טוען...

מצוות הזביחה | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 17.08.2015, שעה: 20:29

הורדת MP4 הורדת MP3


על מצות השחיטה נאמר בפרשה (ראה) וזבחת מבקרך ומצאנך אשר נתן השם לך כאשר ציויתיך משה רבינו נצטוה בכל הלכות שחיטה בהר סיני והעביר אותם אלינו 
אומר הרמב"ם בלשונו בהלכות שחיטה פרק א' שמהפסוק הזה למדו חז"ל מצות שחיטה מצות עשה שישחוט מי שירצה לאכול בשר בהמה חיה ועוף ואחר כך יאכל שנאמר וזבחת מבקרך ומצאנך אז זו מצות עשה לשחוט מי שירצה לאכול בשר בהמה חיה ועוף ואחר השחיטה יאכל 
כתב הרמב"ן באגרת הקודש פרק ד' והנה הקב"ה כל דרכיו משפט ציוה לשחוט בהמות לאוכלנו ומה לו לזה? טוב להיותנו ניזונים בפירות ומגדים ומה לו להפקיר דם בהמות וחיות לצערם צער גדול?
עונה על כך הרמב"ן: "דע כי אלה מסודות עולם שהקב"ה מטיב לכל בריה והוא מרחם על כל בריותיו ועל זה אמר טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו הודיע בפסוק זה כי שחיטת בעלי חיים ואכילתם על ידי בני אדם לטובת בעלי החיים היא וחמלה ורחמים עליהם והנני מבאר לך זה" 
וכאן הוא ממשיך לפי הרמב"ן זה אחד מסודות עולם כל ענין השחיטה השם מטיב לכל בריה מרחם על כל הבריות והפסוק מעיד טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו אז הפסוק הזה מודיע שחיטת בעלי חיים ואכילתם על ידי בני אדם לטובת בעלי החיים היא וחמלה ורחמים עליהם והנני מבאר לך זה וכו' 
וכדבריו כתב בספר "שערי אורה" לרבי יוסף גיטיקליא מובא בספר "מקדש מעט" (תהלים קמה') וב"יפה ללב" (יורה דעה א' א') וזה לשונו: "זאת תורת הבהמה והעוף, הנני פותח לך מפתח גדול! מה ראה השם יתברך לצוות בתורה לשחוט בעלי חיים לאכילת אדם, והלא כתוב "טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו" ואם הוא מרחם האיך דימה לשחוט הבהמה לאכילת האדם ואיה רחמי השם יתברך? 
אלא, הסוד הוא - ראש הפסוק; שאמר "טוב השם לכל" – בודאי! ולפיכך "ורחמיו על כל מעשיו" וזה הפירוש; במעשה בראשית נסתכם עם בהמה זו לשוחטה ואמרה היא: "טוב" 
שאלו אותה: "את רוצה להשחט?" 
והיא אמרה: "טוב!" 
"ומה הטעם? 
לפי שהבהמה אין לה נשמה עליונה להשלים מעשי השם וגבורותיו". 
האדם הוא בעל נשמה עליונה, בפרט הישראלי שהוא יכול להשלים מעשי השם וגבורותיו, אבל הבהמה אין לה נשמה כזאת, לכן היא לא יכולה להשלים מעשי השם וגבורותיו.
"ואמר השם יתברך בבריאת העולם להעמיד לפניו הבהמות ואמר להן: "רצונכם להישחט ויאכל אתכן האדם? ותעלו ממדרגת בהמה שאינה יודעת כלום למדרגת האדם שיודע ומכיר את השם יתברך?" 
ואמרו הבהמות: "טוב ורחמים הוא עלינו" 
גם זה טוב - כמו שכתוב "טוב השם לכל" וגם זה רחמים עלינו – "ורחמיו על כל מעשיו" להעלות בהמה מדרגה של בעל חי שלא מבין כלום לדרגת אדם מדבר שמכיר אלוקיו - זה טוב ורחמיו!
"שהרי כשאדם אוכל חלק מחלקי הבהמה חוזר ונהפך חלק מחלקי האדם, והרי חזרה הבהמה להיות אדם, ושחיטתה רחמים היא לה; שיצאה מתורת בהמה ונכנסה בתורת אדם. 
ואותו דבר בדרך זה אדם; מיתתו - חיים היא לו!" שאדם מת - זה חיים בשבילו. 
"שעולה למעלת המלאכים" כי הוא נפרד מן הגוף והוא נהיה כמו השכלים הנבדלים. "וזהו סוד; "אדם ובהמה תושיע השם". 
אך כמעשה הבהמה כך מעשה האדם, זאת עולה מדרגה של בהמה לאדם, והאדם עולה ממדרגת אדם למדרגת מלאך וזה כל ענין הדצח"מ; דומם, צומח, חי, מדבר. שהצומח יונק מהדומם, מהעפר ומן המים, וזה מעלה את הדומם לדרגת צומח, בא הבעל חי ואוכל את הצומח ומעלה את הצומח לדרגת בעל חי, ובא אדם ואוכל את הבעל חי ומעלה אותו לדרגה של אדם, והאדם במיתתו עולה למדרגת מלאך! זאת אומרת יש להעלות את הכל מלמטה למעלה – למעלה! כי בסוד ובשורש הכל זה מלמעלה.
"לפי זה תבין סוד השחיטה של בעלי החיים שהכל מצד רחמים! וזהו הטעם: שאסור לעם הארץ לאכול בשר!" 
ההלכה לא מתירה לעם הארץ לאכול בשר. 
"לפי שלא ציותה התורה לשחוט אלא למי שיודע התורה שנאמר: "וזאת תורת הבהמה חיה ועוף" כל העוסק בתורה - מותר לאכול בשר, ועל כן עם הארץ - אסור לאכול בשר, מפני שהוא כבהמה, ואין בו נשמה, ולא ציוה לשחוט הבהמה כדי שתאכל אותה בהמה אחרת, אלא אם כן נתנבלה או נטרפה הבהמה" אז היא מותרת לבעלי חיים. עד כאן דבריו של הרב יוסף גיקיטליא.
וכן כתב בשאלות ותשובות "גינת ורדים" כלל אורח חיים ב' טז' והוסיף לבאר: "שזוהי הסיבה שנענש רבינו הקדוש רבי יהודה הנשיא ביסורים קשים! על שאמר לעגל: "לך! כי לכך נוצרת" (גמרא בבא מציעא פה') מפני שלא רצה להתיחס לעגל שביקש ממנו שיצילו, ויאכלו אותו היהודים ולא גוים, ואולי גם יאכלו אותו תלמידי חכמים. 
ורבי לא חש לו, ונתאכזר עליו, ואמר לו: "לך! כי לכך נוצרת" - בין לטוב בין לרע, ואין לנו להטפל בבעלי חיים להשגיח עליהם בדברים הללו, ולכך נענש!" אומר בעל "גינת ורדים". 
זאת אומרת, העגל ברח מן השחיטה ודחף את ראשו בחיקו של רבינו הקדוש; בבקשה! שיציל אותו!! 
רבינו הקדוש עונה לו – בדיבור: "לך! כי לכך נוצרת" 
תכף ננסה להבין את זה בדרך מסוימת נתאכזר עליו ואמר לו: "לך! כי לכך נוצרת" הכונה בין לטוב בין לרע בין אם תאכל על ידי יהודים בין תאכל על ידי גוים ואנחנו לא מחוייבים להיטפל בבעלי חיים להשגיח עליהם עד דברים כאלה, אמנם יש ציוי 'צער בעלי חיים' ודברים כאלה, אבל בזה – לא, לכך נענש!
עכשיו, יש כמה שמתייחסים למעשה הזה להסביר אותו של רבינו הקדוש. 
"במעשה המופלא הזה! שאמר רבינו הקדוש לעגל: "לך! כי לכך נוצרת" ונענש ביסורים מרים וקשים על זה - במשך 13 שנה! 6 שנים הוא סבל מאבנים בכליות! לא היה לייזר לפוצץ אותם ולהוציא אותם זה סבל איום ונורא! ו-7 שנים כאבי שינים! ולא היה הרדמה ולא היה כלום. ויש אומרים להיפך! שזה היה 7 כאבי שינים ו-6 כליות, בכל אופן 13 שנים הוא סבל בגלל זה.
ותמהו רבים: מדוע נענש? הלא הוא אמר את האמת, "סוף אדם למיתה סוף בהמה לשחיטה - והכל למיתה הם עומדים!" אז מה, מה הטענה עליו?
בתשובת הגאונים (בסימן שעה') כתוב: "הקב"ה מדקדק עם חסידיו, וכיון שהעגל נס מתחת הסכין ובא וקבר ראשו בתוך חיקו של רבי כדי להנצל בו, ומסרו רבי לשוחטים לאלתר!" מיד, לא שיהה אותו אצלו קצת קמעא אלא לאלתר החזירו לשוחטים, "נראים הדברים כעין אכזריות, ומידת הרחמים היתה להשהות אותו באותה שעה. ומי שהיה רואה את רבי שעשה כך: נושא 'קל וחומר' ומתנהג כמוהו!" 
אז הקפידא: שאתה ברמה המוסרית שלך, בדרגה הרוחנית שלך - היית צריך לשהותו קצת עמך, שלא יראו הרואים וילמדו מזה אכזריות, זה תשובות הגאונים בסימן שעה'.
רבי יעקב עמדין בשאלות ותשובות "שאלת יעב"ץ" (סימן קי') כתב וזה לשונו: "במעשה דרבי, מלבד שאינה ראויה להטיל חובה על כל אדם, ואפילו ממידת חסידות!" 
אז הוא כבר מתחיל ואומר היעב"ץ: שום אדם אין להטיל עליו חובה על מה שעשה רבי, ואפילו לא ממידת חסידות! 
"ותמהה על עצמך" הוא אומר: "וכי לא זו מידת כל אדם אפילו חסיד שבחסידים! מי יחוש ויחוס על בהמה שסופה לשחיטה? שבודאי "לכך נוצרה!" והיא טובתה ותקנתה - בלי ספק! ומה טיבה של מידת רחמים בזה, כל שכן שאין שייכות לעונש על האכזריות ההוא?! אם כן בכך ימלטו כל בעלי החיים מיד השוחט" 
כל אחד ירחם, יקים 'אגודת צער בעלי חיים' ולא ישחטו את הבהמות – לטובתן! שהם הסכימו לכך.
"אלא פשיטא" הוא מתרץ: "פשיטא, שאני רבי! דרב גובריה" אבל רבי - זה משהו אחר! כוחו רב, הוא לא כמו כל אדם. "ומי עמד בסוד השם לידע מה טיבו של העגל ההוא, אולי איזה נפש מישראל שנתגלגל בו, והיה מבקש תיקונו מרבי; שלא יצטרך למות מותא תנינא (2) בבהמה, והמבין יבין".
זאת אומרת, רבי היה צריך לחוש שמא נתגלגלה נשמה בתוך העגל הזה, והעגל פחד שיצטרך לשוב עוד פעם בגלגול כי אם הוא נשחט על ידי גוי - הוא לא יתוקן, או אם נשחט על ידי שוחט שהוא לא ראוי, או שהסכינים שלו לא טובות - ואז הוא יצטרך לשוב עוד פעם!
אז הוא ביקש רחמים בזה שהוא התקרב אליו! 
והראיה: שמה הוא אמר לו? "לך! כי לכך נוצרת!" אז זאת אומרת מה מקופל בזה? מי מדבר עם עגל? ורבי דיבר עם העגל, ואומר לו: "לך! כי לכך נוצרת" מה פירוש? אז אתה צריך לבוא בגלגול על מנת להשחט באופן שאתה צריך להשחט - עם כל החשבונות! 
והוא ביקש ממנו: שיחסוך לו את זה באיזה שהיא דרך, תכף נשמע את זה, שאת זה אומר ה"פלא יועץ" רבי אליעזר פאפו בערך "רחמנות" הוא כותב:
"כמדומה, דההוא העגל היה בו איזו נשמה מגולגלת, והיה יודע שהולך להשחט, והיה עליו קשה לסבול צער השחיטה בהיותה בגוף בהמה, והיה מבקש מרבי; שיבקש עליה רחמים - לצאת מן הבהמה קודם שחיטה!" 
שיעשה לו את התיקון בלי להשחט! יש מציאות שאפשר לתקן אדם גם בלי שיצטרך לעבור את מה שהוא צריך לעבור, לחסוך לו את זה, אבל רק יהודים בעלי שיעור קומה! כמו שאנחנו רואים שכוחו של רבי הוא כוח גדול! לכן הבהמה הלכה אליו ולא הלכה למישהו אחר.
היא גם לא ברחה מהסכין, היא רק ביקשה תיקון! זה הכל, שהוא יסדר לה את התיקון באיזה שהיא דרך שיבין שהיא רוצה תיקון, והוא ענה מה שענה. ענה, אבל ענה! 
ואמר לה: "כי לכך נוצרת" לך! כי לכך נוצרת בתוך הבהמה לסבול צער זה! וזה תיקונך, 
והואיל ולא ריחם לבקש עליה רחמים - כמו שביקשה, לא ריחמו גם עליו!" 
13 שנה יסורים ! 13 שנה יסורים!! 
עכשיו, תארו לכם: שוחטים שהסכינים שלהם פגומות, או שלא בודקים את הסכינים, וזה זלזול בשחיטה, או שמקילים בדרכים כאלה ואחרות, ויש גלגול בתוך אלה, הם יצטרכו להתגלגל בבהמות כמספר הפעמים שהם עשו! 
ורבינו נחמן (מברסלב) מביא: מה צריך להתכוין שוחט בענין הגלגולים לתקנם, וכמה צריך להכין את עצמו לקראת השחיטה, לא רק מצד ההלכות של שלחן ערוך, אלא מצד הכוונות; שאם יש בתוך הבהמות או העופות - נשמות שמגולגלות שם, שמבקשות את תיקונן! יש על זה הרבה מעשים.
אבל מכל מקום "הואיל ולא ביקש עליה רחמים כמו שביקשה, לא ריחמו עליו". 
וכן ביאר בספר "בן יהוידע" (בבא מציעא פה') גם הבן איש חי מביא כעין זה כמו שהביא ה"פלא יועץ". 
כתב הסטיפלר בספרו "חיי עולם" (פרק י') בפרשתנו פרשת ראה כתוב: "כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש" ופירש רש"י: "גם - לרבות אבותיהם ואמותיהם" 
הגוים יכולים לשרוף אבא ואמא וילדים ובנות והכל באש - לעבודה זרה שלהם! 
"אמר רבי עקיבא: "אני ראיתי נכרי שכפתו לאביו לפני כלבו ואכלו" גוי קשר את אבא שלו ונתן לכלב הרעב שיאכל את אבא שלו - אבא חי! לא אבא מת. 
"משמעות הדברים" מסביר הסטיפלר: "שהכלב לא היה עבודה זרה של הנכרי, רק סתם למען מזונות כלבו כפת את אביו והאכיל אותו לכלב. ברור שהרוצח הזה תירץ את מעשיו: שזאת הוא עשה מתוך רחמנות על כלבו; שלא יסבול חרפת רעב! ומתוך האחריות המלאה הרובצת עליו על אספקת מזונות כלבו. ועל זה הדרך המה האמתלאות שאומרים שונאי ישראל ושונאי התורה על האכזריות הנוראית שעושים לישראל ולשומרי התורה!"
בספר "צער בעלי חיים" הוא כותב: "שלפני למעלה מ-100 שנה, החלו ארגונים שונים באירופה לערוך מלחמה רבתית כנגד השחיטה היהודית בטענה: שאין היא מתחשבת בצער הנגרם לבהמות, ארגונים אלה בחרו לעצמם את השם 'אגודת צער בעלי חיים' – ופתחו בתעמולה שקרית במטרה לאסור בחוק את השחיטה היהודית! ואכן גזרו ואסרו במקומות רבים בגולה את היהודים מלשחוט".
הבאנו סרטון והראנו איך שוחטים הגוים; 
אז יש כאלה שיורים להם בראש 
יש כאלה מכת חשמל 
יש כאלה שמכניסים חזירים לדוד רותח כשהם חיים! 
והראנו גם מסור חשמלי מכניסים לתוך כלוב שיש מתחתיו מסור ענק מכניסים; סוס, פרה, חמור, הכל וטוחן אותו ישר ויוצא בצד השני נקניקיות… בלי שחיטה בלי כלום והנקניקיות מכילות את הפרש, הצואה היוצאת מהם נמצאת בפנים, השערות השינים הצפרנים, כל הסירחון עם הבשר עם העצמות עם הכל! הכל נטחן נקנקיות נמכרות לגוים 
זה אלה עם ה'צער בעלי חיים…' 
"ואחד המקומות שאסרו לשחוט מטעמי 'רחמים' - היתה גרמניה! הידועה באכזריותה כלפי עשרות מליוני בני אדם גברים נשים וטף! שהובילו אותם להורג במיתות שונות ומשונות!" 
לעשות מבני אדם סבונים?! לשימוש חוזר… 
"רצחו ושרפו באכזריות!" אלה של ה'אגודת צער בעלי חיים' זאת אומרת הבני אדם - זה פחות מבעלי חיים, עליהם נאמר עליהם: "עגלים ישקון" ולא להגיד "שלום" לבן אדם וגם להרוג אותו על דבר הכי קטן! אבל את העגלים והכלבלבים שלהם והכל – הם מנשקים בפה! 
אז פה רואים במצות השחיטה שנצטוו ישראל מהר סיני במידת הרחמים לאין שיעור! להעלות את הבהמה למדרגה יותר גבוהה - מדרגת אדם! 
ועמי ארצות - אסורים באכילת בשר, כי לא הותרה שחיטת בעלי חיים כדי שיאכלו אותם בהמות. 
אוי להם! לאותם שוחטים, שלא מקפידים בשחיטה, ואם רואים שעל חוסר רחמנות, שרבי שנענש ב-13 שנה יסורים של אבנים בכליות וכאבי שינים! - אדם שמזלזל בשחיטה, ולא מתקן את סכיניו כראוי - שזה דאוריתא! 
אוי לו ואוי לנשמתו! כמה פעמים יצטרך להתגלגל בבהמות וישחטו אותו בשחיטה פסולה ויצטרך מותא תנינא ועוד פעם ועוד פעם כמספר השחיטות שהוא עשה 
ומי שרוצה לראות את הדברים, יראה אותם בספר "בכור ההיתוך" מה'מגלה עמוקות' ויראה מה היה בבית דין שלמעלה על כל אלה שלא נתקנו בגלגולים מה הם טענו בעולם האמת כנגד השוחטים הסוחרים וכו' 
רחבע"א וכו' 
 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת