חלש מאד מאד. לא של קהילות פז, אבל הציבור בכלל שומר תורה ומצוות חלש מאד מאד בדור הזה בהמון תחומים ודברים.

אבל הדבר היותר גרוע, זה עצם זה שאדם מטמא את עצמו באכילת איסור. כי הוא נהיה מטומטם, סוגר ה' את ליבו, על ידי המאכל האסור, לא שה', אלא ה' קבע בבריאה שדבר כזה מטמטם, אפילו פעם אחת, אפילו פעם אחת לא צריך, אפילו בשגגה, אפילו באונס, אכל הבן אדם נטמא מטמטם וכו' עד שיעשה תשובה ויעשה סירקולציה מחדש לדם שלו, כמוש הבאנו דוגמאות של אנשים שהחליפו את המאכל למאכל כשר וזה נשתנו, גם ברוחניות ואפילו במידות שלהם לטובה.

אז ז"א, אם ירצו הנה מה טוב, אם לא ויזעקו אל ה' בצר להם, ואני מקווה שממצוקותיהם יושיעם.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת