טוען...

ספר חוכמת המצפון פרשת וישלח חלק ד

 יביע אומר, בני ברק
 תאריך פרסום: 30.11.2012, שעה: 06:57

הורדת MP4 הורדת MP3


30-11-12
"וילך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וישמע ישראל", לא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם, אדם בא לפני הדיין, אם מודה בשער הורגו, אבל הקב"ה הוא מודה ועוזב ירוחם, אז המידות של הקב"ה הם לא כמו של בשר ודם, אדם שבא ומודה אצל דיין בשר ודם על פשיעה, אז מאשימים אותו והורגים אותו, אבל אצל הקב"ה מי שמודה ועוזב את הדרך הרעה, מרחמים עליו מן השמים.
כשראה ראובן שיהודה הודה עמד גם הוא ומודה על שבלבל יצועי אביו, אבל עשיו עמד במרדו, כמוש כתוב הוא עשיו, הוא ברשעו מתחילתו ועד סופו, הוא עשיו, ז"א הוא עשיו זה ללא שינוי, הוא זה הוא. אצל ראובן כשהוא ראה שיהודה הודה במעשה תמר, אז גם הוא הודה על שבלבל יצועי אביו, למד מאחיו והודה. אבל עשיו לא כך, עשיו עומד במרד, מסתכל בגבורה של ראובן שהתלמד מיהודה אחיו ולא בוש להודות במכשולו במעשה בלהה אפילו שעשה ראובן תשובה בצנעה ואפילו שהיה הראשון לתשובה כמו שאמרו חכמים, "וישוב ראובן אל הבור" והיכן היה? רבי אליעזר אומר בשקו ותעניתו. ז"א היה בתשובה לבוש שק ותענית. אמר לו הקב"ה מעולם לא חטא אדם לפני ועשה תשובה. ואתה פתחת בתשובה תחילה, חייך שבן בנך עומד ופותח בתשובה תחילה, זה הושע שנאמר "שובה ישראל עד ה' אלהיך", כך אומר הנביא הושע שהוא מבני בני, אבל בפרהסיא להכנע ולהודות בגלוי ברבים שהוא חטא ואשם, את הגבורה הזאת הוא למד מיהודה אחיו, ז"א הוא ראשון שפתח בתשובה, אבל הוא עשה את זה בצנעה, "וישוב אל הבור" הוא לא היה עם אחיו, כי היה עסק בשקו ותעניתו לבד. אבל כשהוא ראה שיהודה הודה בפרהסיא, כשאמר לעיני כולם צדקה ממני, אז הוא למד מאחיו שהוא יותר קטן ממנו ועשה תשובה בפרהסיא.
נוסף על הגבורה הנפשית הזאת, שהיא נובעת מהכרת קדושת החיים ושאסור להשהות ולהשכים בין נפש חטא וכתם שאפשר להפטר ממנו, נוסף לכך לא התבייש להיות השני במדרגת הגבורה. והראה בגלוי שהוא אמנם מאחיו למד והודה. כידוע רגישים הם רוב האנשים בנקודה זו, להודות אחרי השני ולעשות כמוהו ועוד אם זה אחיך הקטן, אנשים רגישים בנקודה הזאת. ונמנעים להיות מחקים - דהיינו חקיינים, ואפילו בעניני רוח והמוסר, אז גם אפילו שזה לתועלת לענין רוחני ומוסרי, אנשים רוצים להיות מחדשים, כאילו זה אני עשיתי, זה אני אמרתי, זה אני התחלתי, זה אני ביצעתי, אבל אם הוא יעשה מה שהשני כבר עשה אין הרבה אנשים שמוכנים לחקות. כידוע אצל אנשים שאם אשה תכננה לבוא עם שמלה מסוימת לאיזה אירוע, וחברתה קדמה אותה והגיעה עם אותה שמלה, אז היא חוזרת הביתה. אז יש ואפילו בעלי המעלה מונעים את עצמם מלבצע מעשה ידוע, היות ומישהו אחר קדם אותו בהמצאה זו. כי מה יאמרו הבריות, אין לו דעת עצמו והוא כקוף מחקה?
פעם היה מישהו שאמר, אה, לא היה לי שכל לעשות מה שעשה אמנון יצחק, הוא הפיץ קלטות במיליונים, אם אני הייתי מפיץ טוב, אם לא היה שכל עד עכשיו לפחות מעכשיו, לא, אבל מה הוא יחקה, שיגידו שהוא מחקה אותו, אז הוא המשיך להפסיד, העיקר שהוא לא יהיה חקיין, איפה השכל? אם אחד ראה שמישהו עשה איזה מהלך עסקי והרויח, אז מה הוא יגיד, לא, אם הוא פתח כבר צרכניה אני לעולם לא אפתח צרכניה, אז מה כן תפתח? כולם פתחו כבר הכל אז מה תעשה? גם פלאפל פתחו כבר גמרנו, אז מה תעשה? ככה זה. נישט שייכל.
ראובן לא היסס ולא ירא מה יאמרו הבריות, ובודאי שיש בהודאה והכנעה כגון זו אמיצות נפשית בלתי רגילה, זה אומץ, אומץ שאדם עושה מה שמישהו כבר עשה. כי עוד יאמרו הבריות שהכנעתו והודאתו אינם נובעות משכנוע נפשי עמוק, כי זה כן, הוא עשה אז גם אני עושה. אבל זה לא מתוך מחשבה והתבוננות שכך ראוי לעשות, אה, הוא עשה ככה אז גם אני עושה ככה. וראובן לא שם לב לכל אלה הנסיבות שעלולות לקפח את עמדתו בתור ראש בני יעקב, בכור שבאחים, אלא כשנחה עליו רוח התשובה, ורוח וצורך ההתנצלות הפומבית קיבל את זה בעוז נפש ובהכנעה גמורה והכל בכדילכפר ולצחצח ולהשיב את נשמתו לטהרתה הראשונה.
ולעומת מידת ההכנעה האמיתית והגלויה של הצדיקים, הרי לפנינו דוגמא מהופכת של עשיו הרשע אשר נאמר עליו ועברתו שמורה נצח, הוא עומד ברשעו ואינו זז ממקומו ועד יום מותו תלפף אותו העברה והכעס, וטמאתו עליו תמיד, ואפילו הוא עומד על סף הכליון והמוות, איתו תלין משוגתו ולא יודה ולא יתחרט להכנע להודות על חטאו. וכמו שכתוב הוא ימות וכמו שנאמר "הוא ימות באין מוסר ובאיוולתו ישגה", הוא מת יחד עם המת בחייו ובמותו לא נפרד ממנו. אז זה החילוק בין ראובן לבין עשיו, לראובן אין בעיה להודות אפילו שזה מעשה שבא אחרי מישהו שכבר עשה, ואפילו קטן ממנו.
"ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשיו ותלד לאליפז את עמלק", רש"י אומר, להודיע גדולתו של אברהם כמה היו תאבים להדבק בזרעו, תמנע זו בת אלופים היתה שנאמר "ואחות לוטן תמנע", ולוטן מאלופי שעיר היה, אמרה איני זוכה להנשא לך הלואי ואהיה פילגש, דברים אלה תמוהים הם לכאורה, איזו חשיבות יש בזה שתמנע תאבה להדבק בזרעו של אברהם, כשהתורה הקדושה תאריך להודיענו דבר זה, הזקוק הוא אברהם אבינו שהקב"ה אהבו וחיבבו ובחר בו ובזרעו להסכמתם של בני האדם פחותי ערך? מה זה, כל הפסוק הזה לפי רש"י בא להודיע גדולתו של אברהם כמה היו תאבים להדבק בזרעו, שאומר תמנע זו בת אלופים היתה? זה דברים תמוהים לכאורה, מה החשיבות שהיא תאבה להדבק בזרע של אברהם והתורה תאריך להוסיף לנו פסוק בשביל זה, וכי אברהם זקוק שהקב"ה אהב אותו וחיבב אותו ובחר בו ובזרעו להסכמה שפחותי ערך תאבים להדבק בו, זה מעליותא שצריך להוסיף על זה פסוק?
ואף אם נמצא איזו תועלת בידיעה הזו שאנשי העולם התייחסו לאברהם ואל זרעו בכבוד ובהערצה, הרי דבר מפורש בתורה כמה פעמים כי גדול היה כבוד אברהם וכבוד יצחק בנו בעיני אבימלך מלך פלישתים, ומלכיצדק מלך שלם הוציא לחם ויין ואמר ברוך אברהם לעליון, ובני חת אמרו לו נשיא אלקים אתה בתוכנו, יש לך פסוקים מפורשים כמה כיבדו אותו, ורבותינו ז"ל דרשו על הכתוב "אל עמק שווה" הוא עמק המלך שהושוו שם כל האומות והמליכו את אברהם לנשיא אלקים ולקצין, הרי כבר ידענו מה גדול היה שמו בגויים. ומה תוסיף לנו הידיעה שגם תמנע כיבדה אותו ותאווה להדבק בזרעו?
וגדולה מזו, כבר דרשו חכמים ז"ל, כי הגר בת פרעה היתה כשראה ניסים שנעשו לשרה פרעה, אמר מוטב שתהיה ביתי שפחה בבית זה ולא גבירה בבית אחר. הרי שבת מלך ממש רצתה להיות שפחה בבית אברהם, ואם כן מה חידשה לנו התורה בידעה הזאת שתמנע בת אלופים היתה פילגש לאליפז? ועוד יותר קשה, ביודענו מי היתה תמנע זו - ממזרת, וממשפחת פסולים וממזרים, כפי שדרשו חכמים ז"ל ברש"י שם, ואם כן מה נחשבה הסכמתה של זו שהתורה הקדושה תאריך כל כך בסיפור הדברים? הסכמתה להדבק בזרע אברהם, מה מה מה, נפלא הדבר ותמוה.
הנה ראוי להתבונן בתפילות שלנו שאנו מתפללים "עשה למען שמך, למענך עשה ולא לנו, ומשה רבינו בתפילתו היה אומר, למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם להרוג אותם בהרים או פן יאמרו הארץ אשר הוצאתנו משם מבלתי יכולת ה', ולכאורה התפילה בלתי מובנת, האם יש צורך להזכיר לקב"ה את חשבונותיו מה שדרוש לכבודו יתברך בעולם? אנחנו צריכים לזרז את הקב"ה? להזכיר לו ולומר לו עשה למענך, למען שמך, ולהגיד לו למה יאמרו ואם יאמרו ויגידו ככה ויגידו ככה. אנחנו צריכים להגיד לקב"ה כן כדי לשמו יתברך שיתחלל שמו חס ושלום, למה יאמרו הגויים איה נא אלהיהם? דבר זה שנוגע לחשבונותיו של הקב"ה להנהגת העולם, מה יוסיף אם נזכיר זאת לפניו? הלא אם יש צורך בזה לכבוד שמו יתברך שזוהי תכלית הביראה, בטח יעשה זאת גם בלעדי בקשתנו, ומה תועיל בקשתנו? אבל הדברים האלה תמוהים בעינינו מפני שאנו מרגישים רק את התועלת שפועלת כל התעוררות בנפש האדם עצמו, ואנו יודעים כי כל ידיעה מתבררת מתחוורת אצלו, פועלת על הלך מחשבותיו ודרכי חייו, אבל באמת כל העולם וכל העולמות עם אלפי רבבות ענינים מקושרים עם נפש האדם, שהוא המפתח של הבריאה, ועל פי מצב נפשו מתנועעים כל כוחות ההשפעה מלמעלה למטה כאיתערותא דלעילא באיתערותא דלתתא תליא, ז"א כל ההתעוררות שתושפע מלמעלה היא תלויה בהתעוררות מלמטה, ויש קשר בין כל העולמות לנפש האדם, והוא בפעולותיו וברישומיו ומה שעובר עליו אם הוא שמח הוא מכניס שמחה לעולמות וזה מוריד שפע, אם הוא עצוב ומדוכא זה עושה בדיוק פעולה הפוכה וכן הלאה, בכל ענין.
וכן כל רגש המתעורר באדם, מתעורר לעומתו רגש בכל העולמות העליונים מתחילתם ועד סופם, אם הרגש הוא טוב הרי רגש זה מתעורר וחי בכל הבריאה כולה, וסטרא דקדושה מתגברת, ואם מתעורר בו רגש רע חס ושלום הרי הרגש זה מתעורר וחי בכל העולמות וסטרא אחרא מתגברת, וזהו באמת ענין התפילה כי כשמתעורר האדם בתפילתו ומתחנן אל ה', מתעורר רגש זה בכל העולמות וכל הבריאה מרגשת בצערו, ורחמי עליון המושפעים בבריאה מתעוררים לחמול עליו. אז לפי זה, ענין התפילה כשאדם מתעורר בתפילה ומתחנן אל ה', מתעורר רגש זה בכל העולמות וכל הבריאה מרגישה בצער שלו, ואז רחמי עליון מושפעים בבריאה ומתעוררים לחמול עליו.

ש. גם אם היא דחויה?

הרב: התפילה גורמת לזה, אם היא דחויה היא דחויה, סימן שזה לא אמיתי, למה היא לא תתקבל? אם היא לא ראויה, אם היא ראויה היא מתקבלת.
והנה זאת ההשפעה מלמטה למעלה באה מלמטה למעלה באה לא רק ע"י התפילה והתחנונים או ע"י מעשה המצוות, אלא גם כל מחשבה, כל רגש וידיעה הנולדים באדם הם מעוררים לעומתם ידיעה זו בכל העולמות, וכן ידיעה ידועה לאדם מכבר אם היא מתבהרת אצלו יותר, הרי היא מתבהרת יותר בכל הבריאה, ואותה ידיעה פועלת יותר את פעולתה למעלה, ונשפע מלמעלה למטה על פי בהירות הידיעה הזאת שיש לו, וכל מה שתתגבר הידיעה המבוררת לו למדי כשהוא מתעמק בה יותר ומכיר אותה ביתר תוקף היא משפיעה למטה, והסטרא דקדושה מתגברת, ואם היא חס ושלום ידיעה גורמת חילול ה', הידיעה הזאת מתעוררת ומתגברת בכל העולמות ומביאה הפסד ופגם ונותנת כח לסטרא אחרא להתגבר.
אם אדם בוטח בה' וההכרה שלו חזקה הוא מוריד שפע. אם הוא פוחד וחושש הוא מסלק ממנו שפע. הוא סותם את המעיינות שהיו יכולים להיות פתוחים אליו, זה דוגמא, בכל דבר זה.
וידוע כי דרכו של אדם שבראותו ירא ה' נכבד בעיני עולם, זה מעורר בו רגש כבוד, ואע"פ שהוא בעצמו יודע ומעריכו בלי הסכמתם של האחרים, בכל זאת אי אפשר לו להשתחרר מטבע הזה המוטבע באדם, שבראותו צדיק נכבד ונערץ בעיני אחרים אפילו שהם פחותי ערך אלה שמכבדים אותו, גם הוא מרגיש יותר יקר וכבוד אליו בגלל שהוא מתפעל עכשיו מחדש מהראיה החושית, אפילו שהוא יודע יותר מהם עליו, אבל עצם זה שהוא רואה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם זה משפיע על נפשו, ולהיפך, אם יראה שהוא נבזה בעיניהם מבלי משים יפול כבודו גם בעיניו. ז"א, כשאדם מוחה הוא גם מציל את עצמו מהנפילה של מה שזה, אדם שלא מוחה הוא כבר נפל. הוא כבר נפל. למה? כי אם היה לו יראת כבוד לאדם מסוים והוא ראה שאומרים עליו כך וכך והוא שתק, סימן שהוא נסוג, הוא קיבל קצת מהדברים, הוא פוחד אתה מבין להכנס לתוך הענין, למה. אולי הוא לא צודק במאה אחוז, אולי הם צודקים וככה וככה, בקיצור הוא נפל, אבל אם הוא מחה הוא גם שמר על מצבו מעבר למצוה שצריך למחות, כי הוא שמר על מצבו שלא יפול.
לכן לא חסה התורה להרבות בסיפורי גדולתו של אברהם אבינו ע"ה, עכשיו אנחנו באים לתרץ, לכן לא חסה התורה להרבות בסיפורי גדולתו של אברהם אבינו ע"ה, איך כיבדוהו ורוממוהו בני דורו ומלכי צדק מלך שלם ואבימלך מלך פלישתים ופיכול שר צבאו, כי ידיעה זה לא רק שמרבה את כבודו בעיני בני ישראל, אלא שאותה ידיעה ואותו הרגש המתעורר על ידם פועלים פעולתם בכל העולמות, וכל הבריאה כולה אומרת כבוד לצדיק הקדוש, ועל ידי זה מתגברת סיטרא דקדושה ונותנת שפע קודש בכל העולם, ועדיין לא די לנו בזה, אלא מכיון שאחרי ארבעה דורות נמצאה תמנע בת אלופים, שהיתה רחוקה מדרכו של אברהם אבינו, ואעפ"כ היה שמו כל כך גדול בגויים, עד אשר היה חשוב בעיניה להדבק בזרעו אפילו להיות פילגש לאליפז. אז גם אחרי ארבעה דורות עדיין שמו של אברהם אבינו היה חזק בעולם שבת מלכים רצתה להדבק בזרעו ואפילו להיות פילגש. לכן האריכה התורה בזה, למען הרבות כבודו בעיניו ואף שלפי האמת הסכמתה לא מעלה ולא מורדת, אם היא תעריך אותו או לא תעריך אותו, זה לא משנה בסטטוס שלו, מכל מקום מתחשב עם כוחות הנפש שבידיעה זו מתעורר רגש הכבוד לאברהם ביותר, וייזכר שוב כבודו של הצדיק באור חדש שלא רק בדורו כיבדוהו בני האדם אלא גם אחרי ארבעה דורות היה גדול שמו בגויים, כדאי ללמדנו, כדאי הוא ללמדנו ולהודיענו ידיעה זו אשר אינה קלה בנו, אלא מתחזקת ומתגברת בכל הבריאה, וכולה אומרת לו גדולה וכבוד. זה לא מסתיים רק בנו אנחנו המקבלים, כי אם אנחנו מתעוררים ברגש כבוד ויראה זה גם משפיע על כל העולמות והסטרא דקדושה מתרוממת. ועד כדי כך התחשבה התורה עם רגש זה שאע"פ שגופי תורה ניתנו ברמז לא חסה כאן התורה להאריך ולהוסיף פרשה שלמה אודות משפחת החורי, שלא הוזקקה לכתוב לנו כל זה אלא מפני תמנע להודיע גדולתו של אברהם כמו שאומר רש"י שם ל"ו כ"ד, וזה רק כדי להגביר את אותה ידיעה ברורה ומבוררת כבר באשר כל מה שתתגבר יותר תתגבר בזה הסטרא דקדושה בכל העולמות וכל צינורות ההשפעה יקבלו כח יותר גדול לתת כבוד לצדיק. אז תראו מה אדם יכול לפעול בזה שהוא משבח את הצדיקים ופועל פעולות גדולות בעולם כולו, ואפילו אם הוא עושה את זה בחדרי חדרים בינו לבין עצמו ולא בפני אנשים, כי כל התעוררות בנפש משפיעה בעולמות העליונים.
רבי חנניא בן עקשיא אומר...


 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת