טוען...

משניות שביעית - פרק ו' | הרב יהודה דוד שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 05.08.2015, שעה: 23:31


משנה:
וכל שהחזיקו עולי מצרים לא נאכל ולא נעבד שעולי בבל לא כבשוה ... לא קדשה לעתיד לבוא, מותר לאכול בשדה, ובלי ביעור,
מן הנהר וכו'
שאין לכך דין כבארץ ישראל כלל
משנה ב:
עושין בתלוש בסוריא אבל לא במחובר
ברטנורא:
סוירא צבא וארם נהרים שכבש דוד, והתירו במשנה לעשות בתלוש בסוריא אבל לא במחובר
דשים וזורים ודורכים ומעמרים
לדוש: שעובר על התבואה דורך עליה כדי להוציא את החיטים מהקשים
וזורים לרוח
ומעמרים 
ודורכים על ענבים וזיתים להוציא שמנן ויינן
מותר בשביעית שנעשה בתלוש בסוריא ולא בארץ ישראל ובמחובר לא עושה
לא קוצרים ולא בוצרים ולא מוסקים
לקצור במחובר בתבואה בענבים ובזיתים שכלפי מחובר דינו כדין ארץ ישראל
...
רבנן אסרו בשביעית לכן מותר גם בסוריא
משנה ג:
בצלים שירדו עליהם גשמים וצמחו בצלים של שישית שנכנסו לשביעית -ברטנורא, אם השחירו העלים בידוע שגדלו...
 ויסעו מהר השם... מה הפורענות בזה? - ב | הרב אמנון יצחק   מסכת שבת דף פז,ב | הרב אבנר עוזרי שליט"א 

הודעות ועדכונים

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 WhatsApp

 050-6500-666

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578