טוען...

גזלן, מי שאינו עונה שלום! | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 23.02.2015, שעה: 08:00

הורדת MP4 הורדת MP3


עובדיה הנביא פרק א' פסוק ד', "אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים שים קינך משם אורידך נאום ה'". על דרך הלצה יש לי לפרש את הפסוק, אומר בעל קב הישר, רק נקדים גמרא דברכות בדף ו' ע"ב, מאי דכתיב בישעיה ג' י"ד, "ואתם ביערתם הכרם גזלת העני בבתיכם". כיון שהוא עני היאך יכולים לגזול את העני? כיון שאין לעני שום דבר. אמר רבי חלבו אמר רב הונא, כיון שהעני נותן שלום ולא החזיר לו שלום, נקרא גזלן. רש"י כתב בקצת שינוי, גזילת העני בבתיכם, והלא אף גזילת העשיר גזילה היא, אלא גזילת העני שאין לו כלום לגזול ממנו, אלא שלא להשיב על שלומו. אז מי שלא משיב, לא מחזיר שלום לעני שאמר לו שלום, נקרא גזלן.

והנה העוון הזה ראיתי שרבים נכשלים בו, כשאדם בינוני נותן שלום לעשיר, אזי העשיר הוא מחזיר פניו ממנו, ומכל שכן כשעני הוא נותן שלום אזי אינו רוצה להביט בפניו של העני, ועושה עצמו כאילו עינו אינה רואה, ואזנו אינה שומעת, ואם כן לפי הגמרא הנזכרת לעיל, הוא נקרא גזלן, כל זה מפני גאוה יתרה שיש לו לאדם שאינו רוצה להשיב לאדם בינוני, ומכל שכן לאדם עני ואביון. ומרוב הגאוה של העשיר הופך פניו לצד אחר, ומחמת זה העני מבוייש והופך פניו לצד אחר, וראש השני מהפך פניו לצד אחר, ועל אדם בעל גאוה כזה נאמר אם תגביה כנשר משם אורידך נאום ה', כי הקב"ה גבוה מעל גבוהים ויודע כל הנסתרות, הוא משפיל בעלי העשירים שעושים כן, ומגביה שפלים הן העניים, והקב"ה עושה סולמות, זה העני יהיה בקרב ימים עשיר, והעשיר יעני. זה מה שאומר במסכת שבת דף קנ"א תנא דבי רבי ישמעאל, גלגל הוא שחוזר בעולם, ומובא פה עוד דבר אחד, על כן אני מזהיר לכל בר דעת להסיר מכשול זה מעל פניו, להשיב לכל אדם כשנותן לו שלום, יחזיר ויתן לו שלום אז הלבבות יהיו קרובים, מה שאין כן כשהעשיר אינו שם על ליבו לפנות אל העני, אזי צעוק יצעק העני במר ליבו אל ה' ובודאי ישמע ה' אל קול העני כי חנון הוא. כמו שנאמר בשמות כ"ב כ"ו "והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני.

וכשהעשיר אינו שם לבו לפנות אל העני אז כף החיים בסימן תקכ"ט אות ל"ה ובפלא יועץ בריש ערך ימים טובים, לענין אלה שהולכים לבקר ביום טוב ובחול המועד אצל העשירים, שלא יעשו שפיכות דמים, שלא יכנסו גם אצל העני, שלא יסבלו צער מחמת עונים.

והנה ראיתי שיש בני אדם עשירים, ומחמת עושרו הוא בעל גאוה, והנה בני אדם שהם חכמים גדולים, ומחמת חכמתו שעמדה לו הוא בעל גאוה, מכל מקום על אותם אנשים יש לי ללמד זכות, שיש להם קצת גאוה מחמת עשרם ומחמת חכמתם. אבל אני כועס על אותם אנשים שאינם מיוחסים ואין להם תוה וחכמה ואין להם עושר, למה ועל מה יהיה להם גאוה? והגמרא בפסחים אומרת ארבעה אין דעת סובלתם, ואחד מהם זה דל גאה, דל ומתגאה.

על כן אחי ורעי, סורו סורו מדרכי הגאוה ותראו לדבר עם כל אדם, ולקרב העניים ובפרט שצריך להקדים שלום לעני ומכל שכן מחוייב להחזיר לו שלום. אז העני צריך להשתדל דוקא להקדים לו, לפרנס אותו, 11 ברכות כשאין לך מה לתת לו הוא מתברך ב-11 ברכות שאתה מפייס אותו, אז אמירת שלום זה שמו של הקב"ה על אחת כמה וכמה, ואם הוא נתן לך שלום מכל מקום ודאי שאתה חייב להחזיר לו שלום. ואז עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל אמן.

והשל"ה הקדוש במסכת יומא דף ע' אומר, האדם שהוא מלא בתורה ומצוות ומעשים טובים, רק יש בו מידה מגונה אחת כמו גאוה והתפארות, דומה למי שיש לו חבית יין משובח ועושה בשוליו נקב קטן אז מאבד הכל לדעת, וכי יאמר העבד למלכו, אדוני המלך, הרבה אשר ציויתני הנני מקיים, ובדבר הזה והזה אני מורד בך. איך אפשר? אז מי שיש לו הרבה תורה ומצוות ולא אומר שלום מחמת הגאוה, הוא עושה נקב בשולי חבית זכויותיו, ולאט לאט הוא מאבד אותם, באמירת שלום, כי זה נובע מגאוה, וזה חור, והחור הזה מרוקן את הכל. ככה אומר רבינו בחיי, שאפילו אדם יגיע לדרגה התשיעית, לפני העשירית שזה הנביאים, שהוא השיג הכל כמעט בחכמה בלימוד בכל, אבל יש סכנה אחת גדולה שהוא יכול לאבד את הכל בן רגע, זה הגאוה, ותועבת ה' כל גבה לב, הקב"ה מתעב אותו בתיעוב גדול מאד, אפילו אם הוא גבה לב, כלפי חוץ לא ניכר, גם לא עושה תכסיסים של גאוה, הוא גם לא פרנס שמתגאה על הציבור בחינם כמו דורעי, אבל הוא פשוט מאד בלב גבה לב. יש כאלו  הסברנו כמה פעמים שהולכים ככה בכפיפת קומה, אפילו עם גלימה הם הולכים ככה, וככה זה נראה שהם כאילו עם ענווה, אבל הוא בליבו גבה לב, מה אני אתייחס לכל אחד, אז הוא משחק אותה ככה כאילו לא רואה אף אחד, לא חייב להגיד שלום לאף אחד ולא שום דבר. והעולם תראה תראה, שייף עייל שייף נפיק, תראה תראה איזה ענוה, עם כל הגלימה תראה תראה איזה כפיפות קומה, זה הכל גאוה סרוחה.

אז לכן צריכים הלזהר מאד מאד תראו מה זה בעניית שלום כמה אפשר להתפרנס, וכמה אפשר להפסיד, וזה נקרא גזלן, גזילת העני בבתיכם, מה אפשר כבר לגזול מהעני, אין לו כלום, את השלום. וה' מקפיד על זה מאד מאד.

ועכשיו אנחנו מתקרבים לפורים שצריך לתת מתנות לאביונים משלוח מנות איש לרעהו וכו', אז בחגים ומועדים, לאו דוקא בפורים, הקב"ה אומר הזוהר הקדוש מדקדק על שברי כלים שלו, מי זה שברי כלום? אלו העניים, שאם לא נותנים להם בימים טובים, לא מזמינים אותם לסעוד לאכול אצלך, או לתת להם מעות כדי שיוכלו לאכול בחג כמוך, אז הקב"ה מדקדק שעל זה נגזרה העקידה על אברהם אבינו, שהשטן עמד בפתח ואברהם היה עסוק עם גדולי הדור ולא ראה אותו, את השטן, והוא עלה וקטרג אז ה' אמר לו איפה תמצא בעולם עוד אחד גומל חסדים כמוהו, כל מידת החסד נקראת על שמו, מה זה זה, אומר כן, אבל עובד המציאות, אני הייתי שמה הוא לא קרא לי לאכול, ויהי אחר הדברים האלה היתה העקידה.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם ...

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 23.07 15:45

  שלום וברכה כבוד הרב! שוב הקב"ה עושה נסים גלויים בזכות מעלת השמחה. נסענו ברכב בצהרי היום בשיא החום ולפתע פנצ'ר באחד הגלגלים (ל"ע). עצרתי את הרכב בצד ובעלי תוך כדי שירה: "עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) ובחיוך הוציא את הגלגל הרזרבי והניח אותו על המדרכה מיד עצרו שני בחורים שאמרו: 'שלום, בנו לעזור לכם בשמחה!'. אני ובעלי עמדנו והתחלנו לברך אותם על הסיוע הבלתי צפוי במיוחד שלא נתנו לבעלי לעזור, רצו את המצווה לעשות אותה בשלמותה לבד. תודה רבה שזכינו שרבנו מלמד אותנו ללא הפסקה כמה חשוב להדבק בקב"ה בשמחה רבה. [לסגולת השמחה: shofar.tv/articles/15096].

 • 23.07 15:43

  שלום וברכה כבוד הרב! רצינו לשתף את הרב, ב"ה כמה מעלת השמחה משפיעה על מצב הרוח שלנו; וכבר אחרי ארבעה ימים מסעודת השמחה שרתי: ""עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב) כשזכינו מהשי"ת שבעל הבית של הדירה שרצינו לשכור, יומים לפני הטיסה שלו החליט: להוריד לנו מדמי השכירות 2000 ש"ח מסכום 6500 ש"ח, השמחה היתה בכפל כפליים שבעלי שמח. כבוד הרב תודה רבה שאתה כל הזמן משמח אותנו. רואים את האהבה הגדולה שאתה מעניק לכל אחד מעם ישראל ישר כוח.🌹❤️ [לכתבה: סגולת השמחה shofar.tv/articles/15096]

 • 22.07 10:15

  אתמול אמרתי לבורא עולם: 'אני צריכה כסף, פעם ראשונה שאני מבקשת ממך! השם...' ואז... ב"ה מקבלת שיחת טלפון מהבנקאי שאומר: 'את יכולה לקחת הלוואה של 20 אלף, החשבון שלך מתפקד יפה, ברוך השם!' ויש לי לרופא שיניים - תקציב טוב 🙏.

 • 22.07 08:28

  בשורה משמחת! ב"ה אתמול בערב קיבלתי מכתב מהביטוח לאומי שב"ה הפסיקו לשלם מזונות ובכך החוב נעצר בכ211,000 ש"ח ולא ממשיך לתפוח... מאמין שזה בזכות עצת כבוד הרב שליט"א: 'לרקוד ולשיר עם חמישה חברים עבדו....' ("עִבְדוּ אֶת ה' בְּשִׂמְחָה בֹּאוּ לְפָנָיו בִּרְנָנָה" (תהלים ק, ב)) נ.ב. זכיתי לתרום ל-5 יהודים שיזכו להשתתף בסעודת השמחה:) (אשדוד - סעודת השמחה לכבוד השם יתברך 15.07.2024 shofar.tv/lectures/1613, לסגולת השמחה: shofar.tv/articles/15096).

 • 22.07 00:13

  כבוד הרב, ב"ה היה הרצאה מדהימה בקרית עקרון (21.7.24), יה"ר שבעזרת השי"ת נזכה לתקן (אמן), תודה רבה.

 • 22.07 00:12

  לילה טוב ומבורך לכבוד הרב הגאון שליט"א, תודה על הרצאה כל כך חשובה בדורנו אנו (קרית עקרון 21.7.24), הלוואי שנזכה לקיים נסיעה טובה ושכבודו יחזור לשלום (אמן).

 • 22.07 00:12

  כבוד הרב היקר🧡 במהלך היום נחתי וב"ה כל היום שומעת אותך ונרגעת מהדברי תורה, עד הערב חיכיתי להרצאה (קרית עקרון 21.7.24) וכ"כ מדהימה וממש קסום ויפה כל מילה! אכן, כמה טוב להיות אהוב ואוהב שנותנים אהבה אחד לשני, מילותיך הן רפואות לכל האיברים. לילה טוב🤲🏻 (אמן).

 • 21.07 20:59

  רציתי לספר לרב מה שקרה לי אישית לפני שבוע. נסעתי לבד ברכב מ-Lakewood ל-Baltimore ותוך הנסיעה התחילה סערה נוראה (Tornado Warning). היה מאד קשה לנסוע ואחר כמה דקות הצלחתי בעזרת ה׳ לצאת מכביש הראשי (I-95) לעצור בתחנה על ידו. עצרתי שם לשעה בערך וכל הזמן ירד גשם כבד בלי הפסקה. אכלתי משהו וקראתי תהלים ואמרו שברבע שעה יפסיקו את האזהרה שיש אפשרות שיהיה tornado. הרגשתי שאני מוכרחה להגיע הביתה כבר ונראה לי שהגשם קצת פחות כבד ונסיתי להמשיך בנסיעה ב-I-95. תוך שלוש דקות הסערה התחילה עוד פעם והייתי כבר עייפה ופשוט לא יכולתי לראות את ה-lane markings וכשמשאיות גדולות עברו על ידי לרגעים מפחידים היה בלתי אפשרי לראות אף דבר מהחלון לפני (windshield). התרכזתי כפי יכולתי לראות משהו והיה כל כך קשה עד שלרגע חשבתי לעצמי: 'אין לי כוח והמתח כל כך קשה לסבול אולי אעצור כאן באמצע הרחוב ויקרה מה שיקרה' (ח"ו...). פתאום ב"ה נזכרתי במה ששמעתי מהרב אודות כח השמחה בהשי"ת! והתחלתי לשיר את ניגון הרב: "עבדו את ה׳ בשמחה!". אני רוצה להעיד: על שלוות הנפש שזה גרם לי. לא ידעתי אם אצליח להישאר בחיים או לא (ח"ו) אבל אמרתי לעצמי: ׳לא משנה לי מה יחליט ה׳ . אני איתו. הוא ה-Boss.׳ וככה המשכתי לנסוע. לא היה אפשרות לצאת מהדרך לזמן רב וניסיתי לנסוע למיטב יכולתי וכל הזמן עם ישוב הדעת בלי לדעת מה יקרה מרגע לרגע. הרגשתי ממש את כוח השמחה בהשי"ת. אז תודה לרב עבור העצה הטובה והלימוד החשוב ביותר בענין הבטחון בהשי"ת בשמחה. סיפרתי את המקרה להרבה אנשים שידעו את אמת הענין. הכל בזכותך. ויה"ר שהשי"ת יברך את הרב להמשיך בעבודת הקודש שלו להדריך אנשים בעבודת השי"ת (אמן).

 • 21.07 15:15

  כבוד הרב היקר שליט"א! תודה רבה על הכל מכל וכל! תודה להשם יתברך ותודה רבה לכבוד הרב היקר שליט"א על הברכות והתפילות ולכל מי שהתפלל עלי. מרגישה ברוך השם מצוין! הקהילה היקרה פינקה אותנו עם המון מטעמים לכבוד שבת קודש ואנחנו מודים לכולם! שבת שלום ומבורך!💐.

 • 21.07 15:15

  שלום רב לכבוד הרב הקדוש, רציתי לשתף את הרב בנס שקרה לי! נתקפתי בווירוס השפעת בצורה חזקה, היו לי כאבים מאד חזקים בגוף (ל"ע). ב"ה שרתי את השיר "עבדו..." בשקט משך זמן מה - והכאבים עברו ממני בדרך נס! גם שאר התסמינים עברו מהר; במקום שבוע ימים הכל עבר ביומיים. תודה לכבוד הרב על העצות הנפלאות כן ירבו. תבורכו מפי עליון!!!! (אמן).

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים