טוען...

פותח את ידך | הרב אמנון יצחק

 יביע אומר, בני ברק
 תאריך פרסום: 15.08.2012, שעה: 05:47

הורדת MP4 הורדת MP3


בס"ד 15/08/2012 ספר דברים - פרשת ראה: פותח את ידך

המצוה היחידה בתורה שניתן לבחון את הקב"ה, ככתוב בגמרא בתענית ט';

רבי יוחנן שאל תינוק של ריש לקיש: "מהו עשר תעשר?"

אמר ליה: "תעשר בשביל שתתעשר",

אמר ליה: "מנא לך?" מאיפה אתה יודע?

אמר ליה: "זיל נסי". תנסה ותראה

אמר ליה: "ומי שרי לנסוייה להקדוש ברוך הוא?" מישהו התיר לנו לנסות את הקב"ה? והכתיב "לא תנסו את השם"

אמר ליה: "הכי אמר רבי הושעיא: "חוץ מזו", נכון אסור לנסות את השם אבל בזאת מותר, "שנאמר: "הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי טרף בביתי, ובחנוני נא בזאת אמר השם צבאות אם לא אפתח לכם את ארובות השמים והריקותי לכם ברכה עד בלי די". מאי 'עד בלי די'? אמר רמי בר חמא אמר רב: "עד שיבלו שפתותיכם מלומר די".

טוב עכשיו אנחנו נגיד פירוש בדרך הפרד"ס שטמנו לנו חכמים זכרונם לברכה בתוך הדברים,

עניין עמוק: מודפס בסידורים בשם האר"י הקדוש זכרונו לחיי העולם הבא: כאשר אנו אומרים בתפילה "פותח את ידך" צריך לכוון להתפלל על הפרנסה, צריך לעצור ולהתכוון על הפרנסה, שהקב"ה פותח את ידיו "ומשביע לכל חי רצון" יש בזה שמות קדושים שמה: פא"י ו-חת"ך ו-סא"ל, ו-דיקרנוס"א יש שמה חיבור של הוי"ה אדנו"ת, בקיצור צריך לכוון. אז בואו נראה משהו קטן.

אז אנחנו אומרים "פותח את ידך" וצריך להתכוון לברך על הפרנסה, כמו שמביא השל"ה הקדוש: "פותח את ידך", בראשי תיבות, פא"י "פותח את ידך", וזה גימטריא של שני שמות הוי"ה ואדנו"ת. לפי דברי הזוהר בתיקונים ז': צריך לכוון כשאומרים "פותח את ידך" כנגד שני יודי"ן, זאת אומרת אל תקרא ידיך אלא יודיך, "פותח את ידך" - פותח את יודיך יש שני יודי"ן, שני יודין שהקב"ה פותח, איזה הוא פותח? יש שם הוי"ה שמתחיל ביו"ד, יו"ד ואחר כך ה"א ואחר כך וא"ו ואחר כך ה"א זה שם הוי"ה כן? איך הוא מתחיל ב-יו"ד, אז "פותח את ידך" את יודך את ה-יו"ד הראשונה ומשפיע ליו"ד האחרונה של אדנו"ת, שם אדנו"ת זה אדנ"י, אז מה אות אחרונה יו"ד, "פותח את ידך" את יודיך את ה-יו"ד הראשונה שתשפיע על היו"ד האחרונה, ומשם מושפע לכל העולמות עליונים ותחתונים, אז השם פא"י שהוא גימטריה של שתי השמות הוי"ה ואדנו"ת שמתחילים אחד מתחיל ב-יו"ד ואחד מסיים ב-יו"ד שישפיע היו"ד הראשון על היו"ד האחרון. מבואר מכאן שהפרשה נמשכת משני שמות, הוי"ה ואדנו"ת שמספרם עולה 91 כמנין פא"י. ועיקר השפע נמשך משני יו"דין, שני יו"דין של שני השמות האלה, ועל כן נאמר: "פותח את ידך" על תקרא ידיך אלא יודיך, מכאן שהקב"ה פותח את יו"דין האלה כדי להשפיע לנו שפע רב טוב.

עניין זה פותח לנו פתח חודו של מחט להבין שיח סוד של הרב הקדוש רבי מאיר מפרמישלן זכותו יגן עלינו אמן, שדיבר על מה שנהגו החסידים בעת רצון לשתות לחיים, שזה סגולה גדולה לפרנסה, לכן החסידים אומרים "לחיים לחיים",

שכן אומר הרב הקדוש רבי מאיר מפרמישלן: כשמתחברין שני יודין שני יהודים "יודין" ואומרים "לחיים" והנה אחר כך כאשר היו"דין שני היהודים הולכים לדרכם מה נשאר מ"לחיים"? לחם. שזה סימן לפרנסה, תוריד מ"לחיים" את שני היו"דין מה נשאר? לחם. אז כל הזמן שזה בפנים אז זה לחיים לחיים, אבל שני היו"דין הלכו מה נשאר? לחם. אז זה סגולה לפרנסה,

על פי זה יומתק גם להבין את מנהג ישראל שבעת שתיית יין שמברכין זה את זה "לחיים לחיים!" - אז תוקעים יד איש לרעהו.

ואמר על כך הרב הקדוש מרוז'ין זכותו יגן עלינו אמן: "כי יש על כך רמז בפסוק: "יד ליד לא ינקה רע" אם מברכין איש את רעהו באמצעות תקיעת יד ליד שזה רומז לשני יו"דין, "יד ליד" יו"ד ויו"ד של "יד ויד" אם תרצה להגיד יד ויד זה יו"ד ויו"ד, אז "לא ינקה רע", לא יהיה שום יניקה מזה לרע, וממלא נמשכת פרנסה בשפע רב. זאת אומרת: "יד ליד לא ינקה" - לא תהיה יניקה לרע וממלא יהיה פרנסה, זה כשייד'ן נותנים יד ליד.

יש להוסיף עוד תבלין מדברי הרב הקדוש מפרמישלן: מדוע דוקא בעת שתיה לחיים לחיים ממשיכים פרנסה?

על פי המבואר בגמרא ברכות מ': אילן שאכל ממנו אדם הראשון רבי מאיר אומר: גפן היה, שאין דבר שמביא יללה על האדם אלא יין, שכן לפי זה גזרת המות שנאמר: "ביום אכולך ממנו מות תמות", ירדה לעולם על ידי חטא של עץ הדעת, שזה היה גפן לפי רבי מאיר זה גפן,

לכן כנגד זה נוהגים אנו לברך בעת שתיית היין "לחיים לחיים", כדי לתקן את החטא של האדם הראשון שעל ידי היין הביא מיתה לעולם. אז היין הביא מיתה הביא יללה אז כששותים אומרים "לחיים!" ולא למות, פעם זה היה למות עכשיו זה יהיה לחיים כן?

והנה ידוע שעל ידי חטא הדעת נגזר על האדם הראשון "בזיעת אפיך תאכל לחם", אז נגזר עליו על האדם הראשון בגלל החטא "בזיעת אפיך תאכל לחם", דהיינו: שהפרנסה תתקלקל ותהיה בלי שפע, והאדם יצטרך לחפש ולהשיג את לחמו, לכן מבואר היטב כי דוקא בשעת שתייה חיים לחיים על היין ממשיכין משתה היהודים לחם ופרנסה לתקן את ה"בזעת אפיך תאכל לחם",

זה מה שאמרו חכמים זכרונם לברכה במתק לשונם: "עשר תעשר בשביל שתתעשר", שימו לב! דהיינו: על ידי פעמיים עשר "עשר תעשר" עשר מה זה? יו"ד, "עשר תעשר" שתי עשוריות שני יו"דים, תוכל להתעשר, על ידי שתי יו"דין של הוי"ה אדנו"ת "פותח את ידיך", "עשר תעשר כדי שתתעשר", מאיפה מתעשרים: מה-עשר וה-עשר מה-יו"ד וה-יו"ד של שני שמות הקודש, והם צינורות השפע שדרכם יורד שפע של פרנסה לעולם ולכן צריך לכוון פותח את ידך- ראשי תיבות פא"י ולכוון גם במקום יד"ך יודיך, מכוון שמשם מכוון הקב"ה שפע לעולם הזה.

אז עוד בתפילת שחרית "אשרי יושבי ביתך" לעצור כהוגן ב"פותח את ידך" לחשוב ולכוון שזה כנגד שני היו"דין של הוי"ה ו-אדנו"ת שהם הגימטריה של פ'א וא'לף ויו"ד שהם גימטריה של "פותח את ידיך", כן?.

אז אני אספר לכם רק סיפור בענין זה שיתאים לזה

שאלה: (לא שומעים)

הרב: כן

שאלה: (לא שומעים)

הרב: תתחיל ותודיע לנו,

ש' צריך מדויק?

כן בטח

שאלה: (לא שומעים)

הרב: אתה ידעת להתכוון בזה מה שידענו עד עכשיו?

שאלה: (לא שומעים)

הרב: אם אתה נותן חומש אתה תתעשר אם אתה נותן מעשר אתה לא תעני, אבל יש דברים שגם מונעים את השפע, כגון; בן אדם שנותן בריבית, או שיש לו גזל, או שמצער את אשתו, יש ארבעה דברים שגורמים לזה,

שאלה: (לא שומעים)

הרב: אמרתי בתנאי שממקום אחר לא יהיה לו חור כמו שאומרים הבנתה, כל זמן שהסל סגור הכל בסדר הכל יתמלא, אבל אם יש לך חורים בסל כמו שאמרתי אז זה בעיה.

ובכן מעשה בעשיר גדול שהיה יראי שמים אבל קמצן מאוד! ולא היה נותן אפילו פרוטה אחת לעניי עירו, ולכן מרוב קמצנותו לא היה נושא בכיסו מטבעות של כסף ושל נחושת, אלא רק של זהב כאילו אין לו לפרוט, רק של זהב, כדי שאם יפגוש אותו עני בשוק או בבית-הכנסת לצדקה יאמר לו שאין לו כסף בחיקו,

יום אחד ניסה עני מרוד לבקש ממנו צדקה ולא הצליח, והבין שאותו עשיר לוקח בכיסו רק מטבעות של זהב כדי לא לתת צדקה, מה עשה? הלך אחרי העשיר לבית-הכנסת ראה שהוא מגיע לפסוק "פותח את ידך" והיה מאריך הרבה העשיר מכוון כוונות ופותח את שתי ידיו כלפי השמים,

שאל העני את ידידו העשיר, ידידו של העשיר שהיה יושב לידו: "מה סיבת הדבר? למה הוא ככה עושה ומאריך הרבה זמן?"

אז הוא סיפר לו: "שבתחילה העשיר הזה היה עני והוא שמע מחכם אחד שאם מכוונים היטב בפסוק הזה זוכים לעושר, לכך זכה והתעשר, וכך הוא ממשיך לעשות בכל יום ויום". כי יש לחבר את הפסוק מה שאמרנו "פותח את ידך" את הפא' א'לף וי'וד ואותיות חת"ך מכון את הסא"ל וכו'

כששמע העני דברים אלה התחכם, אמר בלבו: שהוא יקח שני דינרי זהב מהעשיר, הוא יוציא ממנו שני דינרים של זהב, וכך עשה. בתפילת שחרית בא וישב מול העשיר כשהגיע העשיר לפסוק "פותח את ידיך" ופתח את ידיו - קפץ אותו עני ועמד לפני העשיר ופתח את שתי הידיים כדי לקבל ממנו צדקה, בראות העשיר את העני שידיו פתוחות הבין שכדאי לתת לו עתה צדקה שכן אם הוא לא יתן גם משמים לא יתנו לו שפע בפתיחת ידיו,

מיד אמר לבנו שישב לידו שיתן לו שתי פרוטות נחושת,

אולם העני אמר לו: "שאם יתן לו שתי פרוטות נחושת גם בשמים יתנו מתנה גרועה של נחושת",

כששמע ככה אמר לבנו שיתן לו שני דינרים של כסף,

אמר לו העני: "תדע לך שגם מן השמים יתנו לך מתנה בינונית",

ובלית ברירה נתן לו שני דינרי זהב, זה מה שאמר הכתוב: "כי פתוח תפתח את ידך לו" בלשון כפול, ואז כשאתה תפתח את ידיך לפני השם יתברך לקבל השפע-כמו שתפתח את ידיך לחלק לעניים, שאם תפתח את ידך לתת לו מתנה חשובה אז גם כן אתה תפתח את ידך לפני השם יתברך לקבל שפע מרובה, מידה כנגד מידה.

אז העני ידע את החולשה של העשיר, העשירים פוחדים להיות עניים, אפילו שהם רחוקים מאוד מן המצב הזה יש להם חשש מתמיד שהם כל הזמן יהיו עניים. אז אם אתה בא אליו בשעה שהוא "פותח את ידיך" שם אתה יכול לתפוש אותו על חם מה שנקרה.

כן, אז אם כן ראינו פה את הנושא הזה... 

רבי חנניא בן עקשיא אומר: "רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר: "השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר".

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת