טוען...

עשרת המכות על פי האברבנאל | הרב אמנון יצחק

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 03.01.2019, שעה: 08:00

הורדת MP4 הורדת MP3


מירה בת עליזה תשובה שלימה ויראת שמים אמתית אמן.

קהל: אמן

הרב: עשר המכות לפי האברבנאל ואומר שעשרת המכות שהיכה הקב"ה בהם את מצרים היה בהם סדר טבעי וסדר השגחי, אחד היה כסדר הטבע, תיכף נבין איך זה עובד, ואחד בסדר השגחי, פרושו שהקב"ה נתן כל מכה ומכה בהשגחה מידה כנגד מידה. אם סדר טבעי בשתי בחינות, יש שתי בחינות לסדר טבעי והוא יחלק ויראה לנו כל בחינה ובחינה. האחד, לפי שבאו כפי היסודות הכבדים הקרובים אלינו חמש מכות הראשונות, אז יש יסודות כבדים שהם קרובים אלינו, זה העפר והמים, זה יסודות כבדים, ויש יסודות יותר קלים זה הרוח והאש.

אז עכשיו הוא מדבר חמש מכות ראשונות הם היסודות הכבדים הקרובים אלינו, ואח"כ חמש מכות אחרות ביסודות הקלים, ולזה הייתה המכה הראשונה ההיפך, היהפך המים לדם, נהפכו המים לדם ובזה היה למצריים צער גדול כי הנה שתיית המים הכרחית להשקיט תגבורת החום אשר מבפנים וכדי לדקק המזון ולהעבירו בגוף למעברים הצרים, ובהתהפכות המים לדם לא יוכלו המצרים לשתות מים, וגם הבעלי חיים הנולדים במים שהיו מזון הכרחי במצרים כמו שאומר הכתוב זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים מתו, אז לא היה מים ולא היה דגה בשביל לאכול גם, ולא די שמתו הבעלי חיים המועילים במזונם, אבל עתקו גם גברו חיל הצפרדעים וירבו יעצמו במאד מאד, שהיו מזיקים ומצערים את המצריים.

הרי שתי המכות האלה דם וצפרדע היו ביסוד המים, אחריהם באו ביסוד הארץ שלוש מכות, והם הכינים, שהרי כל הארץ היה כינים, והערוב, שהם כלל השרצים והמזיקים שהביא הקב"ה בתוך מצרים, והדבר, שהוא בהפך, רצוני שהבעלי חיים המועילים הביתיים הצריכים לחיי האדם מתו בדבר.

הנה התבאר שחמש מכות הראשונות היו ביסודות הכבדים של מים וארץ. ואחריהם הביא ביסודות הקלים אויר ואש, חמש מכות אחרות, והן השחין שנעשה באש מפיח הכבשן שנאמר "ויזרוק אותו משה השמימה ויהי שחין פורח" והברד שהיה גם כן ביסוד האש, כמו שאמר וייט משה את מטהו על לשמים ואדני נתן קולות וברד ותהלך אש ארצה, והארבה שהיה מהבעלי חיים המעופפים באוויר כמו שהתבאר, והחושך שהייתה גם מכה באוויר שבהיותו זך וספירי בטבעו נתחדש בו עובי כפול ומכופל באופן שלא יוכל ניצוץ השמש לעבור על הארץ. וכן הביא מכת בכורות באוויר מעופש מכלה רוחם וכוחם פתע פתאום, ובזה האופן היו החמש מכות האחרונות בשני היסודות הקלים ונשמר אם כן הסדר הטבעי בעשר המכות באופן האחד. אז זה בחינה אחת שה' הכה חמש מכות ראשונות בחמד היסודות הכבדים עפר ומים, וחמש מכות ביסודות הקלים באוויר ובאש. זה ע"פ הטבע ככה זה פעל.

האופן השני מהסדר הטבעי שבא בהם, הוא איך הוא מסדר את זה בהשתלשלות ממכה למכה, איך הסדר הטבעי גורם להתפתחות המכה הבאה. הנה קדמה מכת הדם ראשונה לכל המכות לפי שהיא סבבה את מכת בצפרדע כי מעיפוש מי היאור, מנבלות הדגה ובאשתם, מסריח שכל הדגה מתה, אתם הרחתם פעם דג מסריח? ה' ירחם, את כל הדגה, כל היאור באש, שרץ היאור צפרדעים לרוב, זה גרם שהתרבו הצפרדעים כי הם יכולים לחיות בתוך ביצות בתוך כל הטינופת, והם לברוח משם, ברחו, גם הם מכל הבאשה הזאת ברחו, ויצאו ליבשה, ונכנסו בבתים במצרים. ובסיבת עיפוש הדם, ועיפוש הצפרדעים שמתו בארץ, ויצברו אותם חמרים חמרים ז"א ערימות ערימות, נתעפש העפר והיה לכינים. ובהיות העיפוש כללי בכל עפר הארץ נתעפשה הארץ עצמה והוציאה מיני שקצים ורמשים ותולעים וחיות רעות שנקראות ערוב, מלשון ערוב. ובסיבת כל העיפושים ההמה, נפסד עשב השדה וצמח האדמה ונתחדש הדבר במקנה, בבקר, בצאן, בסוסים ובגמלים. כי נבלות הבעלי חיים הבלתי מדברים צפרדעים וכינים, וגם הערוב שבלי ספק בני האדם המיתו הרבה מהם, היו מסובבים את הדבר ביחוד בבעלי חיים הביתיים הסמוכים למקום העיפוש כמו שנבלות האדם מסובבות הדבר בבני האדם, מגפה. אבל גם באותו העיפוש חלו האנשים בשחין פורח, אבעבועות. כי עם היות שעיפוש נבלות הבעלי חיים הבלתי מדברים לא הספיק להביא דבר ומגפה באדם הנה סיבבו השחין הרע שהוא חוזר ופורח אחרי שיבאש. אתם יודעים שאבעבועות זה מחלה מדבקת, דבר. והוא כמו השחין הכולל שהתחיל בזמננו קוראים אותו אבעבועות, אשר הוא הפסד כללי בליחות מבלי הפסד ברוחות ולכן סיבב השחין ולא הדבר, מכת אבעבועות שחורות הכתה מליונים בכל העולם עד שעשו חיסון לזה. ומה' הייתה סיבה שלא התחדש הדבר אז בבני אדם כדי שפרעה יוכל לסבול המכות כולם עד העשירית האחרונה שהיא מכת הדבר בבכורות שזה גם היה דבר בבכורות, וכבר באר לו יתברך זה כשאמר מיד אחרי מכת השחין "כי עתה שלחתי את ידי ואך אותך ואת עמך בדבר ותכחד מן הארץ" ואולם בעבור זאת העמדתיך בעבור הראותך את כוחי, אני משאיר אותך רק בשביל שתראה את הכוח שלי עד המכה העשירית. רוצה לומר שעתה כמו ששלח בו השחין היה שולח בו הדבר אלא שלא רצה לעשות זאת כדי שיוכל פרעה להמתין ולקבל את כל המכות. והנה בסיבת האדים והעשנים העולים מעיפוש הארץ לעליוני האוויר נתהווה הברד ולזה היה בו מטר מפני האדים המעופשים ואש מתלקחת מפני העשנים הנבאשים והקולות היו מפני הסתבכות העשנים היבשים בתוך האדים הלחים והתנועעם לצאת מהם ולעלות בקלותם למעלה מטבעם שזהו סיבת הרעמים והלפידים בתוך המטר והברד כפי שהתבאר בחוכמה הטבעית וגם בסיבת רדת הברד והאבנים עושים הברקים המלהיבים, ואחרי המטר והברד הרב נושבות הרוחות הזכות אשר בהם ישובו המים ויזדכך האוויר מעכירותו, ואכן היה במבול ככתוב "ויעבר אלוהים רוח על הארץ וישוקו המים" והרוחות האלה, השבות והזכות באות ממזרח ולזה בא אחרי הברד מכת הארבה בכוח הרוח ההוא, והוסר גם כך בכוח הרוח ההיפכי שהוא רוח ים מערבית, שנשא את הארבה ממצרים והלאה לצד מזרחית דרומי דרך נשיבתו שהוא פאת ים סוף, ז"א זה בא הארבה מצד מזרח מהחום, צד החום, ואח"כ הרוח המערבית החזירה אותו דרומית מזרחית שוב, ימה סוף ותקעה אותו שמה, כי אז תשש רוח הקדים ונחלש חוזקו מפני תוספת חום המחוז ההוא על מקום מקורו, ויתכן שהרוח ים התחיל לנשב בערב וכל הלילה, וכבוא הבוקר והגיעו לים סוף נחלש. אם מפני חום ים סוף ואם מפני רוח מזרחי שנשב בבוקר, ובבוא שתי הרוחות יחד זה כנגד זה לא יכול היה הארבה ללכת אנה ואנה וכאשר רוח הקדים לא יכול להוליך הארבה להלאה ורוח ים היה חזק, תקע אותו בים סוף באשר הוא שם.

ומפני שרוח ים הוא לח מאד ללחות מקורו, גם למערביותו כי הרוח המערבי לח במצרים מכל הרוחות, אתם רואים שאנחנו ליד הים יש לנו לחות גדולה מאד, לכן בהיותו חזק מאד העלה אדים עבים על כל גבול מצרים ולא נהפכו למטר כי טבע מחוז מצרים בחומו מונע העננים מהמטיר, ונשארו עליו בעובי גדול ומכופל והיה חושך במצרים שלושה ימים רצופים. ולא עברו משם להלאה לפי שאותו רוח ים החזק לא עבר מים סוף לסיבות שאמרנו, הרי לך גם כן, איך נתחדש החושך במצרים שלשוה ימים עם אפלה רבה שנעשה בסיבת ריבוי העננים הימיים המחשיכים את האוויר שהביא רוח הים שנשא את הארבה. כמו שאתם רואים עננים שחורים כן, אבל זה היה כמות כזאת שהיה ממש וימש חושך, שהיה אין אפשרות שיחדור קרן אור, גם היום רואים שיש עננים שחורים, השמש לא חודרת, רק החושך ירד עד למטה ולא נתן לאנשים לזוז ממקומם.

ואומנם מכת בכורות, הנה היה מכין אליה החושך כי האוויר העכור, העב, הוא הסיבה היותר חזקה בדבר כמו שכתבו והרופאים הנה התבאר גם בזה האופן השני שבאו המכות בסדר טבעי כפי הסיבות והמסובבים האלה. כל סיבה הייתה סיבה לסובב אותה.

ועכשיו סדר ההשגחה האלוהית שראינו במכות מצרים הוא, באו מידה כנגד מידה על המצריים כפי מה שעשו לישראל מהרעות והצרות שהיו עשרה מינים מהרעות.

האחד, מיתת ביניהם במי היאור כמו שאמר "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו" וכאילו היה יאור מצרים מלא דם ביניהם של ישראל, וכנגד הרעה הזאת באה מכת היאור בדם והדגה אשר ביאור מתה, לרמוז שדם יחשב ליאור ההוא דם ששפך, וכמו שהילדים היו מתים בתוכו כך הדגה אשר ביאור מתה.

המכה השנייה, הייתה צפרדעים כנגד צעקת בנות ישראל ודמעתן על לחיין על הריגת בניהם ביאור והספדן שהיה היאור מכלה את פרי ביטנהן, ז"א מסכות היו הולכות לראות לוקחים את הילדים שלהן זורקים אותם ביאור הן צועקות, צועקות, צועקות, כנגד זה באו הצפרדעים שהיו צועקים גע גע גע גע גע לדעת המפרשים כצעקת מיללת בנות ישראל ויצאו מן היאור כי משם יצאה צעקה ויללה.

המכה השלישית, היו כינים בעפר הארץ, לפי שהמצרים מיררו את חיי בני ישראל בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, ובעבור שנתנו עמלם ועוניים בעפר האדמה, ציווה ה' להכות את עפר הארץ שהוא היה עמל וכעס לישראל ולזה נהפך לכינים, שהיו למצרים לצנינים בצדם.

המכה הרביעית, הערוב, היה נכנס בבתי המצרים ונושך וטורף וחומס את בניהם והיה זה לפי שכל אחד מהמצריים היה משעבד לישראל כרצונו, ונכנס בבתים ולוקח את בינהם ואת בנותיהם לעבודתו כמו שכתב הרמב"ן וכנגד הרעה הזאת בא הערוב אל בתיהם ועשה כרצונו כאשר היו עושים המצריים בבתי ישראל, בא ולוקח את הילדים שלהם בלי לשאול.

המכה החמישית, הייתה הדבר אשר בא במקנה, והיה זה לפי שהמצריים היו גוזלים בקרם וצואנם ומקניהם של ישראל, ואין אומר השב, אף אחד לא עומד להגיד תשיב לו אותם מה אתה לוקח, גם כי מפני טורח עבודתם עוניים ולחצם לא יוכלו בני ישראל לרעות את מקניהם, אין להם זמן לרעות כל הזמן הם בעבודה ולכן בתגמול זה מתו מקנה המצריים בדבר וממקנה בנ"י לא מת אחד.

המכה הששית, השחין יה זה לפי שהמצריים היו מחרפים ומגדפים את בנ"י, סורו טמא קראו למו וכמו שאמר "כי לא יוכלון המצרים לאכול את העבריים לחם" הם היו בעינהם טמאים נג'יס קוראים לזה בערבית, לכן היו עונשם שהיו כולם מוכי שחין, מי שמוכה שחין טמא, טמא יקרא לו כל אחד מהם, מי מתקרב אליו זה מחלה מדבקת. גם כי בעבודתם היו מטרידים ומונעים את ישראל מלהזדווג לנשיהם לכן נעשנו שיהיו מוכי שחין ואז האישה נפרשת מבעלה כשהוא כך, והיו להם אבעבועות, אבעבועות המצורעים.

המכה השביעית, הייתה הברד, לפי שהיו המצריים מכים את ישראל באבן או באגרוף, והיו נותנים עליהם בקולם כל ענות בחרופים וגידופים, לכן הביא להם ברד של אבטיחים, אבנים מן השמים, קולות וברקים, מבהילים ומצערים אותם להומם ולאבדם, מידה כנגד מידה.

המכה השמינית, היא ארבה, כפי שישראל כל אחד מהם עובדי אדמה למצוא אוכל לנפשם, והמצריים היו גוזלים את התבואות שלהם אשר בשדה לכן הביא עליהם הארבה שאכל להם את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ, לא השאיר להם כלום.

המכה התשיעית, הייתה החושך לפי שבהיות ישראל בגלות מצרים היו בחושך אפלה, כי הגלות נמשל לחושך כמו שאמר באיכה "במחשקים הושיבני כמתי עולם" ובהיפך, הגאולה שנקראת אור, כמו שאמר והעם ההולכים בחושך ראו אור גדול, ולתגמול הגלות שעשו להם המצרים נידונו בחושך, ולכל בנ"י היה אור במושבותם.

המכה העשירית, הייתה מכת בכורות, לפי שישראל נקראו בני.. בני אלחי, ואמר עליהם בני בכורי ישראל, ולפי שהמצריים הרעו להם בכלל, באה מכת בכוריהם שהיא כוללת בערך הרעה הכוללת שעשו להם בשיעבודם, אתם שיעבדתם, הצרתם, הרגתם את בני בכורי ישראל, אז עכשיו ימותו לכם כל הבכורים.

הרי לך סדר השגחיי במכות האלה עפ"י הרעות שהרעו לישראל מידה כנגד מידה. ויש גם בזה דרך אחר השגחיי, עוד דרך אחת שהיא גם כן על פי השגחה, שהקב"ה ברצותו להעניש את המצרים על מה שעשו לישראל העניש אותם בדברים הצריכים לחיותם ומזונותיהם, וראשונה במים שהוא המשקה היותר הכרחי, שנית במיטת הדגה שהיו אוכלים ממנה, ושריצת הצפרדעים במקום הדגים שהיו מצערים ונוגפים אותם, ולפי שגם מלבושיהם לא יועילו להם באה מכת כינים, כדי שהבגדים שלהם גם כן לא יועילו להם באה מכת כינים, שהיו מצערים את בשרם ומכלים את כבודם, איזה פדיחה להתגרד ככה בכל מקום, ולפי שלא היו בבתיהם מזונות מה אכול אז בא הערוב שהיה מפסיד את הכל, ולפי שהיו אוכלים מהבשר לחסרון הדגה אז נשאר להם רק בשר, בא הדבר במקנה עד שלהעדר המזונות הטובים היו כולם מוכי שחין כי לא היה להם ויטמינים לא היה להם את כל מה שצריך, ולפי שלא היו ניזונים מפרי העצים, בא הברד והיכה גם את העצים ו.. כדי שלא יזונו מהחיטה ועשב הארץ בא הארבה שאכל להם את כל עשב השדה וכדי שלא ילכו מפה ומפה לבקש אוכל בא החושך ולא נתן להם לקום איש ממקומו וכדי שיראו רעתם מכופלת באה מכת בכורות שמתו ביניהם הזכרים הגדולים לעיניהם פתע פתאום ובזה הדרך כללו המכות מהרעות והצרות כל מה שיוכל.

עוד מעט כתוב, כי ממצרים הראנו נפלאות ובגאולה האחרונה יהיו עוד פעם עשר המכות אבל כביט כביט הרבה יותר גדול וזה יהיה עוד מעט לעינינו בע"ה אמן.

רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר אדני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 24.06 13:19

  שלום כבוד הרב נשמח לבשר לרב שכמה שעות לאחר הברכה של הרב מצאנו דירה, ויום למחרת חתמנו חוזה בשעה טובה. לאחר שכמעט שבועיים כתתנו רגליים בניסיון למצוא ולא עלה בידנו דבר. תודה לה' שזיכנו תודה לרב על הכל שבת שלום

 • 21.06 11:52

  בסיעתא דשמיא ברצוננו לשתף את כבוד הרב בסגולה הפרטית שלנו ובנס והישועה שבאה בעקבות כיסוי ראש.. כשבננו הבכור לא הוציא מילה אחת מפיו עד שעבר את גיל שלוש.. האמא קיבלה על עצמה כסוי ראש בזכות ששמעה שיעור בנושא של כבוד הרב וביום למחרת הילד אמר את המילה הראשונה והיום ברוך השם הילד בן עשר תלמיד מצטיין ישתבח הבורא🙌🏼😃

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב השיעור אתמול היה ממש ממש מרתק משמח וחזק תודה כבוד הרב השם יתברך יברך אותך לעד להעלות מעלה מעלה לעבודתו יתברך מאחלת לכבוד הרב מכל הלב להעמיד תלמידי חכמים הרבה ולגדול בכל מעלות התורה הקדושה

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב אנו מאחלים לך בעזרת ה' בריאות איתנה ולכל בני ביתך והסובבים בעזרת ה' תודה על השיעור המחזק אתמול מעריכים מאוד את הרב על ההשתדלות העצומה והקפדה להמשיך להכניע את יצרם של ישראל ! כל שיעור אנו מרגישים שהרב מדבר עלינו ואלינו ישירות ! תודה רבה לך !! בעזרת ה' תזכה לשפע של כוחות מאת ה' והשגחה פרטית והצלחה מרובה בכל מעשי ידייך

 • 14.06 12:08

  כבוד הרב ברוך השם ,בסעודה שלישית עשיתי סעודת הביסים ונכנס  לי סכום כסף שאפס לי את  המינוס בבנק ממש מדהים . וההרצאה אתמול הייתה מדהימה , תודה רבה . ולגבי הבית משפט התוצאות שלה היו טובות ,בזכות ברכתך .תודה רבה.

 • 14.06 12:08

  שלום כבוד הרב אני רוצה להגיד תודה רבה על כל השיעורים לאחרונה מרגיש שהרב מכין את השיעורים בשבילינו בלבד תודה רבה שנזכה ללמוד ולקיים לשמור ולעשות אמן

 • 14.06 12:08

  לכבוד הרב, מעומקא דליבא, תודה רבה רבה, דברי התורה שהרב מעניק לנו במתנה, מחיה, מחזק, עוזר, וסומך, מרפא, מקים מעפר דל, מאשפות ירים אביון. תבורכו מפי עליון.

 • 14.06 12:08

  ערב טוב כבוד הרב, תודה רבה על הרצאה מועילה, מחזקת ומעניינת, המשך ישיר מהרצאה המדהימה בקרית ים, ישר כוח גדול לך.

 • 12.06 16:24

  שלום כבוד הרב. רצינו להודות לרב על השיעור שמסר בשבת על חשיבות התשובה לפני עשיית המצווה. ולומר שהשיעורים האחרונים בערים השונות ובבקרים ממש מחיים את הנפש. תודה. ובע״ה שנזכה ליישם .

 • 12.06 16:05

  כבוד הרב שלום וברכה! ראשית תודה רבה על השיעורים החזקים והמחזקים! אני רוצה להודות לכבוד הרב על ברכתו בהצלחה עם השלום בית והילדים אכן יש שינוי גדול מאוד בזכות ברכתכם ובזכות בעלי היקר והחכם ! והסובלנות שלו אלי (לכל המשקעים מהעבר שזה בכלל לא פשוט להכיל אישה שנפגעה בעבר כמו שאני נפגעתי צריך להיות אדם מיוחד מאוד מאוד כמו מלאך ). בעלי קנה לי מתנה מעבר ליכולתו והפתיע אותי לכבוד יום הולדתי וישבנו לשיחה טובה על כל המצב והגענו להבנות והסכמות ולקחנו על עצמנו לתקן את מידת הכעס כלפי הילדים החורגים שלנו אפילו אם מגיע ולשנות גישה . וברוך השם בעלי הצליח לרכך את ליבי ולראות מה שהיה מוסתר מעיני לפני כן ובזכות כל זה התחלנו דרך חדשה ופירות אנחנו זוכים לראות כבר עכשיו. תודה רבה אין סופית על שיעוריו וברכותיו של כבוד הרב ללא זה לא ידענו מה עלינו לעשות. אתם מצילים אותנו יום יום מרדת שחת. תבורכו בכל הברכות והישועות והנחמות שתזכו לשמוח בבניין ירושלים ובית המקדש השנה אמו ואמן

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת