טוען...

תפקידו של הדרשן

 בית מדרש 'קהילות פז', בני ברק
 תאריך פרסום: 04.04.2015, שעה: 22:36

הורדת MP4 הורדת MP3


4-4-15

"נופת תיטופנה שפתותייך כלה דבש וחלב תחת לשונך", שיר השירים פרק ד' פסוק י"א. רבי יוסי אומר, כל מי שאומר דברי תורה ברבים ואינם ערבים על שומעיהם כדבש זה שבא מצוף, נח לו שלא אמרן. ורבנן אמרי כדבש וחלב המעורבים זה בזה.

הפסוק אומר "נופת תיטופנה שפתותייך כלה" - כל מי שאומר דברי  תורה ברבים, כלה זה כנסת ישראל, אז צריך ששפתיו יטיפו נופת, וצריכים להיות ערבים על השומעים, ואם הם אינם ערבים על השומעים כדבש זה שבא מצוף, אז נח לו שלא אמרן, ורבנן אמרי, איך צריכים להיות ערבים? כדבש וחלב המעורבים זה בזה, זה המדרש בשיר השירים רבה ד'.

מעלתו של הדבש היא כי מתיקותו חזקה כאשר הוא בא מצוף, יש אומרים מצוף הפרחים ויש אומרים מצופים, צוף, מה זה הר צופים - מההרים שצופים למרחוק, כלומר בעוד שהדבש מצוי בחלתו, אז יש מתיקות חזקה מאד לדבש, ולפעמים מתוך שמתיקותו חזקה מאד הרי הוא חריף והוא צורב מרוב מתיקותו. אך לעומתו החלב קל ומרכך, ז"א אם משאירים את הדבש בפני עצמו אז הוא צורב מרוב המתיקות, אבל אם מערבים אותו עם חלב שהוא קל ומרכך, תערובת זאת כמו שאמרו רבנן, כדבש וחלב המעורבין זה עם זה אז הדברים יתקבלו על לב השומעים.

כאשר מערבין יחד זה בזה דבש עם חלב, החלב מפיג את חריפותו מתיקותו של הדבש והוא נעשה נח לאכילה, קל לעכל אותו ואין הגוף דוחהו. והאבן עזרא אומר, כי השאור מחמיץ וכן גם הדבש, כי הדבש מרוב מתיקותו הרי הוא תוסס, עד שמחמיץ, ולכן המוזג דבש עם חלב שהוא רך ומלטף, המיזוג הזה עולה יפה.

כך צריך גם המשפיע והדרשן הדורש ברבים לנהוג באותו מיזוג של דבש וחלב, עליו ללמוד לערב את שתי הסגולות הללו ביחד עם הכשרון להביע רעיונות המתוקים כדבש, הוא צריך לנהוג זהירות בזה לפעמים מרוב מתיקות הדבשים כשהוא עובר את הגבול הוא משיג את ההיפך, הוא נעשה חריף וצורב, כי הדברים מרוב מתיקותם עלולים לפגוע בשומעים, אשר מרוב טובה אינם מסוגלים לקבל את ההשגות העמוקות והחריפות אפילו שהם מתוקים. ז"א לפעמים הוא גולש מתוך המתיקות של דברי התורה שהוא אומר, אבל הוא לא דואג שכל הציבור יהיה מקושר לדבריו והוא מרחף לו בעולם המתיקות והציבור מאבד אותו לא מצליח להשיג את העמקות והחריפות אע"פ שדבריו מתוקים לשומעים והמבינים.

אותו דבר גם לפעמים הדברים יכולים להיות במידת הדין, דהיינו להתסיס, כיון שזה מתוק מאד, לפעמים זה גם מתסיס, ולא כל אחד יכול לסבול את הדברים עד תום, לכן צריך למהול את הדברים ולמזג בתוכם שפת מרפא שמרככת כמו  חלב. ע"י המיזוג הזה יצליח להשפיע על השומעים, למשוך את ליבותיהם לעיקר המטרה של הדברים, אם יש בו כח וכשרון זה למזג ולערב שני הסגנונות הללו אז יכול הוא לעמוד ולדבר בפני השומעים.

אמר רב אחא בר אבא, אמר רב המנונא אמר הרב, אפילו שיחת חולין של תלמידי  חכמים צריכה לימוד, שנאמר "ועלהו לא יבול", העלה הוא לכאורה מיותר, אבל זה כמו שיחת חולין, זה לכאורה מיותר, ודברת בם ולא בדברים אחרים, אבל גם שיחת חולין של תלמידי חכמים שנשמעת כשיחת חולין וכדבר טפל "ועלהו לא יבול", צריך לדעת להבין, רש"י אומר צריכה תלמוד, גם שיחת חולין. חושבים שחכם אמיתי מדבר סתם, לא סתם, מי שיקשיב טוב יבין את הרמזים או העקיצות או שאר הדברים שנכמנים בתוך דבריו של התלמיד חכם. וכדי להתלמד לדבר בלשונם שלשון תלמידי חכמים היא לשון נקיה ועושר ומרפא. גמרא בעבודה זרה י"ט.

חכמים ז"ל מדריכים אותנו באומנות הדיבור שיש להגיש לפני המאזינים והמושפעים לשיחותיהם של תלמידי חכמים שצריכה להיות מקובלת, והתועלת גדולה כאשר משתמשים הם בסגנון מעורב וממוזג של דבש וחלב, שפה נקיה שיש בה עושר רעיונות ומחשבות מתוקות, עזות וחריפות, אך יחד עם זאת גם שפה נקיה ומרפאה. עשירות המכילה רעיונות עמוקים, מחודדים וחריפים עם סגנון מלבב ומושך את הלב.

באותה המידה גם קיים הצורך שכל אדם יתאמן ויסגל לעצמו דרך של הנהגה עם יד חזקה ויד רכה ביחד, הדרשן לא ידבר רק דברים מתוקים ולא ידבר רק דברים חריפים, ימזג.

אומר רבינו בחיי בשער אהבה פרק שישי, אחת רכה ואחת מכה, לפי הציבור לפי הענין לפי הזמן לפי המקום צריך הדרשן לדעת כיצד לנווט. כל אחד יתאמן ויסגל לעצמו דרך של הנהגה עם יד חזקה ויד רכה ביחד, להשתמש בשתי המידות של דין ושל רחמים, ובמיוחד דרושה הנהגה זו עם תלמידים, למזג את מידת הדין עם מידת הרחמים. לא ננהג במידת הדין בלבד או במידת הרחמים בלבד. לכן אסרה התורה להקטיר על המזבח שאור ודבש, לפי הקבלה השאור והדבש הם רמז למידת הדין, ולפי שהם דברים שיצאו ממזגם לכך הם מרוחקים מן המזבח, דהיינו השאור מתפיח והדבש מתסיס, והם יוצאים ממזגם, לכך הם מרוחקים מן המזבח, ועל פי הקבלה הם כנגד מידת הדין. על כן אמר הכתוב "כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה לה'", ז"א אלה סיבות להרחיק אותו מן המזבח.

יש מפרשים ששאור זה כנגד שאור שבעיסה - יצר הרע, דבש זה כנגד התאוה, שאור זה גם כנגד הגאוה שהוא מתפיח, אז אדם שהוא מתפיח את עצמו בבחינת שאור או שהוא נמשך אחרי תאוות בבחינת דבש, גם כן לא תקטירו.

וראה מה שכתב הרמב"ן ז"ל בפרשת ויקרא, בעבור שהקרבנות לרצון ה' יתברך הנכבד, לא יובאו מן הדברים המתוקים לגמרי כמו הדבש, רק מן המזגים - דבר שהוא ממוזג, כאשר אמרו ז"ל בבריאת העולם, שיתף מידת הרחמים במידת הדין ובראו, הקב"ה בתחילה התכוון לברוא את העולם במידת הדין, שזה עיקר הכוונה והתכלית, אבל ראה שאין העולם יכול להתקיים, מיזג עמו - שיתף עמו את מידת הרחמים ובראו, "ביום עשות אל ה' אלקים שמים וארץ", ה' ואלקים שמים וארץ. ומטעם זה אמר הכתוב "ולא תשבית מלח ברית אלהיך מעל מנחתך על כל קרבנך תקריב מלח", אז קורא הפסוק ברית אלהיך מלח, מה יש במלח? לפי שבו יכרת ויתקיים העולם, ז"א על פי ה' העולם מתקיים ועל פי ה' נכרת העולם, והמלח גם כן, יש בו קיום ויש בו כריתה, וכמו שאמר, ראה הקב"ה שאין העולם יכול להתקיים בדין, שיתף עמו מידת הרחמים, כך גם המלח הוא מקיים ומכרית, הוא מקיים את הבשר זמן מרובה, הוא נותן טעם בכל המאכלים, אבל המלח גם מכרית, כי מקום המלוח לא יעלה בו כל עשב. אז ז"א יש בו שני מיזוגים, יש בו דין ויש בו רחמים. על דרך הקבלה יש במלח שני כוחות משתנים, זה היפך מזה, והם המים והאש, ובכח חמימות האש המייבשו ומגלידו חוזר מלח, ז"א השמש מייבשת את המלח שמורכב ממים, ומייבשת אותו ומגלידה אותו, ואם כן יש בעצם המלח כח המים והאש, שהם כנגד שתי המידות שבהם קיום העולם, דהיינו כח הדין וכח הרחמים.

אז רואים  מפה שצריך מיזוג, כמו המלח שמתקיים כך דבריו של הדרשן יתקיימו אם הוא ימזג אותם, צריך גם דין וגם רחמים, אחת רכה ואחת מכה,עם שתי המידות יחד להשתמש בשתי המידות שמקיימות את העולם, זה הדרך למזג ולא ללכת רק על מתיקות בלבד, כמו אלה שאומרים דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום בלבד, ולא מוכיחים את הציבור ולא אומרים להם דברי אמת, אלא מורחים הכל בשוקולד.

אז לכן צריך שיהיה אדם אומר דברי תורה ברבים שיהיו ערבים, מעורבים על שומעיהם כדבש זה שבא מצוף, אם הוא יגיד ככה מצוף בלבד בלי חלב, אז נח לו שלא אמרן. צריך להיות ערבים. ורבנן אמרי, כדבש וחלב המעורבים זה בזה, אז ז"א אם זה רק דבש זה בעיה, כי זה עלול להתסיס וצריך לערב אותם דוקא לפי חכמים שיהיו מעורבים והחלק הקל והמרכך של החלב יעשה את עבודתו. "נופת תטופנה שפתותייך כלה דבש וחלב תחת לשונך", צריך ללמוד למזג את הדברים ולא ללכת על פן אחד בלבד.

רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם...

 

 •    שיתוף   

הכרת הטוב לרב שליט"א

 • 14.08 23:28

  כבוד הרב שלום. רצינו לשתף את הרב שאנחנו עושים את הסגולה של הביסים בסעודה 3 ושיתפנו את הרב בכל פעם שיש שפע גדול ב"ה בזכות הסגולה 🙏 השבת שוב זכינו לעשות ובעלי בדרך לעבודה וראה על הכביש 300 שח ושהגיע לעבודה ביקש יום חופש ליום הולדת שלו מהמנהלת והיא הביאה לו 200 שח בנוסף ליום חופש😃 מודים לרב על הסגולה הנפלאה שזיכה אותנו ועל כל מה שאנחנו בזכות הרב ב"ה. השם יברך אתכם בכל הברכות אמן

 • 11.08 23:38

  מהלילה היא בחדר לידה הרופאים כבר לא נתנו סיכוי ללידה רגילה הרב בירך ופתאום הכל רץ ילדה בת ברוך ה' תוך 7 דקות תודה רבה🙏

 • 10.08 12:31

  בס"ד ה' עמכם, והשלום עליכם ברצוני להודות לכבוד הרב, על שבזכותו התוודעתי באופן חד-משמעי שמשה אמת ותורתו אמת, ועל שבזכותו זכיתי בתשובה שלמה ואמיתית, מתוך יראה ואהבת הבורא יתברך שמו. נוסף על זאת, חפץ אני להכיר טובה לכבוד תורתו על הפעילות הענפה ועל עולם התשובה שבנה, שהינו מפעל חיים ממש, ועל שכבודו אינו מחזיק טובה לעצמו, אלא מאפשר לכלל ישראל להיות חלק בלתי נפרד מהעשייה התורנית ולזכות את הרבים במגוון מסלולים ואמצעים, שסיפק בידינו הקדוש ברוך הוא, על-מנת שנוכל בע"ה 'להרביץ' תורה בכל זמן ובכל מקום, ולגרום לקידוש ה' שאין כדוגמתו. יישר כוחך שהצלתנו מן הרעים (רעים: יצר הרע בלשון רבים - שההצלה הייתה פעמים רבות). מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, על שסללת את דרכי אליך, באמצעות רב שהוא מסטרא דקדושה, השליח הנאמן שהפקדת בעולמך, הלוא הוא כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א. כבוד הרב, אנחנו איתך ולצידך, ובע"ה הקב"ה ישלח סיוע מן השמיים על-מנת שיהיו לנו הכוחות להתגבר על כל המכשולים שבדרך ולהגיע אל קו הסיום - הגאולה השלמה וימות המשיח, במהרה בימינו, אמן ואמן.

 • 09.08 22:35

  שלום כבוד הרב אתמול הלכתי למיון לאחר שהיו לי כאבים חזקים בצד ימין ישבנו חצי יום במיון ובדיקות של רופא ועוד רופא ועוד אחד ובדיקות דם עד ש''פסקו'' שכנראה יש אבנים בכיס מרה עם מדדי דלקת  ורצו אשפוז ואנטיביוטיקה בוריד ביקשתי ברכה מכבוד הרב והרב ברך תרמנו 180 שח לשופר וכבוד הרב כתב ''בשורות טובות'' מאז ברוך השם מכל הנשים בחדר שאיתי אני היחידה שמקבלת רק בשורות טובות (בשונה מהשאר) כל בדיקה שאני הולכת ברוך השם יוצאת בסדר גמור כל בדיקת רופא שוללת את הנבואות זעם של הרופא הקודם וברוך השם  אני מסיימת את האנטיביוטיקה מרגישה טוב יותר ומחכה להשתחרר  תודה רבה מאוד כבוד הרב על כל ברכותיך ואהבת ישראל אמיתית שזמין לנו בכל זמן. שהקב''ה ישלח לכם תמיד בריאות שלמה שלא תצטרכו לטובת הרופאים לעולם אמן

 • 08.08 11:37

  לכבוד הרב שליט"א שלושה שבועות לפני שבנינו נולד, עשינו נציב יום עם ברכה ללידה קלה כתרנגולת ונחת מכל ילדינו. וברוך ה' כשלושה שבועות לאחר הברכה בנינו נולד כתרנגולת (בחניה) ללא צורך ברופאים וללא קושי כלל. פשוט נס!!!! וקראנו לו יצחק. שיזכה בעזרת ה' יחד עם כל ילדינו להיות צדיקים אמיתיים עם חשק גדול לעבודת הבורא תודה רבה רבה. שתזכו להמשיך להחזיר את כל עם ישראל בתשובה ולנחת מכל צאצאיכם

 • 08.08 01:22

  שלום כבוד הרב מקווה ששלומכם טוב בעזרת ה׳. רציתי להודיע על סגולת הביסים , למרות שיום ראשון היה צום אמרתי בכל אופן נכוון לשפע רב גם ביום ראשון , כעת סיפור קצר לפני , היום הולדת של אשתי מגיע והתפללתי לה׳ שיתן לי משהו משמעותי לתת לה , והיא ( אמרה לי הערב) התפללה לרכב ( שיש רק אחד וגם היא צריכה להסיע את הילדים לת״ת וכו׳. והנה זה פלא אחי מארה״ב מתכתב איתי בסוף הצום ואומר לי יש לי רכב לתת לך כולל הרישוי עליו. וזה לא טרנטלה ( מצ״ב תמונות הרכב) ישתבח שמו לעד , תודה רבה לכם רב האמת.

 • 18.07 19:26

  כבוד הרב שלום כיוונתי מממש בסעודה שלישית על הביסים ממש מעומק הלב כי קצת דחוק היום קיבלנו 2000 שקל ישתבח הבורא לעד! ותודה לכבוד הרב

 • 18.07 12:49

  כבוד הרב, היום קיבלנו 2,500 ₪ במתנה.. מקפידים לעשות כל שבוע את סעודת הביסים.. גם אם לא מקבלים מיד אותו שבוע, זה מצטבר לפעם אחת.. כבוד הרב, בזמן האחרון אנחנו רואים יותר שפע וברכה ברוך ה'. בעלי עובד עם אח שלו ופעם בכמה ימים הוא מקבל ממנו 100 ₪ ולפעמים יותר, חוץ מהמשכורת החודשית. העיקר שיהיה ברכה. אז מחובתי ולשמחתי אני כותבת לכבוד הרב היקר שלנו, תודה רבה רבה שכבודו דואג לנו כמו לילדים שלו

 • 13.07 19:15

  תודה רבה על הכול כבוד מורי ורבי אלופי ומיודעי ההרצאות שלכם זה ממש סדנא לחיים האמיתיים הטובים מה שיש כאלו המשלמים בעבורם הון תועפות בחוץ אצל כל מיני קאווצ'רים ורק יוצאים יותר מטומטמים מטומאתם. כאן פשוט קדושה והדרכה לחיים טובים יישר כוחכם ושוב תודה רבה על הכול אוהבים ומצפים לשובכם מהרה לשלום

 • 11.07 18:05

  שלום לכבוד הרב! לפני מספר שבועות ביקשתי ברכה לנכדה שלי בת השנתיים שלא תצטרך אבחון ולא תיכנס לגן שפתי, יוכבד היקרה התקשרה לביתי ודיברה איתה, הבת שלי קיבלה על עצמה מספר דברים והרב כמובן בירך, לפני כשבוע וחצי הבת שלי מתקשרת ואומרת שהיתה פגישה של עו"ס במשפחתון והיא ממש התלהבה מההתקדמות של שי לי , ואמרה שאין צורך באבחון ואין צורך בגן שפתי. תודה רבה רבה על הכל התמיכה והברכה של הרב ותודה רבה ליוכבד היקרה שהתקשרה לבת שלי שלי ודיברה איתה. תודה מראש , תבורכו מפי עליון.

יוצרים קשר עם שופר

 משרדי שופר

 03-6777779

 דואר אלקטרוני

 main@shofar.tv

 מספר פקס

 03-6740578

 שופר קול

 02-372-4787 | שידור חי:  073-337-6900

תגובות, ראיונות ופרסומים אחרונים בתקשורת