טוען...

מדוע זכה דוד לומר את התהלים?

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 01.04.2015, שעה: 08:05

הורדת MP4 הורדת MP3


1-4-15

"הראיני את מראייך השמיעני את קולך כי קולך ערב ומראך נאווה", השמיעיני את הקול אין כתיב כאן אלא השמיעיני את קולך, הקול שכבר שמעתי במצרים, וכשצעקו בני ישראל לפני הקב"ה, מיד "ויושע ה' ביום ההוא", שיר השירים רבה ב'.

ערב הוא הקול הצלול ה יוצא מתוך ליבותיהם של המדוכאים, קול שנוצר ונתבשל מתוך סבלות העבודה וחרפת רעב, קול הבוקע מעומק הלב של נפשות נעלבות ומשועבדות, של נעלבי רוח, ומשוללי חופש וחירות, קולם של מוכים וסחופים, קול זה הוא מזוכך ומתקבל בעולם העליון, וקול הבוכים בצעקה יורדת יד אלהית משמים ומקבלת באהבה את הקול, מרוממתו ומביאתהו עד לכסא הכבוד ומכתירתו בכתרים.

בשעה שביקשו עשרה צדיקים לומר ספר תהילים, אמר להם הקב"ה, כולכם משובחים לומר המנון לפני, אלא דוד יאמר על ידי כולכם, שקולו ערב. אז מה הטעם שנאמר ספר תהילים שעשרה צדיקים ביקשו לאומרו, והקב"ה בחר בדוד שיגיד את כל השירות והתשבחות של כולם על ידו? כיון שקולו ערב. אין הכוונה קולו ערב לפי מושגי בני אדם, קולו של דוד ערב ומקובל ונושא חן מלפני הקב"ה מטעם שכל שירותיו ותהילותיו נוצרו אחר הרדיפות והעלבונות שהיו לו בכל ימי חייו מבית ומבחוץ, משונאיו ומאוהביו ומאוכלי שולחנו ולחמו, ואין לך נרדף כפי שהיה דבי. אבל הצרות והעלבונות יצרו אצלו הברקות עליונות נעלות, נפתחו בפניו שערי שירה של מעלה, שירותיו ורגשותיו נתגלו לו בתוך המערה ובהיותו גולה ממקום למקום, ממערה למערה, ממדבר למדבר, מיער ליער ביום ובלילה, רגשותיו נזדככו ונתלבנו, ונתעלו בלהבות אש של נסיונות קשים, יסורים וצרות רבות וכך נטהרו ועלו למעלה והשתיקו אף את שירת המלאכים וחיות הקודש.

שירותיו אלה לא באו מתוך שלוה ומנוחה ופינוקי טבע, שירות שכאלה הן רופפות וקלושות ואחיזתן מאד חלשה, קולו של דוד נבע ובקע ממיתרי ליבו הטהור, קולו של דוד נבע ובקע ממיתרי ליבו הטהור שהיה ספוג בדם ובים של צרות, קול חשאי שבוקע חלוני רקיע, קול שכולו כניעה לגזרת הבורא, קול שספג בו חרפות ועלבונות, קול צליל נוצר מצרה ויגון. על כל צליל חקוקה כל תקופה ותקופה, וכן מאורעות שונים ומיוחדים וחשובים, כל דמעה ודמעה יצרה קול ערב שאפשר למצוא בו נוסחאות שונות של צרות שתחילתן  מר וסופן מתוק, אנחות כפולות ועליות מכופלות. מתוק קולו של דוד לפני הקב"ה. דוד עשה אותו ממר למתוק, הוא שר את שירותיו, והרים כוסו בכל התקופות ובכל המצבים, בין בשיא הצלחתו ובין בשיא מצוקתו, כאשר כוסו היה מלא מרירות כלענה גם אז בשם ה' אקרא, וכמו שאמר הזוהר הקדוש, דוד אף על גב דקרא טפי בתרי והוא בצערא, לא הוי שביק שירין ותושבחין מפומי, לשבחי למרי על כולא, דוד המלך אף על גב שהיו רודפים אחריו והוא היה בצער, לא עזב שירים ותשבחות מפיו לשבח להקב"ה על הכל. לכן נתקבלו תפילותיו בשמים ברוב פאר והדר, והן עומדות ברומו של עולם, וכל פמליא של מעלה, שרפים ומלאכים שומרים את שירתו כבנגעים ואהלות. ודוד מצהיר ומכריז, מנבא ואומר, מה אני לא אמרתי שירה עד שנתחרפתי, כך ישראל אין אומרים שירה עד שיתחרפו. כך כשיבוא משיח אין אומרים שירה עד שיתחרף משיח. ילקוט תהילים י"ח.

המבוא והמעבר לשירה עליונה טהורה וזכה, היא העלבון הרדיפות והנגיסות. אדם שיכול לשיר שירה עליונה טהורה וזכה, צריך לעבור דרך העלבון הרדיפות והנגישות.

רבי שלה ורבי יוחנן אמרי, מפני מה נתעקרו האמהות? בשביל שהיה הקב"ה מתאווה לשמוע שיחתן, מפני מה היו אבותינו עקורים? לפי שהקב"ה מתאווה לתפילתם של צדיקים. גמרא ביבמות ס"ד. שיחתם ותפילתם של האבות והאמהות מתוקות וערבות לפני הקב"ה, שיח שפתותיהם הצנוע מקובל עליו, והוא מתאווה לראותם בשפכם ליבם המלא מרירות צער ובושה, ה' מתאווה לראותם למה? כי הם שופכים את ליבם שהוא מלא מרירות, צער ובושה, אין להם ילדים עשרות שנים, קולם ספוג בדמעות על הכלימה שיש להם בתוך סביבתם, וקולם הנעלב נהפך להיות מתוק וצלול לפני הקב"ה, והוא מצלצל כנבל וכינור. זו שירה טהורה וזכה, שירה שמצטיינת בהוד ובאור עליון, ונאה המראה שלה שכן השכינה שורה עליה. כך יהיה באחרית הימים, שישראל ומשיח יתחרפו וישירו שירה צרופה הערבה לפני ה' יתברך.

נבוכדנצר רצה לומר שירה לפני הקב"ה, ובא מלאך וסתרו על פיו ולא נתן לו לומר שירה. למה הקב"ה לא רצה לשמוע את נבוכדנצר? אלא הקב"ה רצה לשמוע, אבל אחרי סטירה. והוא לא שר אחרי הסטירה. תהילים כל כולו זה אחרית סתירות, עלבונות, רדיפות, מרורות, צרות יסורים, או, זו שירה שמקובלת אצל הקב"ה. וכל אחד מישראל מוצא בתהילים את מה שעבר דוד המלך, בקטן אצלו, כל אחד יש לו קצת צרות והוא מוצא את עצמו שם, אבל זה כאין וכאפס לעומת מבול הצרות של דוד, רגל רביעית במרכבה, כמה רדיפות, כמה בזיונות, על מה? מה הוא עשה? מוזר הייתי לאחי, כבר בהתחלה, חשבו אותו לממזר, לא נחשב אפילו בין הבנים, ישי כשנצטרך להביא לשמואל הנביא את הבנים שואל אותו יש לך עוד בנים? ילדים? יש לך עוד משהו? אה נכון יש שמה עוד אחד בצאן. כמה יכול אדם להתבזות כל הזמן. במה הוא אשם? בחרו בו מן השמים שיהיה משיח ה', הוא אשם? הוא לא אשם, ומיד מתחיל שאול המלך לרדוף אחריו, להרגו נפש, על מה ולמה? מה הוא עשה? כן, אבל אתה נבחרת משמים, זה לא מוצא חן בעיני אלה שחושבים שהם ראויים ולא אתה. ומסלול של יסורים ארוך, וסבל עצום, כמה מרורות עבר דוד המלך.

לכן תפילותיו ותהילותיו  מקובלים אצל הקב"ה.

מכאן אדם צריך להבין, שמיש סובל בזיונות ועלבונות ובפרט לכבודו של הקב"ה, תפילותיו ותהילותיו רצויים אצל הקב"ה.

היה אחד מן הגדולים שאמר למישהו שאין לו ילדים, אמר לו אתה רוצה ברכה שהיא תהיה בטוח שתתקבל? אם תראה אדם שנעלב ועולבים בו, באותה שעה אם הוא לא החזיר באותה שעה אם הוא לא החזיר חורפו דבר, תרוץ אליו תתברך ממנו. וכך היה. אז רבותי צריך לנצל גם את הדברים שנראים בעינינו גרועים ובלתי רצויים, כרצויים ביותר, שאין לך דבר שמכפר עוונות יותר מבזיונות, וזה יותר קל בהרבה, לא אצל כולם, אבל זה הרבה יותר קל מיסורי הגוף או מחלות או כל מיני דברים נוראים אחרים, כי זה לא פוגע בגוף, וזה ממרק כמו שאין שום אפשרות, גם בתשובה גדולה שתעשה לא תוכל להקיף לגמרי, ופה מוחקים לך את הכל, ובפרט שיש כאלה שהם גם פוסקים שעושים כנגדך דברים כאלה, אז כל הספרים שהם כתבו וכל המצוות שהם עשו הכל עובר אליך גם. אז מה לא טוב בעצם? טוב מאד, כמו שאמר מורי עסקה, באמרו על הגלגול של אמנון בן דוד. תשמעו בדרשות הקודמות.

אחר הצהריים בלי נדר אני אדבר על ארבעת הזמרים הפסולים שיהיו במעמד של הקבלת פני רבו של ש"ס, בושה וחרפה להם. כל אלה שיהיו שמה כתבו במפורש שאסור לשמוע את הזמרים הפסולים האלה, אבל בשביל למשוך קהל, כי הם לא מושכים קהל, אז צריכים להביא זמרים פסולים שיבואו עד לשם, כגון יניב מרחיק משיח, בני אלבז, חיים ישראלה ומידד טסה. להתראות אחר הצהריים.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.

 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 14.08 23:28

  כבוד הרב שלום. רצינו לשתף את הרב שאנחנו עושים את הסגולה של הביסים בסעודה 3 ושיתפנו את הרב בכל פעם שיש שפע גדול ב"ה בזכות הסגולה 🙏 השבת שוב זכינו לעשות ובעלי בדרך לעבודה וראה על הכביש 300 שח ושהגיע לעבודה ביקש יום חופש ליום הולדת שלו מהמנהלת והיא הביאה לו 200 שח בנוסף ליום חופש😃 מודים לרב על הסגולה הנפלאה שזיכה אותנו ועל כל מה שאנחנו בזכות הרב ב"ה. השם יברך אתכם בכל הברכות אמן

 • 11.08 23:38

  מהלילה היא בחדר לידה הרופאים כבר לא נתנו סיכוי ללידה רגילה הרב בירך ופתאום הכל רץ ילדה בת ברוך ה' תוך 7 דקות תודה רבה🙏

 • 10.08 12:31

  בס"ד ה' עמכם, והשלום עליכם ברצוני להודות לכבוד הרב, על שבזכותו התוודעתי באופן חד-משמעי שמשה אמת ותורתו אמת, ועל שבזכותו זכיתי בתשובה שלמה ואמיתית, מתוך יראה ואהבת הבורא יתברך שמו. נוסף על זאת, חפץ אני להכיר טובה לכבוד תורתו על הפעילות הענפה ועל עולם התשובה שבנה, שהינו מפעל חיים ממש, ועל שכבודו אינו מחזיק טובה לעצמו, אלא מאפשר לכלל ישראל להיות חלק בלתי נפרד מהעשייה התורנית ולזכות את הרבים במגוון מסלולים ואמצעים, שסיפק בידינו הקדוש ברוך הוא, על-מנת שנוכל בע"ה 'להרביץ' תורה בכל זמן ובכל מקום, ולגרום לקידוש ה' שאין כדוגמתו. יישר כוחך שהצלתנו מן הרעים (רעים: יצר הרע בלשון רבים - שההצלה הייתה פעמים רבות). מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, על שסללת את דרכי אליך, באמצעות רב שהוא מסטרא דקדושה, השליח הנאמן שהפקדת בעולמך, הלוא הוא כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א. כבוד הרב, אנחנו איתך ולצידך, ובע"ה הקב"ה ישלח סיוע מן השמיים על-מנת שיהיו לנו הכוחות להתגבר על כל המכשולים שבדרך ולהגיע אל קו הסיום - הגאולה השלמה וימות המשיח, במהרה בימינו, אמן ואמן.

 • 09.08 22:35

  שלום כבוד הרב אתמול הלכתי למיון לאחר שהיו לי כאבים חזקים בצד ימין ישבנו חצי יום במיון ובדיקות של רופא ועוד רופא ועוד אחד ובדיקות דם עד ש''פסקו'' שכנראה יש אבנים בכיס מרה עם מדדי דלקת  ורצו אשפוז ואנטיביוטיקה בוריד ביקשתי ברכה מכבוד הרב והרב ברך תרמנו 180 שח לשופר וכבוד הרב כתב ''בשורות טובות'' מאז ברוך השם מכל הנשים בחדר שאיתי אני היחידה שמקבלת רק בשורות טובות (בשונה מהשאר) כל בדיקה שאני הולכת ברוך השם יוצאת בסדר גמור כל בדיקת רופא שוללת את הנבואות זעם של הרופא הקודם וברוך השם  אני מסיימת את האנטיביוטיקה מרגישה טוב יותר ומחכה להשתחרר  תודה רבה מאוד כבוד הרב על כל ברכותיך ואהבת ישראל אמיתית שזמין לנו בכל זמן. שהקב''ה ישלח לכם תמיד בריאות שלמה שלא תצטרכו לטובת הרופאים לעולם אמן

 • 08.08 11:37

  לכבוד הרב שליט"א שלושה שבועות לפני שבנינו נולד, עשינו נציב יום עם ברכה ללידה קלה כתרנגולת ונחת מכל ילדינו. וברוך ה' כשלושה שבועות לאחר הברכה בנינו נולד כתרנגולת (בחניה) ללא צורך ברופאים וללא קושי כלל. פשוט נס!!!! וקראנו לו יצחק. שיזכה בעזרת ה' יחד עם כל ילדינו להיות צדיקים אמיתיים עם חשק גדול לעבודת הבורא תודה רבה רבה. שתזכו להמשיך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולנחת מכל צאצאיכם

 • 08.08 01:22

  שלום כבוד הרב מקווה ששלומכם טוב בעזרת ה׳. רציתי להודיע על סגולת הביסים , למרות שיום ראשון היה צום אמרתי בכל אופן נכוון לשפע רב גם ביום ראשון , כעת סיפור קצר לפני , היום הולדת של אשתי מגיע והתפללתי לה׳ שיתן לי משהו משמעותי לתת לה , והיא ( אמרה לי הערב) התפללה לרכב ( שיש רק אחד וגם היא צריכה להסיע את הילדים לת״ת וכו׳. והנה זה פלא אחי מארה״ב מתכתב איתי בסוף הצום ואומר לי יש לי רכב לתת לך כולל הרישוי עליו. וזה לא טרנטלה ( מצ״ב תמונות הרכב) ישתבח שמו לעד , תודה רבה לכם רב האמת.

 • 18.07 19:26

  כבוד הרב שלום כיוונתי מממש בסעודה שלישית על הביסים ממש מעומק הלב כי קצת דחוק היום קיבלנו 2000 שקל ישתבח הבורא לעד! ותודה לכבוד הרב

 • 18.07 12:49

  כבוד הרב, היום קיבלנו 2,500 ₪ במתנה.. מקפידים לעשות כל שבוע את סעודת הביסים.. גם אם לא מקבלים מיד אותו שבוע, זה מצטבר לפעם אחת.. כבוד הרב, בזמן האחרון אנחנו רואים יותר שפע וברכה ברוך ה'. בעלי עובד עם אח שלו ופעם בכמה ימים הוא מקבל ממנו 100 ₪ ולפעמים יותר, חוץ מהמשכורת החודשית. העיקר שיהיה ברכה. אז מחובתי ולשמחתי אני כותבת לכבוד הרב היקר שלנו, תודה רבה רבה שכבודו דואג לנו כמו לילדים שלו

 • 13.07 19:15

  תודה רבה על הכול כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי ההרצאות שלכם זה ממש סדנא לחיים האמיתיים הטובים מה שיש כאלו המשלמים בעבורם הון תועפות בחוץ אצל כל מיני קאווצ'רים ורק יוצאים יותר מטומטמים מטומאתם. כאן פשוט קדושה והדרכה לחיים טובים יישר כוחכם ושוב תודה רבה על הכול אוהבים ומצפים לשובכם מהרה לשלום

 • 11.07 18:05

  שלום לכבוד הרב! לפני מספר שבועות ביקשתי ברכה לנכדה שלי בת השנתיים שלא תצטרך אבחון ולא תיכנס לגן שפתי, יוכבד היקרה התקשרה לביתי ודיברה איתה, הבת שלי קיבלה על עצמה מספר דברים והרב כמובן בירך, לפני כשבוע וחצי הבת שלי מתקשרת ואומרת שהיתה פגישה של עו"ס במשפחתון והיא ממש התלהבה מההתקדמות של שי לי , ואמרה שאין צורך באבחון ואין צורך בגן שפתי. תודה רבה רבה על הכל התמיכה והברכה של הרב ותודה רבה ליוכבד היקרה שהתקשרה לבת שלי שלי ודיברה איתה. תודה מראש , תבורכו מפי עליון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת