טוען...

מסכת שבת דף פג,א | הרב אבנר עוזרי שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 23.07.2015, שעה: 13:02


כמאן אזלא הא דתניא כל הטומאות טהורות

שלא מצינו לו חבר בכל התורה כולה

כלומר הגמרא שואלת שכל דבר כזה טמא שמסיט את הטהור כמו למשל על ידי כף מאזנים או אדם שהיה טמא על ידי נגיעתו במת


עדין טהורות חוץ מהסטו של זב זב שמסיט את הטהור לא מצינו לו חבר בכל התורה כולה רק זב מטמא אחרים בהסט פירוש שהסיט את הטהורים
לימא דלא כרבי עקיבא האם נלמד שזו לא כר"ע שלימדנו שע"ז שוה דינה לזב שהסיטה לטהור שדינה כזב ומ"ט או' שלא מצינו

מת' הגמ' תנא זב וכל דדמי ליה
הבריתא שאמרה שרק הסיטו של זב לא התכונה דוקא זב בלבד אלא כל הנלמד מהזב כמו עבודה זרה שנלמד מזב שנאמר בישעיה תזרם כמו דוה דוה היא נידה והתורה הקישה את העבודה זרה לנידה
אלה שנלמדים מזב והקישום לזב שהסיטו טהורים יקבלו טומאה
ואחרים לא יהיה דינם כך
רש"י כל הטומאות המסיטות אחרים כגון בכף מאזנים או אדם טמא מת וכו'
וכל דדמי ליה דאתי מריבויא דזב