טוען...

פלא יועץ - ערך טרף | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 16.06.2015, שעה: 20:43

הורדת MP4 הורדת MP3


פלא יועץ ערך טרף, כמה גדולים דיני טרפות, אשרי איש ירא את ה' שיוכל להזהר שלא לאכול מבהמה שהורה בה חכם שהיא טריפה, אע"פ שרובא דרובא של הפוסקים מכשירים, למיחש בעי.

אז דיני טריפות גדולים מאד, ואיש ירא את ה' צריך להזהר לא לאכול מבהמה שהורה בה חכם שהיא טריפה, אם יש מי שאומר שבהמה זו טריפה, נגיד יש מחלוקת בסכינים למרות שאין, אבל נגיד שיש, שאומרים שככה צרך וככה צריך וככה צריך, אז זה ספק, יש פוסקים זה טריפה ונגיד שיש מתירים, אע"פ שרובא דרובא של הפוסקים מכשירים, צריך לחוש לדעת האוסרים. וזו החסידות עדיף יותר מכל מיני חסידות שבעולם, כדכתיב במשלי כ"ג ב', "ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתה", עדיף שתכניס ללוע שלך סכין ולא דבר שיש בו ספק אם בעל נפש אתה. כי מאד צריך להזהר מכל צד נדנוד איסור, ולהחמיר בענין הנוגע באכילה ושתיה, כי כל עמל אדם לפיהו, אומר שלמה המלך בקהלת ו' ז', שאם יפגע באיסור נמצא הגוף גדל באיסור ומשם וענף שחתיכא דאיסורא, והוא הופך את עצמו חתיכת איסור, כל האיש שעומד לפנינו הוא נבלה וטריפה, הוא חתיכת איסור. ורוח הטומאה היא שורה עליו, ואין דרך ומבוא לרוח קדושה שתשרה עליו, ומתוך כך מרעה על רעה יוצא, זה רק תחילת הדרדור, ואינו יכול להבין ולהשכיל, לכן אתם פוגשים הרבה סתומים שלא שומעים לכם ולא מקשיבים אפילו, ואינו  יכול להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד ולכוון ליראה ולאהבה את ה' הנכבד, ולשמוח בעידן חדוה שמחה של מצוה ולהתעצב בעידן עציבותא כדת מה לעשות, ז"א האדם הזה יהיה מהופך לחלוטין.

וכבר סיפר הרב החסיד השל"ה הקדוש, שכשנפטר מרבו שלימדו חכמה, שאל ממנו, ילמדנו רבנו אורחות חיים, כדי שנזכה בהם לחיי העולם הבא, ואמר לו שיזהר בשלשה דברים, שיתקדש מאד בשעת תשמיש בקדושה ובטהרה ומחשבות טהורות, כדי שלא יהא יסוד הולד רעוע ונבנה הולד באיסור חס ושלום, שגורם לו שלא יוכל להשיג כל כך אורחות חיים, אח"כ מתפלאים למה הילדים הם כאלה, וכן שיזהר מאד באיסור אכילה כדי שלא יהיה הגוף נבנה באיסור, ושיברח מאה שערים של היתר כדי לא להכנס באחד של איסור, ועל כגון זה אמרו בחולין מ"ד עמוד ב', איזה הוא תלמיד חכם הרואה טריפה לעצמו, שאע"פ שהוא מיקל לאחרים יחמיר על עצמו לצאת ידי כל הדעות, זה תלמיד חכם. לא זה שמתיר לעצמו ומתיר לכולם העיקר תאכלו תאכלו הכל בסדר.

והנה, בקושי יוכל להמצא בהמה שתהא נקיה מכל דבר רע ושתהא כשרה אליבא דכולי עלמא, אתם שומעים? בקושי יוכל להמצא בהמה שתהא נקיה מכל דבר רע, וגם שתהיה כשרה לדעת כל הפוסקים. ומי יוכל לעמוד על המשמר עם זה, לכן הנאני, מלשון הנאה, מנהג חסידים ואנשי מעשה, שראיתי שלא היו אוכלים כי אם בשר עוף, זה מדובר כמובן שהעוף נשחט כרגיל ולא בתעשיה, אבל הדבר הקשה שצריך גם כן שיוכל לעשות גם את זאת שלא יסעד בבית אחר, כל מה שאנחנו דורשים בתקופה האחרונה הכל פה במאמר קצר אחד, אשרי אנוש יעשה זאת, ויזהר בכל צד נדנוד איסור, אכילה ושתיה וזוכה לסיעתא דשמיא. מי לא רוצה ס"ד, הנה תזהר במאכלות אסורות ותזכה לסיעתא דשמיא.

ועיקר המצוה הזאת מוטלת על השוחטים, ועל המורים, אלה שמורים את ההלכות ואת הקהל, יאחזמו רעד בבואם לבדוק משום איסור טריפה. ראינו שרב אשי היה מזמין עוד שוחטים, בשביל שיצאו ידי כל הדעות ויבדקו  טוב טוב ולא יכשלו, וגם אם נכשלו חלילה בספק הטריפה שנידון לפניהם אז כל אחד יקח את העונש קטן יותר, זה יתחלק ביניהם, ככה היו רועדים רב אשי. רב אשי היה מזמין והיום מעבירים ה' ירחם .

וילמדו חיפוש מחיפוש בבדיקת הריאה, כי כידוע הרבה מעבירים רירים וסרחות, היום לא ממשמשים מה שמותר בהלכה אפילו למי שמיקל למשמש בסרחה זה משמוש ביד, אבל לא עם הצפורן להוריד בודאי שלא בסכין, רק אם זה על ידי משמוש יורד, והיום עם טרנ טרנ עם הצפרניים מורידים.

וילמדו חיפוש מחיפוש בבדיקת הריאה, שלא ימצאו כלום, לא שימצאו ויורידו, ולדעת כל הדינים וכל הסברות, ורוב השוחטים לא בקיאים בכל הדינים ובכל הסברות, למדו מלמעלה עיקר השו"ע, אבל מעטים למדו מהגמרא עד למטה הכל. ויפחדו מאד ויראו מהאל, שלא להאכיל טריפות לישראל חס ושלום, ובמקום ספיקא ופלוגתא ילכו לחומרא, ובפרט בממון גויים לא יבקרו לכוחא דהיתרא. בלאו הכי זה ממון גויים, הגויים לוקחים הרי את הטריפות. אז אין לך שום בעיה, זה לא ממון ישראל שנפסד גם, ולא צריך לסמוך על שום דבר, יש עוד בהמות עד שיצא, אבל הם רוצים כסף מהר, ללכת הביתה, כמו ששמענו אתמול שהרב לנדא העיד על מחמוד שבשעה שהם עשו מאה טון הוא עשה 3500  טון, למי שלא שמע את הדרשה של אתמול. אז לכן זוהי דרך ישרה אומר הפלא יועץ.

אני חוזר על הקטע האחרון, והנה בקושי יוכל להמצא בהמה שתהיה נקיה מכל דבר רע ושתהיה כשרה אליבא דכולא עלמא, ומי יוכל לעמוד על המשמר הזה, לכן הנאני מנהג חסידים, הוא שמע שיש מנהג חסידים ואנשי מעשה, שראיתי שלא היו אוכלים כי אם בשר עוף, אבל הדבר הקשה שצריך גם כן שיוכל לעשות גם את זאת שלא יסעד בבית אחר, אשרי אנוש יעשה זאת ויזהר בכל צד נדנוד איסור אכילה ושתיה וזוכה לסיעתא דשמיא, ועיקר המצוה הזאת מוטלת על השוחטים ועל המורים, יאחזמו רעד בבואם ללמוד משום איסור טריפה, וילמדו חיפוש מחיפוש בבדיקת הריאה, ולדעת כל הדינים וכל הסברות ויפחדו מאד וייראו מהאל, שלא להאכיל טרפות לישראל חס ושלום, ובמקום ספיקא ופלוגתא ילכו לחומרא, ובפרט בממון של גויים לא יבקרו לכוחא דהיתרא, דהיינו לא ילכו להתיר את הדבר וזוהי הדרך הישרה.

עיינו גם אתם ערך טרף בפלא יועץ.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם...

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 21.11 23:08

  כבוד הרב ,הרצאה חזקה ממה שהספקנו לשמוע ולראות מהקליטה באינטרנט וכו' ) ושהכי ריתק אותי ואת יעל זה היה כעת ממש בחלוקה בהרצאה לראות איך אתם מחלקים לבניו של השם יתברך את הכיפות והספרי קודש ואיך היה ילד בקהל שהוריד את הכובע לשים על כיפה שכבר יש לו כיפה שכבוד הרב הביא לו ועל זה שם את הכובע ,ולראות הרבה ידיים של בחורי ישיבה צעירים חוטפים מצוות איזה עם יקר בטוח שעם כזה זכאי לגאולה כמה מלאי מצוות איזה כיף לך כבוד הרב זכית להיות אבא שלהם שנזכה מהרה בע"ה יתברך למשיח צדקנו לילה מבורך ישר כוח תודה להשם יתברך

 • 21.11 13:18

  כבוד הרב, רציתי להגיד לך *תודה ענקית* לפני המעבר לבני ברק ביקשתי את ברכתך ולא עשיתי צעד עד שזכיתי לברכה שלך! היום ברוך השם, היה לנו הדיון בבית המשפט מול אב בנותיי, *הודו לשם כי טוב!* השופטת פסקה שטוב לבנות בבני ברק וטוב להן במסגרת הלימודים של הרב ופוסקת שכך זה ישאר! אומנם "נפל עליי" להיות נהגת ולהסיע את הבנות לבית אביהן 6 פעמים בחודש, אך אראה בזה זכות לקיים מצוות כיבוד הורים ואבקר אותם בכל נסיעה בלי נדר! וגם העו"ד שלי אמר שיצאתי בזול וזה ממש נס! אז שוב, תודה על הברכה שמועילה לאורך כל הדרך🙌🏽

 • 21.11 12:41

  כבוד הרב שלום וברכה! ברוך השם קיבלתי תשובה לגבי תביעה לנכות . קיבלתי המשך נכות באותם אחוזים לעוד שנתיים נוספות. תודה רבה רבה רבה על ברכתכם ועל עצתכם לומר 3 פעמים: "שמחתי באומרים לי" והפלא הוא שסגרו לי את התיק גם ללא המסמכים הרפואיים שדרשו. ברוך השם פעם נוספת התחזקנו בביטחון ובאמונה שהכל מכל כל בגזרת הבורא יתברך ואין לחשוש לעולם משום אדם. תודה רבה שוב ושוב על כל פועלכם ועל כל התורה שאתם מלמדים אותנו בכל יום! השם ישפיע עליכם כל טובה וברכה, אריכות ימים ושנים ,בריאות איתנה ושלמה ושפע בכל מכל כל שתזכו להיות בגאולה השלמה מהרה השנה!

 • 20.11 10:26

  שלום כבוד הרב, ברכת אותי ואת ביתי לרפואה. ב"ה אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב, בנוסף, בזכות הברכה שלך לא הזדקתתי כלל לאנטיביוטיקה. תודה רבה! השם יברך אתכם בכל!

 • 20.11 10:26

  כבוד הרב שבוע טוב ומבורך! תודה רבה על ברכתכם לרפואה שלמה לילדי. תוך יום (יותר נכון תוך כמה שעות מאז ברכתכם) החום נעלם והילדים בריאים ברוך השם בזכות ברכתכם. השם ישמח אותכם ! תודה רבה על הכל מכל כל ! הרבה בריאות לכם ולכבוד הרבנית וכל יוצאי חלציכם! אמן ואמן

 • 18.11 14:29

  שבת שלום ומבורך כבוד הרב ישר כח על השיעורי תורה וההרצאות שמאוד מאוד ממלאות אותנו ונוגעות לכל אחד ואחת מאיתנו. תודה רבה על הכל👏🏻🙏🏻

 • 17.11 17:14

  בס"ד מכתב תודה לרב אמנון יצחק שליט"א ולארגון שופר שלום רב לגדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א היקר! ברצוני להודות לכבוד הרב על שהחזיר אותי בתשובה (עדין צריכה לחזור עוד הדרך ארוכה), כבר קרוב ל-12 שנה שאנחנו מאזינים לכבוד הרב בבית. יש כל כך הרבה מה לכתוב וקצרה היריעה מלהכיל. זוכרים את הסרטון הראשון שראינו על אשה שסיפרה על גילוי אליהו שהיה לה ובסוף הסרטון ראינו את כבוד הרב לראשונה. https://shofar.tv/videos/2283 אז לא היה לנו מושג מי זה הרב אבל ידענו: שמשהו בו פשוט שונה מהשאר, מאז התגלגלנו לעוד סרטון ועוד קטע, ומשם להרצאות בשידור חי באופן קבוע. בעוונותי הרבים הייתי שומעת גם רע-בנים אחרים באותה תקופה (לפני הבחירות). מענין שכשהייתי בירידה רוחנית הייתי נמנעת מלשמוע את כבוד הרב ועוברת לשמוע אותם (הנשמה כנראה הרגישה שהם רבני חרטא) כי ידעתי: שאם אאזין לכבוד הרב הוא לא ישאיר לי ברירה אלא לחזור בתשובה בלי תירוצים. ההרצאות של כבוד הרב נתנו לי כח לקבל על עצמי: צניעות! בבית ספר שהיה רחוק מצניעות. לא לפחד מ'מה החברה אומרת' ולעשות את מה שנכון. בזכות כבוד הרב הפסקתי לשמוע מוזיקה וזמרים פסולים. בזכות כבוד הרב התעניתי תענית 40 כבר בגיל 17 וזה רק בזכות האמונה של כבוד הרב בעם ישראל, שתמיד מרים אותנו ומאמין בנו: שאנחנו יכולים לעשות מעל ומעבר! ולא מנחית אותנו ואומר: שאנחנו דור חלש...' הגיעו הבחירות ואני ניסיתי לגייס כפי יכולתי קולות למפלגה (לצערי לא הייתי בגיל ההצבעה), לאחר מכן השסניקים הרשעים התחילו במלחמה נגד כבוד הרב. התחלנו לסמן X על כל רב שדיבר נגד כבוד הרב (או אפילו רק רמז!). תודה רבה על כל מה שכבוד הרב עושה למעננו במסירות נפש גדולה ודואג לנו כמו אבא שדואג לילדים שלו. מעודד, מלמד, מחנך וגם גוער בנו כשאנחנו לא מתנהגים כראוי. תודה על כל התוכחות והמוסר. מי שעוקב אחרי ההרצאות של כבוד הרב מפעם רואה: איך הרב רק הולך ומתעלה בקודש. ולא רק זה אלא גם דואג שאנחנו נתעלה ביחד גם כן. הוא לא מסתפק בזה שנשמור מצוות וזהו אלא שנעשה אותן בדקדוק הכי מהודר שיש. ושנעבוד על המידות שלנו במאה אחוז. כבוד הרב יודע בדיוק באילו פינות יצר הרע מסתתר ושולף אותו להזהיר אותנו מפניו. עברנו הרבה ניסיונות קשים במשפחה ובזכות השיעורים של כבוד הרב לא איבדתי את האמונה וידעתי: שזה מגיע לי! וזה כלום לעומת מה שבאמת מגיע לי ע”פ דין. כמו כן תודה לחברי ארגון שופר היקרים שתמיד עונים לטלפונים והיו לצדנו בזמנים קשים, מקשיבים, נותנים עצות ומעודדים והכל לשם שמים, עם הרבה סבלנות ואהבת ישראל אמיתית. אף פעם לא קצרי רוח ותמיד עונים בנחת ונצמדים לדעת כבוד הרב. בטוחני שאם כבוד הרב היה מבקש מהקב"ה היה יכול לממן את ארגון שופר לבדו אבל כבודו רצה שכל עם ישראל יזכה ביחד אתו ונותן לנו הזדמנות לזכות גם כן. אז מי שעדין לא תרם לארגון שופר, כדאי למהר לפני שיהיה מאוחר מדי. אנחנו לא עושים טובה לכבוד הרב, כבוד הרב עושה טובה לנו בזה שנותן לנו להיות חלק מהמפעל האדיר הזה. ההשקעה הכי טובה שיכולה להיות בחיים!!! ואז הגיעה השקרונה ולמען האמת לא כ”כ האמנתי לזה כבר בהתחלה וגם זה בזכות כבוד הרב שתמיד לימד אותנו: 'לבדוק כל דבר! ולא להתרגש מרעשי רקע' אלא באמת לבחון את המציאות כמו שצריך ולא להיות נחפזים. עוד דבר שרצינו להוסיף: לפני כ-3 שנים בערך סבתנו סבלה מדלקות עינים חמורות וכאבים עזים. רופאה אמרה לה: 'שתצטרך לעבור ניתוח כלשהו אם לא ישתפר.' כמובן שזו לא היתה אופציה. קיבלנו תענית 40 בעזרת ה’ ותמכנו בילד בתלמוד תורה לרפואתה וגם נציב יום וברכות מכבוד הרב היקר, לאחר כשנה ואפילו פחות נזכרנו: שכבר לא מתלוננת על כאבים! כששאלתי אותה: 'מה עם הדלקות?' אמרה: 'שמזמן כבר אין לה כאבים! ברוך השם!!' בלי שום טיפולים וניתוחים(!) רק בזכות התורה הקדושה וכמובן הברכה של כבוד הרב שפועלת חזק בשמים. זה בנוסף להרבה נסים שהיינו עדים להם במשפחה, נסים של הדקה ה-90 ממש. אין מספיק מילים להודות על הכל. יהי רצון; שכבוד הרב יזכה לאריכות ימים ושנות חיים בבריאות שלמה ואיתנה יחד עם כל משפחתו ותלמידיו, יגדיל תורה ויאדירה. כשם שכבוד הרב משמח אותנו, כך ישמחוהו מן השמים תמיד,אמן. בהוקרה ובהערכה, משפחת מלסה מנתניה

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 16.11 21:15

  כבוד הרב שלום וברכה! אני מזכירה לעצמי מדי פעם היכן הייתי לפני כמעט 7 שנים והיכן אני היום. וברצוני להודות לכם ואין מילה להגדיר את גודל התודה כי בזכותכם בזכות מפעל התשובה שלכם אני נשואה היום לבעלי היקר! כי הוא חזר בתשובה מסרטון אחד ביוטיוב "מי הוא יהודי"! כל חיי השתנו מקצה לקצה מאז החתונה יצאתי מגיהנום לגן עדן . וברוך השם הניסיונות ממשיכים וכשממש קשה ומצב בלתי נסבל בגלל התנהגות הילדים הגדולים שלנו (שזה הניסיון הכי גדול שלנו בשלב הזה של החיים לשמר את שלום הבית). אני נזכרת היכן הייתי ואיך השם יתברך יברך שמו ויתעלה גאל אותי משם ברגע אחד ממצב של אין סיכוי בכלל פתאום הכל התהפך לטובה גדולה שאין לי מילים לתאר! אני מאושרת וזה בזכות כבוד הרב! שנזכה להחזיר לכם הכרת הטוב כראוי בעזרת השם שהשם יזכנו ! ולהטיב עם כלל ישראל כמבוקשנו כדי להביא נחת רוח לפניו יתברך ! כבוד הרב אני מאחלת לכם את כל הטוב שאפשר לאחל בעולם הזה וגם לעולם הבא! מעריכים מאוד ותמיד כאן להיות לכם לעזר במה שאפשר .

 • 14.11 16:16

  שלום וברכה לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם!!!!!! ברצוננו לפרסם נס גדול מאוד!!!!! מלאכי חיים בננו בן 4  ילד מיוחד מאוד, הוא בתענית אוכל ודיבור מיום שנולד, לא אוכל מזון רגיל, נירתע ממגע עם אוכל מכל הסוגים, לא אוכל ולרוב גם לא מוכן לגעת או להחזיק ביד באוכל, הוא שותה מתוך בקבוק תינוק  חלב מיוחד מתוספי תזונה. בנוסף חורק הרבה מאוד את השיניים, והתחיל להישבר ולהתפורר לו השיניים. מלאכי חיים ילד שמח מאוד, אך נוטה להתבודד הרבה, הוא לא משתף איתנו כל כך פעולה כשאנחנו מדברים איתו כשאנחנו רוצים לשחק איתו לא מראה עניין ., במיוחד  כאחיו הגדול ואחיו הקטנים רוצים לשחק איתו הוא בורח מהם, נירתע וחסר ביטחון לידם.... ביום שישי לפני שבוע בתאריך י' בחשוון כבוד הרב הקדיש ניצב יום לרפואת מלאכי חיים בן עדן, הפלא והפלא מה שקרה מאז .. אנחנו נרגשים לשתף את כבודו בשבח והודי'ה לבורא עולם, בשבת (יום אחרי הניצב יום) מלאכי חיים התנהג בצורה יוצאת דופן! הוא היה שמח במיוחד, וביקש וסימן לנו שנשחק איתו והושיט יד ומשך לנו בבגדים וגם לאחיו הקטנים ממנו והוביל  אותם למרפסת לכיון המשחקים, הוא ממש משך אותם בידיהם לכיוון  הטרמפולינה והנדנדה, וסימן להם שהוא רוצה לקפוץ, הכנסנו את כולם ביחד שיקפצו וישחקו ואכן קפץ איתם על הטרמפולינה בפעם ראשונה שכולם יחד איתו והוא שמח ונהנה נורא  וזו גם הפעם הראשונה הצליח לנתק את הרגליים מקרקע בעת הקפיצה! וגם משך אותם לכיוון הנדנדה וסימן שהוא רוצה שינדנדו אותו 😇 בשבוע שעבר שלחו לנו תמונה מהגן של הילד לראשונה סוף סוף הוא מתעניין בסולת של קוסקוס והתחיל להתעניין ולשחק איתו עם הידיים!! וזה ממש נס כבוד הרב, פשוט אין לתאר במילים כמה אושר ושמחה בנשמה!!!!! ואתמול, ישתבח הבורא אנחנו כל כך נרגשים לכתוב לך את זה, מתחילת השנה אנחנו מקפידים לשלוח לו יום יום כריך עם שוקולד לגן ובפעם הראשונה  מלאכי חיים אכל בגן כמה ביסים מפיתה עם ממרח שוקולד!!!!!! ישתבח הבורא!!!! אין עוד מלבדו!!!!! אין ייאוש בעולם!!!!! וגם היום הגננת שלחה בתלהבות תמונה של מלאכי חיים אוכל את הכריך פיתה עם שוקולד, ומציינת שאנחנו על דרך המלך!!!!👏🏼👏🏼👏🏼 כבוד הרב אנחנו רוצים להודות לך על כל הפעמים שבירכת, על השיעור הניפלא והמחזק שהקדשת למלאכי חיים, אנחנו רואים ניסים ונפלאות בעניין, הצדיק גוזר והשם יתברך ממהר לקיים!!! תודה רבה לרבנו הקדוש, איש אמת, משה רבנו של הדור! אנחנו אסירי תודה על כל מה שהרב עושה למעננו, והמסירות נפש לעם ישראל, מעריכים ומודים לרב על הברכות,הזמינות,הסבלנות החיזוקים,ההכוונה, והשיעורים של הרב אתה מחייה את נפשנו יום יום בזכות שאנחנו שומעים את הפנינים והמרגליות שיוצאות מפיך, את דברי התורה שכבודו משקה אותנו! אשרינו שזכינו בך! אנחנו מתפללים עבורך ומחזקים אותך ומברכים אותך שבעזרתו יתברך תצליח בכל מכל כל, שתמשיכו לעשות חיל ולזכות את עם ישראל מתוך בריאות איתנה ושפע של כוחות והשגחה פרטית, שהקב"ה ימלא כל משאלות ליבכם,  מאחלים לכבודו שתזכה להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולהנהיג אותו עד ביאת המשיח, ובניין בית מקדשנו , במהרה בימינו אמן כן יהי רצון, ניפגש בסעודת ההודי'ה לגאולת עם ישראל בעז"הית! אוהבים בלי גבול את מורננו ורבינו הרב אמנון יצחק שליט"א, באהבה וערכה רבה, משפ' בוסקילה טירת הכרמל

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת