טוען...

הכבדת הלב שווה שקר | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 30.12.2013, שעה: 17:03

הורדת MP4 הורדת MP3


"ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו". מהו הכבדת הלב? אם אומרים כן על היד שלו הפירוש שנעשית היד כבדה וקשה לו להגביה אותה, אבל איך מפרשים כבדות לגבי ליבו של אדם? כבדות הלב פירושו - מרגיש בליבו את האמת והשקר ומודה בם בבירור מעל כל ספק, ובכל זאת אינו יכול ואין בכוחו לסלק את השקר לגמרי, כי השקר מתגבר בו ומחשיך את האמת שלא יזדקר בפניו. זה נקרא הכבדת הלב, וזה לפתח חטאת רובץ, כלומר שהחטאת הוא השקר רובץ על האמת ומכסהו. 

נמצא כי ליבו יודע גם את האמת הטמון תחתיו, אבל את השקר הוא רואה לפניו בגלוי. כמו שאדם רואה היום את הנאות העולם הזה לנגד עיניו, הוא שוכח את האמת הברורה לו - את העונג של העולם הבא. מי שאינו מבין כלל נמשל כבהמות נדמו ואינו בגדר אדם בכלל, מי שלא מבין בכלל, אבל מי שרואה ומבין ואינו מתגבר על התאוות, זה כבדות הלב, וזהו יצר הרע המכונה פרעה. זה פרעה - רואה את האמת אבל לא יכול להשתלט על התאוות, על השקר. 

מה התרופה לזה? התרופה לזה זה התורה הקדושה, כמו שאומרת הגמרא בקידושין ל'. אמר הקב"ה בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין, עיקר כבדות הלב זה מסך שמכסה את עיני הדעת, מה העצה לצחצח את הדעת מהאבק המחשיך? זה התורה הקדושה, כי התורה היא אמת והיא היפך מהיצר הרע, כשם שהיצר הרע עיקר כוחו בהכבדת הלב עם השקר והתאוות, לכסות את האמת ואת ההכרה האמיתית, כך בתורה הקדושה יש אור מצוחצח בהיר לראות את האמת בטהרתה. אז כנגד החושך צריך אור, כנגד יצר הרע המחשיך צריך תורה אור. 

אבל אמרו חכמים ז"ל בחגיגה ט"ו. דברי תורה קשים לקנותם ככלי זהב ונוחים לאבדם ככלי זכוכית, ומכיון שאמרו לנו את זה חכמים, אם כן אין הדבר כל כך פשוט, כי יש כח כזה באדם שמסמא את עיניו ומטמטם את ליבו לחשוב שיקנה דברי תורה דרך אגב, שיעור פה שיעור שם הוא חושב הוא כבר מסודר, וכן אפילו אדם גדול שכבר עמל בתורה בכל כוחו וקנה דברי תורה, עלול להטעות את עצמו ולחשוב שהתורה תשאר בידו לעולמים גם אם הוא יסיח דעתו, לכן הוצרכו חכמים להזהיר שלא כך הוא הדבר, אלא דברי תורה קשים לקנותם ככלי זהב ונוחים לאבדם ככלי זכוכית. להודיע לנו על הצורך הגדול בעמלות בתורה, כמו שכלי זהב לא משיג רק אדם אחד מתוך רבבות שהגיע לעושר מופלג, כי דברי תורה לא יזכה בה אלא מי שעלה למעלה ראש בעמלות ויגיעה לקנות דברי תורה, ומשים לילות כימים להגות בה, ובאהבתה ישגה תמיד יותר מכל אהבה אחרת, ואף אותו בן אדם נבחר ונעלה שכבר עמל ויגע וזכה ומצא כבר כדי מידתו בתורה יותר מכל בני גילו הרבה מאד, בכל זאת עלול הוא ברגע אחד בהיסח הדעת אחד לאבד כל תורתו שקנה ביגיעה ועמל שנים רבות. 

נוחים לאבדם ככלי זכוכית, שאם יסיח דעתו מהם יפלו מידו ויישברו לרסיסים שאין להם תקנה, כמו שכתוב "התעיף עיניך בו ואיננו", וחכמים במגילה י"ח אמרו על דברי תורה זה מדובר, אם תעזבני יום - יומיים אעזבך, לא כמו שסוברים שאם עבר יום והוא לא עסק בתורה יצטרך לתת דין וחשבון על אותו יום שביטל ותו לא, לא כן הדבר, כי בהפסיקו מתלמוד תורה גם הימים הראשונים שעסק בתורה יפלו, וכשיבוא לעסוק בהם אח"כ יקשה לו הרבה לקנותם, מפני ההפסק והיסח דעתו מהם, אתם רואים שהשיעור ששמענו היום אם נדבר עליו מחר לא זוכרים את הפרטים, אז אם מהיום למחר לא זוכרים, אז מה יהיה אם אתה למדת הרבה ושנים הרבה, איך תזכור? אם אתה לא מונח כל הזמן ומשנן וחוזר, איך תזכור? וכל הפסקה מגרעת הרבה. 

אמר רבי שמעון בן לוי, רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו ובכל יום מבקש להמיתו, ואלמלא הקב"ה עוזרו אין יכול לו. אין אדם שיכול לנצח את יצר הרע בלי עזרת שמים, אבל אם חס ושלום הוא לא ראוי לעזרה מן השמים הוא אבוד לעולמים רח"ל, נו אז מה יעשה אדם ויזכה להנצל מצפרניו של יצר הרע? צריך להתפלל חזק מאד, ולעבדו בכל לבבכם, כדי להצילו ממארב יצרו לטהר אותו ולקדש אותו. לעבדו בכל לבבכם - זו עבודה שבלב, זו התפילה, שישעבד את לבו לשמים, על ידי זה יזכה להנצל מיצר הרע שבליבו. 

עיקר התפילה היא בלב, עבודת הלב זה מלשון עבדות, שנעשה עבד לה' יתברך, ומה מוזר שאדם לפיו מכריז ואומר אני עבד, אבל בליבו הוא חושב בדברים אחרים לגמרי, כמו שכתב חובת הלבבות, אדם שאינו מכוון בתפילתו דומה לאחד ששלח שליח למלך לבקש עבורו רחמים בדינו, אבל מה בחר לו - שליח טיפש, איך יקווה שישתדל עבורו? אחד יש לו משפט פלילי שהוא צפוי ל-25 שנה, במקום לקחת עורך דין מדופלם בעל נסיון ורקורד עשיר בהצלחות, שולח אחד מהשכונה, לך תגיד לשופט שאני ככה וככה, נו, יש לו סיכוי לצאת מהתיק הזה? אז איך אדם מתפלל רק בפיו ושולח שתי חתיכות בשר לקב"ה שיעשו ככה פקפקפקפקפק שאין לב, אין לב. פקפקפקפק, מילים, כמו ברווז, אין לב, איך זה יפעל? זה יותר גרוע מזה ששלח טיפש למלך, טיפש עוד יש לו נפש חיה, עוד הוא יכול לגמגם משהו, אבל זה ברווז, פקפקפקפק, הוא לא מבין בכלל מה הוא מדבר, והוא רוצה שזה ימליץ עליו? ולכן צריך אדם לדעת שהתפילה היא עבודה שבלב, עבודה שבלב זה עבדות, זה שאדם משעבד את ליבו לקב"ה, הוא מחליט שהוא הולך להיות עבד לקב"ה, כשזה ככה והוא מבקש מהקב"ה זה אחרת, כי עבד שמבקש מהמלך - המלך צריך לתת לו צרכיו כדי שיוכל לעבוד אותו, אבל כשהוא עבד, אבל אם הוא בן חורין ורק מבקש, תביא לי, תביא לי, תביא לי, תביא לי, על מה ולמה? תגיד לי, על מה ולמה בדיוק? מה, אני חייב לך משהו? מה עשית? מה אתה עושה? מה אתה מתכוון לעשות? מה תשתמש במה שאני אתן לך? עבדא נייחא ליה בהפקרא, אתה רוצה הפקר, הא? לחיות בהפקר, בלי התחייבויות, בלי עמל בלי כלום. זה נקרא הכבדת לב, הכבדת לב זה שהשקר מכסה את האמת, זה החטאת רובץ על ליבו של האדם. ובשביל להנצל מזה צריך סיעתא דשמיא, ובלי זה אי אפשר להנצל, וצריך הרבה תורה, וזה לא מספיק צריך תפילה, ותפילה לא ששולחים שתי חתיכות בשר לברווז לו, אלא צריך שזה יהיה עם הלב, תפילה שהנשמה מתפללת, השפתיים רק מבטאים את מה שהנשמה אומרת, כמו שאמרו חכמים, הלשון קולמוס הלב. אז צריך להזהר מכבדות הלב כי זה פרעה, פרעה יושב לנו בלב. "ואני הכבדתי את לבו", הבנתיוכם. נראה אם תזכרו את זה מחר, מחרתיים, עוד שלשה ימים ואם תפעלו בהתאם אז יש סיכוי, אם לא זה בדיוק מה שאמרנו. 

רבי חנניה בן עקשיא אומר....

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.04 14:23

  תודה רבה לעמותת 'בצדקה תכונני' (shofar.tv/videos/17059) על הסל השופע מלא בכל טוב! בזכותכם אנחנו זוכים להדר את החג עם עופות משובחים ועוד הרבה דברים טובים שנמצאים בארגז הגדול. יה"ר שהשי"ת יברך אתכם שתמיד תזכו להיות מהנותנים ולשמח יהודים (אמן). תודה רבה!

 • 21.04 14:22

  מורי ורבי אלופי ומיודעי יה"ר שהשי"ת ישמרך על דברי תורה מתוקים מדבש ונופת צופים כל פעם התרגשות והתפעמות מחדש על הדברי מוסר שחודרים עמוק עמוק לנשמה כמה טוב השי"ת ששלח לנו אותך שליח נאמן איש האמת ותודה שזכינו בכך זה ממש לא מובן מאליו תודה על הכל ותודה שלזכותך כל הטובות האלו. שוב, יה"ר שהשי"ת ישמרך אורך ימים ושנים בטוב ובנעימים פסח כשר ושמח (אמן) ושוב תודה.

 • 21.04 14:21

  כבוד הרב רציתי לשתף אותך, ביום שלישי בקשתי מהשי"ת: 'בבקשה! השם אני מבקשת בזכות הרב אמנון יצחק לא בזכותי' חזרתי על זה מספר פעמים, שבחור מסויים ידבר איתי ונפגש, ואחרי שבקשתי כך בזכותך, שייכתי את הבקשה רק בזכותך וזה פעם ראשונה שעשיתי זאת, ב"ה הוא יתקשר באותו יום ונפגשנו. תודה לך כבוד הרב אנחנו לא יכולים לשער את גדולתך בעיני הבורא, אי אפשר. הכבוד שמגיע לך הוא פי מליון אין מספר לתאר כמה אתה גדול ומכובד בעולם 🙂 אני מודה להשי"ת שזכיתי לראות את זה. אחר כך יצא לי לבקש כך בשביל עוד דבר וגם בזה ישר ראיתי ישועה.

 • 20.04 21:07

  שלום עליכם כבוד הרב אתמול בלילה ב: 'אושר עד' יצא לי לדבר עם יהודי והגענו לנו''ט (נבלות וטרפות, ראה כתבה 'בכור היתוך' shofar.tv/articles/14830) הוא אומר לי: 'אתה אומר כמו שהרב אמנון יצחק אומר!' אמרתיו: 'בדיוק' הוא אומר לי: 'הרב החזיר אותי בתשובה! אבל אי אפשר בלי רבנו' חחחח ב"ה השם יתברך זיכה את הרב להגיע לכולם להציל מהנו''ט כמו שאר הצלות אבל נו''ט זה בסיס יום יומי יה"ר שהשי"ת יציל כל זרע ישראל ואותנו אמן ואמן שבת שלום ברוך תהיה אמן ואמן

 • 19.04 14:33

  תודה רבה לכם על כל השפע ב"ה יה"ר שתבורכו מפי עליון! שיהיה בעזרת השי"ת פסח שמח וכשר 🙏🏼 (אמן).

 • 19.04 14:32

  תודה והערכה רבה רבה על הסל הגדוש בטובה וברכה יה"ר שיתן ה' לך וכה יוסיף שתזכה להרבות חסדים למעלה למעלה להחיות ולשמח משפחות עם ישראל וימלאו כל משאלות לבך לטובה וברכה באושר ועושר ברוחניות וגשמיות ונזכה במהרה לאכול מן הזבחים והפסחים בבנין ירושלים אכי''ר.

 • 19.04 14:32

  ערב שבת הגדול שלום לכבוד הרב היקר! תודה לקב"ה שזיכנו להיות שליחים לשמח בניו ובנותיו הדחוקים (כולל לשמח אלמנה) לכבוד חג הפסח הבעל"ט! המון יהודים יקרים תרמו בעין יפה ובזכותם זכינו לעסוק בעמל רב ויגיעה במלאכת הקודש בסלים גדושים (וכבדים מאד!) לכבוד החג, רוב מצרכי המזון כשר לפסח המצויים לקפ"ז (כולל תבלינים), תלושי קניה, מצות ויין בשפע, עופות, וכמובן גם רוחני - עלונים והגדות מיוחדות שלנו. הכל קצת יותר מ-50 אלף ש''ח ברוך השם והיד עוד נטויה בלי נדר שבוע הבא בחול המועד... תודה גדולה לכבוד הרב על הכל, בזכות הרב זוכים לאסוף זכויות, לשמח ולעזור ליהודים רבים ולקרב הגאולה עם טונות של מצוות צדקה ביחד עם כל התורמים! מאחלים חג פסח שמח וכשר בתכלית לכבוד הרב ולמשפחתו ולכל קפ"ז ועם ישראל ושנזכה עוד השנה להקריב הפסח כהלכתו אמן ואמן! מאור וארז, עמותת בצדקה תכונני 💛

 • 19.04 14:31

  באמת שמודים לכם על הכל ישר כוח! גם על הדף שמסביר על מניעת השליטה של החיצונים במצוות ב"ה כבוד הרב שליט"א לימד אותנו זאת וכך בעזרת השי"ת נוכל לקיים את המצווה ב-100% ממש זכינו אשריכם!

 • 19.04 14:30

  תודה רבה רבה על כל העזרה יה"ר שהשי"ת יחזיר לכם בכפל כפליים, תבורכו מפי עליון תזכו לשפע פרנסה ולהיות תמיד מהנותנים אכי"ר.

 • 19.04 14:29

  יישר כוח! תודה לכם יה"ר שהשי"ת יברך אותכם (אמן).

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים