טוען...

פלא יועץ - ערך טרף | הרב אמנון יצחק שליט"א

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 16.06.2015, שעה: 20:43

הורדת MP4 הורדת MP3


פלא יועץ ערך טרף, כמה גדולים דיני טרפות, אשרי איש ירא את ה' שיוכל להזהר שלא לאכול מבהמה שהורה בה חכם שהיא טריפה, אע"פ שרובא דרובא של הפוסקים מכשירים, למיחש בעי.

אז דיני טריפות גדולים מאד, ואיש ירא את ה' צריך להזהר לא לאכול מבהמה שהורה בה חכם שהיא טריפה, אם יש מי שאומר שבהמה זו טריפה, נגיד יש מחלוקת בסכינים למרות שאין, אבל נגיד שיש, שאומרים שככה צרך וככה צריך וככה צריך, אז זה ספק, יש פוסקים זה טריפה ונגיד שיש מתירים, אע"פ שרובא דרובא של הפוסקים מכשירים, צריך לחוש לדעת האוסרים. וזו החסידות עדיף יותר מכל מיני חסידות שבעולם, כדכתיב במשלי כ"ג ב', "ושמת סכין בלועך אם בעל נפש אתה", עדיף שתכניס ללוע שלך סכין ולא דבר שיש בו ספק אם בעל נפש אתה. כי מאד צריך להזהר מכל צד נדנוד איסור, ולהחמיר בענין הנוגע באכילה ושתיה, כי כל עמל אדם לפיהו, אומר שלמה המלך בקהלת ו' ז', שאם יפגע באיסור נמצא הגוף גדל באיסור ומשם וענף שחתיכא דאיסורא, והוא הופך את עצמו חתיכת איסור, כל האיש שעומד לפנינו הוא נבלה וטריפה, הוא חתיכת איסור. ורוח הטומאה היא שורה עליו, ואין דרך ומבוא לרוח קדושה שתשרה עליו, ומתוך כך מרעה על רעה יוצא, זה רק תחילת הדרדור, ואינו יכול להבין ולהשכיל, לכן אתם פוגשים הרבה סתומים שלא שומעים לכם ולא מקשיבים אפילו, ואינו  יכול להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד ולכוון ליראה ולאהבה את ה' הנכבד, ולשמוח בעידן חדוה שמחה של מצוה ולהתעצב בעידן עציבותא כדת מה לעשות, ז"א האדם הזה יהיה מהופך לחלוטין.

וכבר סיפר הרב החסיד השל"ה הקדוש, שכשנפטר מרבו שלימדו חכמה, שאל ממנו, ילמדנו רבנו אורחות חיים, כדי שנזכה בהם לחיי העולם הבא, ואמר לו שיזהר בשלשה דברים, שיתקדש מאד בשעת תשמיש בקדושה ובטהרה ומחשבות טהורות, כדי שלא יהא יסוד הולד רעוע ונבנה הולד באיסור חס ושלום, שגורם לו שלא יוכל להשיג כל כך אורחות חיים, אח"כ מתפלאים למה הילדים הם כאלה, וכן שיזהר מאד באיסור אכילה כדי שלא יהיה הגוף נבנה באיסור, ושיברח מאה שערים של היתר כדי לא להכנס באחד של איסור, ועל כגון זה אמרו בחולין מ"ד עמוד ב', איזה הוא תלמיד חכם הרואה טריפה לעצמו, שאע"פ שהוא מיקל לאחרים יחמיר על עצמו לצאת ידי כל הדעות, זה תלמיד חכם. לא זה שמתיר לעצמו ומתיר לכולם העיקר תאכלו תאכלו הכל בסדר.

והנה, בקושי יוכל להמצא בהמה שתהא נקיה מכל דבר רע ושתהא כשרה אליבא דכולי עלמא, אתם שומעים? בקושי יוכל להמצא בהמה שתהא נקיה מכל דבר רע, וגם שתהיה כשרה לדעת כל הפוסקים. ומי יוכל לעמוד על המשמר עם זה, לכן הנאני, מלשון הנאה, מנהג חסידים ואנשי מעשה, שראיתי שלא היו אוכלים כי אם בשר עוף, זה מדובר כמובן שהעוף נשחט כרגיל ולא בתעשיה, אבל הדבר הקשה שצריך גם כן שיוכל לעשות גם את זאת שלא יסעד בבית אחר, כל מה שאנחנו דורשים בתקופה האחרונה הכל פה במאמר קצר אחד, אשרי אנוש יעשה זאת, ויזהר בכל צד נדנוד איסור, אכילה ושתיה וזוכה לסיעתא דשמיא. מי לא רוצה ס"ד, הנה תזהר במאכלות אסורות ותזכה לסיעתא דשמיא.

ועיקר המצוה הזאת מוטלת על השוחטים, ועל המורים, אלה שמורים את ההלכות ואת הקהל, יאחזמו רעד בבואם לבדוק משום איסור טריפה. ראינו שרב אשי היה מזמין עוד שוחטים, בשביל שיצאו ידי כל הדעות ויבדקו  טוב טוב ולא יכשלו, וגם אם נכשלו חלילה בספק הטריפה שנידון לפניהם אז כל אחד יקח את העונש קטן יותר, זה יתחלק ביניהם, ככה היו רועדים רב אשי. רב אשי היה מזמין והיום מעבירים ה' ירחם .

וילמדו חיפוש מחיפוש בבדיקת הריאה, כי כידוע הרבה מעבירים רירים וסרחות, היום לא ממשמשים מה שמותר בהלכה אפילו למי שמיקל למשמש בסרחה זה משמוש ביד, אבל לא עם הצפורן להוריד בודאי שלא בסכין, רק אם זה על ידי משמוש יורד, והיום עם טרנ טרנ עם הצפרניים מורידים.

וילמדו חיפוש מחיפוש בבדיקת הריאה, שלא ימצאו כלום, לא שימצאו ויורידו, ולדעת כל הדינים וכל הסברות, ורוב השוחטים לא בקיאים בכל הדינים ובכל הסברות, למדו מלמעלה עיקר השו"ע, אבל מעטים למדו מהגמרא עד למטה הכל. ויפחדו מאד ויראו מהאל, שלא להאכיל טריפות לישראל חס ושלום, ובמקום ספיקא ופלוגתא ילכו לחומרא, ובפרט בממון גויים לא יבקרו לכוחא דהיתרא. בלאו הכי זה ממון גויים, הגויים לוקחים הרי את הטריפות. אז אין לך שום בעיה, זה לא ממון ישראל שנפסד גם, ולא צריך לסמוך על שום דבר, יש עוד בהמות עד שיצא, אבל הם רוצים כסף מהר, ללכת הביתה, כמו ששמענו אתמול שהרב לנדא העיד על מחמוד שבשעה שהם עשו מאה טון הוא עשה 3500  טון, למי שלא שמע את הדרשה של אתמול. אז לכן זוהי דרך ישרה אומר הפלא יועץ.

אני חוזר על הקטע האחרון, והנה בקושי יוכל להמצא בהמה שתהיה נקיה מכל דבר רע ושתהיה כשרה אליבא דכולא עלמא, ומי יוכל לעמוד על המשמר הזה, לכן הנאני מנהג חסידים, הוא שמע שיש מנהג חסידים ואנשי מעשה, שראיתי שלא היו אוכלים כי אם בשר עוף, אבל הדבר הקשה שצריך גם כן שיוכל לעשות גם את זאת שלא יסעד בבית אחר, אשרי אנוש יעשה זאת ויזהר בכל צד נדנוד איסור אכילה ושתיה וזוכה לסיעתא דשמיא, ועיקר המצוה הזאת מוטלת על השוחטים ועל המורים, יאחזמו רעד בבואם ללמוד משום איסור טריפה, וילמדו חיפוש מחיפוש בבדיקת הריאה, ולדעת כל הדינים וכל הסברות ויפחדו מאד וייראו מהאל, שלא להאכיל טרפות לישראל חס ושלום, ובמקום ספיקא ופלוגתא ילכו לחומרא, ובפרט בממון של גויים לא יבקרו לכוחא דהיתרא, דהיינו לא ילכו להתיר את הדבר וזוהי הדרך הישרה.

עיינו גם אתם ערך טרף בפלא יועץ.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם...

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 02.12 18:47

  רבנו הקדוש בוקר טוב . שיעור הבוקר 'חילול השם אחד דוחה מאה תפילות' חלק ה'. זה שיעור שחובה על יהודי ללמוד בעל פה, ממש כל כך נכון כל מה שנאמר בשיעור הקדוש הזה, ממש שיעור שעושה נחת להשם יתברך, דרך ארץ ואהבת הבריות, תודה רבנו היקר! כל הלימוד של איך להתנהג, דברים בסיסיים כמו לא לגעת בלחם עם ידים חשופות או גזל שינה ועוד הרבה דברים שממש נהנתי לשמוע, ממש נחת להשם יתברך, תודה תודה ושוב תודה, ושבת שלום ומבורך לך ולבני משפחתך (אמן).

 • 01.12 13:05

  לאחר שבוע גדוש במסרים חיוביים שעיקרם ביטחון בא-ל יתברך! בשיערי הבוקר ובהרצאות המרתקות והפרקטיות, נותר רק להודות לא-ל יתברך: שנוטע ברב היקר את החוכמה להבין את העולם מבעוד מועד ולהתריע על כך. להבדיל, כפי שכבר ידוע, התרעות המודיעין הגיעו למיעוט ולא הגיעו לכולם שטענו: 'כי לא ידעו...' דברי הרב היקר - חשופים לכל מי שרק רוצה לדעת ולהבין את האמת לאמיתה!! נותר לומר לרב היקר: 'ישר כח!' ענק על העשייה הברוכה והחשובה, ולמסייעים המסורים שדואגים להביא את דברי הרב לקהלים רחבים ככל הניתן - ברוכים תהיו. 🌹שבת שלום ומבורך לרב היקר🌹 (אמן).

 • 01.12 13:03

  תודה כבוד הרב! על השיעור בוקר ('חילול השם אחד דוחה מאה תפילות' חלק ה' 01.12.2023) שמזהיר את נפשנו: שנשגיח להיות "בצלם א-לוקים!" ויהלומים! ובפרט שמזכה אותנו לקבל את השבת קודש 'מתוך מיעוט עוונות'.

 • 30.11 18:13

  כבוד הרב שלום וברכה! ישמרכם הבורא ברוך הוא לעולם ועד! (אמן) רציתי לומר: 'תודה אין סופית!' לכבוד הרב על שיעורי הביטחון. בעבר שיתפתי את כבוד הרב שבעקבות האירועים חלשה דעתי היות ומעבר לכביש בשכונה שלנו זה הכפר של הערבים צור בהאר שמשם יצאו הרבה פיגועים ורוצחים ורוצחות ימח שמם וזכרם! וגם היום בבוקר שביצעו את הפיגוע ביציאה מהעיר יצאו מהכפר שמולנו והתחנה בה קרה הפיגוע זו התחנה הקבועה שבה יעקב לוקח אוטובוס לבני ברק השם ישמור אותו (אמן). אני מודה לכבוד הרב כי אני משתדלת לשנן כל יום לעצמי ביטחון בהשי"ת. לכאורה היו יכולים לבצע את הפיגוע הרצחני כאן מעבר לכביש בשכונה אבל לא כך נגזר בשמים! ו-2 הרוצחים האלה עברו את השכונה שלנו והגיעו עד ליציאה מהעיר כדי לבצע את זממם. וזה מדהים לראות! להבין ולחיות אמונה וביטחון - כי כך נכון יותר לחיות בריא יותר רגוע יותר וכרצון שמים. תודה רבה לכבוד הרב השם ישמרכם מכל רע (אמן).

 • 30.11 16:00

  "לִישׁוּעָתְךָ קִוִּיתִי ה'" שלום כבוד הרב! חייבת לעדכן אותך שברוך השם - הברכה שלך התגשמה...! לפני כמה שנים נגשתי אליך בכניסה לבית הכנסת ב: 'שופר' וביקשתי ברכה לאחר שקיבלנו 'צו הריסה' לבית שלנו... בירכת אותנו ל: 'ברכה והצלחה!' הייתי עם אמונה: שאכן זה מה שיהיה! והכל יסתדר לטובה ולברכה... לקחנו עו"ד רק כדי לעשות 'השתדלות' וברוך השם ממש מעל הטבע! זכינו במשפט בלי קנסות ובלי צו הריסה אפילו העו"ד שלקחנו היה בהלם מכל הישועות שקרו לנו במהלך המשפט. אחרי שברכת אותנו הבטחתי: 'שאני אתרום בעזרת השי"ת לארגון 'שופר' - עבור 'מסיבת ראש חודש' 500 ₪'.

 • 30.11 08:27

  רבנו היקר! אין מילים איזו הרצאה מושלמת (בני ברק 'מעלת הבטחון' חלק ד' 29.11.2023) כמה ביטחון בהשי"ת אתה נוסך בנו ומאמין שגם בכל השומעים! זכות אמיתית וחסד לשמוע את כבוד הרב. תודה רבה להשי"ת ששולח לנו את כבוד הרב שליט"א שמעניק לנו את המתנה המופלאה ששמה ביטחון.

 • 28.11 18:08

  כבוד הרב! ההרצאה של אתמול ('מעלת הבטחון' חלק ג' בני ברק 27-11-2023) והשיעור בוקר היום ('חילול השם אחד דוחה מאה תפילות' חלק ב'), זה עוד לבנה בחומת הביטחון שכבוד הרב מלמד אותנו✨️ תודה כבוד הרב 🙏

 • 28.11 15:35

  כבוד הרב! פעם שניה שאני שומע את ההרצאה - זה פשוט מילוי; נפש, רוח ונשמה - בצורה הכי טובה שיכולה להיות! תודה רבה.

 • 28.11 13:00

  כבוד הרב - ישר כח על הדרשה! (מעלת הבטחון חלק ג 27/11/23) ממש יפה מרגישים את הביטחון של כבוד הרב בהשי"ת ואיך שמלמד יפה את כולנו מי שלא שומע את הרב - ממש רחמים עליו מכל הלב! כי מי שבוטח בהשי"ת ומאמין בישועת השי"ת - אין לו שום פחד וחשש משום אדם!

 • 27.11 18:48

  רבנו הקדוש והטוב! ברוך ה' לפני כמה ימים עשיתי 'נציב יום' ל-שירי ביבס - שתחזור הביתה לשלום מהשבי עם הילדים שלה! (מהרה אמן) 2 ילדים ג'ינג'ים מתוקים אחד בן שנה כפיר והשני אריאל, הפנים שלה פשוט לא עזבו אותי, ביום של החטיפה חשבתי עליה בלי הפסקה והדבר היחיד שיכולתי לעשות למענה זה הנציב יום ברוך ה' היום הודיעו: 'שמשחררים 2 אמהות!' התכנון היה רק ילדים!! ואמרתי לעצמי: 'וואוו ששירי לא תפרד מילדיה. והם יחזרו' ובקשתי מה': 'בבקשה! שגם שירי תחזור - עשיתי 'נציב יום'! וממש עכשיו אמרו: 'שבסוף יצטרפו 2 אמהות!' בבקשה ששירי וילדיה אני ממש רוצה הלב שלי נקרע!' רבנו! אם שירי תחזור - אני אהיה מאושרת כל כך!! ואם באמת זו שירי שהחליטו לצרף 2 אמהות - זה רק בזכות ה: 'נציב יום'! אז אני מתפללת שזה שירי ואז אפרסם את הנס של הנציב יום - מקווה לבשורות הטובות. ושמתי לב שהחטופים הראשונים שחזרו היה בפרשה של רחל אמנו ע"ה וגם על זה זכיתי ועשיתי 'נציב יום' שהשי"ת ישמע לתפילות שלך ושל רחל אמנו - אמן! וב"ה קיבלתי סימן שהשי"ת הקשיב ומקשיב; הצירוף בפרשה של רחל אמנו, והחטופים חוזרים: "כֹּה אָמַר ה' מִנְעִי קוֹלֵךְ מִבֶּכִי וְעֵינַיִךְ מִדִּמְעָה כִּי יֵשׁ שָׂכָר לִפְעֻלָּתֵךְ נְאֻם ה' וְשָׁבוּ מֵאֶרֶץ אוֹיֵב" (ירמיה לא, טו) זה סימן ברור שהשי"ת מקשיב לקולכם ממש ככה!!! ויהי רצון: שזכותה של רחל אמנו ע"ה וזכותך תגן על כל עם ישראל - אמן!

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת

קליפים וסרטונים