טוען...

על מה צדיק נענש?

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 22.02.2015, שעה: 08:30

הורדת MP4 הורדת MP3


אחד מדרכי היראה הוא לבלתי לשאת פנים. כשרואה באדם שעובר עבירה מחוייב הרואה להוכיחו ולומר לו, אחי, לא יפה אתה עושה, כי צריך לדעת שעיני ה' משוטים בכל הארץ, ומה תעשה ליום בוקר? ביום שיבקרו את הדין בחשבון שלך, אשר מחר מוכרח ליתן דין וחשבון, וזהו חיוב גדול על האיש היודע להוכיח. אז אם אדם יש לו יראת שמים, אחד מדרכי היראה – לא לשאת פנים וכשרואה עובר עבירה מחוייב להוכיחו ולומר לו מה שאמרנו.

אכן, לא יוכיחו בפרהסיא כי אם בנסתר, ועל זה כתיב "הוכח תוכיח", תחילה הוכח, זה בלשון נסתר, רוצה לומר יוכיחנו בסתר, ואם לאו אזי תוכיח בלשון נוכח, דהיינו בגלוי. אבל גם כן לא בנראה כדי לא לבייש רגליו ברבים אלא גם כן בנסתר. ז"א קודם הוא ידבר איתו ברמזים, עכשיו ידבר איתו גלוי. הפעם הראשון יוכיחנו בלשון נוכח, ולא יאמר לו, לא יפה אתה עושה, אלא בא וראה ענין חטא, שאדם חוטא עונשו גדול, דרך סיפור דברים בעלמא, והוא אומר לו, הנה שמעתי שמי שעושה כן פוגם ונפגם, ועונשו כך וכך, שעל ידי זה יחשוב שהוא חטא חטא זה ואולי יתקן העיוות. ואם רואה בו שאינו נותן אל ליבו לעזוב החטא, ועדין אינו משגיח בדבריך, אז תוכיח בלשון נוכח, ותאמר למה תעשה כזאת למרוד בה' אלהינו. זה מדובר באנשים שלא מכירים בכלל. ואדם שמכיר והוא יודע שזה לטובתו לעוזרו, אז יכול לכאורה לוותר על הקטע של לרמוז לו, כי הם כבר בקשרים כאלה שאחד עוזר לשני שלא להכשל.

ואם עדיין אינו משגיח לסור מרוע מעלליו, אם ידוע לו שעל ידי שיביישנו ברבים יהיה הבושה על פניו, ושוב לא יחטא, יכול לביישו כל כך עד שישוב ויעזוב החטא, ולא יחשוב ה' לו עוון, למוכיח, עבור שהוא מבייש את החוטא. אז ז"א אם ידוע לו שעל ידי הבושה ברבים הבושה תהיה על פניו ולא יחטא, יכול לביישו כל כך עד שישוב ויעזוב החטא ולא יחשוב לו ה' עוון למוכיח עבור שמבייש אתה חוטא.

הכלל, החכם יכלכל דרכיו וענינו במשקל ובהשכל, שלא יצא שכרו בהפסדו חס ושלום. ובאם הוא רואה שאין רוצה לקבל תוכחתו, אז טוב שלא להוכיחו. ז"א אדם שהוא לץ, אין כבר מה להוכיח אותו, ועל זה אמרו רבותינוז "ל, ביבמות ס"ה, כשם שמצוה לומר דבר הנשמע כך מצוה שלא לומר דבר שאינו נשמע, וזה אנשים לא יודעים בעצם מה נאמר פה, דוקא כשיודע בודאי שלא יקבל ממנו אז אמרינן מוטב שיהיו שוגגים ואל יהיו מזידים, אבל אם הוא ספק ושמא יקבל ממנו מחויב למחות בידו כמבואר בפוסקים, באור החיים סימן תר"ח סעיף ב', ועיין עוד שם שזהו דוקא באיסור שאינו מפורש בתורה, ואף על פי שהוא מדאורייתא, כמו תוספת של יום הכיפורים, אבל באיסור המפורש בתורה לא שייך לומר מוטב שיהיו שוגגים, כי ודאי עובר על זה בשאט נפש, וצריך למחות בו כמה פעמים עד שיכה בו או יקללנו, וזהו דוקא ביחיד, אבל ברבים די בזה למחות פעם אחת ומכאן ואילך, אמרינן כשם שמצוה לומר דבר שנשמע וכו'. ועיין עוד בביאור הלכה שם ד"ה דמוחין בידיו בזה.

אז אם כן, זה הכלל, שמדרכי היראה שלא ישא פנים לאיש ויוכיח את מי שהוא רואה שעובר עבירה בדרכים שאמרנו כרגע. הרמב"ן מבאר גם כן בהרחבה והבאנו אותו מספר פעמים, ויש עוד שמדברים בנושא הזה של תוכחת, יש ספרים שלמים על הנושא.

והכלל: הרואה בחברו איזה דבר שאינו מתוקן, ונשתרש בחטא, אם אפשר לעשות פעולה להסירו מחטאו אולי חפץ ה' יעלה בידו להצליח, אז הוא בכלל כל המזכה את הרבים, או המזכה את חברו לדבר מצוה אזי שכרו כפול ומכופל, ז"א זוכה האדם הזה להיות בכלל מזכה את הרבים. או המזכה חברו לדבר מצוה ששכרו כפול ומכופל.

וראיה מהזוהר בפרשת תזריע, אני אומר את לשון התרגום של הזוהר, רבי חייא ברבי יוסי היו הולכים בדרך, פגעו בבן אדם אחד ופניו היו מלאים בנגעים, אמר לו רבי חייא, מי אתה? אמר לו  יהודי אני. הסתכלו בו  וראו פניו אדומים מאותם הנגעים, אמר רבי יוסי, בודאי חוטא הוא, שאם לא כן לא היו פניו נרשמים באלו הנגעים הרעים, ויסורים כאלו אינם נקראים יסורים של אהבה, אמר רבי חייא, כך הוא ודאי, שאינם נקראים יסורים של אהבה, אלא כשהם מכוסים מראיית שאר בני אדם, ומנין שצריך להיות תוכחת האדם כך? הכוונה שצריך להוכיחו דוקא בסתר? נלמד מתוכחות של הקב"ה. שמי שמוכיח לחברו באהבה צריך להוכיח אותו בסתר, כדי שלא יבייש אותו בפרהסיא, הרי תוכחה זו בפרהסיה אינו של אהבה.

אז מהתוכחות של הקב"ה אנחנו למדים, אם ההוכחה שאתה מוכיח את חברך מאהבה אז זה יהיה בסתר, לא כמו ש"ס הרשעים, שעל שום דבר יצאו בשצף קצף, בקללות ובדברים בטלים, זה לא מאהבה, למרות שאמר הכהן שהוא חייב לאהוב את ישראל כי הוא מברך מאהבה, אבל מקלל בלי אהבה. איך הוא אמר, שילך לעזאזל הוא והתורה שלו. ולשני הוא אומר, תוריד את הפאות שלך. כאילו מי  צריך את התורה בכלל של מי שלא הולך בדרכו או שומע לו.

לכן לומדים מהתוכחות של הקב"ה שמי שמוכיח לחברו באהבה צריך להוכיח אותו בסתר, כדי שלא יבייש אותו בפרהסיא.

הרי תוכחה זו בפרהסיא אינו של אהבה. כך הקב"ה מוכיחו לאדם קודם ברחמים ומכה אותו בסתר, ז"א אנשים לא מרגישים שיש לו הכאה, היא לא גלויה לעיני כל. אם חזר בו מוטב, ואם לאו מכה אותו בגלוי בפניו בכדי שיסתכלו בו וידעו שהוא חוטא, ואינו אהובו של אדונו. אז בהתחלה מוכיח ה' בסתר נותן מכות כאלה ואחרות, ואח"כ בגלוי. או כמו שראינו בקערות שקערורות ירקרקות שמגיע נגעי בתים אח"כ בבגדים ואח"כ בגוף.

אני במשך כל מה שיצאו כנגדי באותה תקופה, לא עניתי להם כפי הראוי להם, רק הסברתי איפה הם משקרים איפה הם מטעים וכו', התאפקתי שנתיים. עכשיו שאני מוציא זה אחרי שהם ממשיכים במשך השנתיים עדיין להעליל עלי עלילות ולגרום לביטול הרצאות ולקריעת מודעות והמשך ביזוי וכו' וכו' בכל מקום ואתר, אז בלית ברירה אני מוציא את קלונם מקולם ומגרונם, דברים שידעתי מאז, ויכולתי לקעקע את ביצתן אז, אבל לא רציתי לפגוע בכבודו של הרב עובדיה יוסף והמתנתי, חשבתי שהם יפסיקו, אבל רשעים הם רשעים והם ממשיכים, על כן בלית ברירה צריך להוכיחם על פניהם ושידעו הציבור מי הם.

והאדם ההוא, שהלכו רבי חייא ורבי יוסי וראו אותו בדרך עם נ געים על פניו, היה שומע את כל הדיבורים האלה שהם מדברים ומפרשנים, איך ה' מוכיח את התוכחות, בהתחלה בסתר ואח"כ בגלוי, וודאי שהוא חוטא וכו', ואמר להם האדם, בקשר של עצה אחת אתם אומרים עלי דברים האלה? מה זה, קשרתם עלי קשר לדבר עלי את הדברים האלה? קרב אליהם ואמר, ודאי אתם מאלו שדירתם הוא בבית רבי שמעון בן יוחאי, שאינם יראים מכל, רבי שמעון בר יוחאי לא היה פוחד להגיד את האמת בפנים של אף אחד וגם בפני המלכות הוא לא פחד להגיד את מה שאמר לכן היה צריך לברוח למערה 13 שנה שהה שם, ורבי יוחנן הוא שאמר מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, אז הוא אמר ודאי אתם מאלו שדירתם בבית רבי שמעון בר יוחאי שאינם יראים מכל, אם אתם אומרים דברים אחרי אלו הדברים יקטרגו עליכם, איך דבריכם כך בגלוי? ז"א אתם מביישים אותי בגלוי אף שאני חוטא גדול, ואם כן איך דבריכם כך בגלוי? אמרו ל והתורה כתבה כך, שכתוב בראש הומיות תקרא בפתחי שערים בעיר אמריה תאמר, אם בדברי תורה אנו יראים מפניך הרי אנו נמצאים בבזיון לפני הקב"ה. ז"א, הם הסבירו לו שבהתחלה מייסר הקב"ה את האדם בגופו בכאבים נסתרים, ואם הוא לא חוזר בו מייסר אותו במכות ונגעים שנראים בעור בשרו, אלא שהם במקומות המכוסים תחת לבושו, ואם עדיין לא חזר בו אז הוא מכה אותו בפניו במקום הגלוי לפני כל כדי שידעו שהוא חוטא ויפרשו ממנו. אז הם אמרו לו, אתה אומר שאנחנו עלולים להיענש בגלל זה שאנחנו אומרים את הדברים בגלוי? אז תדע לך שהתורה כתבה כך, בראש הומיות תקרא, בראש מקום שנשמע שם המית רעש בני אדם, תקרא, בפתחי שערים בעיר, מקום שנכנסים ויוצאים, בשער העיר, אמריה תאמר, והיינו שדברי התורה צריכים לאומרם בגלוי בפני אדם, אם כבר התורה, הקב"ה פרסמה את עוונך על פניך, אז אפשר להגיד את הדברים בגלוי, ז"א אם ה' פרסם את קלונו של האדם והראה בפועל שהוא חוטא, אז כבר אפשר לומר בראש הומיות תקרא ובפתחי שערים בעיר אמריה תאמר, ז"א, במקום שנשמע בני אדם בפתח ובשער העיר, דברי תורה צריכים לאומרם בגלוי בפנים של הבן אדם.

פתח האיש ואמר, מי אל כמוך נושא עוון ועובר על פשע, והרים את קולו ובכה. הצדיק עליו את הדין, ולכן ביקש הקב"ה יכפר עוונו בתוך כך הגיעו בניו, ואמר בנו הקטן: ראה שאבא שלו בוכה, והבין שהחכמים יסרו אותו עבור הנגעים שבפניו, אז אמר בנו הקטן, סיעתא דשמיא הכא, עזרת השמים כאן היתה לאבי, פתח ואמר, יש צדיק עובד בצדקו, וזה צריך ביאור, איך יאבד הצדיק בצדקו?

אלא הענין כך: שרבים החוטאים ומרבים חטאים ושפעים, וצדיק אחד נמצא ביניהם ואינו מוכיח לרשעים, הצדיק נענש על ידיהם אף שהוא צדיק גמור ואינו חוטא כלל. וכן אבי שנתפס בעוונותיהם של בני העיר, שהיו כולם עזי פנים לנגדו, והוא לא היה מוכיח אותם ולא גער בהם בנזיפה לביישם, לכן נענש הוא ביסורים האלה.

אז מדובר פה בצדיק שנענש בעונש קשה מאד, עד שנגעים היו בפניו לעיני כל, שואל הבן, איך כתוב יש צדיק עובד בצדקו, ז"א למרות שהוא צדיק אובד, למה? שלא הוכיח את בני העיר, אפילו שכולם נגדו והוא יחיד כנגד כולם, היה צריך להוכיח אותם ולא גער בהם בנזיפה לבייש אותם, לכן הוא נענש ביסורים אלה. לכן הוא גם ידע הצדיק הזה, שהם מבית תלמודו של רבי שמעון בר יוחאי שלא יראים מכל. אמר האיש שהיה אביו של הילד הקטן, ודאי הקב"ה העניש אותי בזה, כי היה בידי היכולת להוכיחם ולא עשיתי ולא ביזיתי אותם, לא בסתר ולא בגלוי, אז הוא הודה על מה הוא נענש. פתח בנו האחר ואמר: נאלמתי דומיה, החשיתי מטוב וכאבי נעכר. הפירוש, ראיתי את העם שהולכים בדרכים לא טובים, נאלמתי דומיה, לא אמרתי להם כלום, ולא ייסרתי אותם על פניהם, והחשיתי מטוב, מדברים טובים שמסירים את האדם מדרכי הרעים לדרכי הטובים והישרים, הייתי צריך להגיד להם דברים טובים שיסירו אותם מדרכים הרעים לדרכים הטובות, אז החשיתי  מטוב, על כן "וכאבי נעכר" באו היסורים המכוערים בגלוי. ואז באו רבי חייא ורבי יוסי ונשקוהו, למה? שהוא קיבל עליו את הדין וחזר בתשובה.

רואים שאפילו אם בן אדם נמצא יחיד מול כולם, לא יחוש.

מה למדנו מכאן, אומר בעל קב הישר בפרק ס"ב, כל המתיירא להוכיח מפני בני האדם, אז הוא יהיה בבושה לפני הקב"ה, ואפילו שהוא צדיק הוא יענש על בני אדם שלא הוכיחם.

ומקור החיים הוא לבלתי להחניף לאדם רשע למי שסיפוק בידו לעמוד לנגד הרשע להתיש כוחם של הרשעים, ובאם שיבחול מיניהם, שיירא מהם, אז יהיה בטוח שיבואו עליו יסורים וישיגו לו חרפות ובושות בבית הדין הגדול לפני הקב"ה. ז"א אדם צריך לדעת שאינו  יכול להחניף לרשעים, ואפילו לאנשים אלמים וחזקים, וצריך להפיק את זממם ולעמוד כנגדם כחומה, וכעמוד של ברזל, להתיש את כולם ולשבר זרועם, חשוב שלא ירא מהם, ויהיה מוכן לסבול חרפה וכלימה, בעולם הזה ולא בעולם הבא לפני איום ונורא, וישים בליבו שאחרית האדם רימה ותולעה, ומה אנוש אנוש זה כי תחשבהו ותתן לו יד וכח לפעול פעולות הרע, אלא מה, "שאו למרום עיניכם ובטחו אל ה' כי הוא משבר זרוע רשע ומהרס מצב רשעים". הקב"ה שובר זרועם של הרשעים ויהרוס את מעמדם של הרשעים, חזק ואמץ לנגד הרשע, ובודאי שכל פמליא של מעלה יהיו בעזרך, ותראה להתאמץ בכל איבריך ושס"ה גידיך, להתחמם כנגדו, כנגד הרשע, לבלתי יוציא מחשבתו הרעה אל הפועל, ואם תעשה כן אז נחשב בהדלקות גופך לנגד הרשע, כאילו איברי עולם מונחים על גבי המזבח. יחשב כאילוה קרבת את עצמך קרבן עולה לפני ה'.

ואף אם תראה רשע שבגמרא דילי תוכל לבוא להיזק ממון, אתה חושש שהרשע הזה יזיק לך בממון, כמו שכולם פוחדים מש"ס שיפגעו להם במוסדות, בממון, בהבטחות, בכל מיני דברים כאלה, ואף תראה רשע שבגרמא דילי תוכל לבוא להיזק ממון, חס ושלום מכל מקום תראה לעשות פעולתך, כי הרבה שלוחים למקום ברוך הוא, ואם החרש תחריש לו בשביל היזק בממונך, מכל מקום לא תנצל מההיזק ותפסיד בכפליים. כי סוף החונף לרשע סופו ליפול בידו.

בזמנו עוד לפני שעשו את הלינצ' לרב עמאר אמרתי את הדברים, כל המחניף לרשעים סופו נופל בידם.

ואם תראה בדעתך שלא תוכל לבוא בריב ומצה עם הרשע שאתה מוכיח אותו, בעבור שהשעה משחקת לו, מכל מקום אסור ליתן להרשע כח ואומץ וסיוע וחיזוק לדבר עבירה חלילה וחס, ובפרט שעבריין  מורשע עומד בראשם, אסור ליתן לרשע כח ואומץ וחיזוק לסייעו לדבר עבירה חלילה וחס, ואפילו במקום חשש נזק הגוף, חס ושלום. נראה שאסור ליתן חיזוק ואימוץ לרשעים, אם לא במקום שיש סכנת נפשות. אלא יסתלק עצמו ואשמתא שריא, ישמיט עצמו מזה, ודאי שלא יתמוך אבל ישמיט, אבל סיוע אסור לסייע לעוברי עבירה. מה זה אז מה אם הוא גנב ורשע, העיקר הוא בונה בית כנסת, שיראו לי בית כנסת אחד שהוא בנה.

והמצוה של הוכח תוכיח הוא מוטל על הרבנים גאוני ארץ, ועל דייני עיר ועיר, והם ייתפסו על זה, שהם לא מוכיחים, ובמקום שאין שם רב ומורה צדק ודיינים קבועים אזי המצוה  מוטל על כל ישראל להוכיח איש אחיו, ואז יהיה אהוב למעלה ואהוב למטה, מה שכתוב פה שהוכח תוכיח מוטל על הגאונים גאוני ארץ ועל דייני עיר ועיר, זה בדברים מפורסמים כלליים שהציבור עובר, אבל בשרואה אנשים פרטיים שזה לא מודע לרבנים של העיר וכל דבר, חובה על כל אחד ואחד להוכיח איש את אחיו, ואז יהיה אהוב למעלה ואהוב למטה, ויקויים בו "הוכח לחכם ויאהבך", ויזכה לשער האהבה אמן.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות...

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 11.05 12:04

  בס"ד (י' אייר תשפ"ב, כה' למט'מונים) שלום וברכה! סגולת הביסים עובדת – גם כששוכחים לכוין... בהמשך לנס ההצלה משיני ההוצאה לפועל (שכותרתו 'מנחם אב תשפ"א') על חוב כ-200,000 ש"ח ב"ה אתמול (שני) התקשרו אלי מ'הוצל"פ' לאחר ששלחוני הודעת סמס – ולא עניתי להם בהודעה משמחת! הם רוצים להחזיר לחשבוני בסך 5,000 ש"ח התפלאתי! כי לצערי השבת (פרשת אמור) שכחתי לכוין בסעודה שלישית... סיפרתי לאשתי לשַׂמְּחַהּ אמרה: 'ב"ה כיונתי בביסים...' סיפרתי לעקיבא אמר: 'תספר לכבוד הרב שליט"א - בזכותו!' אז תודה לכבוד הרב שליט"א!!

 • 11.05 10:40

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 10.05 13:26

  הרב אני רוצה לשתף אותך במשהו: אתה יצאת נגד הזמרים הפסולים והמוזיקה הפסולה. היום אני קולטת כמה הרב צדק ! ואני לא יודעת אם הוא בעצמו יודע לעומק עד כמה שהוא צדק.!! נחשפתי למידע שהאילומנטי מחדיר מסרים בשירים של זמרים פסולים. *מסרים תת הכרתיים*. !!! לא רק גלויים!!! שאם תיקח את השיר, תהפוך אותו ותאט אותו באולפן הקלטות אתה תשמע משפטים שמחדירים למוח בצורה תת הכרתית מה לעשות. אם זה עידוד לעישון, אלכוהול, רגשות שליליים שעלולים להוביל לדכאונות ואף להתאבדות ואפילו משפטים שמחדירים התחברות ללוציפר שלהם... זה נמצא בשירים של מפורסמים בארה"ב ואף מצאתי לבינתיים גם בשיר של זמרת מפורסמת בישראל. נושא מרתק. אז נפל לי האסימון כמה הרב צדק !!

 • 10.05 13:26

  לא יאומן כבוד הרב אמש בשעה 3 לפנות בוקר הבת שלי בת 7 חודשים קמה עם שיעול כבד מאוד, נזלת ירוקה, ליחה שאפשר לשמוע בבירור וקוצר נשימה וממש לא הצליחה לנשום ואף עלה לה החום, שלחתי הודעה לכבוד הרב שייברך והרב בירך, עכשיו חזרתי מהרופאה והיא אמרה שאין שום ליחה בריאות ושום אינדקציה שמעיד שהילדה סבלה מקוצר נשימה אמש. אני בהלם כבוד הרב, צדיק גוזר והבורא מקיים !! תודה לרבנו!!

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב תודה רבה ענקית אין סופית ונצחית על הברכות של הרב ידעתי שהם יפעלו ה' יתברך עשה לי נס גדול. כבר יומיים התייסרתי בצורה לא רגילה עקב אבן בכליה כאבים במותן והקרנה לכל מיני מקומות בגוף קשה להיתפנות בקיצור לא נעים בכלל. בקשתי מכבוד הרב ברכה והמצב לא הישתפר אמרתי לעצמי אין דבר כזה שברכתו של הרב לא פועלת ופינו אותי לבית חולים עם כאבים בדרך שלחתי לרב את המצב ושוב פעם הרב בירך ועדיין לא ראיתי תוצאה מידית אמרתי לעצמי רבונו של עולם מורי וריבי בירך אותי לרפואה שלמה לא יתכן שלא תשנה את הגזירה הזו! לבנתיים עשו לי בדיקות דם,שתן, שמו לי בוריד חומר הרגעה להקלה על הכאב והיה איתי יהודי יקר מהקהילה ששמו יונתן רחמימוב השם ישמרהו שעזר לי ולא עזב אותי לרגע. מחוזק התרופה בקושי הצלחתי ללכת ושלא נדבר על לעמוד כ -5 שעות, נתמכתי ע"י כסא גלגלים הודעתי לכבוד הרב שמכניסים אותי לסיטי וביקשתי ברכה שלא יהיה ניתוח ושתצא האבן היום. וכבוד הרב שלח לי *מַה יָּקָר חַסְדְּךָ אֱלֹהִים וּבְנֵי אָדָם בְּצֵל כְּנָפֶיךָ יֶחֱסָיוּן* *מה יקר חסדך אלהים. פירש בספר ארץ החיים מה יקר חסדך היסורין הבאים לאדם בעה"ז המה חסדים גדולים שממרקין עונותיו כדי לנקותו בעה"ב וז"ש ובצל כנפיך יחסיון עכ"ל* . התחזקתי מזה מאוד והבנתי עוד יותר כמה שצריך לקבל יסורים באהבה אע"פ שזה כואב ומצער והתחזקתי בבטחון בקב"ה. *וכבוד הרב שוב פעם בירך רפוש ולהמשיך לשתות גישר ואבטיח.* נרדמתי מהתרופה לכ-20 דק בערך, קמתי ופתאום לתדהמתי הרופא אומר שייש לי אבן ענקית בגודל 9 מ"מ!!! ועדיין בוחנים את הסיטי כי הוא לא היה בטוח בעצמו וכמה רופאים שהיו שם אמרו ואהוו אבן גדולה ושמעתי אותם מתלחששים הצטערתי מאוד מהבשורה. ומיד בזכות הרב מה ששלח קודם התחזקתי והתחלתי לדבר עם הקב"ה שירחם עליי ושירפא אותי שאבריא ואוכל ללכת לביתי, ושוב נרדמתי מתוך דיבורים לקב"ה ושכבוד הרב בירך כמה פעמים ולא יתכן שברכת הרב תבוא על חינם! וראיתי בעיניי ושמעתי באוזניי כל יום בשופר ניסים וישועות שהרב בירך אנשים ונושעו בניסים גדולים. נתנו לי במיון בבית חולים קרוב ל-6 ליטר נוזלים עירוי ושתיית מים מה שלא רגיל לתת. התעוררתי אחרי כ-10 דק ונגשתי לרופא ושאלתי מה קורה אמר שממתין לאורולוג שיבחן גם הוא וחזרתי למקום והתחלנו יחד לומר תהילים שיר למעלות, ומהתשישות שמתי ראש בלי לישון. ופשוט נס נס נס נס שכל המילים לא יספיקו לתאר הרופא מגיע ואומר אתה יכול ללכת לבית אין אבנים אני ויונתן המומים ושמחים ואמרתי ישר אין על הברכות של הרב אמנון יצחק שליט"א הברכה שמעלימה אבן 9 מ"מ והרופא היה המום גם כן שאין כלום וכנראה יצאה עם הקטנים לפני הסיטי!! ובגלל זה המשיכו לי הכאבים והם היו בטוחים שהם רואים אבן ואורולוג מומחה שלל ואמר שכנראה יצאה בקטנים והכל נקי ברוך השם. עדיין יש כאבים של אחרי ותחושות לא נעימות בעזרת השם ובזכות ברכותיו של כבוד הרב גם זה יעלם אמן. ולסיום: רציתי לומר תודה נצחית לבורא העולם מלך מלכי המלכים, שעשה לי נס במקום הזה! *’’מזמור לתודה הריעו לה’ כל הארץ: עבדו את ה’ בשמחה בואו לפניו ברננה: דעו כי ה’ הוא אלוקים, הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו: בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו: כי טוב ה’, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו:’’* תודה רבה נצחית לכבוד הרב הצדיק יסוד עולם על הברכות היקרות המוסר והעצות הטובות שברכותיו לא חוזרות ריקם. ותודה רבה ענקית ונצחית לכל החברים היקרים מקפ"ז שכולם התפללו ולמדו ושלחו גישר וצמחי מרפא ודאגו ושלחו כל הזמן הודעות לשאול לשלומנו השם הטוב ישלם שכרכם מושלם לנצח אמן כן יהי רצון.

 • 09.05 21:19

  אני חייבת לשתף אותך לפני פחות משנה דברתי בעוונותי על הרב אמנון יצחק אמרתי שהוא מבלבל אנשים ושלא מתחברת והיה בחור בשם דוד צדיק אמר לי שהוא חולק עלי והיה ויכוח כמובן בנועם הוא שלח לי כמה שיעורים של הרב והתחלתי לשמוע כאילו רציתי להבין מה דוד הצדיק כל כך מחזיק ממנו ? תודה לקב"ה ששלח שליחים לחלוק עלי ושלוח לי שיעורים של הרב פתאום ראיתי משהו אחר ברב משהוא שלא ניתן להסביר במילים ראיתי את אמת שברב אמנון יצחק ראיתי כמה נלחם על עם ישראל לא מובן מאליו שאת כל החיים שלו נותן בשביל להציל עוד נשמה ועוד נשמה תודה לקב"ה שייש לנו רב כזה תודה לאבא שבשמים שזיכה אותי לתקן את הטעות המרה שלי לההכיר ולזכות לשמוע אותו כמובן שגם כל יום חוזרת בתשובה הרב אמנון יצחק שליח נאמן שליח של אמת של הקב"ה ..... מתפללת עליו שאבא שבשמים ישמור אותו ...אמן .....

 • 09.05 21:19

  שלום כבוד הרב היקר תודה הרב על הברכה הניתוח עבר בהצלחה רבה. אפילו שהייתי דרגה 1 לפני האחרונה, ואם הייתי מחכה עוד קצת היה צריך להיות לי כבר בצקת במוח ומעל העיניים, כרגע יש רק דימומים מהאף וסחרחורות וגם אני קצת מבולבל בגלל כמות חומרי ההרדמה זה יקח עוד יום יומיים עד שהכל יעבור וכל השטיפות שאני עושה אין כמו הברכה של הרב ממש קולעת בול למטרה אשרינו שזכינו

 • 04.05 21:24

  שבת שעברה עשינו את הביסים ובחסדי שמיים קיבלנו לא פחות מ3000 שקל! אם אתה יכול תפיץ בבקשה והשם ישלח שפע עד בלי די בקרוב אמן! תודה

 • 04.05 14:24

  מורי ורבי שלום וברכה רוצה להודות לך על מה שהינך אבא ומורה דרך תודה על מוסר תודה על ניתוב הדרך תודה שהחזרת אותי ואת כל מישפחתי בתשובה תודה על כל הרצאה ושיעור תודה על הזכות להישתתף בזה יחד איתכם ותודה שהשם שלח לנו שליח נאמן שמגן ושומר ועוזר ומציל רבבות נפשות בישראל היה ממש מרגש ומחזק לראות את הסירטון לעילוי נישמת הרב יעקב חי זצק"ל ויחד עם זה הלב ניפעם מהחוכמה ומהיראה אשרינו ומה טוב חלקנו שזכינו כבר 20 שנה להידבק במורנו ורבנו הקדוש והכי תודה לרבנית השם ישמור אותה שנתנה את כל כולה לעם ישראל יהי רצון שניזכה לראות יחד עם רועה הצאן שלנו את בית המיקדש ואת משיח צידקנו אמן ואמן אורך ימים ושנות חייים בטוב ובנעימים משפחת שטרית

 • 04.05 12:52

  שלום כבוד הרב השבת שעברה עשינו בסעודה שלישית סגולת הביסים כמו שכבוד הרב הביא מהאדמור מרמינוב זצ"ל ואתמול בערב ישבתי בבית עם אישתי ודיברנו על סגולת הביסים כמה זה נפלא ועובד בס"ד ופתאום מתקשר אליי יהודי ואומר לי ערב טוב מה שלומך אמרתי ב"ה תודה לאל אין תלונות אמר לי אבא שלי רוצה לתת לך במתנה את הרכב הישן שלו כי הוא קנה רכב חדש. והישן המזדה לנטיס שנת 2001 רוצה להעביר לך אמרתי תודה רבה ובאותה נשימה שאלתי במה זכיתי שמגיע לי רכב פתאום? אמר לי בזכות סגולת הביסים פלא פלאות לאחר סיום השיחה הודנו לאל יתברך שמו על החסדים שעושה איתנו בלי סוף ובלי שביקשנו ותודה רבה לכבוד הרב שליט"א על העצות, הסגולות, והברכות ה' ימלא כל משאלות ליבו של כבוד הרב לטובה ולברכה אמן כן יהי רצון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת