טוען...

פריז - חובה להשפיע על העולם
[כולל סיקור ותמונות]

 בית הכנסת הגדול של פריז, פריז
 תאריך פרסום: 15.07.2021בס"ד, אחרי ההצלחה בהרצאה באופקים 04-07-2021 (ראה סיקור) התקיימה הרצאה בפריז בבית הכנסת הגדול 15-07-2021

[למרות המשך מעשיהם הנלוזים והשפלים של השסניקים בקריעת מודעות גם בהרצאה זו (ראה קליפ 'עוקרי התורה באופקים'), הם עדיין ממשיכים - רחמנא לצלן! וכבר ידוע מה שאחז"ל (סנהדרין פרק חלק) על הפסוק (משלי יא כו) 'מֹנֵעַ בָּר יִקְּבֻהוּ לְאוֹם, וּבְרָכָה לְרֹאשׁ מַשְׁבִּיר - אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא כל המונע הלכה מפי תלמיד אפילו עוברין שבמעי אמן מקללין אותו!' ובמדרש (משלי יא כד) מובא שמלאכים ינקבוהו ככברה!!! ('כל מי שהוא מונע ללמוד תורה בעולם הזה, עתידין מלאכי השרת לעתיד לבוא לנקוב אותו ככברה')]

ההרצאה התחילה עם דברי אלוקים חיים מפיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א, לאחר הקדשתה בברכות מיוחדות כבקשת התורמים; לע"נ מרים מרי בת גרציה, פרג'ו ואירנה למשפחת אביטבול, אברהם בן חנה למשפחת פינטו, אליהו בן סעידה ולע"נ הורי המנוחים - אמן, רפואה שלימה לרוברט בן מרים אילוז, ורפואה שלימה והצלחה לכל התורמים, ואליהו בן אורה ומרליז בת ברוריה תהילה - יזכו לזרע חי וקיים ועליה רוחנית – אמן!

 

כותרת הדרשה : 'חובה להשפיע על העולם!'

חלק א' – החובה להשפיע על העולם;

בדרשה זו מבאר כבוד הרב את החובה של האדם להשלים את תפקידו ומביא דוגמאות נוראות הוד מפנחס הוא אליהו אשר מסר נפשו במעשה זמרי בן סלוא וכדי שיוכל להאריך ימים הקב"ה נתן לו עוד משימה והיא להשכין שלום בישראל.

וכן מיעקב אבינו שנקרא ישראל ע"י הס"מ שרו של עשו כדי שיזכה באריכות ימים במשימה החדשה להקים שבטי יה!

וכן ראינו ביצחק אבינו ע"ה אשר אחרי העקידה שלחו אברהם לילך לבמוד בישיבת שם ועבר כיון שסיים את המשימה הראשונה והיה צריך למות אך שלחו למשימה חדשה ללמוד תורה ולקדש את השם בעולם באופן אחר.

ועוד ראינו שאחרי שחנניה מישאל ועזריה ניצלו מכבשן האש הלכו ללמוד תורה – משימה חדשה אצל יהושע בן יהוצדק הכה"ג וכך זכו גם הם לאריכות ימים.

וכן מבאר החפץ חיים זיע"א במעשה על התנא ר' טרפון שלמרות שהיה מכבד את אמו במסירות נפש וכשחלה וביקרוהו חכמים לבקשת אמו שיתפללו עליו לא סינגרו על מעשיו הטובים והנפלאים אלא אמרו שעדיין לא זכה לקיים חצי ממה שציותה התורה בכיבוד הורים – וזאת כדי שיזכה להמשיך לחיות בעוה"ז ולהשלים את המשימה.

וכך נשאל האדמו"ר ר' ישראל מקוז'ניץ ע"י תלמידיו: "במה האריך ימים?" וענה בזכות זה שדאג תמיד להיות במשימות ולמרות שהיה חולה כל ימיו זכה לאריכות ימים.

אך מזהיר כבוד הרב: "לא להחליף תפקידים" למרות שהאדם צריך כל ימיו להיות במשימות.

והראיה? מהרמב"ן שמבאר: למה מתו החשמונאים בחרב? למרות שמסרו נפשם ונלחמו נגד היונים וכל קיומנו היום בזכותם! כיון שנטלו המלוכה וה' הבטיח שהיא שייכת לשבט יהודה ולא לכהנים.

ומשבח כבוד הרב: כי יהודי מישראל ארגן הרצאה ליהודי צרפת! ובכך זוכה לקיים את חובתו להשפיע על העולם!

חלק ב'; למה לא כולם חוזרים בתשובה?

ולשאלת השאלות: למה לא כולם חוזרים בתשובה? מבאר כבוד הרב כי יש תביעה גדולה על אנשי הרוח! שאם הם היו גדולים ביראה ובמידות זה היה משפיע על כולם כפי שרואים ביום כיפור וכדומה.

5 נשים אשר הצילו 600,000 מעם ישראל! אלו היו בנות צלפחד אשר באהבתן לארץ ישראל הצילו את נשות ישראל להבדיל מ-10 המרגלים אשר דיברו לה"ר על הארץ ובגללם מתו 600,000 במדבר ולא נכנסו לארץ הקודש!

ובענין הנזירות משבחת התורה 'כי יפליא' כי השפעת האיש על האשה אפ' שגם האשה מקבל על עצמה נזירות – וזה השבח למי שגורם לאחרים לקבל על עצמם קבלות ולהתעלות במצוות!

וחידוש אדיר מביא כבוד הרב איך רואים את השפעת האדם אפי' על הבעלי חיים! בתיבת נח שרק הבע"ח ששמרו את דרכם ולא השחיתו כשאר דור המבול זכו להכנס לתיבה ולהקים עולם חדש וטהור!

כי באמת נשאלת השאלה: איך העורב האכזרי ריחם על אליהו הנביא במשך 3 שנות הרעב ופרנסו בלחם ובשר בוקר ובערב? וזאת בגלל שהבע"ח ראו את מסירות נפשו של נח בתיבה עם כל הבע"ח יום ולילה לפרנסם ולזונם עד שלא ראה נח ובניו שינה לעיניו! וזה השפיע עליהם לרחם על האדם – אליהו.

וראינו בתורה בענין חילול שבת שנעשה ע"י צלפחד – שכוונתו היתה לשם שמים - שהתורה מכלילה את ישראל בחטא היחיד, וצ"ב למה? והתשובה כפי שלמדנו שהשפעת היחיד על כלל הציבור ובפרט בגדולים שבעם!

חלק ג; איך להתייחס לרשעים ועד כמה להמשיך לגנותם?

התורה מלמדת: כך מתיחסים לרשעים! ולכן חוזרת שוב פעם ומאריכה בחומש דברים את שמות של דתן ואבירם ובאיזה קבוצה היו ומה עשו ואיך היה עונשם למרות שכבר ידענו זאת בפירוט בפרשת קרח – כדי שלא נפסיק להזדעזע ממעשיהם של הרשעים ותמיד נמשיך להוקיע אותם ולא נתקרר בתוכחה ובמחאה וכך נתרחק מהם עד שישובו !

וכפי שאמר האבן עזרא: שהרואה גנב ושותק – גם הוא גנב! כי אי אפשר לאדם שהוא נקי ממידת הגניבה לשתוק ולא למחות.

והמעשה הידוע על החפץ חיים זצ"ל שבכה כשראה חילול שבת! אך בפעם השניה כשכבר ראה גילה לתלמידיו שהיה פחות חם בבכי מהפעם הראשונה והצטער על כך מאוד! הרי שהאדם מתקרר כשמתרגל למעשה הרשעים.

וכאן פונה כבוד הרב בתוכחה מגולה מסותרת באהבה לתושבי פריז: איך מסכימים לשים מסיכות אשר בן אדם ציוה לעשות כן, למרות שהם חונקות את האויר והתופעות לוואי שלהן חמורות ביותר! – ואילו את מצוות מה' אנחנו לא מקיימים בשלימות?! ומגלה כבוד הרב שאת השאלות האלה הקב"ה ישאל – והוא מצפה לתשובות!

חלק ד; כך מגיעים מוכנים לראש השנה הבעל"ט!

לקראת ר"ה הבעל"ט כבוד הרב ממשיך לטרוח ולהכין גם את תושבי פריז לימים הנוראים ומבאר מרבינו בחיי (חובות הלבבות, שער התשובה): איך עושים תשובה? בביאור 4 גדרים; חרטה, עזיבה, וידוי וקבלה לעתיד.

ומה עם עון 'לא ינקה'? (נשיאת שם שמים לשוא ואו אשת איש רח"ל!) גם לכך נותן הקב"ה פתח תשובה ביסורים קלים אך בסוף יזכה הבעל תשובה לעמוד לפני הקב"ה בגן עדן!

ומבאר: מהם מפסידי התשובה? בהתמדת העבירה, ובזלזול בעבירות הקטנות, האומר אחטא ואשוב, והסומך ע"כ שבאחרית ימיו יעשה תשובה... – ומי אמר שיזקין? וישכיל לעשות תשובה?!

אך מי שזוכה לעשות תשובה בכל כוחו – ה' עוזרו להשלים החסר! גם אם אין לו אפשרות להשלימה כגון בממון שגזל או בבקשת המחילה שחבירו נמצא בריחוק מקום רב ממנו וכדו'.

וכאהבת אב לבנו – פונה הרב לתושבי פריז: כי אין תירוצים! שהרי הרב אמנון בא אליך מדאבוס 6 שעות לפריז! בנסיעה ב-3 רכבות – כדי ללמד דרך התשובה לאבינו שבשמים!

ובאמת ימי האדם קצרים! ותכף יגיעו ימי הסליחות, וצריך להקדים תרופה למכה...!

גם בדרשה זו לטובת תושבי פריז היקרים כבוד הרב שליט"א מתייחס למסיכות ולגזירות החדשות של גוג ומגוג רח"ל ...

ושואל כבוד הרב: למה אנחנו לא פונים לבורא יתברך ואומרים: "די! עד עכשיו לא שמנו לב אליך, מהיום ניתן דעתנו עליך! ורק עליך!! ואנחנו מתחננים לפניך: תמחל לנו על כל מה שעשינו!!!" 

וגם כאשר היצה"ע מנסה להחליש את האדם מלעשות תשובה ח"ו – ה"ז שקר! כנבואת הנביא יחזקאל שה' מקבל גם רשע גדול כשעושה תשובה והופך לו את העבירות לזכויות!!

...

הדרשה נמסרה במשך כשעתיים...!

 – כאשר הקהל הרב מרותק במקומו ומאזין ברוב קשב לדברי תורה נפלאים ביותר! וגם לאלה שאינם מבינים את השפה העברית דאגו להם צוות המארגנים היקר לאוזניות ומתורגמן כדי שיוכלו להבין כל מילה ומילה.

וכבוד הרב שליט"א מסכם: חייבים אנחנו להכנע לאמת, לא לברוח ממנה, להודות לאלקים שהעיר אותנו למה שלא ידענו, ולא נסתכל על אחרים מה הם עושים, ולא נשתמש בזה: "אבל הנה הם... אבל הנה הם..." - כי זה התרמית של היצר הרע, וככה הוא תופס את אלה שההכרה שלהם חלשה! שהם נתלים באחרים והם אומרים: 'אבל הנה אבל הנה אבל לא קורה להם כלום אבל...' – תזהרו!

והתפילה שלי ושלנו צריכה להיות כך: "האלקים ישים אותנו מן הממהרים אליו והשבים אליו בלב שלם לרחמיו הגדולים - אמן ואמן!" 

**כבוד הרב מסיים את ההרצאה ומודה לקהל הרב שבא לבית הכנסת הגדול שבפריז: "תודה רבה לכולם על ההקשבה, מקוה שאתם תעשו משהו עם מה שאמרתי, ואם כן - זכיתם בחיי העולם הבא!

הקהל מוחא כפים...!

וכבוד הרב מחלק את המתנות בידיו לציבור הרחב שמושיט ידים בצימאון השמחים לצאת מהדרשה הנפלאה עם צידה לדרך חדשה.

– וגם אנו נאחל להם: 'בהצלחה!'

הקהל שבא להרצאה מבקש את ברכותיו של כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א לרפואה שלימה, חזרה בתשובה ועוד. כאשר בסיום ההרצאה כבוד הרב מאציל מברכותיו על המשתתפים ומחלק בחינם (בזכות התורמים היקרים!); *כיפות, *כיסויי ראש, *ציציות, *והדיסק און קי 'מאגר השו"ת הגדול בעולם!'.

להתראות בסעודת ר"ח אלול הבעל"ט בבית מדרש קהילות פז

ובהרצאה הבאה בבאר שבע 11-08-2021.

  •    שיתוף   

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת